Стан і тенденції світової торгівлі послугами

Сутність світової торгівлі послугами. Процес купівлі і продажі, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками в різних країнах. Характеристика етапів розвитку світової торгівлі послугами, система показників, особливості класифікації її форм.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 03.07.2011
Размер файла 32,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний економічний університет

Факультет міжнародного бізнесу та менеджменту

кафедра міжнародної економіки

ІНДЗ на тему:

Стан і тенденції світової торгівлі послугами

Тернопіль- 2011

План

Вступ

1. Стан та етапи розвитку світової торгівлі послугами

2. Сутність та класифікація послуг в світовій торгівлі

3. Тенденції сучасної світової торгівлі послугами

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

світова торгівля послуга

Мета роботи - дослідити сутність світової торгівлі послугами та її концепції, етапи розвитку світової торгівлі послугами, систему показників розвитку світової торгівлі послугами, розглянути форми світової торгівлі послугами.

Об'єктом роботи є світова торгівля послугами.

Предметом є процес купівлі і продажі, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками в різних країнах.

Метод роботи -- пошуковий, описовий та порівняльний аналіз.

До основних завдань належать:

- визначення поняття світової торгівлі послугами, її значення та роль у сучасному світі;

- характеристики класифікації світової торгівлі послугами;

- здійснення порівняльного аналізу послуг в рамках СОТ та в цілому;

- значення світової торгівлі послугами для української економіки;

- визначити переваги та недоліки світової торгівлі послугами, а також визначити основні шляхи покращення та подалання певних негараздів в даній сфері;

- здійснити статистичний та порівняльний аналіз на основі останніх даних та показників діяльності;

- надати власні пропозиції та шляхи вдосконалення світової торгівлі послугами, а також зробити власні висновки щодо нинішньої ситуації в даній галузі тощо.

Актуальність теми. У загальному виді світова торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави, як і окремі особи і регіони країни, можуть виграти за рахунок спеціалізації на виробах та послугах, що вони можуть робити з найбільшою відносною ефективністю, і наступного обміну на товари та послуги, що вони не в змозі самі ефективно робити.

Дана робота присвячена традиційній та найбільш розвинутій формі міжнародних економічних зв'язків -- зовнішній торгівлі а саме торгівлі послугами. По вартісним масштабам в загальному комплексі світогосподарських зв'язків зовнішньоторговельний обмін не тільки послугами, а й товарами продовжує зберігати ведучі позиції. При цьому все більш динамічно в останні два десятиріччя розширюється обмін між країнами в науково-технічної сфері, росте торгівля традиційними (транспорт, страхування, туризм тощо) та новими (збір, збереження та передача інформації, довгострокова оренда обладнання, консультаційні послуги тощо) послугами, які складають, в свою чергу, сферу ”невидимої” торгівлі, що швидко розвивається. Ця сфера потребує оновлення торгівельно-політичного інструментарію, тому що митні засоби регулювання стають все менш ефективними, уступаючи місце постійно системі нетарифних бар'єрів.

1. Стан та етапи розвитку світової торгівлі послугами

Стрімкий науково-технічний прогрес декількох останніх десятиріч в сфері транспорту, обчислювальної техніки і телекомунікацій, в тому числі розвиток Інтернету та електронної торгівлі, надав підприємствам можливість використовувати більш віддалені ресурси і обслуговувати все більш комплексні ринки. Ця тенденція до глобалізації, яка додатково підсилюється політикою лібералізації та заняттям бар'єрів регулювання економічної діяльності, обумовила усталене зростання обсягів міжнародних інвестицій і розширення торгівлі товарами, а особливо послугами. Вдосконалення засобів зв'язку та поява значної кількості багатонаціональних фірм також спрощують пересування людей в якості як самостійних постачальників послуг, так і найманих робітників.

За даними канадської консалтингової фірми Service-Growth Consultants Inc. частка послуг в світовій торгівлі сягає 28% з урахуванням внутрішньо корпоративних послуг. Крім того, серед 100 найбільш прибуткових компаній світу близько 60 є сервісними фірмами [7, 38].

