Розробка системи менеджменту в ПП "Фармакс"

Загальна характеристика, напрямки господарської діяльності організації, що вивчається. Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 26.08.2014
Размер файла 82,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Ціни

Ціни стимулють попит на ліки, ПП досягає фінансової стабілізації, сприяють структурним змінам, активізують інвестиційну інноваційну діяльність.

Формується у результаті конкретної функції менеджменту, а саме на етапі планування, організація взаємодії.

За допомогою стабілізації цін популярність товару зросте, збільшиться довіра споживачів до підприємства.

Технологічні

Технологічні документи

Зміст інструкцій, щодо щоденного огляду комп'ютерів та інших технологій перед початком робочого дня.

Формується у результаті реалізації функції менеджменту «Управління технічною підготовкою підприємства», а саме на етапі планування.

В інструкції враховуються норми роботи технології на підприємстві. Запобігає нещасним випадкам з робочою технікою, відповідає нормам БЖД.

Соціальнопсихологічні

Соціальні плани

Заступником директора встановлено чергування для працівників підприємства з прибирання кабінетів.

Формується у резуль-таті функції менеджме-нту «Управління виробничо-господарською діяльністю», а саме на етапі планування.

Передбачені покращання умови праці, а значить розвиток підприємства. План підлягає реалізації тоді коли директор шляхом видачі наказу дасть на нього дозвіл.

Моральні стимули

Винесення грамот та надання премій працівникам, які швидко і якісно виконують свою роботу.

Формується у резуль-таті функції менеджме-нту «Управління господарською діяль-ністю» (мотивування).

Набувають сили впливу коли підтверджені наказом директора. Підвищення самооцінки працівників їх впевненості у собі.

Методи форму - вання

колективів соціально-психологічного клімату у колек-тиві

Набір на роботу працівників, які спеціалізуються у цій

галузі, які вже створювали програми самостійно. Прийом на роботу відбувається за нормами законодавства та критеріями підприємства.

Формується у результаті конкретної функції менеджменту

«Управління виробничо-господарською діяльністю», а саме на етапі організування.

Витрати на оплату праці формуються у бюджеті.

Працівники повинні чітко дотримуватись режиму і правил роботи за комп'ютером.

Адміністративні

Організа-ційні методи

Кожен працівник підприємства може отримати не більше 20% знижки на послуги організації.

Формується у резуль-таті функції менеджме-нту «Управління господарською діяльністю» (мотивування).

Враховується при формуванні витрат на послуги, які враховуються у бюджеті.

Розпорядчі методи

Наказ директора на створення та укомплектування кадрами відділу з МТП.

Формується у результаті функції менеджменту «Управління кадрами», а саме, на етапі організування.

Передбачає формування посадових інструкцій для працівників відділу з сервісного обслуговування, розробку положень про оплату праці.

Дисциплі-нарні методи

Директор виніс догану адміні-стратору за погане виконання робіт, невчасне повідомлення працівників щодо нового замовлення.

Формується у результаті функції менеджменту «Управління господарською діяльні-стю», а саме на етапі організування.

Догана начальникам відділів може супроводжуватись матеріальними санкціями.

4. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень

Характеристика управлінських рішень, умови прийняття, оцінювання факторів, які впливають на процес прийняття рішень наведені у табл. 13.

Таблиця 13. Управлінські рішення у ПП «Фармакс»

Характеристика управлінських рішень

Приклади, які відображають характеристики управлінських рішень в організації

Види управлінських рішень:

1. За сферою охоплення:

- загальні рішення;

Директор підприємства затверджує план атестації усіх працівників підприємства шляхом підписання відповідного наказу з метою виявлення некомпетентних працівників.

- часткові рішення.

Адміністратор відповідним наказом затверджує план заміни двох комп'ютерів на нові.

2. За тривалістю дії:

- перспективні рішення;

Директор затверджує план створення нової аптеки шляхом підписання відповідного указу.

