Види конституційних прав і свобод людини і громадянина та випадки їх обмеження

Суспільні відносини, які виникають між державою та громадянином у сфері правового регулювання використання прав та свобод, у випадку шкідливого характеру їх використання застосування обмежень. Умови установлення правового режиму надзвичайного стану.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 04.11.2015
Размер файла 134,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Відповідно до частини 2 ст. 29 Загальної декларації прав людини, «при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві».

Стаття 64 Конституції України встановлює, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Водночас в умовах як воєнного, так і надзвичайного стану органи державної влади повинні діяти в межах Конституції і законів України. Перевищення посадовими особами своїх повноважень, у тому числі щодо гарантій прав людини і громадянина, які встановлені законом, тягнуть за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Ознаками конституційних обмежень є пов'язані з несприятливими умовами (загрозою або позбавленням певних цінностей) для здійснення власних інтересів суб'єкта, бо спрямовані на їх стримування і, одночасно, на задоволення інтересів протилежної сторони і громадських інтересів в охороні і захисті (інтересів правопорядку); повідомляють про зменшення обсягу можливостей, свободи, а значить і прав особистості, зводять різноманітність у поведінці індивіда до певного "гранично допустимого" рівня. Відрізняються від утисків, які теж є специфічними обмеженнями, але не протиправними, протизаконними, довільними, тобто правопорушеннями ( конституційні ж обмеження законні, правомірні засоби).

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод. У цьому випадку, Президент України в указі чітко повинен вказати строк дії таких обмежень. Обмеження прав і свобод стосуються усіх осіб, включаючи іноземців. У більшості випадків особи мають можливість оскаржити такі обмеження (окрім випадку, коли введений воєнний стан). При введенні режиму надзвичайного стану, ООН здійснює моніторинг за дотриманням прав і свобод людини та громадянина. Ні за яких обставин не підлягають обмеженню такі права і свободи, передбачені статтями Конституції, як право на життя, право на повагу до гідності людини, право на житло та деякі інші.

Важливо звернути увагу, що початок війни, яка сама по собі є комплексним посяганням на права і свободи громадян, передбачає початок дії спеціальних актів міжнародного законодавства, спрямованих на захист жертв війни. До них в першу чергу слід віднести Женевські конвенції про захист жертв війни від 12 серпня 1949 p., a також Додаткового протоколу № І та Додаткового протоколу №II до них від 8 червня 1977 p.

Таким чином, передбачені законом обмеження прав і свобод людини та громадянина мають чіткі межі і умови запровадження. Вони, насамперед, закріплюються міжнародним законодавством і забезпечуються національним.

Способи обмеження прав і свобод можуть бути різними - заборона певного варіанту реалізації права чи свободи, тобто встановлення меж поведінки; заборона реалізації права (свободи) загалом; втручання в право (свободу) уповноваженими державними органами; обов'язок; відповідальність.

Проаналізувавши другий розділ Конституції України маємо можливість виділити конкретні цілі обмеження прав і свобод. Це інтереси національної безпеки; забезпечення прав і свобод людини; забезпечення громадського порядку; охорона здоров'я населення; запобігання злочинові; припинення злочину; з'ясування істини під час розслідування кримінальної справи; підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; захист моральності населення.

Отже, обмеження прав і свобод людини - це передбачений Конституцією та законами України режим тимчасового загального або конкретно-індивідуального призупинення чи звуження обсягу визначених і гарантованих Основним Законом прав і свобод в інтересах забезпечення прав інших людей, а також забезпечення національної безпеки і оборони України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно - правові акти

1. Загальна декларація прав людини (рос/укр) ООН; Декларація, Міжнародний документ від 10.12.1948 року. Електронний доступ: - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ООН; Пакт, Міжнародний документ від 16.12.1966 року. Електронний доступ: - http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_043

3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права ООН; Пакт, Міжнародний документ від 16.12.1966 року. Електронний доступ: - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950 року. Електронний доступ: - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

5. Конституція України Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР, Електронний доступ: - http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

6. Кримінальний процесуальний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 року. № 4651-VI, Електронний доступ: - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

7. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» Верховна Рада України; Закон від 18.02.1992 року. № 2135-XII, Електронний доступ: - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12

