Правовий режим об’єкту цивільного права за законодавством України

Поняття "правового режиму" об’єкту цивільного права. Класифікація та різновиди об’єктів цивільного права за правовим режимом. Нетипові об’єкти цивільного права, їх характеристика: інформація та результат творчої діяльності, нетипові послуги та речі.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 26.04.2011
Размер файла 131,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Під «нетиповим» об'єктом слід розуміти об'єкт цивільного права, який володіє ознаками, які не відомі класичним об'єктам цивільного права та має специфічний механізм правового регулювання.

Список викорастаних джерел та літератури

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України: Офіційний текст.-Кондор, 2004.-Ст. 402

3. Цивільний кодекс України // Голос України. - 2003. - №45-46.

4. Цивільний кодекс України: Коментар. - X.: Одіссей», 2003.

5. Цивільний кодекс Української РСР. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1963. - №30. - Ст. 463.

6. Цивільний процесуальний кодекс України. Затверджений Законом Української РСР від 18.07.1963 р. Введений в дію з 01.01.1964 // Кодекс України. У 2-х томах.

7. Сімейний кодекс України // Голос України. - 2002. - №38.

8. Кодекс Украины об административных правонарушениях // Ведомости Верховного Совета УССР. - 1984. - Прил.К №51.-Ст. 1122.

9. Уголовный кодекс Украины. - X.: «Одиссей», 2001.

10. Закон України «Про власність» від 7.02.1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1991. - №20. - Ст. 249.

11. Закон України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» від 21 листопада 1996 р.

12. Закон України «Про основи державної політики у сфері науки і науково - технічної діяльності» від 13.12.1991 р. // Відомості Верховної Ради України - 1992. - №12. - Ст. 165.

13. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України - 1992. - №48. - Ст. 650.

14. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 р. // Відомості Верховної Ради України - 1993. - №21. - Ст. 218.

15. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 р. // Відомості Верховної Ради України - 1993. - №33. - Ст. 345.

16. Закон України «Про племінне тваринництво» від 15.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України - 1994. - №2. - Ст. 7.

17. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України - 1994. - №7.-Ст. 32.

18. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 р.

19. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України - 1994. - №7. - Ст. 34.

20. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України - 1994. - №7.-Ст. 36.

21. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України - 1994. - №13. - Ст. 64.

22. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 р. // Відомості Верховної Ради України - 1994. - №16. - Ст. 93.

23. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. №2664-III // Офіційний сайт Верховної Ради України.

24. Закон України «Про тваринний світ» №2894-III від 13.12.2001 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, №14, ст. 97.

25. Закон України «Про Червону книгу України» №3055-III від 07.02.2002 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, №30, ст. 201.

26. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» №3447-IV от 21.02.2006 р.

27. Проект Закону України «Про зброю» реєстр. №1171-2 // Комп'ютерна правова система НАУ.

28. Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. «Про застосування векселів в господарському обороті України».

29. Постанова Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» №2471-ХІІ від 17 червня 1992 року. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -, №35 - Ст. 517;

30. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження коефіцієнта конверсії приватизаційних майнових сертифікатів і житлових чеків» від 31 січня 1996 р.

31. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок обігу сертифікатів, отриманих громадянами України як компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку та колишнього Укрдержстраху» від 7 лютого 1996 р.

32. Положення Про відзнаку Президента України «Іменна вогнепальна зброя» Затверджено Указом Президента України від 29 квітня 1995 року №341/95 // Урядовий кур'єр 1995, N67 від 06.05.95.

33. Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Указ Президента від 18.09.1992 р. №479/92.

34. Указ Президента України (із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 2 березня 1996 р.) «Про облік прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність» від 25 травня 1994 р.

35. Конвенція про створення Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14 липня 1967.

36. Бернская конвенция об охране литературных художественных произведений от 9.09.1886.

37. Інструкція №7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 2 серпня 1996 р., п. 44.

38. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена Міністерством юстиції України 14 червня 1994 р.

Література:

39. Актуальные проблеми гражданского права / Под ред. М.И. Брагинского; Исследовательский центр частного права. Российская школа частного права. - М.: «Статут», 1999. - 464 с.

