Проблема вивчення мінералого-петрографічних особливостей руд і порід п’ятого сланцевого горизонту родовища ПАТ "ІнГЗК"

Мінерало-петрографічні особливості руд і порід п’ятого сланцевого горизонту Інгулецького родовища як потенціальної залізорудної сировини; геологічні умови. Розвідка залізистих кварцитів родовища у межах профілей. Кошторис для інженерно-геологічних робіт.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 14.05.2012
Размер файла 131,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2.8 Геохімічна вивченість

На протязі всього періоду геологорозвідувальних робіт, проведених на Інгулецькому родовищі, основну увагу приділялось всебічному вивченню порід Саксаганської світи. Породи випробувались методом приблизного-кількісного (42 елементу) і напівкількісного аналізу на ряд елементів.

Породи Скелеватської світи вивчені слабо (12 проб на спектральний аналіз по ділянці №12). Породи Гданцевської (охристо-глинисті сланці і багаті руди) і Саксаганської свит досліджувались спектрозолотометричним аналізом.

Мігматити і граніти в районі родовища досліджувались приблизного-кількісним і полукількісним аналізами.

При вивченні металоносності ультраосновних порід Криворізько-Кременчуцької зони були випробувані з метою дослідження їх платиноносності. На Інгулецькому родовищі були випробувані чотири проби з трьох свердловин.

2.9 Магматизм і метаморфізм
Магматичні породи на родовищі представлені гранітами, мігматитами і діабазовими дайками.
Граніти - зі сходу к Лихманівській синкліналі примикають плагіоклазові граніти. Основна маса гранітів, слагаючих масив, представляє собою сіру середньозернисту породу в більшості випадків з ясно проявленою структурою у вигляді план - паралельного орієнтування листочків біотиту чи їх скупчення. Їх вік гARdn.
Мігматити - к заходу від Лихманівської синкліналі розташовується велика область гібридних порід, широко відомих під назвою інгулецьких мігматитів. Вздовж західного крила синкліналі внаслідок дії західного разлому мігматити контактують з різними породами, слагаючими Лихманівськую синкліналь, починаючи амфіболітами, і кінчаючи сланцями першої свити. Мігматити представляють собою масивну середнє- і дрібнозернисту породу від зеленувато - сірого до сіро-червоного кольору. Вік мігматитів - mARdn.
Діабазові дайки ( PR3) - в межах гірського відводу рудника «Інгулець» підземними гірськими виробітками шахти «Центральна» в перетинах маркшейдерських осей 13-23 вскрита діабазова дайка.

Дайка перетинає породи Криворізької серії в широтному і діагональному направленнях. Вона приурочена к тріщинам неправильної форми, в зв'язку з чим дайка має складну вітвисту форму. На верхніх горизонтах (вище горизонту 350м) діабаз представляє собою рихлу, розруйновану, каолінітизовану масу бурого кольору. Розбитою густою системою тріщин на гострокутні блоки з великою кількістю дзеркал ковзання. Нижче горизонту 350 м. по даним свердловин діабаз представляє собою темно-серу з зеленуватим відтінком породу, масивну і дрібнозернисту.

Головними породоутворюючими мінералами являються плагіоклаз, піроксен; другорядними - Ільменит, хлорит, серицит і лейкоцен. В ділянках, перетнутих прожилками калієвих польових шпатів, спостерігається майже повне заміщення піроксену серпентинітом.

Усі породи Криворізької серії розглядаються як метаморфічні породи.

2.10 Гідрогеологічна характеристика

У межах південного району Криворізького залізорудного басейну виділяються чотири водоносних горизонта:

1. У відкладеннях четвертинного віку (Q1-Q2-3);

2. У відкладеннях неогену (N);

3. У відкладеннях палеогену (P);

4. У породах докембрійського віку.

1. Водоносний горизонт у відкладеннях четвертинного віку

Серед четвертинних відкладень району водоносними є льосовидні суглинки й алювіальні піски долин рік і великих балок. Потужність водоносних зон у льосовидних суглинках досягає 0,5-6 м. Обводненная частина суглинків фіксується на глибинах 2-10 м. від поверхні.

Водоупором першому водоносному горизонту служать червоно-бурі глини. Харчування його відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів.

Дебіти свердловин, що розкрила води в суглинках досягають 0,011 - 1 м3/година. Дебіти свердловин, що розкрила воды алювіальних відкладень досягають 6 м3/година. По хімічному складу води суглинків сульфатно-хлоридні, на смак гірко-солоні, тверді, сильно мінералізовані. Води аллювія прісні,зіслабкоюмінералізацією.

2. Водоносний горизонт у відкладеннях неогену

Підземні води неогенових відкладень присвячені до пісків і вапняків сарматського і рідше понтичного ярусам. Середня потужність водоносної частини цих відкладень досягає 4 м.

По гідравлічних властивостях підземні води комплексу неогенових відкладень відносяться до безнапірного. Питомі дебіти скважин, що розкрили ці води коливаються в межах 0.3 - 2 м3/година. По хімічному складі підземні води даного комплексу відносяться до сульфідно-хлоридному типу.

3. Водоносний горизонт у відкладеннях палеогену

Підземні води неогенових відкладень присвячені до пісків бучакського і київського ярусів. Потужність бучакського водоносного горизонту 5 м., а київського - від 30 до 20 м. Води палеогенових відкладень є напірними, напори досягають 26,5-42,5 м.

Верхнім водоупором служать харківські сіро-зелені глини, а нижнім - бучакські углисті глини. Продуктивність скважин коливається від 0,54 до 1,6 м3/година, при зниженні рівня на 2-26,2 м. Коефіцієнт фільтрації київських пісків, у середньому дорівнює 16,2 м3/доба. По хімічному складі підземні води даного комплексу відносяться до хлоридно-сульфатно-натрієво-магнієвого типу з мінералізацією 0,7-1,4 г/л.

4. Водоносний горизонт у породах докембрійського віку

Водоносність докембрийських метаморфічних порід присвячена до сланців, піщаникам, залізистим кварцитам, джеспілітам і рудам. Вона обумовлена наявністю тріщинуватості порід різного літологічного складу і залежить від розмірів, кількості тріщин і ступеня їхній колматації.

Тріщинуватість порід, у свою чергу, обумовлена тектонічними і метаморфічними процесами, що проходять у різні періоди геологічного життя кристалічного масиву. Найбільшою тріщинуватістю, а, отже, і водообільністю, характеризуються породи сланцевих (PR1SX21-4S) і залізистого (PR1SX34F) горизонтів.

За даними досвідчених відкачок дебіти скважин пройдених у залізистих породах середньої світи змінюються від 109 до 23,8 м3/година при зниженні рівня, відповідно від 1,1 до 1,18 м. від статистичного. Коефіцієнт фільтрації докембрійських метаморфічних порід знаходиться в межах 0,001 - 6,25 м3/доба. Середньорічний приплив води в шахту «Центральна» рудника «Інгулець» складає 50-230 м3/година.

Підземні води, укладені в породах верхньої, середньої і нижній світах Криворізької серії, гідравлічно зв'язані між собою й утворять єдиний водоносний горизонт. По гідравлічних особливостях даний водоносний горизонт є безнапірним чи слабонапірним. Рівні тріщинних вод знаходяться на глибинах 8-40 м. від поверхні землі.

