"Салічна правда" у франків: джерела, структура, характеристика

Формування феодального суспільства і держави франків. Основні риси феодального права та історія створення "Салічної правди". Злочини і покарання за Салічною правдою, особливості судового процесу. Родові, майнові, господарські та шлюбно-сімейні відносини.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 19.06.2014
Размер файла 952,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Юридичний факультет

Кафедра теорії та історії держави і права

ДИПЛОМНА РОБОТА

«САЛІЧНА ПРАВДА» У ФРАНКІВ: ДЖЕРЕЛА, СТРУКТУРА, ХАРАКТЕРИСТИКА

Виконав:

студент юридичного факультету

VI курсу 61 групи заочної форми навчання

Луцьк - 2014

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ДЕРЖАВА ФРАНКІВ. ПЕРЕДІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ «САЛІЧНОЇ ПРАВДИ»

1.1 Характеристика доби. Виникнення держави франків

1.2 Формування феодального суспільства і держави франків

1.3 Державний устрій франкської держави

2. «САЛІЧНА ПРАВДА» СЕРЕД ІНШИХ ТОГОЧАСНИХ ВАРВАРСЬКИХ СУДЕБНИКІВ

2.1 Джерела права франків. Варварські правди

2.2 Основні риси феодального права

2.3 Історія створення «Салічної правди»

3. «САЛІЧНА ПРАВДА» - ПАМ'ЯТКА РАННЬОФЕОДАЛЬНОГО ПРАВА ФРАНКІВ. ЇЇ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ, ОПИС, СТРУКТУРА

3.1 Злочини та покарання за «Салічною правдою»

3.2 Зобов'язання та шлюбно-сімейні відносини за «Салічною правдою»

3.3 Родові відносини франків

3.4 Аналіз господарських і суспільних відносин древніх франків за часів «Салічної правди»

3.5 Сусідська община франків за даними «Салічної правди»

3.6 Суд. Судовий процес

4. ЗНАЧЕННЯ «САЛІЧНОЇ ПРАВДИ»

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Приступаючи до дипломної роботи, потрібно насамперед усвідомити, яка її тема, встановити коло питань, які потрібно розкрити.

Що являє собою ранньофеодальна держава франків, які передумови її виникнення? Що являє собою джерело права Франкської держави «Салічна Правда»? Аналіз самого документу та праць різних авторів дасть нам змогу відповісти на поставлені запитання, зробити певні висновки, знайти основне завдання «Салічної правди», як джерела права, і чому саме неї.

Але головне, що це дасть нам змогу набути певних навичок історико-правової підготовки, без якої не можна бути кваліфікованим юристом.

Метою даної дипломної роботи є з'ясування поняття та ролі «Салічної правди» як правової пам'ятки франкського суспільства, аналіз «Салічної правди».

Цим зумовлюються такі завдання:

· Характеристика держави франків;

· Аналіз процесу формування феодального суспільства і держави франків;

· Характеристика основних рис розвитку франкського суспільства;

· Аналіз «Салічної правди», як основної правової пам'ятки франків;

· Розглянути злочини і покарання за Салічною правдою;

· Дослідити судовий процес за Салічною правдою;

· Визначити у чому була залежність покарання від класового походження потерпілого і злочинця;

· Розглянути родові та господарські відносини за Салічною правдою;

· Аналіз майнових та шлюбно-сімейних відносин.

Теоретичну цінність роботи складає синтез всіх джерел, присвячених висвітленню «Салічної правди».

У «Салічній правді» докладно розглядаються різні ситуації і перераховуються покарання за порушення закону, починаючи від крадіжки курки і закінчуючи викупом за вбивство людини. Свої зводи законів - «Правди» були також у франків, бургундів, англосаксів та інших німецьких племен.

«Салічна правда» відображає звичаї народу, нещодавно переселені в порівняно слабко романізовані частини Галлії і тому зберіг в більш чистому вигляді норми свого життя.

Час запису та редагування цього «звичайного» (від слова «звичай» народного права - VI-IX ст.

До теперішнього часу тема даного дослідження ретельно розроблена. Особливо активно вона обговорювалася в радянський час і була предметом гострих наукових дискусій. Велика увага вивченню «Салічної правди» як джерела, що характеризує господарський і суспільний лад древніх франків, приділяли Н.П. Граціанський, А.І. Неусихін, А.Я. Гуревич, Ф.Я. Полянський, які є провідними фахівцями з даного питання. Також багато робіт присвятила цій темі Г.М. Данилова, хоча її думка не в усьому збігається з думкою вищеназваних фахівців.

Н.П. Граціанський в збірнику статей «З соціально-економічної історії західноєвропейського середньовіччя» докладно розглядає «Салічну правду» як джерело, тлумачення в судебнику терміна villa, види матеріальних стягнень. А.Я.Гуревич в роботі «Проблеми генезису феодалізму в Західній Європі» допомагає простежити розкладання родового ладу у варварів, розвитку індивідуальності у германців. Ф.Я. Полянський у своїй роботі «Економічна історія зарубіжних країн» дає характеристику соціально-економічного та суспільного ладу германців епохи Цезаря і Тацита і франків часів «Салічної правди». А.І.Неусихін в книзі «Проблеми європейського феодалізму» докладно характеризує поняття «свобода» і «власність» у варварському суспільстві по «Салічній правді», дає детальні характеристики категоріям вільного і залежного населення франкського суспільства. Данилова Г.М. в своїй роботі «Проблеми генезису феодалізму у слов'ян і германців» дає порівняльний аналіз франкських, давньоруських, хорватських, сербських і польських джерел (вільне населення, раби та ін.). Багато цікавої інформації по темі міститься в книзі «Історія селянства в Європі. Епоха феодалізму» в 3-х томах: аграрний лад варварів, еволюція общини, формування кріпосної залежності селян і т.д.

Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків; перший, другий та третій розділ в свою чергу поділяються на підрозділи.

У першому розділі висвітлено характеристику тогочасної держави франків, проаналізовано причини формування феодального суспільства держави франків, описано основні риси розвитку.

У другому розділі проаналізовано та наведено порівняльну характеристику «Салічної Правди» поряд з іншими тогочасними правовими документами та відображено основні риси права франків.

У третьому розділі проаналізовано основні риси покарань за «Салічною Правдою», проаналізовано характерні риси злочинів і покарань, досліджено судовий процес, родові та господарські відносини франків.

У четвертому розділі висвітлено значення «Салічної Правди».

Робота завершується висновками, акумульованими формуванням феодального суспільства і держави франків, проаналізовано «Салічну Правду», як основну пам'ятку права франкського суспільства, охарактеризовано структуру.

