Розробка шляхів удосконалення допоміжного виробництва

Основи оптимізації функціонування допоміжного виробництва, його функції як центра витрат та методологічні підходи до планування показників його діяльності. Загальна характеристика виробничої діяльності ВАТ "Тисменицягаз". Доцільність здійснення витрат.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.10.2012
Размер файла 602,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2.2 Обґрунтування доцільності здійснення витрат

До валових витрат суб'єктів підприємницької діяльності належать насамперед усі витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції (придбання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, оплата праці робітників і службовців, і відрахування у загальнодержавні цільові фонди, витрати на відрядження, орендна плата, позареалізаційні витрати, пов'язані з відвантаженням та транспортуванням продукції, інші витрати, які пов'язані з виробництвом та реалізацією (продажем) продукції, крім амортизаційних відрахувань від вартості основних засобів і нематеріальних активів).

Причому всі вказані витрати відносять до валових витрат незалежно від того, чи списані вони на затрати виробництва. Так, вартість придбаних промисловим підприємством сировини і матеріалів, наприклад у III кварталі 2001 p., які не використані на виробництво продукції поточного кварталу, відносять до валових витрат даного кварталу. При цьому закон передбачає збільшення валових витрат на суму зменшення за звітний період балансової вартості покупної сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів на складах, у незавершеному виробництві і в залишках готової продукції. Тим самим враховуються витрати перелічених матеріальних ресурсів, які здійснені за рахунок залишку на початок звітного періоду. І навпаки, якщо за звітний період наявне зростання балансової вартості перелічених матеріальних ресурсів, то на відповідну суму валові витрати зменшуються. Це, зокрема, перешкоджає створенню під кінець звітного періоду завищених запасів матеріальних ресурсів понад нормальні потреби виробництва.

Кожне підприємство у процесі своєї діяльності несе безліч витрат за рахунок інших, ніж собівартість продукції, джерел фінансування (прибуток, цільові фонди, кошти спеціального призначення, позичені кошти). Значна частина цих витрат включається до складу валових витрат. Серед них для більшості підприємств найважливіше значення мають такі витрати.

Заохочувальні витрати на оплату праці, які встановлюються за згодою власників підприємства і працівниками у грошовій або в будь-якій іншій формі. До них належать виплата винагород за підсумками роботи за рік, матеріальна допомога, вартість путівок на відпочинок, лікування, інші подібні витрати, якщо вони передбачені колективним або трудовим договором.

Витрати на утримання та експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури. Це витрати на утримання та експлуатацію житлового фонду, що перебуває на балансі підприємства (якщо є рішення про передання його на утримання місцевих рад), дитячих дошкільних закладів, об'єктів охорони здоров'я, клубів і будинків культури тощо; якщо ці заклади ведуть комерційну діяльність, то витрати підприємств на їх утримання до складу валових не входять. Не входять до них також капітальні витрати підприємств на будівництво нових об'єктів соціальної інфраструктури.

Витрати, пов'язані з поліпшенням основних засобів у розмірі до 5 відсотків їхньої балансової вартості у вигляді витрат на поточний і капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переоснащення.

Витрати за операціями з борговими зобов'язаннями й валютними цінностями. До цієї групи витрат належать:

витрати, пов'язані зі сплатою процентів за кредити;

купівля облігацій, ощадних сертифікатів, емітованих іншими фізичними особами;

виплата емітентом облігацій, ощадних сертифікатів, процентів за ними й номінальної вартості цих боргових зобов'язань при їх погашенні;

від'ємні курсові різниці, які виникають внаслідок коливання курсу національної валюти, на залишок іноземної валюти на кінець звітного періоду;

балансова вартість проданої за гривні іноземної валюти.

Витрати на благодійні цілі. Кожне підприємство має право вносити кошти або майно на безповоротній основі на користь благодійних фондів, установ, закладів (неприбуткових) для провадження благодійної, оздоровчої, освітньої, наукової, спортивної та іншої діяльності. Ці витрати у розмірі, що не перевищує 4 відсотків від суми прибутку, яка підлягає оподаткуванню, відносять до валових витрат підприємства.

Суми безнадійної дебіторської заборгованості та заборгованості, на яку минув строк позовної давності. До складу валових витрат списана безнадійна заборгованість входить у разі, якщо підприємством ужито заходів для стягнення такої заборгованості, але вони не принесли позитивних результатів.

Суми сплачених (або нарахованих) податків, зборів, обов'язкових платежів. До валових витрат відносять усі податки і збори, обов'язкові платежі, які встановлені чинним податковим законодавством, за винятком податку на прибуток, на дивіденди, а також податку на додану вартість, який сплачується підприємством через ціну товарів і послуг, які воно придбаває для виробничого та невиробничого використання.

