Розробка системи менеджменту в ПП "Фармакс"

Загальна характеристика, напрямки господарської діяльності організації, що вивчається. Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 26.08.2014
Размер файла 82,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовий проект

Розробка системи менеджменту в ПП «Фармакс»

Вступ

В цьому курсовому проекті ми всебічно розглядаємо процес управління у ПП «Фармакс». Опишемо процес формування функцій менеджменту на даному підприємстві, використання методів менеджменту, спроектуємо комунікації, розробимо механізми прийняття управлінських рішень, сформуємо механізми управління групами працівників, розробимо пропозиції з організації та вдосконалення керівництва, розглянемо організацію праці менеджерів та деякі інші аспекти функціонування організації.

ПП «Фармакс» на даному етапі є рентабельним, воно займає досить міцні позиції, але його діяльність вимагає проведення вдосконалень. Потрібно вирішити ряд таких проблем: отримано лікарства, термін придатності яких уже закінчився, удосконалення системи знижок для покупців, зниження культури поведінки покупців.

Підприємницьке «життя» в Україні відзначається жорстокою конкуренцією і нестабільністю зовнішніх факторів. Саме тому ПП «Фармакс» потребує мобільності вирішення проблем та постановки нових завдань. Проблеми вимагають прийняття управлінських рішень, процес вироблення яких ми детально розглянемо в даному курсовому проекті. Покладаємо надію на те, що ПП «Фармакс» успішно пристосується до всіх недоліків сьогоднішньої економічної ситуації та буде приносити своїм власникам стабільні та високі прибутки.

Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у зв'язку зі зміною умов функціонування.

Основними завданнями є: закріпити теоретичні знання в галузі менеджменту, оволодіти прикладними аспектами менеджерської підготовки, які дозволять в майбутньому успішно здійснювати управлінську діяльність.

1. Загальна характеристика організації

Загальна характеристика організації наведена у таблиці 1

Таблиця 1. Загальна характеристика ПП «Фармакс»

Параметр

Зміст та особливості

Основні відмінності

Законодавча база функ-ціонування

Участь у ЗЕД

1. Форма підприємства

Приватне підприємство - це підприємство, засноване на власності окремого громадянина України, з правом найняття робочої сили. Приватним є підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи. Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

АТ - статутний фонд поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, несе відповідальність за зобов» язаннями тільки майном АТ. ТзОВ - статутний фонд формується за рахунок внесків учасників, учасники відповіда-ють за зобовязаннями лише в межах своїх внесків. ТзДВ - учасники відповідають за зобо-в» язаннями товариства в межах своїх внесків, а при нестачі цих сум - додатково належним їм майном у кратному розмірі щодо внеску кожного учасника. ТзПВ - учасники відповідають за зобовязаннями ТзПВ солідар-но усім своїм майном. КТ - поряд з 1 (більшістю учасників), що відповідають усім майном, є 1 (більше учасників), що відпо-відають за зобов» язаннями КТ лише в межах своїх внесків.

1. Закон України «Про господарські товариства від 31.12.92 р.

2. Господар-ський кодекс України від 16.01.2003

3. Цивільний кодекс Укра-їни від 16.01. 2003№435-IV

4. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження програми розвитку підприємництва в Україні»

Згідно і Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» №960-12 від 16. 04.9|р зі змінами та доповненнями ТзОВ «Фармакс», як юридична особа., що здійснює певні види ЗЕД є суб'є-ктом ЗЕД, може самості-йно у визна-чених законо-давством межах здійс-нювати ЗЕД.

2. Профіль

Постачання фармацевтичної продукції і забезпечення нею своїх аптек, продаж якісної фармацевтичної продукції.

Специфіка полягає у існуванні значного переліку вимог щодо технічного стану обладнання. Фірма працює у сфері надання послуг, матеріального виробництва, що зумовлює особливості в управлінській, фінансовій, трудовій, обліковій сферах.

1. Закон України «Про створення безпечних і нешкідливих умов праці»№36 96-12 від 15.12.93

2. Закон України «Про оплату пра-ці» 357/96-ВР від 10.09.93

3. Закон України «Про щорічні відпустки» №117-XIV від 18.09.98 р.

Бере участь у зовнішньоекономічній діяльності шляхом експортом, імпортом ліків закордон.

Збір лікарських рос-лин, висушування лікарських рослин, виготовлення насто-йок, крапель, капсул, мазей. Раціональне підприємство буде займатись:

5. Виготовлення власних ліків.

6. Продаж ліків через власну мережу аптек.

Особливістю даного

товариства є здійснення продажу ліків під індивідуальні замовлення

Види ЗЕД:

- продаж ліків закордон;

- обмін досві-дом з фірмами провідних країн Європи (Франція, Німе - ччина, Італія, Греція. Іспанія,

Португалія)

Приватна форма (ПВ) власності - це власні-

Право приватної власності, на відміну від колективної, здійс-

1. Закон України «Про

4. Форма власності

сть, яка виникає на підставі добровільного

залучення майна громадян і юридичних осіб для створення ПП, передачі державних підприємств (ДП) в оренду, перетворення ДП в приватні, безоп-латної передачі майна ДП у власність трудо-вого коллективу. Право ПВ здійснюють ви-щі органи управління.

нюють виші органи управління власника; також право колективної власності не може бути передано у спадщину. На відміну від державної форми власності, суб'єк-том якої є Верховна Рада України або обласні, районні, міські, селищні, сіль - ські Ради народних депутатів, суб'є-ктами права приватної власності є фізичні чи юридичні особи

власність» №9-93 від 21.01.93 р.

2. Цивільний кодекс України.

Власником також може бути іноземець.

5. Внут-рішнє се-

редовище: а) цілі

Довгострокові: вихід на зовнішній ринок.

Середньострокові: розширення підприємства. Короткострокові: вирішення поточних проблем (падіння прибутків підприємства, нестача складських приміщень, високий рівень кредиторської заборгованості).

2) завдання

Перед підприємством стоять такі завдання: забезпечувати клієнтам належний рівень обслуговування; забезпечувати якість товарів.

3) структура

Структура даного підприємства є лінійно-функціональна. Відповідає вимогам середовища функціонування, але для досягнення організаційних цілей потребує незначного удосконалення На сьогодні у підпорядкуванні директора є 2 заступники, планується ввести ще 1 посаду, фактично існує 2 управлінські служби - є потреба у створенні ще 1, фактично є 3 виробничі підрозділи, є потреба у створенні ще 1.