Однак не дивлячись на це, протягом багатьох років послуги практично не вивчались в міжнародній економіці. Частково це пов'язано з тим, що оцінка торгівлі послугами за своєю сутністю є більш складною, ніж оцінка торгівлі товарами. Послуги значно складніше піддаються формалізованому визначенню. Деякі послуги визначаються скоріше абстрактними поняттями, ніж будь-якою фізичною властивістю або фізичною функцією. На відмінну від торгівлі товарами, в сфері торгівлі послугами митний кордон не перетинає вантаж, який має міжнародний товарний код і супроводжується документацією з описом товару, інформацією щодо його кількості, якості тощо, а також не існує адміністративної системи стягування мита, завдяки якій збирається необхідна для аналізу інформація про рух товарів в міжнародній торгівлі. Отримання необхідної інформації про торгівлю послугами залежить від однакового трактування визначень постачальниками таких даних. СОТ в Генеральній угоді з торгівлі послугами не дає визначення послуги, а обмежується характеристикою чотирьох способів їх надання.

Країнам Північної Америки вдалося зберегти за собою 20% світового ринку послуг, чого не можна сказати про Західну Європу. Частка країн цього регіону зменшилась з 51,8% до 46,5%, а країн ЄС, відповідно з 46 до 41,9%. Незначною була і залишається частка країн Африки в світовій торгівлі послугами - 2,3-2,1%. Це стосується і країн Східної Європи, Балтії, СНД та Близького Сходу [11, 148].

Аналізуючи темпи зростання світового експорту слід зазначити, що найбільший приріст обсягів експорту було досягнуто в країнах Азії (2,09 раза), а імпорту - в Латиноамериканському регіоні (1,91 раза).

СОТ відмічає у своєму щорічному звіті зниження темпів приросту торгівлі послугами. Загалом, зниження у торгівлі послугами мали різні тенденції за регіонами світу. Більшість з регіонів відмічали зниження у експорті та імпорті найбільше зменшення обсягів було зафіксоване у період між 2000 та 2001 роками, яке спостерігалось у експорті комерційних послуг Латинської Америки, Середньої Азії та Заходу, а також у імпорті Північної Америки.

Експорт та імпорт Азійського регіону знизився вперше за роки після Азійської фінансової кризи. Повільний ріст як всієї економіки, так і торгівлі товарами у Азії, особливо у Японії, разом з коливаннями обмінних курсів, привели до спаду торгівлі комерційними послугами у цьому регіоні. Також спаду у торгівлі послугами зазнала Австралія, а Китай, Гонконг та Індія.

Зниження як експорту, так і імпорту спостерігалось в Великобританії, Німеччині та Франції, в Італія та Іспанії [4, 139].

У країнах з перехідною економікою торгівля послугами продовжувала не уклінно зростати переважно завдяки відносно високим темпам економічного росту порівняно з іншими регіонами світу.

Лідерами світового ринку комерційних послуг є США, Великобританія. Франція. Німеччина та Японія, які забезпечують 66% світового експорту і 40% імпорту послуг.

Ефективний сектор послуг має вирішальне значення для зростання торговельно-економічного розвитку. Послуги забезпечують життєво важливу підтримку економіки і промисловості в цілому, наприклад, за допомогою фінансів, логістики та зв'язку. Зростання торгівлі в сфері послуг і широкої доступності послуг може сприяти економічному зростанню шляхом підвищення продуктивності інших галузей, оскільки послуги можуть надати ключових проміжних ресурсів, особливо в умовах все більш взаємозалежному глобалізованому світі [14, 256-389].

Частка послуг у загальному обсязі експорту (товарів і послуг) була відносно стабільною між 27,8% і 28,7% з 2004 по 2008 року, але збільшилася до 30,3% в 2009 році. Не менш збільшилася і частка імпорту послуг в 2009 році, досягнувши 25,9%, будучи на рівні між 22,2% і 23,8% протягом попередніх трьох років.

Великобританія записала чистий кредит (за додаткову плату і всередині ЄС разом узятих) 49 500 млн. євро операцій за послугами в 2009 році, проте в Іспанії він становив 253 млн. євро.

Надання послуг сприяє збільшенню частки економічного добробуту ЄС, і становить більше 50% ВВП в кожній державі-члені. Тим не менш, вартість експорту та імпорту товарів, як правило, два-три рази вище, ніж послуги. Частина цього дисбалансу може бути пов'язана з характером деяких послуг: наприклад, надання послуг по близькості, що важко забезпечити на великі відстані, або ж професійні послуги, які пов'язані з різними національними законодавствами [12, 96].