Низка витрат, які здійснює підприємство в процесі фінансово-господарської діяльності, до складу валових витрат не відноситься (і, отже, вони не впливають на оподаткування прибутку). До таких витрат належать:

придбання та будівництво основних засобів;

витрати на поточний, капітальний ремонт основних засобів, їх реконструкцію, технічне переоснащення у розмірах, що перевищують 5 відсотків їх балансової вартості на початок року;

витрати на прямі інвестиції у вигляді внесення коштів або майна з метою придбання корпоративних прав, емітованих іншою юридичною особою;

витрати на утримання органів управління, яким підпорядковані підприємства - платники податку на прибуток;

збитки, понесені в результаті реалізації товарів (робіт, послуг) пов'язаним особам за зниженими цінами (за цінами, які нижчі від звичайних). Пов'язані юридичні і фізичні особи - це організації або фізичні особи, які здійснюють контроль над підприємством або, навпаки, контролюються даним підприємством, посадові особи підприємства, які уповноважені ним здійснювати юридичні дії від імені підприємства, члени їхніх сімей;

оплата штрафів, пені, неустойок за порушення податкового законодавства, інші фінансові санкції, в тому числі штрафи за порушення господарських договорів;

деякі інші витрати підприємств, установлені законодавством.

Важливе значення для правильного розрахунку суми валових витрат, що припадають на той чи інший звітний період, має законодавчо встановлений порядок визначення дати понесених витрат (дати збільшення валових витрат). Такою датою вважається дата списання коштів з банківських рахунків підприємства на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку - день виплати грошей із каси. Якщо товари (роботи, послуги) отримані підприємством раніше, ніж відбулася їх оплата в безготівковій або готівковій формі, датою збільшення валових витрат вважається дата оприбуткування товарів або дата фактичного отримання результатів робіт, послуг, яка зафіксована в підписаних документах. Що ж до валових витрат, безпосередньо не пов'язаних із рухом матеріальних ресурсів (або з виконанням певних робіт, наданням послуг), то загальним правилом визначення дати їх виникнення вважається дата нарахування (заробітна плата робітників і службовців, податки та обов'язкові збори) або дата фактично понесених витрат (наприклад перерахування коштів до благодійного фонду, купівля облігацій тощо).

За 2009 рік сукупна собівартість реалізованої продукції склала 6842,56 тис. грн., що менше від планового показника на 683,34 тис. грн., або на 9,1%, в першу чергу за рахунок зменшення обсягів транспортування та постачання природного газу.

Порівняно з фактом 2008 роком собівартість збільшилась на 1784,26 тис. грн. Таке зростання пов'язане в першу чергу:

із зростанням витрат на газ для технологічних потреб на 1508,8 тис. грн. в зв'язку із зростанням ціни на газ для ВТВ та НВ;

зростання витрат на оплату праці на 254,7 тис. грн. для забезпечення встановленого законодавством мінімального рівня заробітної плати, а також виконання галузевої угоди;

збільшення соціальних нарахувань на ФОП на 81 тис. грн. в зв'язку із зростанням заробітної плати;

зростанням інших витрат на 92,6 тис. грн. (послуги зв'язку, інформаційно-технічних послуг, банківських послуг, витрат на метрологію (повірку лічильників) на техобслуговування і ремонт інших ОЗ.).

Аналіз собівартості зазначений в додатках № 11, 12.

Планувалось, що загальні витрати в 2009 році складуть 7525,9 тис. грн., фактично вони склали 6842,6 тис. грн., що на 683,3 тис. грн. менше. Зменшення відбулось за рахунок:

зменшення витрат на газ для технологічних потреб на 320,1 тис. грн.;

зменшення інших матеріальних витрат на 268,3 тис. грн.;

зменшення амортизаційних відрахувань на 206,7 тис. грн.

Адміністративні витрати в 2009 році склали 1701,3 тис. грн., що на 79,8 тис. грн. або 4,5% менше від запланованих, та на 159,7 тис. грн. або 10,4% більше від адміністративних витрат 2008 року, а саме:

В структурі адміністративних витрат значно збільшились інші операційні витрати (на 128,9 тис. грн. або 43,8 %). Це збільшення пов'язане із такими витратами як:

витрати на обов'язкове та добровільне страхування 27,3 тис. грн.;

послуги зв'язку 65,2 тис. грн.;

витрати на аудиторські послуги 100,4 тис. грн.;

витрати на юридичні і нотаріальні, а також на інформаційно-технічні послуги 56 тис. грн.;

витрати на відрядження 22,5 тис. грн.;

витрати на банківські послуги 53,3 тис. грн.

податки у складі собівартості склали 71 тис. грн.;

інші витрати склали 27,3 тис. грн.

