Оцінка достатності грошових надходжень на підприємстві

Надходження та вибуття грошових коштів в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства. Аналіз грошових надходжень на підприємстві МОУ "Харківський завод залізобетонних виробів". Головні рекомендації з організації інформаційного забезпечення.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 03.03.2011
Размер файла 218,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28 лютого 2000 р. № 419.

12. ДНАОП 0.00-4.12-99. Типове положення про навчання з питань охорони праці. - К: Держстандарт України. - 1999. - 37 с.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс» від 31 березня 1999 р., № 87.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати» від 31 березня 1999 р., № 87.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 «Звіт про рух грошових коштів» від 31 березня 1999 р., № 87.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» від 31 березня 1999 р., № 87.

17. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самост. вивч. дисц. К.: «Знання-Прес», 2004. - 126 с.

18. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 260 с.

19. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М: Финансы и статистика, 2000. - 416 с.

20. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово - экономический анализ. - X.: Изд-во Харьк. ун-та внутр. дел, 1999. - 394 с.

21. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учеб. пособие для студ. - М.: ИНФРА, 2001. - 222 с.

22. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА, 2001. - 215 с.

23. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посіб. - 2 - ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 214 с.

24. Білик М.Н. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства. // Економіка підприємства. - 2001р. -№11. - С. 27-34.

25. Бланк И.А. Основи фінансового менеджменту. Т.1. - К.: Ніка - Центр, 1999. - 592 с.

26. Бланк И.А. Основи фінансового менеджменту. Т.2. - К.: Ніка - Центр, 1999. - 512 с.

27. Бланк І.А. Управління активами і капіталом підприємства - К.: Ельга: Ніка-центр, 2003. - 446 с.

28. Бланк І.А. Управління грошовими потоками - К.: Ельга: Ніка-центр, 2002. - 736 с.

29. Богатіщев О.М. Методичні рекомендації до проведення практичних знань з дисципліни «Основи охорони праці». - Х: 1999. - 15 с.

30. Бойчик І.М., Харів М.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства. Навч. посіб. - 2-ге вид., виправл. і допов. - К.: «Каравела», 2001. - 101 с.

31. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посіб. для студ. вузів. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.

32. Дубій О. 12 уроків з 1С: Бухгалтерія. - 2-ге вид., оновл. - Л.: Бак, 2002. - 232 с.

33. Економічний аналіз: Навч. посіб. / Колектив авторів під керівництвом акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - 2-ге вид. - К.: КНЕУ, 2003. - 556 с.

34. Житецький В.Ц., Джиги рей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Вид. 3-є, доповнене. - Львів: Афіша, 2000. - 331 с.

35. Іваненко В.М., Горбаток М.І. Курс економічного аналізу: Навч. - метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2006. - 67 с.

36. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2000. - 263 с.

37. Іващенко В.М., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. - К.: Нічлава, 2004. - 204 с.

38. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2000. - 152 с.

39. Каракоз И.К, Самборский В.И. Теория экономического анализа. - К.: Вища шк., 1989. - 255 с.

40. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедури. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 560 с.

41. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: ПБОЮЛ Гриженко Е. М., 2000. - 424 с.

42. Ковальов В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 468 с.

43. Коряк С.Ф., Самофалов Л.Д. Комп'ютерні системи обробки та передачі фінансової інформації: Підручник для студентів ВНЗ. - Х.: «Компанія СМІТ», 2004. - 67 с.

44. Коупленд Т. Стоимость компании: оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Коллер, Джек Муррин: Пер. с англ. - М.: Олимп-Бизнес, 1999.-576 с.

45. Крамаренко Г.А. Методические подходы к оценке стоимости финансового капитала предприятия / Г.А. Крамаренко, О.Е. Черная // Вестник СевГТУ. Вып.40: Экономика и финансы. - 2002. - С. 13-18.

46. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 224 с.

47. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент. Підручник - К: 2006 - 393 с.

48. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. - М.: ИКЦ ДИС, 1997. - 224 с.

49. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2001. - 400 с.

50. Кузьменко Л.В. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник - Херсон: 2003 -91 с.

51. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання. - К.: КНЕУ, 2001. - 387 с.

52. Любанова Т.П. Стратегическое планирование на предприятии: Учебное пособие / Т.П. Любанова, Л.В. Мясоедова, Ю.А. Олейникова. - М.: Изд-во «ПРИОР», 2001. - 272 с.

53. Любушкин Н.П. и др. Анализ финансово - экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов. - М: ЮНИТИ - ДАНА, 1999. - 471 с.

54. Мартиросова В. Г. Гігієнічна оцінка захисних засобів для користувачів ЕОМ. // «Охорона праці». - 1995. - №6. - С. 12 -15.

55. Мельник В.М. Основи економічного аналізу. Короткий теор. - метод. курс: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2003. - 128 с.

56. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. - Л.: Світ, 1998. - 208 с.