1. ДЕРЖАВА ФРАНКІВ. ПЕРЕДІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ «САЛІЧНОЇ ПРАВДИ»

1.1 Характеристика доби. Виникнення держави франків

салічна правда феодальний право

Наприкінці ІV - початку V ст. народи Європи вступили в якісно новий етап свого розвитку. Початок середньовіччя збігся з великим переселенням народів. Масова міграція охопила гунів, германців, слов'ян, арабів, сарматів. Виникали й розпадалися союзи племен, безслідно зникали етнічні групи й народності. Кордони Римської імперії безперервно атакували племена варварів. Серед них були германці, рипуарські й салічні франки - у минулому союзники (федерати) Риму. [39, с. 74]

У Галлії V ст. відбулися глибокі соціально-економічні перетворення. У цієї багатющої провінції Риму (територія, майже співпадає з нинішньою Францією) проявилась глибока криза, що охопила імперію. Почастішали виступи рабів, колонів, селян, міської бідноти. Рим уже не міг захищати кордони від вторгнень іноземних племен і перш за все германців - східних сусідів Галлії. В результаті більша частина країни була захоплена вестготами, бургундцями, франками (салічними і рипуарськими) і деякими іншими племенами. [18, с. 122]

Римляни все частіше використовували германців як найманих солдатів і поселяли їх на своїх кордонах. У V ст. вищі звання римських магістратів стали носити вожді варварських племен, що очолювали союзні Риму армії, які уклали угоду про перехід під владу Риму. Занепад імператорської влади, все зростаюча непопулярність римського правління створювали сприятливі умови королям - союзникам Риму для розширення повноважень, для задоволення їхніх політичних претензій. Вони часто з посиланням на імператорське доручення привласнювали всю повноту влади, стягували податки з місцевого населення і ін. [19, с. 262]

На півночі Європи відбувався процес консолідації північно-германських племен, які прибули сюди зі Скандинавії. З кінця V століття сформувалося їхнє об'єднання, ядром якого стали салічні («приморські») франки на чолі зі своїм предводителем Хлодвігом з роду Меровінгів (481-511 роки). Хлодвіг підкорив собі частину Галлії, алеманів, які жили у середній та верхній течіях Рейну, приєднав володіння вестготів в Аквітанії, східних франків у понизов'ї Рейну. [23, с. 293]

Таким чином Хлодвіг, затвердився як представник римського імператора, став володарем земель, повелителем єдиного, вже не племінного, а територіального королівства. Він отримав право диктувати власні закони, стягувати податки з місцевого населення і ін.

Галлія, однак, ще довго зберігалася під покровом Східної Римської імперії (Візантії). Тільки в VIII ст. титул римського імператора був привласнений франкському королю Карлу Великому. Завдяки впливу Риму і римської християнської церкви Галлія всупереч географічної роздробленості зберігала протягом століть своєрідну єдність, перетворившись в ході тривалого еволюційного процесу в ту державу, яка стала прародичем майбутньої Франції та Німеччини, а також територіальною першоосновою розвитку західної християнської цивілізації. [19, с. 262-263]

Становлення держави франків відбувалося порівняно швидко - протягом життя одного покоління. Багато в чому цьому процесу сприяли загарбницькі війни і, як наслідок, швидка класова диференціація франкського суспільства. [18, с. 122]

1.2 Формування феодального суспільства і держави франків

Відомі два шляхи становлення феодалізму. Перший - виникнення феодалізму і, відповідно, феодальної держави і права, безпосередньо при розкладанні первіснообщинного ладу, минаючи рабовласницький лад і рабовласницьку державу і право. Такий шлях пройшли германці, слов'яни і багато інших народностей. Другий шлях - формування феодальних відносин у надрах рабовласницького ладу, перетворення рабовласницького суспільства в феодальне. Феодалізм з'явився більш прогресивною економічною формацією. [35, с. 65]

Головною рисою розвитку франкського суспільства було виникнення і розвиток феодалізму в його надрах . Нові відносини виникли в обох соціально- етнічних групах - франкської і гало-римської . Кожна з них мала свій основний район розселення (франкська Північ і гало-римський Південь; умовним кордоном між Північчю і Півднем була річка Луара). Але формування феодальних відносин у франків і гало-римлян було далеко не однаковим, в першу чергу тому, що воно починалося з різних вихідних рубежів: франки вступали в епоху феодалізму в процесі первіснообщинного ладу, гало-римляни в ході розпаду рабовласницького суспільства. [18, с. 123]

Держава франків за своєю формою була ранньофеодальною монархією. Вона виникла в перехідному від общинного до феодального суспільстві, яке минуло в своєму розвитку стадію рабовласництва. Це суспільство характеризується синтезом (поєднанням рабовласницьких, родоплемінних, общинних, феодальних відносин), незавершеністю процесу створення основних класів феодального суспільства. У силу цього ранньофеодальна держава несе на собі значний відбиток старої общинної організації, установ племінної демократії. Держава франків пройшла в своєму розвитку два основних періоди (з кінця V до VII ст . і з VIII по середину IX ст.) . Рубіж, що розділяє ці періоди, характеризується не тільки зміною правлячих династій (на зміну Меровінгам прийшли Каролінги). Він став початком нового етапу глибокої соціально - економічної та політичної перебудови франкського суспільства, в ході якої поступово складалась власне феодальна держава у формі сеньйоральної монархії.

У другому періоді в основному завершується створення великої феодальної земельної власності, двох основних класів феодального суспільства: замкнутого, пов'язаного васально узами класу феодалів, з одного боку, і експлуатованого їм залежного селянства - з іншого. На зміну відносної централізації ранньофеодальної держави приходить феодальна роздробленість. У V - VI ст. у франків збереглися ще общинні, родові зв'язки, відносини експлуатації серед самих франків були розвинені, нечисленою була і франкська служива знать , що сформувалася в правлячу верхівку в ході військових походів Хлодвіга. Найбільш яскраво соціально - класові відмінності в ранньокласовому суспільстві франків , як свідчить Салічна правда , правовий пам'ятник франків, що відноситься до V ст., проявлялися в положенні рабів. Раб на відміну від вільного общинника - франка вважався річчю. Його крадіжка прирівнювалася до крадіжки тварини. Шлюб раба з вільним тягнув за собою втрату останнім волі. Салічна правда вказує також на наявність у франків інших соціальних груп: служива знать, вільні франки (общинники) і напіввільні літи. Відмінності між ними були не стільки економічними, скільки соціально-правовими. Вони були пов'язані головним чином з походженням та правовим статусом особи або тієї соціальної групи, до якої ця особа належала. Важливим фактором, що впливає на правові відмінності франків, стала належність до королівської служби, королівської дружини. Ці відмінності найбільш яскраво виражалися в системі грошових відшкодувань, які служили охороні життя, майнових та інших прав окремих осіб.