2.Сутність та класифікація послуг в світовій торгівлі

Під послугами розуміють зміну в положенні інституціональної одиниці, що сталося внаслідок дій і на основі взаємної угоди з іншою інституціональною одиницею.

Послуги і торгівля ними якісно відрізняються від товарів і торгівлі товарами.

Головними характеристиками послуг є те, що їх не можна, на відміну від товарів, побачити і відчути на дотик; вони не піддаються збереженню; торгівля послугами пов'язана з їх виробництвом; експорт послуг означає надання послуги іноземцю, тобто не резиденту, навіть якщо він знаходиться на митній території країни. Однак вищенаведений опис характеристик має обмеження . Деякі послуги можна побачити (наприклад, звіт консультанта на дискеті), деякі з них зберігаються (наприклад, система телефонного автовідповідача).

Захист сфери послуг не можна забезпечити заходами на кордонах через не матеріальний характер послуг, а також тому, що небагато операцій з послугами пов'язані з перетинанням кордонів.

Міжнародні організації систематизують і класифікують послуги, які є предметом міжнародної торгівлі.

Міжнародним валютним фондом розроблений посібник зі складання платіжного балансу, в якому представлений склад послуг, що входять у рахунок поточних операцій. Цим посібником користуються практично всі країни світу [1, 84].

Класифікація послуг, яка прийнята МВФ, показує платежі між резидентами і нерезидентами і містить 11 секторів:

I. Транспортні послуги

а) пасажирські перевезення (Міжнародні перевезення пасажирів всіма видами транспорту і надання супутніх послуг);

б) вантажні перевезення (Міжнародні перевезення вантажів всіма видами транспорту і надання супутніх послуг).

II. Послуги пов'язанні з поїздками

а) послуги пов'язанні з діловими поїздками ( Товари і послуги, придбані не резидентами, які подорожують у справах);

б) послуги пов'язанні з особистими поїздками ( Товари і послуги, придбані не резидентами, які подорожують в особистими справах).

ІІІ. Послуги зв'язку;

IV. Будівництво;

V. Страхування;

VI. Фінансові послуги;

VII. Комп'ютерні та інформаційні послуги

VIII. Рояльні та ліцензійні платежі;

IX. Інші бізнес-послуги

а) посередницькі послуги;

б) лізинг;

в) інші ділові, професійні та технічні послуги.

X. Особисті, культурні та рекреаційні послуги

- аудіовізуальні послуги;

- інші послуги.

XI. Урядові послуги

Світовий банк класифікує послуги за укрупненими групуваннями, при цьому до числа послуг включається рух доходу. Послуги поділяються на дві групи:

І група - факторні послуги, до яких відносяться платежі, що виникають у зв'язку з міжнародним рухом факторів виробництва - капіталу, робочої сили.

ІІ група - не факторні послуги, до яких відносяться інші види послуг, не пов'язані з факторами виробництва.

ГАТС охоплює міжнародну торгівлю послугами, за виключенням послуг, що надаються органами державної влади, а також багатьох авіатранспортних послуг. Сторони, що приймали участь у затвердженні ГАТС визначили перелік послуг, що складається з 12 секторів та 155 підсекторів. Цей перелік, які і перелік КПБ базується на Класифікації основних продуктів ООН (Central Product Classification of the UN), яка є частиною системи взаємопов`язаних класифікацій видів економічної діяльності і продуктів (тобто товарів і послуг). Вона є стандартом для всіх продуктів, які виробляються в результаті економічної діяльності, в тому числі транспортовані та нетранспортовані товари і послуги. Щодо товарів Класифікація основних продуктів (КОП) повністю узгоджена з Гармонізованою системою опису та кодування товарів (ГС). Щодо послуг, то КОП є першою міжнародною класифікацією, що охоплює весь спектр послуг, що надаються [5, 74].

