Особливості проектування системи менеджменту на прикладі агентства нерухомості

Розробка системи менеджменту в організації на прикладі агентства нерухомості. Характеристики організації, що містять вплив факторів прямої і непрямої дії. Основні функції менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.12.2013
Размер файла 162,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особливості проектування системи менеджменту на прикладі агенства нерухомості

Анотація

менеджмент планування мотивування

В даному курсовому проекті йдеться про проектування системи менеджменту в організації на прикладі агенства нерухомості. Спершу описано головні характеристики організації, що містять вплив факторів прямої і непрямої дії. Надалі розглядаються п'ять основних функцій менеджменту, а саме: планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання. Весь менеджмент базується на цих функціях, які доповнюють одна одну.

Проаналізувавши базові функції, описуємо методи, а пізніше комунікації. Розкриваємо процес прийняття управлінських рішень, управління конфліктами, перемінами і стресами. В кінці курсового проекту описуємо організацію праці менеджера на підприємстві.

Вступ

Ринок нерухомості складний, різноманітний, динамічний. Зараз нерухомість користується великою популярністю, це обумовлено порівняно високою інвестиційною привабливістю. Ми розглядаємо приватне підприємство “Організація агенство нерухомості”. Основною метою якого є вивчення ринку нерухомості, пошук, продаж об'єктів нерухомості.

На сучасному етапі підприємство переживає несприятливі часи. Для забезпечення ефективної діяльності ПП “Новий дім” та поверненню підприємству провідних позицій на ринку необхідна наявність ефективної системи менеджменту в організації та вирішення існуючих на підприємстві проблем, а саме: розширення діяльності на території Західної України; недостатня реклама; підвищення рівня заробітної плати. Відповідно предметом дослідження в курсовому проекті є система менеджменту організації агентво нерухомості.

На сьогодні на підприємстві працює 12 осіб, воно надає 3 видів послуг, середня заробітна плата працівників підприємства становить 1326 грн. В майбутньому очікується збільшити кількість праціників до 15 осіб, послуг до 4, а середній рівень заробітної плати підвищити до 1541 грн.

Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у зв'язку зі зміною умов функціонування. Відповідно до мети проекту його завданнями є розроблення технології менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менеджменту в організації; формування методів менеджменту на підприємстві; розроблення та реалізація управлінських рішень в організації, формування раціональних управлінських рішень з метою розв'язання існуючих на підприємстві проблем; удосконалення системи комунікацій в організації; формування та забезпечення функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обґрунтований вибір підходів до керівництва менеджерів організації при подоланні існуючих організаційних проблем; визначення ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту.

Розділ 1. Загальна характеристика організації

Загальна характеристика організації наведена у таблиці 1

Таблиця 1. Загальна характеристика організації ПП “Новий дім”

Параметр, який характеризує

Зміст та особливості

Основні Відмінності від інших

Законодавча база заснування та функціонування організації

Участь у ЗЕД

1.Форма

підприєм

Приватне підприємство -- юридична особа, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян (ст 113 Господарського кодексу). Закон не висуває будь-яких вимог до мінімального статутного капіталу приватного товариства. Структура корпоративного управління і режим майна приватного підприємства визначаються його засновником на власний розсуд.

Переваги ПП в порівнянні з : - Відсутність закріпленого в законодавстві мінімального статутного капіталу та порядку його внесення. Таким чином, статутний капытал приватного пыдприэмства може складати як 1 гривню, так і 100 тис. гривень, в залежності від побажань засновника такого підприємства. - Засновники приватного підприємства відповідають перед кредиторами за своїми зобов'язаннями в межах майна свого підприємства.

Закон України ”Про господарські товариства”№24-92 від 21.12.92р.

Закон України , ”Про підприємництво”№698 від 07.02.97р.

Закон України “Про підприємства в Україні”

Згідно з законом “Про зовнішньо економічну діяльність ” №960-12 від16.04.01р. зі змінами та доповненнями, ПП “Новий дім” як юридична особа, що здійснює певні види ЗЕД, є суб'єктом ЗЕД

2. Профіль

Купівля, продаж, обмін, оренда, оцінка нерухомості.

Перевага над конкурентами полягає в тому, що агенство “Новий дім” пропонує лише квартири в новобудовах.

1.Закон України

„Про діяльність з нерухомістю”

Бере участь у зовнішньоекономічній діяльності шляхом надання послуг щодо здійснення працевлаштування

3. 3. Види діяльності

Видами діяльності ПП “Новий дім” є:

-Продаж квартир та кімнат, особняків, земельних ділянок, будинків;

-Оренда квартир та кімнат, особняків;

-Обмін квартир та кімнат;

У зв?язку із запланованим розширенням обсягів діяльності очікується здійснення ще такого виду діяльності,як :

-Продаж та оренда коменрційної та некомерційної нерухомості;

Особливістю даного то

вариства є надання унікального пакету послуг по працевлаштуванню та співпраця з вітчизняними та закордонними компаніями з працевлаштування.

Закон України “Про підприємства в Україні

” Закон про „ЗЕД”

Може співпрацюв з іноземцями.

4. Форма власності

Колективна форма власності - власність, яка виникає на підставі добровільного об?єднання майна громадян і юридичних осіб для створення кооперативів, акціонерних товариств, інших господарських об?єднань, передачі держ. підприємств в оренду, викупу колективами робітників державного майна, перетворення державних підприємств в акціонерні та інші товариства, безоплатної передачі майна державного підприємства у власність трудового колективу, держ. субсидій, пожертвувань організацій і громадян, інших цивільно-праових угод. Право колективної власності здійснюють вищі органи управління власника(у даному випадку - Збори Учасників)

Право колективної власності, на відміну від приватної, здійснюють вищі органи управління власника;також право колективної власності не оже бути передано у спадщину.

На відміну від державної форми власності,суб?єктом якої є ВРУкраїни або обласні,районні,міські,селищні,сільські Ради народних депутатів, суб?єктами права колективної власності є трудові колективи господарських товариств

Закон України “Про власність”

№ 9-93 від 21.01.01р.

Власниками приватного підприємства також можуть бути іноземці

5. Внутрішнє Середов

Цілі :

Довгострокові(5-10р.) : розширення діяльності на території Західної України.

Середньострокові(1-5р.) : проведення реклами агенства.

Короткострокові : підвищення рівня заробітної плати.

