Розробка системи менеджменту в організації ТзОВ – виробництво електроприладів

Характеристика організації. Формування функцій та методи менеджменту на підприємстві. Механізми прийняття управлінських рішень та проектування комунікацій. Управління групами працівників в організації. Розроблення пропозицій з удосконалення керівництва.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 30.11.2011
Размер файла 257,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

14

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту і

міжнародного підприємництва

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни

“Основи менеджменту”

на тему:

“ Розробка системи менеджменту в організації ТзОВ - виробництво електроприладів”

Виконала:

ст. гр. ОА-13

Пелюх І.І.

Керував:

Скриньковський Р.М.

ЛЬВІВ 2011

АНОТАЦІЯ

У курсовому проекті розроблено та раціоналізовано відповідно до змін середовища функціонування систему менеджменту організації ТзОВ "Завод Електронпобутприлад", яке спеціалізується на виробництві електропобутових приладів та колекторних двигунів малої потужності декількох типів, які є основою продукції. При цьому розроблено технологію менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто сформовано функції менеджменту в організації; охарактеризовано застосування та роль методів менеджменту на підприємстві; розкрито особливості розроблення та реалізації управлінських рішень в організації, продемонстровано процес розроблення раціональних управлінських рішень з метою розв'язання існуючих на підприємстві проблем; охарактеризовано комунікації в організації; визначено особливості формування та функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обґрунтовано застосування підходів до керівництва менеджерами організації; визначено ефективність фактичної та раціональної систем менеджменту.

ANNOTATION

In the course project the system of the management of organization "Plant Elektronpobutprylad" LTD is developed and rationalized according to changes of environment of functioning, which specializes in manufacturing electrical appliances and collector of small power motors of several types, which are the products. Thus the technology of the management is developed in view of expected changes, that is the functions of the management in organization are generated; the applications and role of methods of the management at the enterprise is characterized; the features of development and realization of the administrative decisions in organization are opened, the process of development of the rational administrative decisions is shown with the purpose of the decision of the problems, existing at the enterprise; the communications in organization are characterized; the features of formation and functioning of the formal and informal groups in organization are determined; the application of the approaches to the management of the managers of organization is proved; the efficiency of the actual and rational systems of management is determined.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика організації

Розділ 2. Формування функцій менеджменту на підприємстві

2.1 Планування

2.2 Організування

2.3 Мотивування

2.4 Контролювання

2.5 Регулювання

Розділ 3. Використання методів менеджменту в організації

Розділ 4. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень в організації

Розділ 5. Проектування комунікацій на підприємстві

Розділ 6. Формування механізмів управління групами працівників в організації

Розділ 7. Розроблення пропозицій з удосконалення керівництва

Розділ 8. Оцінювання ефективності систем менеджменту

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва.

Причини (а отже й умови) виникнення товарного виробництва слід шукати передусім у кожній із складових економічних відносин -- техніко-економічних і виробничих відносинах (відносинах економічної власності). Історично первинною формою виробництва було натуральне господарство, в якому продукти праці спрямовувалися на задоволення власних потреб виробників. Економічною основою натурального господарства служить сільське господарство (перш за все землеволодіння). Натуральне виробництво існувало у первісному суспільстві, на ньому також ґрунтувалися патріархальне селянське господарство та феодальне помістя. У всіх цих випадках члени общини або селянські сім'ї споживали в основному тільки ті продукти, які виробляли самі. Усі зв'язки натурального господарства обумовлені лише особливостями процесу праці та виконання тих чи інших операцій у межах окремих господарських одиниць. При цьому робоча сила позбавлена мобільності, вона виробничо та територіально закріплена.

Товарне виробництво - це така форма організації суспільного господарства, за якої продукти виробляються економічно відособленими виробниками, котрі спеціалізуються на виготовленні певного продукту, що потребує обміну у вигляді купівлі-продажу на ринку. При цьому продукти праці, якими вони обмінюються, стають товарами. Товарне виробництво складалося протягом тривалого часу та існує вже біля 7 тис. років. Його початок припадає на період розпаду первісного ладу та появи рабства. Виникнувши між общинами, обмін товарів проник і всередину їх. Дальший розвиток товарного виробництва відбувався у межах рабовласницького та феодального суспільства, в яких товарне виробництво співіснувало з натуральним. Пізніше товарне виробництво як ефективніша форма господарювання починає переважати натуральне і, нарешті, стає домінуючим у капіталістичному суспільстві. Тут товарні відносини поширюються на всі фактори виробництва - засоби виробництва та робочу силу.

Специфіка товарного виробництва насамперед пов'язана з існуванням різних його типів. По-перше, товарне виробництво поділяється на просте і підприємницьке.

Просте виробництво засноване на особистій праці власника засобів виробництва, дрібне за своїми розмірами, йому властиві пряме поєднання виробника із засобами виробництва, відсутність купівлі-продажу робочої сили як товару. У формі товару тут виступають лише речові фактори виробництва та готовий продукт.

Отже, об'єктом дослідження у курсовому проекті є товариство з обмежено відповідальністю «Завод Електронпобутприлад». В даний час підприємство досить ефективно функціонує на ринку виробничих послуг. Дана організація має 210 працівників, виробляє 7 видів продукції, середня заробітна плата працівників становить 1975 гривні. Щоб підприємство зберігало свої позиції у умовах конкуренції потрібно розробити більш раціональну систему менеджменту і вирішити наявні прблеми такі як підвищення трудової діяльності працівників, впровадження рекламних проектів, відкриття фірмових магазинів з власною торгівельною маркою, підвищення рівню контролю на виробництві.Відповідно предметом дослідження в курсовому проекті є система менеджменту підприємства.

Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація відповідно до змін умов функціонування. Отже, потрібно розробити технологію менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менеджменту в організації; формування методів менеджменту; розроблення та реалізація управлінських рішень в організації, формування раціональних управлінських рішень з метою розв'язання існуючих на підприємстві проблем; удосконалення системи комунікації в організації; забеспечення утворення і ефективного функціонування формальних і неформальних груп; обгрунтований вибір підходів до керівництва менеджерів організації при подоланні існуючих організаційних проблем; визначення ефективності фактичної та раціональної системи менеджменту.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

Загальна характеристика організації наведена в таблиці 1.

