Межі та кримінально-правові наслідки зворотної дії кримінального закону в часі

Зворотна дія як вид дії кримінального закону в часі. Її обґрунтування, матеріальні та формальні підстави. Кримінально правові наслідки зворотної дії кримінального закону в часі, що декриміналізує діяння та пом’якшує кримінальну відповідальність.

Рубрика Государство и право
Вид диссертация
Язык украинский
Дата добавления 20.10.2012
Размер файла 228,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У зв'язку з цим, уявляється за необхідне викласти частину 3 статті 74 КК України у такій редакції: “Призначена засудженому міра покарання, що перевищує максимальний розмір покарання за новим законом, змінюється з урахуванням положень частин 1 і 2 статті 65 цього Кодексу в межах розміру покарання, встановленого новим законом”. Очевидно, що приведення призначеного особі покарання у відповідність до нового закону має бути прерогативою виключно суду, а порядок здійснення цих дій має визначатися кримінально-процесуальним законодавством України. Дійсно, як стверджував Г.З. Анашкін приведення у відповідність до нового закону раніше винесених вироків повинно судами, а не органами МВС (органами кримінально-виконавчої системи), оскільки ця діяльність пов'язана з внесенням змін до актів органів судової влади [217, c. 184].

Деякі особливості має пом'якшення призначеного особі покарання, як кримінально-правовий наслідок зворотної дії кримінального закону, у випадках, якщо ця особа відбуває покарання, яке потім було виключено із санкції статті, за якою вона засуджена, однак у санкції залишене, або введене до неї інше, менш сурове основне покарання (наприклад, виключене позбавлення волі, однак залишені виправні роботи). На думку В.І. Малихіна “справедливим було б у подібних випадках замінити таким особам невідбуту частину позбавлення волі виправними роботами” [182, c. 30]. З такою позицією погодитися важко. На мою думку, у подібних випадках призначене особі покарання повинне бути змінене в межах санкції нового закону, а потім до нього зараховане фактично вже відбуте інше, більш сурове покарання з урахуванням встановлених статтею 72 КК України коефіцієнтів перерахунку. Так, наприклад, якщо особа була засуджена до позбавлення волі строком на два роки, а після відбуття нею шести місяців цього покарання набув чинності закон, санкція якого передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років, суд, з урахуванням загальних засад призначення покарання змінює призначене покарання на два роки позбавлення волі. Після цього суд має визнати, що відбуті особою шість місяців позбавлення волі відповідають вісімнадцяти місяцям виправних робіт (підпункт “в” пункту 1 частини 1 статті 72 КК України) і постановити про подальше відбуття особою шести місяців виправних робіт.

Очевидно, що запропонований підхід до розуміння кримінально-правових наслідків зворотної дії кримінального закону, що пом'якшує кримінальну відповідальність базується на застосуванні принципу аналогії в кримінальному законодавстві. Як відомо, відносини, що безпосередньо регулюються статтею 72 КК України, - це відносини, що складаються при призначенні покарання за сукупністю злочинів і сукупністю вироків, а коефіцієнти перерахунку одного покарання в інше, що встановлені цією статтею, застосовуються у названих випадках для перерахунку менш суворого покарання в більш суворе. При цьому названі правила є найбільш близькими за змістом до ситуації перерахунку одного покарання в інше у випадку зворотної дії кримінального закону в часі, яка на сьогодні не є предметом законодавчого регулювання. Разом з тим, відповідно до частини 4 статті 3 КК України “застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією забороняється”. Уявляється, що дане правило не слід абсолютизувати: положення частини 4 статті 3 КК України в системі з частиною 3 цієї ж статті має тлумачитися обмежувально, тобто лише як заборона визначення за аналогією злочинності діяння (заборона аналогії в Особливій частині кримінального закону). Що ж до застосування її в Загальній частині КК України, то, на мій погляд, для цього немає жодних перешкод, якщо аналогія кримінального закону застосовується на користь особи, яка вчинила злочин.

Нині чинний КК України зумовлює застосування аналогії і при визначенні кримінально-правових наслідків зворотної дії закону, що пом'якшує інші крім покарання заходи кримінальної відповідальності, а саме закону, що скорочує випробувальний строк, який встановлюється при звільненні від покарання з випробуванням, чи строк судимості. Уявляється, що кримінально-правовим наслідком зворотної дії такого закону буде саме скорочення випробувального строку чи строку судимості. Що ж до меж їх скорочення, то вони мають визначатися аналогічно тому, як визначаються межі зменшення розміру покарання, що перевищує максимальний розмір санкції нового закону. Тобто, при збереженні у КК України нині чинного положення про зменшення покарання до максимуму санкції нового закону, точно так же має знижуватися до максимального розміру, передбаченого новим законом і визначений особі випробувальний строк, який перевищує максимум, встановлений новим законом. Якщо ж законодавець сприйме запропонований вище підхід до пом'якшення призначеного особі покарання в межах санкції нового закону, то аналогічно й випробувальний строк, що перевищує максимум нового закону, має визначатися судом в нових межах.

Що ж до скорочення строку судимості, то оскільки він не має верхньої і нижньої межі, у будь-якому разі при його скороченні строк судимості особи, визначений на підставі закону, що втратив чинність, має визначатися на підставі нового закону. Такий підхід підтвердив і законодавець у пункті 11 розділу ІІ Прикінцевих і перехідних положень КК України, відповідно до якого строки судимості осіб, які вчинили злочин під час чинності КК України 1960 року, мають визначатися на підставі положень КК України 2001 року у випадках, коли новим кодексом ці строки зменшено. Тобто, законодавець визначив, що кримінально-правовим наслідком законодавчого скорочення строку судимості є скорочення строку судимості осіб, які вчинили злочини до набуття новим законом чинності.

Отже, кримінально-правові наслідки зворотної дії в часі закону, який пом'якшує кримінальну відповідальність, будучи принципово єдиними, разом з тим різняться в залежності від того, який саме захід кримінальної відповідальності пом'якшено.

Висновки

Проведене дисертаційне дослідження призводить автора до низки узагальнюючих висновків, що стосуються як деяких загальних питань вчення про кримінальний закон, так і низки спеціальних питань, що стосуються його зворотної дії в часі.

