Програмно-цільовий підхід до удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування у сфері благоустрою (на прикладі м. Чернігова)

Умови та засоби реалізації основних принципів і завдань благоустрою міст. Особливості використання програмно-цільового підходу в сучасному управлінні розвитком територій. Аналіз діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення благоустрою.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.10.2014
Размер файла 983,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У “Положенні про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів” [15] зазначено, що діяльність громадських інспекторів організовують та координують місцеві державні адміністрації. Проте представницьким органом місцевої громади є орган місцевого самоврядування, який переважно і взаємодіє з мешканцями населеного пункту, органами самоорганізації населення. Тому і координація діяльності громадських інспекторів має знаходитись в межах повноважень місцевих рад, що дозволить належним чином узгоджувати діяльність інспекторів з роботою комунальних контрольних служб.

Чинні підзаконні нормативно-правові акти також не містять дієвого механізму впливу споживачів на відбір виробників / виконавців послуг сфери благоустрою. Встановлений порядок проведення конкурсу з надання послуг сфери благоустрою створює передумови для змови учасників конкурсу та конкурсної комісії між собою та не сприяє створенню ринку житлово-комунальних послуг, не стимулює виробників / виконавців до підвищення якості послуг та оптимізації їх вартості.

Таким чином, навіть за наявності бажання громадськості, органів самоорганізації населення здійснювати контроль якості надання населенню послуг сфери благоустрою, сучасний рівень регламентації цих процесів знаходиться переважно на середньому або незадовільному рівнях.

На підставі узагальнення результатів аналізу стану регламентації різних інструментів участі громадськості, органів самоорганізації населення у забезпеченні населення якісними послугами сфери благоустрою на рівні актів центральних органів виконавчої влади, пропонується внести до підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють питання якості житлово-комунальних послуг, комплекс змін, які би забезпечили дієві механізми здійснення споживачами контролю якості цих послуг. Зокрема:

1. У Постанові Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” доповнити Порядки, затверджені цією Постановою, пунктами наступного змісту: “Розміри цін/тарифів на ___________ послугу обговорюються із споживачами у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства”.

2. Порядок проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005№ 631, доповнити пунктом, який би передбачав формування складу конкурсної комісії з числа представників органу місцевого самоврядування та громадськості, органів самоорганізації населення (громадських уповноважених) на паритетних умовах.

3. У Постанові Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 “Про затвердження Правил надання населенню послуг з вивезення побутових відходів”:

- викласти пункт 10 Правил в такій редакції: “10. Контроль якості послуг здійснюється балансоутримувачами/власниками житлового фонду, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади,територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади відповідно до наданих їм повноважень”;

- доповнити Правила пунктом 10-1 наступного змісту: “10-1. Громадський контроль надання послуг здійснюється громадськими уповноваженими. Громадський уповноважений - представник органу самоорганізації населення, а у разі його відсутності у будинку (гуртожитку),- особа, уповноважена загальними зборами (конференцією) мешканців будинку (гуртожитку), групи будинків представляти їх інтереси у стосунках із представниками влади, виконавцями, виробниками послуг, іншими споживачами, громадськими організаціями”;

- доповнити Правила пунктом 10-2, в якому встановити порядок здійснення громадськими уповноваженими контролю за якісними та кількісними показниками послуг в інтересах споживачів, яких вони представляють [15].

4. Доповнити Правила утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджені Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства [17], нормами, які передбачають залучення громадськості до участі у здійсненні контролю за наданням послуг з утримання житлових будинків та прибудинкових територій.

5. У Типовому Статуті ОСББ та Типовому договорі відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя, затвердженому Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства [18], передбачити механізм узгодження інтересів членів ОСББ із інтересами усіх власників житлових та нежитлових приміщень певного будинку на договірній основі з органом самоорганізації населення, утвореним цими власниками.

Через невідповідність чинному законодавству та низьку управлінську якість пропонується скасувати наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від “Про затвердження Положення про громадського інспектора у сфері житлово-комунального господарства” [16] та запропонувати нову редакцію Положення про громадського інспектора у сфері житлово-комунального господарства, в якій передбачити механізм висування кандидатів загальними зборами/ представниками мешканців певної території або збору підписів мешканців відповідної території на підтримку кандидата у громадські інспектори. Крім цього, у новій редакції Положення необхідно передбачити регулярне звітування громадського інспектору не тільки перед органами влади, але й перед громадою, яку він представлятиме.

Хоча законодавство України передбачає, що органи самоорганізації населення наділені певними повноваженням в сфері здійснення громадського контролю за дотриманням правил благоустрою територій населених пунктів, прямих прив'язок та посилань на те, що саме ОСН могли б стати основою для формування корпусу громадських інспекторів, на жаль, немає. Однак вивчення локальних нормативних актів та матеріалів практики свідчить про можливість започаткування інституту громадських інспекторів саме на базі ОСН, що надасть можливість останнім більш ефективно використовувати закріплені за ними повноваження. У зв'язку з цим, вирішальною залишається проблема зацікавленості органів місцевого самоврядування у налагоджені співпраці з громадськими структурами в цілому та ОСН зокрема. Її розв'язання могло б бути забезпечено шляхом деталізації питань участі ОСН у здійснені громадського контролю благоустрою на рівні місцевих правил благоустрою, а також через делегування ОСН окремих повноважень органів місцевого самоврядування у цій сфері [25].