Таблиця 1

Загальна характеристика організації ТзОВ "Завод Електронпобутприлад"

Параметр, який харак-

теризується

Зміст та

особливості

Основні відмінності від інших організацій

Законодавча база заснування та функціонування організації

Участь у ЗЕД

1

2

3

4

5

1.Форма підприємства

ТзОВ - товариство з обмеженою відповідальністю,що має статутний фонд, поділений на частки,розмір яких визначається установчими документами. При цьому розмір статутного фонду визначається Законом України «Про господарські товариства» та становить 100 мінімальних заробітніх плат.

Учасники ТзОВ несуть відповідальність лише в межах її внесків у майно товариства на відміну від товариства з додатковою відповідальність,учасники якого наділені підвищеною відповідальністю,що зобов'язує їх відповідати за боргами підприємства у разі необхідності додатково належним їм майном.

Також на відміну від ТзОВ учасники повного товариства несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями усім свої майном. Щодо командитного товариства то воно включає поряд з одним або більшістю учасників, які несуть відповідальність за зобовязаннми товариста, ще й учасників, відповідальність яких обмежується внесками у майно товариства.

1. Закон України «Про господарські товариства» №24-92 від 31.12.92р.

2.Господарський кодекс України.

3. Кодекс законів про працю України.

Згідно з Законом України « Про зовнішньоекономічну діяльність» №960-12 від 16.04.91р. зі змінами та доповненнями, ТзОВ «Електронпобутприлад» як юридична особа ,що здійснює певні види ЗЕД, є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та може самостійно у визначених законодавством межах здійснювати ЗЕД, при цьому форма підприємства дозволяє бути його засновниками іноземцям.

2.Профіль

Виробництво електроприладів.

Це більше чотирьох десятиліть досвіду виготовлення електродвигунів малої потужності змінного і постійного струму, різноманітної побутової техніки на її базі. Є провідним підприємством України із виробництва електропобутових приладів та колекторних двигунів малої потужності декількох типів, які є основою продукції. За об'ємами випуску електропобутових приладів завод є лідером на теренах Західної України та є серед перших у державі.

ТзОВ діє на базі існуючого законодавства України.

Бере участь у зовнішньоекономічній діяльності шляхом залучення інвестицій та «ноу-хау» для випуску високоякісної продукції та її реалізації на ринках інших країн.

3. Види діяльності

Видами діяльності ТзОВ "Завод Електронпобутприлад" є:

- виготовлення якісних, надійних електродвигунів та побутових приладів з оптимальними технічними й споживчими характеристиками.

- замовлень на виготовлення оснащення для пластмасових та алюмінієвих деталей;

-механооброблюване виробництво включає в себе ділянки токарних одношпиндельних автоматів, спеціалізованих і універсальних верстатів;

Підприємство планує:

- збільшення долі на ринку споживчих товарів за рахунок збільшення потужності виробництва;

- закріплення галузевого лідерства в сегменті виробництва електричних двигунів завдяки новому позиціонуванню продукції й маркетинговій політиці заводу.

Це високий виробничий потенціал, висококваліфікований персонал, наявність всіх технологічних процесів, що дозволяють виготовляти електропобутові прилади за замкнутим циклом. Виробничо-технічну базу заводу становлять штампувальне, токарне, складальне виробництва, дільниці лиття кольорових металів та пресування пластмас,

широкий асортимент

конкурентні ціни в роздрібній і оптовій торгівлі;

розгалужена мережа центрів сервісного та гарантійного обслуговування.

1.Закон України

«Про ліцензування певних видів господарської

діяльності» від

01.06.2000 р.

2. Закон України «Про господарські товариства»

Товариство діє з метою розвитку в країні виробничо-комерційної діяльності, формування ринку товарів та послуг, насичення його за рахунок розвитку сфери виробництва.

ТзОВ "Завод Електронпобутприлад" здійснює такі види ЗЕД:

-замовленння на виготовлення деталей вагою до 1,5 кг з алюмінієвого сплаву (лиття під тиском) і пластмас (лиття на термопластавтоматах);

- створення спільного підприємства з виготовлення побутової техніки;

- виробництво двигунів постійного і змінного струму потужністю 100-1200 Вт для побутових приладів та автомобільної промисловості;

- імпорт електропобутових приладів.

4. Форми власності

Колективна форма власності - це власність, яка виникає на підставі добровільного об'єднання майна громадян і юридичних осіб для створення кооперативів, акціонерних товариств, інших господарських товариств і об'єднань передачі державних підприємств в оренду, тощо. Право колектиої власності здійснюють вищі органи управління власника.

На відміну від державної форми власності, суб'єктом якої є Верховна Рада України або інші Ради, суб'єктами права колективної власності є трудові колективи господарських товариств. Несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна.

Закон України «Про власність» №9-93 від 21.01.93р.

Власником ТзОВ "Завод Електронпобутприлад" також можуть бути іноземці.

5. Внутрішнє середовище:

1. Цілі :

Довгострокові (5 - 10р.): Відкриття фірмових магазинів на території України; розвиток взаємовигідних відносин з вітчизняними й іноземними партнерами.

Середньострокові (1-5р.): закріплення галузевого лідерства в сегменті виробництва електричних двигунів завдяки новому позиціонуванню продукції й маркетинговій політиці заводу.

Короткострокові : Підвищення трудової дисципліни на виробництві. Цілі підприємства є чітко визначені, досяжні, конкретні, враховуючи вплив середовища функціонування, що позитивно впливає на діяльність організації.

2. Структура правління організацією - лінійно-функціональна. Відповідає вимогам середовища функціонування, але для досягнення організаційних цілей потребує незначного удосконалення. На сьогодні у підпорядкуванні директора є 6 заступників, планується додати ще одну посаду заступника, фактично існує 6 управлінських служб і 5 виробничих підрозділів,та передбачено формування ще одного виробничого підрозділа.

3. Завдання: удосконалення обліку робочого часу, покращення дозвілля робочого персоналу, формування єдиної команди, розробка індивідуальних пропозицій, у яких головним чином враховано потреби й можливості клієнтів, посилення поточного контролю із боку керівників і спеціалістів, підрозділів, об'єднань і підприємств, а також працівників бухгалтерського обліку тощо.