1. Кримінальний закон, оскільки він є явищем об'єктивної дійсності, може розглядатися у єдності його змісту та форми і може бути визначений через описання цих його характеристик як письмовий нормативно-правовий акт (форма кримінального закону), що визнає, які діяння є злочинами, та встановлює кримінальну відповідальність за них (зміст кримінального закону) [262, с. 163-166; 265, с. 140-141].

2. Чинність кримінального закону в часі є його об'єктивною темпоральною характеристикою і має розглядатися як факт реального існування кримінального закону від моменту набуття чинності і до моменту її втрати. Чинність кримінального закону в часі, її початковий та кінцевий моменти є предметом правового регулювання, яке, однак, на сьогодні в Україні досить недосконале і потребує певних змін. Зокрема, має бути уточнене коло джерел офіційного оприлюднення законів, переглянута практика набуття ними чинності з дня оприлюднення (крім законів, що скасовують чи пом'якшують кримінальну відповідальність), а визнання закону неконституційним повинно безпосередньо, без наступного підтвердження Верховною Радою України, припиняти його чинність [255, с. 133-135].

3. Дія кримінального закону має розглядатися на двох рівнях: потенційному і реальному. Потенційна дія кримінального закону полягає у наданні державі, як одному з суб'єктів кримінального правовідношення, повноваження обвинувачувати особу у вчиненні злочину. Реальна дія кримінального закону - це його реальний вплив на правовідношення, що склалися між особою, яка вчинила злочин, та державою шляхом констатації наявності чи відсутності у такому правовідношенні повноваження держави визнати конкретне вчинене особою певним злочином та застосувати за його вчинення конкретний обсяг кримінальної відповідальності. На відміну від потенційної дії, яка має місце в силу самого факту вчинення діяння, що підпадає під ознаки описаного в КК складу злочину, реальна дія кримінального закону має місце лише шляхом застосування його судом. Залежно від того, як співвідносяться момент набуття кримінальним законом чинності та момент вчинення злочину, виділяються пряма та зворотна дія кримінального закону в часі.

4. Зворотна дія кримінального закону в часі має місце у випадках, коли закон діє у кримінальному правовідношенні, що виникло до моменту набуття ним чинності і ще існує в момент набуття ним чинності. Тому зворотна дія кримінального закону в часі може бути визначена як зміна новим кримінальним законом в існуючому на момент набуття ним чинності кримінальному правовідношенні повноваження держави щодо визнання вчиненого особою діяння злочином чи покладення на таку особу кримінальної відповідальності. Тобто, зворотна дія нового кримінального закону полягає у впливі на юридичний зміст існуючого кримінального правовідношення, зміні його в результаті такого впливу і зумовлює подальшу зміну фактичного змісту цього правовідношення.

5. Зворотна дія кримінального закону в часі не боже бути обгрунтована посиланнями на гуманність, доцільність чи інші позаправові фактори. Вона обгрунтовується тим, що закон, який скасовує або пом'якшує кримінальну відповідальність, розширює коло прав людини чи звужує коло її обов'язків, а також обмежує обсяг державного втручання в приватне життя людини. Така зміна повноважень держави стосується всіх правовідносин, яки тих, які виникнуть після набуття новим законом чинності (пряма дія закону), так і тих, що існують на момент набуття ним чинності (зворотна дія закону) [257, с.259-262].

6. Для того, щоб кримінальний закон отримав зворотну дію в часі необхідна наявність підстав для цього. Підстави зворотної дії кримінального закону в часі підрозділяються на матеріальні і формальні. Матеріальними підставам зворотної дії кримінального закону в часі визнаються ті його сутнісні ознаки, у зв'язку з якими він саме й отримує таку дію, а саме: скасування чи пом'якшення кримінальної відповідальності. Формальними підставами зворотної дії кримінального закону в часі визнаються правові приписи, які визначають кримінальні закони, що мають таку дію, а саме: колізійна стаття чи спеціальна вказівка законодавця.

7. Скасування кримінальної відповідальності може здійснюватися двома способами: шляхом декриміналізації діяння, яке визнавалося злочином [262, с. 167], або шляхом розширення підстав для звільнення від кримінальної відповідальності [148, с. 251-254].

8. Декриміналізація діяння, яке визнавалося злочином, полягає у законодавчому переведенні названого діяння до категорії незлочинних шляхом визнання його таким що не є кримінально-протиправним, або суспільно небезпечним, або кримінально-протиправним і суспільно небезпечним одночасно. Декриміналізація діяння може бути здійснена як шляхом зміни форми кримінального закону, так і шляхом зміни його змісту [258, с. 44; 265, с.141-142].

9. Розширення підстав для звільнення від кримінальної відповідальності полягає в тому, що повноваження держави в кримінальному правовідношенні щодо покладення на особу, яка вчинила злочин, кримінальної відповідальності, новим законом скасовується і замінюється повноваження звільнити її від такої відповідальності. Дана матеріальна підстава зворотної дії кримінального закону в часі полягає в такій зміні передбачених кримінальним законом підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, при якій вони стають вже наявною або в попередній (до набуття новим законом чинності) поведінці особи, або в попередніх об'єктивних подіях.

10. Пом'якшення кримінальної відповідальності полягає у зменшенні передбачених кримінальним законом правообмежень, що підлягають застосуванню до особи, яка вчинила злочин [263, с. 139-140]. Такі правообмеження виражаються в її засудженні, покаранні (що включає в себе як власне покарання, так і правила його призначення та звільнення від нього), судимості та випробувальних строках, що застосовуються при звільненні від відбування покарання з випробуванням.

11. Колізійний нормативно-правовий припис має визнаватися єдиною формальною підставою зворотної дії кримінального закону в часі [260, с. 30; 266, с. 146-150; 268, с. 225-228]. Його нинішня редакція, що відображена у частині 1 статті 5 КК України має бути змінена, оскільки не охоплює все коло кримінальних законів, які мають матеріальні підстави для зворотної дії, та не зовсім чітко визначає межі зворотної дії кримінального закону в часі [261, с. 81-82].

12. Матеріальні підстави зворотної дії в часі “проміжного” кримінального закону не мають жодних особливостей порівняно з матеріальними підставами зворотної дії в часі кримінального закону, чинного на момент прийняття рішення по справі [255, с. 135-136]. Тому “проміжний” кримінальний закон за наявності матеріальних підстав повинен мати зворотну дію, формальна ж підстава для такої дії має бути уточнена шляхом внесення відповідних доповнень до статті 5 КК України [263, с. 137-139].