Облік запасів проводиться у відповідності до вимог П (С) БО № 9 "Запаси”. У відповідності з прийнятою обліковою політикою, оцінка запасів на дату балансу відображена за історичною собівартістю, а вибуття запасів протягом звітного періоду проводилось за методом ідентифікованої вартості.

Склад витрат виробництва та порядок розподілу загально виробничих витрат відповідають вимогам П (С) БО № 16 "Витрати”.

На кінець 2009 р. дебіторська заборгованість покупців складає 2040,2 тис. грн., за розрахунками з бюджетом 5,4 тис. грн., інша поточна заборгованість - 3599,1 тис. грн. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості на дату балансу відповідає вимогам П (С) БО № 10 "Дебіторська заборгованість”. Резерв сумнівних боргів у звітному періоді не нараховувався.

Бухгалтерський облік та документальне оформлення касових операцій у товаристві відповідає вимогам "Положення проведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затвердженому постановою НБУ від 21.01.2006 р. № 22.

Зобов'язання

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань на дату балансу відповідає вимогам П (С) БО № 11 "Зобов'язання”. Станом на 31.12.2009 р. обліковується короткострокових поточних зобов'язань на суму 13267,0 тис. грн. в т. ч. за непогашеними кредитами банків 1169,9 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення наступних витрат і платежів на балансі не обліковуються.

Зобов'язання підприємства, що склались на дату балансу, оцінені за первісною вартістю, підтверджені даними синтетичного та аналітичного обліку.

Інший додатковий капітал на початок періоду становить 10727,9 тис. грн., на кінець - 11750,0 тис. грн., відхилення - 1022,1 тис. грн. Збільшення відбулося за рахунок безкоштовно прийнятих на баланс газопроводів та споруд на них на суму 1274,6 тис. грн.

Короткострокові кредити банків на початок звітного періоду - 1001,4 тис. грн., на кінець періоду - 1169,9 тис. грн., збільшення становить 168,5 тис. грн., що пояснюється збільшенням заборгованості перед АБ "Кліринговий дім" за одержаний кредит.

Поточна кредиторська заборгованість на початок періоду становить 625,4 тис. грн., на кінець - 3512,8, збільшення становить 2887,4 тис. грн. за рахунок збільшення заборгованості за нормовані втрати та виробничо-технологічні витрати на 2743,6 тис. грн.

Поточні зобов'язання з одержаних авансів на кінець звітного періоду становлять 1545,9 тис. грн., що пояснюється збільшенням авансів по населенню за спожитий природний газ на суму 748,0 тис. грн. і промислових та бюджетних споживачів на суму 179,8 тис. грн., з газифікації та інших послуг - 148,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків на початок періоду становить 8558,3 тис. грн., на кінець - 6369,4 тис. грн., відхилення - 2188,9 тис. грн. за рахунок зменшення кредиторської заборгованості перед ДК Газ України”.

Фінансова звітність складена на основі дійсних даних бухгалтерського обліку і форми звітності узгоджені відповідно до рекомендацій Мінфіну України.

За 2009 рік товариство отримало доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 22967,0 тис. грн., що на 7283,0 тис. грн. або на 32% більше, ніж за попередній період. В тому числі вартість природного газу становить 14814,0 тис. грн., що на 36% більше, ніж в попередньому періоді. Дохід (виручка) збільшився за рахунок збільшення вартості природного газу та послуг з його транспортування та постачання на 7201,7 тис. грн., хоча і обсяг реалізації зменшився 7,3 млн. м3 природного газу.

Дохід від іншої діяльності у порівнянні з попереднім періодом збільшився на 245,4 тис. грн. і склав 1625,0 тис. грн.

Дохід від реалізації скрапленого газу зменшився на 164,7 тис. грн. і склав 45,0 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції становить 19187,7 тис. грн. У порівнянні і з попереднім періодом вона збільшилася на 6411,4 тис. грн. за рахунок збільшення вартості природного газу.

Собівартість реалізованого скрапленого газу зменшилася на 170, 5 тис. грн. і склала 86,0 тис. грн. Собівартість з виконаних робіт та наданих послуг іншої діяльності збільшилася на 112,1 тис. грн. і становить 1081,0 тис. грн.

Інші операційні доходи становлять 752,1 тис. грн., що на 345,9 тис. грн., більше, ніж в попередньому періоді. Збільшення пояснюється списанням безнадійної кредиторської заборгованості в сумі 272,5 тис. грн.

Інші операційні витрати зменшилися на 656,5 тис. грн. і становлять 1307,6 тис. грн. Зменшення пояснюється тим, що за звітний період зменшилося списання безнадійної заборгованості на 1798,6 тис. грн., хоча було проведено рішення суду з ДК "Газ України" на суму 1065,3 тис. грн., штрафи по платежах до бюджету склали 31,8 тис. грн.