4. Технологія: виробництво електроприладів з оптимальними технічними й споживчими характеристиками.

5. Працівники - працівники різного віку, які мають вищу освіту за спеціальністю, за якою працюють на підприємстві і стаж роботи у цій сфері не менше 2років. Перед тим, як приймати на роботу з працівниками проводять співбесіду, де вони повинні проявити себе як відповідальні, кваліфіковані працівники, які чітко розуміють коли, як і що робити. У зв'язку із запланованим розширенням організація планує залучити додатково 40 чол. різних професій. Цей внутрішній чинник загалом позитивно впливає на діяльність організації, хоча виявлено низьку трудову дисципліну на виробництві.

Ресурси - Підприємство максимально використовує наявні організаційні ресурси та потребує їх залучення ззовні.

6. Зовнішнє середовище:

Фактори зовнішнього середовища прямого впливу:

1.Споживачі. У своїй діяльності підприємство орієнтується на забезпечення потреб споживачів, тому воно використовує працю висококласних спеціалістів. Завдяки підвищенню якості продукції та її технічним характеристикам, в першу чергу - потужності, а також постійному оновленню дизайну, товари зберігають свою нішу на споживчому ринку України і країн СНД. При цьому основними групами споживачів є такі: населення міське та сільське; суб'єкти ЗЕД тощо. Підприємство має 8 постійних споживачів але очікується, що після розширення виробництва і подолання наявних організаційних проблем кількість споживачів збільшиться до 14. Вплив фактора є максимально позитивним, оскільки існує тенденція до зростання попиту на послуги.

2. Постачальниками є підприємства, з якими ТзОВ "Завод Електронпобутприлад" уклало угоду про надання йому устаткування, з метою мати усі види техпроцесів, які забезпечують виготовлення електропобутових приладів по замкнутому циклу.

3. Конкурентами ТзОВ "Завод Електронпобутприлад" є ТОВ «ФЕНІКС», ТзОВ «Дельта», ТзОВ ВП"Вектор-08", ТзОВ "Техніка для дому", ТзОВ “ФАВА-Технікс” та інші, які також спеціалізуються на виробництві електропобутових приладів,двигунів малої потужності та виробництві двигунів постійного і змінного струму. Загалом у ТзОВ "Завод Електронпобутприлад" є 12 конкурентв у даному секторі. Очікується посилення конкурентної боротьби (збільшення конкурентів до 21), що негативно вплине на діяльність підприємства. Проте стабільний сегмент на ринку України та за її межами підприємству забезпечили: конкурентні ціни в роздрібній і оптовій торгівлі.

4.Державні органи влади розробляють, формулюють і затверджують засади функціонування організації в державі, зокрема, Державна податкова адміністрація контролює діяльність "Завод Електронпобутприлад". Забезпечують дію і виконання законодавчих актів, відновлюють порушені права, а отже, регулюють економічне і правове поле, в якому здійснює свою діяльність фірма, що є позитивним.

5.Інфраструктура. Розвинута інфраструктура підприємства, компактність, зручне розташування в межах міста на транспортній розв'язці - вигідні передумови для розвитку підприємства та залучення вітчизняних і зарубіжних інвесторів.

6.Законодавчі акти визначають можливі види діяльності підприємства, вказують на основні засади підприємницької діяльності. Зміни у законодавстві ускладнюють функціонування підприємства, але в загальному вони можуть мати і позитивний вплив. Оскільки вони регулюють правові та економічні відносини фірми з державою, з постачальниками, зі споживачами, що є позитивним.

7. Профспілки, партії та інші громадські організації. На даному підприємстві, як і на багатьох інших, профспілки укладають з керівництвом підприємства колективний договір, у якому обумовлюють всі питання, пов'язані з умовами, оплатою та організацією праці. Зокрема дана профспілкова організація має вплив на керівників організації, що зумовлює постійне піклування підприємства про безпечні умови праці, соціальний захист та інше.

8. Система економічних відносин зараз в Україні лише формується і є нестабільною, що має негативний вплив на ринок і формування цін. Підприємство функціонує в ринкових умовах на засадах попиту і пропозиції, враховує діяльність конкурентів.

9. Організації-сусіди в товариства відсутні, тому на організацію вони не впливають.

Фактори зовнішнього середовища непрямого впливу:

1. Міжнародні події стосуються фірми лише в тому випадку, коли вплинуть на саму державу (Україну), на політику та економіку тих країн, де реалізовуватимуть нашу продукцію.

2. Міжнародне оточення на ТзОВ "Завод Електронпобутприлад" впливає через споживачів,конкурентів та постачальників помірковано позитивно.

3. Науково-технічний прогрес . Завод є одним з найбільш технічно оснащених і модернізованих виробництв в Україні. Це дає можливість покращити якість продукції та зменшити її вартість. В таких умовах продукція підприємства стає більш конкурентноспроможнішою.

4. Політичні обставини на організацію впливають негативно, оскільки нестабільна політична ситуація в державі впливає на стан економіки в країні.

5. Соціально-культурні обставини. Їх вплив, на жаль, є негативним через низькі доходи населення і відсутність високого рівня культури, що не сприяє формуванню висококваліфікованої робочої сили.

6. Рівень техніки та технології. позитивнй вплив,але розкрадання сировини та матеріалів на підприємстві знижує ці показники.

7. Особливості міжнародних економічних відносин. Вплив відбувається через законодавчі акти, інфраструктуру, конкурентів тощо.

8. Стан економіки характеризує загальний рівень розвитку економіки України і бажання інших країн співпрацювати з підприємствами цієї держави, наявність конкурентів у даній галузі. Технологія й устаткування відповідають найвищим міжнародним стандартам. Висока якість продукції заводу підтверджена численними українськими та закордонними сертифікатами. Вплив цього фактора відбувається через конкурентів, споживачів, постачальників, інфраструктуру тощо.

управлінський комунікація працівник керівництво

Розділ 2. ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1 Планування

Характеристику етапів процесу стратегічного планування у ТзОВ "Завод Електронпобутприлад" відображено на рис. 1.