- поточні рішення;

Адміністратор дає вказівку щодо здійснення закупівлі додаткової техніки для створення та продажу ліків.

- оперативні рішення.

Адміністратор видає розпорядження про заміну обладнання у відділах.

3. За рівнем прийняття:

- рішення на вищому рівні управління;

Директор приймає рішення про проведення рекламної кампанії для збільшення попиту на товар.

- рішення на середньому рівні управління;

Адміністратор видав розпорядження виробничим підрозділам про перевірку обладнання перед їх включанням.

- рішення на нижньому рівні управління.

Адміністратор віддає наказ підлеглому про зміну клієнта.

4. За характером вирішуваних організацією завдань;

- організаційні запрограмовані рішення;

Адміністратор видає розпорядження бухгалтерії щодо узагальнення усієї облікової інформації для формування квартальної бухгалтерської звітності.

- організаційні незапрограмовані рішення.

Директор приймає рішення про реорганізацію ПП «Фармакс» шляхом формування нового підрозділу (сервісного обслуговування) та видає відповідний наказ.

5. За способом обґрунтування;

- рішення, які базуються на судженнях;

Адміністратор видав наказ зменшити обсяг закупки певного виду ліків передбачаючи зменшення попиту на них.

- раціональні рішення.

Директор приймає рішення, видаючи відповідне розпорядження, про залучення додаткового обсягу зовнішніх інвестицій, базуючись на розроблених поточних фінансових планах та бюджеті за допомогою діяльності адміністрації та впровадження нових послуг.

6. За способом прийняття

- одноосібні рішення;

Адміністратор виніс догану наглядачеві за виконанням робіт за невчасне повідомлення працівників щодо нового замовлення.

- колегіальні рішення;

Виробничі відділи 1 та 2 почали створювати нові ліки, які збільшили грошові надходження до бюджету.

- колективні рішення.

Колектив підприємства на зборах обговорюють рішення про проведення реклами.

7. За характером;

- економічні рішення;

Директор приймає рішення про отримання кредиту для проведення рекламної кампанії.

- соціально-психологічні рішення;

Директор приймає рішення, що кожен працівник підприємства може отримати 20% знижки на послуги організації.

- технологічні рішення;

Адміністратор вирішив закупити додаткову технологію для створення та продажу ліків.

- адміністративні рішення.

Директор підписує наказ про прийняття на роботу начальника сервісного відділу Зубко Є. Б.

Умови прийняття управлінських рішень:

1. Право прийняття.

Загальні рішення можуть приймати тільки лінійні керівники.

2. Повноваження.

Згідно посадових обов'язків директор затверджує рішення про звільнення чи найм працівників на роботу, а не адміністратор.

3. Обов'язковість.

Закупівля певних технологій викликана розширенням послуг підприємства.

4. Компетентність.

Працівники повинні бути надзвичайно компетентними у співпраці з споживачами, адже від них залежить враження споживачів про фірму.

5. Відповідальність.

Якщо адміністратор прийняв помилкове рішення, то до нього можна застосувати певні штрафні санкції.

Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень:

1. Особисті якості менеджера.

Якщо начальник відділу має великий досвід роботи, він може прийняти рішення значно швидше ніж початківець.

2. Поведінка менеджера.

Коли директор дізнався про те, що начальник аптеки не виконує своїх обов'язків, він прийняв рішення про зменшення його ЗП.

3. Середовище прийняття рішень.

Прийняти рішення про введення нового товару, директор ризикує, бо точно незнає майбутніх результатів.

4. Інформаційні обмеження.

Адміністратор повинен вирішити чи окуплять себе витрати на рекламу, тобто чи результуючий показник буде вищий ніж затрати на неї.

5. Взаємозалежність рішень.

Коли директор приймає рішення про заміну техніки, то бухгалтерія повинна розглянути фінансову сторону питання.

6. Очікування можливих негативних наслідків.