40. Афанасьєва К.О. Авторське право: Практ.посіб. - К. Атіка, 2006. - 224 с. Бібліограф с. 207 - 210.

41. Безклубий І.А. Теоретичні проблеми банківських правочинів. Спеціальність: 12.00.03. Дис. докт. юрид. наук. К.: 2006. - 486 с.

42. Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Співак В.М. Цивільне право України. Загальна частина. - К.: Наукова думка, 2000.

43. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Кн. 3. - М.: Статут, 2002. - 1049 с.

44. Валеев М.М. Вещи как объекты гражданских правоотношений: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Уральская государственная юридическая академия. - Екатеринбург, 2003. -24 с.

45. Ватрас В.А. До питання про право на сімейну таємницю // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. - 2002. - №2. - С. 93.

46. Гориславський Г. Гарантії права людини на самозахист життя та здоров'я // Право України. - 2001. - №12. - С. 35.

47. Городов О.А. Информация как обьект гражданских прав // Правоведение. - 2001. - №5. - с.с. 72-84.

48. Гурська Т.Д. Право жінок на охорону репродуктивного здоров'я // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. - 2002. - №2. - С. 90.

49. Гражданское право. Т.1 / Под. ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. - СПб. 1996.

50. Гражданское право: В 2т. Т.1: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2000.

51. Гражданское право Украины. Часть1 / А.А. Пушкин, В.М. Самойленко, Р.Б. Шишка и др.; под ред. проф. А.А. Пушкина, доц. В.М. Самойленко. - Х.: Ун-т внутр. дел; «Основа», 1996. - 440 с.

52. Данилкина Е.И. Договор банковского вклада с участием физических лиц по гражданському законодательству РФ: Дис. канд. юрид. наук. - Москва, 2005.

53. Джабаєва А.С. Имущественное право как объект гражданского оборота // Сибирский юридический вестник. - 2003. - №3. - с. 43-55.

54. Домбровська О. Зміст конституційного права на життя людини та громадянина // Право України. - 2002. - №5. - С. 42.

55. Дроздова Н.В. Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України 12.00.03 (Н.В. Дроздова) Дис. канд. юрид. наук. Київ 2005. - 193 с.

56. Дудин А.П. Обьект правоотношения (вопросы теории). - Саратов, 1980.

57. Зорислава Ромовська. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. - К.: Атіка, 2005. - 560 с.

58. Зрделевский А. Компенсацій морального вреда. - М., 1997.

59. Зрделевский А. Моральний вред и компенсація за страдания. - М., 1998.

60. Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. III. Обязательственное право. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004, с. 62-63.

61. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. - Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1949.

62. Иоффе О.С. Советское гражданское право. - М.: «Знание», 1967.

63. Калітенко О.М. Право на життя в системі особистих немайнових прав фізичної особи // Суспільство. Держава. Право. - 2002.-Вип. 2.-с.с. 36-37.

64. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф. А. Довгерта. - К.: Український центр правничих студій, 2000. - 336 с.

65. Коноваленко В. Авторське право: автору, редактору, видавцю. - Х.: Фактор, 2007 - 496 с.

66. Корчевная Л. Правовое регулирование морального вреда по законодательству Украины // актуальные проблеми государства и права. - Одесса, 1998. - С. 101-104.

67. Красавчикова Л. Личная жизнь граждан под охраной закона.-М., 1983.

68. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. - СПб.: Изд-во «Юридич. центр Пресс», 2002.

69. Магазинер Я.М. Объект права. В кн.: Очерки по гражданскому праву. - Л.: 1957, - С. 65-78.

70. Малеин Н. Гражданский закон и права личности в СССР. - М., 1981.

71. Малеина М. Зашита личных неимущественных прав советских граждан. - М., 1991.

72. Малюга П. Проект нового Цивільного кодексу і особисті немайнові права // Часопис Київського університету права. - 2002. - №3.-С. 45-50.

73. Молодико К.Ю. Банківські послуги: проблеми визначення та імплементації стандартів ЄС // Приватне право і підприємництво: Збірник наукових праць Випуск 8. 2009. - С. 176 -180.