14

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.1. Модель стратегічного планування у ТзОВ "Завод Електронпобутприлад"

Розглянемо ретельніше зміст кожного із етапів моделі стратегічного планування у ТзОВ "Завод Електронпобутприлад".

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування.

Передбачає збір та обробку відповідними підрозділами (диспетчерським та господарським відділом, бухгалтерією, тощо) та відповідальними особами (бухгалтером, юрисконсультантом, заступником директора з експлуатації) інформації про фінансово-господарський стан підприємства, конкурентоспроможність його послуг, ринкові можливості, зміни в законодавстві та норматив ній базі функціонування підприємства тощо.

Етап 2. Установлення місії та цілей організації.

Місія - забезпечення потреб різних груп споживачів шляхом надання медичних діагностичних послуг різного характеру.

Цілі:

1. Довгострокові (5 - 10р.): Відкриття фірмових магазинів на території України; розвиток взаємовигідних відносин з вітчизняними й іноземними партнерами.

2. Середньострокові (1-5р.): закріплення галузевого лідерства в сегменті виробництва електричних двигунів завдяки новому позиціонуванню продукції й маркетинговій політиці заводу.

3. Короткострокові : Підвищення трудової дисципліни на виробництві. Цілі підприємства є чітко визначені, досяжні, конкретні, враховуючи вплив середовища функціонування, що позитивно впливає на діяльність організації.

Етап 3. Вибір методів аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. У даному випадку доцільно використовувати метод статистичного і соціологічного дослідження і порівняння, економічного аналізу та метод експертних оцінок. При цьому для реалізації останнього методу (експертних оцінок) буде використовуватись інформація, отримана шляхом застосування попередніх методів аналізу. Необхідно зазначити, що використання методу експертних оцінок як комплексного та узагальнюючого дозволить сформувати інформаційну картину щодо середовища функціонування підприємства, його шансів та можливостей, сильних та слабких позицій.

Етап 4. Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища.

Передбачає оцінювання та аналіз факторів групою експертів. Фактори оцінюються за шкалою [-5;5], при цьому межі шкали відповідно відображають максимальний негативний та позитивний вплив факторів на організацію, 0 демонструє, що фактор на організацію впливає нейтрально. Сума вагомостей усіх факторів становить одиницю. Зважений рівень впливу факторів розраховується як добуток впливу фактора у балах та рівня вагомості.

Результати експертних оцінок впливу факторів зовнішнього середовища на організацію зведено у табл. 2.

Таблиця 2

Результати експертного оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища на ТзОВ "Завод Електронпобутприлад".

Фактори

Середні експертні оцінки впливу, бали

Середні вагомості факторів

Зважені рівні впливу, бали

1

2

3

4

Споживачі

+5

0,1

+0,5

Постачальники

+3

0,1

+0,3

Конкуренти

-2

0,1

-0,2

Державні органи влади

+1

0,05

+0,05

Інфраструктура

+2

0,1

+0,2

Законодавчі акти

+1

0,07

+0,07

Профспілки, партії та інші громадські організації

+2

0,04

+0,04

Система економічних відносин у державі

-2

0,05

-0,1

Організації - сусіди

0

0,03

0

Міжнародні події

-1

0,05

-0,05

Міжнародне оточення

-1

0,05

-0,05

Науково - технічний прогрес

+4

0,08

+0,32

Політичні обставини

-2

0,02

-0,04

Соціальне - культурні обставини

-1

0,03

-0,03

Рівень техніки та технології

+4

0,08

+0,32

Особливості міжнародних економічних відносин

-3

0,02

-0,06

Стан економіки

+3

0,03

+0,09

Отже, як видно з табл. 2, на діяльність організації найбільш позитивно впливають такі фактори зовнішнього середовища, як споживачі, постачальники, інфраструктура, науково-технічний прогрес. Більшість факторів здійснюють позитивний вплив на діяльність організації.

Етап 5. Оцінювання та аналіз факторів внутрішнього середовища.

Проводиться цією ж групою експертів за шкалою [ 0;5] , при цьому 0 демонструє невираженість, відсутність фактора внутрішнього середовища , при цьому 5 демонструє високий рівень розвитку, вираженості відповідного фактора. Зважений рівень впливу факторів розраховується аналогічно як для зовнішнього середовища. Результати експертних оцінок впливу факторів внутрішнього середовища на організацію зведено у табл.3.

Таблиця 3

Результати експертного оцінювання впливу факторів внутрішнього середовища на ТзОВ "Завод Електронпобутприлад".

Фактори

Середня експертна оцінка впливу, бали

Середня вагомість факторів

Зважений рівень впливу, бали

1

2

3

4

Цілі

+5

0,09

+0,45

Структура

+3

0,15

+0,45

Завдання

+4

0,06

+0,24

Технології

+3

0,3

+0,9

Працівники

+4

0,2

+0,8

Ресурси

-1

0,2

-0,2

Отже,як видно з табл..3, найбільш розвиненим фактором внутрішнього середовища є технологічні процеси, на одному рівні відбувається вплив працівників та задань, найбільш негативно впливають на діяльність недостатня замученість ресурсів.

Етап 6. Прогнозування умов функціонування та результатів виробничо-господарської діяльності.

Для прогнозування переважно використовуються якісні формальні методи, а саме: різних видів індивідуальних оцінок, та метод опитування клієнтів, які користуються електропобутовими приладами торгової марки «Ельво». Також використовуються неформальні методи прогнозування на основі словесної та письмової інформації. На базі узагальнення отриманої інформації вище переліченими шляхами прогнозується, що найбільш негативний вплив на діяльність організації будуть здійснювати конкуренти та система економічних відносин, незважаючи на це, умови для досягнення встановлених цілей будуть досить сприятливими.

Етап 7. Обґрунтування інструментарію вибору стратегій.

З огляду на інформаційну базу для вибору стратегії діяльності підприємства доцільно використати SWOT-аналіз (табл.4).