При прийнятті рішення, представники керуючої системи при розумінні його переваг повинні враховувати його недоліки та формувати умови для запобігання й уникнення неприємностей.

7. Застосування сучасних технічних засобів.

Шляхом використання сучасних комп'ютерних технологій виробництво ліків стає більш швидким та якісним.

8. Наявність ефективних комунікацій.

Якщо комунікаційні процеси в організації недосконалими то передана інформація може бути передана невчасно, неповною і навіть недостовірною. Внаслідок чого виробництво організації може зменшитись, порушиться якісне і невчасне виконання роботи.

9. Відповідність організаційної структури управ-ління цілям і місії.

Якщо організаційна структура підприємства не відповідає місії та цілям організації то процес прийняття управлінських рішень може перетворитись у невзаємоузгоджений, громіздкий та неефективний.

Підходи до оптимізації управлінських рішень:

1. Науковий метод.

У процесі прийняття рішень щодо проведення рекламної кампанії підприємства на першому етапі відповідно до наукового методу буде збиратись інформація щодо її проведення, на друго

му - здійснюватиметься аналіз рекламної кампанії, на третьому - висуватимуться фірми, які можуть провести рекламу. На четвертому етапі проводиться дослід чи буде рекламна кампа-нія ефективною, якщо так то на п'ятому етапі директор укладе угоду з рекламними дилерами.

2. Системна орієнтація.

Рішення про проведення рекламної кампанії приймається на основі щодо інформації витрат на реалізацію даного рішення та переваг і прибутків, отриманих в наслідок її проведення.

3. Використання моделей.

За допомогою використання певного графіку роботи працівники будуть орієнтуватись на свій робочий час, таким чином використовуючи його з найбільшою ефективністю.

4. Проектування комунікацій на підприємстві

Таблиця 14. Комунікації в ТзОВ «Фармакс»

Види комуні-кацій

Характеристика певних видів комунікацій

Приклади використання інформації при різних видах комунікацій

Приклади застосування документів при здійсненні різних видів комунікацій

Між орган-зацією та зовнішнім середови-щем

Здійснюється інформування організацією споживачів і державних органів про діяльність та продукцію

Інформація повинна бути повна, періодична

За рахунок реклами фірма інформує споживачів про нові види продукції, дізнається про науково-технічний прогрес та новітні технології. Обмін інформацією з державою через звіти з інформацією про наваж-ливіші сторони діяльності фірми, що подаються державним органам влади.

Між організацією та підрозділами

Від вищих рівнів управління до нижчих: передається інформація про планові завдання, зміни в діяльності організації у вигляді наказів, інструкцій.

Адміністратор повідомляє аптеки про розширення асортименту ліків, інформація повинна бути повна, разова, адміністративна, достовірна

Використовуються такі документи, як накази, заяви, повідомлення. Рішення про розширення оформляється як наказ.

Комунікації між рівнями

Від вищих рівнів управління до нижчих, навпаки передається інформація про недоліки в роботі, прохання.

Працівник виступає з пропозицією вдосконалення процесу. Інформація повинна бути повна, разова, довідкова, достовірна

В цьому випадку можуть використовуватись такі документи як: накази, заяви, повідомлення, службові листи, доповідні записки

Між різними підрозділами

Здійснюється передача інформації між підрозділами на одному рівні управ-

Адміністратор повідомляє аптеки про партію неякісної продукції, інформація повинна бути повна,

Використовуються такі документи як накази, заяви, повідомлення, службові листи.

ління щодо параметрів виробничого процесу

періодична, адміністративна, достовірна

Між працівни-ками

Характерно: є порозуміння між відправником і одержувачем інформації.

Керівник повідомляє підлеглого про збільшення зарплати, інформація повна, достовірна.

Використовуються записки, персональні повідомлення, накази.

Неформальні комунікації

Передається між будь-якими працівниками неформально. Неформальні комунікаційні канали носять назву каналів поши-рення чуток. Але високий відсоток чуток щодо організації є досить точним.

