Оцінка достатності грошових надходжень на підприємстві

Надходження та вибуття грошових коштів в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства. Аналіз грошових надходжень на підприємстві МОУ "Харківський завод залізобетонних виробів". Головні рекомендації з організації інформаційного забезпечення.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 03.03.2011
Размер файла 218,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

АНОТАЦІЯ

Робота присвячена рішенню актуальної проблеми - оцінці достатності грошових надходжень на підприємстві в умовах трансформаційних процесів, що здійснюються в Україні, так як складність сучасного етапу розвитку економіки полягає в тому, що в країні ще не створені сприятливі умови для ефективного формування капіталу, його раціонального застосування.

Об'єктом дослідження є рух грошових коштів на підприємстві, предметом дослідження - оцінка достатності грошових надходжень.

Мета роботи - покращення ефективності діяльності підприємства шляхом оптимізації рівня грошових потоків.

Для досягнення мети вирішено основні задачі: 1) вивчено теоретичні основи грошових потоків на підприємстві; 2) проведено аналіз достатності грошових надходжень на державному підприємстві Міністерства України «Харківський завод залізобетонних виробів»; 3) розроблено заходи, щодо оптимізації рівня грошових коштів шляхом впровадження оптимальних фінансових рішень з управління грошовими потоками на підприємстві.

Методи дослідження - системний підхід, методи економічного аналізу, математичної статистики і теорії оптимальних рішень.

Основні результати дослідження: визначена теоретико-суттєва характеристика грошового потоку; проведено ґрунтовний аналіз діяльності підприємства на базі використання системи логічних, економіко-математичних методів щодо достатності грошових надходжень підприємства; визначено шляхи оптимізації рівня грошових коштів.

Робота складається із вступу, чотирьох розділів та висновків; містить 121 сторінку, 7 рисунків, 15 таблиць, 86 наукових джерел інформації. У додатку наведено Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за 2005 та 2006 роки.

Ключові слова: ГРОШОВІ ПОТОКИ, ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ.

ВСТУП

Сьогодні економіка України переживає трансформаційний період. Йде докорінна розбудова старого механізму управління економікою, його заміна ринковими методами господарювання, що доповнюються державним регулюванням.

Ринкові перетворення в Україні створили передумови для появи підприємств різних форм власності та організаційного устрою.

Створення і нормальне функціонування нових підприємницьких структур неможливе без формування достатнього обсягу власного капіталу, нестача якого викликає необхідність здійснювати пошук додаткових джерел фінансування використовуючи для цього як власні, так і позикові фінансові ресурси.

Складність сучасного етапу розвитку економіки полягає в тому, що в країні ще не створені сприятливі умови для ефективного формування капіталу, його раціонального застосування. Тому наукові дослідження процесів утворення і функціонування капіталу дозволяють визначити економічну роль капіталу підприємницьких структур у стратегії і тактиці розвитку народного господарства України.

Грошові потоки є найбільш обмеженими ресурсами в умовах ринкової трансформації економіки, тому успіх фінансово - господарської діяльності підприємства визначається спроможністю керівництва мобілізувати наявні кошти та ефективно їх використовувати. Зокрема, достатність грошових надходжень на підприємстві дозволяє задовольняти попит на продукцію, розширяти асортимент продукції та підвищувати її якість, вчасно розраховуватись із зобов'язаннями тощо. Тобто, якщо на підприємстві достатньо грошових коштів, то це є запорукою ефективної діяльності підприємства, його прибутковості.

Саме тому тема дипломної роботи є досить актуальною.

Метою дипломної роботи є покращення ефективності діяльності підприємства шляхом оптимізації рівня грошових потоків.

Для досягнення цієї мети вирішуються такі задачі:

– ознайомлення із сутністю і теоретичними основами грошового потоку;

– з'ясовується значення грошових потоків для фінансової діяльності підприємства;

– визначаються надходження та вибуття грошових коштів в процесі фінансово -господарської діяльності підприємства;

– розглядається техніко - економічна характеристика державного підприємства Міністерства оборони України «Харківський завод залізобетонних виробів»;

– аналізується фінансового стану підприємства;

– оцінюється достатність грошових надходжень на підприємстві;

– аналізується ефективність використання інформаційних технологій на підприємстві;

– визначаються концептуальні підходи до оптимізації рівня грошових коштів на підприємстві;

– надаються рекомендації з організації інформаційного забезпечення для оптимізації рівня грошових коштів;

– оцінюється ефективність втілення рекомендацій і пропозицій на державному підприємстві Міністерства оборони України «Харківський завод залізобетонних виробів».

Об'єктом дипломної роботи є рух грошових коштів.

Предметом дипломної роботи є оцінка достатності грошових надходжень на державному підприємстві Міністерства оборони України «Харківський завод залізобетонних виробів».

Для виконання дипломної роботи використовуються такі методи:

– статистичні методи економічного аналізу, за допомогою яких визначається абсолютний приріст і темпи росту грошових надходжень;

– методи факторного аналізу, за якими проводився аналіз впливу факторів на використання грошових коштів;

– системним підхід, який передбачає дослідження діяльності підприємства як цілісної системи.

Вирішення проблеми достатності грошових надходжень регулюється такими законами: Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств», Закон України Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України „Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій ”, Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та спрямовані дослідження таких науковців: Агафонова Л., Алєксєєва М.М., Бойчик І.М., Харів М.І., Сааті Т., Керне К., Е. Нікбахт та А. Гроппеллі, Орлова О.О., Шеремета А.Д, Золоторьова А.І., Шохина Е.И., Эрик С., Опаріна В. М., Чухліба О.А.

Впровадження пропозицій та рекомендацій наданих в дипломній роботі, дозволить правильно оптимізувати рівень грошових коштів на підприємстві та усунути фактори, які можуть негативно вплинути на надходження коштів підприємства. Також застосування наданих у роботі пропозицій має практичне значення для підприємства, при впровадженні яких суб'єкт господарювання зможе ефективніше планувати свою діяльність, уникати негативного впливу зі сторони різноманітних факторів.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1 Теоретико-суттєва характеристика грошового потоку та його значення для фінансової діяльності підприємства

Рух фінансових ресурсів підприємств здійснюється у формі грошових потоків. Для стратегічного управління підприємством важливий не тільки загальний об'єм грошових ресурсів, але і величина грошового потоку, інтенсивність його руху протягом року [47].

