Дослідження ефективності системи менеджменту на туристичному підприємстві

Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Механізми прийняття управлінських рішень та управління групами працівників, побудова комунікацій. Оцінка ефективності системи менеджменту.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.03.2011
Размер файла 318,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

3) ефективність виконання завдання залежить від компетентності і взаємозв'язаної діяльності членів групи.

Таблиця 11.

Особливості груп працівників в ТОВ «ЛАРОС»

Характеристика груп працівників

Види формальних груп

Види неформальних груп

1

2

3

4

1

2

3

4

Склад

Менеджери по туризму

Юристи

Бухгалтерія

Транспортний відділ

Управлінський апарат

Менеджери

Співробітники з вартовим роботи в організації більше 5 років

Співробітники бухгалтерії

Чисельність

9

2

3

5

5

7

4

3

Характеристика зв'язків

Старший менеджер, юристи

Старший менеджер, менеджери

Директор, старший менеджер

Директор, старший менеджер

Директор, начальники відділів

Керівники відділів

Мотиви виникнення

Відповідно до доручених їм офіційними ролевими розпорядженнями і заздалегідь спланованою структурою організації

Рівень ієрархії в організації

Міжособові відносини, професійний інтерес

Міжособові відносини

Міжособові відносини

Заходи щодо підвищення ефективності

Заохочення, нагороди і покарання, які можуть бути застосовані до даного працівника відповідно до його статусу; заохочення, нагороди і покарання, які даний працівник може застосовувати по відношенню до інших працівників організації відповідно до свого местому в її ієрархічній структурі; фізична локалізація даного працівника усередині організації і ступінь його доступу до інформації

1. Визнати їх існування і націлюватися на роботу з ними.

2. Визначити прийняті в них установки і норми поведінки.

3. Перш ніж зробити які-небудь дії, оцінити можливі наслідки, в першу чергу, негативні.

4. Привертати їх до участі в процесі обговорення і ухвалення рішень.

5. Вислуховувати думку членів і лідерів неформальних груп. Створювати таку робочу атмосферу, де конструктивна критика допомагає справі, спільно аналізувати гострі проблемні ситуації, давати можливість висловитися всім; спокійно, без емоцій вислуховувати різні точки зору.

6. Прагнути щонайшвидше видавати необхідну достовірну інформацію.

7. Уникати непотрібних погроз відносно членів і лідерів неформальних груп, не зводити з ними особисті рахунки.

8. Не прагнути руйнувати неформальну групу. Завжди пам'ятати: на місці зруйнованої обов'язково з'явиться нова група, і її відношення до офіційного керівництва буде свідомо негативним.

7. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ З УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИЦТВА

ТОВ «ЛАРОС» повинна постійно підвищувати якість послуг, яка може здійснюватися по наступних напрямах:

- залучення фахівців в області маркетингу;

- навчання і підвищення кваліфікації працівників;

- мотивація праці співробітників;

- поліпшення організації роботи персоналу.

Потрібно виділити декілька напрямів по роботі з персоналом, реалізація яких принесе ТОВ «ЛАРОС» позитивний ефект:

1. Створення регламентних документів, регулюючих роботу персоналу, таких як Положення про відділи і посадові інструкції. Першорядне завдання полягає у впорядковуванні діяльності Компанії за допомогою побудови цілісної і несуперечливої системи управління.

2. Розробка ефективної системи мотивації із застосуванням різноманітних методів матеріального і нематеріального стимулювання для персоналу всіх рівнів.

3. Побудова ефективної системи пошуку, відбору і найму, а також системи розстановки кадрів.

Необхідно підвищити зацікавленість персоналу у власній ефективній роботі і в досягненні персональних результатів праці; підвищити професійний рівня співробітників; підвищити лояльність співробітників до інтересів Компанії; досягти задоволеність співробітників результатами і умовами своєї праці.

Необхідна постійна мотивація, метою якої є спонука персоналу до ефективного виконання своїх обов'язків для досягнення поставлених перед фірмою цілей. Наслідком ефективної системи мотивації є підвищення ефективності праці співробітників, зниження текучості кадрів.

Тільки якісно змінивши склад мотиваційної структури можна зменшити споживчу складову мотивації.

Пропонується:

- чітко сформулювати і розробити принципи, а так само встановити правила оплати праці;

- розробити і застосувати заходи нематеріального стимулювання;

- встановити облік робочого часу, об'ємів продажів, прибули і інших показників, що характеризують ефективність діяльності і завантаження співробітників.