4) технологія

На підприємстві застосовуються новітні технології що впливає на якість обслуговування

5) працівники

Чисельність працівників даного підприємства становить 25, але в результаті реорганізації передбачається збільшення кількості працівників до 35 чоловік.

6) ресурси

Підприємство виділяє певні кошти на преміювання персоналу для кращої їх роботи. ПП з метою забезпечення своєї діяльності у майбутньому кваліфікованими кадрами здійснює оплату за навчання для деяких студентів, а також щомісячно відраховує 12% від прибутків у резервний фонд для здійснення негайної оплати за вимогами. Слід за уважити, що підприємство максимально використовує наявні організаційні ресурси та потребує їх залучення ззовні.

6. Зовнішнє середовище:

Фактори прямої дії:

1) споживачі

У своїй діяльності ПП орієнтується на забезпечення потреб клієнтів, тому воно використовує працю висококласних спеціалістів, новітню техніку та технологію, що підвищує репутацію даного підприємства серед клієнтів. Основними групами клієнтів є: міське населення, іноземні організації; суб'єкти ЗЕД; індивідуальні замовники з високим рівнем доходу. У зв'язку із розширенням видів діяльності ПП планується, що коло клієнтів поповниться такими групами: бізнесмени та туристи з високим рівнем доходу тощо. Вплив фактора є максимально позитивним, оскільки існує тенденція до зростання попиту на ліки. Споживачі мають позитивний вплив тому що, це один фактор на що орієнтується фірма. Фірма має 4 клієнтів, в майбутньому їх кількість зросте до 6.

2) постачальники

Постачальники мають позитивний вплив, оскільки є відомими, мають високу якість обслуговувань замовлень. З ними ТзОВ уклало угоду про надання йому ліків за спеціальними тарифами (ЗАТ «Дарниця», «Мавекс», ПП «Ельпласт»). У майбутньому у зв'язку з розширенням обсягів діяльності організації планується постачання (Імпорт) ліків зза кордону. Співпраця з відповідальними, обов'язковими та порядними постачальниками позитивно впливає на результати діяльності.

На внутрішньому ринку їх не багато (фактична кількість - 7, раціональна -9), їх вплив

3) конкуренти

негативний, проте низька платоспроможність клієнтів спонукає фірму до швидкої дії, спрямованої на доведення до потенцій-них споживачів кращих послуг за нижчими цінами, ніж у аналогів.

4) державні органи

влади

Державні органи влади розробляють, формулюють і затверджують засади функціонування організацій в державі, зокрема, Державка податкова адміністрація контролює діяльність ПП. Воно керується у своїй діяльності правовими актами, що затверджуються місцевими та всеукраїнськими органами державної влади. Необхідно зазначити, що часті перевірки органами державної влади діяльності підприємства, високий рівень корупції у цих органах негативно впливають на діяльність. Вони не завжди позитивно впливають (створення і проведення перевірок)

5)Інфраструктура

Фактор має позитивний вплив тому що, підприємство розташоване в економічно вигідному місці, що впливає на поінформованість клієнтів про наявність фірми на ринку.

6) Законодавчі

акти

Законодавство України не завжди сприяє розвитку підприємництва тому що, цей сектор бізнесу не зовсім захищеним від надмірного вживання деякими посадовцями влади. Законодавчі акти визначають можний види діяльності підприємства, вказують на обов'язки і права підприємство. Вони безпосередньо впливають на ПП, оскільки коло діяльність базується на засадах таких законів, як Закон України «Про господарський кодекс», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил продажу ліків». Постійні зміни у законодавстві, часто його суперечливість та неоднозначність у трактуванні значно ускладнюють функціонування підприємства

7) профспі-лки, партії, громадські

організації

На діяльність даного підприємства профспілки впливають негативно, оскільки підприємство витрачає кошти на виконання своїх конституційних зобов'язань перед працівниками забезпечуючи їх додатковими діями відпусток. На ПП, як і на багатьох інших. профспілки укладають з керівництвом підприємства коллективний договір, у якому обумовлюють усі питання, пов'язані з умовами, оплатою та організацією праці. Зокрема дана профспілкова організація має великий вплив на керівників організації, що зумовлює постійне піклування підприємства про безпечні умови праці, соціальний захист. Партії є частиною державних органів влади І. водночас, г творцями законодавчих актів, на основі яких функціонує організація.

8) економіч-ні відноси-ни у державі

Система економічних відносин у державі має досип, відчутний вплив, оскільки, як вже зазначалось вище, автотранспортні підприємства переважно знаходились у державній власності, що не забезпечувало відповідного рівня якості продукції, на сьогодні підприємство функціонуй в ринкових умовах, а отже на засадах попиту і пропозиції, враховує діяльність конкурентів.

Фактори не прямої дії:

1) міжнародні події

Вони мають значний вплив на організацію оскільки вона функціонує на міжнародному ринку. Після входження Польщі до ЄС кількість людей, які користуються даними послугами збільшилася. Вплив цього фактора відбувається через споживачів, конкурентів та постачальників, мас позитивний вплив у зв'яжу з збільшенням кількості клієнтів.

2) міжнар. оточення

Міжнародне оточення впливає на ПП через споживачів, конкурентів та постачальників помірковано позитивно, оскільки, як правило, українські споживачі користуються також послугами іноземних фірм.

3) НТП

Науково-технічний прогрес має значний вплив, адже використання у діяльності нових моделей комп'ютер-ного обладнання значно підвищить якість обслуговування і знизить вартість діяльності. При цьому вплив відбувається через постачальників, конкурентів та інфраструктуру, а наявність застарілого обладнання на підприємстві вимагає здійснення його оновлення та заміни відповідно до сучасних характеристик.

4) політика

На ПП впливають позитивно, оскільки політична стабільність в державі зумовлює ріст попиту на оздоровчі послуги, ліки ашої фірми.

5) соц.-ку-льтурні обставин

Соціально-культурні обставини, їх вплив, на жаль, є негативним через низькі доходи населення і відсутність високого рівня культури. Впливає через споживачів, конкурентів, державні органи влади. законодавство.

6) стан техніки, технології

Високий рівень техніки та технології на міжнародних ринках зумовлює необхідність оновлення обладнання ПП. Вплив фактора на організацію відбувається через постачальників, конкурентів, інфраструктуру, законодавчі акти та є негативним, оскільки ПП потребує оновлення обладнання.

