Тимчасове вилучення доказів для дослідження суду

Поняття та види заходів процесуального примусу в цивільному процесуальному законодавстві України. Підстави та порядок застосування процесуальних фікцій. Сутність та особливості тимчасового вилучення письмових чи речових доказів для дослідження їх судом.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.06.2014
Размер файла 43,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

4. Цивільний процесуальний кодекс України. Від 18.03.2004 р. №1618-IV. З подальшими змінами. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2004. - №40-41, 42. - ст.492.

5. Закон України. Про виконавче провадження. Від 21.04.1999 р. №606-XIV. З подальшими змінами. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1999. - №24. - ст.207.

6. Закон України. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Від 15.05.2003 р. №755-IV. З подальшими змінами. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2003. -№31-32, ст.263.

7. Закон України. Про нотаріат. Від 02.09.1993 р. №3425-XII. З подальшими змінами. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1993. - №39. - ст.383.

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України. Про незалежність судової влади. Від 13.06.2007 р. №8. // Вісник господарського судочинства від 08.2007 р. - 2007 р., №4, стор. 6.

9. Андрійцьо В.Д. Доказування обставин цивільної справи: право чи обов'язок? / В.Д. Андрійцьо // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/2.2013/10_5.pdf

10. Бобровник О.В. Зобов'язання у цивільному процесі. / О.В. Бобровник // Юриспруденція: теорія та практика. - 2007. - №4. - С.24-25.

11. Васильев С.В. Гражданский процесс: учебное пособие / С.В. Васильев. - Харьков: Одиссей, 2006. - 512 с.

12. Васильев С. Иммунитет свидетеля в гражданском судопроизводстве Украины / С. Васильев // Предпринимательство, государство и право. - 2003. - №3.

13. Гетманцев М. Заходи процесуального примусу як засоби реалізації цивільної процесуальної відповідальності / М.Гетманцев // Юридична Україна. - 2011. - №5. - С.71-77.

14. Гражданский процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Червоный Ю.С., Волосатый Г.С., Ермолаева В.О. и др. - Х.: Одиссей, 2008. - 434 с.

15. Захарова О.С. Проблеми процесуального примусу у цивільному процесі України / О.С. Захарова // Вісник Академії адвокатури України. - 2010. - №2(18). - С.134 - 136.

16. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права / О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородский. - М., 1961. - 390 с.

17. Коліна А.О. Щодо проблеми класифікації заходів господарської процесуальної відповідальності / А.О. Коліна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2013. - №5. - С.162 - 166.

18. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. - К.: Істина, 2006. - 944 с.

19. Кузнецова Н. Н. Процессуальная ответственность: миф или реальность? / Н. Н. Кузнецова // Концепция развития судебной системы и системы добровольного и принудительного исполнения решений Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции, арбитражных, третейских судов и Европейского суда по правам человека: сб. науч. статей. - Краснодар; СПб.: Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2007. - С. 452 - 459.

20. Курс гражданского процессуального права в двух томах / отв. ред. А.А. Мельников. - Т. 1. - М.: Наука,1981. - 480 с.

21. Курс цивільного процесу: підручник / В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін.; за ред. В.В. Комарова. - Х. : Право, 2011. - 1352 с.

22. Лукіна І.М. Цивільна процесуальна відповідальність: Автореф. Дис… канд.юрид.наук. / І.М. Лукіна. - Х., 2010. - 25 с.

23. Лукьянова Л.Г. Теория процессуального права / Л.Г. Лукьянова. - М., 2003. - 544 с.

24. Паскар А.Л. Місце цивільних процесуальних правовідносин у механізмі цивільного процесуального регулювання / А.Л. Паскар // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2012. - Випуск 618. - Правознавство. - С.82 - 88.

25. Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству / И.С. Самощенко, М.Х. Фарукшин. - М., 1971. - 149 с.

26. Теория юридического процесса / Под общ.ред. В.М. Горшенева. -- Харьков, 1985. - 218 с.

27. Тертишніков В.І. Цивільний процес: наук.-практ. посіб. / В.І. Тертишніков. - Х.: ФІНН, 2009. - 256 с.

28. Тертишніков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. - 576 с.

29. Цивільне процесуальне право України: підручник / Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. - К.: Атіка, 2009. - 760 с.

30. Цивільний процес України: академічний курс: Підручник / За ред. С. Я. Фурси. - К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2009. - 848 с.

31. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. - К.: Істина, 2011. - 536 с.

32. Цивільний процес: навчальний посібник. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. / За ред. Ю.В. Білоусова. - К.: Прецедент, 2005. - 172 с.

33. Чорнооченко С.І. Цивільний процес України: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 292 с.

34. Штефан, М.Й. Санкції цивільного процесуального права / М.Й. Штефан // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - №2 -3. - С.484.

35. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України. Академічний курс; Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. - 624 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Засади дослідження заходів процесуального примусу, підстави їх застосування та види. Попередження і видалення із залу судового засідання. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом. Місце цивільного процесуального права у системі права України.

  курсовая работа [113,9 K], добавлен 19.03.2016

 • Поняття і огляд заходів процесуального примусу. Аналіз випадків застосування заходів процесуального примусу в разі порушення правил, втановлених в суді: видалення із залу судового засідання; тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; привід.

  реферат [14,8 K], добавлен 04.02.2011

 • Поняття доказів та їх джерел у кримінальному процесі. Їх поняття, природа та види. Розмежування речових доказів та документів. Особливості збирання, перевірки та оцінки речових доказів. Процесуальний порядок залучення речових доказів до матеріалів справи.

  курсовая работа [58,3 K], добавлен 28.04.2010

 • Кримінально-процесуальні відносини під час збирання, перевірки і оцінки речових доказів. Види речових доказів, засоби їх отримання та умови процесуального оформлення. Вирішення питання про речові докази органами досудового розслідування і судом.

  курсовая работа [35,4 K], добавлен 05.05.2010

 • Теоретичні та практичні аспекти дослідження проблеми речових доказів у кримінальному процесі. Характеристика засобів отримання та процесуальний порядок формування речових доказів, особливості їх збереження органами досудового розслідування і судом.

  дипломная работа [86,7 K], добавлен 30.08.2014

 • Техніко-криміналістичні засоби та методи: поняття, класифікація, значення. Засоби криміналістичної техніки. Виявлення, фіксація та вилучення речових доказів. Проведення експертиз. Інструментарій експерта. Комп’ютеризація експертної діяльності.

  дипломная работа [132,0 K], добавлен 24.11.2007

 • Поняття збирання доказів та його зміст. Методи і засоби збирання доказів. Особливості збирання речових доказів та письмових документів. Форми фіксації доказової інформації: вербальна, графічна, предметна, наглядно-образова.

  реферат [29,0 K], добавлен 21.03.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.