Необхідна система «прив'язки» працівника до підприємства. Те, що дозволило б будь-якому працівникові пов'язати своє майбутнє майбутнім підприємства. Тут не тільки дуже актуальне сьогодні питання стабільності, але і інші компоненти класичної системи мотивації: можливість професійного зростання і самореалізації, моральне задоволення своєю працею і соціальні гарантії і пільги. Система мотивації повинна бути «прозорою»: кожен повинен знати, за що і як заохочений або покараний кожен. Окремі специфічні моменти можуть бути обумовлені в контрактах з працівником.

Оцінка індивідуального внеску застосовна для робочих і службовців, що працюють на підприємстві достатній час (не менше 1 року), результатом праці яких можуть бути готова продукція, роботи і послуги, що мають кількісних, зіставних в часі вимірників.

Можна порекомендувати цей вид оцінки персоналу для більшої частини співробітників ТОВ «ЛАРОС», наприклад, для менеджерів по туризму.

Інше важке рішення, яке ТОВ «ЛАРОС» повинно прийняти, це вибір відповідних посередників для співпраці в туризмі, які пов'язують споживачів туристичних товарів і послуг з виробниками цих послуг(авіакомпанії, фірми по оренді автотранспорту, готелі і т.д.) Розвиток співпраці може бути забезпечене шляхом укладення договорів з партнерами (на комфортабельніший транспорт, ресторани, культурно-масові розваги т.д.); маркетингових досліджень ринку (вивчення кон'юнктури ринку, конкурентів, пошукових партнерів і так далі).

При виборі того або іншого каналу розповсюдження товарів і послуг необхідно провести аналіз продукту; характеристику і визначення розміру ринку; аналіз каналів розподілу за об'ємом продажів, витратам і по прибутку; визначення сприяння, яке можна чекати від даного каналу при продажі товарів і послуг.

Таблиця 12

Характеристика і обґрунтування застосування підходів до керівництва в ТОВ «ЛАРОС»

Обґрунтування параметрів керівництва конкретними посадовими особами апарату управління

Підходи до ефективного керівництва

Загальна характеристика

Директор

Старш. менеджер

Керівник транспор. відділу

Голов. Бухг

Керівн. юрид. відділу

1. Форми влади

- Примусу

влада, що спирається на примус, обґрунтована вірою в те, що керівник має можливість карати підлеглого

+

- винагороди

влада, що базується на винагороді, заснована на вірі виконавця в те, що впливає може задовольнити потреби виконавця

+

- законна

законна влада побудована на вірі виконавця в те, що впливає має право віддавати накази, а борг виконавця - підкорятися

+

+

+

+

+

- еталонна

еталонна влада - влада прикладу заснована на привабливості рис впливає настільки, що його приклад хочеться слідувати

+

- експертна

експертна влада будується на вірі в те, що впливає має спеціальні знання, які дозволять задовольнити потребу

+

2. Стилі керівництва

- на засадах систем Лайкерта

Авторитарний та демократичний стилі керівництва

- через структуру та увагу до підлеглих

Керівники впевнені в собі і вірять своїм підлеглим, застосовують для мотивації заохочення, використовують іноді ідеї підлеглих

+

- на засадах управлінської гратки Блейка і Моутон

сильне та ефективне керівніцтво спріяє створенню атмосфери участі та колектівної підтрімкі цілей діяльності організації, у якій її члени отримуються стимул в усуненні перепони І досягненні максимальних результатів.

+

- на засадах ситуаційної моделі Фідлера

баланс між вимогами ситуації та особистими якостями керівника

- «шлях-ціль» Мітчела Хауса

1) пояснення підлеглим як найкраще досягти поставлених цілей ;

2) координаційну та спрямовуючу діяльність, визначення проміжних цілей для уточнення орієнтації;

3) залежно від обставин чергувати інтенсивність та полегшення зусиль підлеглих у процесі виконання роботи.

+

- на засадах врахування життєвого циклу Херсі та Бланшара

в моделі виділяється чотири основних типи лідерства: (S1) Telling - Інструктування. Типова ситуація директивного лідерства, коли керівник сам приймає рішення, дає конкретні вказівки і забезпечують жорсткий контроль за роботою. (S2) Selling - "Продаж ідей". Керівник пояснює рішення і дає можливість для прояснення. (S3) Participating - Тісна співпраця. Лідери діляться ідеями і виступають як фасилітатори у прийнятті групою рішень. (S4) Delegating - Делегування. Лідер передає іншим повноваження самостійно приймати і реалізовувати рішення, послідовники беруть на себе відповідальність.