С Структура: лінійно-функціональна . Відповідає вимогам середовища функціонування, але для досягнення організаційних цілей потребує незначного удосконалення. На сьогодні у підпорядкуванні керівника є 1 виробничий підрозділ, 1 управлінська сліжба.

Завдання : розширення діяльності організації, реклама про організацію ПП “Новий дім”, підвищити рівень заробітної плати працівників.

Технологія: використовуються технології, які позитивно впливають на діяльність організації

Працівники: працівники підприємства різного віку, мають вищу освіту, відповідальні та висококваліфіковані особи, проте декотрі є некомпетентними, створюють несприятливий психологічний клімат у колективі працівників.

Ресурси:

трудові: на підприємстві працює 12 працівників. У зв'язку з незначним розширенням підприємство планує збільшити чисельність працівників до 15 осіб.

матеріальні: на підприємстві є необхідні інформаційні матеріали, техніка;

фінансові: власні кошти

інформаційні: результати маркетингових, статистичних, соціологічних досліджень, запити, Інтернет;

6. Зовнішнє середов

Фактори прямої дії:

Споживачі : впливають позитивно, тому що завдяки їм ПП “Новий дім” отримує прибутки. На даний момент є 10 споживачі, у подальшому планується залучити ще 2 споживачів.

Постачальники : організація не має постачальників, оскільки діяльність не повязана з виробництвом.

Конкуренти : стимулюють розвиток організації, в даному секторі є 5 конкурентів: “Гора-1”, “Благовіст”, “Оберіг”, ЗАТ "Волинське агентство нерухомості”, АН “Український Дім”. В майбутньому після розширеня організацією видів діяльності очікується,що конкурентами підприємства стануть: “Світ нерухомості”, АН “Фаворит”.

Державні органи влади : забезпечують дію і виконання законодавчих актів, відновлюють порушені права, але часом втручаються в діяльність підприємства.

Інфраструктура : висока швидкість та якість розрахунків, якісний зв'язок та отримання достовірної інформації позитивно впливають на діяльність ПП “Новий дім”.

Законодавчі акти : регулюють правові та економічні відносини фірми з державою, постачальниками, споживачами, але перешкодою є недосконалість чинного законодавства.

Профспілки, партії та інші громадські організації : на даному підприємстві, як і на багатьох інших, профспілки укладають з керівництвом підприємства колективний договір, у якому обумовлюють усі питання, пов?язані з умовами, оплатою та організацією праці; часом вони вимагають компенсації за понаднормовий час, підвищення заробітної плати, а через різні погляди на політику виникають суперечки у робочий час.

Партії є частиною державних органів влади і ,водночас,є творцями законодавчих актів,на основі яких функціонує організація.

Організації-сусіди : не має організацій-сусідів.

Фактори непрямої дії:

Міжнародні події та міжнародне оточення : стосується фірми лише в тому випадку, коли події впливають на саму Україну.

Науково-технічний прогрес : чим швидше іде розвиток НТП, тим якіснішими і простішими стають послуги організації.

Політичні обставини : на організацію впливають, негативно оскільки політична нестабільність у державі зумовлює зменшення попиту на послуги компанії. Вплив фактора на організацію відбувається переважно через споживачів, державні органи влади та законодавчі акти. Негативно впливають на компанію.

Соціально-культурні обставини : Їх вплив, на жаль, є негативним через низькі доходи населення і відсутність високого рівня культури. Впливає через споживачів, конкурентів, державні органи влади,законодавство, тощо.

Рівень техніки та технології : використовуючи сучасну технологію, досягаються бажані результати.

Особливості міжнародних економічних відносин : державою передбачена можливість економічних відносин, проте вони впливають на підприємство негативно. При цьому вплив відбувається через законодавчі акти, інфраструктуру, конкурентівтощо.

Стан економіки : не відрегульоване законодавство, падіння виробництва, криза, не досконала податкова політика негативно впливають на підприємство.

Розділ 2. Формування функцій менеджменту на підприємстві

2.1 Планування

Стратегічне планування

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування.

Полягає в підборі, класифікації та підготовці до використання інформації всіма підрозділами та відповідальними особами організації щодо розроблення стратегії, яка надасть достатньо повну і об'єктивну характеристику факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, можливих стратегій, методичного забезпечення.

Етап 2. Установлення місії та цілей організації.

Місія - стрімкий розвиток та розширенні діяльності агенства нерухомості.

Цілі:

1. Довгострокові (6-8р.): срозширення діяльності на території Західної України.

2. Середньострокові(3-6р.): проведення реклами агенства нерухомості.

3. Короткострокові: підвищення рівня заробітної плати.

Етап 3. Вибір методів аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища

У даному випадку доцільно використовувати метод соціологічного дослідження, економічного аналізу та метод експертних оцінок.

Етап 4. Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища

Передбачає оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища групою експертів, у яку входять працівники організації (директор, головний бухгалтер працівники). Фактори оцінюються за шкалою [-5; 5], при цьому межі шкали відповідно відображають максимальний позитивний та негативний вплив на організацію, 0 демонструє, що фактор на організацію впливає нейтрально. Сума вагомостей усіх факторів становить одиницю, тобто рівень вагомості для кожного фактора визначається за допомогою коефіцієнтів. Зважений рівень впливу факторів розраховується як добуток впливу фактора у балах та рівня вагомості. Результати експертних оцінок впливу факторів зовнішнього середовища на організацію зведено у табл. 2.

Таблиця 2. Результати експертного оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища на ПП “Новий дім”

Фактори

Середня експертна оцінка впливу, бали

Середня вагомість факторів

Зважений рівень впливу, бали

Споживачі

+3

0,12

0,36

Постачальники

+5

0,03

0,15

Конкуренти

-3

0,12

-0,36

Державні органи влади

-3

0,06

-0,18

Інфраструктура

+4

0,06

0,24

Законодавчі акти

-3

0,06

-0,18

Профспілки, партії та інші громадські організації

-3

0,06

-0,18

Система економічних відносин у державі

+3

0,06

0,18

Організації-сусіди

+5

0,01

0,05

Міжнародні події

0

0,03

0

Міжнародне оточення

+3

0,03

0,09

Науково-технічний прогрес

+1

0,01

0,01

Політичні обставини

+2

0,06

0,12

Соціально-культурні обставини

+4

0,03

0,12

Рівень техніки та технології

+5

0,08

0,4

Особливості міжнародних економічних відносин

+5

0,1

0,5

Стан економіки

-3

0,08

-0,24

Етап 5. Оцінювання та аналіз факторів внутрішнього середовища.