Розроблені перспективи розширення повноважень органів самоорганізації населення щодо здійснення координаційних та контрольних функцій у сфері благоустрою мають забезпечити не тільки дієвий контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування у сфері благоустрою, а й мотивувати мешканців міста брати активну участь в управлінні його територією, що нарешті має призвести до підвищення рівня співпраці міської влади з громадою.

3.3 Практичні заходи органів місцевого самоврядування м. Чернігова з покращення стану благоустрою міста в рамках програмно-цільового підходу

Реформування системи діяльності органів місцевого самоврядування в сфері благоустрою вбачається на сучасному етапі лише за умови використання програмно-цільового підходу можливе тазабезпечення ефективної взаємодії установ різного підпорядкування, які діють в межах власних повноважень, що регламентуються певними законодавчо-нормативними документами. В свою чергу налагоджена довгострокова співпраця виконавчих органів міської та районних у місті рад, комунальних підприємств, громадських організацій, органів самоорганізації населення, інших суб'єктів діяльності у сфері благоустрою м. Чернігова, неможлива без прийняття відповідних комплексних цільових програм, які крім того покликані забезпечити і стабільне фінансування запланованих заходів, моніторинг та контроль за заздалегідь визначеними критеріями.

Програмно-цільовий підхід до вирішення проблем благоустрою міста необхідний, так як без стрункої комплексної системи благоустрою міста неможливо домогтися якихось значимих результатів в забезпеченні комфортних умов для діяльності і відпочинку мешканців міста. Важливою є чітка узгодженість дій усіх підприємств і організацій, що забезпечують життєдіяльність і займаються благоустроєм міста. Визначення перспектив благоустрою міста дозволить домогтися зосередження коштів на вирішенні поставлених завдань, а не витрачати кошти на капітальний ремонт окремих елементів благоустрою.

Розробки таких програм вимагає і діючий в Україні принцип формування державного та місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу.

Зокрема Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки передбачено:

- впровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні;

- удосконалення систем моніторингу й оцінювання використання бюджетних коштів;

- підвищення прозорості формування й виконання місцевих бюджетів шляхом зміни періодичності публікації й розширення обсягу інформації про виконання місцевих бюджетів;

- впровадження середньострокового планування, на рівні місцевих бюджетів;

- закріплення в законодавстві норм, що визначають процедуру середньострокового планування;

- розроблення методології середньострокового бюджетного планування;

- запровадження програм розвитку регіонів на середньострокову перспективу.

До кінця 2014 року заплановано запровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та повномасштабне запровадження програмно-цільового методу.

Ефективність співробітництва органів влади та місцевого самоврядування з громадськими організаціями, за участю ділових кіл і населення, визначається можливістю використання додаткових ресурсів для розвитку соціальної сфери регіонів і міст і, перш за все, кооперації зусиль усіх сторін, потенційно зацікавлених у соціально-економічному розвитку територій: адміністрації, організацій третього сектора, населення міста та бізнесу.

Множинність суб'єктів, що реалізують своєю діяльністю політику держави у житлово-комунальній сфері, також є причиною, по якій саме цільові програми мають переваги перед іншими механізмами управління. Цільові програми дозволяють забезпечити координацію діяльності широкого кола учасників діяльності з вирішення соціальних проблем.

Крім того, регулювання цієї діяльності за допомогою цільових програм дає можливість гнучко реагувати на зміни, що відбуваються в соціумі. Цільові програми розраховуються на певний термін (зазвичай 3-5 років), що дозволяє забезпечувати їх етапність і спадкоємність. При розробці програми на наступний часовий період є можливість оцінки діяльності на попередньому етапі з точки зору ефективності використаних коштів та їх коригування.

Для створення сучасної цільової програми оптимальним управлінським рішенням буде створення спеціальної групи розробників - творчого колективу, який об'єднує фахівців-методологів, що виконують організаторські функції (так званих модераторів), тобто керуючих самим процесом проектування, а також фахівців - теоретиків і практиків, добре знайомих з різними сторонами проблеми (начальника відділу благоустрою управління ЖКГ міської ради, інженерів, керівників виробничих відділів комунальних підприємств “Новозаводське”, “Деснянське”, шляхо-будівельного підприємства, керівників відділів соціально-економічного розвитку та благоустрою районних у місті рад). У творчу групу доцільно включити і людей-носіїв проблеми - голів вуличних комітетів, голів ОСББ.Це забезпечить можливість для розробників побачити проблему як би “зсередини”. Особливо важливо це для розробки цільових програм, що передбачають реформування господарських відносин у сфері благоустрою міста, створення конкурентного середовища, впровадження та розвитку нових форм господарювання на основі співуправління об'єктами житлового фонду, таких як кондомінімуми чи ОСББ.

Існуючий стан в галузі благоустрою обумовлено низкою негативних чинників. У першу чергу це розрізненість дій підприємств, що займаються утриманням і ремонтом інженерних мереж, і підприємств, що займаються благоустроєм. Наприклад, проведення комплексного благоустрою вулиць принесе наступні переваги: одночасно з капітальним ремонтом автодороги проводити капітальний ремонт підземних інженерних мереж, тротуарів, фасадів будівель, облаштування газонів і квітників, організацію, ремонт і заміну огорож установ, доріг, тротуарів, квітників.

Найбільш складною проблемою, що виникає при реалізації цільових програм, є проблема координації діяльності її виконавців. При цьому в самій цільовій програмі іноді спеціально передбачені координаційні заходи.

Необхідно організувати взаємодію між підприємствами при вирішенні питань благоустрою міста, закріпивши за кожним певні постійні території, за якими повинен вестися регулярний догляд.