+

+

- на засадах прийняття рішень Врума та Йєттона

Ключовими елементами цієї моделі є: П'ять стилів прийняття рішень, які керівник може використовувати, розділені за критерієм залучення співробітників у процес. AI - Я сам приймаю рішення, використовуючи наявну в мене на даний момент інформацію. AII - Я отримую необхідну інформацію від своїх підлеглих, при цьому можу сказати, а можу і не казати їм, у чому полягає проблема. СI - Я викладаю проблему індивідуально тим підлеглим, яких це стосується, вислуховую їх ідеї пропозиції, але не збираю їх разом в одну групу. Потім приймаю рішення, яке може відображати, а може і не відображати вплив підлеглих. СII - Я викладаю проблему групі підлеглих. Всі учасники обговорення вислуховують усі ідеї та пропозиції, потім ми разом приймаємо рішення, яке може відображати, а може і не відображати всі висловлені пропозиції. GII - Я викладаю проблему групі підлеглих, разом ми знаходимо і оцінюємо альтернативи і намагаємося досягти згод щодо вибору оптимальної.

+

+

- узгоджене керівництво

Базується на узгодженні між керівником та підлеглих власних потреб: завдань, затрачених зусиль та мотивування

- трансформаційне керівництво

створення умов для творчого та самостійного виконання завдань підлеглими, фактично відмовляючись від здійснення прямого керівництва.

- керівництво на засадах попарних вертикальних зв*язків Гріна

сприйняття керівником підлеглого впливає на поведінку керівника, відповідно зумовлюючи поведінку підлеглого. Відповідно до цього керівник може змінювати власний стиль керівництва відповідно до очікувань та потреб підлеглих

Приклад оцінки професійних якостей керівника приведений в табл.13.

Таблиця 13.

Результати оцінки професійних якостей керівника ТОВ «ЛАРОС»

Чинники, які відображають професійні якості керівника

Директор

Ст. менеджер

Керівн. трансп. віділу

Гл.бух

Керівн. юрид.відділу

Рішучість

Твердість

Принциповість

Організаторські здібності

Врівноваженість

Компетентність

Новаторство

Професійна підготовка

Досвід роботи

Авторитет

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

5

4

4

5

4

4

3

5

4

5

3

5

5

4

5

5

5

5

3

5

3

5

5

4

5

5

5

5

5

5

4

5

4

4

Всього

48

46

42

45

47

Для поліпшення позиції тур фірми ТОВ «ЛАРОС» і подолання існуючих слабких сторін необхідно визначитися з вибором стратегії. У даній ситуації доцільно вибрати стратегію зростання. Результатом її реалізації стане поява у ТОВ «ЛАРОС» довготривалих конкурентних переваг, дозволить розширити асортимент послуг, що надаються, а також привернути нових клієнтів.

Визнання схвалення суспільства вельми важливе для діяльності будь-якої туристичної фірми. Саме туризм більш, ніж які-небудь інші сфери бізнесу заснований на людських відносинах, де всі суспільні інтереси повинні бути враховані. Такий факт, як якісне обслуговування однієї суспільної групи і зневага інший, є результатом поганої, непродуманої програми зв'язків з громадськістю. І навпаки, організовані усередині фірми зв'язку з суспільством ґрунтуються на пошані до людей. Фірма повинна піклуватися про своїх працівників, і вони повинні бути упевнені в збереженні свого робочого місця. Працівники в області туризму представляють свою фірму в очах суспільства, тому вони повинні бути навчені ввічливій і поважній поведінці по відношенню до клієнтів і постійної готовності їм допомогти. Відношення їх до роботи може або підтримати, або зруйнувати всі зусилля, що робляться в створенні сприятливого іміджу туристичної фірми в очах суспільства.

8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

Вимоги до професійної компетенції менеджерів ТОВ «ЛАРОС» припускають:

1) Володіння технологією продажів туристичного продукту.

2) Навики ділового спілкування і знання психології клієнтів.

3) Знання основ страноведения і основних напрямів туризму.

4) Уміння працювати з документами і базами даних.

5) Знання правових основ туристичної діяльності.

6) Вільне володіння інтернет-технологіями, навики продажів і бронювання в мережі.

7) Використання позитивних моделей поведінки.

Поведінковий підхід створив основу для класифікації стилів керівництва. Згідно поведінковому підходу до лідерства, ефективність визначається не особистими якостями керівника (підхід з позиції особистих якостей), а швидше його манерою поведінки по відношенню до підлеглим.