Проводиться цією ж групою експертів за шкалою [0; 5], при цьому 0 демонструє нерозвинутість, невираженість, відсутність чи катастрофічний стан фактора внутрішнього середовища, оцінка 5 демонструє високий рівень розвитку, вираженості відповідного фактора. Сума вагомостей усіх факторів становить одиницю, тобто рівень вагомості для кожного фактора визначається за допомогою коефіцієнтів. зважений рівень впливу факторів розраховується як добуток впливу фактора у балах та рівня вагомості. Результати експертних оцінок впливу факторів внутрішнього середовища на організацію зведено у табл. 3.

Таблиця 3. Результати експертного оцінювання впливу факторів внутрішнього середовища на ПП “Новий дім”

Фактори

Середня експертна оцінка впливу, бали

Середня вагомість факторів

Зважений рівень впливу, бали

Цілі

5

0,17

0,85

Структура

3

0,14

0,42

Завдання

5

0,17

0,85

Технологія

4

0,18

0,72

Працівники

4

0,18

0,72

Ресурси

4

0,16

0,64

Отже, як видно з табл. 3, найбільш розвиненими факторами внутрішнього середовища є чітко сформовані та досяжні цілі і завдання, найбільш негативно впливає на діяльність неправильно сформована організаційна структура.

Етап 6. Прогнозування умов функціонування та результатів виробничо-господарської діяльності підприємства.

Для прогнозування використовуються як якісний формальний метод, а саме метод опитування клієнтів, так і неформальні методи прогнозування на основі словесної та письмової інформації. На базі узагальнення отриманої інформації вищепереліченими шляхами прогнозується, що найбільш негативний вплив будуть здійснювати конкуренти та профспілки, незважаючи на це, умови для досягнення встановлених цілей будуть досить сприятливими.

Етап 7. Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних рішень.

Для підготовки проектно-кошторисної документації на даному підприємстві необхідно створити спеціальний комітет, що включає головного бухгалтера та заступника директора із загальних питань.

Етап 8. Формування варіантів стратегій (стратегічних альтернатив).

Можливими варіантами стратегій є: диверсифікаційна, регіоналізації та організаційних перетворень.

Етап 9. Вибір стратегії на засадах формування управлінського рішення.

Стратегія організаційних перетворень забезпечить ефективну роботу організації, враховує вплив внутрішнього та зовнішнього середовища, але вона не повністю відповідає місії та цілям організації.

Стратегія регіоналізації не повністю враховуватиме потреби споживачів, отже вона не відповідатиме місії підприємства, хоча зможе забезпечити його ефективну роботу.

Стратегія диверсифікації, враховуючи можливу діяльність організації в інших регіонах та розширення сфери діяльності, найбільше з усіх можливих стратегій відповідає його місії та цілям; крім того вона враховує вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, забезпечує ефективну роботу підприємства та наявність порівняно стійких конкурентних переваг.

Етап 10. Оцінювання стратегії на предмет установленим критеріям.

Стратегія диверсифікації найбільше відповідає місії та цілям організації. Вона також враховує вплив внутрішнього і зовнішнього середовища, забезпечить ефективну роботу і створить стійкі конкурентні переваги.

Рис.2. Модель поточного планування на ПП “Новий дім”

Етап 1. Інформаційне забезпечення поточного планування.

Для реалізації поточного планування виникає необхідність в інформації про диверсикаційні та ринкові можливост підприємства, його конкурентоспроможність, фінансово-господарський стан підприємства, яка отримується з внутрішніх та зовнішніх джерел і обробляється відповідними підрозділами.

Етап 2. Оцінювання та аналіз сильних та слабких позицій організації.

Сильні позиції: агенство нерухомості “Новий дім” має позитивний імідж у споживачів; низькі витрати; ефективні рекламні заходи. Слабкі позиції: недостатньо реклами агенства нерухомості.

Етап 3. Вибір та формування планових параметрів на засадах стратегії.

Економічні показники: зростання прибутку на 15%, ззростання рентабельності автобудівних послух на 4 %. Соціальні показники: збільшення середнього заробітку на 4%, збільшення витрат на соціальний розвиток на 15%.

Етап 4. Підбір на альтернативних засадах заходів щодо досягнення планових параметрів.

Досягнення визначених показників потенційно можливо досягнути на засадах реалізації цілого переліку альтернативних засобів, оптимальними з яких обрано: залучення інвестицій для реалізації проектів, впровадження інтегрованих управлінських схем, розширення сфери обслуговування тощо.

Етап 5. Бюджетне планування

Бюджет-оперативний фінансовий план, який відображає надходження та використання коштів для забезпечення функціонування організації. Формування бюджету здійснюється розрахунком дохідної і роздільної частини, а саме - прибутків і витрат організації. В основі грошових надходжень до бюджету лежать кошти, отримані від продажу квартир та здавання в оренду.

Етап 6. Вибір адміністративних важелів (політики, правил тощо).

Політика --спрямована на продаж та здаважжя в оренду квартир, будинків.

Правилом є порядок підписання певного документів, правила поведінки у надзвичайних ситуаціях при продажі або здаванні кварир.

Етап 7. Формування поточного плану.

Поточний план передбачає узагальнення розроблених на попередніх етапах показників заходів та бюджету, тобто він включає: перелік планових ключових показників, яких прагне досягнути організація в межаї реалізації обраної стратегії діяльності, які повинні відображати усі сфери діяльності підприємства;перелік заходів, реалізація яких сприятиме досягненню визначених показників, економічні ефект та ефективність від впровадження планових заходів;бюджет організації.

Етап 8. Деталізація поточного плану за центрами виконання (відповідальності).

У агенстві нерухомості є такі види центрів відповідальності: центри вартості, центри видатків та центри інвестицій. їх характеристику та участь у реалізації поточного плану розглянуто за допомогою табл. 4.

Таблиця 4 Види та характеристики центрів відповідальністю

Види центрів відповідальності

Підрозділи організації, що належать до конкретних центрів відповідальності

Функціональна характеристика центрів відповідальності

Участь у реалізації заходів щодо планових показників на засадах бюджету

Центр вартості

Вироничі підрозділи

Виробничі підрозділи, що створюють нову вартість.