Поряд з рабами існувала особлива категорія осіб - напіввільні літи, життя яких оцінювалося половиною вергельда вільного, в 100 солідів. Літ собою представляв неповноправного жителя общини франків, що знаходиться в особистій і матеріальній залежності від свого пана. Літи могли вступати у договірні відносини, відстоювати свої інтереси в суді, брати участь у військових походах разом зі своїм паном. Літ, як і раб, міг бути звільнений своїм паном, у якого, однак, залишалося його майно. За злочин літу належало, як правило, те ж покарання, що й рабу, наприклад смертна кара за викрадення вільної людини.

Право франків свідчить і про початок майнового розшарування франкського суспільства. У Салічній правді йдеться про панську челядь або дворових слуг - рабів (виноградарів, конюхів, свинопасів і навіть золотих справ майстрів, що обслуговують панське господарство). Разом з тим Салічна правда свідчить про достатню міцність общинних порядків, про общинну власність на полях, луках, лісах, про рівні права общинників - селян на общинний земельний наділ. Саме поняття приватної власності на землю в Салічній правді відсутнє. Вона лише фіксує зародження аллода, передбачаючи право передачі наділу у спадок по чоловічій лінії. Подальше поглиблення соціально - класових відмінностей у франків і було безпосередньо пов'язано з перетворенням алода в первісну форму приватної феодальної земельної власності. [19, с. 264-265] Алод (давньонім. Allod від al -- «повний» та od - «володіння») -- індивідуально-сімейна земельна власність у варварських королівствах та ранньофеодальних державах Західної Європи. Володіння «алодом» (на відміну від бенефіції, феоду) не було пов'язане з виконанням феодальної служби і повинностей. Часом слово «алод» використовують як термін безумовного землеволодіння на противагу умовному.

Розрізняють ранній та пізній «алоди». Ранній -- це власність на рухоме майно та обмежене право успадкування (по чоловічій лінії) на нерухоме майно (орну землю). Хоч земля і знаходилася у спадковому приватному володінні, але право розпорядження нею належало громаді. Пізній «алод» -- це повна, вільновідчужувана власність малих родин. Власністю стала земля яку спершу можна було заповідати, дарувати, а потім і купувати чи продавати. Пізній алод найраніше оформився у вестготів та бургундів (початок VI), потім у франків, де поштовхом до його появи став едикт Хільперіка І наприкінці VI століття, а найпізніше у саксів та фризів -- на початку IX століття. [66]

Сама Салічна правда регулює алод наступним чином:

«LIX. Про алоди

§ 1. Якщо хтось помре і не залишить синів і якщо мати переживе його, нехай вона успадковує спадщину.

§ 2. Якщо не буде матері і якщо він залишить брата або сестру, нехай успадковують спадщину.

§ 3. У тому випадку, якщо їх не буде, сестра матері нехай успадковує спадщину.

Доп. 1-е. Якщо не буде сестри матері, нехай сестри батька успадкують спадщину.

§ 4. І якщо потім з'явиться хто-небудь близькіший з цих поколінь, нехай успадковує спадщину.

§ 5. Земельна ж спадщина ні в якому випадку не має дістатись жінці, вся земля нехай поступає чоловічій статі, тобто братам.» [22, с. 44]

Виникнення класового суспільства у франків, яке розпочалося у них ще до переселення на нову батьківщину, різко прискорилось у процесі завоювання Галлії. Кожний новий похід збільшував багатства франкської військово-племінної знаті, коли в руки франкських королів, служивої аристократії, королівських дружинників переходить значна частина гало-римських маєтків у Північній Галлії. Служива знать, пов'язана в тій чи іншій мірі васальною залежністю від короля, який захопив право розпорядження завойованою землею, стає великим власником земель, худоби, рабів, колонів. Вона поповнюється частиною гало-римської аристократії, яка переходить на службу до франкських королів. [39, с. 75]

Зіткнення общинних порядків франків та пізніх римських приватновласницьких порядків гало-римлян, співіснування і взаємодія настільки різних за характером громадських укладів прискорило створення нових феодальних відносин. Вже в середині VII ст. в Північній Галлії починає складатися феодальна вотчина з характерним для неї поділом землі на панську (домен) і селянську (тримання). Розшарування "рядових вільних" в період завоювання Галлії відбувалося і в силу перетворення общинної верхівки в дрібних вотчинників за рахунок присвоєння общинної землі .