У аналітично-описовій частині Стратегії розвитку м. Чернігова [42] дана загальна характеристика територіальної громади, проаналізоване геополітичне та економіко-географічне положення міста, його природні та інженерно-геологічні умови, стан довкілля, демографічні характеристики станом на 2007 рік. Проте, за останні п'ять років ситуація в місті майже по всіх параметрах, особливо стосовно утримання об'єктів житлового фонду, водопостачальної та каналізаційної мережі (включно з водовідведенням), утримання доріг, санітарно стану та благоустрою території міста, значно погіршилась. Тому, перш за все, при розробці комплексної цільової програми благоустрою міста Чернігова необхідно провести експертний аналіз:

- сучасного стану та перспектив розвитку вулично-дорожньої та інженерної систем міста;

- технічного оснащення комунальних підприємств та наявного резерву спецтехніки, що знаходиться у суб'єктів господарювання інших форм власності;

- інженерно- технічного стану мереж зовнішнього освітлення;

- необхідного розміру фінансування на вирішення першочергових проблем, які мають найбільший вплив на стан благоустрою міста в цілому (наприклад підтоплення вул. Нахімова, Варзара, Тихої та ін. мікрорайону Лісковиця, необхідність влаштування асфальтного покриття або нанесення стійкого шару пісчано-щебневої суміші на проїжджу частину окремих вулиць міста, облаштування каналізаційного водовідведення дощових та талих вод з проїжджої частини вул. Жабинського, Шевченка та ін.);

- необхідних витрат на облаштування необхідної кількості ігрових та спортивних дитячих майданчиків;

- шляхів створення ефективної системи очищення території міста від побутового сміття та листя;

- можливостей впровадження комплексної системи поводження з зеленими насадженнями та озеленення міста і т.д.

Отже прийняття Програми зумовлена необхідністю:

- продовження робіт по обслуговуванню і утриманню, підтримці санітарного стану загальноміських територій міста, територій масового відпочинку громадян, громадського туалету;

- продовження робіт з висадки нових і утриманню існуючих зелених насаджень (газонів, дерев, кущів, квітників) загальноміських території міста, центрального парку, центральної площі;

- забезпечення гуманного поводження з тваринами, продовження робіт по відлову бродячих тварин, облаштування та утримання притулку для бродячих тварин;

- проведення поточних ремонтів і утримання існуючих малих архітектурних форм, квітників та влаштування нових;

- створення умов безпеки життя, здоров'я і відпочинку мешканців міста, попередження правопорушень у громадських місцях, продовження робіт по безперебійному енергозабезпеченню зовнішнього освітлення міста та обслуговування мереж;

- забезпечення безпеки дорожнього руху, попередження виникнення аварійних ситуацій, продовження робіт по утриманню та обслуговуванню покриття вулично-дорожньої мережі;

- недопущення несанкціонованої торгівлі та створення умов для розвитку споживчого ринку.

Мету Програми можна визначити як: вдосконалення комплексної системи благоустрою міста Чернігова.

Конкретизуючи стратегічну мету Програми, потрібно окреслити і підпорядковані їй підцілі: організація благоустрою загальноміських територій та житлових кварталів; поліпшення зовнішнього дизайну міста; підтримка належного санітарного та технічного стану загальноміських територій, доріг, надійного функціонування зовнішнього освітлення міста; зниження рекреаційних навантажень; підвищення комфортності проживання та відпочинку населення [41].

Основні завдання Програми:

- забезпечення належної експлуатації обладнання на протязі всього періоду використання;

- благоустрій міста та покращення умов проживання і відпочинку мешканців;

- здійснення ефективних та комплексних заходів з утримання територій міста у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування;

- створення та формування високо декоративних та ефективних в екологічному відношенні зелених насаджень;

- розв'язання на сучасному технічному рівні питання утримання покриття вулично-дорожньої мережі у належному стані та чистоті;

- створення нових комфортних зон відпочинку для мешканців міста;

- підтримання на належному рівні технічного стану систем зовнішнього освітлення міста та впровадження енергозберігаючих заходів;

- залучення підприємств різних сфер діяльності та громадських організацій для вирішення питань благоустрою міста.

Наступним кроком розробки комплексної цільової програми благоустрою міста Чернігова має бути розробка конкретних завдань програми з визначенням їх безпосередніх виконавців та критеріїв і методів оцінки ефективності її виконання.

Серед основних завдань Програми можна визначити наступні:

1. Удосконалення системи управління підприємствами і організаціями житлово-комунального господарства всіх форм власності, розвиток ринкових відносин у галузі.

- Виконавчий комітет міської ради

- Управління ЖКГ міської ради

2. Створення конкурентного середовища у сфері виконання робіт з обслуговування загальноміських територій, мереж зовнішнього освітлення та міських доріг.

- Виконавчий комітет міської ради

- Управління ЖКГ міської ради

3. Зменшення витрат енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві, проведення ефективної енергозберігаючої політики.

- Виконавчий комітет міської ради

- Управління ЖКГ міської ради

4. Забезпечення утримання та обслуговування загальноміських та благоустрій прибудинкових територій.

- Виконавчий комітет міської ради

- Управління ЖКГ міської ради

- Комунальні підприємства “Деснянське”, “Новозаводське”, “ЖЕК-13”, “ЖЕК-10“ міської ради

5. Благоустрій та озеленення загальноміських та прибудинкових територій.

- Управління ЖКГ міської ради

- Комунальні підприємства “Дільниця з контролю за благоустроєм міста”, “Зеленбуд”, “Деснянське”, “Новозаводське”, “ЖЕК-13”, “ЖЕК-10” міської ради

6. Здійснення облаштування міст відпочинку малими архітектурними формами, квітниками та проведення ремонту існуючих.