Таблиця 4

Матриця вибору стратегії діяльності підприємства відповідно до SWOT-аналізу

Стан організації

Можливості(1,89)

Загрози (-0,53)

Сильні позиції (+2,84)

Стратегії підтримки та розвитку сильних боків підприємства в напрямку реалізації шансів зовнішнього оточення

Стратегії використання сильних боків підприємства з метою усунення загроз зовнішнього середовищаа: організаційних перетворень, диверсифікацій, регіоналізації

Слабкі позиції (-0,2)

Стратегії подолання слабкостей підприємства за рахунок можливостей зовнішнього середовища

Стратегії подолання загроз та усунення слабкостей підприємства або ліквідації

Етап 8. Формування варіантів стратегій.

Можливими варіантами стратегій є: диверсифікація, регіоналізація та організаційних перетворень.

Етап 9. Вибір стратегії.

Стратегія диверсифікації, враховуючи можливість розширення підприємства, створення паралельних підприємств у різних районах міста, найбільше з усіх можливих стратегій відповідає його місії та цілям, забезпечує наявність порівняно стійких конкурентних переваг та ефективну роботу підприємства.

Стратегія організаційних перетворень забезпечить ефективну роботу організації, враховує вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації, але вона не забезпечить підприємству стійких конкурентних переваг і не повністю відповідає місії та цілям організації.

Стратегія регіоналізації не повністю враховуватиме потреби споживачів,отже вона не зовсім відповідає цілям організації,хоча зможе забезпечити її ефективну роботу.

Етап 10. Оцінювання стратегії на предмет відповідності установленим критеріям.

Стратегія диверсифікації найбільше відповідає місії та цілям організації, оскільки вона планує розпочати створення фірмових магазинів у районах міста. Вона також планує вплив внутрішнього і зовнішнього середовища, забезпечить ефективну роботу і стійкі конкурентні переваги.

Логічним продовження стратегічного планування в ТзОВ "Завод Електронпобутприлад" є тактичне планування, тобто планування реалізації стратегії, яка включає поточне та оперативне планування. Схематична модель поточного планування в ТзОВ "Завод Електронпобутприлад" наведено на рис.2.

14

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2. Модель поточного планування в ТзОВ "Завод Електронпобутприлад"

Розглянемо ретельніше зміст кожного з етапів поточного планування.

Етап 1. Інформаційне забезпечення поточного планування.

Виникає необхідність в інформації про диверсифікаційні та ринкові можливості підприємства, його конкурентоспроможність, яка отримується з внутрішніх та зовнішніх джерел і обробляється відповідними підрозділами. Інформаційне забезпечення поточного планування передбачає збір та обробку бухгалтерією та головним бухгалтером інформації про фінансово-господарських стан підприємства, ринкові можливості , тощо.

Етап 2. Оцінювання та аналіз сильних та слабких позицій організації.

Сильні позиції : наявність конкурентних переваг , позитивний імідж у споживачів.

Слабкі позиції: Непродумана рекламна стратегія, низька якість управлінського апарату,некомпетентність працівників.

Етап 3. Вибір та формування планових параметрів (системи економічних, технологічних, соціальних та ін. показників).

Економічні показники : зростання прибутку на 15%, зростання рентабельності.

Технологічні показники : збільшення витрат на інновації - на 9%.

Соціальні показники : збільшення середнього заробітку на 7%, збільшення витрат на соціальний розвиток на 3% .

Етап 4. Підбір на альтернативних засадах заходів щодо досягнення планових параметрів.

Досягнення визначених показників потенційно можливо досягнути на засадах реалізації цілого переліку альтернативних заходів, зокрема розширення сфери обслуговування за рахунок нових видів послуг, реклама послуг, залучення інвестицій для реалізації проектів, впровадження інтегрованих управлінських систем. За рахунок поєднання усіх цих заходів скорочуються менш рентабельні напрямки діяльності підприємства, а вивільнені кошти вкласти у розвиток більш прибуткових та конкурентних напрямків.

Етап 5. Бюджетне планування.

Використовують такі методи бюджетного планування: за порядком розроблення бюджету; за рівнем централізації бюджетного планування тут застосовують "комбіноване", або зустрічне бюджетне планування; за способом розрахунку планових бюджетних показників; за рівнем пристосування бюджетного планування до змін внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства - гнучке бюджетне планування, яке має на меті одночасну розробку декількох варіантів бюджету із врахуванням песимістичних та оптимістичних прогнозів. Бюджет формується згідно короткострокових планів на 1 рік. У бюджеті зазначається конкретна сума, яка іде на виплату заробітної плати, закупівлю певного технічного фонду і нового одягу працівникам. Велика кількість грошової маси іде на постійні витрати підприємства, сплату податків, витрати на повернення позик, кредитів та відсотки за ними, соціальний розвиток.

Етап 6. Вибір адміністративних важелів (політики, процедур, правил тощо).

Політика: напрямлена на надання якісних товарів, їхню надійність та зручність в експлуатації

Процедура: технічна перевірка обладнання підприємства.

Правила: послідовне прийняття управлінських рішень; правильність ведення документації, вірне оформлення договорів.

Етап 7. Формування поточного плану.

Поточний план передбачає узагальнення розробле¬них на попередніх етапах показників заходів та бюджету, тобто він включає:

- перелік планових ключових показників, яких прагне досягнути організація в межах реалізації обраної стратегії діяльності, які повинні відображати усі сфери діяльності підприємства;

- перелік заходів, реалізація яких сприятиме досягненню визначених показників, економічні ефект та ефективність від впровадження планових заходів;

Передбачає узагальнення розроблених на попередніх етапах показників заходів та бюджету.

Етап 8. Деталізація поточного плану за центрами виконання (відповідальності).

У підприємстві є такі види центрів відповідальності: центри вартості, центри видатків та центри інвестицій. Їх характеристику та участь у реалізації поточного планування розглянуто за допомогою табл. 5.

Таблиця 5

Види та характеристики центрів відповідальності

Види центрів відповідальності

Підрозділи організації, що належать до конкретних центрів відповідальності

Функціональна характеристика центрів відповідальності

Участь у реалізації заходів щодо планових показників на засадах бюджету

1

2

3

4

Центр вартості

Бухгалтерія, відділ обслуговування і інші відділи ,що підпорядковуються певним органам.

Виробничі підрозділи,що створюють нову вартість. Вони належать до моделі «вхід - вихід», оскільки можливо підрахувати усі витрати на її діяльність та отримані результати у натуральних та кількісних показниках.