Класифікація послуг, прийнята в СОТ, має таку структуру:

1. Ділові послуги

А. Професійні послуги:

а) Юридичні послуги;

б) Бухгалтерські та аудиторські послуги;

в) Податкові послуги;

г) Архітекторські послуги;

д) Інженерні послуги;

е) Інтегровані інженерні послуги;

є) Послуги з планування міст та ландшафтної архітектури;

ж) Медичні та стоматологічні послуги;

з) Ветеринарні послуги;

и) Приватні послуги акушерів та медичних сестер, фізіотерапевтів та медичного персоналу;

і) Інші.

Б. Комп'ютерні та суміжні послуги:

- Консультаційні послуги, пов'язані із встановленням комп'ютерного обладнання;

- Послуги по застосуванню програмного забезпечення;

- Послуги, пов'язані з обробкою даних;

- Послуги, пов'язані з базами даних;

- Інші.

В. Послуги з досліджень та розробок:

- Послуги з досліджень та розробок в галузі природничих наук та техніки;

- Послуги з досліджень та розробок в галузях суспільних та гуманітарних наук;

- Послуги з досліджень та розробок у міждисциплінарних галузях.

Г. Послуги у сфері нерухомості

Д. Послуги при позиченні або лізингу без операторів

Е. Інші ділові послуги

а) Рекламні послуги;

б) Послуги з ринкових досліджень та збору громадської думки;

в) Консультативні послуги з управління;

г) Послуги з консалтингу з питань менеджменту;

д) Послуги з технічних випробувань та аналізу з метою сертифікації продукції;

е) Послуги у сільському господарстві, полюванні та лісництві;

є) Послуги у рибальстві;

ж) Гірничо-видобувні послуги;

з) Послуги, що пов'язані з виробництвом;

и) Послуги по розподілу енергії;

і) Послуги з розміщення та постачання персоналу;

й) Послуги щодо розслідувань та безпеки;

к) Відповідні наукові та консультативно-технічні послуги;

л) Послуги з догляду та обслуговування обладнання (не включаючи морських суден, літаків або будь-якого транспортного обладнання);

м) Послуги з прибирання будівель;

н) Фотографічні послуги;

о) Послуги по пакуванню;

п) Послуги друку та публікації;

р) Договірні послуги;

с) Інші.

2. Послуги зв'язку

А. Поштові послуги

Б. Кур'єрські послуги

В. Телекомунікаційні послуги:

- Послуги голосової телефонії;

- Послуги передачі пакетів даних;

- Послуги з передачі даних по комутаційних каналах;

- Телексні послуги;

- Телеграфні послуги;

- Факсимільні послуги;

- Послуги по приватним виділеним лініям;

- Послуги електронної пошти;

- Послуги з передачі голосових повідомлень;

- Інформація он-лайн та пошук і вибірка по базам даних;

- Електронний обмін даними (EDI);

- Надання послуг в області факсимільного зв'язку з доданням вартості, включаючи зберігання і відсилку, а також зберігання і отримання цих даних;

- Конвертування кодів і протоколів;

- Інформація он-лайн і/або обробка бази даних (включаючи обробку передач);

- Інші.

Г. Аудіовізуальні послуги

Д. Інші.

3. Будівництво та суміжні інженерні послуги

А. Загальні будівельні роботи.

Б. Загальні будівельні роботи для цивільного інжинірингу.

В. Роботи з установки та зборки.

Г. Закінчення будівництва.

Д. Інші.

4. Послуги дистриб'юторів

А. Послуги комісійних агентів.

Б. Послуги оптової торгівлі.

В. Послуги роздрібної торгівлі.

Г. Франчайзинг.

Д. Інші.

5. Послуги у сфері освіти

А. Послуги у сфері початкової освіти.

Б. Послуги у сфері середньої освіти.

В. Послуги у сфері вищої освіти.

Г. Освітні послуги для дорослих.

Д. Інші послуги освіти.

6. Послуги з охорони навколишнього середовища

А. Послуги каналізації і очищення стоків.

Б. Послуги з прибирання сміття.

В. Санітарно-епідеміологічні послуги.

Г. Інші [13, 80-211].

7. Фінансові послуги

А. Послуги страхування та послуги, що мають відношення до страхування:

- Послуги по страхуванню життя;

- Послуги страхування не пов'язані із страхуванням життя;

- Послуги по перестрахуванню та ретроцесії;

- Допоміжні послуги по страхуванню (в тому числі брокерські та агентські операції).