Грошові потоки є найбільш обмеженим ресурсом в умовах ринкової трансформації економіки, тому успіх фінансово-господарської діяльності підприємства визначається спроможністю керівництва мобілізувати наявні кошти та ефективно їх використовувати.

Концепція грошових потоків підприємств виникла в США у середині 50-х років XX століття, і розробка основних її положень належить зарубіжним економістам. Серед авторів, чиї роботи перекладені російською мовою, проблеми визначення, оцінки і аналізу грошових потоків підприємства розглядають Л.А. Бернстайн, Ю. Брігхем, Дж.К. Ван Хорн, Би Коласс, Би Райан, Же Рішар, Д. Стоун, Д.Р. Сигл, К. Хітчінг. Е. Хелферт та ін.

Так, Е. Нікбахт та А. Гроппеллі наводять спрощене визначення грошового потоку як «міри ліквідності компанії», що складається з «чистого доходу і безготівкових витрат, таких, як амортизаційні відрахування». Наведене тлумачення грошового потоку, з одного боку, розкриває його сутність, з іншого - основні його складові [54].

Більш детальне визначення грошового потоку наводить Т. Райс, який поділяє потоки на чисті, традиційні і операційні. Чистий грошовий потік представляє собою зміну грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні підприємства, за період, що аналізується. Традиційний потік - це приблизна оцінка надходжень грошових коштів від виробничої діяльності. Він визначається з використанням припущення, що надходження коштів можна оцінити, додавши компенсаційні статті витрат до чистого прибутку (наприклад, амортизацію). Під операційним потоком розуміється сума фактичних надходжень грошових коштів від операцій за визначений період. Як правило, при цьому не враховуються фінансові виплати (якщо це не є основна діяльність підприємства). Таким чином, Т. Райс визначає загальний грошовий потік як всі грошові надходження і виплати, пов'язані не тільки з веденням операцій по основній діяльності [65].

Дж. К. Ван Хорн підкреслює, що поняття грошових коштів та грошових потоків можна трактувати по-різному в залежності від завдань аналізу. Як правило, грошові кошти і грошові потоки розглядають як готівку або робочий оборотний капітал, тобто у вузькому або широкому тлумаченні цього поняття.

У останнє десятиріччя дані проблеми знаходять віддзеркалення і в роботах вітчизняних економістів: У.Р. Артеменко, І.Т. Балабанова, В.У. Бочарова, А.І. Ковальова, В.У. Ковальова, М.Н. Крейніна, Н.А. Нікіфорова, В.П. Прівалова, Т.В. Теплова, А.Д. Шеремета і інших авторів.

У загальному вигляді під грошовим потоком розуміється різниця між коштами, що надійшли, і сплаченими. І.А. Бланк дає таке визначення грошового потоку: «Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, що генеруються його господарською діяльністю» [28].

У зв'язку з тим, що концепція грошових потоків виникла порівняно недавно, в науковій і учбово-практичній літературі з фінансового менеджменту і управлінню, бухгалтерського обліку і економічного аналізу відсутні не тільки єдині поняття (термінологія), що відносяться до грошових потоків, але і їх загальнопризнане визначення. Так, в економічній літературі широко застосовуються наступні словосполучення «грошові потоки», «фінансові потоки», «рух грошових коштів», «рух грошових потоків», «рух потоків грошових коштів» або cash - flow (кеш-фло).

Сучасна теорія фінансів розглядає грошовий потік як стійку сукупність розподілених у часі фактів надходження або вибуття грошових коштів та їх еквівалентів, що генеруються суб'єктом господарювання в результаті здійснення його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Таким чином, грошовий потік можна представити як сукупність послідовних подій, які пов'язані із відособленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових коштів з приводу виконання договірних зобов'язань між суб'єктами господарювання, іншими економічними агентами (державою, домогосподарствами, міжнародними організаціями). З іншого боку, грошові потоки, генеровані суб'єктом господарювання протягом певного періоду, що аналізується, формують також грошовий потік, який називається сукупним грошовим потоком [49].

Відповідно, виникнення та формування грошового потоку при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства є результатом цілеспрямованого прояву сукупності фінансово-економічних відносин та має певні ознаки, основними серед яких необхідно вважати наступні:

- рух грошових коштів відбувається в результаті виконання певної угоди між двома суб'єктами господарювання;

- грошові потоки, що генеруються суб'єктом господарювання, мають виключно фінансовий характер, адже їх результатом є формування, розподіл, перерозподіл чи споживання фондів грошових коштів;

- грошові потоки визначають порядок та особливості реалізації інших фінансових відносин, що формують фінанси підприємства, у тому числі, формування фінансових результатів, забезпечення ліквідності та платоспроможності і т.д. [79].

Об'єктивною необхідністю при управлінні грошовими потоками є структурування грошових потоків - формування упорядкованої сукупності грошових потоків відповідно до встановленого критерію (або групи критеріїв) та визначення їх базових функціонально-організаційних особливостей (табл. 1.1)

Таблиця 1.1 - Класифікація грошових потоків

№ п/п

Критерій або ознака класифікації

Класифікаційна сукупність

1

Вид фінансово-господарської діяльності

Операційний грошовий потік

Інвестиційний грошовий потік

Фінансовий грошовий потік

2

Масштаб діяльності (центри формування грошових потоків)

Грошовий потік по підприємству

Грошовий потік по підрозділах

Грошовий потік по центрах відповідальності

Грошовий потік по господарській операції

3

Зміна залишків грошових коштів - резерву ліквідності (вплив на майно)

Вхідні грошові потоки

Вихідні грошові потоки

4

Валюта деномінації

Грошові потоки в національній валюті

Грошові потоки в іноземній валюті
(у розрізі кожної валюти деномінації)

5

Значимість грошових потоків

Пріоритетні грошові потоки

Другорядні грошові потоки

Обслуговуючі грошові потоки

6

Розподіл у часі

Поточні (теперішні) грошові потоки

Очікувані (майбутні) грошові потоки

Фінансовий менеджмент як функціонально-організаційна модель управління фінансами суб'єкта господарювання включає в себе такі напрямки як операційна та інвестиційна діяльність, фінансова діяльність щодо покриття потреби підприємства у капіталі. Системоутворюючим механізмом кожної із складових елементів є грошові потоки як фінансове вираження підприємницької діяльності суб'єкта господарювання в умовах ринкової економіки. Виходячи з цього, можна стверджувати, що грошові потоки є матеріальною основою фінансового менеджменту [73].

