Екологічна оцінка ландшафтної диференціації Куп’янського району Харківської області

Геологічна будова, кліматичні умови, структура ґрунтового покриву та рослинний світ району. Виділення ландшафтних місцевостей території при дрібномасштабному картографуванні. Ландшафтна диференціація місцевостей і груп урочищ та її чисельна оцінка.

Рубрика География и экономическая география
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 31.10.2014
Размер файла 3,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Екологічний факультет

Моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій

КУРСОВА РОБОТА

З ландшафтної екології

На тему: «Екологічна оцінка ландшафтної диференціації Куп'янського району Харківської області»

Студента 2 курсу ДЄ-21 групи

напряму підготовки еколог

спеціальності екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Д.В. Ахтирського

м. Харків - 2013 рік

Реферат

Об'єктом дослідження курсової роботи є природні комплекси Куп'янського району Харківської області, масштаби їх поширення та ландшафтна диференціація даного району.

Мета роботи: вивчити основні ландшафтні одиниці Куп'янського району та їх диференціацію.

У курсовій роботі були використані: карти та атласи Харківської області та Куп'янського району безпосередньо, бібліографічні джерела інформації, картографічні описи території району.

ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ, УРОЧИЩА, ЛАНДШАФТНІ МІСЦЕВОСТІ, ЛАНДШАФТНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА ЛАНДШАФТУ.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Природні умови Куп'янського району

1.1 Геологічна будова Куп'янського району

1.2 Кліматичні умови Куп'янського району

1.3 Грунти Ку'пянського району

1.4 Рослинність Куп'янського району

Розділ 2. Ландшафтна карта Куп'янського району

2.1 Характеристика ландшафтів Куп'янського району

2.2 Виділення ландшафтних місцевостей Куп'янського району при дрібномасштабному картографуванні

2.3 Ландшафтна карта Куп'янського району на рівні урочищ

2.4 Чисельна оцінка ландшафтної диференціації Куп'янського району

Висновки

Список використаних джерел літератури

Вступ

Однією з пріоритетних позицій сучасної екології є розвиток ладшафтно - екологічних знань, задля розвитку розуміння процесів та взаємодії компонентів в ньому. При розвитку даної позиції можливе досягнення підвищення спроможностей, щодо більш детального спостереження за екологічною ситуацією певної території.

Актуальність теми полягає в тому, що завдяки більш детальній оцінці ландшафтної диференціації даного району можливе більш якісне спостереження за екологічним станом даної території та більш раціональне користування та розподілення території та ресурсів Куп'янського району

Мета і завдання дослідження : вивчити основні ландшафтні одиниці Куп'янського району та їх диференціацію, з'ясувати основні проблеми функціонування ландшафтних одиниць даного району.

Об'єкт дослідження : ландшафтні одиниці Куп'янського району, та масштаб їх поширення.

Предмет дослідження ландшафтна диференціація місцевостей та груп урочищ досліджуваного району.

Методи дослідження: літературний опис, картографічний опис, бібліографічний пошук інформації, обробка використаних джерел літератури.

Розділ 1. Природні умови Куп'янського району

1.1 Геологічна будова Куп'янського району

Харківська область знаходиться в межах Великого Донбасу - обширний прогин земної кори , який сформувався в девонський та кам'яновугільний періоди палеозойської ери.

Куп'янський район розташована на Південно - Західному схилі Воронежського кристалічного масиву , на відрогах Середньоросійської височини. (рис.1.1.).

Рис. 1.1. Геологічна будова Харківської області

В основі Воронезького кристалічного масиву залягає кристалічний фундамент, складений архейпротерозойськими гірськими породами. На поверхні кристалічних порід залягають безпосередньо гірські породи крейдового періоду, які перекриті товщею палеогенових і неогенових відкладів - зелених, червоно-бурих і барвистих глин, пісків і лесовидних суглинків потужністю 1-3 км. Докембрійські породи тут залягають на глибині від 150 до 900 метрів та перекриті осадовими мезокайнозойськими відкладами пермського, юрського, крейдяного та палеогенового віку (рис. 1.1.2.).

Рис. 1.1.2 - Схематична геолого - тектонічна карта Харківської області

Для даного схилу характерна наявність дрібних терас та виступів фундаменту, які в свою чергу не виявляються на поверхні. Завдяки цьому на території Куп'янського району сформувались значні поклади неметалічних корисних копалин, а саме : піски будівельні для силікатної цегли, черепиці на цементі.