- Виконавчий комітет міської ради

- Управління ЖКГ міської ради

- Управління архітектури та містобудування міської ради

7. Утримання в належному санітарному стані території міста.

- Управління ЖКГ міської ради

- Комунальне підприємство “Дільниця з контролю за благоустроем міста” та “Екологічна інспекція” комунального підприємства “АТП-2528” міської ради

- Відділи соціально-економічного розвитку та благоустрою Деснянської та Новозаводської районних у місті рад

8. Здійснення заходів щодо безперебійного енергозабезпечення та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста.

- Виконавчий комітет міської ради

- Управління ЖКГ міської ради

9. Реалізація заходів щодо проведення реконструкції проїжджої частини, своєчасного проведення капітального та поточного ремонту ділянок міських доріг, внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів, заміна світлофорів, оновлення дорожньої розмітки, утримання покриття вулично-дорожньої мережі у належному стані та чистоті.

- Виконавчий комітет міської ради

- Управління ЖКГ міської ради

- Комунальне шляхо-будівельне підприємство міської ради

- Відділи соціально-економічного розвитку та благоустрою Деснянської та Новозаводської районних у місті рад

10 Реалізація заходів по утриманню рекреаційної зони у належному санітарному стані та виконання протипожежних заходів.

- Виконавчий комітет міської ради

- Управління ЖКГ міської ради

Частина напрямків діяльності, які необхідно передбачити у комплексній цільовій програмі з благоустрою міста Чернігова вже охоплена прийнятими на рівні міста програмами: “Програма відновлення та реконструкції ігрових та дитячих майданчиків на 2009-2014 роки”, “Програма освітлення міста Чернігова на 2012-2016 роки”, “Програма покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова на 2012-2016 роки”. Їх, безумовно, потрібно інтегрувати до Програми, включивши передбачені ними заходи як до фінансово-кошторисного, так і до організаційного та контрольного розділів.

Однією з проблем благоустрою міста є вандальні дії деяких жителів до елементів благоустрою: приводяться в непридатність дитячі майданчики, руйнуються і розмальовуються фасади будівель, створюються звалища будівельного та іншого сміття.

Аналіз показує, що проблема полягає в низькому рівні культури поведінки жителів міста на вулицях і у дворах, недбалому відношенні до елементів благоустрою міста.

Рішенням цієї проблеми може бути затвердження меж територій за кожним будинком в якості спільного майна власників багатоквартирних житлових будинків. Обов'язкове утримання таких територій за рахунок власників має спричинити зацікавленість кожного жителя у належному стані свого майна. Крім того, щорічне проведення огляду-конкурсу "Кращий під'їзд, будинок, двір, вулиця", різних конкурсів, спрямованих на озеленення дворів, балконів, під'їздів, оглядів-конкурсів "За краще проведення робіт з благоустрою та санітарного утримання прилеглих територій" із залученням підприємств , організацій та установ може дати певний поштовх до прояву дизайнерських талантів жителів і їх активної участі в оформленні своїх дворів і вулиць.

Проведення даних конкурсів покликане підвищувати культуру поведінки чернігівців, прищеплювати дбайливе ставлення до елементів благоустрою міста, залучати жителів до участі в роботах з благоустрою, санітарного і гігієнічному утриманні прилеглих територій.

Планування робіт з благоустрою, озеленення, підтримки належного санітарного стану зелених зон, парків, скверів міста, неможливе без консолідації, аналізу та врахування інформації щодо переліку необхідних робіт за пропозиціями комунальних та житлово-експлуатаційних підприємств, депутатів міської та районних у місті рад, голів вуличних та будинкових комітетів, мешканців міста (додаток Г). Даний перелік має щорічно оновлюватись та враховуватись при складанні програм соціально-економічного розвитку на наступний рік на рівні міста та районів у місті, титульного списку об'єктів благоустрою, річних планів благоустрою території районів у місті. За оновленими даними мають вноситись корективи до комплексних цільових програм і, безперечно, до Програми благоустрою міста.

Для забезпечення оптимізації витрат бюджету міста та районних у місті бюджетів на проведення капітального та поточного ремонту дорожньої мережіта тротуарів міста, а також підтримання у належному стані доріг у приватному секторі забудови, які не мають твердого покриття необхідно оновити дані щодо стану вулично-дорожньої мережі м. Чернігова (додаток Д). Проведення щорічного осіннього обстеження покриття доріг та внутрішньо квартальних проїздів дозволить здійснювати обґрунтовані розрахунки видатків на виконання капітального ремонту декількох вулиць міста на рік, зменшити витрати на поточний ремонт та максимально враховувати потреби мешканців приватного сектору забудови щодо проведення планування доріг без твердого покриття автогрейдером і підсипки їх пісчано-щебневою сумішшю.

Аналогічному обстеженню підлягає інженерно-технічний стан мереж зовнішнього освітлення з метою внесення коректив до Програми благоустрою, розрахунку видатків у бюджеті міста на наступний рік та здійснення щорічного планування робіт з благоустрою території м. Чернігова.

Також, виконання комплексної Програми благоустрою міста неможливе без залучення перспективного досвіду прийняття та впровадження ефективних управлінських рішень у сфері благоустрою інших міст. Тому буде доцільним на етапі підготовки Програми залучити до пошукової та творчої роботи експертів та громадськість шляхом проведення відповідного конкурсу. В будь-якому разі, економічний ефект від введення інноваційної складової у підготовку заходів Програми буде значно вищим, ніж витрати на проведення такого конкурсу.