Процеси феодалізації в VI-VII ст. на півдні Галлії не отримали такого бурхливого розвитку, як на півночі . У цей час розміри франкської колонізації тут були незначні, зберігалися великі маєтки гало-римської знаті, продовжувалась широко використовуватися праця рабів і колонів, але глибокі соціальні зміни відбувалися і тут, головним чином за рахунок повсюдного зростання великого церковного землеволодіння. V-VI ст. в Західній Європі були відзначені початком потужного ідеологічного наступу християнської церкви. Служителі монастирів, храмів виступали з проповідями про людське братерство, про допомогу бідним і стражденним, про інші моральні цінності. Населення Галлії під духовним впливом священнослужителів, очолюваних єпископами, стало сприймати все більше християнські догмати, ідею спокути, покладаючись на заступництво святих батьків заради здобуття вибачення при переході в інший світ. В епоху нескінченних воєн, руйнувань, повсюдного насильства, хвороб, в умовах домінування релігійної свідомості увага людей природно концентрувалася на таких питаннях, як смерть, посмертний суд, відплата, пекло і рай. Страх перед чистилищем і пеклом церква стала використовувати в своїх корисливих інтересах, збираючи і накопичуючи за рахунок правителів і простих людей численні пожертвування, у тому числі і земельні. Зростання церковного землеволодіння почалося з земельних відмов церкві Хлодвігом. Зростаюча ідеологічна та економічна роль церкви не могла рано чи пізно не проявитися в її владних домаганнях. Проте церква в цей час не була ще політичним утворенням, не мала єдиної організації, представляючи собою якесь духовне співтовариство людей, кероване єпископами, з яких за традицією найважливішим вважався єпископ Риму, що отримав згодом звання папи римського. У діяльність церкви в якості "хрестових намісників" на землі все більше вторгалися і королі, які з метою зміцнення своєї вкрай нестабільної влади призначали єпископів зі своїх наближених, скликали церковні собори, головували на них, виступаючи іноді й з проблем богослов'я. У 511 році на скликаному Хлодвігом Орлеанському церковному соборі було прийнято рішення, що жоден мирянин не може бути введений в церковний сан без королівського дозволу. Подальшим рішенням Орлеанського церковного собору в 549 році було остаточно закріплено право королів контролювати призначення єпископів. Це був час все більш тісного переплетення світської і релігійної влади, коли єпископи та інші релігійні діячі засідали в урядових органах, а цивільна адміністрація на місцях здійснювалася єпархіальними управліннями. При Дагобері I на початку VII ст. відправлення церковних функцій стало невід'ємною частиною шляху до пошани, наближені короля ставали місцевими правителями - графами і єпископами одночасно; нерідкі були випадки, коли єпископи управляли містами та оточуючими їх сільськими поселеннями, чеканили гроші, збирали податі з земель, що підлягали оподаткуванню, контролювали ринкову торгівлю і ін. Самі ж єпископи, володіючи великими церковними господарствами, стали займати все більш високе місце в складеній феодальній ієрархії, чому сприяли і незаборонені шлюби священиків з мирянами, представниками феодальної верхівки. Бурхливим зростанням феодальних відносин характеризуються VII - IX ст. У цей час у франкському суспільстві відбувається аграрний переворот, що привів до повсюдного утвердження великої феодальної земельної власності, до втрати общинником землі і свободи, до зростання приватної влади феодальних магнатів, цьому сприяло дії низки історичних факторів. [19, с. 267] З VI-VII ст. почалося зростання великого землеволодіння, що супроводжувався чварами землевласників, виявлено всю неміцність королівства Меровінгів, в якому то тут, то там виникали внутрішні кордони в результаті виходу з покори місцевої знаті або опору населення стягування податків. До того ж до кінця VII ст. франки втратили ряд земель, які реально зайняли територію між Луарою і Рейном. Однією зі спроб вирішити проблему зміцнення державної єдності в умовах повсюдної не підкори центральній владі став церковний собор "прелатів і знатних людей", що пройшов у Парижі в 614 році. Едикт , прийнятий собором, закликав до " припинення найсуворішим чином заколотів і нахабних вилазок зловмисників ", погрожував покаранням за "розкрадання і зловживання владою чиновникам, податківцям на торгових місцях", але одночасно обмежував і право цивільних суддів і збирачів податків на церковних землях, закладаючи таким чином законодавчу основу їх імунітету. Єпископи до того ж за рішенням собору повинні були надалі обиратися "духовенством і народом" при збереженні за королем лише права схвалювати результати виборів. До ослаблення влади франкських королів призвело насамперед виснаження їх земельних ресурсів. Тільки на основі нових пожалувань, надання нових прав землевласникам, встановлення нових сеньйорально - васальних зв'язків могло статися в цей час посилення королівської влади і відновлення єдності франкської держави. Таку політику і стали проводити Каролінги. Вони фактично правили країною ще до переходу до них королівської корони в 751 році. [19, с. 264-268]

Виникнення класового суспільства у франків, що намітилося у них ще до переселення в Галлію, різко підвищилося у процесі її завоювання. Кожен новий похід збільшував багатства франкської воєнно-племінної знаті. При поділі військової здобичі їй діставалися кращі землі, значна кількість колонів. Знать піднеслася над рядовими франками, проте останні ще залишалися особисто вільними і спочатку не відчували підсилення економічного гніту. Вони розселилися на своїй новій батьківщині сільськими общинами (марками). Марка була власником всієї землі общини, що включала ліси, пустощі, луги, орні землі. Останні ділилися на наділи, котрі доволі швидко перейшли у спадкове користування окремих сімей. Гало-римляни, що перевищували по чисельності франків у декілька разів, опинилися у положенні залежного населення. Разом з тим, гало-римська аристократія зберегла свої багатства. Єдність класових інтересів поклала початок поступовому зближенню франкської та гало-римської знаті, причому перша стала домінуючою. Це проявилося при формуванні нової влади, яка мала зберегти захоплену країну, тримати у покорі колонів та рабів. Попередня родоплемінна організація не мала необхідних для цього сил та засобів. На її місце приходить нова організація на чолі з військовим вождем - королем і особисто вірною йому дружиною. Король та його близьке оточення фактично вирішували всі важливі питання життя країни, але ще зберігаються народні збори та інші інститути попереднього ладу франків. Формується нова публічна влада, яка вже не співпадає безпосередньо з населенням. Вона складалася не тільки із озброєних людей, що не залежали від рядових вільних, але й примусових закладів, яких не було при родоплемінному ладі. Затвердження нової публічної влади пов'язане із введенням територіального розподілу країни. Землі, заселені франками, стали ділитися на паги (округи). Паги, в свою чергу, складаються із більш менших одиниць - сотень. Управління населенням, що проживало у пагах та сотнях, доручалося довіреним особам короля. [25, с. 22]

Таким чином, у другій половині VIII - початку IX ст. у Франкській державі інтенсивно йшов процес феодального підпорядкування селянства. Селянин, втративши землю, звертався до пана з проханням дати йому земельну ділянку (precaria, тобто ділянку, передану на прохання); за це він обіцяв виконувати встановлені повинності. Угода оформлялася письмово: земельний власник отримував від селянина заповнену прекарну грамоту і видавав йому грамоту. У грамотах вказувалися терміни користування землею і розміри селянського оброку, земельний власник обіцяв не порушувати прав селянина і не віднімати довільно передану йому ділянку. Але зазвичай через кілька поколінь селянин перетворювався не тільки в поземельно, але і в особисто залежного. У прекарну залежність потрапляли не тільки люди, позбавлені земельної власності, а й дрібні вільні землевласники, які прагнули шляхом відмови від своєї власності позбутися від державних повинностей, а також отримати захист і заступництво у церкви або іншого земельного власника.

До втрати свободи вела так звана комендація. Безпорадні бідні люди довіряли себе церковній установі або світським панам, обіцяючи коритися і служити їм, як слуга пану. Неоплатний борг перетворював їх у спадкових рабів (сервів).

Феодали не зупинялися перед насильницьким перетворенням вільних людей на кріпаків і залежних. Про це йдеться в капітуляріях Карла Великого. В одному з них ми читаємо: «Якщо хто відмовляється передати свою власність єпископу, абатові, графу ... шукають нагоди, щоб засудити такого бідняка і змусити його кожного разу відправлятися на війну, щоб він волею чи неволею продав або віддав їм свою власність ». Імператор попереджав єпископів , абатів і графів , щоб вони «не купували і не захоплювали силою майна бідних і слабких людей... через що страждає королівська служба». Це і було причиною турботи короля про слабких, беззахисних людей.