7) еконо-мічні від-носини

Особливості міжнародних економічних відносин впливають на організацію негативно, оскільки. здійснюючи туристичні послуги інозем, транспортні засоби фірми повинні відповідати усім технічним, ергономічним та іншим вимогам. При цьому вплив відбувається через законодавчі акти, інфраструктуру, конкурентів.

8) Стан економіки

Стан економіки України на даний момент є відносно нестабільним, кризовим, це зумовлює зменшення попиту на ліки.

2. Формування функцій менеджменту

2.1 Планування

Розглянемо ретельніше зміст кожного із етапів моделі стратегічного планування.

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування. Передбачає збір, обробку бухгалтерією головним бухгалтером інформації про фінансово-господарський стан, конкурентоспроможність послуг, ринкові можливості, несприятливі впливи, зміни в законодавстві та нормативній базі функціонування підприємства.

Етап 2. Установлення місії та цілей організації. Місія - забезпечення потреб різних груп споживачів, для збільшення попиту на продукцію, надання якісних супутніх послуг. Цілі: Довгострокові (5 - 10 р.): вихід на зовнішній ринок. Середньострокові (1 - 5 р.): розширення підприємства.

Короткострокові (до 1 року): вирішення поточних проблем (падіння прибутків підприємства, нестача складських приміщень, високий рівень кредиторської заборгованості).

Етап 3. Вибір методів аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Доцільно використовувати метод статистичного, соціологічного дослідження і порівняння, економічного аналізу, методів експертних оцінок. Для реалізації останнього методу (експертних оцінок) буде використовуватись інформація, отримана шляхом застосування попередніх методів аналіз. Використання методу експертних оцінок як комплексного, узагальнюючого дозволить сформувати інформаційну картинку щодо середовища функціонування підприємства, його шансів та можливостей, сильних та слабких позицій.

Етап 4. Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища. Передбачає оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища групою експертів, у яку входять працівники організації (директор, головний бухгалтер, заступник директора, та інші працівники). Фактори оцінюються за шкалою [-5; 5], при цьому межі шкали відповідно відображають максимальний негативний та позитивний вплив факторів на організацію, 0 демонструє, що фактор на організацію впливає нейтрально. Сума вагомостей усіх факторів становить одиницю, тобто рівень вагомості для кожного фактора визначається за формулою коефіцієнтів. Зважений рівень впливу факторів розраховується як добуток впливу фактору у балах та рівня вагомості. Результати експертних оцінок впливу факторів зовнішнього середовища на організацію зведено у табл. 2.

Таблиця 2. Результати експертного оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища на ПП «Фармакс»

Фактори

Середня експертна оцінка впливу, бали

Середня вагомість факторів

Зважений рівень впливу, бали

Споживачі

+5

0,1

0,5

Постачальники

+4

0,07

0,28

Конкуренти

+2

0,09

0,18

Державні органи влади

-4

0,04

-0,16

Інфраструктура

-2

0,06

-0,12

Законодавчі акти

-3

0,06

-0,18

Профспілки, партії та інші громадські організації

+1

0,03

0,03

Система економічних відносин у державі

+3

0,06

0,18

Організації - сусіди

0

0,02

0

Міжнародні події

-4

0,08

-0,32

Міжнародне оточення

+2

0,05

0,1

Науково - технічний прогрес

+4

0,08

0,32

Політичні обставини

+2

0,04

0,08

Соціально - культурні обставини

-1

0,03

-0,03

Рівень техніки та технології

+4

0,07

0,28

Особливості міжнародних економічних відносин

+3

0,07

0,21

Стан економіки

-3

0,05

-0,15

Отже, як видно з табл. 2, на діяльність організації найбільш позитивно впливають такі фактори зовнішнього середовища, як споживачі, постачальники, система економічних відносин у державі, науково - технічний прогрес, особливості міжнародних економічних відносин, рівень техніки та технології. По потрібно зауважити, найбільш негативний вплив на діяльність організації здійснюють такі фактори, як державні органи влади, стан економіки, міжнародні події.

Етап 5. Оцінювання та аналіз факторів внутрішнього середовища. Проводиться цією ж групою експертів за шкалою [0; 5], при цьому 0 демонструє нерозвинутість, невираженість, відсутність чи катастрофічний стан фактора внутрішнього середовища, оцінка 5 демонструє високий рівень розвитку, вираженості відсутнього фактора. Сума вагомостей всіх факторів становить одиницю, тобто рівень вагомості для кожного фактора визначається за допомогою коефіцієнтів. Зважений рівень впливу факторів розраховується як добуток впливу фактора у балах та рівня вагомості. Результат експертних оцінок впливу факторів внутрішнього середовища на організацію зведено у табл. 3.

Таблиця 3. Результати експертного оцінювання впливу факторів внутрішнього середовища на ПП «Фармакс»

Фактори

Середня експертна оцінка впливу, бали

Середня вагомість факторів

Зважений рівень впливу, бали

Цілі

5

0,08

0,4

Структура

3

0,15

0,45

Завдання

4

0,07

0,28

Технологія

5

0,3

1,5

Працівники

5

0,34

1,7

Ресурси

4

0,06

0,24

Як видно з табл. 3, найбільш розвинутим фактором внутрішнього середовища є кваліфіковані працівники ПП, на однаковому рівні відбувається вплив технологій на діяльність, найбільш негативно впливають на діяльність підприємства неструктурованість завдань, та ресурси, які не є необхідними.

Етап 6. Прогнозування умов функціонування та результатів виробничо-господарської діяльності підприємства. Для прогнозування переважно використовуються якісні формальні методи, а саме: різних видів індивідуальних оцінок, та метод опитування користувачів (споживачів) комп'ютерними засобами, їх програмним забезпеченням. Також використовують неформальні методи прогнозування на основі словесної та письмової інформації. На базі узагальнення отриманої інформації вище переліченими шляхами прогнозується, що найбільш негативний вплив на діяльність організації будуть здійснювати державні органи влади та міжнародні події тому, що підприємство постійно підтримує зв'язки з закордонними організаціями.

Етап 7. Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних рішень. Для підготовки проектно-коштори-сної документації на даному підприємстві необхідно створити спеціальний комітет з працівників, які співпрацюють з закордонними підприємствами, робочі, які вивчають ситуацію на ринку.

Етап 7. Виконання розрахунків, обгрунтувань, проектних рішень. З погляду на наявну інформаційну базу для вибору стратегії діяльності підприємства доцільно використати - Swоt - аналіз (табл. 4)

Матриця вибору стратегії діяльності підприємства відповідно до Swоt - аналізу.