Ґрунтотворною породою є лісовидні суглинки, які можна побачити в ярах і господарських ямах, траншеях на глибині 2 метри. На піщаних терасах на поверхню виходять річкові алювіальні піски, що утворюють хвилястий ландшафт. У зв'язку з положенням даного району на Воронезькому схилі абсолютна висота району складає від 175 до 200 метрів.

Таким чином, район сформувався на Воронезькому схилі, на потужному осадовому чохлі, внаслідок чого в районі розробляються значні поклади корисних копалин, які використовуються у промисловості будівельних матеріалів.

1.2 Кліматичні умови Куп'янського району

ландшафтний геологічний картографування

Клімат Купянського району як і клімат Харківської області є помірно континентальним. Але клімат даного району є більш континентальний ніж клімат західних районів області, оскільки континентальність клімату Харківської області зростає з Північного Заходу на Південний Схід. Середня температура у січні складає близько ?7 єС, а в липні +21 єС. Середня кількість опадів складає близько 550 мм на рік.

Величина сонячної радіації залежить від кута падіння сонячного проміння, який змінюється від 60 - 65% в червні до 18 - 20% в грудні. Поверхня області отримує в середньому за рік 50 ккал/см2 тепла. Амплітуда середніх місячних температур є однією з найбільших в області, оскільки на території району переважає рівнинний рельєф. Тут же зафіксовано абсолютний максимум температур -- +41°С. Опади випадають переважно влітку (понад 60%), особливо у червні. Влітку бувають зливи та грози. Сніговий покрив у районі встановлюється в середині листопада, сходить на початку березня, тривалість його - до 110 днів.. На рівнинній території нерідко бувають зими без стійкого снігового покриву. Протягом року над Купянським районом переважають повітряні маси помірних широт. На території найчастіше дують південно-західні вітри.

Відносна вологість досягає свого максимуму в грудні (88%), а мінімум припадає на травень (61%). Середньорічна величина вологості - 74%.

Максимум хмарності (7,5-8,0 балів) припадає на зимові місяці, мінімум (5,5-4,8 балів) на літо.

У річному розподілі опадів спостерігається зимовий мінімум (лютий) і літній максимум (липень). Максимум тривалості сонячного сяйва досягається в липні (до 300 годин), мінімум - у грудні (біля 25 годин). Кліматичні умови можемо спостерігати на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Кліматичні умови Харківської області

Періодичність штилів у Куп'янському районі не перевищує 10% на рік, сила вітру в середньому складає близько 4 м/сек., а це значить, що район є рентабельним для розвитку вітрової енергетики.

Як бачимо, кліматичні умови досліджуваного району є досить м'якими та сприятливими для господарства району. Оскільки довжина території району з заходу на схід незначна і коливання висот невеликі, варіація клімату даної території не істотна.

1.3 Грунти Купянського району

У структурі ґрунтового покриву (рис.1.4.) досліджуваного району домінують чорноземи. Серед грунтів переважають чорноземи звичайні (65 % району) -- середньогумусні перехідні до потужних, змиті й незмиті (на поверхні вододілів). На правому березі р. Оскіл-- легкосуглинисті та супіщані солонцюваті змиті чорноземи.

На знижених ділянках є також чорноземи лучні солонцюваті, солончакові та намиті грунти. Слабкопідзолисті суглинисті незмиті та слабозмиті грунти -- на крутих схилах балок, зайнятих лісом. Під ріллю відведено близько 50% грунтів району.

Рис. 1.4. Земельні ресурси Харківської області

У результаті процесів опідзолення під сосновими лісами борово - терасного комплексу р. Оскіл сформувалися дерново - підзолисті коротко-профільні грунти. Також трапляються азональні грунти такі як лучні та лучно - чорноземні грунти.

Біля с. Сеньок 68,0 га площі відведено під Заказник грунтовий як схили з рідкісними грунтами -- чорноземами супіщаними та лучно-болотними солонцюватими грунтами.

Таким чином, можна сказати, що Куп'янський має добре розвинені грунтові ресурси, представлені чорноземами, які майже повністю використовуються в сільському господарстві.

1.4 Рослинність Куп'янського району

З точки зору природно-ресурсного потенціалу, найбільш важливим компонентом рослинного світу є ліси. Саме ліси є тим компонентом біосфери, що підтримує екологічну рівновагу, регулює поверхневий і підземний стоки. Вони також виконують водоохоронні та протиерозійні функції, виділяють кисень, очищають повітря від забруднення,захищають поля від суховіїв і пилових бур, служать місцем відпочинку і спілкування з природою людей, місцеперебуванням для фауни. Ліси являють і велику матеріальну цінність як джерело деревини та іншої корисної продукції.