розширення обсягів продажу квартир;

Центр видатків

(відділ кадрів, планово-економічний відділ, відділ праці та заробітної плати, відділ зовнішньоекономічних зв'язків тощо)

Підрозділи, результати діяльності яких важко оцінити за звичайними критеріями . Методи обліку та аналізу не дають змоги встановити за короткий термін залежність між розміром витрат на їх функціонування та поліпшенням загальних результатів.

удосконалення методів продажу будинків, квартир.

Центр інвестицій

Директор, заступники директора, головний бухгалтер.

Керівники вищого рівня, які контролюють вартість

залучення інвестицій для розширення організації;

2.2 Організування

Фактична та раціональна організаційна структура управління ПП “Новий дім” наведена на рис.3. Характеристику працівників організації відповідно до фактичної та раціональної структур управління розкрито у табл. 2

Рис.3 Фактична та раціональна організаційна структура управління ПП “Новий дім”.

Таблиця 2. Фактична (раціональна) чисельність посадових осіб в ПП “Новий дім”

Посади працівників

Чисельність, чол.

Функції(види діяльності працівників)

Відповідальність і повноваження

1

2

3

4

5

Директор

1

1

Визначає стратегію, тактику та політику організації, координує та скеровує діяльність працівників, контролює результати діяльності товариства, приймає рішення щодо розширення та реорганізації підприємства, приймає на роботу та звільняє працівників згідно штатного розпису та відповідно із чинним законодавством, приймає рішення та видає накази щодо діяльності товариства, які є обов'язкові до виконання усіма працівниками тощо.

Несе відповідальність перед Зборами Учасників за результати роботи товариства, використання майна та коштів організації, розвиток та ефективність діяльності, рівень використання наявних ресурсів, співпрацю з органами державної влади тощо.

Головний бухгалтер

1

1

Його функціями є нарахування і видача заробітної плати, планування і оформлення бюджету товариства та контроль за його дотриманням,

ведення бухгалтерського, статистичного і управлінського обліку, формування податкової та статистичної звітності.

Відповідає перед директором підприємства за фінансове планування діяльності організації, ведення бухгалтерського, статистичного та управлінського обліку, вчасне формування податкової та статистичної звітності, контролювання фінансових результатів діяльності організації.

Заступник директора з реклами та розширення діяльності

-

1

Управління процесами проведення реклами та розширеннм діяльності організації.

Відповідає перед директором підприємства за ефективну діяльність

Працівники відділу по продажу та здавання в оренду квартир та будинків

10

12

Здійснюють дослідження ринків збуту.

Відповідають перед керівником за результати дослідження ринків.

Всього

12

15

-

-

2.3 Мотивування

Коротку характеристику змістових та процесійних теорій мотивування й обґрунтування можливості їх застосування у ПП “Новий дім” наведено в табл. 3

Таблиця 3. Застосування теорій мотивацій в ПП “Новий дім”

Теорії мотивування

Короткий зміст та особливості застосування

Обґрунтування можливості застосування в організації

Елементи системи матеріального стимулювання праці, в яких знаходиться відображена теорія

1

2

3

4

Змістові теорії(відображають зміст потреб та їх ієрархію)

Теорія Туган_Барановського

Теорія виділяє 5 груп потреб: фізіологічні, статеві, симптоматичні інстинкти та потреби, альтруїстичні, потреби практичного характеру.

Особливе значення відіграє приналежність до народностей, моралі і релігійні погляди

Цю теорію можна застосовувати на підприємстві “Автолюкс”, до усіх працівників, враховуючи пріоритність задоволення певних потреб у працівників. Можливість застосування даної теорії ґрунтується на тому, що працівники хочуть задовольнити свої потреби, тому за винагороду будуть добре працювати, але задовольнити всі потреби дуже важко

Система базується на соціально-психологічних економічних факторах. Вона виключає розподіл зарплати через оцінку кількості і якості витраченої праці, здійсненої на основі матеріального заохочення, забезпечення зростання зарплати в міру зростання продуктивності праці.

Теорія потреб А. Маслоу

1.Потреби діляться на первинні і вторинні.

2.Поведінка людей визначається потребами нижчого порядку.

3.Після задоволення певних потреб їх мотивуюча дія припнеться.

Ця теорія чітко визначає пріоритетність потреб людей, на які повинні орієнтуватися керівники. Задоволення первинних потреб буде здійснюватись за рахунок зарплати. Вторинні потреби будуть виражатись у винагородах і рості самоповаги за досягнення успіху.

Система матеріального стимулювання для задоволення первинних потреб включає розподіл зарплати через оцінку кількості та якості праці. Вона базується на винагородах, доплатах.

Теорія потреб Д.Мак-Клелланда

1.Три потреби, які мотивують людину: влада, успіх, причетність.

2.Увага на потреби високого порядку, оскільки потреби нижчого порядку вже задоволені.

Цю теорію в організації доцільно застосовувати тоді коли керуюча система уже забезпечила на достатньому рівні задоволення потреб.

Використовується у визначенні співвідношень заробітної плати різних груп працівників у відповідності праці , при наданні різних премій , надбавок ,грамот

Теорія потреб Ф.Герцберга

Виділяють гігієнічні і мотиваційні фактори.

Гігієнічні фактори не дають зявитися незадоволенню роботою.

Мотиваційні впливають на поведінку.

Дану теорію можна застосовувати на підприємстві до усіх без винятку працівників, тому що кожен працівник для належного виконання ним своїх обов'язків повинен працювати у відповідних умовах.

Система включає зарплату через оцінку кількості і якості витраченої праці. Саме зарплата залежить від відповідальності, творчого ділового росту, результатів роботи. Від цих показників залежить також премія, що є елементом матеріального стимулювання праці.

Теорія потреб К.Альдерфера

1.Основними групами потреб, які мотивують людину вважаються потреби існування, зв'язку, зростання.

2.За неможливості задоволення потреб вищого рівня, зростають зусилля щодо якіснішого задоволення потреб нижчого рівня.

Необхідність їх застосування випливає з того, що наявність прямого та зворотнього руху в задоволенні потреб створює шорші можливості для стимулювання працівників в організації.

Для забезпечення ефективної дії в організації цієї теорії використовують такий принцип матеріального стимулювання, як підвищення заробітної платні. Це допоможе задовольнити первинні потреби працівників.

Теорія потреб Д.Мак - Грегора

1.Теорія «Х» передбачає, що працівники схильні уникати роботи та відповідальності, тому для їх стимулювання потрібно використовувати контроль та погрози.