Таблиця 4. Зовнішнє середовище

Стан організації

Можливості (+2,2)

Загрози (-0,62)

Сильні позиції (+2,9)

Стратегії підтримки та розвитку сильних боків підприємства в напрямку реалізації шансів зовнішнього оточення.

Стратегії використання сильних боків підприємства з метою усунення загроз зовнішнього середовища: організаційних перетворень, диверсифікації, регіоналізації.

Слабкі позиції (-0,2)

Стратегії подолання слабкостей ПП за рахунок можливостей зовнішнього середовища.

Стратегії подолання загроз та слабкостей підприємства або ліквідації.

Етап 8. Формування варіантів стратегій (стратегічних альтернатив). Можли-вими варіантами стратегій є: виробництва за кордоном, регіоналізації, зростання.

Етап 9. Вибір стратегії на засадах формування управлінського рішення. Стратегія виробництва за кордоном забезпечить розширення і популярність ПП, забезпечить підприємству конкурентні переваги, принаймні з вітчизняними організаціями, зміцниться співпраця з закордонними організаціями, підніме рівень економіки в Україні. Ця стратегія є найоптимальнішою.

Стратегія регіоналізації; не буде тісної праці з закордонними організаціями та споживачами, отже не зовсім відповідає цілям організації, не забезпечить нормального постачання техніки на підприємство, значіть підприємство не здійснюватиме ефективну роботу.

Стратегія зростання забезпечить розвиток підприємства, може збільшити можливості організації, через нестабільність економіки є великий ризик. Економіка України функціонує не стабільно.

Етап 10. Оцінювання стратегії на предмет установленим критеріям. Стратегія обслуговування за кордоном відповідає місії, цілям організації, бо вона планує розпочати розвиток ПП за кордоном і в Україні, забезпечить розвиток нових послуг, ефективніше виробництво і простіше постачання технологій.

Розглянемо ретельніше зміст кожного з етапів поточного планування.

Етап 1. Інформаційне забезпечення поточного планування. Для реалізації поточного планування виникає необхідність в інформації про ринкові можливості підприємства, його конкурентноспроможність порівняно з закордонними організаціями, можливість розташування філій за кордоном, фінансовий стан підприємства, яка отримується з внутрішніх та зовнішніх джерел і обробляється відповідними підрозділами, та відповідними особами (головним бухгалтером та працівниками).

Етап 2. Оцінювання та аналіз сильних та слабких позицій організації.

Сильні позиції: ПП «Фармакс» має позитивний імідж у споживачів, через висококваліфікованих працівників, високоякісну техніку, яка забезпечує якісне надання послуг. Постійне спостереження за розвитком ринку за кордоном і в Україні, спостереження за розвитком підприємств конкурентів. Наявність конкурентних переваг, які полягають у розвиненій системі менеджменту, гнучкій організаційній структурі управління; використання сучасної системи інформаційного забезпечення, високій кваліфікації персоналу.

Слабкі позиції: проблемами підприємства є потреба у висококваліфікованих інженерах та архітекторах, невідповідність проектної документації затвердженим нормам, зростання дебіторської заборгованості.

Етап 3. Вибір та формування планових параметрів (системи економічних, технологічних, соціальних показників) на засадах стратегії. Економічні показники: зростання прибутку на 25%, збільшення надання послуг мінімум на 25%. Технологічні показники: збільшення витрат на техніку на 10%, збільшення витрат на інновації на 5%. Соціальні показники: збільшення середнього заробітку на 52,4%, збільшення витрат на соціальний розвиток на 3%.

Етап 4. Підбір на альтернативних засадах заходів щодо досягнення планових параметрів. Досягнення визначених показників потенційно можливо досягнути на засадах реалізації цілого переліку альтернативних заходів, оптимальними з яких обрано: розширення сфери обслуговування за рахунок збільшення працівників; залучення інвестицій для нововведень; розширення виробництва програмних систем; впровадження інтегрованих управлінських систем.

Етап 5. Бюджетне планування.

1 стадія. Інформаційне забезпечення бюджетного планування. Передбачає підбір інформації бюджетним комітетом про місію, цілі, стратегію, тактику, політику організації; визначальні показники, яких прагне досягнути організація в наступному періоді; умови функціонування організації, очікувані зміни; кадровий потенціал, виробничі потужності, технічне забезпечення; наявність обмежувальних факторів.

2 стадія. Вибір методів бюджетного планування.

На ПП «Фармакс» використовують такі методи бюджетного планування:

1. За порядком розроблення бюджету - послідовне бюджетне планування, полягає в логічній послідовній розробці розпису надходжень, видатків об'єктів бюджетного планування, формування зведеного бюджету.

2.за рівнем централізації бюджетного планування тут застосовують «комбіноване, або зустрічне бюджетне планування. Передбачає передання зверху вниз орієнтованих бюджетів, їх опрацювання центрами відповідальності та передачу у зворотному порядку для формування бюджету усієї організації.

3. За способом розрахунку планових бюджетних показників - нормативний метод, базується на обчисленні планових бюджетних показників відповідно до використання ресурсів, структури, розподілу капіталу.

4. За рівнем пристосування бюджетного планування до змін внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства - гнучке бюджетне планування, яке має на меті одночасну розробку декількох варіантів бюджету із врахуванням песимістичних та оптимістичних прогнозів.

3 стадія. Визначення видів, кількості, форм та структури бюджетів організації. На ПП немає необхідності у формуванні значного переліку бюджетів, тому в організації формуються бюджетний баланс, бюджети конкретних інвестиційних проектів, бюджет усієї організації, бюджет на замовлення послуг.

4 стадія. Консолідація бюджетних показників. Передбачає формування моделі консолідації показників, проміжних бюджетів, установлення взаємозв'язків між ними, виконання відповідних розрахунків з метою виконання відповідних розрахунків, формування зведеного бюджету організації.

5 стадія. Формування бюджету організації. Зведений бюджет організації є узагальненим розписом надходжень та видатків за усією організацією.

Етап 6. Вибір адміністративних важелів (політики, процедур, правил) досягнення планових параметрів. Політика - надання якісних та професійних послуг, забезпечення високоякісними ліками. Процедурами є, наприклад, зміст інструкцій з техніки безпеки роботи за комп'ютером для працівників, які більшу частину робочого часу перебувають за комп'ютером. Правилом є порядок підписання документів, правила техніки безпеки при надзвичайних ситуаціях.