Розширення сфери обслуговування; впровадження інновацій при наданні юридичних послуг,

удосконалення обладнання.

Центр видатків

Бухгалтерія, маркетолог,

відділ охорони.

Підрозділи, результати діяльності яких важко оцінити за звичайними критеріями. Методи обліку та аналізу дозволяють встановити за короткий термін залежність між розміром витрат на функціонування та покращенням загальних результатів.

Удосконалення технології надання послуг

Центр інвестицій

Директор, головний бухгалтер, заступник директора з кадрів та фінансово-економічних питань, заступник директора з маркетингу і продажу, заступник директора з МТП.

Це керівники інституційного рівня управління та фінансово економічні управлінські служби, які контролюють вартість та результати вкладених коштів.

- залучення інвестицій для реалізації проектів

- впровадження інтегрованих управлінських систем

Тактичне планування включає також, крім поточного планування і оперативне, яке спрямоване на формування вузьких, деталізованих, короткотермінових планів, що присвячені конкретним питанням діяльності підприємства та формуються у розвиток поточних планів. На підприємстві використовується широкий перелік оперативних планів у різних сферах: у фінансовому плануванні розробляють платіжний календар, касовий план тощо; у плануванні робочого часу табель робочого часу, графік робочого календаря тощо.

2.2 Організування

Фактична організаційна структура управління ТзОВ "Завод Електронпобутприлад" наведена на рис. 3, а раціональна, що відображає напрямки удосконалення - на рис. 4. Характеристику працівників підприємства відповідно до фактичної та раціональної структур управління подано у таблиці 6.

14

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 3. Фактична органіграма управління ТзОВ "Завод Електронпобутприлад"

14

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 4. Раціональна органіграма управління ТзОВ "Завод Електронпобутприлад"

Таблиця 6

Фактична (раціональна) чисельність і функції посадових осіб в ТзОВ "Завод Електронпобутприлад"

Посади

працівників

Чисельність,

чол.

Факт. Раціон.

Функції(види діяльності працівників)

Відповідальність і повноваження

1

2

3

4

5

Директор

1

1

Управляє організацією. Визначає політику, стратегію і тактику організації, скеровує та координує діяльність працівників, приймає їх на роботу та звільняє, приймає рішення та видає накази.

Несе відповідальність перед Зборами Учасників за результати роботи підприємства, розвиток та ефективність діяльності тощо.

Головний бухгалтер

1

1

Управляє процесом бухгалтерського обліку, планування фінансово-кредитної діяльності. Керує процесами фінансової звітності та контролю за станом фінансів, оплати і матеріального стимулювання праці.

Відповідає перед директором за фінансове планування діяльності організації, ведення бухгалтерського обліку, кон-тролювання фінансових результатів діяльності підприємства.

Бухгалтери

7

6

Їх функціями є нарахування і видача заробітньої плати, планування і оформлення бюджету товариства та контроль за його дотриманням,ведення бухгалтерського, статистичного і управлінського обліку, формування податкової та статистичної звітності.

Відповідають перед головним бухгалтером за правильність та оперативність ведення обліку на підприємстві, формування фінансової та статистичноїї звітності, її відповідність первинній документації.

Заступник

директора з виробництва

1

1

Керівництво основним виробництвом, дільницями основного виробництва тобто безпосереднім процесом перетворення предметів праці на готові вироби, здійснення послуг чи діяльності з обслуговування клієнтів.

За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків. Найчастіше саме цього заступника за відсутністю директора призначають виконуючим його обов'язки.

Начальники

цеху

5

6

Здійснення керівництва виробничо-господарської

діяльністю цеху (ділянки),впровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду

конструювання і технології виробництва аналогічної продукції, координація роботи майстрів і цехових служб, облік, подання встановленої звітності., підбір кадрів робітників і службовців, їх розстановка і

доцільне використання, підвищення кваліфікації робітників і службовців цеху, контроль за дотриманням працівниками правил і норм охорони праці і техніки безпеки.

Керують технічною підготовкою виробничо-господарської діяльності, науково-дослідною діяльністю, допоміжним виробництвом. Начальники цеху безпосередньо можуть підпорядковуватися кільком функціональних службам, а також заступникам з технічних питань, з виробництва.

Працівники цехів

152

182

Належне та якісне виконання своїх обовязків. Дотримання планової, технологічної та виконавської дисципліни в інтересах забезпечення кінцевих результатів, визначених програмою виробництва. Внутрішній трудовий розпорядок припускає перш за все розподіл праці між членами колективу, тобто закріплення за кожним певної трудової функції.

Працівник відповідає як за якість своєї праці, так і за стан, чистоту та порядок на інформацію про вашу місці, стан і використання обладнання, матеріально-технічних засобів, паливно-енергетичних ресурсів, інструменту та спецодягу.

Заступник директора з фінансово-економічнх питань

1

1

Проводить прогноз, обрахунок, аналіз економічних показників.

Керує процесами планування, фінансово-кредитною діяльністю, організацією оплати та матеріального стимулювання праці, відповідає за розробку економічної стратегії, впровадження прогресивних економічних ідей.

Відпоідає перед директором за якісний прогноз, аналіз економічних показників.

Економісти

8

8

Керують фінансово-кредитною діяльністю, організацією оплати та матеріального стимулювання праці, відповідає за розробку економічної стратегії, впровадження прогресивних економічних ідей.

Відповідають перед заступником директора з фінансово-економічнх питань

Відділ кадрів та фінансово-економічний

7

6

Контроль за якістю роботи персоналу, нормування, облік, звільнення та прийом кадрів. Займаються бух обліком діяльності, контролем за рухом фінансів

Відповідають перед заступником з директора з фінансово-економічних питань.

Секретар-референт

1

1

Формує картотеку інформаційних карток про основних ділових партнерів, здійснює підготовку необхідної директору інформації, забезпечує листування підприємства.

Відповідає перед директором за інформаційне забезпеченя його діяльності, листування підприємства з основними діловими партнерами.

Юрисконсульт

1

1

Здійснює систематичний моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів, на засадах яких функціонує організація, бере участь у проробці умов договорів, вивчає правові нюанси здійснення видів діяльності.