Здійснення будь-яких фінансових операцій підприємства зумовлює надходження або витрати грошових коштів.

Отже, для реальної оцінки фінансового результату діяльності будь-якого підприємства в першу чергу необхідна інформація про стан його фінансових ресурсів і їх рух в часі, тобто про грошові потоки (рис. 1.1).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.1 - Рух грошових коштів підприємства

Таким чином, грошовий потік - це об'єм грошових коштів, який одержує або виплачує підприємство протягом звітного або планованого періоду [47].

Притік грошових коштів здійснюється за рахунок виручки від реалізації продукції; збільшення статутного капіталу від додаткової емісії акцій; одержаних кредитів, позик і засобів від випуску корпоративних облігацій і ін.

Відтік грошових коштів виникає унаслідок покриття поточних (операційних) витрат; інвестиційних витрат, платежів до бюджету і до позабюджетних фондів; виплат дивідендів акціонерам підприємства і т.д.

Чистий притік грошових коштів (резерв готівки) утворюється як різниця між всіма надходженнями і відрахуваннями грошових коштів.

Відповідно до принципів XYZ-аналізу, об'єкта управління доцільно поділяти на категорії, що відображають рівень їх впливу на кінцевий результат:

- пріоритетні грошові потоки;

- другорядні грошові потоки;

- обслуговуючі грошові потоки.

Основна увага фінансового менеджера має бути зосереджена на грошових потоках підприємства, що віднесені до складу пріоритетних грошових потоків за операціями, які забезпечують створення більшої частини вартості або прибутку підприємства і, відповідно, формуються на регулярній основі [76].

Кошти на підприємстві варто поділяти на грошові потоки, пов'язані з підтримкою потужностей чинного підприємства, і грошові потоки, що генерують розширення основного капіталу. Розширення потужностей діючого підприємства або його переорієнтування на нові види продукції потребує залучення нового акціонерного або позикового капіталу, що спричиняє додаткові грошові потоки.

Інформація про грошові потоки підприємства є важливою і корисною як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів. На її підставі зовнішні користувачі мають можливість оцінити здатність керівництва управляти рухом грошових коштів, ефективність прийнятих рішень щодо інвестиційної та фінансової політики, зрозуміти різницю між чистим прибутком та станом грошових коштів тощо. Внутрішні користувачі (керівництво підприємства) можуть використовувати інформацію про грошові потоки для оцінки результатів оперативної, інвестиційної та фінансової діяльності з точки зору формування грошових надходжень та виплат, розрахунку ліквідності підприємства, оцінки впливу на стан підприємства інвестиційної та фінансової політики [11].

В процесі управління грошовими потоками підприємства, фінансисти підприємства повинні керуватися існуючими нормативними актами.

Рух грошових потоків на підприємстві регулюється рядом нормативних актів, серед яких найбільш вірно і повно дане поняття розкривають такі:

- Закон України «Про господарські товариства»;

- Закон України «Про інвестиційну діяльність»;

- ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

- Закону України “Про систему оподаткування”;

- Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші.

Державне регулювання фінансової звітності про рух грошових коштів здійснюється з метою створення єдиних правил її ведення та складання, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України [13].

Норми цих законів стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності окрім банків і бюджетних установ.

У вище перерахованих нормативно-правових документах визначаються зміст і форми руху грошових коштів від інвестиційної діяльності, мета складання звіту про рух грошових коштів, визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні, вимоги до розкриття його статей. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються [15].

Терміни, що використовуються в цих документах, мають таке значення:

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Негрошові операції - операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів.

Рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів [15].

Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період [80].

1.2 Надходження та вибуття грошових коштів на підприємстві

грошовий кошти надходження

Основне завдання аналізу грошових потоків полягає в з'ясуванні причин нестачі (надлишку) грошових коштів, визначенні джерел їх надходжень і напрямків використання. Для визначення грошових потоків використовують прямий і непрямий методи. Основним документом для аналізу грошових потоків є «Звіт про рух грошових коштів» (форма №3). У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Порядок складання звіту про рух грошових коштів регламентується національним стандартом бухгалтерського обліку № 4 “Звіт про рух грошових коштів”[47].

Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом збалансованості і синхронізації в часі обсягів надходження і вибуття грошових коштів.

Розглянемо основні (базові) функціонально - організаційні характеристики грошових потоків, які генеруються суб'єктом господарювання в результаті здійснення його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Базовою формою структурування грошових потоків є виділення вхідних (CashInflows) та вихідних (CashOutflows) грошових потоків. Необхідність виокремлення як вхідного, так вихідного грошових потоків як окремого виду пояснюється, окрім функціонально організаційних його особливостей, ще й методологічними потребами інформаційного забезпечення фінансового аналізу та управління грошовими потоками суб'єкта господарювання [61].

Вхідний грошовий потік або надходження грошових коштів являється складовою частиною сукупного грошового потоку суб'єкта господарювання в результаті здійснення його основної, інвестиційної та фінансової діяльності. При цьому, грошовий потік класифікується як вхідний за умови, коли рух коштів в рамках такого грошового потоку призводить до збільшення абсолютної величини грошових коштів та їх еквівалентів, що знаходяться у розпорядженні суб'єкта господарювання на певний момент часу.

У якості прикладу вхідних грошових потоків підприємства можна назвати такі: надходження виручки від реалізації товарів, робіт та послуг; отримання банківського кредиту; отримання безповоротної фінансової допомоги; надходження від емісії корпоративних облігацій та інші. Крім того, необхідно відмітити, що вхідний грошовий потік забезпечує виконання сукупності функцій, у тому числі: формування фінансових ресурсів суб'єкта господарювання - грошових коштів, збільшення ліквідності та платоспроможності підприємства; фінансове забезпечення вихідних грошових потоків; виконання зобов'язань між суб'єктами господарювання в рамках господарських договорів тощо.