2.Теорія «У» апелює до потреб більш високого порядку: мати високі цілі самовираження.

3.Працівники більш схильні до теорії «У», але організаційні умови та поведінка менеджерів зумовлюють вибір ними теорії «Х»

Якщо в організації можна чітко поділити усіх працівників на дві групи: схильність до уникнення виконання завдань. Необхідно зауважити , що дана теорія має психологічне спрямування і вимагає глибокого вивчення мотивів поведінки.

У теорії «Х» для мотивації працівників використовують матеріальне стягнення за погане виконання роботи, застосовують штрафи. Для забезпечення вибору працівників «У» використовують забезпечення можливості підвищення зароб. плати за виконання престижних робіт.

Теорія потреб У.Оучі

1. Теорія «Z» визначає, що основою успіху працівників є віра в загалі цілі.

2. Вагомими стимулами є дочірні взаємини та взаємо підтримка, пов'язана з узгодженням дій.

Доцільно застосовувати у організаціях, у яких первинні потреби працівників уже задоволені на належному рівні, при цьому існують чітко визначені організаційні цілі.

Тут вагому роль відіграє система стимулювання за досягнення конкретних результатів відповідно до установлених цілей.

Процесійні теорії

Теорія очікувань В.Врума

Базується на очікувані появи якоїсь події. Виділяють такі очікування:

- по відношенню до ”затрат-результатів”

- по відношенню до “результатів-винагород”

-по відношенню до цінності заохочення або винагороди

Дана теорія застосовується в організації і виявляється через очікування працівників на винагороду, заміну, на виконану роботу.

Система матеріального стимулювання праці базується на зовнішніх винагородах, які дає робота. Це зарплата, на яку очікує працівник в обмін за виконану роботу, премія яка може виступати елементом очікування.

Теорія справедлив

Адамса

1.Дотримання принципів справедливості та об'єктивності при установленні та розподілі винагород.

2.Врахування можливої реакції працівників на несправедливе мотивування.

Активно використовується на даній організації при встановленні розмірів зарплати працівників, визначенні посадових окладів для керівників оскільки це є дуже важливим для членів організації.

Використовуються різноманітні премії , надбавки ,грамоти , похвали з боку керівництва.

Теорія результат валентності Дж.

Аткінсона

1.Стверджує, що будь яка організація може досягти успіху, самоутвердитися.

2. Мотивація діяльності залежить від прагнення індивіда досягти успіху.

Передбачає вивчення прагнень працівників досягти успіху чи уникнути невдач.

Для того щоб повністю реалізувати здібності працівників потрібно забезпечити можливість підвищення зароб. плати за виконання престижних робіт.

Таблиця 4. Результати розрахунків фактичної заробітної плати працівників ПП “Торговий дім”

Посадові особи

Чисельність, Чол.

Посадовий оклад, грн.

Надбавки, доплати

Премії

Величина місячної заробітньої плати одного працівника, грн.

Характер

Величина, грн. (%)

Характер

Величина, грн. (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

Директор

1

2000

За високі досягнення

200(10%)

-

-

2200

Головний бухгалтер

1

1600

-

-

За економію фін.рес.

підпр

400(25%)

2000

Працівники відділу по продажу та здавання в оренду квартир та будинків

10

1000

за перевиконання планових показників

170(17%)

-

-

1170

Середня заробітна плата, грн.

1326

Таблиця 5. Результати розрахунків раціональної заробітної плати працівників ПП “Новий дім”

Посадові особи

Чисельність, Чол.

Посадовий оклад, грн.

Надбавки, доплати

Премії

Величина місячної заробітньої плати одного працівника, грн.

Характер

Величина, грн. (%)

Характер

Величина, грн. (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

Директор

1

2000

За високі досягнен у праці

400(20%)

-

-

2400

Головний бухгалтер

1

2000

-

-

За економію фін.рес. підприєм.

200(10%)

2200

Заступник директора з реклами та розширення діяльності

1

2000

-

-

За високі досягнен.

200(10%)

2200

Працівники відділу по продажу та здавання в оренду квартир та будинків

10

1000

за перевикопланових показн.

350(35%)

-

-

1350

Середня заробітна плата, грн.

1541

2.4 Контролювання

Використання відповідних видів контролю за ознакою етапів здійснення виробничо - господарської діяльності, характеристику процесу їх реалізації, характеристику впливу контролю на працівників подано у табл. 6

Таблиця 6. Контролювання в ПП “Новий дім”

Види контролю та ресурсів

Характеристика процесу контролю

Характеристика впливу контролю на посадових осіб і підрозділи організації*

Служби і посадові особи, які відповідають за результати контролю

1

2

3

4

Попередній контроль

Трудові

Реалізується в організації за рахунок аналізу ділових та професійних якостей претендентів на роботу, кваліфікації, рис особистого характеру, які задовольняють організацію та необхідні для виконання певних робіт. При цьому встановлюється відповідність рівню вимог до працівників, який стосується професійної освіти, досвіду роботи, навичок тощо.

Забезпечує набір висококваліфікованого персоналу, що сприятиме якісному виконанню поставлених завдань, досягненню організаційних цілей та забезпеченню прийняття компетентних рішень усіма працівниками.

Директор, заступники

Інформ

Зовнішня та внутрішня інформація, яка надходить з усіх можливих інформаційних каналів, перевіряться на достовірність та об'єктивність. Для цього формується система збору, оброблення та перевірки інформації.

Формує якісне інформаційне забезпечення діяльності підприємства, що дає змогу гнучко реагувати на позитивні та негативні зміни у середовищі функціонування та приймати адекватні управлінські рішення.

Директор, головний бухгалтер

Фін.

Перевіряються усі грошові надходження та видатки підприємства, їх відповідність фінансовій документації, терміни надходження чи виплат.

Забезпечує відповідне формування та використання фінансових ресурсів підприємства.

Директор, головний бухгалтер, бухгалтерія.

Матер.

Перевірка якості та кількості отриманих від постачальників необхідних матеріальних ресурсів відповідно до укладених договорів та критеріїв, що у них зазначені.

Формує матеріально-сировинну базу для здійснення відповідних видів діяльності усіма підрозділами організації за критеріями якості та кількост

Заступники директора

Поточний контроль

Трудові

Реалізується у процесі безпосереднього здійснення виробничо-господарської діяльності. Здійснюється у формі регулярних перевірок роботи працівників, обговорення проблем, що виникають в процесі роботи, періодичної атестації працівників тощо.