Співробітник повідомляє товариша про засідання преф-клубу. Два працівники обговорюють недоліки керівництва інформація може бути повна, часткова або надлишкова, достовірна або недостовірна

Через приватні розмови.

6. Формування механізмів управління групами працівників

Склад, чисельність, характеристика зв'язків формальних груп працівників подані в таблиці 15, неформальних - в таблиці 16.

Таблиця 15. Особливості формальних груп працівників ПП «Фармакс»

Характе-ристика групи

Склад

Чис

Характеристика зв'язків

Мотиви виникнення

Заходи з підвищення ефективності

1. Керівна група

Директор, головний бухгалтер, адміністратор

4

Вертикальні, горизонтальні зв'язки

Ефективне вирішення економічних питань, управління фірмою. Ефективне, раціональне використання коштів, пошук посередників, клієнтів, персоналу, виробництво нових ліків.

Підвищення заробітної плати, моральні стимули.

2.Цільовий відділ

Адміністратор, адміністрація, виробничі підрозділи

21

Ефективне управління організацією, продажу ліків, надання послуг, Створення раціональної технології обслуговування, МТП.

Підвищення заробітної плати

3. Бюджетний комітет

Директор, головний бухгалтер, бухгалтерія, адміністрація

6

Ефективне вирішення економічних питань, управління фірмою, ефективне, раціональне використання коштів.

Надання премії

4.Цільовий відділ *

Заступник з маркетингу, збуту, ЗЕД, обслуговування і його відділ

3

Ефективне вирішення питань з маркетингу, збуту послуг фірми, управління ЗЕД фірми, ефективне, раціональне використання коштів.

Надання премії

Таблиця 16. Особливості неформальних груп працівників ПП «Фармакс»

Характеристика

групи

Склад

Чис

Характеристика зв'язків

Мотиви виникнення

Заходи з підвищення ефективності

1. Любителі кіно

Вище керівництво

3

Неформальні

Захоплення і вподобання, однакові погляди

Збільшення вільного часу

2. Любителі футболу

Адміністрація, бухгалтерія

4

Спільні інтереси

Збільшення вільного часу.

3. Любителі екстремальних видів спорту

Виробничі підрозділи.

18

Захоплення і вподобання, однакові погляди

Збільшення вільного часу і заробітної плати

Туристи*

Представники багатьох відділів

10

Спільні інтереси, необхід-ність відпочинку на природі

Допомога в транспор-ті, забезпечення інвентарем

Ентомологи*

Заступник з маркетингу, збуту, ЗЕД, обслуговування і його відділ

3

Спільне коло інтересів в зв'язку з давнім захопленням

Організація виїздів на природу

7. Розробка пропозицій з організації та вдосконалення керівництва

Визначення характеристики керівників підприємства проводиться в таблиці 17. Методика і приклад оцінки професійних якостей керівників наведені в таблиці 18.

Характеристика і обгрунтування застосування підходів до керівництва у ПП «Фармакс»

Підходи до ефективного керівництва

Загальна характеристика

Обґрунтування параметрів керівництва посадовими особами апарату управління

Директор

Головний бухгалтер

Адміністратор

Форми влади:

- примусу

Базується на забезпеченні впливу на працівників через примус, їхній страх втратити роботу, повагу захищеність. Використовує різноманітні санкції (адміністративні, дисциплінарні, матеріальні).

-

-

-

- винагороди

Базується на формуванні керівником необхідної поведінки підле-глих на засадах застосування системи матеріального та морального стимулювання.

+

-

+

- законна

Базується на традиціях, що склались в організації у сфері взаємопідпорядкування між керівником та підлеглими.

+

-

-

- еталонна

Базується на харизмі керівника, тобто силі його особистих якостей, рис, здібностей, що здатні викликати ініціативу у підлеглих.