Ліси займають 15,4 тис. га (лісистість-- 12,8%). Основні лісові масиви-- у західній частині району на правому березі р. Оскіл. У складі лісових насаджень переважають широколистяні породи (49%): дуб звичайний, ясен звичайний, види клену. Сосна звичайна займає приблизно 35% вкритої лісом площі. Розповсюджені також груша звичайна, види в'яза, ліщина звичайна тощо.

Степова рослинність збереглася фрагментарно на схилах балок, вздовж залізничного полотна та непридатних для оранки землях. Тут характерна типова рослинність справжніх та чагарникових і лучних степів з участю багатьох видів реліктової степової флори.

Розділ 2. Ландшафтна карта Куп'янського району

2.1 Характеристика ландшафтів Куп'янського району

Куп'янський район належить до Східно - Європейської рівнини і входить до складу лісостепової зони , Середньоруської провінції, Оскільсько - Айдарської та Оскольської областей. На території району сформувались межи річкові та долинні природні комплекси. Межирічні ПК виражені рівнинами лесовими, піднесеними й відносно вирівняними на палеогеновій й неогеновій основі з чорноземами, сірими й темно - сірими опідзоленими грунтами, з кленово - липово - дубовими лісами й сільськогосподарськими угіддями на місці широколистяно - дубових лісів, луків і різнотравно - типчаково - ковилових степів.

Долинні ПК представлені рівнинами низовинними, лесово - терасовими, піщаними й заплавними, плоскими й хвилястими на неогеновому алювії з чорноземами , сірими й темно - сірими , дерновими й дерново - підзолистими, лучними, лучно - болотяними грунтами з сільськогосподарськими угіддями на місці широколистяно - дубових лісів, лучних і різнотравно - типчаково - ковилових степів іноді під кленово - липово - дубовими лісами.

2.2 Виділення ландшафтних місцевостей Куп'янського району при дрібномасштабному картографуванні

Для побудови карти ландшафтних місцевостей Куп'янського району була використана топографічна карта Харківської області середнього масштабу (1:200000). При картографуванні було виділено чотири типи місцевості: межирічковий, заплавний, борово - терасний, балочно - долинний, які бачимо на рис. 2.5.

Рисунок 2.5. Карта - схема ландшафтних типів місцевостей Куп'янського району [за автором]

Пояснювальна записка

- Размещено на http://www.allbest.ru/

заплавний тип місцевості. Рівнини плоскі й слабохвилясті, піщаноглинисті, на голоценовому піщано - муловому алювії заплави з лучно - чорноземними солонцюватими, іноді болотяними грунтами й тоф'яниками, під злаково - різнотравною, болотно - різнотрав'яною рослинністю під косовицями, вигонами, частково розорані, іноді під лісами з дуба й вільхи чорної.

- Размещено на http://www.allbest.ru/

борово - терасний тип місцевості. Рівнини дрібногорбисті на молодих четвертинних піщано - мулових відкладах, з чорноземними супіщаними, дерновими підзолистими й дерновими розвинутими піщаними грунтами, іноді з пісками слабозадернованими, під сільськогосподарськими угіддями, вигонами, сосновими й сосново - дубовими лісами.

- Размещено на http://www.allbest.ru/

Балочно долинний тип місцевості. Рівнини лесові, розчленовані балками і ярами, із западинами на алювії стародавньочетвертинних терас, з чорноземами типовими середньо гумусними, чорноземами звичайними середньо гумусними , вилуженими, іноді з чорноземами опідзоленими і реградованими з сільськогосподарськими угіддями на місці широколистяних дубових лісів, лучних і різнотравно - типчаково - ковилових степів, іноді під кленово - липово - дубовими лісами.

- Размещено на http://www.allbest.ru/

Межирічковий тип місцевості. Рівнини лесові, відносно вирівняні, розчленовані ярами та балками на нижньо - середньо міоценовій основі, з чорноземами типовими, звичайними й реградованим, іноді з сірими й темно - сірими опідзоленими грунтами з сільськогосподарськими угіддями на місці лучних і різнотравно - типчаково - ковилових степів, іноді на місці широколистяно - дубових лісів.