По теорії Лайкерта на підприємстві ТОВ «ЛАРОС» слід застосувати систему, засновану на участі, при якій керівник заохочує участь працівників управлінні. Крім того, вона орієнтована на людину. Цей стиль сприятиме подальшому професійному зростанню дистриб'юторів до менеджерів, де вони використовують свої управлінські навики.

За наслідками оцінки професійних якостей менеджера можна зробити вивід: будучи цілеспрямованим кваліфікованим керівником з досвідом роботи в туристичному бізнесі, необхідно проявляти тверду позицію по відношенню до своїх підлеглих, адекватно реагувати на критику в свою адресу.

Складність і різноманітність управлінських завдань і методів, необхідних для їх реалізації, великі об'єми інформації, які потрібно зберігати і переробляти, і ряд інших чинників організаційного управління пред'являють високі вимоги до організації робочих місць керівників, техніки інформаційного обслуговування і вживаних засобів механізації і автоматизації управлінської праці.

На основі досліджень, проведених в ТОВ «ЛАРОС», були вивчені і проаналізовані організація робочих місць і умов праці керівників, застосування технічних засобів і інформаційного забезпечення роботи керівників, необхідних для реалізації функцій управління.

Результати досліджень виявили значні резерви для поліпшення організації праці керівників, зокрема - у сфері раціоналізації робочих місць керівників і фахівців.

Значення організації робочого місця і умов праці працівників апарату управління, як чинників, що роблять безпосередній вплив на ефективність праці, важко переоцінити. Дослідження фахівців показують, що за рахунок цих чинників, що реалізовуються з урахуванням вимог ергономіки, психофізіології, сангігієни і технічної естетики, продуктивність праці працівників управління зростає більш ніж на 50%.

Особливістю праці керівника є велика питома вага розумових (творчих і логічних) операцій. Цим, в значній мірі, визначаються вимоги до організації і устаткування робочих місць і умов праці керівника. На підвищення продуктивності праці сприятливо позначається шумовий, температурний і влажностний режими, хороше освітлення, раціонально організоване і обладнане робоче місце, оснащене сучасною організаційною і обчислювальною технікою.

Одним з найефективніших способів організації управлінської праці в ТОВ «ЛАРОС» вважається автоматизація робочих місць.

АРМ є програмно-технічний комплекс, що включає технічні і програмні засоби, інформаційне і методичне забезпечення для вирішення завдань користувача безпосередньо на його робочому місці в режимі діалогу з ЕОМ.

У ТОВ «ЛАРОС» основою інформаційного забезпечення АРМ керівника є бази даних, що містять нормативно-довідкову і оперативну інформацію, необхідну для виконання роботи на даному робочому місці, а також ряд інших спеціалізованих програм.

Розробка АРМ керівника на основі персональних комп'ютерів дає можливість перейти до впровадження інформаційних систем забезпечення управлінських рішень. На початковому етапі формується мінімум вимог до системи, потім, у міру накопичення досвіду, керівник сам доповнює свою інформаційну систему.

Ефект від впровадження АРМ управлінського персоналу виявляється в поліпшенні робіт об'єкту управління завдяки науковій обґрунтованості, комплексності і оперативності управлінських рішень.

Значна економія часу роботи керівників з інформацією дозволить їм більше часу приділяти роботі з людьми і соціальним питанням.

В процесі запропонованих заходів щодо вдосконалення управлінської праці, серед яких грамотне планування часу, було встановлено, що об'єм продажів, збільшився практично в два рази, що не характерний для даного періоду пори року, навіть з урахуванням зовнішніх чинників, таких як сезонний попит.

Щоб ефективно використовувати робочий час керівника, перш за все, потрібно знати, на що воно витрачається і, чому його не вистачає. Причини, по яких не вистачає часу, тісно взаємозв'язані. Наприклад, якщо керівник не планує свій робочий день, не організовує свою роботу - йому не вистачає часу. І навпаки, якщо керівникові не вистачає часу, то він поспішає, не планує свій день, хапається за всі справи підряд, прагнучи виконати все відразу. Вийти з цього замкнутого круга можна тільки почавши планувати свій час, а для цього потрібно з'ясувати, на що витрачається час і виявити основні причини дефіциту часу.

Причини дефіциту часу полягають в наступному:

1. Постійний поспіх. В стані постійного поспіху керівник не встигає зосереджуватись на тому завданні, яке він виконує в даний момент. Він йде по тому шляху, який першим прийшов на думку, замість того, щоб подумати про інших, можливо раціональніших способах рішення даної задачі.