Забезпечує підтримання трудової дисципліни, запобігання прогулів, неякісному виконанню робіт, поганій взаємодії, уникнення помилок.

Усі керівники підприємства.

Інформ

Перевіряється робота системи обробки інформації, її класифікації, групування, виділення першочергової та другорядної, термінової та нетермінової інформації, її розподілу в межах організації.

Формує якісну систему передавання інформації в межах організації, раціоналізує структуру комунікаційних процесів.

Усі працівники організації.

Фін.

Передбачає перевірку поточної роботи фінансових структур організації, використання фінансових надходжень організації, формування видатків, відповідності фінансової документації та фінансових операцій підприємства нормам чинного законодавства тощо.

Забезпечує цільовий розподіл та перерозподіл наявних фінансових ресурсів організації, їх правильний облік, запобігання зловживанням та крадіжкам фінансових ресурсів.

Директор, головний бухгалтер, бухгалтерія.

Матер.

Перевіряється ефективність використання наявних матеріальних ресурсів у процесі діяльності усіх підрозділів організації. Контролюються норми використання ресурсів, виявляються відхилення і установлюються їх причини.

Забезпечує цільове використання обмежених матеріальних організаційних ресурсів, запобігання крадіжок, уникнення необґрунтованого використання матеріальних запасів.

Головний бухгалтер та бухгалтер.

Завершальний контроль

Трудові

Перевіряється відповідність кваліфікації працівників посаді, їх продуктивність, здатність до постійного удосконалення професійних навичок.

Результати такого контролю є базою для заохочення чи застосування санкцій до відповідних працівників.

Директор, заступники

Інформ

Перевіряється повнота, достовірність та об'єктивність інформації, що відображає рівень виконання поставлених завдань.

Створює умови для забезпечення усіх працівників підприємства достовірною, повною необхідною інформацією, формування прозорості діяльності організації.

Представники керуючої та керованої системи організації.

Фін.

Перевіряються фактичні фінансові результати та порівнюються із запланованими.

Формує базову інформацію щодо прийняття подальших управлінських рішень, які стосуються формування, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів.

Директор, головний бухгалтер, бухгалтер.

Матер..

Перевіряються обсяги використання нормованих матеріальних ресурсів.

Формує інформаційну базу щодо існування запасів матеріальних ресурсів та потреби у їх поповненні.

Директор, заступник директора

2.5 Регулювання

Характеристика процедур регулювання на підприємстві, тобто усунення недоліків, відхилень, збоїв, що виявлені у процесі контролювання на засадах прийняття у керуючій системі ПП “Новий дім” відповідних управлінських рішень наведено у таблиці 7. При цьому відображено регулювання різноманітних проблем на підприємстві, у т. ч. тих, які вимагають розробки управлінських рішень відповідно до завдання.

Таблиця 7. Регулювання в ПП “Новий дім”

Види

контролю та ресурсів

Виявлені у процесі контролю недоліки, відхилення та збої

Прийняття відповідних управлінських рішень в керуючій системі з метою усунення недоліків, відхилень та збоїв

Характеристика впливу регулювання на посадових осіб та підрозділи організації

1

2

3

4

Попередній контроль

Трудові

Виявлено, що жоден із претендентів на посаду заступника директора не відповідає кваліфікаційним вимогам.

Директор прийняв рішення звернутись до кадрової агенції щодо підбору кандидата на вакантну посаду відповідно до висунутих кваліфікаційних вимог.

Запобігає некомпетентній роботі працівника на відповідальній посаді.

Інформаційні

Виявлено, що інформація щодо змін у законодавстві надходить невчасно та зі значними запізненнями.

Директор спільно із юрисконсультом приймають рішення щодо підключення до всеукраїнської мережевої бази даних , у якій щоденно відображаються зміни у правовій базі.

Створює умови для запобігання втрат і мобільного реагування на зміни у правовій базі, що регулює діяльність підприємства.

Фінансові

Зафіксовано факт надходження лише 40% вартості наданих підприємством послуг.

Директор, та заступник директора проводять переговори з замовником щодо сплати усієї суми вартості наданих послуг відповідно до умов договору. Прийнято рішення, якщо замовник не погодиться виконати умови договору, звернутись до арбітражного суду.

Забезпечує уникнення повторних випадків невчасної чи неповної оплати виконаних замовлень,що гальмує оборотність фінансів підприємства та виконання умов договору.

Матеріальні

Під час процедури технічного огляду офісів компанії , виявлено що 20% коп'ютерної техніки потребує оновлення

Директор видає наказ на реалізацію проекту оновлення комп'ютерної техніки на засадах лізингу.

Забезпечує надання якісних послуг споживачам.

Поточний контроль

Трудові

Виявлено,що один з маркетологів недобросовісно ставиться до виконання своїх обов' язків.

Заступником директора із загальних питань винесено догану заступнику зиректора з реклами, позбавлено його премії.

Забезпечує підтримання трудової дисципліни серед працівниками, дотримання усіх вимог, що ставляться перед ними при здійсненні своєї діяльності.

Інформаційні

Виявлено, що працівники відділу маркетингу вчасно не попередили керівництво про зміну попиту на певні вакантні місця(певні професії), що призвело до планування послуг, що користувалися незначним попитом.

Начальник відділу маркетингу і реклами виніс догану маркетологам за невчасне інформаційне забезпечення.

Запобігає зниженню трудової дисципліни, та забезпечує якісне виконання посадових обов'язків та відповідальності в межах повноважень та відповідальності серед працівників.

Фінансові

Не зафіксовано жодних порушень

Головному бухгалтеру видано премію.

Премія стимулюватиме інших працівників до ефективної роботи.

Матеріальні

Під час перевірки роботи нових ком'ютерів працівниками було виявлено несправність нового обладнання .

Директор видав розпорядження про розірвання договору із постачальниками та висуває вимогу на підставі договірних зобов'язань щодо відшкодування збитків, підписує угоду із іншою фірмою-постачальником.

Забезпечує запобігання невиконання договірних зобов'язань партнерами та формує умови для експлуатації справного, безпечного та надійного обладнання.

Завершальний контроль

Трудові

Було виявлено, що двоє із працівників, перебуваючи в не тверезому стані, вчинили бійку тим самим пошкодивши ком'ютерне обладнання на підприємстві

Заступник директора із загальних питань виніс догану працівникам, їх позбавлено премій та висунуто вимогу сплатити суму пошкодженого майна.