74. Нечипуренко О.М. Транспортні послуги з перевезення пасажирів об'єкти цивільних прав. - С., 2009.

75. Підопригора О.О. Законодавство України про інтелектуальну влісність. - X.: Фірма «Консум», 1997.

76. Підопригора О.А. Окремі проблеми правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. - 2002. - №2.-С. 23.

77. Підопригора О.О. Проблеми кодифікації законодавства про інтелектуальну власність // Українське право. -1997. - число 1.-С. 61.

78. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навч. Посібник для студентів юрид. Вузів і фак. ун-тів. - К.: Юрінком Інтер, 1998.

79. Пікінер К.В. Свобода на пересування та вибір місця проживання як суб'єктивне цивільне право громадян // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. - 2002. - №2. - С. 97.

80. Протасов В.Н. Правоотношение как система. - М., 1991.

81. Пунда О. Система немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, у законодавстві України // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №9. - с.с. 43-46.

82. Резніченко С.В. Об'єкт цивільних прав чи об'єкт цивільних правовідносин. - С., 2009.

83. Ровный В.В. Проблемы объекта в гражданском праве: Учебное пособие. - Иркутск, 1998. - 112 с.

84. Ромовська 3. Особисті немайнові права фізичних осіб // Українське право. - 1997. - число 1. - С. 47.

85. Самойленко Г.В. Транспортна послуга як об'єкт цивільного пава. - С., 2009.

86. Северин В.А. Правовое регулирование информационных отношений // Юрист. - 2001. - №7. - С. 2-9.

87. Семилетов С.И. Информация как особый нематериальный обьект права. // Государство и право. - 2000. - №5. - сх. 67-74.

88. Сенчищев В. И. Объект гражданского правоотношения. Общее понятие // Актуальные проблемы гражданского права /Под ред. М.И. Брагинского; Исследовательский центр частного права. Российская школа частного права. - М.: Изд-во «Статут», 1998. - С. 111-112.

89. Слипченко С.А., Кройтор В.А. Гражданское право Украины. Часть І. Учебное пособие. - X.: Зспада, 2000.

90. Советское гражданское право Ч. 1 Под общ. ред. В.Ф. Маслова, А.А. Пушкина - К. -1983.

91. Соціологія. Курс лекцій / За ред. проф. Пічі В.М. - К., 1997.

92. Стефанчук М.О. Обмеження особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування особи // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. - 2002. - №2. - С. 88.

93. Стефанчук Р. Честь, гідність, ділова репутація як об'єкти цивільно-правового захисту // Держава і право. - К., 1998-99. - СІ 79.

94. Стефанчук Р. Окремі питання цивільно-правового регулювання захисту честі, гідності та ділової репутації // Право України. - 1999. - №10. - С. 10.

95. Стефанчук Р. Поняття, правова природа особистих немайнових прав та їх місце в системі цивільного права // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. - 2002. - №1. - С. 56.

96. Стефанчук Р. Цивільно-правовий захист честі, гідності, ділової репутації в зарубіжному праві // Держава і право. - 1999. - №4.-С. 153-163.

97. Сєрова І. Права людини на індивідуальний образ // Право України. - 1999. - №8. - С. 50.

98. Теория государства и права: Курс лекций. В 2-х т. / под ред. М. Н. Марченко. - М., 1995.

99. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999.

100. Толстой Ю.К. Гражданское право. Учебник. Издание 3-е. Под ред. А.П. Сргеева, Ю.К. Толстого. - Т.2. - М., 2001.

101. Флейшиц Е.А. Личные неимущественные права в рражданеком праве Союза ССР и капиталистических стран. - Ученые записки ВИЮН. - Вьш. VI. - М.: Юриздат, 1941.

102. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. - М., 1974.

103. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство: Учеб. Пособие. - К.: А.С.К., 2001.

104. Цивільне право України: Курс лекцій: у 6-ти томах. Т.1. Вид.2-е, виправ. та доп./Р.Б. Шишка, (кер. авт. кол.), О. Л. Зайцев, Є. О. Мічурін та ін.; За ред. Р. Б. Шишка та В. А. Кройтор. - Харків: Еспада, 2008.

105. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. К.: Юрінком Інтер. - 1999.

106. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. - К.: Істина, 2003.

107. Цивільне право: Підручник для студентів юрид. Вузів та факультетів. - К.: Вентурі., 1997.

108. Чурпіта Г.В. Особисті немайнові права автора обрзотворчого мистецтва // Вісник Хмельницького інституту регіонального упрвління та права. Науковий часопис. - 2002. - №2. - С. 125.

109. Шимон С. Поширення недостовірної інформації. Відповідальність за шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичної особи. // Юридичний журнал. - 2003. - №6 (12). - с.с. 52 - 57.

110. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. - X., 2002.

111. Шишка Р Б. Теорія об'єктів цивільних прав. - С., 2009.

112. Эрделевский А. Договор банковского вклада // Росийская юстиция. - 1998. - №9. - С. 15-17.

113. Єрмоленко В. Щодо відмінностей між об'єктом правовідносин і об'єктом права. // Право України. - 2004. - №1. - с.с. 136-139.

114. Ярема А., Давиденко Г. Відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я // Вісник ВСУ. - 2000. - №3 (вкладка).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Теоретико-правові аспекти цивільного права як науки. Концепція приватного та цивільного права. Предмет та методологія науки цивільного права. Сучасні завдання цивілістичної науки в Україні. Місце цивільного права в сучасній правовій системі України.

  курсовая работа [52,5 K], добавлен 16.05.2017

 • Основні засади системи цивільного права України. Поняття інститутів права. Поняття системи цивільного права. Єдність і розмежування інститутів цивільного права. Система цивільного права України. Реалізація цивільного права.

  дипломная работа [113,8 K], добавлен 11.01.2003

 • Основні засади системи цивільного права України. Єдність і розмежування інститутів цивільного права. Система цивільного права України. Загальна частина цивільного права. Спеціальна, особлива частина цивільного права.

  курсовая работа [60,3 K], добавлен 02.06.2006

 • Цивільне право як галузь права. Цивільний кодекс України. Поняття цивільного суспільства. Майнові й особисті немайнові відносини як предмет цивільно-правового регулювання. Юридичні ознаки майнових відносин. Методи, функції та принципи цивільного права.

  курсовая работа [85,9 K], добавлен 18.12.2010

 • Предмет, метод та система цивільного процесуального права. Джерела та принципи цивільного процесу, сторони та основні стадії. Особливості застосування судами в справі норм матеріального і процесуального права. Види стадій цивільного судочинства.

  курсовая работа [37,5 K], добавлен 06.09.2016

 • Визначення принципів цивільного права (ЦП) України та його співвідношення з засадами цивільного законодавства України (ЦЗУ). Необхідність адаптації цивілістичної концепції, принципів ЦП та засад ЦЗУ до Європейського приватного права на основі DCFR.

  статья [24,7 K], добавлен 17.08.2017

 • Ознаки, принципи та функції приватного права. Форми систематизації цивільного законодавства, історія його кодифікації в СРСР і УРСР. Характеристика французького та німецького цивільного кодексу. Особливості розвитку сучасної цивілістичної доктрини.

  курс лекций [59,3 K], добавлен 09.12.2010

 • Виникнення та закріплення сучасної правової системи Німеччини. Інтегруюча міжгалузева функція цивільного права серед сімейного, трудового та кооперативного прав. Джерела цивільного й господарського права Німеччини як структурний елемент системи права.

  контрольная работа [30,2 K], добавлен 04.01.2012

 • Поняття речей і правовий режим їх, цивільно-правового обігу. Класифікація речей та її правове значення. Захист майнових прав на речі та специфіка цих засобів стосовно нерухомого майна. Чітке уявлення про природу речей, їх цивільно-правовий обіг, класифіка

  курсовая работа [29,9 K], добавлен 12.05.2004

 • Поняття принципів цивільного процесуального права. Сутність і зміст принципу змагальності в різних стадіях цивільного судочинства. Здійснення правосуддя виключно судами. Зв’язок принципу змагальності з іншими принципами цивільного процесуального права.

  курсовая работа [65,9 K], добавлен 14.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.