Відповідає перед директором за юридичну відповідальність документації організації, консультування з різних правових питань, вчасне повідомлення про зміну в законодавчих актах.

Заступник директора з загальних питань

1

1

Управління процесами оформлення необхідної документації. Керує роботою обслуговуючого персоналу.

Відповідає перед директором підприємства за вчасне оформлення документації.

Начальник господарського відділу

1

1

Оформлення необхідної документації, постачання працівників відділів необхідними матеріалами тощо.

Відповідає перед заступником директора з загальних питань за оформлення необхідної документації та забезпечення працівників підприємства необхідними матеріалами.

Заступник директора з маркетингу і продажу

1

1

Керівництво маркетинговими дослідженнями, процесами оцінки конкурентоспроможності продукції, результатів діяльності реальних та потенційних конкурентів, рекламною діяльністю, постачанням та збутом.

Відповідальність перед директором підприємства щодо розробки та впрвадження рекламних проектів, дослідження результатів діяльності реальних та потенційних конкурентів.

Маркетологи

7

7

Розробляють рекламну кампанію, вивчають потреби клієнтів, займаються пошуком нових партнерів, покращенням якості обслуговування тощо

Відповідають перед керівництвом за операції з постачання, співпрацю з торговими посередниками та за маркетингову діяльність тощо.

Заступник директора з МТП

1

1

Управляє процесами постачання необхідною сировиною, необхідними інструментами та обладнаннями, комплектування до електроприладів.

Відповідає перед директорм за вчасність забезпечення діяльності підприємства необхідною сировиною.

Спеціалісти з постачання

7

5

Забезпечують постачання необхідних сировинних та матеріальних ресурсів для діяльності підприємства та організовують співпрацю з вітчизняними постачальниками

Відповідають перед начальником відділу МТП за установлення вигідних взаємовідносин з постачальниками.

Комірники

7

7

Здійснюють облік товарно-матеріальних цінностей у коморах, розподіляють їх відповідно до потреб підрозділів організації.

Відповідають перед начальником з МТП за правильність ведення обліку, проведення інвентаризації.

Заступник директора з контролю виробництва

-

1

Його функціями є контроль за трудовою дисципліною на виробництві, різні перевірки виробництва. Керує роботою персоналу.

Відповідає перед директором за правильність ведення виробницва на підприємстві.Підпорядковуються певні функціональні служби, такі, як архів, комунікаційні та інформаційні служби, служби технічного контролю.

Працівники відділу організації та контролю виробництва

-

12

Внутрішній трудовий розпорядок припускає перш за все розподіл праці між членами колективу, тобто закріплення за кожним певної трудової функції.

Відповідать перед начальником відділу за якість виконання своїх функціональних обовязків.

Всього

210

250

-

-

2.3 Мотивування

Коротку характеристику змістових та процесійних теорій мотивування й обґрунтування можливості їх застосування у ТзОВ "Завод Електронпобутприлад" наведено у табл.7.

Таблиця 7

Застосування теорій мотивування у ТзОВ "Завод Електронпобутприлад"

Терії

мотиву-вання

Короткий зміст та особливості

застосування

Обгрунтування можливості застосу-вання в організації

Елементи системи матеріального стимулювання прці, в яких знаходить відображення теорія

1

2

3

4

Змістові теорії (відображають зміст потреб та їх ієрархію)

Теорія потреб М.Туган-Барано-вського

1.Виділяються фізіологічні, статеві, симптоматичні, альтруїстичні потреби і потреби практичного характеру.

2.Особливе значення відіграє приналежність до народностей, моральні і релігійні погляди.

Цю теорію в організації можна застосувати до усіх працівників, враховуючи пріоритетність задоволення певних груп потреб у працівників та вдало використовуючи незадоволені потреби для формування мотивів щодо забезпечення необхідної поведінки.

Матеріальні стимули (зарплата, премії, надбавки) сприяють якіснішому задоволенню фізіологічних потреб та потреб практичного характеру, але й створюються умови для задоволення альтруїстичних потреб.

Теорія потреб А.Маслоу

1.Потреби діляться на первинні і вторинні.

2.Поведінка людей визначається потребами нижчого порядку.

3. Після задоволення певних потреб їх мотивуюча дія припиняється.

Ця теорія чітко визначає пріоритетність потреб людей, на що повинні орієнтуватися керівники при формуванні мотивації. Адже марно чекати чогось від підлеглих, коли не створені умови для забезпечення їх первинних потреб.

Можливості для задоволення первинних потреб працівників створює зарплата, подарунки. При цьому чим вища посада працівника, тим більші можливості з матеріальної точки зору відкриваються перед працівником.

Теорія потреб Д.Мак-Клелланда

1.Три потреби, які мотивують людину: влада, успіх і причетність.

2.Увага на потреби високого порядку, оскільки потреби нижчого порядку вже задоволені

Цю теорію в організації доцільно використовувати тоді, коли керуюча система уже забезпечила на достатньому рівні задоволення первинних потреб, і увага тепер акцентується на вторинних.

Як правило, влада, успіх та причетність до суспільно-значимих проектів передбачає збільшення меж повноважень та відповідальності, що зумовлює зростання рівня зарплати і отримання більш привабливих пропозицій щодо праці.

Теорія потреб Ф.Герц-берга

1.Виділяє гігієнічні і мотиваційні фактори.

2.Гігієнічні(нижчі) не дають з'явитись незадоволенню роботою.

3.Мотиваційні (вищі) впливають на поведінку.

Дану теорію можна застосувати в організації до всіх працівників, бо кожен повинен працювати у певних умовах(гігієнічні), а для підвищення продуктивності його праці та забезпечення віддачі треба застосовувати мотиваційні фактори.

Мотиваційні фактори у вигляді матеріальних стимулів формують у працівників мотиви щодо виконання певного обсягу конкретних робіт для досягнення особистих і організаційних цілей.

Теорія потреб К.Альдер-фера

1.Основними групами потреб, які мотивують людину є потреби існування, зв'язку, зростання.

2.За неможливості задоволення потреб вищого рівня, зростають зусилля щодо якіснішого задоволення потреб нижчого рівня.