Етап 7. Формування поточного плану. Поточний план передбачає узагальнення розроблених на попередніх етапах показників заходів, бюджету, тобто він включає:

- перелік планових ключових показників, яких прагне досягнути організація в межах реалізації обраної стратегії діяльності, які повинні відображати усі сфери діяльності підприємства;

- перелік заходів, реалізації яких сприятиме досягненню визначених показників, економічні ефект та ефективність від впровадження планових заходів;

- бюджет організації.

Етап 8. Деталі поточного планування за центром виконання (відповідності). В ПП «Фармакс» є такі види центрів відповідальності: центри вартості, центри видатків, центри інвестицій (табл. 5.)

Таблиця 5 Види та характеристика центрів відповідальності

Види центрів відповідаль-ності

Підрозділи організації, що належать до конкретних центрів відповідальності

Функціональна характеристика центрів відповідальності

Участь у реалізації заходів щодо досягнення планових показників на засадах бюджету

Центри вартості

Аптеки.

Виробничі підрозділи, що створюють нову вартість. Вони належать до моделі вхід-вихід, бо можна підрахувати усі затрати на їх діяльність результати у натуральних, кількісних показниках

- розширення сфери обслуговування;

- удосконалення обладнання.

Центри видатків

Адміністрація, відділ постачання, тощо.

Підрозділи, результати діяльності яких важко оцінити за звичайними критеріями. Методи обліку, аналізу дозволяють швидко установити залежність між витратами на функціонування підрозділів, покращенням загальних результатів.

Удосконалення технології роботи підрозділів, і удосконалення обладнання.

Центри інвестицій

Директор, головний бухгалтер, адміністратор, ЗЕД

Це керівники інституційного рівня та фінансово-економічні управлінські служби, які контролюють вартість вкладених активів.

-залучення інвестицій для реалізації проектів;

- впровадження інтегрованих управлінських систем.

Як вказувалось вище, тактичне планування на підприємстві передбачає крім поточного ще й оперативне планування, яке спрямоване на формування вузьких, деталізованих, короткотермінових планів, що присвячені конкретним питанням діяльності підприємства та формуються у розвиток поточних планів. На підприємстві використовується широкий перелік оперативних планів у різних сферах. У сфері фінансового планування розробляються платіжний календар, касовий план тощо; у плануванні робочого часу - фонд робочого часу, графік робочого календаря, табель робочого часу тощо;

2.2 Організування

Фактична організаційна структура управління ПП «Фармакс» та раціональна, яка відображає напрямки реорганізації у зв'язку із розширенням видів діяльності, та створює можливості для досягнення установлених цілей. Характеристику працівників організації відповідно до фактичної та раціональної структуру управління розкрито у табл. 6

Таблиця 6. Фактична і Раціональна чисельність і функції посадових осіб в ПП «Фармакс»

Посади керівників

Чисельність осіб

Функції (види діяльності працівників)

Відповідальність і повноваження

Фк

Рц.

Директор

1

1

Визначає стратегію, тактику, політику фірми, координує, скеровує діяльність працівників, контролює результати діяльності підприємства, приймає рішення щодо розширення, реоргані-зації фірми, приймає на роботу, звільняє праців-ників згідно штатного розпису та відповідно із чинним законодавством, приймає рішення, ви-дає накази щодо діяльності підприємства, які є обов'язкові до виконання усіма працівниками.

Несе відповідальність перед зборами акціонерів за резуль-тати роботи підприємства, використання майна та коштів організації, розвиток та ефективність діяльності, рівень використання наявних ресурсів, співпрацю з органами державної влади тощо.

Заступ-ник з за-гальних, юридичних питань, МТП обслуговування (адміністратор)

1

1

Формує картотеку інформаційних карток про основних ділових партнерів фірми, здійснює підготовку необхідної директору інформації, систематичний моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів, на засадах яких функціонує фірма, бере участь у проробці умов договорів, вивчає правові нюанси здійснення видів діяльності, їх оподаткування, оптимізацію податкових, митних платежів платежів. Веде облік наявності, руху матеріальних цінностей, надання послуг, підписання контрактів.

Відповідає перед директором за інформаційне забезпечення діяльності ПП; за юридичну відповідність документації організації, консультування з різних правових питань, вчасне повідомлення про зміни у законодавчих та нормативно-правових актах.

Головний бухгалтер

-

1

Здійснює повний економічний контроль і розрахунок на підприємстві. Виділяє кошти на закупку товарів, інших потрібних елементів для обслуговування клієнтів.

Відповідає за успішну фінан-сову діяльність, правильність, своєчасність подання звітності, перед директором.

Заступ-ник з ма-ркетингу, збуту, ЗЕД, обслуговування

-

1

Контроль реалізації проектів щодо маркетингу, реклами, просування та збуту послуг фірми на ринок України і світу, пошук партнерів - споживачів в Україні і закордоном, здійснення зовнішньоекономічної діяльності фірми Має право підписувати документи з його компетенції. Делегує свої повноваження.

Відповідає перед директором за ефективність проектів маркетингу, реклами, збуту послуг фірми, пошуку партнерів, здійснення зовнішньоекономічної діяльності фірми.

Адміністрація

2

2

Займаються контролем якості кінцевих послуг, дотриманням правил процесу обслуговування. Забезпечують постачання матеріальних ресурсів для діяльності фірми, організовують співпрацю з вітчизняними постачальниками; Мають право підписувати документи, що входять до їх компетенції.

Відповідають перед адміністратором за ефективний контроль якості послуг, установлення вигідних взаємовідносин з вітчизняними постачальниками,

Відділ ЗЕД

-

2

Здійснення зовнішньо - економічної діяльності. Складають проекти з маркетингу, реклами, просування послуг фірми на ринок України та світу, пошук партнерів. Сприяють покращенню обсягів збуту продукції, підписання договорів, контрактів, пошук партнерів, покращення іміджу фірми, її продукції за кордоном. Мають право підписувати документи з їх компетенції.

Відповідальність перед заступником з збуту, маркетингу, ЗЕД за проекти з реклами, маркетингу, збуту продукції фірми в Україні і закордоном.