Перетворення вільних людей в залежних і кріпаків викликало великі зміни в політичному устрої. Перш всі селяни-общинники були зобов'язані виконувати державні повинності, нести військову службу. Тепер, ставши феодально залежними, вони повинні були служити насамперед своєму панові. [67]

1.3 Державний устрій франкської держави

У процесах становлення та розвитку державного апарату франків можна виявити три головні напрями. Перший напрямок, особливо характерний для початкового етапу (V-VII ст.), проявився в переродженні органів племінної демократії франків в органи нової, публічної влади, у власне державні органи. Другий - визначився розвитком органів вотчинного управління, третій - було пов'язано з поступовим перетворенням державної влади франкських монархів у "приватну" владу государів-сеньйорів з формуванням сеньйоральної монархії, що виявилося повною мірою на завершальному етапі розвитку франкського суспільства (VIII-IX ст.). [19, с. 271]

Франкська держава - рання монархія. На її чолі стояв король. Спочатку він мав широкі права - назначав посадових осіб королівства і поручав їм окремі гілки державного правління. Рішення короля мали силу закону, він володів вищою судовою владою. [23, с. 129]

Завоювання Галлії послужило потужним імпульсом створення нового державного апарату у франків, бо воно зажадало організації управління завойованих областей, їх захисту. Хлодвіг був першим франкським королем , який затвердив своє виняткове становище одноосібного правителя. З простого воєначальника він перетворюється на монарха , домагаючись цього положення всіма засобами: віроломством, хитрістю, знищенням родичів , інших племінних вождів. Однією з найважливіших політичних акцій Хлодвіга, зміцнити позиції франкської держави за рахунок підтримки гало-римського кліру, було прийняття християнства. З прийняттям християнства Хлодвігом церква стає потужним фактором зміцнення королівської влади. Саме церква дала в руки франкських королів таке виправдання загарбницьких воєн, як посилання на "істинну віру", об'єднання у вірі багатьох народів під егідою єдиного короля як верховного, не тільки світського, а й духовного глави своїх народів. Поступовий перехід галльської еліти в християнську віру стає також важливим історичним фактором об'єднання Галлії, розвитку особливої регіональної феодально-християнської, західноєвропейської (романо - германської) цивілізації. Соціально-економічні, релігійно-ідеологічні, етнографічні та ін. зміни в галльському суспільстві мали безпосередній вплив і на процеси формування та розвитку специфічних рис державного апарату франкської імперії, що поглинула в VIII- IX ст. більшість варварських держав Західної Європи. Вже в V ст. у франків на місце старої родової громади остаточно приходить громада територіальна (марка), а разом з нею і територіальний поділ на округи (паги), сотні. Салічна правда говорить вже про існування посадових осіб королівства: графах, сацебаронах та ін. Разом з тим вона свідчить про значну роль органів общинного управління. Загальних народних зборів в цей час у франків вже не було, воно було замінено оглядом війська - спочатку в березні ("березневіполя"), потім (при Каролінгах) у травні ("травневі поля"). Продовжували існувати сотенні збори ("малюс"), що виконують судові функції під головуванням тунгин , які разом з рахінбургами, знавцями права ("виносять вирок"), були представниками громади. Роль громади у судових справах була виключно велика. Громада відповідала за вбивство, вчинене на її території, виставляла присяжних, свідчать про добре ім'я свого члена; самі родичі доставляли до суду свого родича, разом з ним сплачували вергельд . Король виступав передусім як "охоронець світу", як виконавець судових рішень громади. Його графи, сацебарони, виконували в основному поліцейські і фіскальні функції. Салічна правда передбачала покарання для королівських посадових осіб, що відмовляються задовольнити вимогу вільної людини і застосувати владу до правопорушників . Разом з тим, захищаючи певною мірою самостійність громади з боку королівських посадових осіб, Салічна правда забороняла, наприклад, щоб на одних общинних зборах було більше трьох сацебаронів . Королівські розпорядження, згідно Салічній правді, стосуються незначного кола державних справ - призову до війська, виклику до суду . Але Салічна правда свідчить і про посилення влади королів. Так, наприклад, виконання королівської служби виправдовує неявку обвинувачуваного в общинний суд. Більш того, король прямо вторгається у внутрішньо-общинні справи, в її поземельні відносини, дозволяє чужинцю селитися на общинні землі. Влада франкських королів стала передаватися у спадок. У VI -VII ст. під прямим впливом пізніх римських порядків законодавчі повноваження королів посилюються, а в капітуляріях не без впливу церкви вже йдеться про священний характер королівської влади, про необмеженість її законодавчих повноважень. Показово, що там же з'являється поняття зради королю ,яка відноситься до тяжких злочинів. Однак король в цей час - перш за все військовий ватажок, воєначальник, головною турботою якого є "порядок" в королівстві, утихомирення виходить з покори місцевої знаті. З обмеженістю королівських функцій було пов'язано і відсутність ефективно діючих органів центральної адміністрації, казначейства, самостійних королівських судів, які займаються апеляційними функціями. Складаний державний апарат відрізняється ще крайньою аморфністю, відсутністю чітко розмежованих посадових повноважень, співпідпорядкованістю, організацією діловодства. Нитки державного управління зосереджуються в руках королівських слуг і наближених. Серед них виділяються палацовий граф, референдарій, камерарій. Палацовий граф виконує головним чином судові функції, керує судовими поєдинками, спостерігає за виконанням вироків. Референдарій (доповідач), хранитель королівського друку, відає королівськими документами, оформляє акти, приписи короля і ін. Камерарій стежить за надходженнями в королівську казну, за збереженням майна палацу. У VI -VII ст. головним управителем королівського палацу, а потім і главою королівської адміністрації був палатний мер, або майордом, влада якого всіляко посилювалася в умовах безперервних походів короля, який управляв своїми територіями "із сідла". Формування місцевих органів влади відбувається в цей час під значним впливом римського порядків. Меровінгські графи починають управляти округами як римські намісники. Вони займаються поліцейськими, військовими і судовими функціями. Поняття "граф" і"суддя" стають однозначними, їх призначення входить до виняткової компетенції королівської влади. Разом з тим знову виникаючі органи державного апарату франків, копіюючи деякі пізньоримські державні порядки, мали інший характер і соціальне призначення. Це були органи влади, що виражали інтереси передусім німецької служивої знаті і великих гало-римських землевласників. Вони і будувалися на інших організаційних засадах. Так, наприклад, широко використовувалися на державній службі дружинники короля. Спочатку складалася з королівського військового загону вільних франків дружина, а отже, і державний апарат поповнювалися згодом не тільки романізованими галлами, які відрізнялися своєю освітою , знанням місцевого права, а й рабами, вільновідпущеними, що становили придворний королівський штат. Всі вони були зацікавлені в посиленні королівської влади, в руйнуванні старого племінного сепаратизму, в зміцненні нових порядків, що обіцяли їм збагачення і соціальний престиж. У другій половині VII ст. складається нова система політичного панування та управління, свого роду "демократія знаті", яка передбачає безпосередню участь верхівки несформованого класу феодалів в управлінні державою. Розширення участі феодальної знаті в управлінні державою, "сеньорізація" державних посад привели до втрати королівською владою тієї відносної самостійності, якою вона користувалася раніше. Це сталося не відразу, а саме в той період, коли велике землеволодіння набуло вже значні розміри. У цей час велику владу присвоює створена ще раніше Королівська рада, що з представників служилої знаті і вищого духовенства. Без згоди Ради король фактично не міг прийняти жодного серйозного рішення. Знаті поступово передаються ключові позиції в управлінні не тільки в центрі, а й на місцях. Разом з ослабленням влади королів усе більше незалежності, адміністративних і судових функцій набувають графи, герцоги, єпископи, абати, які стали великими землевласниками. Вони починають привласнювати податки, мита, судові штрафи. Ще в 614 році вищезазначеним едиктом (ст. 12) заборонялося призначення «посадової особи ( judex - ймовірно, герцога або графа), як і підлеглої йому людини», якщо вони не були місцевими землевласниками. У 673 році світська знать домоглася підтвердження Хільперіком II цієї статті едикту. Функції управління, таким чином, закріплювалися за великими місцевими феодалами. У пізніх правдах місцевим правителям - герцогам і графам - приділяється не менше уваги, ніж королю. Штраф за Аламанською правдою загрожує будь-якому за невиконання вимог герцога або граф , за «зневагу до їх порядку з печаткою». Спеціальний титул 2-й Баварської правди присвячений герцогам, "яких народ поставив обох обрав"; він свідчить про широту тих справ, "які їх стосуються". Тут передбачено покарання у вигляді значного штрафу не тільки за невиконання, а й за "недбалість" при виконанні їх наказів (2, 13), а зокрема йдеться про безкарність у разі виконання наказу герцога про вбивство будь-якої особи (2, 6), ймовірно, "надійшов проти закону" (2, 2). Більш того, за Аламанською правдою посада герцога успадковується його сином, якому, однак, загрожує "вигнання і позбавлення спадщини" за спробу "заволодіти нею злочинно"(25, 1-2), правда, король міг "простити сина ... і передати йому спадщину"(34, 4). З часом все найважливіші посади в державному апараті стали спадковими. Збережена в тій чи іншій мірі покора місцевої знаті королю починає все більше визначатися її особистими відносинами з королівським двором, васальної залежністю від короля як сеньйора. З середини VII ст., в епоху так званих ледачих королів, знать вже безпосередньо бере кермо влади в свої руки, усуваючи короля. Спочатку це робиться за рахунок все більшого посилення ролі і значення посади майордома, а потім шляхом прямого зміщення короля. Яскравим прикладом цьому може служити сама зміна королівської династії у франків. Ще в VII ст. своєю могутністю, земельним багатством став виділятися рід майордомів Піпінідів. Один з них, Карл Мартелл, фактично вже правив країною. Завдяки проведеним реформам йому вдалося на певний час зміцнити єдність франкської держави, переживав тривалий період політичної дестабілізації, розчленування. Син і наступник Карла Мартелла, не бажаючи навіть формально визнавати короля, справив державний переворот, заточив останнього царюючого з Меровінгів в монастир і зайняв його престол. Аграрний переворот VIII ст. сприяв подальшому розвитку феодальної держави , тієї адміністративної системи, в якій головну роль починають відігравати органи вотчинного управління. Новій перебудові апарату управління сприяло широке поширення в це час імунітетних грамот, в силу яких територія, що належить власнику імунітету, вилучалася (частково або повністю) з відання державних властей в судових, податкових, адміністративних справах. Вотчинник таким чином отримував політичну владу над своїми селянами. Імунітетні грамоти, як правило, санкціонували вже сформовані відносини політичної залежності селян від своїх сеньйорів - вотчинників. [19, с. 272-277]