Б. Банківські та інші фінансові послуги (крім страхування):

- Прийом депозитів та інших позичкових коштів від населення;

- Кредитування всіх видів, включаючи споживчий кредит, кредит під заставу, факторинг і фінансування комерційних договорів;

- Фінансовий лізинг;

- Усі види послуг по переказу платежів та готівки;

- Гарантії та зобов'язання;

- Торгівля за власний рахунок чи за рахунок клієнтів, або на валютній біржі чи на позабіржовому ринку;

- Брокерські операції на грошовому ринку;

- Операції по управлінню активами;

- Послуги по здійсненню платежів і клірингових розрахунків за фінансовими активами;

- Консультативні, посередницькі та інші допоміжні фінансові послуги з усіх видів діяльності;

- Забезпечення і передача фінансової інформації, обробка фінансових даних і надання відповідного програмного забезпечення провайдерами інших фінансових послуг.

В. Інші.

8. Соціальні послуги, що відносяться до охорони здоров'я

А. Послуги лікарень.

Б. Інші послуги стосовно здоров'я людини.

В. Соціальні послуги.

Г. Інші.

9. Послуги, що пов'язані з туризмом

А. Послуги готелів та ресторанів.

Б. Послуги туристичних агентств та агентів.

В. Послуги екскурсоводів.

Г. Інші.

10. Послуги, що пов'язані з організацією відпочинку, культурних та спортивних заходів

А. Відпочинок (включаючи театр, концерти, цирк).

Б. Послуги інформаційних агентств.

В. Бібліотеки, архіви, музеї та інші послуги культури.

Г. Спортивні та інші послуги, пов'язані з організацією відпочинку.

Д. Інші [8, 110].

11. Транспортні послуги

А. Послуги морського транспорту:

а) Перевезення пасажирів;

б) Перевезення вантажів;

в) Оренда суден з екіпажем;

г) Обслуговування та ремонт суден;

д) Послуги буксування;

е) Допоміжні послуги для морського транспорту.

Б. Внутрішній водний транспорт:

- Перевезення пасажирів;

- Перевезення вантажів;

- Оренда суден з екіпажем;

- Обслуговування та ремонт суден;

- Послуги буксування;

- Допоміжні послуги для внутрішнього водного транспорту.

В. Послуги авіаційного транспорту:

а) Перевезення пасажирів;

б) Перевезення вантажів;

в) Оренда суден з екіпажем;

г) Обслуговування та ремонт літаків;

д) Допоміжні послуги для авіаційного транспорту.

Г. Космічний транспорт.

Д. Залізничний транспорт:

- Перевезення пасажирів;

- Перевезення вантажів;

- Послуги буксування;

- Обслуговування та ремонт залізничного обладнання;

- Допоміжні послуги для залізничного транспорту.

Е. Автомобільний транспорт:

а) Перевезення пасажирів;

б) Перевезення вантажів;

в) Оренда машин з водієм;

г) Обслуговування та ремонт автомобільного транспорту;

д) Допоміжні послуги для автомобільного транспорту.

Є. Трубопровідний транспорт:

- Транспортування палива;

- Транспортування інших товарів.

Ж. Допоміжні послуги для всіх видів транспорту:

а) Обслуговування вантажів;

б) Послуги по збереженню та складуванню;

в) Послуги вантажних агентств;

г) Інші.

З. Інші транспортні послуги.

12. Інші послуги, що не зазначені ніде

В 2002 році 6 міжнародних організацій (ООН, ЄК, МВФ, ОЕСР, ЮНКТАД та СОТ) завершили розробку керівництва з статистики міжнародної торгівлі послугами, в якому вони запропонували сформувати нову розширену класифікацію послуг, що відображаються в платіжному балансі [10, 263-273].

3. Тенденції сучасної світової торгівлі послугами

Надання послуг є найбільш динамічною статтею зовнішньої торгівлі. Дедалі більше число видів послуг стає ринковим товаром і реєструється на рахунках поточних операцій платіжного балансу країни.

Експорт послуг складає приблизно 1,5 трлн. дол. США або понад 20% всієї світової торгівлі. При цьому торгівля комерційними послугами постійно зростає.

Зростання торгівлі послугами обумовлене наступними фактами:

· революційно технічні зміни;

· підвищення темпів розвитку технологічних програм в галузі телекомунікацій та інформації;

· збільшення попиту на фінансові, страхові, банківські послуги.