57. Многопользовательский комплекс «Галактика». - К.: АО «Новый Атлант», НТО Топ СОФТ, 1996. - 58 с.

58. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси. - К.: Основа,1993. - 385 с.

59. Основи фінансового аналізу: Навч. посіб. / За ред. Я. І. Єлейно та ін. - Л.: Банк. Ін-т НБУ, 2000. - 141с.

60. Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой и М.А. Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 560 с.

61. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. - М.: БНИТИ, 1995.-400 с.

62. Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. - метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002. - 388 с.

63. Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. ч.8 - Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2005. - 640 с.

64. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту. Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2004. - 76 с.

65. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. - К.: КНЕУ, 1998. - 352 с.

66. Пол Маккоен, Лео Гох. Пособие по финансам для нефинансовых менеджеров - Днепропетровск: 2002. - 188 с.

67. Попович П.Я., Економічний аналіз та аудит на підприємстві. -Тернопіль: Економічна думка, 1998. - 267 с.

68. Радионов Н.В., Радионова С.П. Основы финансового анализа: математические методы, системний подход. - СПб.: Альфа, 1999. - 592 с.

69. Райс Т. и др. Основы корпоративних финансов: Пер. с англ. - М.: Лаборатория Базових Знаний, 2001. - 720 с.

70. Руденко Л.А., Подольська В.О., Яріш О.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. - К.: НМУ «Укоопосвіта», 2000. - 422 с.

71. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: Справ, пособие. - М: Высш. шк., 1997. - 309 с.

72. Сабанти Б.М. Теория финансов: Учебное пособие. - М.: Менеджер, 1998. - 168 с.

73. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятия: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. - К.: Издательский дом «Максимум», 2001. - 592 с.

74. Справочник финансиста / Под ред. проф. З.А. Уткина - М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». - М.: Изд-во ЭКМОС, 1998.-496 с.

75. Справочник финансиста предприятия / Под ред. А.А. Володина. - М.: ИНФРА-М, 1999.-480 с.

76. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз промислового підприємства. - Львів: ЛБІНБУ, 2000. - 485 с.

77. Теория и практика антикризисного управлення / Под ред. С.Г. Беляева и В.И. Кошкина. - М.: ЮНИТИ, 1996. - 469 с.

78. Уткин Э.И. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. - М.: ”Зеркало”, 1998. - 272 с.

79. Хелферт Э. Техника финансового анализа / Пер. с англ.- М.:,ЮНИТИ, 1996. - 341 с.

80. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: ЦУЛ, 2002. - 360 с.

81. Чумаченко Н.Г. Внутризаводской экономический анализ. - К.: Техника, 1968. - 288 с.

82. Чумаченко Н.Г. Учет и анализ в промышленном производстве. - М.: Финансы, 1974. - 238 с.

83. Шубіна С.В. Конспект лекцій з курсу «Економічний аналіз» для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання. - Х.: ХФ УАБС, 2003. - 118 с.

84. www.ukrstat.gov.ua

85. www.liga.net

86. www.ekonomiks.com.ua

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характеристика та склад грошових надходжень підприємства. Класифікація грошових потоків за видами діяльності. Аналіз загального обсягу і структури грошових надходжень. Формування грошових потоків за видами діяльності. Шляхи збільшення грошових надходжень.

  курсовая работа [54,4 K], добавлен 21.05.2009

 • Організація фінансового планування грошових потоків на підприємстві. Експрес-аналіз результатів діяльності ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод". Аналіз формування грошових надходжень підприємства. Напрямки удосконалення фінансового планування.

  курсовая работа [586,4 K], добавлен 25.03.2011

 • Важливість аналізу грошових надходжень у плані отримання економічної інформації для управлінського персоналу. Характеристика вхідних грошових потоків на підприємстві і їх класифікація. Методика аналізу структури та динаміки вхідних грошових потоків.

  курсовая работа [59,3 K], добавлен 21.05.2009

 • Класифікація грошових потоків. Засади здійснення аналізу грошових потоків на підприємстві на прикладі ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат". Достатність надходження та ефективність використання грошових коштів. Шляхи оптимізації грошових потоків.

  курсовая работа [738,8 K], добавлен 06.10.2012

 • Надходження грошових коштів, що забезпечує покриття поточних зобов’язань підприємства, – основна умова стабільного фінансового стану підприємства. Сутність грошових потоків підприємства. Система показників, що характеризують рух грошових коштів.

  контрольная работа [46,8 K], добавлен 04.02.2011

 • Нормативно-правове регулювання грошових надходжень на підприємстві. Доходи від реалізації продукції, робіт, послуг. Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності, позареалізаційні доходи. Аналіз формування і використання чистого прибутку.

  курсовая работа [30,9 K], добавлен 12.12.2010

 • Класифікація грошових потоків і управління ними в процесі проведення кожного виду діяльності підприємства. Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків, ефективність їх використання на віробництві, визначення платоспроможності підприємства.

  курсовая работа [55,7 K], добавлен 21.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.