2. Відсутність чіткого розподілу робіт по ступеню їх важливості. При цьому керівник починає займатися найбільш легкими і приємними, не такими важливими справами. В результаті у нього не вистачає часу на вирішення ключових, перспективних завдань.

3. Постійні доопрацювання. Праця керівника відноситься до певної міри до інтелектуальної діяльності, тому важко розділити розумові процеси, пов'язані з цією діяльністю на здійснюваних в робочий і вільний час. Це приводить до проникнення робочого часу у вільне. При цьому керівник не встигає відпочивати, що позначається на його працездатності і здоров'ї.

4. Великий потік рутинних справ, часто термінових, робота над якими займає багато часу.

5. «Крадії часу» - непередбачені і обумовлені недостатнім плануванням справи.

ВИСНОВКИ

Організація функціонує і розвивається, як складний організм. Постійно підпадаючи під вплив з боку зовнішнього середовища, пристосовуючись до змін, сучасна організація повинна мати здатність формувати і накопичувати потенціал, який може забезпечити не тільки своєчасну і адекватну реакцію на дії зовнішнього середовища, але і дасть можливість активно змінювати навколишню дійсність, ефективно управляти функціонуванням і розвитком численних елементів і підсистем організації.

Процес управління (менеджмент) на ТОВ «ЛАРОС» має чотири взаємозв'язані функції: планування, організація, мотивація і контроль. Всі вони мають дві загальні характеристики: вимагають ухвалення рішень, і для всіх необхідна комунікація, обмін інформацією, щоб отримати інформацію для ухвалення правильного рішення і зробити це рішення зрозумілим для інших членів організації. Через це, а також унаслідок того, що ці дві характеристики зв'язують все чотири управлінські функції, забезпечуючи їх взаємозалежність, комунікації і ухвалення рішень часто називають процесами, що пов'язують.

У даній роботі був проведений аналіз ефективності системи менеджменту на туристичному підприємстві ТОВ «ЛАРОС».

Ознайомившись з діяльністю ТОВ «ЛАРОС», можна зробити вивід, що в цілому підприємство функціонує ефективно. За роки роботи фірма досягла значних успіхів у сфері розвитку свого бізнесу: був освоєний новий вигляд діяльності, збільшені об'єми реалізації туристичних послуг, фірма придбала певну популярність в ділових колах і стійку репутацію серед споживачів, збільшився прибуток підприємства.

Для подальшого розвитку підприємства важливим представляється звернення більшої уваги науковій організації діяльності. На сьогоднішній день фірма не планує свою діяльність на тривалий термін, не проводить маркетингових досліджень, мало уваги приділяє рекламі.

Керівництву ТОВ «ЛАРОС» необхідно всесторонньо продумати свою рекламну політику, вибравши ті способи і методи реклами, які будуть найбільш близькі по своїх результатах до короткострокових і довгострокових цілей організації, дозволять їй не тільки утримати свої позиції на ринку, але і досягти ще більших успіхів.

У сучасних умовах до туристичного підприємства пред'являються дві взаємозв'язані вимоги: максимально можлива адаптація до поведінки споживачів, що змінюється, і виживаність в умовах конкуренції. Одночасно посилюється увага до функцій і структури управління комерційною діяльністю підприємства. Система управління носить достатньо динамічний характер, направлений на адаптацію структури комерційної діяльності до особливостей і тенденцій розвитку ринку.

Підвищити ефективність діяльності ТОВ «ЛАРОС» дозволить також проведення маркетингової роботи, яка включає: дослідження чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, вивчення кон'юнктури туристичного ринку і тенденцій його розвитку, збір і аналіз даних про попит і пропозиції, встановлення ділових і постійних партнерських зв'язків з постачальниками послуг, здійснення рекламних заходів, створення іміджу фірми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Балдин К.В. «Управленческие решения», М.: «Дашков и К», 2007. - 496 с.

2. Батрик Р. «Техника принятия эффективных управленческих решений», Спб: «Питер», 2006. - 416 с.

3. Бочаров В.В. «Инвестиционный менеджмент: Краткий курс». - СПб, 2002. - 160 с.

4. Вертакова Ю. «Управленческие решения: разработка и выбор» / Учебное пособие. - М.: «КНОРУС», 2005. 352 с.

5. Голова О.Б. «Менеджмент туризма» / практический курс. - М.: «Финансы и статистика», 2007.

6. Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений, М.: «Дело», 2005. - 544 с.

7. Кабушкин Н.И., Бондаренко ГА. «Менеджмент гостиниц и ресторанов». - 3-е изд. - М: «Новое знание», 2002. - 368 с.

8. Кабушкин Н.И. «Менеджмент туризма» / учебн. пособие. - 6-е изд., М.: «Новое знание», 2006. - 408 с.

9. Кинан К. Решение проблем, М.: Эксмо, 2006. - 80 с.

10. Литвак Б. Разработка управленческого решения / Учебник - 4-е изд., испр. и доп., М.: «Дело». 2003 - 392 с.

11. Лапидус В.А. «Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях». Нац. Фонд подготовки кадров. - М.: ОАО «Типография «Новости»», 2000.

12. Мащенко В.Е. «Системное корпоративное управление». - М., 2003. - 251 с.

13. Менеджмент туризма: Основы менеджмента. / Квартальнов В.А. - М.: «Финансы и статистика», 2002. - 352 с.

14. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. «Основы менеджмента: пер. с англ.» / Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. - М.: «Дело», 1997. - 704 с. - С.325-327.

15. Травин В. «Подготовка и реализация управленческих решений», М.: «Дело», 2005. - 80 с.

16. Смирнов Э.А. «Разработка управленческих решений». - М.: «ЮНИТИ», 2002. - 271 с.

17. Трояновский В.М. «Разработка управленческого решения». - М.: «РДЛ», 2003. - 208 с

18. Трояновский В.М. «Математическое моделирование в менеджменте». - М.: «РДЛ», 2002. - 256 с.

19. «Управление качеством и реинжиниринг организаций» / З.С. Абутидзе, Л.Н. Александровская, В.Н. Бас и др.: Учебное пособие. - М.: «Логос», 2003. - 2003. - 328с.

20. Фатхутдинов Р.А. «Управленческие решения» / учебник. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: «Инфра-М». - 2001. - 283 с.

21. Чудновский А.Д., Жукова М.А. «Менеджмент туризма». - М.: «Финансы и статистика», 2002. - 288 с.

22. http://www.aup.ru/books/m99/2_12.htm

23. http://liferesources.org.ua/?p=131

24. http://www.ecsocman.edu.ru/text/19194712/

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розробка пропозиції з удосконалення керівництва, механізмів прийняття управлінських рішень. Оцінка ефективності систем менеджменту.

  курсовая работа [319,5 K], добавлен 28.11.2010

 • Загальна характеристика та напрямки діяльності підприємства, його місце на ринку. Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень.

  курсовая работа [128,3 K], добавлен 18.03.2013

 • Загальна характеристика, напрямки господарської діяльності організації, що вивчається. Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень.

  курсовая работа [82,7 K], добавлен 26.08.2014

 • Характеристика організації. Формування функцій та методи менеджменту на підприємстві. Механізми прийняття управлінських рішень та проектування комунікацій. Управління групами працівників в організації. Розроблення пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [257,8 K], добавлен 30.11.2011

 • Формування менеджменту на підприємстві. Механізми прийняття управлінських рішень в організації. Проектування комунікацій на підприємстві. Формування механізмів управління групами працівників в організації. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [139,2 K], добавлен 29.12.2013

 • Формування системи менеджменту на підприємстві і оцінка її ефективності. Розроблення механізму прийняття управлінських рішень, пропозицій з удосконалення керівництва і проектів оптимальних комунікацій. Формування механізмів управління групами працівників.

  курсовая работа [497,7 K], добавлен 28.12.2013

 • Характеристика організації та формування функцій менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Використання методів та механізмів прийняття управлінських рішень. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [132,5 K], добавлен 22.05.2012

 • Формування і використання функцій менеджменту на підприємстві ВАТ "Геотехнічний інститут". Розробка механізмів прийняття управлінських рішень. Проектування комунікацій в готельному комплексі. Механізми управління організацією. Ефективність менеджменту.

  курсовая работа [155,0 K], добавлен 23.10.2007

 • Форма організації, особливості її існування. Межі території, яку охоплює діяльність організації. Формування функцій менеджменту на підприємстві. Проектування комунікацій на підприємстві. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на підприємстві.

  курсовая работа [370,6 K], добавлен 01.04.2011

 • Сутність системи менеджменту на підприємстві, її головні цілі та завдання. Формування функцій менеджменту в організації: планування діяльності, мотивація і контроль персоналу. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень й вдосконалення керівництва.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 13.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.