Сукупність вхідних грошових потоків є складовою чистого грошового потоку суб'єкта господарювання. Сукупність вхідних грошових потоків суб'єкта господарювання наведена на рис. 1.2.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.2 - Типова сукупність вхідних грошових потоків суб'єкта господарювання

Вихідний грошовий потік також являється складовою частиною сукупного грошового потоку суб'єкта господарювання. В результаті здійснення його основної, інвестиційної та фінансової діяльності, грошовий потік класифікується як вихідний за такою ознакою - рух коштів в рамках даного грошового потоку призводить до зменшення абсолютної величини грошових коштів та їх еквівалентів, які знаходяться у розпорядженні суб'єкта господарювання на певний момент часу. У якості прикладу вихідних грошових потоків підприємства можна назвати такі: оплата рахунків постачальників, погашення банківського кредиту, виплати дивідендів власникам корпоративних прав, викуп корпоративних облігацій, фінансування придбання основних засобів та інші. Крім того, необхідно відмітити, що вихідний грошовий потік забезпечує виконання сукупності функцій, у тому числі: фінансування потреби підприємства у капіталі на основі грошових коштів, сформованих у рамках вхідних грошових потоків; забезпечення виконання поточних зобов'язань підприємства; виконання зобов'язань між суб'єктами господарювання в рамках господарських договорів тощо.

Сукупність вихідних грошових потоків характеризуються протилежним до вхідних грошових потоків напрямом впливу на фінансовий стан підприємства і являють собою напрями використання грошових коштів підприємства (рис. 1.3).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.3 - Типова сукупність вихідних грошових потоків суб'єкта господарювання

Одним із засобів управління грошовими потоками є складання касового бюджету.

Касовий бюджет - це детальний кошторис очікуваних надходжень і виплат грошових коштів за певний період, який включає як конкретні статті надходжень і виплат, так і їх часові параметри [52].

Касовий бюджет є частиною Основного бюджету підприємства і використовує дані бюджетів продажів, закупівлі, витрат на оплату праці та ін.

Касовий бюджет дозволяє :

– отримати цілісне уявлення про загальні потреби в грошових коштах;

– приймати управлінські рішення про більш раціональне використання грошових коштів;

– аналізувати значні відхилення по статтям бюджету і оцінювати їх вплив на фінансові показники підприємства;

– своєчасно визначати потребу в обсязі і строках залучення позикових коштів.

Основна ціль складання бюджетів - визначення моментів часу, в які у підприємства буде нестача або надлишок грошових коштів для того, щоб уникати кризових явищ або пом'якшити їх і раціонально використати тимчасово вільні кошти.

Касовий бюджет повинен включать всі грошові надходження і виплати, які доцільно згрупувати по видам діяльності: операційна, інвестиційна і фінансова.

Дефіцит грошових коштів відображає потребу у короткостроковому фінансуванні операційної діяльності, яку передбачається покрити за рахунок залучення короткострокового кредиту (фінансова діяльність).

В разі значного дефіциту грошових коштів необхідно проаналізувати можливі варіанти його зменшення або ліквідації. Для цього необхідно скласти декілька варіантів бюджету з різним кінцевим результатом і обрати той, який більш за все задовольняє потреби підприємства.

Існують такі підходи до зменшення дефіциту грошових коштів:

– покращити управління дебіторською і кредиторською заборгованістю;

– відкласти або призупинити інвестиції в основні фонди;

– розглянути можливість надання знижок покупцям у разі ранньої передоплати;

– збільшити ціни на свою продукцію;

– знизити обсяги продажів у кредит;

– отримати кращі умови кредитування у постачальників;

– проаналізувати можливості залучення кредитів і позик для покриття дефіциту;

– розглянути можливість застосування разових заходів залучення грошових коштів на підприємство.

Існують зовнішні та внутрішні причини дефіциту грошових коштів. До зовнішніх причин належать:

– криза неплатежів;

– негрошові форми розрахунків;

– конкуренція з боку інших товаровиробників;

– зростання цін на енергоносії;

– втрати від імпорту за рахунок заниженого обмінного курсу;

– податковий тиск;

– висока вартість позикових коштів;

– інфляційний тиск.

До внутрішніх причин належать такі:

– падіння обсягів продажів: втрата одного або більше крупних споживачів продукції;

– недоліки в управлінні асортиментом продукції;

– недоліки в системі управління фінансами: слабке фінансове планування; відсутність управлінського обліку; втрата контролю над витратами; відсутність оптимальної структури фінансових служб; низька кваліфікація кадрів [42].

Заходи по збільшенню грошових надходжень на підприємстві та зменшенню відтоку грошових коштів наведені у табл. 1.2.

Таблиця 1.2 - Заходи по збільшенню грошових надходжень та зменшенню відтоку грошових коштів

Види заходів

Збільшення притоку грошових коштів

Зменшення відтоку грошових коштів

Короткострокові заходи

продаж або здача в оренду необоротних активів

скорочення витрат

раціоналізація асортименту продукції

відстрочка платежів

реструктуризація дебіторської заборгованості в фінансові інструменти

використання знижок постачальників

використання часткової передоплати

перегляд програми інвестицій

розробка системи скидок для покупців

вексельні розрахунки

Довгострокові заходи

додаткова емісія акцій

довгострокові контракти, які передбачають знижки або відстрочки платежів

пошук стратегічних партнерів

податкове планування

реструктуризація компанії - ліквідація або виділення в бізнес одиниці

пошук стратегічного інвестора.

Одним з засобів підвищення грошових надходжень є інкасація готівки.

Інкасація готівки - процес отримання грошових коштів за реалізовану продукцію.

Коефіцієнти інкасації дозволяють визначити, коли і в якій сумі очікується надходження грошових коштів від продажів відповідного періоду.

Визначить значення коефіцієнта інкасації можна на основі аналізу грошових надходжень (погашення дебіторської заборгованості) минулих періодів. Коефіцієнти інкасації відображають процент очікуваних грошових надходжень від продажів за відповідний період часу від моменту реалізації.

На основі очікуваного обсягу продажів і розрахованих коефіцієнтів інкасації складається Графік очікуваних надходжень грошових коштів від продажів [82].