2. «САЛІЧНА ПРАВДА» СЕРЕД ІНШИХ ТОГОЧАСНИХ ВАРВАРСЬКИХ СУДЕБНИКІВ

2.1 Джерела права франків. Варварські правди

Коли варвари - германці завоювали Західну Римську імперію й міцно осіли на її території, вони познайомились з культурнішим, ніж вони самі, гало-римським населенням. Звичаї римлян були зовсім інші, ніж у варварів. Вони були давно записані у багатьох законодавчих збірниках, за якими судили й вирішували свої справи римляни.

Германці розселилися на великих територіях колишньої Римської держави, змішувалися з місцевим населенням. Поступово вони почали забувати свої давні порядки й установлювали інші, що відображали нові умови їхнього життя. Звичайно варвари не записували свої закони : старійшини, судді, та й усі одномплеменники знали їх на пам'ять і передавали з покоління в покоління. Але тепер, коли правила життя ускладнилися, германці вирішили записати свої закони. Багато варварів, познайомившись із римлянами, почали говорити латинською мовою; оскільки своєї писемності в них не було, вони записували свої закони також латинською мовою. [4, с. 129] Найважливішим джерелом права в цих умовах являлися так звані варварські правди. [36, с. 258]

У різних гілок германських народів оформлення писаного звичаєвого права відбувалося в різний час: це співвідносилося з історичними розходженнями в ступені проникнення ранньої державності в суспільний побут, із місцевими особливостями становлення публічно-правової спільності того або іншого народу. І, не дивлячись на типову схожість, варварські правди мають відмінності по змісту конкретних приписів, наявності тих або інших правових інститутів, по співвідношенню з королівським законодавством свого часу.

