Державна реєстрація змін до установчих документів юридичних осіб

Вимоги до установчих документів суб'єктів господарювання, їх види. Внесення змін до установчих документів юридичних осіб та їх державна реєстрація. Скасування та відмова у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 04.03.2012
Размер файла 14,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

юридичний інститут

Реферат на тему:

"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичних осіб"

м. Івано - Франківськ 2011р.

ПЛАН

Вступ

1. Поняття та види установчих документів

2. Внесення змін до установчих документів юридичних осіб та їх державна реєстрація

3. Скасування та відмова у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Проведення економічної реформи в Україні, закріплення на конституційному рівні права кожного на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, і розвиток підприємництва призвели до значного збільшення кількості суб'єктів господарювання. Перехід до ринкових відносин потребує визнання, оформлення і розвитку нових, відповідних їм організаційно-правових форм господарювання.

Питання законодавчого регулювання складу і змісту установчих документів суб'єктів господарювання стають все більш важливими. Установчі документи грають визначальну роль у встановленні правового статусу суб'єкта господарювання, комплексу його прав та обов'язків, визначенні його відносин з засновниками та засновників між собою, встановленні інших важливих положень щодо його існування. Вони засвідчують виникнення та існування суб'єкта господарювання як суб'єкта права. Лише установчі документи можуть визначити обсяг правоздатності суб'єкта господарювання, види здійснюваної ним діяльності, можуть надати відомості про осіб, які уповноважені укладати угоди від його імені тощо.

Господарський та Цивільний кодекси України, що набрали чинності з 1січня 2004 р., містять низку законодавчих положень, які мають бути розвинуті в законодавстві. Це стосується і вимог до установчих документів суб'єктів господарювання. У Господарському кодексі та Цивільному кодексі питанню установчих документів суб'єктів господарювання приділяється велика увага.

Також питанню змісту установчих документів, а також його зміні приділяється увага і в ряді нормативно - правових актів.

Питання установчих документів розглядалися ще в роботах авторів дореволюційного періоду - А.В. Венедіктова, А.І. Камінки, Д.І. Мейера, Л.І. Петражицького, Г.Ф. Шершеневича, В.Б. Єльяшевича та ін. У сучасних наукових дослідженнях правову природу, склад і зміст установчих документів аналізували С.М. Грудницька, О.Р. Кибенко, О.Є. Орлова, О.А. Підопригора, І.В. Спасибо-Фатєєва, А.С. Удовиченко та інші автори. Серед досить відомих теоретичні розробки Б.П. Архіпова, Н.В. Козлової, В.І. Маркова, Д.І. Степанова, І.Т. Тарасова, В.І. Татькова, Г.В. Цепова, О.С. Янкової тощо. Однак багато правових аспектів установчих документів залишилися поза увагою авторів.

Натомість, вивчення основних аспектів установчих документів, таких як поняття, види, зміст, порядок внесення та реєстрація змін до змісту установчих документів є досить важливим і актуальним, тому потребує уваги.

1. Поняття та види установчих документів.

Власне поняття "установчі документи" опосередковано вказує на те, що результатом їх складання і реєстрації в установленому законом порядку є створення відповідної "установи", тобто, в широкому розумінні, юридичної особи. Незважаючи на наявність у філій, представництв та інших відокремлених підрозділів юридичної особи пакету документів, на підставі яких вони провадять свою діяльність, статусу установчих вони не мають.

На відміну від юридичних осіб, для яких характерна спеціальна правоздатність (характеризується тим, що юридична особа має право займатися лише тими видами діяльності, що зазначені в її установчих документах), фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності користується універсальною право-дієздатністю (тобто здатністю займатися будь-якою діяльністю, яка не суперечить законодавству). Виходячи з цього, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності діють не на підставі установчих документів, а на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. Незважаючи на це, фізична особа не позбавляється обов'язку отримання ліцензій, патентів, дозволів на той вид діяльності, яким вона фактично займається (якщо, звичайно, така діяльність підлягає ліцензуванню, або для її здійснення, згідно із законодавством, вимагається певний дозвіл).

Необхідно зазначити, що законодавство, крім поняття "установчі документи" (ст. 4 Закону України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ "Про господарські товариства"), вживає ще два поняття - "статутні документи" (ст. 6 Закону України від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність"), а також "засновницькі документи" (ст. З Закону України від 19 грудня 1995 р. № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"). Вони є ідентичними, проте як теорія, так і практика йдуть шляхом визначення таких документів саме як "установчих".[6.c. 115]

Як вже відомо, юридична особа - це організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Документи, у яких відображаються персональні суб'єктивні якості цивільного положення юридичної особи в межах діючих норм і законів, називаються установчими.