8. Закон України «Про міліцію» Верховна Рада УРСР; Закон від 20.12.1990 року. № 565-XII, Електронний доступ: - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-12

9. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність», Верховна Рада України; Закон від 26.12.2002 року. № 374-IV, Електронний доступ: - http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/374-15

10. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», Верховна Рада України; Закон від 30.06.1993 року. № 3341-XII, Електронний доступ: - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3341-12

11. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану», Верховна Рада України; Закон від 16.03.2000 року. № 1550-III, Електронний доступ: - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1550-14

12. Закон України «Про правовий режим воєнного стану», Верховна Рада України; Закон від 06.04.2000 року. № 1647-III, Електронний доступ: - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1647-14

Література

1. Конституционное право зарубежных стран. Особенная часть [Текст] : [учебник] / под ред. Б. А. Страшуна. - 3-е изд. - М. : Норма, 2008. - 1 136 с.

2. Рабінович, П. М. Права людини і громадянина [Текст] : [навчальний посібник] /П. М. Рабинович, М. І. Хавронюк. - К. : Атіка, 2004. - 464 с.

3. Воєводин Л. Д. Государственное право зарубежных социалистических стран / Л. Д. Воеводин, Д. Л. Златопольский, Н. Я. Куприц. -- М. : Юрид. лит., 1972. -- С. 25--31.

4. Уманский Я. Н. Советское государственное право : учеб. для вузов / Я. Н. Уманский. -- М. : Высшая школа, 1970. -- С. 11 --12.

5. Конституционное право : учеб. / отв. ред. В. В. Лазарев. -- 2-е изд., перераб. и доп. -- М. Юристъ, 2004. -- С. 35--37.

6. Пьянов Н. А. К проблеме общих правоотношений / Н. А. Пьянов // Сибирский юридический вестник. -- 1999. -- № 1. -- С. 15.

7. Ржевский В. А. Особенности конституционных норм / В. А. Ржевский // Правоведение. -- 1977. -- № 6. -- С. 26.

8. Лучин В. О. Конституционные нормы и правоотношения:учеб.пособ. длявузов/В. О. Лучин. -- М. : Закон и право, ЮНИТИ, 1997. --С. 149.

9. Конституционное право : учеб. / отв. ред. В. В. Лазарев. -- 2-е изд., перераб. и доп. -- М. : Юристъ, 2004. --- С. 36.

ДОДАТОК 1

Зразок підписки про невиїзд

ПІДПИСКА

про невиїзд

м. Київ 17 квітня 2006 р.

Я, Лиштва Іван Іванович, зареєстрований та проживаю у м. Києві, вул. Якіра, 1, кв. 47, даю цю підписку слідчому слідчого відділу Солом'янського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітану міліції Королю В.В. про те, що зобов'язуюсь до закінчення досудового слідства та суду по кримінальній справі з обвинувачення мене у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, не відлучатися з місця постійного проживання або з місця тимчасового перебування без дозволу слідчого.

Мені оголошено, що у разі порушення даної мною підписки про невиїзд вона може бути замінена відповідно до вимог ст. 151 КІІК України більш суворим запобіжним заходом.

Обвинувачений Підпис (Лиштва І. І.)

Підписку відібрав слідчий

капітан міліції Підпис (Король В. В.)

ДОДАТОК 2

Зразок зобов'язання обвинуваченого

з'являтися за викликом і повідомляти

про зміну свого місця перебування

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

обвинуваченого з'являтися за викликом і повідомляти про зміну свого місця перебування

м. Київ 10 лютого 2006 р.

Я, Васюков Петро Степанович, зареєстрований та мешкаю у м. Києві, вул. Потапенка, 31, кв. 12,відповідно до ч. 3 ст. 148 КПК України зобов'язуюсь до закінчення досудового слідства і розгляду справи за обвинуваченням мене у вчиненні злочину, передбаченого ст. 195 КК України, у суді, при зміні місця мешкання негайно повідомляти про це слідчого чи суд, а також своєчасно з'являтися до слідчого і в суд за їх викликом.

Обвинувачений Підпис (Васюков П. С.)