Етапи розробки плану надходжень і витрат грошових коштів підприємства:

а) прогнозування надходжень і використання грошових коштів по операційній діяльності підприємства;

б) прогнозування надходження і використання грошових коштів по інвестиційній діяльності підприємства;

в) прогнозування надходжень і використання грошових коштів по фінансовій діяльності;

г) прогнозування валового та чистого грошових потоків, а також динаміки залишків грошових коштів по підприємству в цілому.

Показники розробленого плану надходження і використання грошових коштів підприємства служать основою для оперативного планування його грошових потоків [38].

Важливим видом оперативного фінансового плану є платіжний календар. Він є найефективнішим та найбільш надійним інструментом оперативного управління.

Платіжний календар розробляється на наступний місяць (по днях, тижнях, декадах). Він складається з двох розділів: графік використання грошових коштів та графік надходження грошових коштів [41].

Цей план розробляється по окремих видах руху грошових коштів та по підприємству в цілому.

Види платіжного календаря підприємства:

а) по операційній діяльності:

– податковий платіжний календар;

– календар інкасації дебіторської заборгованості;

– календар обслуговування фінансових кредитів;

– календар виплат заробітної плати;

– календар (бюджет) формування виробничих запасів;

– календар (бюджет) управлінських витрат;

– календар (бюджет) реалізації продукції;

б) по інвестиційній діяльності:

– календар (бюджет) формування портфеля довгострокових інвестицій;

– календар (капітальний бюджет)реалізації програми реальних інвестицій;

– календар (капітальний бюджет) реалізації окремих інвестиційних проектів.

в) по фінансовій діяльності:

– календар (бюджет) емісії акцій;

– календар (бюджет) емісії облігацій;

– календар амортизації основного боргу по фінансових кредитах.

Платіжний календар є частиною системи управлінської звітності. По цій формі готується підсумок роботи за попередній місяць і планові показники на наступний період. Ведення платіжного календаря дозволяє синхронізувати надходження і виплати грошових коштів і забезпечити збереження пріоритетності платежів.

1.3 Техніко-економічна характеристика державного підприємства Міністерства оборони України «Харківський завод залізобетонних виробів»

Державне підприємство Міністерства оборони України «Харківський завод залізобетонних виробів» є одним з провідних підприємств на ринку залізобетонних виробів. Скорочена назва підприємства: ДП МОУ ХЗЗВ Вид діяльності: промисловість збірних бетонних і залізобетонних конструкцій і виробів. Форма власності: загальнодержавна.

Номер, дата державної реєстрації підприємства: № 38 від 14 травня 1998 року. Орган реєстрації: виконком Ленінської районної ради народних депутатів м. Харків. Підпорядкованість: Міністерство оборони України. ДП МОУ ХЗЗВ входить до складу Консорціум "Військово-будівельна індустрія".

Напрями діяльності підприємства:

a) виробництво продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання, а саме:

– виготовлення залізобетонних та бетонних виробів і конструкцій;

– приготування товарного бетону та розчину;

– освоєння та виготовлення стінових блоків із ноздрюватих бетонів;

– виготовлення товарної арматури.

б)надання послуг: по замовленню підприємств, організацій і населенню на підставі угод; участь в реалізації державних регіональних та міських, районних програм розвитку виробничої і соціальної структур.

Асортимент продукції або послуг, що надаються споживачам.

ДП МОУ ХЗЗВ випускає наступну продукцію:

? плити пустотного настилу довжиною від 2,4 м до 7,2 м, шириною 1,0 м та 1,2 м;

? фундаментні блоки і добори усіх видів блоків;

? перемички несучі і не несучі розмір від 1,5 до 3,0 м;

? паркани і склянки до них;

? стрічкові фундаменти;

? бордюри 1 м і 3 м;

? лотки, плити теплотрас;

? кільця 1,0 м - 2,0 м, кришки кілець;

? телефонні колодязі малого і великого типу;

? прогони від 2,8 м до 6,0 м довжиною;

? сходові марші і площадки;

? дорожні плити шириною 1,2 м і 1,5 м;

? балкони типові та індивід, закази;

? плити плоскі;

? балки;

? стовпи;

? товарний бетон;

? товарну арматуру та інше.

Реалізація продукції 2005 року показала, що найбільшим попитом у замовників користуються залізобетонні вироби, а саме:

? плити пустотного настилу;

? фундаменти стрічкові;

? лотки;

? балкони особистої конструкції;

? вироби залізобетонні особистого призначення;

? паркани, товарний бетон, а також вироби індивідуальної розробки КТІ для міського будівництва.

Місцезнаходження підприємства.

ДП МОУ "Харківський завод залізобетонних виробів" утворений на базі «Заводу залізобетонних виробів та конструкцій», який сформувався на базі деревообробного комбінату № 211 Будівельного управління Київського Військового Округу наказом Керівника від 5 січня 1960 р.

Засновником підприємства є Міністерство Оборони України.

Рішенням Харківської міської Ради від 22.10.1997 року за № 904 заводу надано земельну ділянку загальною площею 5,302 га по вул. Котлова, 220 в тому числі у постійне користування площею 4,47 га (ділянка № 1) та у тимчасове користування строком на 10 років площею 0,832 га (ділянка № 2), що підтверджено видачею Державного акта на право постійного користування землею.

Наказом Міністра Оборони України від 25.04.1998 р. створено на основних фондах та оборотних коштах заводу залізобетонних виробів та конструкцій Головного управління військового будівництва державне підприємство Міністерства Оборони України «Харківський завод залізобетонних виробів».

Головна ціль діяльності ДП МОУ ХЗЗВ - вести беззбиткову діяльність та задовольняти попит споживачів на залізобетонні вироби і товарний бетон.

Продукція випускається високої якості і відповідає державним стандартам, має попит.

Номенклатура виробів розширюється, але завод не має монопольного становища. Щоб отримати більше замовлень, необхідно запроваджувати нові технологічні лінії.

В теперішній час якість продукції покращується досить повільно, тому що технологічне обладнання заводу має значне спрацювання і вимагає великих капітальних вкладень.

Планування і організація виробництва проводиться з урахуванням наявності замовлень, їх обсягів та строків постачання виробів, у повному обсязі використовуючи наявне металооснащення та його переналадку.

Продукція підприємства використовується при будівництві промислових об'єктів, житлових будинків, комунікацій та ін.