Близько 75% обсягу послуг експортується розвинутими країнами, 24% - країнами, що розвиваються та країнами з перехідною економікою і 1 % - міжнародними організаціями [3, 71].

Країни, що розвиваються, на ринку послуг пропонують послуги з тих секторів, у яких є потенціал розвитку експортної торгівлі. Наприклад, фінансові, телекомунікаційні, будівельні, медичні й інші сектори. Велика кількість цих країн великою мірою залежить від імпорту послуг, від лібералізації якого отримують переваги. Їх імпорт послуг постійно зростає, оскільки продуктивність промисловості тісно пов'язана з допустимими і недорогими фінансовими та інформаційними послугами. Підприємства в пошуках іноземних ринків мають витрачати значно, більше, ніж раніше, на маркетингові та наукові дослідження, рекламу тощо.

Технологічний прогрес в галузі комунікацій дає постачальникам, які були раніше прив'язані до національних ринків, можливість діяти на міжнародній арені. Банки і страхові компанії, застосовують факсимільний зв'язок, електрону пошту можуть діяти значно ефективніше. За допомогою сучасних інформаційних технологій архітектори, інженери можуть передавати свої проекти і наглядати за ходом будівництва з тисячокілометрової відстані [15].

До основних експортерів послуг відносяться: США (18,9% від загального обсягу експорту), Німеччина (6,83%), Франція (6,72%), Великобританія (6,3%), Італія (5,62%), Японія (5,45%), Нідерланди (5,41%).

До основних імпортерів послуг відносяться: США (12,72%), Японія (10,43%), Німеччина (10,32%), Італія (5,42%), Великобританія (5,41%), Нідерланди (3,69%).

У структурі світового експорту послуг понад половину його вартісного обсягу припадає на міжнародний транспорт (25,4%) і міжнародні приватні та ділові поїздки (28,8%).

Аналогічне становища спостерігається і в країнах Європейського Союзу наприкінці 90-х років.

Спостерігається у порівнянні з початком 90-х років зменшення обсягу імпорту між країнами країнами ЄС, що відображає зміцнення торговельних зв'язків ЄС з іншими країнами [9, 157].

Висновки

Проаналізувавши ті та інші дані зробимо ряд висновків.

Світова торгівля - це засіб, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва.

СОТ відмічає у своєму щорічному звіті зниження темпів приросту торгівлі послугами.

Частка послуг у загальному обсязі експорту (товарів і послуг) була відносно стабільною між 27,8% і 28,7% з 2004 по 2008 року, але збільшилася до 30,3% в 2009 році. Не менш збільшилася і частка імпорту послуг в 2009 році, досягнувши 25,9%, будучи на рівні між 22,2% і 23,8% протягом попередніх трьох років.

Міжнародні організації систематизують і класифікують послуги, які є предметом міжнародної торгівлі.

Класифікація послуг, яка прийнята МВФ, показує платежі між резидентами і нерезидентами і містить 11 секторів.

ГАТС охоплює міжнародну торгівлю послугами, за виключенням послуг, що надаються органами державної влади, а також багатьох авіатранспортних послуг. Сторони, що приймали участь у затвердженні ГАТС визначили перелік послуг, що складається з 12 секторів та 155 підсекторів.

Технологічний прогрес в галузі комунікацій дає постачальникам, які були раніше прив'язані до національних ринків, можливість діяти на міжнародній арені. Банки і страхові компанії, застосовують факсимільний зв'язок, електрону пошту можуть діяти значно ефективніше. За допомогою сучасних інформаційних технологій архітектори, інженери можуть передавати свої проекти і наглядати за ходом будівництва з тисячокілометрової відстані.

Список використаної літератури

1. Бураковсъкий І. Теорія міжнародної торгівлі. - - К.: Основи, 2008.

2. Дахно І.І. Міжнародне приватне право. -- К.: МАУП, 2007.

3. Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка. - - К.: МАУП, 2006.

4. Дахно I. I. Право інтелектуальної власності. -- К.: Либідь, 2008.

5. Додонов В.Н., Панов В.П., Румянцев О.Г. Международное право.

6. Економічний розвиток і державна політика. Практикум. /За заг. Ред. Розпутенка І. - Київ: К.І.С., 2007 - с.121

7. Економічний словник-довідник. -- К.: Femina, 2009.