13. Межі зворотної дії кримінального закону в часі визначаються межами існування кримінального правовідношення. Кримінальний закон може мати зворотну дію в часі лише в тому правовідношенні, яке існує на момент набуття ним чинності, і не має зворотної дії щодо правовідношень, які вже припинилися до цього моменту. При цьому зворотна дія кримінального закону у правовідношеннях, існуючих на момент набуття ним чинності, не залежить від того, на якій стадії розвитку знаходиться дане правовідношення [264, с. 181-183].

14. Кримінально-правові наслідки зворотної дії кримінального закону в часі різняться в залежності від її матеріальних підстав. Зокрема, кримінально-правовим наслідком зворотної дії в часі закону, що декриміналізує діяння, є погашення кримінальної відповідальності (яке відрізняється від її виключення та від звільнення від неї). Кримінально-правовим наслідком зворотної дії в часі закону, який розширює підстави для звільнення від кримінальної відповідальності, може бути, в залежності від стадії розвитку кримінального правовідношення, звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від подальшого відбування покарання або дострокове погашення судимості. Кримінально-правовим наслідком зворотної дії в часі закону, який пом'якшує кримінальну відповідальність, може бути, в залежності від стадії розвитку кримінального правовідношення, пом'якшення покарання, звільнення від подальшого відбування покарання або скорочення строку судимості.

Список використаних джерел

Абрамявичюс А. О соотношении времени действия уголовного закона и времени совершения преступления // Право. 22. Совершенствование форм и методов борьбы с преступностью в Литовской ССР: Сб. научн. тр. - Вильнюс: Мин-во нар. образования ЛитССР, 1989. С. 12-19.

Алексеев С.С. Общая теория права: Курс в 2-х т. Т. ІІ. - М.: Юрид. лит., 1982. - 359 с.

Алексеев С.С. Общая теория социалистического права: Учеб. пособие в 4-х вып. Вып. 3: Правовые акты. - Свердловск: Среднеуральское книжн. изд-во, 1966. - 212 с.

Алексеев С.С. Теория права. - М.: БЕК, 1994. - 224 с.

Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного анализа. - М.: Статут, 1999. - 712 с.

Анашкин Г.З. О дополнениях и изменениях, внесенных в Основы уголовного законодательства // Бюллетень Верховного Суда СССР. - 1969. - № 5. - С. 38-44.

Аронов Р.А., Терентьев В.В. Существуют ли нефизические формы пространства и времени? // Вопросы философии. - 1988. - № 1.

Аскин Я.Ф. Направление времени и временная структура процессов / Под ред. И.В. Кузнецова. - М.: Наука, 1971.

Белогриц-Котряревскій Л.С. Учебникъ русскаго уголовнаго права. Общая и особенная части. - Кіевъ-Петербургъ-Харьковъ: Южно-Русское Книгоиздательство Ф.А. Іогансона, 1903. - 618 с.

Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации. Общая часть: Курс лекций. - Одесса: АО БАХВА, 1998. - 193 с.

Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины. - Харьков: Право, 2000. - 128 с.

Бажанов М.И. Уголовное право Украины. Общая часть. - Днепропетровск: Пороги, 1992. - 167 с.

Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. - Харьков: Основа, 1991. - 360 с.

Баулин Ю.В. Основания, исключающие преступность деяния: Учеб. пособие. - К.: УМК ВО, 1989. - 48 с.

Баулин Ю.В. Проблемы уголовной ответственности в Украине на пороге XXІ века // Проблема ответственности на рубеже XX и XXІ веков: Материалы мемориальных чтений, посвященных 60-летию профессора А.Ф. Плахотного. - Харьков: Харьков. гос. ун-т, 1996. С. 140-143.

Баулин Ю.В., Куц В.Н., Орлов П.И. Вопросы уголовного права в проекте Конституции Украины // Конституція України: якою їй бути: Матеріали наук.-практ. конф. - Харків: Харків. ін-т внутр. справ, 1992. С. 62-64.

Бахрах Д.Н. Действие правовой нормы во времени // Советское государство и право. - 1991. - № 2. - С. 11-20.

Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. - М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1939. - 463 с.

Бентамъ І. Введеніе в основанія нравственности и законодательства // Бентамъ І. Избранныя сочиненія. Томъ первый. - СПб.: Изданіе “РУССКОЙ КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ”, 1867. - 678 с.

Бергель Ж.-Л. Разработка правовых норм // Очерки методологии законотворчества. Материалы первого конгресса Европейской ассоциации содействия законодательству: Льеж (Бельгия), 9-11 сентября 1993 г. - Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1996. С. 27-38.

Благов Е.В. Учение о применении уголовного права. - Ярославль: Ярославльский гос. ун-т, 1993.

Блум М.И. Вопросы действия советского уголовного закона во времени // Ученые записки Латвийского государственного университета. Том 44. Юридические науки. Вып. 4. Вопросы уголовного права и процесса. - Рига: Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки, 1962. С. 7-40.

Блум М.И. Время и место совершения преступления // Ученые записки Латвийского государственного университета имени Петра Стучки. Том 212. Вопросы борьбы с преступностью. - Рига: РИО ЛГУ им. Петра Стучки, 1974. С. 3-46.

Блум М.И. Действие советского уголовного закона во времени и в пространстве: Дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. - Рига: Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки, 1975. Т. 1.

Блум М.И. Действие уголовного закона во времени в зарубежных социалистических странах Европы // Ученые записки Латвийского государственного университета имени Петра Стучки. Том 241. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. ІІ. - Рига: Латв. гос. ун-т, 1975. С. 71-103.

Блум М.И. Пределы действия советских уголовно-правовых норм // Ученые записки Латвийского государственного университета имени Петра Стучки. Том 188. Совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства. - Рига: РИО ЛГУ им. Петра Стучки, 1973. С. 3-43.

Блум М.И. Пределы обратной силы более мягкого уголовного закона // Правовые исследования: Сб. научн. статей, посвященный 70-летию Т.В. Церетели. - Тбилиси: Мецниереба, 1977. С. 46-56.

Блум М.И. Пределы обратной силы более мягкого уголовного закона // Ученые записки Латвийского государственного университета им. Петра Стучки. Том 241. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. ІІ. - Рига: Латв. гос. ун-т, 1975. С. 3-32.

Блум М.И. Установление закона, смягчающего наказание // Ученые записки Латвийского государственного университета им. Петра Стучки. Том 258. Актуальные вопросы борьбы с преступностью. - Рига: Латв. гос. ун-т, 1976. С. 3-22.

Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона. Действие советского уголовного закона во времени. - М.: Юридическая литература, 1969. - 136 с.

Бойко Ю.О. Деякі питання щодо уточнення понять “закон” і “законодавство” в контексті Конституції України // Проблеми законності: Респ. міжвідомч. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001. Вип. 46. С. 9-13.

Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. -СПб: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1995. - 257 с.

Бойцов А.И. Понятие уголовной ответственности // Вестник Ленинградского университета. Серия экономики, философии, права. - 1981. - № 17. Вып. 3. - С. 120-122.

Бойцов А.И., Волженкин Б.В. Уголовный закон: действие во времени и в пространстве. - СПб.: Ин-т повыш. квалиф. прокурор.-следств. работников Ген. прокуратуры РФ, 1993. - 104 с.

Бражник А.Е. Действие “промежуточного” уголовного закона // Право. - 1997. - № 1. - С. 31-38.

Брайнин Я.М. Советское уголовное право. Общая часть (Лекции, читанные в Киевском государственном университете). Вып. 1. - К.: Изд-во Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, 1955. - 206 с.

Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. - М.: Юрид. лит., 1963. - 275 с.

Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. - М.: Юрид. лит., 1967. - 240 с.

Брайнін Я. Проект Основних начал кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік і деякі питання кодифікації кримінального законодавства УРСР // Радянське право. - 1958. - № 5. - С. 46-52.

Брынцев В.Д., Тютюгин В.И. Некоторые проблемы нового уголовного законодательства Украины // Проблеми законності. Вип. 38: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. С. 154-167.

Будзинскій С. Начала уголовнаго права. - Варшава: Главный складъ въ книжныхъ магазинахъ Кожанчикова въ С. Петербурге, Варшаве и Казани, 1870. - 362 с.

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - № 3.

Василаш В.М. Боротьба з організованою злочинністю та проблеми чинності кримінального закону України // Проблеми боротьби з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом: Доп. на наук.-практ. конф. м. Львів, 25-26 лютого 1993 р. / Ред. кол.: В.Є. Горбатюк, В.К. Грищук, М.В. Костицький та ін. - Львів: Львів. держ. ун-т, 1993. С. 141-144.

Василаш В.М. Втрата та зупинення чинності кримінального закону // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 1999. - Вип. 34. С. 184-189.

Василаш В.М. Способи пом'якшення та посилення караності діяння // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІІІ регіональної наукової конференції. - Львів: Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1997. С. 233-237.

Василаш В.М. Чинність кримінального закону України в часі: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. - К.: Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1995. - 24 с.

Ветров Н.И. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 1999. - 415 с.

Визер Б., Будер Й. Принцип правового государства в конституционном правосудии Австрии // Государство и право. - 1999. - № 11. - С. 59-62.

Владимировъ Л.Е. Учебникъ русскаго уголовнаго права. Общая часть. - Харьковъ: Изданіе типографіи Каплана и Бирюкова, 1889. - 253 с.

Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1984. - 100 с.

Войшвилло Е.К. Понятие. - М.: Изд-во Московск. ун-та, 1967. - 286 с.

Волженкин Б. Еще раз об обратной силе уголовного закона // Законность. - 1994. - № 11. - С. 29-31.

Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховных Судов СССР и РСФСР. 1938-1978. / Сост. С.В. Бородин, Г.А. Левицкий. - М.: Юрид. лит., 1980. - 470 с.

Воронов Н.П. Вопросы законодательной деятельности Верховного Совета Украины // Правовое регулирование государственного строительства в Украине и проблемы совершенствования законодательства: Крат. тез. докл. и сообщ. межрегионал. научн. конф. молод. ученых и соискателей. - Харьков: Укр. юрид. акад., 1992.

Габричевский А.Г. Пространство и время // Вопросы философии. - 1994. - № 3. - С. 134-148.

Гаджиев Г. Правовые позиции Конституционного Суда РФ как источник конституционного права // Конституционное право: восточно-европейское обозрение - 1999. - № 3 (28).

Галесник А.С. Теоретические вопросы кодификации советского законодательства // Вопросы кодификации советского законодательства. - Свердловск, 1957.

Гегель Г.В.Ф. Философия права. - М.: Мысль, 1990. - 534 с.

Гельвеций К.А. О человеке // Гельвеций К.А. Сочинения. В 2-х томах. Т. 2. / Сост. и общ. ред. Х.Н. Момджяна. - М.: Мысль, 1974. - 647 с.

Герцензон А.А. Уголовное право. Часть общая. - М.: РИО ВЮА, 1948. - 496 с.

Головко Л.В. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от уголовного преследования: соотношение понятий // Государство и право. - 2000. - № 6. - С. 41-51.

Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в уголовном праве. - Владивосток, 1997.

Горелик А.С. Обратная сила конкурирующих уголовно-правовых норм // Актуальные проблемы борьбы с преступностью и правоприменительной практики: Межвуз. сб. научн. тр. / Отв. ред.: В.И. Горобцов. - Красноярск: Красноярская высшая школа МВД России, 1998. С. 29-35.

Горелик И.И., Тишкевич И.И. Вопросы уголовного права (общей части) в практике Верховного Суда БССР. - Минск: Вышэйша школа, 1973. - 222 с.

Грищук В.К. Окремі питання ретроактивності кримінального закону // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції. - Львів: Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1997. С. 222-228.

Дагель П.С. Проблемы советской уголовной политики. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного государственного университета, 1982. - 123 с.

Даневскій В.П. Уголовное право: 1890/91 академическаго года. - Харьковъ, 1890. - 123+78 с.

Даурова Т.Г. Действие во времени нового уголовного закона, изменяющего квалифицирующие обстоятельства // Теоретические и практические проблемы нового уголовного законодательства: Сб. научн. тр. - М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1985. С. 68-72.

Денисов А.И. Теория государства и права. - М.: Юрид. изд-во Мин-ва юстиции СССР, 1948. - 532 с.

Дриль Д.А. Уголовное право: Лекціи, читанныя на экономическомъ отделеніи въ 1909-10 акад. году. - СПб: Изданіе кассы взаимопомощи студентовъ СПб. Политехникума, 1909. - 552 с.

Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. - М.: Изд-во Москов. ун-та, 1967. С. - 319 с.

Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву. - М.: Госюриздат, 1955. - 212 с.