Незважаючи на наявність сильних конкурентів, продукція заводу користається попитом, завдяки широкому асортименту продукції. Якість пустотних плит, товарного бетону, фундаментних блоків високо цінуються покупцями.

Щоб залучити більше замовлень, необхідно розширити асортимент випуску виробів сучасного попиту, тому завод почав освоєння виробів, зокрема ригелів, сходових площадок і маршів; балконних плит для будинків індивідуальної забудови та освоєння технологічної лінії по випуску штучних стінових блоків із ноздрюватих бетонів. Ці всі заходи будуть сприяти залученню більшого числа споживачів продукції і підвищенню конкурентноздатності підприємства.

В даний час масштабного будівництва промислових об'єктів в місті й області не ведеться.

Тому головним завданням підприємства на найближчий час є утримання позицій на існуючому ринку шляхом укладення довгострокових договорів з організаціями, що займаються будівництвом, виконання усіх індивідуальних замовлень.

У сучасних умовах, коли державні підприємствами суттєво скоротили капітальне будівництво, значно зросли вимоги до асортименту і якості залізобетонних виробів з боку приватних підприємств та організацій, що значно ускладнює роботу на ринку та вимагає перегляду технології виготовлення конструкцій, відновлення металооснастки, що у свою чергу веде до значних фінансових витрат.

Основними споживачами продукції на дійсний час є ВАТ „Ж/С-1", ЗАО "Альянс-Агро", ДП СМП-166, ООО "МКДУ", Корпорація "Харківбуд", АТ "Будівельний торговий дім".

Перераховані замовники працюють неритмічно, з перебоями у своєчасній оплаті замовлень. Приватні замовники закуповують продукцію тільки в теплий період року.

З організаціями, що займаються будівництвом, укладені договори, виконуються всі індивідуальні замовлення.

У сучасних умовах, коли державними підприємствами фактично не здійснюється капітальне будівництво, а воно ведеться приватними будівельними організаціями і фірмами, значно зріс попит на асортимент і якість залізобетонних виробів, що вимагає перегляду технології виготовлення конструкцій, відновлення металооснастки, а це веде до значних фінансових витрат.

У 2006 році завод позитивно спрацював на ринках збуту по реалізації продукції. Для більш оптимальної реалізації продукції адміністрація заводу систематично вивчає зміну цін на інших заводах м. Харкова, дає оголошення в газетах, використовує інші види реклами.

При одержанні щодо великих замовлень на з/б вироби і товарний бетон застосовується зниження цін. Велика увага приділяється якісному обслуговуванню населення.

Обладнання знаходиться, в основному, у задовільному стані. Проводиться реконструкція будівель та боксів для розташування і збереження техніки, ремонти та технічні обслуговування машин, що гарантує збереження і безаварійну роботу основного обладнання. За умов правильної експлуатації та кваліфікованого ремонту обладнання здатне працювати в однозмінному режимі не менше п'яти років без заміни при незмінній технології виробництва але експлуатаційні витрати будуть зростати, тому що зростає вартість запчастин й матеріалів для ремонту.

ДП МОУ ХЗЗВ - госпрозрахункове підприємство, засноване на державній власності та принципах самофінансування, підпорядковане Центральному правлінню будівельної промисловості та матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони України.

Підприємство є юридичною особою, веде самостійний баланс, має поточний рахунок.

Власний капітал підприємства у 2006 р. складається з:

– статутний капітал - 5537тис.грн.;

– нерозподілений прибуток - 213 тис. грн.;

– резервний капітал - 735 тис. грн.;

– інший додатковий капітал - 49 тис. грн.

Державне підприємство Міністерства Оборони України Харківський завод залізобетонних виробів створено з метою задоволення потреб Міністерства Оборони України а також потреб народного господарства України своєю продукцією і вирішення за рахунок отриманих прибутків соціальних та економічних інтересів трудового колективу.

Джерелами формування надходження коштів окрім прибутку є амортизаційні відрахування в сумі 388 тис грн.

Підприємство працює на умовах попередньої оплати. Протягом 2002-2006 років витрати на виробництво, на приріст оборотних коштів і вкладання інвестицій підприємство проводило за рахунок своїх обігових коштів.

Фінансову роботу на підприємстві організовує фінансовий відділ. Фінансовий відділ є самостійним структурним підрозділом апарату управління підприємства на правах відділу та в адміністративному відношенні підпорядковується безпосередньо заступнику генерального директора з економічних питань.

Організація фінансової діяльності підприємства направлена на забезпечення фінансовими ресурсами завдань плану, збереження та ефективного використання основних фондів і оборотних засобів, трудових та фінансових ресурсів підприємства, своєчасності платежів в державний бюджет, постачальникам та установами банків.

Структуру і штати відділу затверджує генеральний директор підприємства у відповідності з типовими структурами апарату управління й нормативами чисельності керівників, фахівців і службовців з урахуванням обсягу робіт. До складу фінансового відділу входять ведучий економіст, економіст I категорії, економіст II категорії, економісти, які, в свою чергу, підпорядковуються начальникові відділу.

В своїй повсякденній роботі фінансовий відділ отримує та надає інформацію за призначенням. При цьому складаються взаємовідносини фінансового відділу з центральною бухгалтерією, планово-економічним відділом, відділом матеріально-технічного забезпечення, відділом зовнішньоекономічних зв'язків, технічним відділом, відділом збуту, юридичним відділом, відділом організації праці і заробітної плати та іншими підрозділами підприємства.

Розподіл фінансової роботи між працівниками фінансового відділу здійснюється відповідно до положення про фінансовий відділ та посадових інструкцій.

Відповідальність службовців фінансового відділу встановлено за порушення законодавчих і нормативних актів, наказів та розпоряджень по підприємству, за невиконання або неналежне виконання посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Підприємство на ринку займає стійке становище. Вироби, що випускаються заводом користуються попитом у м. Харкові і області.

У поточному році укладено договори з деякими великими будівельними компаніями, співпрацюємо з приватними підприємцями, а також реалізуємо товари народного вжитку.

Номенклатура виробів розширюється, але завод не має монопольного становища. Щоб отримати більше замовлень, необхідно поліпшити якість виробів та запроваджувати нові технологічні лінії, або розширити асортимент випуску виробів підвищеного попиту.