+

-

+

- експертна

Базується на володінні керівником спеціальними знаннями, які можуть задовольнити потреби виконавців.

-

+

-

- дисциплінарна

Базується на поведінці підлеглих, яка відображає дотримання установлених стандартів, критеріїв, інструкцій, методик, наказів, розпоряджень тощо. При цьому важливу роль відіграє якість законодавчої, нормативної, адміністративної, інструктивної бази.

+

-

-

- інформаційна

Базується на використанні широкого спектру інформації, якою володіє тільки менеджер. Ефективність її використання залежить від якості, достовірності та повноти інформації. Важливу роль при цьому відіграє система комунікацій, обробки інформації.

+

-

+

2. Стилі керівництва:

- на засадах систем Р. Лайкерта

Запропоновано 4 системи керівництва, які базуються на оцінці поведінки керівника: експлуататорсько-авторитарна, доброзичливо-авторитарна, консультативно-демократична, на засадах участі працівників.

-

-

-

Таблиця 17. Результати оцінювання професійних якостей керівників

Фактори, які відображають професійні якості керівників

Посади керівників і оцінювання їх професійних якостей в балах

Директор

Головний бухгалтер

Адміністратор

1. Твердість

5

3

3

2. Гнучкість

5

4

4

3. Рипучість

5

4

4

4. Принциповість

3

4

3

5. Професійна підготовка

5

5

5

6. Досвід роботи

4

5

4

7. Кумунікабельність

5

3

5

8. Авторитет

5

4

4

9-Віковий ценз

4

4

2

10. Компетентність

5

5

4

11. Організаторські здібності

5

4

4

Всього

51

45

47

Результати оцінювання професійних якостей менеджерів за п'ятибальною шкалою показують, що в загальному керівники мають однаковий рівень професіоналізму, але все ж таки перевагу має директор над своїми заступниками.

8. Оцінювання ефективності систем менеджменту

В результаті використання на підприємстві нової раціональної системи менеджменту - було одержано такі високі показники економічної, організаційної та соціальної ефективності системи менеджменту.

Економічна ефективність проведення змін в системі менеджменту організації полягає в тому, що внаслідок цих змін значно покращились економічні показники діяльності організацій.

На засадах розрахунків економічну ефективність раціоналізованої системи менеджменту порівняно з фактичною оцінюють показниками:

розширення асортименту на 33%

зростання загального фонду оплати праці на 68,31%

Організаційну ефективність кількісно можна відобразити за такими показниками:

збільшення чисельності працівників організації на 40%

збільшення управлінців в організації на 42,85%

збільшення робітників виробничих підрозділів в організації на 38,89%

Соціальна ефективність виявилась і у підвищенні середнього рівня заробітної плати працівникфів на 20,22%, у покращенні умов праці тощо.

Висновок

менеджмент планування управлінський мотивування

В даному курсовому проекті була розроблена система менеджменту у ПП «Фармакс». В ході роботи була складена загальна характеристика організації, в якій описані: форма підприємства, профіль, види діяльності; внутрішнє і зовнішнє середовище організації.

У наступному розділі описаний процес формування функцій менеджменту на підприємстві. Цей процес включає розподіл функцій і повноважень посадових осіб, графічна модель планування реалізації стратегії, схематична органіграма управління організацією.

У раціональній організаційній структурі підприємства введено посаду: заступника з маркетингу, збуту, ЗЕД, обслуговування, сформовано відділ маркетингу, збуту, ЗЕД, обслуговування, створено новий виробничий підрозділ: групу працівників по виготовленню власних ліків, збільшено кількість працівників.

В наступному розділі застосовано теорії мотивації, проведено розрахунок заробітної плати: фактична середня заробітна плата становить 2670 грн.; раціональна - 3210 грн. Розробляючи систему методів менеджменту було застосовано соціальні, адміністративні, економічні та технологічні методи.