Дуюнов В.К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике. - Курск: РОСИ, 2000. - 504 с.

Дябло В. Обнародование, его юридическая природа и организация в З. Европе и Союзе ССР // Советское право. - 1925. - № 6. - С. 46-52.

Евграфов П.Б. Законодательные акты СССР и их роль в укреплении социалистической законности. - К.: УМК ВО, 1989. - 68 с.

Евграфов П.Б. Система советского права и система советского законодательства: Дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01. - Харьков: Харьков. юрид. ин-т, 1981.

Есипов В.В. Очерки русскаго уголовнаго права. Часть общая. Преступленіе и преступники. Наказаніе и наказуемыя. - Варшава: Типографія Варшавскаго Учебнаго Округа, 1894. - 419 с.

Ефанова В.Л. Привлечение к уголовной ответственности // Проблемы права на защиту и юридической ответственности: Тез. сообщ. на межвуз. конф. молод. ученых-юристов. - Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 1987. С. 58-59.

Жеребкин В.Е. Логика. - Харьков: Изд-во Харьков. ун-та, 1968. - 256 с.

Журавлёва Е.М. Действие уголовного законодательства Российской Федерации во времени: Дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 - М.: Акад. управления МВД России, 1997. - 180 с.

Заблоцкий И. Об обратной силе закона в отношении контр-революционных преступлений // Вестник советской юстиции. - 1928. - № 15-16. - С. 459-460.

Завадская Л.Н. Концепция закона: отрицание отрицания // Теория права: новые идеи / Ред. кол.: Л.Н. Завадская, Н.С. Малеин, М.М. Славин. - М.: ИГП РАН, 1993. С. 4-12.

Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена резолюцією 217А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 р. // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. - Амстердам-Київ: Українсько-американське бюро захисту прав людини, 1996. С. 6-9.

Загородников Н.И. О пределах уголовной ответственности // Советское государство и право. - 1967. - № 7. - С. 39-46.

Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права. - Харьков: Консум, 1996. - 112 с.

Зайцев Л., Тишкевич И., Горелик И. Действуют ли промежуточные уголовные законы? // Советская юстиция. - 1966. - № 1. - С. 6-8.

Законодательная техника: Научно-практическое пособие / Л.Ф. Апт, Н.А. Власенко, В.Б. Исаков и др. Под ред. Ю.А. Тихомирова. - М.: Городец, 2000. С. - 272 с.

Зегет В. Элементарная логика / Пер. с нем. И.М. Морозовой. М.: Высшая школа, 1985. - 256 с.

Зейкан Я. Про зворотну дію статті 1482 Кримінального кодексу // Закон і бізнес. - 1998. - № 42.

Зельдов С.И. Некоторые актуальные проблемы совершенствования уголовно-правового реагирования на преступления // Уголовно-правовые и процессуальные проблемы реализации уголовной ответственности: Межвуз. сб. статей. - Куйбышев, 1986.

Зельдов С.И. Освобождение от наказания и от его отбывания. - М.: Юридическая литература, 1982. - 136 с.

Землюков С.В. Преступный вред: теория, законодательство, практика: Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1993. - 50 с.

Злобин Г.А., Келина С.Г., Яковлев А.М. Советская уголовная политика: дифференциация ответственности // Советское государство и право. - 1977. - № 9. - С. 54-62.

Иванов В.Д. Уголовное законодательство Российской Федерации. Том 1. Часть Общая. - Ростов-на-Дону: Личный интерес, 1996. - 160 с.

Игнатов А.И., Красиков Ю.А. Вступительная статья // Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст. - М.: Инфра-М-Норма, 1996. С. ІІІ-XX.

Игнатов А.Н. Введение в изучение уголовного права. Уголовный закон: Лекция / Под ред. Ю.А. Красикова. - М.: НОРМА, 1996. - 64 с.

Игнатов А.Н., Костарева Т.А. Уголовная ответственность и состав преступления: Лекция. / Под ред. Ю.А. Красикова. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1996. - 64 с.

Ильин И.А. О монархии // Вопросы философии. - 1991. - № 4.

Иногамова Л.В. Действие уголовного закона: некоторые проблемы // Региональные проблемы борьбы с преступностью в период совершенствования законодательства: Межвуз. сб. научн. тр. - Тюмень, 1992. С. 3-11.

Исаев И.А. Метафизика Власти и Закона: У истоков политико-правового сознания. - М.: Юристъ, 1998. - 256 с.

Исаев М.М. Указы Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества и об усилении охраны личной собственности граждан / Под ред. Б.С. Утевского. - М.: ВЮЗИ, 1948. - 40 с.

К разработке проекта Общей части Уголовного кодекса Союза ССР // Советская юстиция. - 1938. - № 20-21. - С. 15-19.

Калмыковъ П.Д. Учебникъ уголовнаго права. Часть общая. - СПб: Типографія Товарищества “Общественная польза”, 1866. - 535 с.

Кармазін Ю.А., Стрельцов Є.В. Кримінальний кодекс України: перший погляд // Правова держава. - 2001. - № 3. - С. 7-17.

Карпен У. Процесс применения правовой нормы // Очерки методологии законотворчества: Материалы первого конгресса европейской ассоциации содействия законодательству: Льеж (Бельгия), 9-11 сентября 1993 г. - Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1996. С. 39-49.

Карпец И.И. Уголовное право и этика. - М.: Юридическая литература, 1985. - 256 с.

Категории диалектики как ступени познания / А.П. Шептулин, Ф.А. Сим, Ф.Т. Архипцев и др. Под ред. А.П. Шептулина и др. - М.: Наука, 1971. - 252 с.

Келина С.Г. Основные вопросы уголовного права Венгерской Народной Республики. - М.: Госюриздат, 1960. - 192 с.

Келина С.Г. Советский уголовный закон // Советское уголовное право. Часть общая. В 18-ти вып. Вып. 2. - М.: Всесоюз. юрид. заочн. ин-т, 1961. - 46 с.

Керимов Д.А. Законодательная техника: Научно-методическое и учебное пособие. - М.: НОРМА, 2000. - 127 с.

Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). - М.: Аванта +, 2000. - 560 с.

Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований. - М.: Мысль, 1986. - 332 с.

Керимов Д.А. Философские проблемы права. - М.: Мысль, 1972. - 472 с.

Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. - М.: Изд-во АН СССР, 1958. - 188 с.