По хімічному складі води кристалічних порід відносяться до сульфатно-хлоридно-натрієво-магнієвого і хлоридно-сульфатно-натрієво-магнієвому типам, а на глибинах 350-400 м. переходять в і хлоридно-натрієвий тип.

2.10.1 Джерела питного і технічного водопостачання

З приведеної вище гідрогеологічної характеристики південного Кривбаса випливає, що на даній території підземні води, що можуть бути використані у великій кількості для питного водопостачання, не маються. З цієї причини спеціальні гідрогеологічні роботи з метою пошуків підземних вод для водопостачання в періоді детальної розвідки й експлуатації родовища не проводяться і не будуть проводитися.

Господарсько-питне водопостачання в Кривбасі, у тому числі і на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті здійснюється по спеціально розроблених проектах водопостачання з Карачуновського водоймища, створеного на річці Інгулець і з південного водоймища, створеного за рахунок вод ріки Дніпро.

Технічне водопостачання ОАО «ІнГЗК» здійснюється за рахунок вод ріки Інгулець і вод які відкачуються з кар'єру ІнГЗКа і шахти «Центральна» рудника «Інгулець».

2.10.2 Інженерно-геологічна характеристика

Інженерно-геологічна характеристика дається на підставі матеріалів досліджень ЦНИГОР осушення і ВИОГЕМ.

У розрізі пухких кайнозойських відкладень по літологічним і геотехнічних ознаках виділяється 6 основних інженерно-геологічних типів гірських порід: Четвертині льосовидні суглинки; четвертині важкі суглинки, меотичні глини, сарматські глини, харківські глини і київські глини.

У кристалічних породах виділяється 2 різновиду: сланці різного мінералогічного складу, залізисті кварцити й аркозові піщаники і мігматити.

Сланці, що залягають у середній світі, представлені залізисто-силікатними разностями з прошарками безрудних кварцитів. Це досить щільні, міцні породи з коефіцієнтом міцності по Протодьяконову 10-12 балів. Тріщини в них розвинуті слабко.

Сланці нижнього горизонту тальково-хлоритові і кварцево-серицитові складають східний борт кар'єру. Зона вивітрювання по них досягає 100 м. Слабка стійкість і міцність сланців у зоні вивітрювання, також їхнє обводнювання водами ріки призвели до утворення зсувів у 1966 і 1971р.

Зсув у 1966р. захопив горизонти +12 і +24 м. Обсяг зсувної породи складав 10000 м3, ширина по фронті до 90 м. Фільтраційний потік знизив загальну стійкість порід на ділянці зсуву на 25 %, що і привело до утворення останнього.

Коефіцієнт стійкості з урахуванням силового впливу підземних вод на ділянці зсуву дорівнює 1,01 без обліку впливу вод - 1,35. Підземні води і низькі характеристики міцності тальково-хлоритових сланців є основними причинами, що викликають деформацію східного борта кар'єру.

У зв'язку з розширенням бортів кар'єру дані породи будуть розкриті східним бортом на значному протязі (до 1400 м.).

Нестійкість цих порід при наявності підземних вод може привести до утворення величезних зсувів, що варто врахувати при будівництві кар'єру другої черги.

Аркозові піщаники і мігматити дуже міцні і досить щільні. Коефіцієнт їхньої міцності на глибинах 100 і вище 12 балів. У виходу під кайнозойські відкладення вони вивітрені, каолінізовані на глибину від 10 до 100 м. При розкритті цих каолінізованих різностей кар'єром і при наявності підземних вод вони можуть утворювати зсувні явища.

2.11 Корисні копалини району

Основне багатство Криворізького залізорудного басейну полягає в численних родовищах багатих залізних руд:магнетитових, мартитових, гідрогематитових, по якості і запасам яких басейн справедливо займає одне з перших місць у світі.

Більшість найбільш великих рудних покладів Криворіжжя зв'язано з породами залізорудної формації (джеспілітами і залізистими кварцитами) і лише порівняно невелика частина їх локалізується в породах роговіково-пісчанистого горизонту верхнього горизонту і на контакті останнього з залізорудною формацією.

Саме цей останній тип родовищ багатих руд характерний для Інгулецького району: вздовж усієї Лихманівської синкліналі, на контакті породи PR1gd-PR1sx відомі поклади магнетитових і мартітових руд невеликою потужністю 3-5 м, рідше до 10м, але сягаючи дуже солідних розмірів по простяганню.

Крім залізної руди, у районі відомі такі корисні копалини:

Рудні корисні копалини: марганець, боксит, золото.

Нерудні корисні копалини: талькові сланці, вапняки сарматського ярусу, каолін, суглинки, глини і піски, як будівельні матеріали.

2.12 Мінералого-петрографічні особливості руд і порід п'ятого сланцевого горизонту

В спеціальній частині дипломного проекту автор приділив особливу увагу вивченню речовинного складу руд і порід п'ятого сланцевого горизонту інгулецького родовища, які разом з загальною масою добутих руд надходять до збагачувальної фабрики для отримання магнетитового концентрату. У цьому зв'язку, має велике значення дослідження мінерального складу, текстурно-структурних особливостей порід п'ятого сланцевого горизонту. З цією метою, під час проходження першої і другої виробничої практики в кар'єрі інгулецького родовища були відібрані 21 мінералогічна проба з погоризонтних уступів, які відповідають п'ятому сланцевому горизонту. Для отримання більш повної картини зміни мінералого-петрографічних особливостей проби відбиралися по профілям в різних ділянках п'ятого сланцевого горизонту вздовж простягання. Кожен профіль складав 2-4 проби, в залежності від потужності горизонту в даній ділянці. З відібраних проб були виготовлені прозорі і поліровані шліфи, з подальшим їх мікроскопічним вивченням. Опис вивчених проб наводиться нижче.

2.12.1 Описання мінералогічних проб

Проба №236-1

Прозорий шліф. У минаючому світлі проба характеризується смугастою текстурою, що обумовлена періодичним чергуванням рудних і нерудних шарів (від 0,5 до 3-4 мм).

Рудні прошарки складають 30-35% проби і представлені магнетитом. Їх потужність коливається від 0,5-4 мм. В окремих місцях рудні прошарки збагачені дрібними включеннями зерен кварцу, тонко голчастих кумінгтонитовых агрегатів, рідше карбонату, що розташовується по границях індивідів магнетиту, або всередині останніх. У деяких місцях вміст нерудних мінералів у рудних прошарках досягає 10-15 %. Подібні типи зрощень дуже складні для розкриття і можуть безпосередньо впливати на якість одержуваного надалі магнетитового концентрату.

Нерудні прошарки складають приблизно 30% проби і містять зернисто вкраплені і дрібно вкраплені виділення магнетиту. Також у нерудних прошарках зустрічаються самостійні ідіоморфні в перетині кристали магнетиту. Рудні мінерали в обсязі нерудних шарів займають близько 5%. Розмір зерен магнетиту десяті і соті частки міліметра.