Не можна залишати поза увагою інформаційну складову реалізації Програми. Адже саме наявність достовірної, виваженої, максимально повної інформації забезпечує адекватне сприйняття і розуміння територіальною громадою дій місцевої влади щодо підтримки і розвитку благоустрою міста.

Перед державою та органами місцевого самоврядування стоїть завдання розвитку громадянського суспільства, що неможливо без залучення громадських організацій, суспільно активних членів територіальної громади до управління соціально-економічним розвитком території.Прозорість рішень, прийнятих органами місцевого самоврядування, та їх відповідність потребам мешканців територіальної громади має забезпечити позитивну оцінку громади дій місцевої влади та дати можливість залучити громадян до процесу прийняття та впровадження важливих для громади рішень, забезпечити дієвий контроль над виконанням заходів Програми, її своєчасну корекцію на основі задіяння контролюючої функції громадських організацій та органів самоорганізації населення. Практичними кроками реалізації цього напрямку роботи є не тільки висвітлення діяльності місцевих рад у друкованих засобах масової інформації, участь депутатів та керівників виконавчих органів у телепередачах за означеною тематикою, а й переведення на інтерактивну основу інформаційних ресурсів міської ради (офіційного веб-порталу:http://www.chernigiv-rada.gov.ua) та районних у міст рад (веб-сайтів: http://nzrada.cn.uaта http://desn-rada.cn.ua)

Отже, залучення громадськості також є одним з політичних методів мінімізації ризиків втрати довіри до органів місцевого самоврядування, необхідним інструментом підтримки важливих суспільних проектів, який дозволяє уникати зайвого опору місцевим програмам розвитку, пасивної бездіяльності та прямої конфронтації з громадою.

Таким чином, заходи покращання сфери благоустрою м. Чернігова та районів міста повинні забезпечуватися комплексно - як діями з боку населення, так і діями з боку суб'єктів господарювання та органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування повинні встановлювати основні напрямки та критерії благоустрою, забезпечувати основну частину фінансування, проте населення і організації міста повинні сприяти органам місцевого самоврядування у благоустрої території. Забезпечити ефективне виконання цих та інших завдань у сфері благоустрою органи місцевого самоврядування м. Чернігова зможуть лише з дотриманням принципів і методів програмно-цільового підходу.

Висновки до розділу 3

Пропонуючи шляхи удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування з благоустрою територій, необхідно підкреслити, що результативність діяльності органів влади у цій сфері залежить у значній мірі як від досконалості законодавчо-нормативного підґрунтя, так і від реалізації існуючих норм на місцевому рівні. Тому відповідні пропозиції вважається за доцільне узагальнити наступним чином:

1. Нормативно-правове регулювання сфери благоустрою міст повинно вдосконалюватися як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні за рахунок узгодження нового законодавства у сфері благоустрою з вже існуючими нормативно-правовими актами.

Доцільним виступає вдосконалення нормативно-правового регулювання здійснення державних закупівель робіт з утримання об'єктів благоустрою, розмежування повноважень між суб'єктами, які мають здійснювати благоустрій населених пунктів, врегулювання питання дольової участі мешканців будинку у співфінансуванні робіт з благоустрою.

Існує необхідність прийняття регуляторних актів на місцевому рівні, які б деталізували права та обов'язки суб'єктів у сфері благоустрою, механізми їх взаємодії, норми та правила поведінки.

2. Важливим шляхом реформування діяльності у сфері благоустрою вбачається розширення співпраці у питаннях розвитку територій між органами місцевого самоврядування та органами самоорганізації населення. Цей шлях, при продуманій організації та чіткому і послідовному виконанні запланованих кроків, дозволить досягти суттєвого покращення з багатьох проблемних питань благоустрою територій населених пунктів за рахунок реалізації принципів народовладдя, субсидіарності, збалансування державних і місцевих інтересів без суттєвого збільшення видаткової частини бюджету.

3. Реальне вдосконалення практичної діяльності органів місцевого самоврядування на рівні м. Чернігова можливе лише при спрямуванні узгоджених, продуманих дій різних суб'єктів сфери благоустрою на виконання єдиної стратегічної мети із застосуванням принципів програмно-цільового підходу та впровадження перспективного досвіду прийняття управлінських рішень на інноваційній основі в умовах конкурентного середовища.

благоустрій управління самоврядування

Висновки

Проведене дослідження теоретичних засад, законодавчо-нормативного забезпечення сфери благоустрою населених пунктів в Україні, діяльності органів місцевого самоврядування з благоустрою міста Чернігова, дозволило розробити практичні рекомендації з вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування у сфері благоустрою міста, що ґрунтуються на дотриманні принципів програмно-цільового підходута зробити наступні висновки:

1. Проведене дослідження нормативно-правового регулювання відносин щодо здійснення благоустрою населених пунктів свідчить, що наявна нормативно-правова база сфери благоустрою в Україні є досить розгалуженою, охоплює різні напрямки діяльності системи житлово-комунального господарства та містить у собі норми різних галузей права, а тому потребує глибокого порівняльно-кореляційного аналізу з метою визначення дублювань та прогалин, опрацювання шляхів покращення якості та підвищення дієвості законодавства і конкретних пропозицій до розробки відповідних законопроектів. В той же час вона охоплює далеко не всі аспекти такої специфічної діяльності як благоустрій територій, а отже потребує значної роботи щодо систематизації та конкретизації існуючих норм на основі аналізу їх практичного застосування.