Жодна з відомих варварських правд не дійшла у своєму початковому вигляді, багато з них відомі в різних редакціях. Для більшості правд час їх виникнення (тобто початкового запису й офіційного визнання) визначається приблизно: Вестготська правда -- кінець V ст.; Бургундська -- кінець V -- поч. VI ст.; Салічна -- кінець V -- поч. VI ст.; Аллеманська -- VI--VIII ст.; Баварська -- середина VIII ст.; Рипуарська -- VI--VII ст.; Саксонська правда -- VIII--Х ст. До того ж типу варварських правд відносяться численні ранні систематизації англосаксонських законів і записи скандинавських, датських правових звичаїв. [2, с. 166]

Іншим важливим джерелом права, що містило загальні положення та певною мірою доповнювало варварські правди, були акти королів. Вони іменувалися едиктами, декретами, розпорядженнями, а пізніше - капітулами, чи капітуляріями, їх кількість з кожним роком зростала (особливо багато їх було видано за Карла Великого), що ускладнювало їх застосування. Як результат -з'являються зводи капітуляріїв. Перший такий звід був складений приватною особою у 827 р. [43, с. 55]

Варварські правди мали деякі загальні риси.

По-перше, усі вони склалися під значним впливом інститутів і принципів римського права (крім ранніх -- Вестготської і Бургундської), про що свідчив їхній запис на варварській латині.

По-друге, як історичний тип, варварська правда -- складний за структурою, різноплановий кодекс. Значне місце в ньому зайняли витяги (або навіть повні тексти) із королівських капітуляріїв та едиктів, багато з яких або змінювали правила звичаєвого права, зафіксованого в інших розділах правд, або санкціонували державне застосування писаного права.

По-третє, правди були записом права вузьконаціонального застосування: вони не виключали застосування місцевим населенням, що проживало на території варварських королівств, своїх законів. Тому вкрай незначне місце в правдах зайняло приватне право, що регулювалося римським правом, яке продовжувало жити поряд із германським.

По-четверте, правди були привілейованим правом. Їхній зміст обмежувався окремими значимими звичаями в земельних або сімейно-родових відносинах і нормами судового та карного права. Норми мали, в переважній більшості, казуальний характер і тільки в більш пізніх правдах вже з'явилися розпорядження загального змісту, присвячені охороні привілеїв церкви або корони.

По-п'яте, усі відомі випадки оформлення запису звичаєвого права пов'язані з ініціативою королівської влади. Державну силу правди підкреслювали спеціально видані укази, що супроводжували текст. [2, с. 167]

Підкреслю, ще раз, що «Салічна правда» не єдиний збірник судових звичаїв у германських племен доби раннього Середньовіччя. Найважливішим джерелом права до «Салічної правди» у Франкській державі були варварські правди -- записи звичаєвого права варварських племен. Такі записи звичаєвого права наприкінці V початку VI ст. були в багатьох племен, які розселилися на території колишньої Римської імперії. Наприкінці V ст. складений був запис звичаєвого права вестготів (Судебник короля Евріка), дещо пізніше -- звичаєвого права бургундів -- Бургундська Правда. Після впровадження «Салічної правди» на початку VI століття, був створений також запис звичаєвого права рипуарських франків -- Рипуарська Правда. Алемани мали свою Алеманську Правду, бавари -- Баварську, сакси -- Саксонську, Тюрінгську тощо. Панував при цьому «національний», а не територіальний поділ. Однак у жодній з «варварських правд» (Leges barbarorum) не відбилося так повно давньогерманське право, як у «Салічній правді». Римський вплив відчувається тут мінімально -- у мові судебника, складеного зіпсованою (так званою варварською) латиною, та у використанні римських грошових одиниць (солід, денарій). Що ж до самих принципів законодавства, то в «Салічній правді» вони є суто германськими: тут постає давнє германське право, яке окремими своїми деталями нагадує риси побуту і звичаїв, що існували у германців в епоху, описану Тацитом у «Германії». [64]

Салічна правда регулювала внутрішньо-общинні відносини і в основному містила норми карного та процесуального права. [23] Основний текст «Салічної Правди» являє собою розпорошений і безсистемний запис звичаїв, які складалися в основному ще до утворення Франкської держави, а також тих звичаїв, які виникли в період формування класового суспільства й утворення держави. Тому її зміст відображає той соціальний і правовий лад, який характеризує перехід від первіснообщинного ладу до класового суспільства. Вона розкриває процес розкладу первіснообщинної власності і виникнення приватної власності, ріст майнової нерівності. [4, с. 130]

Одне з головних її завдань - захист приватної власності, яка прийшла на зміну колективній власності.

«Салічна Правда» - це судове керівництво для суддів. Водночас вона не є збірником систематизовано викладених правових норм, які стосуються всіх сторін ранньокласового суспільства. ЇЇ неповнота, фрагментарність, безсистемність - результат тієї правової основи, на якій вона укладалася.

Зафіксувати все розмаїття звичаїв було неможливо. Особливо якщо врахувати, що записувалися вони у формі конкретних юридичних казусів, узятих безпосередньо з життя. [25, с. 178]

Хотів би на завершення, ще раз підмітити найголовніше, що однією з ранніх, і водночас класичних правд, вважається Салічна правда, її найбільш рання частина відноситься до V ст. (486--496 рр.). Затверджена спадкоємцями Хлодвіга редакція тексту складалася з 65 глав-титулів, кожний із яких присвячувався певному юридичному питанню. Пізніше, залишаючись основним зводом власного права франків, Салічна правда неодноразово доповнювалася й розширювалася; так виникли редакції, названі Емендате (VI--VII ст.) і Геральдія (за часів Карла Великого).

Салічна правда найменшою мірою зазнала впливу римського права, зберегла навіть деякі залишки язичницької старовини й родових звичаїв германців. Наприклад, багато судово-правових процедур були нерозривні із символічними діями, позбавленими реального змісту, але важливими для суспільного визнання тих або інших фактів. Так, заява про бажання укласти повторний шлюб супроводжувалася зважуванням монет, передача майна -- особливим розкиданням гілок рослини, звернення до родичів за допомогою в зобов'язаннях -- киданням «жмені землі» й перестрибуванням через тин.

Суспільство часів Салічної правди поєднувало в собі два уклади:

· один -- архаїчний, общинно-родовий з установкою на звичну соціальну рівність і родовий колективізм;

· інший -- заданий ранньою державністю, що формувалася, із закріпленою нею нерівністю в залежності від відносин із владою. [2, с. 166]

2.2 Основні риси феодального права

Феодальне право, виступаючи як засіб регулювання феодальних відносин, представляє крок вперед за своїм внутрішнім змістом , але по своїй зовнішній формі, юридичній техніці, розробленості інститутів значно поступається вищим зразкам права стародавнього світу. Для нього характерний уповільнений характер розвитку як результат консервації правових звичаїв, багато в чому випливають з варварської епохи, правовий формалізм і примітивність юридичних процедур.

Тісно пов'язане з відносинами власності, феодальне право завжди виступало як правопривілегія для стану феодалів, а для феодально-залежного населення було засобом примусу (тобто носило становий характер і виступало як кулачне право).