Зобов'язання відібрав

слідчий лейтенант міліції Підпис (Зелінський О. П.)

ДОДАТОК 3

Зразок клопотання (заяви) слідчому

щодо обрання стосовно обвинуваченого

(підозрюваного) запобіжного заходу

у вигляді застави

Ст. слідчому СВ Шевченківського

РУ ГУ МВС України в м. Києві

майору міліції Педешку О. М.

гр. Радченко Раїси Іванівни,

яка зареєстрована і мешкає в

м. Києві, вул. Пушкіна, 33, кв. 1

ЗАЯВА

У зв'язку з розслідуванням кримінальної справи відносно мого сина - Радченка Володимира Павловича, який затриманий за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, та вирішенням питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу, прошу Вас не застосовувати до сина запобіжний захід - тримання під вартою, а обрати запобіжний захід у вигляді застави і вважати мене добровільним заставодавцем. Зобов'язуюся суму застави внести у встановлених законом розмірі і строк.

Заставодавець Підпис (Радченко Р. І.) 1 серпня 2005 р.

ДОДАТОК 4

Зразок постанови про застосування

до обвинуваченого апобіжного заходу

у вигляді застави

ПОСТАНОВА

про застосування запобіжного заходу у вигляді застави

м. Київ 1 серпня 2005 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції Педешко О. М., розглянувши матеріали кримінальної справи № 101001 за обвинуваченням Радченка Володимира Павловича, 18 червня 1972 року народження, уродженця м. Севастополя, українця, громадянина України, має освіту середню, не працює, одруженого, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, раніше не судимого, який зареєстрований і мешкає в м. Києві, вул. Пушкіна, 33, кв. 1, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,

встановив:

28 липня 2006 р. близько 23-ї години в квартирі № 3 будинку № 6, на вулиці Гречка у м. Києві Радченко В. П. під погрозою насильства над гр. Майстренком С. П. та членами його сім'ї вимагав передачі йому 4000 грн.

30 липня він був затриманий в порядку ст. 115 КПК України.

1 серпня 2005 р. Радченку В. П. було пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Цього ж дня від захисника Радченка В.П.- адвоката Київської обласної колегії адвокатів, Листухи А. М., надійшло клопотання про обрання стосовно Радченка В. П. запобіжного заходу у вигляді застави. Аналогічне клопотання надійшло і від матері Радченка В.П. - Радченко Р.І., яка взяла на себе зобов'язання заставодавця.

Беручи до уваги, що Радченко В.П. зареєстрований і має постійне місце проживання, на його утриманні перебуває троє неповнолітніх дітей, раніше не судимий, страждає на захворювання серцево-судинної системи, вважаю, що його явка до слідчого і в суд може бути забезпечена запобіжним заходом у вигляді застави, і ці клопотання підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 148, 150, 154-1 КПК України,

постановив:

Застосувати до обвинуваченого Радченка Володимира Павловича запобіжний захід у вигляді застави.

Установити суму застави у розмірі 17 000 грн. (сімнадцять тисяч) гривень, які підлягають внесенню в касу фінвідділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві для зарахування на депозитний рахунок № 003035304015 в Київському міському управлінні НБУ в триденний термін з часу оголошення.

Роз'яснити Радченку В.П., що в разі невнесення застави в триденний термін, відлучення з постійного місця проживання без дозволу слідчого чи суду, неявки без поважних причин до слідчого чи в суд, а також перешкоджанні встановленню істини в кримінальній справі, вчиненні іншого злочину, цей запобіжний захід може бути змінено на більш суворий - взяття під варту, а внесена застава звернена в дохід держави.

Постанову оголосити обвинуваченому Радченку В.П. та заставодавцеві Радченко Р. І.

Копії постанови направити у фінвідділ Шевченківського РУ ГУ УМВС України в м. Києві для прийняття застави на депозит, а також прокурору Шевченківського району м. Києва.

Ст. слідчий Шевченківського РУ ГУ МВС

України із м. Києві майор міліції (Підпис) Педешко О. М.

(Підпис) Радченко В. П. Постанову мені оголошено 1 серпня 2005 р.

(Підпис) Радченко Р. І. Постанову мені оголошено 1 серпня 2005 р.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.