Безрудні і малорудні прошарки складаються в основному з кварцу. Зерна останнього характеризуються складними границями, часто ксеноморфні в перетині, злегка видовжені уздовж шаруватості. Вміст кварцу в прошарках змінюється від 80-90% до 30-40%, у залежності від співвідношення рудних і нерудних мінералів, що асоціюють з ним.

Кумінгтонит утворює мітлоподібні, сплутано-волокнисті агрегати, що складаються з безлічі дрібних голок мінералу. Характеризується високими кольорами інтерференції. Його виділення тяжіють до границь рудних і нерудних прошарків (мал.№ 1).

Склад кумінгтонита в подібних ділянках може досягати 40-45%. Крім того кумінгтонит утворює разом з магнетитом малорудні прошарки, у яких його вміст може досягати 30-40%.

У таких прошарках кумінгтонит є вторинним мінералом і піддає первинний метаморфогенний кварц метасоматичному заміщенню. У рідких випадках зустрічаються мономінеральні кумінгтонитові прошарки.

Третім по значенню нерудним мінералом є карбонат. Його виділення носять яскраво виражений накладений характер. Його ксеноморфні виділення піддають інтенсивному метасоматичному заміщенню кварц - кумінгтонитові прошарки. При цьому, карбонат розвивається переважно по кумінгтониту, у меньшому ступені по кварцу. Вміст карбонату в окремих прошарках досягає 20-30%. В істотно кварцових прошарках карбонат майже відсутній.

Полірований шліф. Проба являє собою породу, що нагадує кварцит, з неяскраво вираженою смугастою текстурою. Основний рудний мінерал - магнетит, практично повсюдно представлений складними за формою вітвисто-зростковими агрегатами. Вміст магнетиту в пробі 40-45%. Видимі рудні прошарки мають потужність від 0,5-5мм. При цьому найбільш могутні прошарки представлені суцільним агрегатом магнетиту, що містить нерівномірно розсіяну вкрапленість нерудних зерен по типу ситоподібної структури. Склад нерудних включень тут приблизно 5%. Іноді останні утворюють видовжені чи гніздоподібні скубчення неправильної форми в масі магнетиту.

У малорудних прошарках розмір і кількість вітвисто-зросткових агрегатів магнетиту різко зменьшуються. Зокрема, вміст магнетиту в різних прошарках досягає 5-20%, розмір соті і тисячні частки міліметра. У ділянках, де шаруватість не просліджується або згладжена, крупність вітвисто-зросткових агрегатів магнетиту зростає від сотих до десятих часток міліметра, що, можливо, обумовлено процесами збірної перекристалізації. Відсутність видимої шаруватості, імовірно, зв'язано з зонами зминання і дроблення. У таких ділянках з'являються одиничні зерна залізної слюдки, рідше піриту, а сам магнетит піддається подробленню і перетиранню. Це виражається в появі ділянок тонкозернистого уламкового магнетиту в оточенні його вітвисто-зросткових агрегатів. Розвиток гематиту і піриту присвячено до зон підвищеної тріщинуватості. Вміст тонкозернистого пилоподібного магнетиту від загальної кількості мінералу досягає 5-10%.

Проба № 236-2

Прозорий шліф. У минаючому світлі проба характеризується смугастою текстурою, що обумовлена чергуванням рудних і нерудних шарів (від 0,5 до 2-3мм.). рудні прошарки складають 30-35% проби. Рудний мінерал утворює суцільний і стрічковий типи агрегатів. Більш могутні рудні прошарки у значній мірі збагачені нерудними мінералами (карбонат, кварц, і, особливо, кумінгтонит). У деяких місцях склад нерудних мінералів у рудних прошарках досягає 5-10%. При цьому нерудні мінерали утворюють складний для розкриття пойкілітовий тип зрощень.

Нерудні прошарки складають 70% проби і складаються, в основному, із кварцу. Зерна кварцу часто ксеноморфні в перетині, злегка витягнуті уздовж шаруватості. Склад кварцу в прошарках змінюється від 80-90% до 30-40%.

Другим за значенням нерудним мінералом є кумінгтонит, голчасті індивіди якого часто утворюють паралельно-шостоваті і радіально-променисті агрегати, що тяжіють, переважно, до рудних прошарків. Також, більш тонкоголчастий кумінгтонит може бути рівномірно розподілений у кварцових прошарках. Склад кумінгтонита в окремих рудних прошарках може досягати 15-20%. Іноді утворює самостійні мономінеральні прошарки потужністю десяті частки міліметра.

Третім по значимості нерудним мінералом є карбонат. Його виділення носять яскраво виражений накладений характер. Його ксеноморфні зерна піддають інтенсивному метасоматичному заміщенню деякі кварцові прошарки, розвиваючись по ньому. У локальних ділянках вміст карбонату може досягати 20-30%. Також карбонатизації піддається кумінгтонит. Виділення найдрібнішого кумінгтониту рівномірно розсіяні в кварцових прошарках. Імовірно, це зв'язано з початковими етапами формування кумінгтонита.

Полірований шліф

Основний рудний мінерал у пробі - магнетит, що практично скрізь представлений вітвисто-зростковим агрегатом, складним за формою. Склад магнетиту в пробі 35%, а потужність рудних прошарків від 0,5 до 2-3мм. Найбільш могутні рудні прошарки представлені суцільним і стрічковим агрегатами магнетиту, у якому розташовуються вкраплення нерудних зерен по типу ситоподібної структури. Склад нерудних мінералів у таких прошарках досягає 10-15%.

У нерудних і малорудних прошарках кількість рудних мінералів досягає 5-10%. Крупність виділень магнетиту досягає десятих і сотих часток міліметра.

У залізистому кварциті фіксується інтенсивна тріщинуватість уздовж шаруватості зі зсувом прошарків. У таких ділянках рудні і нерудні мінерали піддаються інтенсивному дробленню, аж до перетирання. При цьому нерудні прошарки виявляються більш тендітними в порівнянні з магнетитовими, що виявляється в присутності численних дрібних - соті (тисячні) частки міліметра кутастих нерудних уламків у магнетитовій матриці. Меньш могутні рудні прошарки (до одного міліметра) утворені вітвисто-зростковими агрегаціями магнетиту.

У нерудних прошарках магнетит формує вкрай дрібнозернисті ксеноморфні виділення, а також, почали кристалізуватися порфіробласти магнетиту. Крім того, магнетит заповнює численні тонкі прожилки. У магнетитових прожилках зустрічаються одиничні виділення залізної слюдки (0,5%). Кристали піриту(цілі і деформовані) присвячені до зон тріщинуватості (0,5%).

Проба №236-3

Прозорий шліф. Кварцові прошарки представлені роговиковою відмінністю. Його формування зв'язане зі стадією метаморфізму з помітним зсувом окремих фрагментів шарів відносно один одного і заліковування їх кварцовим, іноді карбонатним агрегатом.

Кумінгтонит утворює волокнисті, паралельно-шостоваті агрегати і розвивається, в основному, на границі рудних прошарків, або усередині останніх.

Карбонат утворює січні прожилки вздовж шаруватості, що говорить про його накладений характер на стадії регресивного метаморфізму.