В розділах 4 і 5 подана характеристика комунікацій і управлінських рішень, а також розроблені графічні моделі комунікаційного процесу і вироблення раціональних рішень. Формування механізмів управління групами працівників включає їхню характеристику: склад, чисельність, характеристика зв'язків, мотиви виникнення. А також розробка заходів з підвищення ефективності діяльності формальних і неформальних груп працівників. Після реорганізації зросла кількість формальних груп (фактична - 4) і неформальних (фактична - 5).

Розробка пропозицій з організації та вдосконалення керівництва включала визначення характеристики керівників підприємства, використовуючи такі категорії менеджменту як влада, вплив, лідерство та стилі керівництва. Також розроблена система оцінки професійних якостей працівників.

Після проведеної реорганізації діяльність підприємства значно покращеться, воно зміцніє і не втратить своєї конкурентноздатності.

Список використаної літератури

О.Є. Кузьмін, «Сучасний менеджмент», навчально-прикладний посібник, Львів, «Центр Європи» 2010;

Є. Дж. Долан, Д.Е. Ліндсей «Ринок», переклад з англійської 1992;

М.Х. Мескон, Альберт М., Хедоурі Ф. «Основи менеджменту»: переклад з англійської - М. Дело, 2008.

О.Г.Білорус, С.Г. Панченко, Менеджмент: конкурентоздатність і ефективність. - К.: Знання, 2009. - 40 с.

Закон України «Про господарські товариства».

Закон України «Про підприємництво».

Закон України «Про підприємства в Україні».

Закон України «Про власність».

Андрушків Б.М. Основи теорії та практики управління. - Львів: Світ, 1993.

Економічна теорія: Менеджмент (тексти лекцій), А.В. Шегеда, І.С. Каленюк, В.В. Фещенко. - К.:УМКВО, 1991.

Терещенко В.І. Організація і управління. - К.: - Знання 1990.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальна характеристика та напрямки діяльності підприємства, його місце на ринку. Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень.

  курсовая работа [128,3 K], добавлен 18.03.2013

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розробка пропозиції з удосконалення керівництва, механізмів прийняття управлінських рішень. Оцінка ефективності систем менеджменту.

  курсовая работа [319,5 K], добавлен 28.11.2010

 • Характеристика організації та формування функцій менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Використання методів та механізмів прийняття управлінських рішень. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [132,5 K], добавлен 22.05.2012

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Механізми прийняття управлінських рішень та управління групами працівників, побудова комунікацій. Оцінка ефективності системи менеджменту.

  курсовая работа [318,1 K], добавлен 11.03.2011

 • Сутність системи менеджменту на підприємстві, її головні цілі та завдання. Формування функцій менеджменту в організації: планування діяльності, мотивація і контроль персоналу. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень й вдосконалення керівництва.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 13.10.2012

 • Загальна характеристика організації. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації. Проектування комунікацій на підприємстві. Формування механізмів управління групами працівників. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [146,9 K], добавлен 29.12.2013

 • Форма організації, особливості її існування. Межі території, яку охоплює діяльність організації. Формування функцій менеджменту на підприємстві. Проектування комунікацій на підприємстві. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на підприємстві.

  курсовая работа [370,6 K], добавлен 01.04.2011

 • Розробка системи менеджменту в організації на прикладі агентства нерухомості. Характеристики організації, що містять вплив факторів прямої і непрямої дії. Основні функції менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання.

  курсовая работа [162,2 K], добавлен 28.12.2013

 • Характеристика форми організації підприємства, законодавча база, відмінності від інших форм господарювання. Формування функцій менеджменту. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на ПП "Готель Профспілковий". Система робіт з документами.

  курсовая работа [329,9 K], добавлен 24.04.2014

 • Формування менеджменту на підприємстві. Механізми прийняття управлінських рішень в організації. Проектування комунікацій на підприємстві. Формування механізмів управління групами працівників в організації. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [139,2 K], добавлен 29.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.