У даному виді документів приводяться назва юридичної особи, пункт його перебування, режими й порядок контролю над його діяльністю й інші важливі дані, передбачені відповідними законами для юридичних осіб певного типу. До основних видів установчих документів належать установчий договір та/або статут юридичної особи.

1) Під статутом розуміють нормативний акт, що обумовлює важливі завдання, положення про створення й діяльність даної юридичної особи. Статут містить загальні дані, характерні для юридичних осіб, і головні умови, властиві конкретній організації.

2) Установчий договір про створення юридичної особи - різнобічний цивільно-правовий договір, що полягає в підписанні єдиного документа усіма учасниками цього договору. Підписуючи даний вид договору, засновники повинні виконати всі умови, тобто створити юридичну особу, встановити порядок його діяльності, якщо необхідно, передати своє майно юридичній особі і брати участь у його діяльності. У договорі також повинні бути визначені режими керування й контролю над діяльністю юридичної особи, порядок та умови поділу між засновниками прибутків та збитків, умови виходу того або іншого засновника зі складу. [6.c. 115]

Отже, юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності діють на основі установчих документів.

2. Внесення змін до установчих документів юридичних осіб та їх

державна реєстрація

До установчих документів юридичної особи можуть вноситись певні зміни.

Внесення змін до установчих документів юридичної особи підлягають державній реєстрації відповідно до ЗУ " Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Зміни до установчих документів юридичної особи набувають чинності для третіх осіб від дня їх державної реєстрації, а у випадках, установлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін. [3. c. 324]

В Україні реєструються наступні види змін:

- реєстрація простих змін у тексті установчих документів;

- збільшення статутного фонду (капіталу) ;

- реєстрація змін у складі засновників "під ключ";

- реєстрація змін у складі засновників "під ключ", у т.ч і примусове виключення;

- інші послуги, пов'язані з реєстрацією підприємств (реорганізація, зміна назви, "переклад" в інший район і т.п.) ;

- зміна директора юридичної особи ;

- заміна кодів ЕГРПОУ (Довідки з МИНСТАТА). [ 6. www.ubc.ua]

Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;

- оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів;

- два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;

- документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

У разі внесення змін до статуту, які пов'язані із зменшенням статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені законом, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:

- рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

- заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників);

- заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;

- рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу засновників, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається ксерокопія (нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи або документа, що є підставою для його видачі відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану".

Державному реєстратору забороняється вимагати документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою - шостою цієї статті.

Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження представника.

Документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо:

- документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

- документи не відповідають вимогам, які встановлені ЗУ " Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

- документи подані не у повному обсязі;

- документи подані з порушенням строку, який встановлено законом;

- документи подано особою, яка не має на це повноважень;

- до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій.

Проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи здійснюється за процедурами, передбаченими законом України " Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заявнику один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів та в той же день передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

У разі проведення державної реєстрації змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи, державний реєстратор крім документів, які передбачені частиною чотирнадцятою цієї статті, додатково повинен видати (надіслати рекомендованим листом) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру. [ 4 ]

Строк виконання дій по реєстрації змін в установчих документах складається із двох складових:

1. Стандартний строк властиво державної реєстрації документів - 1-3 робочих днів (з моменту готовності документів (підписання в нотаріуса.

2. Строк на інші дії (наприклад, повідомлення про зміни в податкову інспекцію, заміна довідки органів статистики та ін.) - 1-10 робочих днів залежно від суті змін (довше всього дооформляются зміни місцезнаходження ("юридичної адреси") підприємства) (примітка: зміни набувають чинності після державної реєстрації документів, другий етап дій ніяк не впливає на набрання чинності зареєстрованими змінами). [6. c 153]

3. Скасування та відмова у проведенні державної реєстрації змін до

установчих документів юридичних осіб

Законом України " Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" передбачена також можливість відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також скасування такої реєстрації.

Державний реєстратор відмовляє у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи за наявності таких підстав:

1. невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи;

2. невідповідність установчих документів вимогам Закону;

3. порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема:

- наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи;

- невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які встановлені Закону;

- наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися;

- використання у найменуванні юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

- невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону щодо найменування окремих видів юридичних осіб (банк, кредитна спілка, недержавний пенсійний фонд тощо);

- встановлена іншими законами заборона використання у найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних термінів.

У разі постановлення судового рішення щодо скасування рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про внесення змін до установчих документів юридичної особи, або про визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи суд у день набрання законної сили судовим рішенням надсилає його державному реєстратору для внесення запису про судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Дата надходження відповідного судового рішення вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.[4]

господарювання документ установчий реєстрація зміна

Висновки

На основі викладеного можна зробити висновок про те, що юридична особа, суб'єкт підприємницької діяльності - це організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку і діє на основі установчих документів.