Примітно, що агрегати карбонату розвиваються, переважно, по більш ранньому мінесотаіту, а також виділенням кумінгтониту. У ділянках підвищеної тріщинуватості фіксується розвиток павутинчатих прожилків рудного мінералу альпійського типу.

Проба № 235-2

Прозорий шліф. Проба являє собою типовий кварцито-сланець кумінгтонитового складу. Кварцові прошарки представлені типовим мозаїчним кварцом. Магнетит - кумінгтонитові прошарки сформовані сплутано-волокнистими агрегатами кумінгтониту і розкиданими в силікатній матриці ксеноморфними індивідами й агрегатами магнетиту. В окремих ділянках спостерігаються процеси карбонатизації. Порода піддається інтенсивному динамометаморфізму, що виявляється в розвитку зон кліважу і формуванню мікроскладчастості. У рудних прошарках спостерігається інтенсивне розтріскування агрегатів магнетиту. Уздовж тріщин відбувається зсув рудних і нерудних прошарків, перетирання раніше сформованих індивідів і агрегатів. В кумінгтонитових і кварцових прошарках спостерігається велика кількість дрібнодисперсного, дрібнозернистого магнетиту.

Полірований шліф. Проба являє собою залізистий кварцит з тектонічно порушеною шаруватістю, обумовленою розвитком ділянок дрібної складчастості, будинування і кліважу. Основний рудний мінерал - магнетит, представлений стрічковим типом агрегату. Склад магнетиту в пробі досягає 40%. Видима потужність рудних прошарків від 0,5 до 3-4мм. Найбільш могутні прошарки представлені суцільним агрегатом магнетиту, що містить неравномірно-розсіяну вкрапленість нерудних включень. Вміст нерудних мінералів тут досягає 20%.

У малорудних прошарках кількість магнетиту досягає 5-10%, а крупність магнетиту десяті і соті частки міліметра, утворює дрібні ксеноморфні виділення. Численні включення нерудних мінералів у суцільних і стрічкових агрегатах може вплинути на якість магнетитового концентрату.

Проба № 235-3

Прозорий шліф. Проба являє собою типовий кварцито-сланець, на 70% складається з гістерогенного рудного мінералу (ймовірно магнетит).

Нерудні мінерали представлені дрібнозернистим(соті і тисячні частки міліметра) мозаїчним кварцом, що в окремих ділянках піддається карбонатизації. Зустрічаються самостійні карбонатні жили.

Рудний мінерал формує виділення неправильної форми в кварцовій масі, вміст яких в окремих прошарках коливається від 40-50 до 5-10%. Зустрічаються самостійні рудні прошарки, у яких одержує розвиток кумінгтонит, що заміщується карбонатом. Контури таких прошарків не чіткі. Рудний шар переходить у численні, більш дрібні агрегати магнетиту. Спостерігаються січні дрібні прожилки різного складу: кварцові, халцедонові, карбонатні, магнетитові. Можна припустити, що відсутність звичайних для залізистих кварцитів магнетитових прошарків, а також відносно рівномірні розподіли рудної мінералізації в площині шліфа, указує на вторинну природу магнетиту. Останній у свою чергу зв'язаний з його гістерогенним виділенням із залізовмісних силікатів на стадії регресивного метаморфізму.

Проба № 235-4.

Прозорий шліф. Проба зовні нагадує залізистий кварцит, що обумовлено смугастою текстурою (чергуванням рудних і нерудних прошарків).

Потужність рудних прошарків від 1 до 2-3 мм. Вміст рудного мінералу в пробі порядку 30-40%. Рудні прошарки складаються на 60-70% із зерен рудного мінералу (ймовірно магнетит). Проміжки, між якими заповнюються складним кварц - карбонат - кумінгтонитовим агрегатом. Між нерудними мінералами просліджуються дуже складні взаємини, обумовлені послідовністю їхнього формування: на початку формувався кварц, що заміщувався радіально - променистими агрегатами кумінгтонита, що у свою чергу піддавався надалі карбонатизації. При цьому спостерігається формування дрібнодисперсних виділень рудного мінералу (ймовірно магнетит). При одному ніколі подібні ділянки виглядають більш темними. Кількісне співвідношення нерудних мінералів у різних ділянках сильно варіює. В окремих ділянках кумінгтонит практично повністю заміщується карбонатом.

Безрудні прошарки утворені агрегатами мозаїчного кварцу на 80-90%, у масі якого рівномірно розподіляються сідеронітові виділення рудного мінералу. Вміст останнього 10-15% у безрудних прошарках. До індивідів і агрегатів рудного мінералу тяжіють голчасті виділення кумінгтонита. Вміст останнього зразковий 5% у безрудних прошарках. Можна припустити, що виникнення значної частини кумінгтониту зв'язано з етапом наступного магнезіального метасоматозу. На це вказує характер взаємин між мінералами. Рудні прошарки, як більш тендітні,піддані інтенсивному помеленню і мілонітизації.

Проба №233

Прозорий шліф. Проба характеризується вкрай складними мінерало- петрографічними особливостями, що багато в чому обумовлене яскраво вираженим помеленням і перетиранням раніше сформованих агрегатів. Ознаки шаруватості відсутні. Порода складена: кварцом, кумінгтонитом, карбонатом, стільпномеланом, селадонітом, альмандином і рудним мінералом (ймовірно магнетит).

Кварц заповнює дрібні прожилки і порожнечі по типу секрецій, що пізніше інтенсивно заміщуються карбонатом. Останній поводиться в породі вкрай агресивно, заміщуючи всі ранішеутворені мінерали. При цьому, у ділянках карбонатизації силікатів виникають пилоподібні виділення рудних мінералів, а також, дрібнодисперсні агрегати магнетиту складної форми. В окремих ділянках просліджуються виділення рудного мінералу по типу цементу в проміжках між зернами мінералів, що асоціюють. Імовірно, у даній пробі формування рудної складової в основному зв'язано з вивільненням заліза із силікатів при карбонатизації.

Кумінгтонит утворює сплутано-волокнисті виділення, що обумовлені хаотичним розташуванням голчастих індивідів мінералів. Крім карбонатизації кумінгтонит піддається також заміщенню агрегатами стільпномелана і селадоніта, як прояв регресивного метаморфізму.

Стільпномелан діагностується по характерному бурому плеохроїзму при одному ніколі, селадоніт характеризується яскраво вираженим зеленим плеохроїзмом.

Ймовірна послідовність виділення мінералів:

1. гранат, кумінгтонит - прогресивний метаморфізм (епідот-амфіболитова стадія метаморфізму);

2. виділення стільпномелана і селадоніта по кумінгтониту;

3. стадія карбонатизації;

4. усі процеси регресивного метаморфізму супроводжувалися викидом двох і трьох валентного заліза і формуванням численних виділень магнетиту складних за формою. Вміст магнетиту досягає 15-20%. При цьому магнетит утворює складні для розкриття зрощення із силікатами. Агрегати й індивіди магнетиту характеризуються складними ксеноморфними виділеннями.

Полірований шліф. Проба характеризується яскраво вираженим помеленням і перетиранням рудних і нерудних мінералів.

Основні рудні мінерали - магнетит, рідше - халькопірит. Склад магнетиту в пробі близько 15%. Магнетит характеризується наявністю вкрапленості нерудних мінералів по типу ситоподібної структури, часто зустрічається в зростках з піритом. Кількість піриту 10%.