Забезпечує запобігання неякісному виконанню безпосередніх функціональних обов'язків основними працівниками, та підвищує рівень відповідальності за результати робіт.

Інформаційні

Виявлено, що проведена рекламним агентством рекламна кампанія не принесла бажаних результатів.

Директор видає розпорядження про розірвання угоди з даним рекламним агентством, про оголошення конкурсу між рекламними агентствами щодо найкращого проекту рекламної кампанії підприємства.

Забезпечує оперативне реагування на невдалі управлінські рішення та гнучкість у виправленні ситуації.

Фінансові

Виявлено, що фактична собівартість наданих послуг на ринку перевищує заплановану, що не сприяє забезпеченню конкурентоспроможності цих послуг за економічними характеристиками.

Головний бухгалтер спільно із заступником директора із загальних питань на засадах облікової первинної документації формують заходи щодо зменшення собівартості надання послуг на ринку .

Сприяє підвищенню конкурентоспроможності товарів компанії на ринку за рахунок зменшення вартості послуг.

Матеріальні

Не виявлено жодних порушень.

Директор видає розпорядження про премію усім працівникам компанії

Стимулюватиме працівників до ефективної роботи на підприємстві.

Розділ 3. Використання методів менеджменту в організації

Характеристику методів менеджменту, які виокремлюються за характером впливу, використовуються для забезпечення впливу на керовану систему організації та мають найбільш прикладне значення, процес їх формування та особливості взаємодії розглянуто у таблиці 8.

Таблиця 8. Застосування методів менеджметну в ПП “Новий дім”

Групи методів менеджменту

Види методів менеджменту

Приклади застосування конкретних методів в організації

Характеристика взаємозв'язку функцій і метолів менеджменту в організації

Характеристика механізмів взаємодії різних методів менеджменту в організації

1

2

3

4

5

Економічні

Економічні плани

Сформований фінансовими службами підприємства бюджет організації, який визначає джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів.

Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господар-ською діяльністю", а саме, на етапі планування.

Бюджетні показники відповідають показникам фінансового, виробничого планів підприємства. Бюджет повинен бути затверджений наказом директора на його виконання.

Матеріальні стимули

Розміри заробітної плати, надання премій, надбавок, доплат, компенсаційних виплат. Стимулює працівників якісно виконувати свої функціональні обов'язки, виявляти ініціативу тощо.

Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі мотивування.

Затверджуються відповідними положеннями про форми та системи оплати праці, преміювання тощо. Розмір витрат на мотивування фіксується у бюджеті організації.

Технологічні

Технологічні документи

Зміст інструкцій щодо щоденного огляду комп'ютерного обладнання перед початком роботи, передбачає здійснення певного переліку процедур визначення стану обладнання

Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління технічною підготовкою підприємства", а саме, на етапі планування.

У інструкції враховуються норми часу на здійснення щоденного технічного огляду технічних машин, правила безпечної експлуатації технічних машин, відповідальність працівників за результати технічного огляду.

Конструкторські документи

Ремонтники при здійсненні ремонтних робіт використовують конструкторські схеми влаштування технічного обладнання

Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління технічною підготовкою підприємства", а саме, на етапі планування.

Пов'язані з інструкціями щодо експлуатації та обслуговування конкретного технічного облднання.

Соціально-психологічні

Соціальні плани

Сформований план покращення умов праці основних робітників на підприємстві передбачає установлення системи кондиціонування, пилозбору та захисту від шуму і вібрації.

Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі планування.

Витрати на заходи, передбачені у плані покращання умов праці, фіксуються у бюджеті організації. Цей соціальний план підлягатиме реалізації лише після того, як його затвердить директор шляхом видачі наказу на його виконання.

Моральні стимули

Винесення подяки та нагородження почесними грамотами працівників підприємства, які сумлінно та самовіддано працюють на підприємстві вже понад 5 років.

Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі мотивування.

Набувають сили впливу, коли затверджені наказом директора на нагородження працівників зі стажем роботи на підприємстві понад 5 років почесними грамотами.

Методи формування колективів та соціально-психологічного клімату у колективі

Відбір кращих працівників для проходження практики на закордонних підприємствах.

Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі організування.

Витрати на оплату праці даних працівників фіксуються у бюджеті.

Адміністративні

Організаційні методи

Норми витрат матеріалів для надання певних послуг.

Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі планування.

Враховуються при формуванні витрат на матеріали, вартість яких фіксується у бюджетах.

Розпорядчі методи

Наказ директора на створення та укомплектування кадрами відділу контролю.

Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління кадрами", а саме, на етапі організування.

Передбачає розробку положення про оплату праці цих працівників тощо.

Дисциплінарні методи

Заступник директора із загальних питань виніс догану працівникам підприємства за несумлінне виконання свої обов'язків.

Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту "Управління виробничо-господарською діяльністю", а саме, на етапі організування.

Догана працівникам може супроводжуватися матеріальними санкціями (зняттям премій) тощо.

Розділ 4. Розробка методів прийняття управлінських рішень

Характеристика управлінських рішень, умови прийняття, оцінювання факторів, які впливають на процес прийняття рішень наведені у таблиці 9.

Таблиця 9. Управлінські рішення в ПП “Новий дім”

Характеристика управлінських рішень

Приклади, які відображають характеристики управлінських рішень

Види управлінських рішень:

1. За сферою охоплення:

- загальні рішення;

Рішення директора про зменшення загальних витрат організації

- часткові рішення.

Рішення директора про виплату премії працівникам відділу продажу та оренди будинків і квартир.

2. За тривалістю дії:

- перспективні рішення;

Директор підприємства затверджує план розширення діяльності

- поточні рішення;

Рішення заступника про залучення працівників для пошуку клієнта для купівлі будинку

- оперативні рішення.

Накакз заступника про перегляд особових справ працівників

3. За рівнем прийняття:

- рішення на вищому рівні управління;

Рішення директора про зменшення загальних витрат підприємства.

- рішення на середньому рівні управління;

Начальки відділу видає наказ бухгалтеру про нарахування премії працівникам

- рішення на нижчому рівні управління.

Рішення працівників допоміжної служби про перестановку крісел в залі.

4. За характером вирішуваних завдань:

- організаційні запрограмовані рішення;

Заступник директора з реклами видає розпорядження про проведення маркетингових досліджень і створення рекламної кампанії.