Наступна риса - тісний зв'язок і вплив релігії. Релігія як практично єдина форма світогляду і панівна ідеологія не може не впливати на право, це з одного боку. З іншого - в рамках самої релігії виникає система релігійного права: канонічне. Інша риса - партикуляризм , роздробленість феодального права не тільки в межах Європи , а й в окремих регіонах, місцевостях однієї держави. Причина - панування правових звичаїв як провідних джерел права. Навіть законодавство королів не могло сприяти (за рідкісним винятком) становленню єдиної національної правової системи.

Наступна риса - рецепція римського права - пристосування до феодального суспільства. Причина, відсутність норм, що регулюють належною мірою розвиток товарно - грошових відносин. Звичайне право і навіть законодавство королів було орієнтоване на майнові відносини, пов'язані з феодальною власністю, і не займалося регулюванням торгівлі, кредиту, морських перевезень і тим більше нових форм власності, що виникають у містах.

В умовах ранньофеодальної монархії діяло звичаєве право, яке фіксувалося в так званих " варварських правдах ". Такими є Салічна, Рипуарська Правди держави Франків, Правда Іне феодальної Англії та подібні судебники . Найбільш рання і типова з них Салічна правда (судебник), на характеристиці якої ми і зупинимося. [35, с. 68]

2.3 Історія створення «Салічної правди»

Первинний текст Салічної правди до теперішнього часу не зберігся. Протягом ряду століть цей судебник листувався, доповнювався і змінювався. У результаті існує кілька варіантів Салічної правди, з яких найбільш близькою до найдавнішого початкового тексту пам'ятника вважається Паризька рукопись. Салічна правда характеризується відсутністю загальних, абстрактних понять, їй притаманний казуїстичний характер. Правові дії та акти, описані в Салічній правді, відрізняються формалізмом. [35, с. 72]

Салічна правда , або Салічний закон (Lex Salica), - найбільш типовий пам'ятник давньогерманского законодавства. Втім, слід думати, що Салічна правда не є найдавніший збірник звичаєвого права германців. Вестготська правда (Lex Wisigothorum), редагована при Евріху, мабуть, більш давнього походження. Однак первісна редакція Вестготської правди дійшла до нас у небагатьох уцілілих уривках, а наступні її редакції, що носять яскраві сліди дії римського права. Салічна правда - найдавніша. Від того вона і найбільш типова. Ніде з такою ясністю і повнотою не позначився дух древньо германського права, не затемненого стороннім римським впливом, як в Салічній правді. Римський вплив позначився тут чисто зовнішнім чином в поганому засвоєнні римської мови і римської монетної одиниці - золотого соліда, розділеного на срібні денарії. Що стосується самих принципів законодавства, то вони залишилися чисто варварськими. Ось чому можна сказати, що вивчити Салічну правду це означає взагалі познайомитися з характерними рисами юридичного побуту древніх германців. [6, с. 72]

Епоха створення Салічної правди характеризується відмиранням кровної помсти. На заміну кровної помсти встановлюється викуп: вергельд - за вбивство і пеня - за менш тяжкі злочини. [35, с. 72]

Підкреслимо, що Салічна правда - це не звід законів і не кодекс, а фіксований перелік правових звичаїв. Здебільшого її статті присвячені злочинам проти особи і майна. Ці статті встановлюють покарання за крадіжку свиней, рогатої худоби, коней, собак, рабів, за підпал, ламання загорож. Салічна правда передбачала суворі покарання, великі штрафи (вергельди) за вбивство, тілесні ушкодження. [39, с. 79]


Подобные документы

 • Передумови виникнення, структура і зміст Руської Правди як історичного пам'ятника староруського права земського періоду. Поняття злочину і покарання згідно положень Руської Правди. Визначення покарання за скоєний злочин по статтям Скороченої Правди.

  реферат [25,4 K], добавлен 28.10.2010

 • Зміст кримінально-процесуального кодексу Карла V, його особливості, нововведення. Стисла характеристика правової системи Німеччини в процесі її становлення як держави. Загальна характеристика кримінального процесу "Кароліни" та історія її створення.

  курсовая работа [41,4 K], добавлен 06.08.2011

 • Іслам - серцевина середньовічного світогляду. Основні риси мусульманського права, його джерела та особливості структури. Цивільно-правові інститути, злочини і покарання, судовий процес в мусульманському праві. Засади сімейно-шлюбного права в ісламі.

  курсовая работа [94,9 K], добавлен 06.10.2012

 • Джерела російського права XI–XV століть. Розкриття питання про необхідність створення Судебника (1497 рік), "інструкції" для організації судового процесу. Пам'ятник староруського права – Російська Правда. "Правда Ярослава" - норми ранньофеодального права.

  реферат [20,7 K], добавлен 21.06.2009

 • Основы зарождения государства и права. Развитие феодального государства и права. Государство франков, Византия, Франция, Германия, Англия. Основы феодального права стран Западной Европы. Салическая правда, вещное право, брачно-семейные отношения.

  дипломная работа [84,4 K], добавлен 28.01.2010

 • Історія виникнення та розвитку правової держави. Сутність поняття та ознаки громадянського суспільства. Розвиток громадського суспільства в Україні. Поняття, ознаки та основні принципи правової держави. Шляхи формування правової держави в Україні.

  курсовая работа [120,0 K], добавлен 25.02.2011

 • Цивільне і шлюбно-сімейне право за "Руською правдою". Князівські Церковні Статути - жерело права в Древній Русі. Статут Ярослава присвячувався сімейно-шлюбним відносинам, злочинам проти родини і моральності. Перша в Європі Конституція Пилипа Орлика.

  реферат [23,2 K], добавлен 29.05.2010

 • Характеристика памятника русского права - Русской Правды, которая была кодексом древнерусского феодального права. Особенности регулирования этим сводом законов правового положения населения, права собственности, обязательственного и наследственного права.

  реферат [38,0 K], добавлен 25.05.2010

 • Аналіз права інтелектуальної власності в міжнародному масштабі. Особливості формування та розвитку авторського і суміжного прав. Основні суб'єкти авторського права. Майнові відносини у сфері суміжних прав. Огляд процесу міжнародної охорони суміжних прав.

  реферат [37,1 K], добавлен 30.10.2014

 • Становлення та основні риси розвитку Чеської держави. Джерела права середньовічної Чехії. Форми феодальної власності. Право милі у містах середньовічної країни. Інститут спадкування та його співвідношення із нормами шлюбно-сімейного права Середньовіччя.

  дипломная работа [63,4 K], добавлен 28.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.