2. Серед основних умов та засобів реалізації принципів і завдань благоустрою міст можна назвати чітке дотримання положень Закону України “Про благоустрій населених пунктів” та прийнятих на місцевому рівні “Правил благоустрою населених пунктів”, яке забезпечується системним контролем уповноважених на це органів, активною участю громадян у благоустрої територій та належним рівнем нормативно встановленої відповідальності у цій сфері.

Серед переліку завдань, що стоять перед органами місцевого самоврядування у забезпеченні благоустрою територій, пріоритетними на сьогодні є забезпечення ефективності заходів з утримання об'єктів благоустрою, недопущення їх руйнування, санітарне очищення та збереження об'єктів загального користування. Засоби для здійснення цієї роботи визначені як законодавчими актами так і “Правилами благоустрою території населених пунктів”, які приймаються на місцевому рівні. Тому головною умовою діяльності органів місцевого самоврядування в сфері благоустрою має бути забезпечення її системності та комплексності з урахуванням специфіки території на основі чіткого дотримання принципів законності.

3. Розглядаючи теоретичні засади та практичні аспекти застосування програмно-цільового підходу в сучасному управлінні розвитком територій, їх благоустроєм, потрібно окремо виділити такі його особливості як: узгодженість по ресурсах, виконавцях і термінах здійснення комплексу запланованих заходів з благоустрою, системний характер постановки основних цілей і завдань з вирішення складних комплексних проблем розвитку територій, здатність концентрувати обмежені матеріальні і фінансові ресурси, можливість залучення громадського контролю, що в результаті забезпечує ефективне вирішення питань місцевого значення.

Відповідність програмно-цільового підходу специфіці перехідного періоду, у якому знаходиться на даний час система житлово-комунального господарства України, дозволяє розглядати його як один з основних методів здійснення якісних змін у цій сфері як на державному, так і на місцевому рівнях

4. Проведений аналіз ефективності впровадження управлінських рішень з благоустрою населених пунктів України засвідчив, що до вирішення проблем благоустрою міста необхідно якнайширше застосовувати програмно-цільовий підхід, так як без стрункої комплексної системи благоустрою міста неможливо домогтися якихось значимих результатів в забезпеченні комфортних умов для діяльності і відпочинку його мешканців. Важливою є чітка узгодженість дій усіх підприємств і організацій, що забезпечують життєдіяльність і займаються благоустроєм міста. Визначення перспектив благоустрою міста дозволить домогтися зосередження коштів на вирішенні поставлених завдань, а не витрачати кошти на капітальний чи поточний ремонт окремих елементів благоустрою.

Важливими складовими результативності діяльності органів місцевого самоврядування, на сучасному етапі, є пошук нестандартних шляхів розв'язання існуючих проблем, комплексність задіяних фінансових, матеріально-технічних та управлінських ресурсів на основі врахування максимальної кількості чинників, що впливають, в кінцевому рахунку, на показники економічної ефективності практичної діяльності та задоволеність населення рівнем надання послуг.

5. Аналізуючи ступінь реалізації програмно-цільового підходу в управлінській діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова щодо забезпечення благоустрою міста потрібно зазначити, що Чернігівською міською радою у 2012 -2013 роках прийнято ряд цільових програм. Це свідчить про орієнтацію органів управління в сфері благоустрою на програмно-цільовий підхід. Проте, доводиться констатувати, що обсяг фінансування цих програм (40-50 % від потреби) є недостатнім.

Проведення робіт з благоустрою міста вимагає від органів місцевого самоврядування м. Чернігова акумуляції переважної частини як матеріально-фінансових так і людських ресурсів. В той же час, неузгодженість окремих дій комунальних підприємств, брак дієвого контролю за якістю виконання робіт суттєво знижують ефективність дій, що вживаються посадовцями та працівниками комунальних служб. Означена диспропорція у витратах і отриманому результаті свідчить про гостру необхідність вжиття невідкладних заходів з реформування системи діяльності органів місцевого самоврядування в сфері благоустрою з використанням програмно-цільового підходу.

6. Проведений аналіз громадської думки щодо діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова з благоустрою міста свідчить, що у системі забезпечення якості та організації надання послуг благоустрою та ЖКП комунальними та приватними підприємствами існує ряд недоліків. Переважна більшість жителів, в цілому незадоволені якістю одержуваних послуг у сфері благоустрою. Відзначається низький рівень інформованості населення про діяльність органів місцевого самоврядування, та комунальних підприємств, що надають послуги сфери благоустрою та ЖКП. Це ставить перед органами місцевого самоврядування м. Чернігова завдання щодо посилення роботи з інформування населення про діяльність влади та залучення громадян до участі в управлінні розвитком території міста.

7. Основними напрямами удосконалення нормативно-правової основи щодо здійснення благоустрою населених пунктів мають бути: розмежування повноважень між суб'єктами, які мають здійснювати благоустрій населених пунктів; розробка правил розміщення, утримання, використання, збереження всіх об'єктів благоустрою, а не лише окремих із них; визначення умов здійснення благоустрою з метою задоволення потреб у благоустрою всіх верств населення різного стану здоров'я та соціального положення; визначення підстав і порядку притягнення до відповідальності суб'єктів, винних у порушенні законодавства щодо благоустрою населених пунктів; уточнення складу правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів, закріплення розміру санкцій, спрямованих на недопущення правопорушень в майбутньому.