Необхідність їх застосування випливає з того , що наявність прямого та зворотнього руху в задоволенні потреб створює ширші можливості для стимулювання працівників в організації, адже якщо немає необхідних умов(об'єктивних чи суб'єктивних) для задоволення працівниками умов зростання в організації, то вони можуть зосередити свої зусилля на якнайповнішому задоволенні потреб зв'язку чи існування.

Для забезпечення ефективної дії в організації цієї теорії використовують принцип матеріального стимулювання як забезпечення зростання зарплати в міру підвищення якості роботи. Це допоможе задовольнити первинні потреби працівників ТзОВ "Завод Електронпобутприлад" і водночас потреби зростання.

Теорії потреб Д.Мак-Грегора

1.За теорією «Х» працівники схильні уникати роботи та відповідальності, тому для їх стимулювання слід використовувати погрози і контроль.

2.Теорія «У» апелює до потреб вищого рівня: причетності, самовираження.

3.Працівники більш схильні до теорії «У» , але організаційні умови схиляють їх до теорії «Х».

Якщо поділити працівників на схильних до уникнення виконання завдань та до добровільного та відповідального виконання, то теорію можна застосовувати, базуючись на дієвості механізмів спонукання щодо кожної конкретної групи.

У теорії «Х» для мотивації працівників використовують матеріальне стягнення за погане виконання роботи. Для забезпечення вибору працівниками теорії «У» використовують забезпечення можливості підвищення зарплати за виконання престижних робіт і за допомогою цього задовольняють потреби вищого порядку.

Теорія потреб У.Оучі

1.Теорія “Z” визначає, що основою успіху працівників є віра в загальні цілі.

2.Вагомими стимулами є довірчі взаємини та взаємопідтримка, повна узгодженість дій.

Доцільно застосовувати в організаціях, у яких первинні потреби працівників уже задоволені на належному рівні, при цьому існують чітко визначені організаційні цілі, культивується корпоративний дух, заохочується взаємодопомога та взаємо підтримка, забезпечується прозорість та взаємо узгодженість дій.

Тут вагому роль відіграє система матеріального стимулювання за досягнення конкретних результатів відповідно до установлених цілей, тобто акцентується увага на відрядній, комісійній формах оплати праці, установленні доплат та премій тощо.

Процесійні теорії (відображають процес мотивування)

Теорія очікувань В.Врума

1.Передбачає такт очікування : «затрачені зусилля - очікування певного рівня результатів», «отримані результати - очікування певної винагороди», «очікування цінної винагороди, яка здатна задовольнити потреби».

2.Невід'ємність урахування усіх видів очікування.

Створює значні мотиваційні можливості у будь-які організації шляхом дослідження індивідуальних очікувань працівників та їх урахування при формуванні диференційованих стимулюючих механізмів.

Передбачає використання усієї розгалуженої системи матеріальних стимулів для якнайкращого урахування очікувань працівників, формування мотивуючих механізмів, одночасно вигідних для ТзОВ "Завод Електронпобутприлад" та його працівників.

Теорія справедли-вості С.Адамса

1. Дотримування принципів справедливості та об'єктивності при установленні та розподілі винагород.

2. Врахування можливої реакції працівників на несправедливе мотивування.

Є необхідною умовою формування системи стимулювання у організації. Не врахування теорії справедливості може призвести до падіння ефективності діяльності організації за рахунок зменшення віддачі працівників, які вважають, що їхня робота та затрачені зусилля не достатньо і несправедливо оцінені.

Передбачає застосування різних форм та систем оплати праці, диференційованих розмірів основної та додаткової зарплати за групами працівників, залежно від освіти, стажу, досвіду, спеціальних вмінь та знань, умов роботи тощо.

Теорія партисипа-тивного управління

1.Залучення працівників до управління організацією з метою підвищення рівня їх задоволення роботою, що сприятиме зростанню ефективності діяльності організації.


Подобные документы

 • Формування менеджменту на підприємстві. Механізми прийняття управлінських рішень в організації. Проектування комунікацій на підприємстві. Формування механізмів управління групами працівників в організації. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [139,2 K], добавлен 29.12.2013

 • Загальна характеристика організації. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації. Проектування комунікацій на підприємстві. Формування механізмів управління групами працівників. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [146,9 K], добавлен 29.12.2013

 • Формування системи менеджменту на підприємстві і оцінка її ефективності. Розроблення механізму прийняття управлінських рішень, пропозицій з удосконалення керівництва і проектів оптимальних комунікацій. Формування механізмів управління групами працівників.

  курсовая работа [497,7 K], добавлен 28.12.2013

 • Форма організації, особливості її існування. Межі території, яку охоплює діяльність організації. Формування функцій менеджменту на підприємстві. Проектування комунікацій на підприємстві. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на підприємстві.

  курсовая работа [370,6 K], добавлен 01.04.2011

 • Характеристика організації та формування функцій менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Використання методів та механізмів прийняття управлінських рішень. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [132,5 K], добавлен 22.05.2012

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Механізми прийняття управлінських рішень та управління групами працівників, побудова комунікацій. Оцінка ефективності системи менеджменту.

  курсовая работа [318,1 K], добавлен 11.03.2011

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розробка пропозиції з удосконалення керівництва, механізмів прийняття управлінських рішень. Оцінка ефективності систем менеджменту.

  курсовая работа [319,5 K], добавлен 28.11.2010

 • Сутність системи менеджменту на підприємстві, її головні цілі та завдання. Формування функцій менеджменту в організації: планування діяльності, мотивація і контроль персоналу. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень й вдосконалення керівництва.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 13.10.2012

 • Розробка технології менеджменту в організації. Формування алгоритму розробки управлінських рішень. Удосконалення системи комунікацій в організації. Функціонування формальних та неформальних груп у товаристві. Визначення ефективності мотивації менеджменту.

  курсовая работа [357,6 K], добавлен 06.05.2015

 • Формування і використання функцій менеджменту на підприємстві ВАТ "Геотехнічний інститут". Розробка механізмів прийняття управлінських рішень. Проектування комунікацій в готельному комплексі. Механізми управління організацією. Ефективність менеджменту.

  курсовая работа [155,0 K], добавлен 23.10.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.