В теперішній час якість продукції не зовсім відповідає вимогам сучасних ринкових стосунків тому що технологічне обладнання заводу має значне спрацювання і вимагає великих капітальних вкладень, на які завод не має коштів зважаючи на заборгованість Міністерства оборони України перед заводом в сумі 319 тис. грн.

Підприємство постійно працює над освоєнням нових ринків збуту, використовуючи різноманітні види реклами.

Для підвищення ефективності збутової діяльності підприємство укомплектоване відділом маркетингу, який займається вивченням попиту на продукцію, залучає нових замовників, виїжджаючи на будівельні майданчики міста і області, та виконує майже усі індивідуальні замовлення.

Підприємством проводяться наступні заходи по підвищенню технічного рівня підприємства, його модернізації та реконструкції:

? повністю освоєно виробництво плит пустотного настилу;

? додатково виготовляються технологічна оснастка по формуванню сходових маршів, сходові площадки для житлового будівництва;

? додатково до сертифікованої головної продукції підприємства - пустотних плит, проводиться робота по сертифікації іншої продукції;

? продовжується робота по освоєнню хімічних добавок в бетони з метою економії енергоресурсів підприємства.

Планування і організація виробництва проводиться з урахуванням наявності замовлень, їх обсягів та строків постачання виробів, у повному обсязі використовуючи наявне металооснащення та його переналадку.

Для удосконалення виробничої діяльності підприємства проводяться роботи по поліпшенню якості товарів: упроваджено систему заохочення робітників при здачі продукції з першої пред'яви, підвищення ефективності маркетингу, зменшення затрат на виробництво, упровадження нових технологій і прогресивних форм управління.

Всі підрозділи підприємства забезпечуються матеріалами, устаткуванням та інструментами шляхом установлення прямого зв'язку між підприємством та їх виробниками з укладанням довгострокових угод.

Підвищення продуктивності праці на підприємстві досягається шляхом підвищення механізації праці:

? при виробництві арматурних каркасів паль;

? при виробництві вкладишів багатопустотних плит.

Удосконалення організаційної структури підприємства здійснюється:

а)шляхом управління кадрами:

? на підприємстві змонтована внутрішня телефонна станція;

? налагоджений внутрішній гучномовний зв'язок;

б)підвищення кваліфікації працівників:

? робітники підприємства направляються на курси до навчанню: кранівників баштових, мостових та козлових кранів; бетонників та стропальників; стажування машиністів КДЕ і тепловозів; навчання і прийняття заліків ІТР по дотриманню ПТБ;

? соціального розвитку підприємства: своєчасне забезпечення робітників робочим взуттям; спецодягом; ремонт побутових приміщень; забезпечення додатковим харчуванням.

Розроблений проект гранично допустимих викидів речовин, який затверджено Державним управлінням екологічної безпеки Харківської області.

Перевищення в приземному шарі шкідливих речовин, що викинуті підприємством в атмосферу немає, що підтверджує глава 4 проекту ПДВ.

Проектом ПДВ передбачені заходи по зменшенню викидів, одержано дозвіл № 574/1232/00104 Державного управління екологічної безпеки в Харківській області на викид шкідливих речовин стаціонарними установками, щорічно проводиться контроль по дотриманню проекту ПДВ [8].

Заробітна плата виплачується своєчасно. Простроченої заборгованості по розрахункам з цільовими фондами і податками до бюджету немає.

Для аналізу основних показників, які характеризують діяльність підприємства в поточному 2006 році подана у вигляді табл. 1.3:

Таблиця 1.3 - Техніко - економічна характеристика підприємства

Показники

Одиниця виміру

2005р.

2006р.

Відхилення

1

2

3

4

5

1. Продукція

1.1 Обсяг промислової продукції (послуг) в оптових цінах без ПДВ та АЗ в діючих цінах

Тис. грн.

9874,0

11578,0

1704,0

1.2 Зміна залишків НЗВ: збільшення (зменшення)

Тис. грн.

-

-

-

2. Фінансові результати

1

2

3

4

5

2.1 Балансовий прибуток (збиток)

Тис. грн.

6960,0

6896,0

-64

2.2 Собівартість виготовленої продукції

Тис. грн.

7123,0

8376,0

1253,0

2.3 Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)

Тис. грн.

9874,0

11578,0

1704,0

3. Основні фонди

3.1 Середньорічна вартість основних фондів

Тис. грн.

5001,0

4657,0

-344

4. Праця

4.1 Середньоспискова чисельність штатних працівників основної діяльності

Чол.

493

508

15

4.2 Фонд оплати праці

Тис. грн.

1334,0

1687,0

353

За даними таблиці можна зробити слідуючі висновки, що від всієї господарської діяльності в 2006 р. підприємство отримало прибуток у розмірі 9648,0 тис. грн., це на 1420,0 тис. грн. більше в порівнянні з 2005 роком, що свідчить про абсолютну фінансового стабільність, а саме про прибутковість підприємства. Це говорить про конкурентоспроможність підприємства, і ефективну роботу відділів збуту та маркетингу.

Собівартість виготовленої продукції зросла на 1253,0 тис. грн., це пояснюється високою якістю продукції. Середньорічна вартість основних фондів знизилась на 344,0 тис. грн.; виручка від реалізації зросла на 1704,0 тис. грн. Середньоспискова чисельність штатних працівників основної діяльності майже не змінилася (15 чоловік). Фонд оплати праці зріс на 353,0 тис. грн.

Таким чином, результати аналізу основних показників діяльності підприємства за 2006 рік свідчать про абсолютну стійкість фінансового стану підприємства.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДОСТАТНОСТІ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

2.1 Аналіз фінансового стану підприємства

Сучасний розвиток економіки зумовлює проведення підприємствами збалансованої економічної політики з підтримки та зміцнення фінансового стану, платоспроможності й фінансової стійкості.

Аналіз фінансового стану підприємства є важливою частиною, а за сутністю є основою прийняття управлінських рішень на мікроекономічному рівні, тобто на рівні суб'єктів господарювання.

Основна мета проведення фінансового стану підприємства - підвищення ефективності його функціонування та пошук резервів такого підвищення. Для оцінки фінансового стану використовується система показників, таких як майновий стан, структура і розміщення капіталу, ліквідність і платоспроможність підприємства, фінансова стійкість, дебіторська і кредиторська заборгованість, оборотність оборотних засобів, фінансові коефіцієнти, показники ділової активності та ін [35].