Прийняття запропонованих змін до існуючих законодавчих і нормативних актів, а також нових законодавчих документів дозволить певним чином конкретизувати дії органів місцевого самоврядування у сфері благоустрою, заповнить прогалини у законодавчому полі. Проте реалізація положень чинного законодавства залишається детермінованою ефективністю їх впровадження, що має спиратись на чіткі, опрацьовані на практиці механізми. Тому більш глибоке вдосконалення нормативно-правового регулювання сфери благоустрою можливе лише з врахуванням досвіду практичної діяльності та нормотворчості органів місцевого самоврядування у співпраці з територіальною громадою та органами самоорганізації населення, які максимально наближені до вирішення актуальних потреб конкретних територій.

8. Розроблені перспективи розширення повноважень органів самоорганізації населення щодо здійснення координаційних та контрольних функцій у сфері благоустрою мають забезпечити не тільки дієвий контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування у сфері благоустрою, а й мотивувати мешканців міста брати активну участь в управлінні його територією, що нарешті має призвести до підвищення рівня співпраці міської влади з громадою.

Розширення співпраці у питаннях розвитку територій між органами місцевого самоврядування та органами самоорганізації населення, при продуманій організації та чіткому і послідовному виконанні запланованих кроків, дозволить досягти суттєвого покращення у багатьох проблемних питаннях благоустрою території м. Чернігова за рахунок реалізації принципів народовладдя, субсидіарності, збалансування державних і місцевих інтересів без суттєвого збільшення видаткової частини бюджету.

9. Заходи з покращення сфери благоустрою м. Чернігова та районів міста повинні забезпечуватися комплексно - як діями з боку населення, так і діями з боку суб'єктів господарювання та органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування повинні встановлювати основні напрямки та критерії благоустрою, забезпечувати основну частину фінансування, проте населення і організації міста повинні сприяти органам місцевого самоврядування у благоустрої території. Реальне вдосконалення практичної діяльності органів місцевого самоврядування на рівні м. Чернігова можливе лише при спрямуванні узгоджених, продуманих дій різних суб'єктів сфери благоустрою на виконання єдиної стратегічної мети із застосуванням принципів програмно-цільового підходу та впровадження перспективного досвіду прийняття управлінських рішень на інноваційній основі в умовах конкурентного середовища.

Перелік посилань

1. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 № 254/96 -ВР в редакції від 01.02.2011

2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями /Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 15, ст.97

3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.01 № 2493 зі змінами та доповненнями / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 14, ст.89

4. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV зі змінами та доповненнями / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 15, ст.98

5. Закон України “Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.2005р. № 2807-ІУ зі змінами та доповненнями / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 8, ст.75

6. Закон України “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки” від 24.06.2004р. № 1869-ІУ зі змінами та доповненнями / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, № 47-48, ст.720

7. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо благоустрою населених пунктів” від 17.05.2012 № 4710-IV зі змінами та доповненнями / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 8, ст.75

8. Закон України “Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004р. № 1875-ІУ зі змінами та доповненнями / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 42, ст.526

9. Закон України “Про органи самоорганізації населення”/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 48, ст.254

10. Закон України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 29.11.2001р. № 2866-ІІІ зі змінами та доповненнями / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 6, ст.41

11. Закон України “Про оренду державного та комунального майна” від 10.04.1992р. № 2269-ХІІзі змінами та доповненнями / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 18, ст.157

12. Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” 19.06.1992р. № 2482-ХІІ; зі змінами та доповненнями / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.167

13. Постанова Верховної Ради України “Про концепцію сталого розвитку населених пунктів” від 24 грудня 1999 року №1359-XIV

14. Наказ Мініністерствабудівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України “Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів” від 16.01.07 №7

15. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України “Про затвердження Положення про громадського інспектора у сфері житлово-комунального господарства” від 11.12.2009 № 390

16. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства “Про затвердження правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій” від 17.05.2005 № 76

17. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства “Про затвердження Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя” від 27.08.2003 № 141

18. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства “Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу” від 11.11.2005№ 160

19. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010-2015 роки” від 04.11.2009 № 1320-р зі змінами та доповненнями

20. Правила прибирання та утримання територій населених пунктів України, КТМ 204 України 042-93

21. Аналітичний звіт за результатами аналізу придатності актів центральних органів виконавчої влади для забезпечення реалізації громадськістю, органами самоорганізації населення їх повноважень у житлово-комунальній сфері / за заг. ред. Є.Г. Абрамової, А.С. Крупника. - Одеса: ПП “Євродрук”, 2012. - 64 с.

22. Беззубко Л.В., Кольцова Д.В. Органи самоорганізації населення: проблеми і шляхи рішення [Текст] / Л.В. Беззубко, Д.В. Кольцова. - Донецьк: Норд-Прес, 2006. - 122 с. - 300 пр. - ІББК 966-380-097-6.

23. Беззубко Л.В., Стойка А.В., Кольцова Д.В. Взаємодія органів місцевого самоврядування і громадськості: / Монографія. - Донецьк: Норд-компьютер, 2006.- 204 с. 300 пр. - ІББК 966-7477-64-9.

24. Виконання бюджету у 2008-2011 роках. Офіційний сайт Чернігівської міської ради

25. Джабраїлов Р.А. Господарська правосуб'єктність міста: теорія и практика: монографія / Р.А. Джабраїлов ; НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. -- Донецьк : Вид-во “Ноулідж”, 2010. -- 455 с.