Кистяковский Б.А. Государственное право (общее и русское) // Кистяковский Б.А. Философия и социология права. - Спб: РХГИ, 1998. - 800 с.

Кистяковскій А.и. Элементарный учебникъ общаго уголовнаго права с подробнымъ изложеніемъ началъ русскаго уголовнага законодательства. - К.: Изданіе Книгопродавца-Издателя Ф.А. Іогансона, 1891. - 850 с.

Кленова Т.В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования как основные критерии классификации уголовно-правовых норм // Актуальные вопросы реализации уголовной ответственности: Межвуз. сб. ст. - Куйбышев: Куйбышев. гос. ун-т, 1988. С. 5-14.

Клюканова Т.М. Уголовное право зарубежных стран: Германия Франция, Финляндия: Общая часть. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. гос. ун-та, 1996. - 64 с.

Кобалевский В. Обязательное постановление и уголовный закон // Вестник советской юстиции. - 1923. - № 1. - 10-14.

Ковалев М.И. Советский уголовный закон. - Свердловск: Свердл. юрид. ин-т им. А.Я. Вышинского, 1956. - 45 с.

Ковалев М.И. Советское уголовное право: Курс лекций. Выпуск 2. Советский уголовный закон. - Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1974. - 226 с.

Ковалев М.И., Фролов Е.А., Ефимов М.А. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик: Практический комментарий / Под ред. Г.З. Анашкина. - Свердловск: Свердловский юрид. ин-т им. А.Я. Вышинского, 1960. - 282 с.

Коган В.М. Логико-юридическая структура советского уголовного закона. - Алма-Ата: Казахстан, 1966. - 82 с.

Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 47. - Ст. 349.

Козлов А.П. Медиана санкции: ее понятие и практическое значение // Актуальные вопросы борьбы с преступностью / Под ред. В.Д. Филимонова и М.К. Свиридова. - Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1984. С. 45-50.

Козлов А.П. Уголовно-правовые санкции: проблемы построения, классификации и измерения. - Красноярск, 1989.

Коментар до Конституції України / В.Б. Авер'янов, В.Ф. Бойко, В.І. Борденюк та ін.; Ред. кол.: В.Ф. Опришко та ін. (голова), М.Ф. Верменчук, Л.Є. Горьовий та ін. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1998. - 412 с.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / С.В. Бородин, О.Л. Дубовик, С.Г. Келина и др. Под ред. А.В. Наумова. - М.: Юристъ, 1997. С. - 824 с.

Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Г.З. Анашкин, И.М. Гальперин, Н.И. Загородников и др. Под ред. Г.З. Анашкина, И.И. Карпеца, Б.С. Никифорова. - М.: Юридическая литература, 1971. - 560 с.

Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Г.З. Анашкин, Х.М. Ахметшин, С.В. Бородин и др. Под ред. Ю.Д. Северина. - М.: Юридическая литература, 1980. - 416 с.

Комментарий у Уголовному кодексу Российской Федерации / Х.М. Ахметшин, А.Е. Беляев, Г.Н. Борзенков и др. Под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина, И.В. Шмарова. - М.: Вердикт, 1996. - 648 с.

Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека // Дипломатический вестник. 1995. - № 7.

Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Перший протокол та протоколи № 1, 4, 6, 7, 9, 10 та 11 до Конвенції (Рим, 4.XI.1950) // Голос України. - 2001. - 10 січня.

Конституция, закон, подзаконный акт / И.В. Котелевская, М.А. Митюков, А.В. Мицкевич и др. Отв. ред. Ю.А. Тихомиров. - М.: Юридическая литература, 1994. - 136 с.

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Коняхин В.П. Нормы Общей части УК РСФСР: содержание, виды, функции: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08. - М.: ИГП АН СССР, 1985. - 18 с.

Копейчиков В.В. Роль КПРС у зміцненні законності і правопорядку // Радянське право. - 1983. - № 8. - С. 6-10.

Коржанский Н.И. Очерки теории уголовного права. - Волгоград: Высшая школа МВД РФ, 1992. - 92 с.

Коржанський М. Про принципи уголовного права України // Право України. - 1995. - № 11.

Коржанський М.Й. Уголовне право України. Частина загальна: Курс лекцій. - К.: Наукова думка; Українська видавнича група, 1996. - 336 с.

Коробеев А.И. Обсуждение нового уголовного законодательства: “Круглый стол” кафедры уголовного права Юридического института ДВГУ // Правоведение. - 1998. - № 2. - С. 211-218 с.

Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 1987. - 268 с.

Коробеев А.И. Уголовная наказуемость общественно опасных деяний. - Хабаровск, 1986.

Краснополина М.А. Основные вопросы уголовного права Народной Республики Болгария. - М.: Госюриздат, 1960. - 327 с.

Кривенко Л.Т. Верховна Рада України. - К.: Ін Юре, 1997. - 47 с.

Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. - Харьков: Вища школа, 1983. - 128 с.

Кримінальне законодавство України. Порівняльний аналіз статей Кримінального кодексу України 1960 р. та Кримінального кодексу України 2001 р. / С.В. Гізімчук, Ю.В. Гродецький, С.В. Гринчак та ін. За заг. ред. В.В. Сташиса. - К.: Ін Юре, 2001. - 284 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для юрид. вузів і фак. / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, В.О. Беньківський та ін. За ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 512 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для юрид. вузів і фак. / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. За ред. М.І. Бажанова, В.Я. Тація, В.В. Сташиса. - Харків: Право, 1997. - 368 с.

Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для юрид. вузів і фак. / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Київ - Харків: Юрінком Інтер - Право, 2001. - 416 с.

Кримінальне право України: Тези лекцій та практичні завдання для курсантів Київського училища МВС України / М.В. Чернишова, М.В. Володько, М.А. Хазін. За ред. В.М. Бовсуновського. - К.: Наукова думка, 1995. - 546 с.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

Кримінальний кодекс України з постатейними матеріалами: Офіційне видання станом на 20 липня 2000 р. - Ужгород: ІВА, 2000. - 536 с.

Кримінально-процесуальний кодекс УРСР: Офіціальний текст зі змінами і доповненнями на 1 жовтня 1944 р., з додатками та постатейними матеріалами. - Київ-Харків: Укр. держ. вид-во, 1944. - 252 с.

Крыленко Н. Об'яснительная записка к проекту Уголовного Кодекса // Еженедельник советской юстиции. - 1925. - № 38-39. - С. 1232-1239.