Яскраво виражені зони зминання і зони перетирання, що затушувало первісну будову. Інтенсивно розвинуті зони мілонітизації і кліважу, у яких спостерігається інтенсивний розвиток піритизації. У найбільш великих кристалах піриту спостерігаються включення більш дрібного халькопірита.

Агрегати магнетиту характеризуються складними ксеноморфними перетинами розміром від тисячних до десятих часток міліметрів.

Спостерігаються тонкі виділення магнетиту в міжзерновому просторі, а також у вигляді прожилків. Виділення магнетиту в даній ділянці зв'язані з вивільненням із залізо утримуючих силікатів на стадії регресивного метаморфізму. Порода являє собою сланець, під дією вторинних змін.

Проба №234-1

Прозорий шліф. Проба являє собою типовий кварцито - сланець, утворений перешаруванням досить великих прошарків (перші сантиметри) роговикового кварцу і сланцю. Сланцева ділянка, у свою чергу, складається з прошарків, що чергуються потужністю від 2-3 мм до 5-7 мм, утворених ставролітом, кумінгтонитом, інтенсивно заміщеного карбонатом, а також кумінгтонита, підданого інтенсивному заміщенню селадонітом. Індивіди ставроліту досягають по подовженню перших міліметрів з яскраво вираженою тріщинуватістю по спайності. Асоціює з агрегатами більш дрібноголчастого кумінгтонита. Повсюдно містить включення агрегатів магнетиту складної форми. У кумінгтонит - карбонатних прошарках спостерігається інтенсивне заміщення силікату з виділенням гістерогенного магнетиту. У ділянках перекристалізації агрегати магнетиту займають проміжки між зернами карбонату.

Проба №234-2

Прозорий шліф. Кварц утворює типову мозаїчну структуру в масі породи. Зустрічаються також відносно грубозернисті (десяті частки міліметра) гіпогенні кварцові прожилки, що піддані інтенсивному розлінзованню. Кількість кварцу 20-30 %.

Основна тканина породи сформована складними магнетит - кумінгтонитовими агрегатами, вміст яких досягає 70-80 %. При цьому кумінгтонит представлений поплутано-волокнистими і радіально-променистими агрегатами, усередині яких фіксується інтенсивне виділення гістерогенного магнетиту.

Рудний мінерал утворить дуже тісне взаємне проростання з амфіболом, представлений дрібними пилоподібними виділеннями, а також скубченнями останніх неправильний форми. Часто агрегати магнетиту витягнуті паралельно голкам кумінгтонита. Тісне взаємне проростання мінералів є вкрай несприятливим для процесу рудо підготовки, що повинне супроводжуватися формуванням великої кількості важких зростків. З однієї сторони відбувається засмічення концентрату, а з іншої сторони відбувається втрата магнетиту в хвостах магнітної сепарації.

Селадоніт представлений одиничними ксеноморфними виділеннями. Імовірно, спочатку порода була представлена безрудним кварцитом, підданим надалі магнезіально-залізистому метасоматозу, з наступним виділенням рудної складової на стадії регресивного метаморфізму. В даний час порода являє собою кварц-магнетит-кумінгтонитовий сланець.

Полірований шліф. Основний рудний мінерал-магнетит і пірит. Вміст магнетиту 10%. Магнетит присвячений до кумінгтонитових агрегатів, де він звичайно виділяється в проміжках між голками амфіболу у формі витягнутих ксеноморфних виділень, орієнтованих субпаралельно індивідам кумінгтонита. Формування магнетиту зв'язане, імовірно, зі скиданням залізовмісними силікатами на стадії регресивного метаморфізму. Розмір індивідів магнетиту соті і тисячні частки міліметра. Пірит представлений складними за формою індивідами й агрегатами, присвяченими до тріщинних порушень. Іноді утворюють зрощення з магнетитом. Його вміст 5-7%.

Проба №234-3

Прозорий шліф. Проба являє собою контакт кварциту і кумінгтонитового агрегату. Кварцит складається з зерен роговикового кварцу, у масі якого повсюдно фіксуються численні виділення дрібнодисперсних агрегатів, що тяжіють до таких же дрібнодисперсних виділень рудної складової. Кумінгтонитовий агрегат піддають інтенсивним вторинним змінам, що виражається у вкрай інтенсивному виділенні гістерогенного магнетиту на стадії регресивного метаморфізму.

Рудний мінерал практично цілком заміщує амфібол, утворити в шліфі суцільну непрозору масу, у якій повсюдно розкидані дрібні зерна карбонату. У тих ділянках, де кумінгтонит зберігся він містить також включення агрегатів магнетиту орієнтованих по подовженню. Спостерігаються карбонатні і халцедонові прожилки, що січуть агрегати кварцу і зміненого кумінгтонита. Проба являє собою зруденілий кварцито - сланець у результаті регресивного метаморфізму.

Проба № 237-1

Прозорий шліф. Проба характеризується чергуванням рудних і нерудних прошарків, що зовні нагадує залізистий кварцит. Рудні і малорудні прошарки складають близько 30% проби і містять до 30% нерудних мінералів. Нерудні прошарки представлені: кварцом, кумінгтонитом, селадонітом, карбонатом.

Зерна кварцу мають неправильну подовжену форму. Окремі прошарки його іноді цілком заміщені кумінгтонитом. Кумінгтонит утворює голчасті, паралельно - шостоваті агрегати. Він в основному прагне до границь рудних прошарків.

Кумінгтонит, також, утворює окремі самостійні прошарки потужністю в соті частки міліметра.

Карбонат представлений ксеноморфними виділеннями, що заміщують первинний кварц. Значна кількість карбонату, що зустрічається в мало рудних прошарках, активно заміщується кумінгтонитом. Глауконіт утворює окремі мономінеральні прошарки потужністю два міліметри, активно заміщуючи кумінгтонит. Глауконіт і кумінгтонит утворюють дуже складні проростання з рудним мінералом, що сприяє затрудненню наступній їхній переробці.

Полірований шліф. Основний рудний мінерал у пробі - магнетит. Його склад у пробі 40 %. Потужність прошарків магнетиту від 0,5 до 5-6 мм. Суцільний і стрічковий тип агрегату магнетиту містить нерівномірно розсіяну вкрапленість нерудних зерен по типу ситоподібної структури, а також тонкі (соті частки міліметрів) мікро слойки нерудного мінералу. Склад нерудних мінералів у таких ділянках приблизно 5-10 %.

У мало рудних прошарках магнетит утворює вітвисто - зростковий тип агрегацій, а також окремого ксеноморфного виділення, що формують у цілому структуру по типу сідеронітової. Також, магнетит заповнює численні дрібні прожилки, розташовані в хрест шаруватості. Рідко зустрічаються ідіобласти піриту, що знаходяться в зростках з Магнетитом. Вміст піриту 1%.

Проба № 237-2

Прозорий шліф. Проба являє собою силікат - магнетитовий кварцит. Смугаста текстура обумовлена чергуванням рудних і нерудних прошарків різної потужності.