- Размещено на http://www.allbest.ru/

Схиловий тип місцевості. Рівнини лесові, піднесені й відносно вирівняні на нижньо - середньо - міоценовій основі, з чорноземами типовими й реградованим, світло - сірими й сірими грунтами, з кленово - липово - дубовими лісами й сільськогосподарськими уіддями на місці широколистяно - дубових лісів і лучних степів.

2.3 Ландшафтна карта Куп'янського району на рівні урочищ

Для побудови ландшафтної карти досліджуваного району було використано топографічну карту цього ж району та карту - схему ландшафтних місцевостей даної території. В результаті побудови було виділено 15 груп урочищ,які проілюстровані на рис. 2.6..

Рисунок 2.6. Ландшафтна карта Куп'янського району

Пояснювальна записка

Размещено на http://www.allbest.ru/

Межирічковий тип місцевості. Рівнини лесові, відносно вирівняні, розчленовані ярами та балками на нижньо - середньо міоценовій основі, з чорноземами типовими, звичайними й реградованим, іноді з сірими й темно - сірими опідзоленими грунтами з сільськогосподарськими угіддями на місці лучних і різнотравно - типчаково - ковилових степів, іноді на місці широколистяно - дубових лісів.

1. - Размещено на http://www.allbest.ru/

лісосмуги.

2. - Лінійно-витягнутий ландшафт (автомобільні та залізничні транспортні шляхи).

3. Селітебний ландшафт.

4. Рівнина на лесах з сірими - лісовими опідзоленими грунтами під дубово - широколистяною рослинністю.

5. Рівнина на лесах з чорноземами звичайними під сільськогосподарським деревостоєм.

Рівнина на лесовиндному суглинку з чорноземами типовими, звичайними під сільськогосподарською злаковою рослинністю.

- Размещено на http://www.allbest.ru/

заплавний тип місцевості. Рівнини плоскі й слабохвилясті, піщаноглинисті, на голоценовому піщано - муловому алювії заплави з лучно - чорноземними солонцюватими, іноді болотяними грунтами й тоф'яниками, під злаково - різнотравною, болотно - різнотрав'яною рослинністю під косовицями, вигонами, частково розорані, іноді під лісами з дуба й вільхи чорної.

1. Размещено на http://www.allbest.ru/

- лісосмуги.

2. - Лінійно - витягнутий ландшафт ( автомобільні та залізничні транспортні шляхи).

3. Селітебний ландшафт.

6. Рівнина на піщано - мулових відкладах з лучно - болотними грунтами під болотною рослинністю.

7. Рівнина на піщано мулових відкладах з лучно - чорноземними грунтами під різнотрав'ям.

Размещено на http://www.allbest.ru/

борово-терасний тип місцевості. Рівнини дрібногорбисті на молодих четвертинних піщано - мулових відкладах, з чорноземними супіщаними, дерновими підзолистими й дерновими розвинутими піщаними грунтами, іноді з пісками слабозадернованими, під сільськогосподарськими угіддями, вигонами, сосновими й сосново - дубовими лісами.

8. Дрібногорбиста рівнина на четвертинних піщаних відкладах, дерновими розвинутими піщаними грунтами під сосновими та сосново - дубовими лісами.

9. Рівнина на піщано - мулових відкладах з чорноземами супіщаними під сільськогосподарською рослинністю.

Размещено на http://www.allbest.ru/

балочно долинний тип місцевості. Рівнини лесові, розчленовані балками і ярами, із западинами на алювії стародавньочетвертинних терас, з чорноземами типовими середньо гумусними, чорноземами звичайними середньо гумусними , вилуженими, іноді з чорноземами опідзоленими і реградованими з сільськогосподарськими угіддями на місці широколистяних дубових лісів, лучних і різнотравно - типчаково - ковилових степів, іноді під кленово - липово - дубовими лісами.

10. Днище балки на балочному алювію з намитими болотними грунтами під болотною рослинністю та болотним різнотрав'ям.

11. Схил балки на лесах з реградованими сірими лісовими грунтами під деревостоєм.

15. Днище балки на балочному алювію з намитими сірими грунтами під чагарниковою рослинністю.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Схиловий тип місцевості.

13. Рівнини лесові, піднесені й відносно вирівняні на нижньо - середньо - міоценовій основі, з чорноземами типовими й реградованим, світло - сірими й сірими грунтами, з кленово - липово - дубовими лісами й сільськогосподарськими угіддями.