Установчими документами юридичної особи є документи, у яких відображаються персональні суб'єктивні якості цивільного положення юридичної особи в межах діючих норм і законів.

Створення юридичної особи здійснюється шляхом затвердження установчих документів ( статуту чи засновницького договору) і відповідно шляхом її реєстрації з поданням відповідних документів.

Однак, ЗУ " Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" передбачена можливість внесення змін до установчих документів юридичної особи, які підлягають обов'язковій реєстрації в державному реєстрі відповідно до цього закону.

Зміни до установчих документів юридичної особи набувають чинності для третіх осіб від дня їх державної реєстрації, а у випадках, установлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення перелік певних, передбачених законодавством документів, а що стосується певних видів змін, що підлягають реєстрації, наприклад зміни засновницького складу, додаються ще додаткові копії документів.

Також передбачені випадки, коли державний реєстер зобов'язаний залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи. А саме в таких випадках, якщо:

- документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

- документи не відповідають вимогам, які встановлені ЗУ " Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

- документи подані не у повному обсязі;

- документи подані з порушенням строку, який встановлено законом;

- документи подано особою, яка не має на це повноважень;

- до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій.

Отже, законодавством України передбачена процедура внесення змін до установчих документів юридичної особи а також державної реєстрації таких змін, і регулюється вона в основному ЗУ " Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців" від 15.05.2003 р.

Список використаної літератури

1. Господарський кодекс україни.- від 1 січня 2004р.

2. Цивільний кодекс України.- від 1 січня 2004р.

3. Цивільний кодекс України.-науково-практичний коментар./за ред. д.ю.н., професора В.М. Коссака.- К. Видавництво"Істина". 2009 р.

4. ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003 р.

5. ЗУ "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р.

6. Підручник: Підприємницьке право.- О.В. Старцев.-К. 2009р.

7. www.ubc.ua

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття, підстави і місце проведення державної реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців, вимоги щодо оформлення документів. Законодавче регулювання державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, перспективи і шляхи її вдосконалення.

  курсовая работа [48,6 K], добавлен 11.05.2011

 • Склад та правова природа установчих документів господарського товариства та особливості, що вирізняють їх серед інших правочинів та актів. Судова практика розгляду спорів щодо визнання недійсними установчих документів, змін до них чи їх окремих положень.

  реферат [17,6 K], добавлен 10.04.2009

 • Особливості створення юридичних осіб за правом Великобританії та розкриття інформації про їх діяльність. Розгляд української системи реєстрації суб'єктів господарювання. Створення в Україні єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців.

  реферат [32,7 K], добавлен 24.03.2012

 • Поняття і ознаки повного і командитного товариств як юридичних осіб, повна характеристика та принципи діяльності кожного з них. Порівняльна характеристика повних і командитних товариств. Важливість юридично грамотного оформлення установчих документів.

  курсовая работа [30,2 K], добавлен 19.10.2014

 • Інститут юридичної особи в цивільному законодавстві України. Визначення ознак юридичної особи. Здатність нести самостійну майнову відповідальність. Порядок створення суб'єктів господарювання різних видів. Державна реєстрація статуту юридичної особи.

  научная работа [42,0 K], добавлен 05.12.2009

 • Державна реєстрація організації, що є обов'язковою юридичною дією при його створенні та має за мету надати підприємству формально-юридичних ознак суб'єкта права. Органи державної реєстрації підприємства. Позбавлення його статусу юридичної особи.

  презентация [536,4 K], добавлен 16.10.2014

 • Господарський кодекс України. Перевірка комплектності документів, які подаються державному реєстратору. Внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу-підприємця до Єдиного державного реєстру. Резервування найменування юридичної особи.

  презентация [37,5 M], добавлен 21.12.2014

 • Визначення та обґрунтування поняття та доцільності юридичних осіб у якості суб’єктів цивільних прав. Теоретичні засади класифікації юридичних осіб. Поняття філії та представництва, порядок відкриття філій. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб.

  курсовая работа [65,9 K], добавлен 14.06.2010

 • Зміст права власності юридичних осіб в Україні. Особливості права власності різних суб’єктів юридичних осіб: акціонерних і господарських товариств, релігійних організацій, політичних партій і громадських об’єднань, інших непідприємницьких організацій.

  курсовая работа [43,9 K], добавлен 05.04.2016

 • Порядок здійснення державної реєстрації суб’єктів господарювання згідно законодавства України. Документи, які необхідні для здійснення державної реєстрації юридичної особи. Судові процедури у справі про банкрутство. Договір оренди нежитлового приміщення.

  контрольная работа [30,4 K], добавлен 27.08.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.