Рудні прошарки складають від 0,5 до 1-2 мм, а нерудні - 1-4 мм. Нерудні прошарки представлені селадонітом в асоціації зі стільпномеланом, кварцом і кумінгтонитом. Зустрічаються самостійні мономінеральні прошарки кварцу і селадоніту.

Кумінгтонит звичайно присвячений до рудних і малорудних прошарків, де він заповнює проміжки між виділеннями магнетиту. При цьому часто містить тонкі пилоподібні включення останнього. Подібні включення можуть утворювати більш великі скубчення магнетиту складної форми. У хрест шаруватості фіксується інтенсивний розвиток дрібної тріщинуватості, що заліковується рудним матеріалом. Також спостерігаються гіпогенні прожилки халцедону. Звертає на себе увагу розмаїтість форм виділень магнетиту в залежності від мінералу, що асоціює.

Найбільш дрібні і складні агрегати й індивіди магнетиту характерні для кумінгтонитових і кварцових прошарків. В останніх формування магнетиту зв'язане, швидше за все, зі стадією регресивного метаморфізму: він заповнює проміжки між зернами кварцу, а також формує тонкі павутинні прожилки. Найбільш прості за формою виділення магнетиту у власне рудних прошарках, а також в асоціації із селадонітом.

Проба № 237-3

Прозорий шліф. У минаючому світлі проба характеризується чергуванням рудних і нерудних прошарків різної потужності. Потужність рудних прошарків від 0,5-2 мм. Вміст рудних прошарків у пробі порядку 30%. Нерудні прошарки представлені кварцом, карбонатом, кумінгтонитом, селадонітом, альбітом. Кварц представлений роговиковою відмінністю. Його зерна ледь витягнуті уздовж шаруватості. У кварцових прошарках зерна магнетиту обростають тонкими розмірними голками кумінгтонита.

Нерудні прошарки по мінеральному складу можна підрозділити на істотно кварцові, карбонат - кумінгтонитові і селадонітові. Потужність кварцових прошарків 1-4 мм. Вміст рудних мінералів у них досягає 5-10%. Звичайно це магнетит, що формує самостійні дрібні зерна і кристали. Виділення магнетиту часто обростають тонкими голками кумінгтонита, особливо на контакті з рудними прошарками. Зерна кварцу характеризуються неправильною роговиковою формою. В окремих ділянках фіксується інтенсивна карбонатизація.

Кумінгтонитові прошарки характеризуються потужністю 0,5-1,5 мм. Виділення кумінгтониту звичайно тяжіють до рудних прошарків. Як правило, кумінгтонитові прошарки піддані інтенсивним вторинним змінам на стадії регресивного метаморфізму, насамперед у зв'язку з карбонатизацією амфіболу.

Розвиток карбонату усюди чітко погоджується з розвитком кумінгтониту. У ділянках, де відбувається укрупнення карбонату, спостерігається його цементація рудної складової.

Заключним етапом регресивного метаморфізму з'явився розвиток зеленої гідрослюди - селадоніту. Останній піддає інтенсивному заміщенню як кумінгтонитові, так і карбонатні агрегати. Його виділення формують типову лепідобластову мікроструктуру. У ділянках рудних прошарків відносно великі (десяті частки міліметрів) ксеноморфні зерна альбіту. В агрегатах селадоніту спостерігаються бурі при одному ніколі ділянки стільпномелана.

Полірований шліф. Проба являє собою типовий кварцито сланець з яскраво вираженою смугастою текстурою, що представляє собою чергування рудних (магнетитових) і нерудних прошарків. Відзначаються зони зминання і помелення. Потужність рудних прошарків коливається 0,5-2мм. Великі прошарки (1-2 мм) представлені суцільними і стрічковими агрегатами, що збагачені гніздоподібними виділеннями рудного мінералу, а також окремих їхніх зерен по типу ситоподібної структури. Більш дрібні прошарки складені численними ксеноморфними скупченнями магнетитових агрегатів. Малорудні і безрудні прошарки представлені численними дрібними (сотої і тисячної частки міліметра) виділеннями магнетиту в проміжках між зернами кварцу. Спостерігаються численні дрібні прожилки рудного мінералу впоперек шаруватості.

Судячи з характеру виділень магнетиту можна припустити його вторинне походження по типу залізорудного метасоматозу у вихідному кварцито сланці. На це вказує, зокрема ксеноморфний характер його виділень у проміжках між нерудними зернами, а також його численні прожилки.

Утворення магнетитових прошарків зв'язане в даній ситуації з розвитком магнетиту уздовж площин сланцюватості. Також у пробі отримала розвиток сульфідна мінералізація, представлена піритом. Пірит утворює окремі кубічні кристали, а також їхнє зрощення розміром до 0,5 мм. Пірит переважно розвинутий у нерудних прошарках і присвячений до зон тріщинуватості. Іноді він утворює прожилки.

Проба №240

Полірований шліф. Рудна мінералізація представлена магнетитом, який виконує складні ксеноморфні, пламеневидні, субграфічні стрічкові агрегати. Звичайно, у проміжках виділень кварцу і кумінгтониту також фіксуються тонкі (меньше 0,01 мм.) прожилкові агрегати мінералу. Найбільш великі скупчення магнетиту не перевищують 1мм. Найбільш частіше магнетит розвинутий у зонах роздроблення і катаклазу.

Прозорий шліф. Проба представляє собою змінений кварцито-сланець, який піддається більш низькотемпературним змінам на стадії регресивного метаморфізму. Початково представлений чергуванням кварцових і карбонат-кумінгтонитових прошарків. Проба піддається інтенсивній тріщинуватості і брекчированню. Основний мінерал є кварц, який виконує мікрогранобластові агрегати, складається з дрібних (меньше 0,1мм), ледь видовжених зерен. Іноді фіксуються зубчасті краї кварцових виділень, які вказують на недостатню перекристалізацію мінералу.

Кумінгтонит піддається активній карбонатизації на стадії регрессивного метаморфізму. Представлений реліктовими скупченнями видовжених голчастих індивидів.

Карбонатизація кумінгтониту супроводжується вивільненням заліза і формуванням ксеноморфних скупчень магнетиту в карбонат-силікатному агрегаті.

Магнетит формує складні за формою пилевидні скупчення. Утворюється, також, за рахунок зміни залізовмісного карбонату.

Проба №238

Прозорий шліф. Магнетит утворює різні форми виділень. Найбільш розвинуті мають стрічкові агрегати, які формують рудні прошарки в кварцовій масі потужністю від 0,5-1мм. Прошарки складають багаточисельні кварцові включення. Між прошарками знаходяться тонкі (меньше 0,01мм) магнетитові прожилки. Окремі зерна магнетиту, як правило, ксеноморфні в перетині, виділяються в проміжках асоціюючих мінералів. Дрібні кристали магнетиту (меньше 0,01мм) помірно розкидані в агрегаті мозаїчного кварцу.

В агрегатах кумінгтониту отримали розвиток пламенеподібні виділення магнетиту. Найбільш вирогідно, генезис магнетиту звязаний з залізорудним метасоматозом, а також гістерогенним викидом заліза з залізовмісних силікатів.

Кварц формує мозаїчні, гранобластові агрегати, складені з видовжених ксеноморфних зерен розміром до 0,1мм.