Джерелами інформації для аналізу фінансового стану ДП МОУ «Харківський завод залізобетонних виробів» є:

– нормативна та планова інформація;

– дані, бухгалтерського, оперативного, статистичного обліку;

– форма № 1 «Баланс підприємства»;

– форма № 2 «Звіт про фінансові результати»;

– форма № 3 «Звіт про власний капітал»;

– форма № 4 «Звіт про рух грошових коштів»;

– оперативні матеріали фінансового відділу та інші джерела.

Першим кроком аналізу є визначення зміни суми валюти балансу, а також побудови балансу в агрегованому вигляді, тобто побудови балансу за основними розділами і деякими важливими групами статей. На основі агрегованого балансу здійснюється аналіз структури майна підприємства за 2005-2006 роки, який зручно проводити у такій формі (табл. 2.1, 2.2):

Таблиця 2.1 - Аналітичне групування та аналіз статей активу балансу

Актив балансу

2005 рік

2006 рік

Абсолютне відхилення, тис. грн.

тис. грн.

% до підсумку

тис. грн.

% до підсумку

1

2

3

4

5

6

I. Необоротні активи

5157,0

74,1

4772,0

69,2

-385,0

II. Оборотні активи

1783,0

25,6

2119,0

30,7

336,0

У тому числі:

– запаси

958,0

13,8

880,0

12,8

-78,0

– одержані векселі

-

-

-

-

-

– дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

504,0

7,2

379,0

5,5

-125,0

– дебіторська заборгованість за розрахунками

118,0

1,7

212,0

3,1

94,0

– поточні фінансові інвестиції

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

– грошові кошти та інші активи

191,0

2,7

628,0

9,1

437,0

III. Витрати майбутніх періодів

20,0

0,3

5,0

0,1

-15,0

Баланс

6960,0

100

6896,0

100

-64,0

Таблиця 2.2 - Аналітичне групування та аналіз статей пасиву балансу

Пасив балансу

2005 рік

2006 рік

Абсолютне відхилення, тис. грн.

тис. грн.

% до підсумку

тис. грн.

% до підсумку

1

2

3

4

5

6

I. Власний капітал

6414,0

92,2

6401,0

92,8

-13,0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

-

-

-

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

-

-

-

-

-

IV. Поточні зобов'язання

546,0

7,8

495,0

7,2

-51,0

У тому числі:

– к/с кредити банку

-

-

-

-

-

– поточна заборгованість за д/с зобов'язаннями

-

-

-

-

-

– одержані векселі

-

-

-

-

-

– кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

106,0

1,5

66,0

1

-40,0

– поточні зобов'язання за розрахунками

440

6,3

429,0

6,2

-11,0

V. Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

Баланс

6960,0

100

6896,0

100

-64,0

За даними табл. 2.1 та 2.2 можна визначити попередню оцінку фінансового стану підприємства. Про недоліки в роботі підприємства свідчить наявність дебіторської і кредиторської заборгованості. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в 2006 році зменшилась на 125 тис. грн., а кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги також зменшилась на 40 тис. грн., сума за розрахунками зменшилась на 11 тис. грн. Дебіторська заборгованість в 2005 році перевищує кредиторську на 76 тис. грн. (622 - 546), в 2006 році - на 96 тис. грн. (591 - 495). Це явище означає, що підприємство не залучає кошти своїх клієнтів у власний оборот, а користується власними засобами.

Зіставлення власного й позикового капіталів підтверджує автономію підприємства (6401,0 - набагато більше від довгострокових і поточних зобов'язань (495 тис. грн.)) і його фінансову незалежність.

Порівнюючи валюту балансу 2006 року з 2005 роком, бачимо, що вона зменшилась на 64 тис. грн. (6896,0 - 6960,0). Таке зіставлення дає змогу визначити загальний напрям зміни руху суми балансу. Зменшення суми - це негативне явище.

Наступним етапом аналізу є аналіз платоспроможності підприємства і ліквідності його активів. Необхідність аналізу ліквідності балансу виникає в умовах ринкових відносин через посилення конкурентної боротьби, фінансові обмеження та безумовну необхідність оцінки кредитоспроможності підприємства. Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошову форму збігається з терміном погашення зобов'язань.


Подобные документы

 • Характеристика та склад грошових надходжень підприємства. Класифікація грошових потоків за видами діяльності. Аналіз загального обсягу і структури грошових надходжень. Формування грошових потоків за видами діяльності. Шляхи збільшення грошових надходжень.

  курсовая работа [54,4 K], добавлен 21.05.2009

 • Організація фінансового планування грошових потоків на підприємстві. Експрес-аналіз результатів діяльності ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод". Аналіз формування грошових надходжень підприємства. Напрямки удосконалення фінансового планування.

  курсовая работа [586,4 K], добавлен 25.03.2011

 • Важливість аналізу грошових надходжень у плані отримання економічної інформації для управлінського персоналу. Характеристика вхідних грошових потоків на підприємстві і їх класифікація. Методика аналізу структури та динаміки вхідних грошових потоків.

  курсовая работа [59,3 K], добавлен 21.05.2009

 • Класифікація грошових потоків. Засади здійснення аналізу грошових потоків на підприємстві на прикладі ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат". Достатність надходження та ефективність використання грошових коштів. Шляхи оптимізації грошових потоків.

  курсовая работа [738,8 K], добавлен 06.10.2012

 • Надходження грошових коштів, що забезпечує покриття поточних зобов’язань підприємства, – основна умова стабільного фінансового стану підприємства. Сутність грошових потоків підприємства. Система показників, що характеризують рух грошових коштів.

  контрольная работа [46,8 K], добавлен 04.02.2011

 • Нормативно-правове регулювання грошових надходжень на підприємстві. Доходи від реалізації продукції, робіт, послуг. Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності, позареалізаційні доходи. Аналіз формування і використання чистого прибутку.

  курсовая работа [30,9 K], добавлен 12.12.2010

 • Класифікація грошових потоків і управління ними в процесі проведення кожного виду діяльності підприємства. Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків, ефективність їх використання на віробництві, визначення платоспроможності підприємства.

  курсовая работа [55,7 K], добавлен 21.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.