Крылова Н.Е. Основные черты нового уголовного кодекса Франции. - М.: СПАРК, 1996. - 124 с.

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М.: Юристъ, 1999. - 304 с.

Кузнецова Н.Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответственности. - М.: Госюриздат, 1958. - 219 с.

Кузнецова Н.Ф. Новый Уголовный кодекс Республики Беларусь // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. - 2000. - № 3. - С. 3-14.

Кузнецова Н.Ф. Преступление, состав преступления, диспозиция уголовного закона // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. - 1967. - № 4. - С. 35-48.

Кураш Я.М. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (аналіз складу злочину): Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. - Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 1998. - 169 с.

Курбанов Г.С. Теоретические основы реформирования уголовного законодательства Азербайджанской Республики: Автореф. дис….д-ра юрид. наук: 12.00.08. - М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральном прокуроре РФ, 1997.

Курс советского уголовного права. Общая часть. Т. І. / М.Д. Шаргородский, И.И. Солодкин,, С.А. Домахин и др. Отв. ред. Н.А. Беляев и М.Д. Шаргородский. - Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1968. - 646 с.

Курс советского уголовного права. Часть общая. Том І. Уголовный закон / А.А. Пионтковский, А.А. Герцензон, Н.Д. Дурманов, П.С. Ромашкин. Ред. кол.: А.А. Пионтковский, П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. М.: Наука, 1970. - 311 с.

Курс советского уголовного права. Часть общая. Том ІІ. Преступление / А.А. Пионтковский. Ред. кол.: А.А. Пионтковский, П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. М.: Наука, 1970. - 517 с.

Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / Г.Н. Борзенков, В.С. Комиссаров, Н.Е. Крылова и др. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Н.М. Тяжковой. - М.: ЗЕРЦАЛО, 1999. - 592 с.

Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании / М.Н. Голоднюк, В.И. Зубкова, Н.Е. Крылова и др. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. - М.: ЗЕРЦАЛО, 1999. - 400 с.

Куц В.М. Новий Кримінальний кодекс України: яким йому бути. - Харків: Ксилон, 1999. - 204 с.

Кучерявый Н.П. Некоторые вопросы совершенствования советского уголовного законодательства // Вопросы развития законодательства Киргизской ССР: Сборник статей / Ред. колл.: А.В. Радвочин, Л.М. Голубева, В.Д. Безрук. - Фрунзе: Киргиз. гос. ун-т, 1968. С. 175-192.

Л.В. Советское уголовное право перед судом эмигрантских криминалистов // Вестник советской юстиции. - 1927. - № 15. - С. 538-540.

Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. - М.: НОРМА, 1998. - 296 с.

Лесниевски-Костарева Т.А. Уголовное право. Словарь-справочник. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 432 с.

Лифшиц Р.З. Теория права: Учебник. - М.: БЕК, 1994. - 224 с.

Лихачев В.А. Уголовное право в освободившихся странах (сравнительное исследование). - М.: Наука, 1988. - 208 с.

Лохвицкій А. Курсъ русскаго уголовнаго права. - СПб: Скоропечатня Ю.О. Шрейера, 1871. - 704 с.

Лукашевич В.З. Установление уголовной ответственности в советском уголовном процессе. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. - 193 с.

Ляпунов Ю. Обратная сила новых уголовно-правовых норм // Законность. - 1994. - № 6. - С. 2-8.

Ляпунов Ю.И. Некоторые вопросы действия советского уголовного закона во времени // Труды Высшей школы МООП РСФСР. Вып. 12 / Ред. кол.: Н.И. Загородников (глав. ред) и др. - М.: НИ и РИО ВШ МООП РСФСР, 1965. С. 3-18.

Маклаков В.В. Конституционный контроль в странах - членах Европейского Союза. - М.: ИНИОН РАН, 1995. - 64 с.

Максимов В., Шестак А. О пределах обратной силы уголовного закона // Законность. - 1997. - № 5. - С. 10-11.

Малыхин В.И. Изменение санкций уголовно-правовых норм и обратная сила уголовного закона // Уголовно-правовые и процессуальные проблемы реализации уголовной ответственности: Межвуз. сб. статей. / Ред. колл.: В.З. Лукашевич и др. - Куйбышев: Куйбышев. гос. ун-т, 1986. С. 23-31.

Манов Г.Н. О понятиях и их определениях в общей теории государства и права // Актуальные проблемы теории социалистического государства и права. - М.: ИГП АН СССР, 1974. С. 71-75.

Марогулова И.Л. Амнистия и помилование в российском законодательстве. - М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1998. - 144 с.

Марцев А.И. Диалектика и вопросы теории уголовного права. - Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1990. - 128 с.

Марцев А.И. Преступление как социальное явление // Современные проблемы правовой теории и практики: Сб. научн. тр. - Омск: Омск. юрид. ин-т МВД России, 1997. С. 3-12.

Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 272 с.

Медведев А.М. Пределы действия Уголовного кодекса Российской Федерации. / Под ред. В.П. Кашепова. - М.: Юридическая литература, 1998. - 144 с.

Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. - К.: Парламентське вид-во, 2000. - 256 с.

Мельников М.Г. Действие уголовного закона во времени и в пространстве: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. - Рязань: Рязан. ин-т права и экономики, 1999. - 193 с.

Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни: Одобрены резолюцией 1984/50 Экономического и Социального Совета ООН от 25 мая 1984 года // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. - Амстердам-Київ: Українсько-американське бюро захисту прав людини, 1996. - С. 190-191.

Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. - СПб.: СПбИВЭСЭП; Знание, 2000. - 279 с.

Митний кодекс України від 12 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 16. - Ст. 203.

Мицкевич А.А. Акты высших органов Советского государства. Юридическая природа нормативных актов высших органов государственной власти и управления СССР. - М.: Юридическая литература, 1967. - 175 с.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: Прийнятий резолюцією 2200А (XXІ) Генеральної асамблеї ООН 16 грудня 1966 року. // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. - Амстердам-Київ: Українсько-американське бюро захисту прав людини, 1996. С. 9-19.

Мойсик В., Андрушко П. Действие уголовного закона во времени // Закон и бизнес. - 1998. - 9 сентября.

Мокринскій С.П. Новый законъ и старыя гарантіи (о действіи уголовнаго закона в пределахъ времени) // Журналъ Министерства юстиціи. - 1909. - № 3. - С. 1-31.