Карбонат утворює вельме тонко-зернисті пиловидні виділення в кварцовій масі, а також в агрегатах голчастого кумінгтониту, який він заміщує.

Кумінгтонит представлений реліктовими голчастими скупченнями(іноді прошарками), по яким в умовах регресивного метаморфізму розвинуті селадоніт і стільпномелан. При цьому, також спостерігається скид гістерогенного магнетиту.

Порода представляє собою зруденілий кварцито-сланець.

Полірований шліф. Магнетит формує різноманітні за формою ксеноморфні виділення у проміжках зерен кварцу і кумінгтониту. Розмір окремих скупчень досягає 1-1,5мм. Найбільший розвиток отримали пламеневидні суцільні стрічкові скуБчення потужністю до 1см і більше. Агрегати магнетиту, особливо стрічкові, піддаються тріщинуватості.

ВИСНОВКИ

На підставі аналізу мінерального складу відібраних проб була побудована трикутна діаграма, фіксуюча взаємовідносини складу в пробах: магнетиту, сілікатів і карбонатів(мал.1). Для порівняння на діаграму винесені фігуративні точки, які відображають особливості мінерального складу залізистих кварцитів четвертого залізистого горизонту родовища. В результаті були виділені чотири принципові групи точок:

Перша гпупа точок відповідає за складом залізистим кварцитам четвертого залізистого горизонту. Це суттєво магнетитові кварцити, середній вміст рудного мінерала 45,2%. Виділення магнетиту формує тонко смугасту текстуру кварцитів. Потужність рудних прошарків 0,5-1,5мм. Виділення магнетиту представлені нетиповими складними ксеноморфними в розрізі індивідами і агрегатами розміром від 0,2 до сотих долей мм. Сформована при цьому структура нагадує сідеронітову, що відображає складну природу утворення магнетиту. Магнетитові агрегати постійно містять тонкі пойкілітові включення кварцу. В безрудних прошарках зустрічаються самостійні дрібні (менше 0,1мм.) ідіоморфні в розрізі кристали магнетиту. Рідше зустрічаються одиничні дрібні кристали піриту.

Кварц - основний нерудний мінерал. Середній вміст 44,8%. Утворює типічні мозаїчні агрегати.

Карбонат - (вирогідно сидерит) активно заміщує асоціюючи мінерали, зв'язані з процесом накладеної карбонатизації. Розвинут нерівномірно: від початкових етапів у вигляді окремих ксеноморфних виділень до суцільних гніздоподібних скупчень і прошарків, вміщуючи дрібні релікти первинних мінералів.

Силікати не дуже розвинуті і представлені чешуйками біотиту, сиріциту, голкоподібними виділеннями кумінгтониту, ізометричними зернами альбіту;

Друга група точок відповідає залізистим кварцитам карбонат-магнетитового, карбонат-силікат-магнетитового складу, які отримали розвиток на крилах синклінальної складки. В порівнянні з залізистими кварцитами четвертого залізистого горизонту, в цій групі спостерігається зменшення складу магнетиту (Хсер.=36,6 обємн.%), кварцу (Хсер.=35,6 обємн.%), карбонату (Хсер.=41,4 обємн.%), при підвищенні частки силікатів (Хсер.=19,1 обємн.%).

Магнетит тут утворє суцільні, стрічкові, зернисто-вкраплені та сидеронітові агрегати. Розмір його зерен коливається від сотої до десятої частки міліметру. В зонах подроблення магнетиту виділяються одиничні зерна піриту і залізної слюдки (0,5%).

Кварц, карбонат і кумінгтонит - основні мінерали нерудних прошарків залізистих кварцитів. Кварц утворює мозаїчний агрегат. Його ксеноморфні зерна трохи видовжені вздовж загальної шаруватості. Вміст кварцу в прошарках змінюється від 80-90% до 30-40%. Кумінгтонит утворює мітлоподібні, сплутано-волокнисті, паралельно-шестуваті, радіально-променисті агрегати, які формуються на контакті магнетитових і кварцових прошарків. Вміст кумінгтониту в окремих ділянках досягає 20-40%, а потужність прошарків до одного міліметру.

Виділення карбонату мають яскраво виражений накладений характер. Його ксеноморфні зерна піддають метасоматичному заміщенню кварц-кумінгтонитові прошарки. В окремих пробах (237) зустрічаються агрегати селадоні ту, які заміщують кумінгтонит.

Третя група точок виділяється подальшим зниженням частки рудної мінералізації на тлі значного збільшення силікатних мінералів. Ці проби знаходяться в нижній частині крил синклінальної складки. Залізисті кварцити схильні до інтенсивного помелення і перетертя, що відображується на їх текстурно-структурних особливостях. Стрічкові агрегати магнетиту частіше будиновані, схильні до мілонітизації. Агрегати силікатів насичені ксеноморфними, іноді пиловидними та павутинно-канальчастими виділеннями магнетиту. Вирогідно, мають більш пізнє трансформаційне походження. Спостерігаються прожилки рудного мінералу, перетинаючі загальну шаруватість.

Основний нерудний мінерал - кварц і кумінгтонит. Кумінгтонит утворює дуже змінені спутано-голчасті, радіально-променеві агрегати, насичені тонкими виділеннями гістерогенного магнетиту. Зустрічаються ділянки сильно інтенсивної карбонатизації.

Четверта група точок характеризується дуже високим вмістом силікатів (Хсер.=48,3)на тлі низького складу магнетиту (Хсер.=11,6). По відношенню основних мінералів ця група фігуративних точок більш відповідає кварцито-сланцям або сланцям з магнетитом.

Кварц представлений роговиковою відмінністю, заповнює дрібні прожилки і порожнини, утворюючи секреції разом з карбонатами. Розмір індивідів - сота частка міліметру. Вміст кварцу коливається від 5 до 30 обємн.%.

Основний рудний мінерал - магнетит, приурочений до кумінгтонитових агрегатів, де звичайно виділяється у проміжках між голками амфіболу в формі видовжених ксеноморфних виділень, орієнтованих субпаралельно з трансформаційним викидом заліза залізовмісними силікатами на стадії регресивного метаморфізму. Розмір індивідів магнетиту сота і тисячна доля міліметру. Дуже часто містить пойкілітові включення піриту та пірротину. Таким чином, виділення магнетиту в замковій частині п'ятого сланцового горизонту принципово відрізняється по своїм морфо структурним і генетичним особливостям від магнетиту, що утворюється в крилах синклінальної складки: найбільш принциповим є його вторинний гістерогенний характер.

Кумінгтонит утворює сильно змінені вторинними процесами сплутано-волокнисті агрегати, які насичені виділеннями пилеподібного магнетиту. В середньому вміст кумінгтониту у відібраних пробах 30%.

Карбонат заміщує усі раніше утворені мінерали. При цьому в ділянках карбонатизації сілікатів також виникають пилеподібні виділення магнетиту. Пірит представлений як кристалами так і складними за формою індивідами і приурочений, в основному, до зон тріщинуватості, мілонітизації і кліважа. В цих ділянках найбільш інтенсивно виявляється гідротермальна піритизація. Склад пірита досягає 10 обємн.%. По кумінгтониту частіше розвиваються низькотемпературні селадоніт і стільпномелан.