- організаційні незапро- грамовані рішення;

Директор приймає рішення про реорганізацію ПП “Новий дім” шляхом впровадження посади заступника

- компромісні рішення.

Директор видає наказ про підвищення заробітної плати працівникам на 10% у відповідь на їхню вимогу підвищити її на 15%.

5. За способом обґрунтування:

- інтуїтивні;

Рішення директора про прийняття на роботу одного з двох претендентів на посаду заступника з маркетингу, які мають однаковий вік, стаж, кваліфікацію, досвід .

- які базуються на судженнях;

Рішення заступника директора про модернізацію інтер'єр офісу

- раціональні.

Директором прийнято рішення про звільнення з роботи некваліфікованого працівника , який приносить втрати підприємству.

6. За способом прийняття:

- одноособові;

Рішення директора про підвищення новорічної премії.

- колегіальні;

Спеціально створена група на чолі з заступником директора займається розробкою бізнес-плану, який колегіально схвалюється на зборах директорів.

- колективні;

Рішення прийняте загальними зборами робітників про участь колективу у змаганнях по міні футболу серед підприємств м. Львова.

7. За характером:

- економічні рішення;

Директор приймає рішення про отримання кредиту на добудову додаткового приміщення під офіс

- технологічні рішення;

Начальником відділу було прийняте рішення про заміну компютерної клавіатури

- соціально-психологічні рішення:

Директором підприємства було прийнято рішення про проведення психологічних тренінгів для управлінців усіх рівнів.

Умови прийняття управлінських рішень:

1. Право прийняття.

Директор має право приймати будь-які рішення, а начальники відділів можуть приймати лише часткові рішення, що стосуються їхніх розділів.

2. Повноваження.

Начальники не може приймати рішення, які входять у повноваження директора підприємства.

3. Обов'язковість.

Рішення про заміну застарілої клавіатури

4. Компетентність.

Заступник директора повинен бути інформованим та обізнаним у питаннях організації для прийняття рішення.

5. Відповідальність.

Застосування санкцій стосовно управлінців в результаті прийняття невдалого рішення.

Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень:

1. Особисті якості менеджера.

Керівник вміє в неформальний спосіб переконати колектив у своїй правоті.

2. Поведінка менеджера.

Невідповідне ставлення до працівників з боку начальника може призвести до порушення доброї психологічної атмосфери у колективі, а також породжувати настороженість та недовіру до начальника.

3. Середовище прийняття рішення.

Прийняття директором рішення про створення філій у Західній Україні є дуже ризиковим, бо неможливо точно прогнозувати обсяг попиту та послуг

4. Інформаційні обмеження.

Управлінцям підприємства невідомі потенційні можливості конкурентів.

5. Взаємозалежність рішень.

Рішення про закупівлю нових камер вимагає прийняття рішення щодо фінансування цього процесу, а також пошуку найбільш оптимальних варіантів.

6. Очікування можливих негативних наслідків.

Директор видав указ про зняття премії з працівників, які напередодні здійснили дисциплінарне порушення, і це в свою чергу може призвести до певних негативних наслідків. Тому директор повинен формувати умови для уникнення таких неприємностей.

7. Можливість застосування сучасних технічних засобів.

При використанні сучасних технічних засобів (зв'язку, програмного забезпечення, інтегрованих систем управління) управлінські рішення стають більш раціональними та мобільними.

8. Наявність ефективних комунікацій.

Через недосконалі комунікації може передаватися недостовірна чи неповна інформація, що погіршує якість прийняття управлінських рішень чи призводить до прийняття помилкового рішення.

9. Відповідність організаційної структури управління цілям і місії організації.

Невідповідність організаційної структури цілям і місії організації можуть призвести до перетворення процесу управлінського рішення на громіздкий, невзаємоузгоджений та неефективний.

Підходи до оптимізації управлінських рішень:

1. Науковий метод.

Згідно з цим методом процес вирішення певної проблеми підприємства проходить 5 етапів: збір інформації, аналіз інформації, формування гіпотези, перевірка гіпотези шляхом підтвердження достовірності і якщо гіпотеза правильна, то наступним є реалізація рішення

2.Системна орієнтація.

Рішення про будівництво філій приймається на основі інформації щодо витрат на реалізацію даного рішення та переваг і прибутків, отриманих внаслідок їхньої експлуатації.


Подобные документы

 • Характеристика організації та формування функцій менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Використання методів та механізмів прийняття управлінських рішень. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [132,5 K], добавлен 22.05.2012

 • Загальна характеристика, напрямки господарської діяльності організації, що вивчається. Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень.

  курсовая работа [82,7 K], добавлен 26.08.2014

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розробка пропозиції з удосконалення керівництва, механізмів прийняття управлінських рішень. Оцінка ефективності систем менеджменту.

  курсовая работа [319,5 K], добавлен 28.11.2010

 • Загальна характеристика та напрямки діяльності підприємства, його місце на ринку. Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень.

  курсовая работа [128,3 K], добавлен 18.03.2013

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Механізми прийняття управлінських рішень та управління групами працівників, побудова комунікацій. Оцінка ефективності системи менеджменту.

  курсовая работа [318,1 K], добавлен 11.03.2011

 • Розробка технології менеджменту в організації. Формування алгоритму розробки управлінських рішень. Удосконалення системи комунікацій в організації. Функціонування формальних та неформальних груп у товаристві. Визначення ефективності мотивації менеджменту.

  курсовая работа [357,6 K], добавлен 06.05.2015

 • Формування менеджменту на підприємстві. Механізми прийняття управлінських рішень в організації. Проектування комунікацій на підприємстві. Формування механізмів управління групами працівників в організації. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [139,2 K], добавлен 29.12.2013

 • Сутність системи менеджменту на підприємстві, її головні цілі та завдання. Формування функцій менеджменту в організації: планування діяльності, мотивація і контроль персоналу. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень й вдосконалення керівництва.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 13.10.2012

 • Форма організації, особливості її існування. Межі території, яку охоплює діяльність організації. Формування функцій менеджменту на підприємстві. Проектування комунікацій на підприємстві. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на підприємстві.

  курсовая работа [370,6 K], добавлен 01.04.2011

 • Характеристика організації. Формування функцій та методи менеджменту на підприємстві. Механізми прийняття управлінських рішень та проектування комунікацій. Управління групами працівників в організації. Розроблення пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [257,8 K], добавлен 30.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.