Монтень М. Опыты. Избранные произведения в 3-х томах. Т. І. / Пер. с франц. - М.: Голос, 1992. - 383 с.

Монтескье Ш. О духе законов. // Монтескье Ш. Избранные произведения. - М.: Госюриздат, 1955. - 799 с.

Навроцький В. Визначення вартості викраденого державного або колективного майна при кваліфікації розкрадання // Предпринимательство, хозяйство и право - 1999. - № 6.

Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. - К.: Атіка, 1999. - 418 с.

Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.). - К.: Атіка, 2001. - 272 с.

Наумов А.В. Применение уголовно-правовых норм (по материалам следственной и прокурорско-судебной практики). - Волгоград, 1973. - 173 с.

Наумов А.В. Реализация уголовного права и деятельность следователя - Волгоград, 1983.

Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. - М.: БЕК, 1999. - 590 с.

Научно-практический комментарий к Основам уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик / Дурманов Н.Д., Ромашкин П.С., Кригер Г.А. и др. Под ред. В.Д. Меньшагина, П.С. Ромашкина. - М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1960 - 180 с.

Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Белорусской ССР / И.С. Тишкевич, И.И. Горелик, В.А. Шкурко и др. Под общ. ред. Л.К. Зайцева. - Минск: Беларусь, 1979. - 399 с.

Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР 1960 года / М.Д. Шаргородский, И.И. Солодкин, С.А. Домахин и др. Под ред. М.Д. Шаргородского и Н.А. Беляева. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1962. - 459 с.

Научно-практический комментарий Уголовного кодекса РСФСР / Н.И. Загородников, Б.С. Никифоров, А.Б. Сахаров и др. Под ред. Б.С. Никифорова. - М.: Юридическая литература, 1963. - 527 с.

Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. История философии законодательства. - СПб: Изд-во Санкт-Петербургск. гос. ун-та, 1997. - 400 с.

Незнамова З.А. Коллизии в уголовном праве: Дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. - Екатеринбург, 1995. - 372 с.

Неклюдов Н.А. Общая часть уголовного права: Конспект. - СПб., 1875. - 174 с.

Немировскій Э.Я. Учебникъ уголовнаго права. Общая часть. - Одесса: Изданіе Акціонернаго Южно-Русскаго Общества Печатнаго Дела, 1919. - 371 с.

Нерсесянц В.С. Право: многообразие определений и единство понятия // Советское государство и право. - 1983. - № 10.

Ницше Ф. Злая мудрость. - М.: Триада-Файн, 1993. - 239 с.

Новичков В.Е. Системно-сравнительный анализ, казуистика и футурологическое толкование общей части Уголовного кодекса Российской Федерации. - Курск: Курск. гос. тех. ун-т, 1997. - 133 с.

Новое уголовное законодательство РСФСР: Материалы научной сессии, посвященной Закону о судоустройстве, Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, принятым на третьей сессии Верховного Совета РСФСР пятого созыва. - М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1961. - 234 с.

Новое уголовное право России. Общая часть: Учебное пособие / Г.Н. Борзенков, С.В. Бородин, Н.Ф. Кузнецова и др. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой - М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. - 168 с.

Новый Уголовный кодекс Франции. - М.: Юридический колледж МГУ, 1993. - 212 с.

Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма / Дж. Гинзбургс, В.Н. Кудрявцев, Р.С. Кларк и др. Под ред. И.А. Ледях и И.И. Лукашука. - М.: ИГП РАН, 1995. - 264 с.

О взяточничестве: Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 8 мая 1918 г. // Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. - 1918. - № 35. - Ст. 467.


Подобные документы

 • Поняття і значення кримінального закону. Загальні принципи чинності кримінального закону у просторі. Видача та передача злочинця. Поняття кримінально-процесуального закону. Дія кримінально-процесуального законодавства в просторі, часі та за колом осіб.

  контрольная работа [46,8 K], добавлен 09.12.2010

 • Дії закону про кримінальну відповідальність у часі. Порівняння ст. 80-3 КК України 1960 р. і ст. 210 діючого КК. Об'єктивна і суб'єктивна сторона і ознаки злочину. Зв'язок між суспільно небезпечними діянням і наслідками. Зміст, ступінь і форми вини.

  контрольная работа [14,3 K], добавлен 27.01.2011

 • Кримінально-процесуальний закон: територіальна дія, ознаки, форма, завдання. Чинність закону в часі, просторі і щодо осіб. Стадії кримінального процесу. Сучасні проблеми застосування кримінально-процесуального законодавства, основні шляхи їх розв'язання.

  реферат [34,0 K], добавлен 29.11.2013

 • Закон про кримінальну відповідальність та його тлумачення. Структура Кримінального кодексу. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі. Напрямки вдосконалення чинного Кримінального кодексу України та його нормативних положень.

  курсовая работа [90,2 K], добавлен 25.11.2011

 • Поняття закону про кримінальну відповідальність. Структура Кримінального Кодексу України. Тлумачення та завдання кримінального закону - забеспечення правової охорони прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави та попередження злочинності.

  курсовая работа [33,3 K], добавлен 23.04.2008

 • Ознаки, система та структура закону про кримінальну відповідальність як джерела кримінального права. Основні етапи формування та розвитку кримінального законодавства України. Порівняльний аналіз норм міжнародного та українського кримінального права.

  реферат [35,4 K], добавлен 12.11.2010

 • Принципи дії закону про кримінальну відповідальність. Час набрання чинності закону, поняття часу вчинення злочину, зворотна дія закону про кримінальну відповідальність. Зміст територіального, універсального та реального принципів чинності закону.

  лекция [21,3 K], добавлен 24.01.2011

 • З’ясування системи історичних пам’яток, які містили норми кримінально-правового та військово-кримінального характеру впродовж розвитку кримінального права в Україні. Джерела кримінального права, що існували під час дії Кримінального кодексу УРСР 1960 р.

  статья [20,2 K], добавлен 17.08.2017

 • Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання. Система кримінального права України. Наука кримінального права, її зміст та завдання. Загальні та спеціальні принципи кримінального права. Поняття кримінального закону.

  курс лекций [143,2 K], добавлен 09.05.2007

 • Характеристика нормативно-правового акту: поняття, ознаки, класифікація. Дослідження меж дії нормативно-правових актів: у часі, в територіальному відношенні, по колу осіб. Місце та роль закону у системі нормативно-правових актів. Верховенство закону.

  дипломная работа [87,1 K], добавлен 27.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.