8. Киреев А.П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. -- М.: Междунар. отношения, 2000.

9. Міжнародні економічні відносини/ Заред. В. Рибалкіна. -- М., 1997.

10. Международная микроэкономика: движения товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. - М.: Междунородные отношения, 1997 - с.263-273

11. Международные экономические отношения: Учебник/Под ред. Жукова Е.Ф. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999 - с.255

12. Міклашевська Н.А., Холопов А.В.Міжнародна економіка:Посібник. -- М.: В-во МГУ; Справа і сервіс, 2008.

13. Система світової торгівлі: Практичний посібник. - Київ: К.І.С., 2008 - с.80-211

14. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. - М.:ИНФА - М, 2007 - с.256-389

15. www.wto.org

Додаток 1

Таблиця 1. Розвиток торгівлі в сфері послуг ЄС-27, EUR

Країни

2004

2008

2009

Кр-т

Д-т

Z

Кр-т

Д-т

Z

Кр-т

Д-т

Z

Разом

365,6

321

44,6

521

442

78,4

481

416

-65,3

США

117,4

108

9,0

134

133

1

119,4

127

-7,6

ЄАВТ

60,8

44,0

16,7

86,6

60,7

26,0

-

-

-

Японія

18,4

10,7

7,7

19,2

14,6

4,7

16,5

12,7

3,8

Росія

9,2

8,0

1,2

21,1

13,6

7,5

18,5

10,9

7,6

Китай

9.1

7,4

1,7

20,0

15,1

4,9

18,2

13,2

5,0

Канада

8,3

7,0

1,3

11,6

9.7

2,0

10,6

8,2

2,5

Індія

3,87

4,1

-0,3

8,6

7,9

0,6

8,8

7,5

1,3

Гонконг

7,1

5,2

1,9

8,9

7,9

0,9

7,5

6,5

1,0

Бразилія

3,7

3,4

0,3

9,1

6,1

3,0

8,8

6,4

2,4

Інші к-ни

127,9

123

5,1

202

174

27,2

-

-

-

Размещено на Allbest


Подобные документы

 • Суть, передумови формування та особливості світового ринку послуг, їх види. Географічна структура, регулювання та тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами в умовах глобалізації. Передумови вступу України до Світової організації торгівлі.

  курсовая работа [287,2 K], добавлен 12.12.2010

 • Суть і передумови формування світового ринку послуг. Особливості реалізації окремих видів послуг. Регулювання процесів міжнародної торгівлі послугами, тенденції її розвитку в умовах глобалізації. Аналіз динаміки міжнародної торгівлі послугами України.

  курсовая работа [76,4 K], добавлен 16.10.2013

 • Функціонування ринку виробничих і фахових послуг в різних країнах. Класифікація та визначення понять в сфері зовнішньоекономічних послуг. Аналіз проблем, шляхів їх вирішення та перспектив міжнародної торгівлі України послугами за роки незалежності.

  курсовая работа [105,1 K], добавлен 05.05.2011

 • Сутність і форми світової торговельної політики, її тарифні та нетарифні методи регулювання. Причини виникнення та класифікація міжнародних організацій, їх призначення в сфері регулювання світової торгівлі. Особливості співробітництва України з СОТ.

  дипломная работа [112,3 K], добавлен 19.06.2011

 • Система показників розвитку міжнародної торгівлі, митно-тарифні та нетарифні методи регулювання. Платіжний та торговельний баланси України, структурні зрушення у зовнішній торгівлі товарами і послугами. Можливості та загрози подальшого її розвитку.

  дипломная работа [5,6 M], добавлен 27.05.2012

 • Історія розвитку Генеральної угоди з тарифів і торгівлі. Комплексне дослідження правових засад і принципів становлення Світової організації торгівлі. Принципи реалізації Світовою організацією міжнародної торговельної політики та міжнародної торгівлі.

  статья [31,7 K], добавлен 11.09.2017

 • Система міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі. Світова організація торгівлі, історія її створення, цілі, принципи та функції. Міжнародні організації з урегулювання світових товарних ринків. Комісія ООН з права міжнародної торгівлі.

  лекция [612,6 K], добавлен 10.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.