2.4 Чисельна оцінка ландшафтної диференціації Куп'янського району

На основі побудованих карт було зроблено певні розрахунки ландшафтної диференціації досліджуваного району. Для того, щоб визначити певну диференціацію досліджуваного району була розрахована відносна площа ландшафтної одиниці до площі району та визначена частота їх зустрічаємості. Отримані дані було занесено до таблиці ( табл. 2.1.).

Таблиця 2.1. Чисельна оцінка ландшафтної диференціації Куп'янського району

Назва ландшафтної одиниці

Площа (у % відносно S району)

Частота зустрічаємості

1.

лісосмуги.

3,5

рідкісні

2.

Лінійно - витягнутий ландшафт (автомобільні та залізничні транспортні шляхи)

8,7

субдомінантні

3.

Селітебний ландшафт.

3,6

субдомінантні

4.

Рівнина на лесах з сірими - лісовими опідзоленими грунтами під дубово - широколистяною рослинністю.

13,2

субдомінантні

5.

Рівнина на лесах з чорноземами звичайними під сільськогосподарським деревостоєм.

0,7

рідкісні

6.

Рівнина на піщано - мулових відкладах з лучно - болотними грунтами під болотною рослинністю.

0,2

рідкісні

7.

Рівнина на піщано мулових відкладах з лучно - чорноземними грунтами під різнотрав'ям.

0,18

рідкісні

8.

Дрібногорбиста рівнина на четвертинних піщаних відкладах, дерновими розвинутими піщаними грунтами під сосновими та сосново - дубовими лісами.

4,2

субдомінантні

9.

Рівнина на піщано - мулових відкладах з чорноземами супіщаними під сільськогосподарською рослинністю.

0,6

рідкісні

10.

Днище балки на балочному алювію з намитими болотними грунтами під болотною рослинністю та болотним різнотрав'ям.

0,2

рідкісні

11.

Схил балки на лесах з реградованими сірими лісовими грунтами під деревостоєм.

1,3

рідкісні

12.

Аквальний ландшафт

1,16

рідкісні

13.

Рівнини лесові, піднесені й відносно вирівняні на нижньо - середньо - міоценовій основі, з чорноземами типовими й реградованим, світло - сірими й сірими грунтами, з кленово - липово - дубовими лісами й сільськогосподарськими угіддями.

0,6

рідкісні

14.

Рівнина на лесовиндному суглинку з чорноземами типовими, звичайними під сільськогосподарською злаковою рослинністю.

48

домінантні

15.

Днище балки на балочному алювію з намитими сірими грунтами під чагарниковою рослинністю.

13,86

субдомінантні

Аналізуючи дані, можна сказати, що домінантними або фоновими урочищами ( урочища, що часто зустрічаються та займають найбільшу площу) є урочища межирічкового типу місцевості, а саме ділянки, які відведено під сільськогосподарські угіддя. Також значну площу займають території балочно - долинного та борово - терасного типів місцевості.

Висновки

У ході роботи було вивчено основні ландшафтні одиниці Куп'янського району та їх диференціацію. Також досліджено та проаналізовано природні умови досліджуваного району.

Визначено що:

Район сформувався на Воронезькому схилі, на потужному осадовому чохлі, внаслідок чого в районі розробляються значні поклади корисних копалин, які використовуються у промисловості будівельних матеріалів.

Кліматичні умови досліджуваного району є досить м'якими та сприятливими для господарства району. Оскільки довжина території району з заходу на схід незначна і коливання висот невеликі, варіація клімату даної території не істотна. Куп'янський має добре розвинені грунтові ресурси, представлені чорноземами, які майже повністю використовуються в сільському господарстві.

Ліси займають 15,4 тис. га (лісистість-- 12,8%). Основні лісові масиви-- у західній частині району на правому березі р. Оскіл. У складі лісових насаджень переважають широколистяні породи (49%): дуб звичайний, ясен звичайний, види клену. Сосна звичайна займає приблизно 35% вкритої лісом площі. Розповсюджені також груша звичайна, види в'яза, ліщина звичайна тощо.

Степова рослинність збереглася фрагментарно на схилах балок, вздовж залізничного полотна та непридатних для оранки землях. Тут характерна типова рослинність справжніх та чагарникових і лучних степів з участю багатьох видів реліктової степової флори.

Куп'янський район належить до Східно - Європейської рівнини і входить до складу лісостепової зони , Середньоруської провінції, Оскільсько - Айдарської та Оскольської областей. На території району сформувались межи річкові та долинні природні комплекси.