Відділ бух. обліку, кадрів

2

2

Їх функціями є нарахування і видача заробітної плати, планування і оформлення бюджету фірми, контроль за його дотриманням, ведення бухгалтерського, статистич-ного і управлінського обліку, формування податкової та статистичної звітності. Проводять економічне планування витрат господарського процесу. Працівники ведуть підбір, облік, нормування, мотивування, стимулювання персоналу підприємства;

Відповідають перед головним бухгалтером за правильність та оперативність ведення обліку, формування фінансової та статистичної звітності.

Працівники

18

25

Приймають головну участь у збуті товарів, виготовленні власних ліків підприємства, обслуговуванні клієнтів.

Відповідають перед адміністрацією за виконання поставлених їм завдань.

Всього

25

35

-

-

2.3Мотивування

Механізм мотивування на основі теорій мотивації подані в таблиці 7. Результати розрахунків оплати праці подані в таблицях 8, 9.

Таблиця 8. Застосування теорій мотивації у ПП «Фармакс»

Короткий зміст та особливості застосування

Обгрунтування можливості застосування в організації

Елементи системи матеріального стимулювання праці, в яких знаходить відображення теорії

Змістовні

Теорія Туган-Барановського

Він виділяє 5 груп потреб: фізіологічні, статеві, симптоматичні інстинкти та потреби, альтруїстичні, потреби практичного характеру

Цю теорію можна застосовувати в організації, тому що в кожної людини існують потреби в їжі, одежі, сексі та ін.

Організація задовільняє ті потреби своїх працівників яких вони потребують, а саме їжу, одежу та ін., через зарплату, премії, надбавки.

Ієрархія потреб Маслоу

Ієрархія потреб Маслоу характеризується наступними групами потреб, які поділяються на первинні і вторинні

Первинні: фізіологічні та безпеки і захищеності.

Вторинні: соціальні, поваги, самовираження

Цю теорію можна застосувати в організації, тому що в людей існують потреби в фізичному і психологічному захисті; відчувати причетність до подій; потреби поваги з боку оточення; реалізація своїх можливостей.

Організація надає своїм працівникам можливість у самовираженні, повазі.

Теорія Мак - Клелланда

Ця теорія говорить про те, що треба врахувати три потреби: влади, успіху, причетності.

Цю теорію можна викоростати тому що існують потреби в причетності, успіху, владі.

Організація надає своїм працівникам можливість бути причетними до її справ забезпечує просування по службі, а отже в успіху і владі.

Двофакторна теорія Герцберга

Полягає в тому, що всі фактори діляться на гігієнічні (пов'язані із середовищем, яке оточує праців-ника. Напр., політика фірми, адміні-страції, умови роботи, заробіток, міжсобисті відносини з начальни-ком, колегами, підлеглими) і моти-ваційні (пов'язані з просуванням по службі результатами роботи, ступенем відповідальності, персе-ктивою творчого, ділового росту).

Цю теорію можна застосувати в організації тому що гігієнічні фактори пов'язані з середовищем в організації, яке оточує працівника, а мотиваційні фактори - із змістом самої роботи.

Система матеріального стимулювання праці включає з/п через оцінку кількості та якості витраченої праці. Від цих показників також залежать премії, що є елементом матеріального стимулювання праці.

Процесійні

Теорія справедливості

Згідно з цією теорією працівники суб'єктивно співставляють свої винагороди із затраченими зусил-лями та винагородами, зусиллями інших працівників, які виконують аналогічну роботу. Суть цієї теорії полягає в тому, що доки працівники не будуть вважати

Ця теорія застосовується в організації і проявляється в справедливому розподілі з/п між працівниками в залежності від стажу роботи, від кількості та якості витраченої праці і від кваліфікації працівника

Система матеріального стимулювання праці, в якій відображається теорія, полягає в тому, щоб справедливо розподілити з/п між працівниками в залежності від кількості та якості їх праці, від стажу

винагороди справедливими, їх віддача буде низькою.

Премії встановлюються при перевиконанні працівником поставлених завдань.

роботи та інших подібних критеріїв.

Комплексна теорія Портера-Лоулера

Ця теорія базується на моделі, яка враховує цінність винагород, затрачені зусилля, оцінку зв'язку «зусилля-винагорода», здібності та характер працівника, досягнення певних результатів, оцінює роль працівника, внутрішні та зовнішні винагороди, а також задоволення від виконання роботи. Тобто дана теорія оцінює певні зусилля на досягнення поставленої перед працівником мети винагородами.

Ця теорія застосовується в організації тому, що вона враховує наскільки повно затрачені зусилля працівника, що призводять до певних результатів, оцінюються винагородами за затрачену працівником працю і міру задоволення цими винагородами потреб працівника.

Система матеріального стимулювання праці, в якій відображається теорія, полягає в прикладенні працівником певних зусиль для отримання винагороди за свою працю.

Теорія очікувань (Врума)

Базується на очікуванні появи якоїсь події. Виділяють наступні очікування:

по відношенню до «затрат - результатів»

по відношенню «результатів - винагород»

по відношенню до цінності-заохочення або винагороди

ЇЇ застосування можливе, тому що кожен працівник затрачає певні зусилля, очікує відповідних винагород, але працівники дуже суб'єктивно співставляють свої винагоро-ди з винагородами інших, і тому часто виникають конфлікти.

Система матеріального стимулювання праці, в якій відображається теорія, полягає у виплатах премій, надбавок та наданні певних винагород, наприклад: путівки на море, квитки на концерти та ін.

Таблиця 8. Результати розрахунків заробітної плати (фактичні)

Посадові особи

Чисельність

Посадовий оклад. грн.

Надбавки, доплати

Премії

Величина місячної заробітної плати, грн.

Характер

Величина

Характер

Величина,

Директор

1

3600

За високі досягнення у праці

150

3750

Заступник з загальних, юридичних питань, МТП (адміністратор)

1

3100

За роботу у вечірній час, виконання особливо важливої роботи

150

3250

Головний бухгалтер

1

3100

За ефективне управ-ління фінансами

150

3250

Адміністрація

2

2900

За підписання вигідних контрактів

150

3050

Відділ бух. обліку, кадрів

2

2900

2900

Працівники аптек

8

2450

За перевиконання планових завдань

62,5

2512,5

Склад МТП, охорона, водії

10

2450

2450

Місячний ФОП грн.

66750

Середня заробітна плата, грн.

2670

Таблиця 9. Результати розрахунків заробітної плати (планова)

Посадові особи

Чисельність

Посадовий оклад. грн.

Надбавки, доплати

Премії

Величина місячної заробітної плати, грн.