26. Довідка “Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Новозаводського району за 2008 рік”

27. Довідка “Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Новозаводського району за 2009 рік2

28. Довідка “Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Новозаводського району за 2010 рік”

29. Довідка “Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Новозаводського району за 2011 рік”

30. Довідка “Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Новозаводського району за 2012 рік”

31. Довідка “Про виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Чернігова за 2009 рік”

32. Довідка “Про виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Чернігова за 2010 рік”

33. Довідка “Про виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Чернігова за 2011 рік”

34. Ігнатенко О.П. Благоустрій в місті: навчально-методичний посібник для слухачів дистанц. курсу / Ігнатенко О.П.; Асоц. міст України та громад - К., 2008. - Серія навчальних програм для працівників місцевого самоврядування. Кн.. 21.

35. Кращі практики благоустрою міст України у 2012 році // Сайт Асоціації міст України

36. Леонец В. О. Проблемы современного землепользования в городах / В. О. Леоне // Земельное право Украины. -- 2006. -- № 5. -- С. 22-28.

37. Орловський О. С. Перспективи розширення повноважень органів самоорганізації населення у сфері благоустрою // Університетські наукові записки. - 2009. - № 3 (31). - С. 30-33.

38. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

39. “Програма економічного та соціального розвитку міста Чернігова на 2012 рік”

40. “Програма благоустрою міста Славутича на 2013 - 2015 роки”

41. “Стратегія розвитку міста Чернігів на 2007-2015 роки”

42. Україна комунальна - статистика ЖКГ Черкаська Н. В. Правова основа здійснення благоустрою населених пунктів // Економіка та право. - 2010. - № 2. - С. 55-59.

Додаток А

Перелік нормативно-правового регулювання сфери благоустрою Постановами Кабінету Міністрів України

1. Постанова КМУ від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»;

2. Постанова КМУ від 20.05.2009р. № 529 «Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій»;

3. Постанова КМУ від 04.10.1995р. № 786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна»;

4. Постанова КМУ від 21.10.1995 «Про спрощення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг»;

5. Постанова КМУ від 11.10.2002р. № 1521 «Про реалізацію Закону України «Про ОСББ»;

6. Постанова КМУ від 08.07.2009р. № 693 «Про скасування постанови КМУ від 14.04.2009р. №361»

7. Постанова Верховної Ради України від 21.02.2006р. № 3431/ІУ «Про роботу Кабінету Міністрів України в галузі житлово-комунального господарства»;

8. Постанова КМУ від 12.07.2008р. № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг»;

9. Постанова КМУ від 11.02.2004р. «Про офіційне опублікування регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади»

10. Постанова КМУ від 10.12.2008р. № 1070 « Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»;

11. Постанова НКРЕ від 12.06.2008 № 691 «Про затвердження Методики обрахування за спільне використання технологічних електричних мереж»;

12. Постанова НКРЕ від 31.07.1996. № 28 «Про затвердження Правил користування електричною енергією»;

13. Постанова КМУ від 26.07.2006 р. N 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів»;

14. Постанова КМУ від 20 травня 2009 р. N 484 «Про затвердження Типового договору про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд».

Додаток Б

Стан фінансування благоустрою міста та Новозаводського району за 2009-2012 рр. (тис. грн)

Показники

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Видатки загального фонду міського бюджету на благоустрій

7298279,41

8604684,87

23751843,38

31190727,63

Видатки спеціального фонду міського бюджету на благоустрій

0

0

410450,82

875990,89

Видатки на благоустрій загального фонду бюджету Новозаводської районної у м. Чернігові ради

4092867,0

6577358,03

61788,34

45934,86

Видатки на благоустрій спеціального фонду бюджету Новозаводської районної у м. Чернігові ради

0

0

8463,59

29532,45

Разом:

11391146,41

15182042,9

24232546,13

32142185,83

Додаток В

ПРОТОКОЛ №____

про адміністративне правопорушення згідно з ч.___ст.___ КУпАП

«_____»_____________ 200__ р. м.Чернігів

Я,__________________________________________________________________________________ склав цей протокол про те, що громадянин (ка)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Факт правопорушення засвідчують свідки:

1. ____________________вул./пров.________________№____кв.__

2. ______________________вул./пров.__________________№___кв.___

Підписи свідків: 1. _________________ 2. ________________

Відомості про особу правопорушника:

(чи про батьків неповнолітнього правопорушника)

1.Прізвище, ім'я, по батькові___________________________________

2.Рік та місце народження______________________________________

3. Місце роботи, служби, навчання, посада________________________ __________________________________________________________________

_______________________________зарплата на місяць___________грн.

4.Сімейний стан_________________на утриманні__________чол.

5.Місце проживання___________________________________________

6.Чи раніше притягався до адмінвідповідальності, коли і за що________ __________________________________________________________________

7.Особу встановлено за документом_____________________________

Пояснення правопорушника

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ці відомості і пояснення записані з моїх слів вірно, права і обов»язки, передбачені ст.63 КУ, ст.268 АК України, мені пояснено, з протоколом ознайомлений, у чому підписуюсь.

Підпис особи, яка склала протокол_____________ підпис________

Постанова №___

про накладання адмінстягнення за порушення

вказаної в протоколі статті АК України

на гр.____________накласти стягнення___________________________

Начальник___________________________________________________

Додаток Г

ПРОПОЗИЦІЇ

щодопокращення благоустрою територіїмікрорайону “Шерстянка”

(станом на 01.05.2013 р.)

До даногомікрорайонувідносятьсяжитловібудинки по вул. Стахановців 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, вул. Текстильників 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17/43, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25а, 26, 31, 33, 34, 39, 41, вул. Ціолковського 2, 4, 11, 12, пр. Стахановців 1, 2, 3, 4, 5, 6, Чудінова 1-5


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.