Аналізуючи дані отримані в ході роботи виявлено що, домінантними або фоновими урочищами ( урочища, що часто зустрічаються та займають найбільшу площу) є урочища межирічкового типу місцевості, а саме ділянки, які відведено під сільськогосподарські угіддя. Також значну площу займають території балочно - долинного та борово - терасного типів місцевості.

ландшафтний диференціація урочище картографування

Список використаних джерел літератури

1. Атлас «Географія України»: Картографія - 2004р.: 45 с.

2. Атлас "Клімат і водні ресурси україни" Липинський В.М., Осадчий В.І., Шестопалов В.М., Руденко Л.Г., Дмитренко В.П., Мартазінова В.Ф., Набиванець Ю.Б., Бабиченко В.М., Кульбіда М.І., Шерешевський А.І.

5. Исаченко А.Г, География сегодня. - м.: Просвещение, 1979. - 190 с.

6. Маринич О.М., Ланько А.І., Щербань М.І., Шищенко П.Г. Фізична географія Української РСР. - К.: Вища школа, 1982. - 205 с.

7. Маринич О.М., Пархоменко Г.О., Петренко О.М., Шищенко П.Г. Удосконалена схема фізико-географічного районування України // Укр. географ. журнал. - 2003. - №1. - С. 16-20.

8. Маринич О.М., Шищенко Л.Г. Фізична географія України. - К.: Вища школа, 2003. - 479 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Побудова ландшафтно-картографічної моделі Сарненсько-Степанського природного району. Оцінка геокомплексів району на рівні ландшафтних місцевостей і урочищ. Напрями використання ландшафтних карт для потреб збалансованого природокористування на території.

  статья [1009,4 K], добавлен 11.09.2017

 • Історія утворення Галицького району, його географічне положення, геологічна будова і рельєф території, кліматичні і метеорологічні умови, водні ресурси, рослинний і тваринний світ, ґрунти. Ландшафтні особливості лівобережжя та правобережжя Дністра.

  реферат [27,9 K], добавлен 07.09.2015

 • Геологічна будова і рельєф, кліматичні умови Вільшанського району. Історія заселення та господарського освоєння досліджуваного району. Ознайомлення із статево-віковою структурою та національним складом населення; особливості його розселення по території.

  курсовая работа [478,4 K], добавлен 03.10.2014

 • Загальні відомості та характеристика природних умов району. Загальні дані. Клімат. Рельєф. Гідрографія і гідрологія. Геологічна будова та грунтоутворюючі породи. Ґрунтовий покрив. Структура грунтового покриву сільськогосподарських угідь.

  дипломная работа [162,1 K], добавлен 28.07.2007

 • Адміністративне розташування Путильського району та характеристика природних умов: оро-гідрографічних, кліматичних, геологічних, грунтового покриву, флори і фауни. Оцінка рівня забруднення ґрунтів. Аналіз розподілу хімічних елементів по території.

  курсовая работа [84,4 K], добавлен 03.10.2014

 • Природні умови Сумської області, клімату, рослинності, порід, рельєфу. Особливості розвитку ґрунтового покриву, господарська історія його використання. Види ґрунтів, які зустрічаються у межах області, їх географічний розподіл і топографічне розміщення.

  реферат [374,6 K], добавлен 22.11.2010

 • Історико-географічні аспекти виникнення та розвитку населених пунктів Шацького району, формування кордонів та адміністративного центру. Географічне положення території в північно-західній частині Волинської області. Природні умови та ресурси, населення.

  реферат [31,7 K], добавлен 08.12.2016

 • Сучасна протидефляційна стійкість ґрунтового покриву Південного Степу України залежно від сільськогосподарських культур та попередників. Грунтові властивості, які зумовлюють формування дефляційно стійкої поверхні південного чорнозему на різних агрофонах.

  автореферат [113,9 K], добавлен 11.04.2009

 • Рослинний світ України - багатий та різноманітний і характеризується певним флористичним складом і структурою рослинного покриву. Тваринний світ відрізняється розмаїтим видовим складом і нараховує майже 45 тис. видів тварин. Червона книга України.

  реферат [198,8 K], добавлен 18.03.2008

 • Геологічна будова Альпійської гірської країни та історія геологічного розвитку. Особливості рельєфу і клімату території. Циркуляційні процеси і опади по сезонам року. Внутрішні води, ґрунтово-рослинний покрив, тваринний світ та сучасний стан ландшафтів.

  курсовая работа [9,2 M], добавлен 17.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.