Характер

Величина

Характер

Величина,

Директор

1

4300

За високі досягнення у праці

150

4450

Заступник з загальних, юридичних питань, МТП (адміністратор)

1

3800

За роботу у вечірній час, виконання особливо важливої роботи

150

3950

Головний бухгалтер

1

3800

За ефективне управ-ління фінансами

150

3950

Заступник з маркетингу, збуту, ЗЕД, обслуговування

1

3800

За заключення вигідних домовленостей з клієнтами, збільше

ння обсягів збуту.

150

3950

2.4 Контролювання

Використання видів контролю за ознакою етапів здійснення виробничо-господарської діяльності, характеристику процесу їх реалізації, характеристику впливу контролю на працівників подано у табл. 10.

Таблиця 10. Контролювання у ПП «Фармакс»

Види контролю ресурсів

Характеристика процесу контролю

Характеристика впливу контролю на посадових осіб і підрозділи організацій

Служби, посадові особи, відповіда-льні за результати контролю

Попередній контроль

Трудові

Реалізується в організації за рахунок аналізу ділових та професійних якостей претендентів на роботу, кваліфікації, рис особистого характеру, які задовольняють організацію та необхідні для виконання певних робіт. Встановлюються відповідність рівню вимог до працівників, який стосується професійної освіти, досвіду роботи, навичок тощо.

Забезпечує набір висококва-ліфікованого персоналу, що сприятиме високоякісному виконанню поставлених завдань, досягненню організаційних цілей та забезпеченню прийняття компетентних рішень усіма працівниками.

Директор, керівники у підпорядкуванні яких працюватимуть потенційні кандидати на вакантні місця.

Інформаційні

Зовнішня та внутрішня інформація, яка надходить з усіх можливих інформаційних каналів, перевіряються на достовірність та об'єктивність. Для цього формується система збору, оброблення та перевірки інформації.

Створює якісне інформаційне забезпечення роботи фірми, дає змогу реагувати на позитивні та негативні зміни у середовищі функціонування та приймати адекватні управлінські рішення.

Директор, адміністратор, бухгалтерія.

Фінансові

Перевіряються усі грошові надходження та видатки підприємства, їх терміни надходження чи виплат.

Забезпечується формування та використання фінансових ресурсів підприємства.

Директор, голо

вний бухгал-тер, бухгалтерія

Матеріальні

Перевірка якості та кількості отриманих від постачальників необхідних ресурсів відповідно до укладених договорів та критеріїв, які зазначені.

Формує матеріально-сировинну базу для здійснення видів діяльності усіма працівниками, підроздлами організації.

Адміністратор, адміністрація.

Поточний контроль

Трудові

Реалізується у процесі безпосереднього здійснення виробничо-господарської діяльності у формі регулярних перевірок працівників, обговорення проблем, що виникають у процесі роботи, періодичної атестації працівників тощо.

Забезпечує підтримання трудової дисципліни, запобігання прогулів, поганій взаємодії, уникнення помилок та неякісно виконаної роботи.

Усі керівники підприємства.

Інформаційні

Перевіряється робота системи обробки інформації, її кваліфікації, групування, виділення першочергової та другорядної, термінової та нетермінової інформації.

Формує якісну систему передавання інформації в межах організації, раціоналізує структуру комунікаційних процесів.

Усі працівники організації.

Фінансові

Перевірка поточної роботи фінансових структур організації, використання фінансових надходжень організації, формування видатків, фінансові документації та фінансові операції підприємства.

Забезпечує цільовий розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів фірми, їх правильний облік, запобігання зловжива-ння та крадіжкам фінансових ресурсів.

Директор, головний бухгалтер, бухгалтерія.

Матеріальні

Перевіряється ефективність використання наявних матеріальних ресурсів у процесі діяльності усіх підрозділів організації. Контролюються норми використання ресурсів, виявляються відхилення і установлюються їх причини.

Забезпечує цільове викори-стання обмежених матеріаль-них організаційних ресурсів, запобігання крадіжок, уникнення необґрунтованого використання матеріальних запасів.

Заступники директора, керівники підрозділів.

Завершальний контроль

Трудові

Перевірка кваліфікації працівників, їх продуктивність, здатність до удосконалення професійних навичок.

Результати є базою для заохочення чи застосування санкцій до працівників.

Усі керівники підприємства.

Інформаційні

Перевірка достовірності та об'єктивності інформації, що відображає рівень виконання поставлених завдань.

Забезпечує всіх працівників достовірною, повною, необхідною інформацією формування прозорості діяльності організації.

Директор, адміністратор, керівники підрозділів.

Фінансові

Перевірка фактичних фінансових результатів та їх порівняння із запланованими.

Формування прийняття подальших управлінських рішень, які стосуються форму-вання, розподілу, перерозподілу фінансових ресурсів.

Директор, головний бухгалтер бухгалтерія.

Матеріальні

Перевірка обсягу використання нормованих матеріальних ресурсів, залишки.

Надає інформацію щодо існування запасів матеріальних ресурсів та потреб їх у поповненні.

Директор, адміністратор, адміністрація.

2.5 Регулювання

Характеристика процедур регулювання на підприємстві, тобто усунення недо-ліків, відхилень, збоїв, що виявлені у процесі контролювання на засадах прийняття у керуючій системі ПП «Фармакс» відповідних управлінських рішень наведено у табл. 11. При цьому відображено регулювання різноманітних проблем на підприємстві, у т. ч. тих, які вимагають розробки управлінських рішень відповідно до завдання.

Таблиця 11. Регулювання у ПП «Фармакс»

Види контролю ресурсів

Виявлені у процесі контролю недоліки, відхилення та збої

Прийняття відповідних упра-влінських рішень в керуючій системі з метою усунення недоліків, відхилень та збоїв

Характеристика впливу регулювання на посадових осіб і підрозділи організацій

Попередній контроль

Трудові

Виявлено, що начальник аптеки немає навичок керування працівниками.

Директор прийняв рішення, звернутись до наглядача за виконанням робіт, щоб той допоміг начальнику з сер. роб.

Збільшує продуктивність працівників сервісного відділу. Запобігає некомпетентній роботі працівників.

Інформаційні

Виявлено, що інформація щодо змін у законодавстві, яке регу-лює діяльність підприємства в Україні надходить невчасно, що призводить до фінансових втрат, та порушень норм чинного законодавства.

Директор приймає рішення щодо підключення до всеукраїнської мережі даних «Ліга - Законів», у якій щоденно відображаються зміни у правовій базі.