Відмічена мінливість мінерального складу порід п'ятого сланцового горизонту, пояснюється, перш за все, розвитком в замковій частині синклінальної складки, в порівнянні з крилами, ділянок інтенсивної розривної тектоніки (кліваж розлому), зон зминання і перетирання кінцевих порід. Це призвело, в кінцевому результаті, до активного проявлення більш пізньої накладеної мінералізації, процесу карбонатизації, розвитку селадоніту, стільпномелану, активний викид гістерогенного магнетиту на стадії регресивного метаморфізму, виділення гідротермального піриту та пірротину, що не характерно для крил складки, де розвинуті типові осадово-метаморфічні мінерали - магнетит, кварц, кумінгтонит, мінесотаіт.

Можна припустити, що виявлена просторова мінливість мінерального складу, текстурно-структурних особливостей руд і порід п'ятого сланцового горизонту безпосередньо зв'язана з показниками їх технологічної переробки. Насамперед, слід очікувати погіршення якісних показників магнетитового концентрату від крил до замкової частини синклінальної складки у зв'язку з розвитком зон тріщинуватості, мілонітизації, інтенсивним виділенням тонко дисперсного гістерогенного магнетиту в залізовмісних сілікатах, формуванням складних для розкриття зростків рудних і нерудних мінералів, активним розвитком сульфідної мінералізації в замковій частині складки. Отримані результати слід враховувати при проведенні видобувних робіт в контурі п'ятого сланцового горизонту Інгулецького родовищя.

розвідка інгулецький залізистий руда

ЧАСТИНА 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

3.1 Вибір і обґрунтування об'єкту досліджень

Інгулецьке родовище залізистих кварцитів має довжину близько 3,5км і умовно поділяється на дві ділянки - №12 і №12П [19].

Проектна потужність кар'єру - 36 млн.т. сирої руди на рік.

Родовище розкрите постійними внутрішніми траншеями з двома трапами транспортних та автомобільних берм, розташованих по південному та західному бортах кар'єру.

Розробка родовища здійснюється уступами пошарово зверху донизу з застосуванням по скельним породам буро-вибухових робіт.

Запроектовано провести детальну розвідку п'ятого сланцевого горизонту східної частини кар'єру в зв'язку з першочерговою постановкою цього блоку у експлуатацію. Сланцевий горизонт обмежений трьома профілями І-ІІІ, які співпадають з маркшейдерськими осями 62,64 і 66 у східній частині родовища.

Для розширення сировинної бази Інгулецького ГЗКа, стабілізації якісних показників руди, що подається на збагачувальну фабрику, забезпечення комплексного вивчення родовища запроектовано пробурити п'ять розвідувальних колонкових свердловин по мережі 100х100м, глибиною 105-125 м, і загальним обсягом 570м. Глибина буріння обмежена гематито-мартитовими кварцитами п'ятого залізистого горизонту.

3.2 Методика робіт

Інгулецьке родовище за своїм природним фактором та у відповідності з геологічними особливостями відноситься до ІІ групи родовищ по складності [8].

Для до розвідки запроектованої ділянки, а також для переводу запасів з категорії С1 до категорії В, пропонується згустити розвідувальну сітку до 100х100м, а вилучення руди на глибину здійснювати на 105-125м. Дані параметри відповідають тим, за якими проводиться експлуатація на родовищі. За даними ДКЗ відстань між свердловинами характеризує розвіданість запасів за категорією запасів В.

За проектом розвідки запроектовано 5 розвідувальних свердловин: по І профілю (м.о.62) - свердловина А-3 глибиною 120м, по ІІ профілю (м.о. 64) - свердловина А-2 глибиною 105м, по ІІІ профілю (м.о. 66) - свердловина А-1-105м. Також за проектом були побудовані доповнюючі розрізи Іа з запроектованою свердловиною А-4 глибиною 105м, і розріз ІІа зі свердловиною А-5 глибиною 120м. Загальна глибина запроектованих розвідувальних свердловин 570м.


Подобные документы

 • Характеристика Скелеватського родовища залізистих кварцитів Південного гірничо-збагачувального комбінату, їх геологічна будова. Початковий стан гірничих робіт. Підготовка гірських порід до виїмки. Організація буропідривних робіт. Техніка безпеки.

  курсовая работа [40,6 K], добавлен 16.03.2014

 • Фізико-географічна характеристика Пинянського газового родовища. Геологічні умови зовнішньої зони Передкарпатського прогину. Водоносні комплекси та водотривкі породи. Геологічна будова та газоносність Пинянського родовища, мінералізація пластових вод.

  дипломная работа [981,1 K], добавлен 18.02.2012

 • Геологічна та гірничотехнічна характеристика родовища. Підготовка гірських порід до виймання. Розкриття родовища відкритим способом. Система розробки та структура комплексної механізації робіт. Робота кар'єрного транспорту. Особливості відвалоутворення.

  курсовая работа [136,1 K], добавлен 23.06.2011

 • Історія розвідки і геологічного вивчення Штормового газоконденсатного родовища. Тектоніка структури, нафтогазоводоносність та фільтраційні властивості порід-колекторів. Аналіз експлуатації свердловин і характеристика глибинного та поверхневого обладнання.

  дипломная работа [651,9 K], добавлен 12.02.2011

 • Розкривні роботи, видалення гірських порід. Розтин родовища корисної копалини. Особливості рудних родовищ. Визначальні елементи траншеї. Руйнування гірських порід, буро-вибухові роботи. Основні методи вибухових робіт. Способи буріння: обертальне; ударне.

  реферат [17,1 K], добавлен 15.04.2011

 • Криворізький залізорудний басейн: географо-економічні відомості, стратиграфія, геоморфологія, тектоніка, корисні копалини. Мінералогічне дослідження зразків залізистих і магнетитових кварцитів Скелеватського-Магнетитового родовища, їх макроскопічний опис.

  курсовая работа [4,1 M], добавлен 06.08.2013

 • Геологічна характеристика району та родовища. Визначення основних параметрів кар’єру. Основні положення по організації робіт. Екскаваторні, виїмково-навантажувальні роботи. Відвалоутворення, проходка траншей, розкриття родовища, дренаж та водовідлив.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 23.06.2011

 • Геологічна характеристика району та родовища. Основні комплекси гірських порід. Одноковшева мехлопата ЕКГ-5А. Екскаваторні (виїмково-навантажувальні) роботи. Внутрішньокар’єрний транспорт. Відвалоутворення, проходка траншей, розкриття родовища, дренаж.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 07.06.2015

 • Географо-економічна характеристика району досліджень. Загальні риси геологічної будови родовища. Газоносність і стан запасів родовища. Методика подальших геологорозвідувальних робіт на Кегичівському родовищі та основні проектні технологічні показники.

  курсовая работа [57,1 K], добавлен 02.06.2014

 • Магматичні гірські породи, їх походження та класифікація, структура і текстура, форми залягання, види окремостей, будівельні властивості. Особливості осадових порід. Класифікація уламкових порід. Класифікація і характеристика метаморфічних порід.

  курсовая работа [199,9 K], добавлен 21.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.