Створює умови для запобігання втрат і мобільного реагування на зміни у правовій базі, що регулює діяльність підприємства.

Фінансові

Зафіксовано факт надходження лише 80% прибутку з наданих сервісних послуг.

Директор, адміністратор проводять переговори з замовниками що до сплати усієї суми вартості наданих послуг відповідно до умов договору.

Забезпечує уникнення повторних випадків невчасної чи неповної оплати замовлень, що гальмує розвиток фірми.

Матеріальні

Під час оновлення техніки у бухгалтерії зафіксовано два комп'ютера несправних.

Директор видає наказ про повернення комп'ютерів постачальникам та їх заміна.

Забезпечує надання якісних і швидких замовлень на товари.

Поточний контроль

Трудові

Виявлено, що був випущений комплект бракованих програм створений виробничим відділом 1.

Адміністратор виніс догану працівнику за погане виконанням робіт та позбавлено премії, наказав провести атестації працівників.

Забезпечує підтримання трудової дисципліни, дотримання вимог, графі-ку роботи, уважність до її виконання.

Інформаційні

Виявлено, що керівник сервісного відділу з запізненням попередив підлеглого про замовлення, що призвело до конфлікту з споживачем.

Заступник директора виніс догану начальнику сервісного відділу.

Запобігає зниженню трудової дисципліни, та налаштовує керівників відділів працювати ефективніше.

Фінансові

Зафіксовано безслідне зникнення частину партії ліків.

Директор видав наказ перевірити систему сигналізації до складу і взагалі в середину приміщення.

Запобігає подальшим крадіжкам.

Матеріальні

Працівники виявили нездатність двох комп'ютерів до виконання роботи.

Адміністратор розпорядився доставити комп'ютери постача-льникам, повернути їх справними.

Запобігає неякісному створенню продукції, відповідальність поста-чальників за техніку.

Завершальний контроль

Трудові

Виявлено, що працівник працівник сервісного відділу неякісно виконав замовлення.

Адміністратор виніс догану працівнику, виніс вимогу провести повторне замовлення за свій рахунок.

Запобігає неякісному обслуговуванню робітниками. Підвищує кваліфікацію працівників та їх відповідальність за результати роботи.

Інформаційні

Виявлено, що адміністратор неправдиво інформував споживачів, що призвело до їх обурення.

Директор видає розпорядження про зниження ЗП, якщо той не владнає конфлікту з споживачами.

Забезпечує якісні, досто-вірно надані послуги, роботу працівників за відведеними правилами, які вказані в згоді на роботу.

Фінансові

Виявлено, що ціна на деякі програми перевищує заплановані, що сприяє зниженню попиту на товари і послуги підприємства.

Бухгалтер спільно з заступником директора на засадах первинної облікової документації формують заходи щодо зменшення собівартості програм.

Сприяє підвищенню попиту на товари та послуги підприємства.

Матеріальні

У результаті планової інвентаризації виявлено, що певного забезпечення технології для створення програм на замовлення.

Директор видає наказ на заказ потрібної техніки.

Забезпечує розширення обслуговування підприємства, якісного обслуговування споживачів.

3. Використання методів менеджменту

Характеристику методів менеджменту, які виокремлюються за характером впливу, використовуються для забезпечення впливу на керовану систему організації та мають найбільш прикладне значення, процес їх формування та особливості взаємодії розглянуто у табл. 12.

Таблиця 12. Застосування методів менеджменту в ПП «Фармакс»

Групи методів менеджменту

Види методів менед-жменту

Приклади застосування конкретних методів в організації

Характеристика взаємозв'язку функцій і методів менеджменту в організації

Характеристика механізмів взаємодії різних методів менеджменту в організації

Економічні

Економічні плани

Сформований бюджет підприємства, визначає джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів.

Формується у результаті конкретної функції менеджменту, «Управління виробничою діяльністю», а саме на етапі планування.

Бюджетні показники відповідають показникам фінансового, виробничого планів фірми. Бюджет повинен бути затверджений наказом директора на його виконання.

Матеріальні стимули

Формування розмірів ЗП, надання премій, надбавок, доплат, компенсаці-йних виплат. Стимулює їх якісно виконувати ро-боту, виявляти ініціативу.

Формується у результаті конкретної функції менеджменту, а саме на етапі мотивування.

Затверджуються відповідними положеннями про форми та систему оплати праці. Розмір витрат на мотивування фіксується у бюджеті фірми.


Подобные документы

 • Загальна характеристика та напрямки діяльності підприємства, його місце на ринку. Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень.

  курсовая работа [128,3 K], добавлен 18.03.2013

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розробка пропозиції з удосконалення керівництва, механізмів прийняття управлінських рішень. Оцінка ефективності систем менеджменту.

  курсовая работа [319,5 K], добавлен 28.11.2010

 • Характеристика організації та формування функцій менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Використання методів та механізмів прийняття управлінських рішень. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [132,5 K], добавлен 22.05.2012

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Механізми прийняття управлінських рішень та управління групами працівників, побудова комунікацій. Оцінка ефективності системи менеджменту.

  курсовая работа [318,1 K], добавлен 11.03.2011

 • Сутність системи менеджменту на підприємстві, її головні цілі та завдання. Формування функцій менеджменту в організації: планування діяльності, мотивація і контроль персоналу. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень й вдосконалення керівництва.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 13.10.2012

 • Загальна характеристика організації. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації. Проектування комунікацій на підприємстві. Формування механізмів управління групами працівників. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [146,9 K], добавлен 29.12.2013

 • Форма організації, особливості її існування. Межі території, яку охоплює діяльність організації. Формування функцій менеджменту на підприємстві. Проектування комунікацій на підприємстві. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на підприємстві.

  курсовая работа [370,6 K], добавлен 01.04.2011

 • Розробка системи менеджменту в організації на прикладі агентства нерухомості. Характеристики організації, що містять вплив факторів прямої і непрямої дії. Основні функції менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання.

  курсовая работа [162,2 K], добавлен 28.12.2013

 • Характеристика форми організації підприємства, законодавча база, відмінності від інших форм господарювання. Формування функцій менеджменту. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на ПП "Готель Профспілковий". Система робіт з документами.

  курсовая работа [329,9 K], добавлен 24.04.2014

 • Формування менеджменту на підприємстві. Механізми прийняття управлінських рішень в організації. Проектування комунікацій на підприємстві. Формування механізмів управління групами працівників в організації. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [139,2 K], добавлен 29.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.