Інші доходи за звітний період склали 259,4 тис. грн., що на 74,1 тис. грн. більше, ніж в попередньому періоді. Збільшення відбулося за рахунок реалізації необоротних активів на суму 80,9 тис. грн.

Фінансові витрати становлять 183,3 тис. грн., що на 43,3 тис. грн. більше, ніж у попередньому періоді у зв'язку із збільшенням сплати відсотків за кредит та збільшенням залучених кредитних ресурсів.

Інші витрати зросли на 95,0 тис. грн. і склали 136,8 тис. грн. Збільшення пояснюється збільшенням собівартості реалізованих необоротних активів на 84,3 тис. грн., яка відображена в доходах.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2009 рік, Товариство отримало збиток в сумі 2603,8 тис. грн., що на 407,8 тис. грн. менше у порівнянні з 2008 роком.

Причиною такого результату є те, що доведені тарифи на транспортування та постачання природного газу не забезпечують покриття експлуатаційних видатків. Основною причиню є значне зменшення обсягів транспортування і постачання природного газу у порівнянні з тим, що закладено в тарифах. Крім того з 01.01.2009 р. була відмінена "Програма оснащення житлового фонду лічильниками газу”. У зв'язку з відсутністю грошових коштів, Товариство не має можливості проводити заміну газових лічильників роторного типу на більш чутливі мембранного типу, тому сезонне розбалансування газу за 2009 рік склало 857,6 тис. грн., що на 203,7 тис. грн. більше, ніж в попередньому звітному періоді. Також у звітному періоді було проведено рішення суду з ДК "Газ України" на 1065,3 тис. грн., що теж вплинуло на збитковий фінансовий результат.

За видами окремими видами діяльності Товариство отримало:

з транспортування природного газу отримано збитків на суму 1267,0 тис. грн., рентабельність склала - 25%;

з постачання природного газу збитки склали 63,0 тис. грн., рентабельність - 5%;

збитки від реалізації скрапленого газу становлять 48,0 тис. грн., рентабельність відповідно - 48%;

від іншої діяльності отримано прибуток в сумі 273,0 тис. грн., рентабельність склала 25%.

Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Тисменицягаз” проведено на основі основних форм фінансової звітності: форма № 1 "Баланс”, форма № 2 "Звіт про фінансові результати”.

Структуру та порівняння витрат за роками наведемо в таблиці 2.2

Найменування

код

2006

2007

2008

2009

Матеріальні затрати

230

1373

0,24

1359,4

0, 19

2427

0, 20

3210,2

0,26

Витрати на оплату праці

240

1417

0,24

1648,6

0,23

2082,5

0,17

2360,9

0, 19

Відрахування на соціальні заходи

250

526

0,09

605,7

0,09

749,8

0,06

867,2

0,07

Амортизація

260

452

0,08

663,1

0,09

727,5

0,06

524,8

0,04

інші операційні витрати

270

604

0,10

921,7

0,13

2435,9

0, 20

1908,9

0,16

Фінансові витрати

140

45

0,01

75,4

0,01

140

0,01

183,3

0,02

Витрати від участі вкапіталі

150

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Інші витрати

160

88

0,02

39,2

0,01

41,8

0,00

136,8

0,01

Адмін. витрати

70

1058

0,18

1234,4

0,17

1541,6

0,13

1701,3

0,14

Витрати на збут

80

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Інші операційні витрати

90

248

0,04

563,1

0,08

1964,1

0,16

1307,6

0,11

всього

5811

1

7110,6

1

12110,2

1

12201

І проілюструємо графічно на рисунку 2.1

Рисунок 2.2 - структура витрат ВАТ "Тисменицягаз"

Як видно протягом аналізованого періоду найбільшу питому вагу мають матеріальні витрати та витрати на оплату праці, також досить високий відсоток є адміністративних витрат та інших операційних витрат, що спричинює неефективне використання прибутку підприємства і спричинює збитки і низький рівень платоспроможності підприємства. Тому керівництву негайно потрібно вжити заходів щодо зменшення цих витрат.

3. Розробка шляхів удосконалення допоміжного виробництва ВАТ "Тисменицягаз"

Оскільки своєчасне і повне надходження виручки від реалізації є предметом особливої і постійної уваги підприємств, то фінансові служби у взаємодії зі збутовими та виробничими підрозділами домагаються суворого додержання договірної дисципліни поставок щодо асортименту, якості продукції, ритмічності відвантаження продукції споживачам, пильно стежать за своєчасністю розрахунків за продукцію.

Затримка надходження виручки від реалізації паралізує роботу підприємства: воно не може своєчасно розраховуватися з постачальниками, затримує виплату заробітної плати робітникам і службовцям, розрахунки з бюджетом; в кінцевому рахунку це призводить до зменшення обсягу виробництва. На жаль, у перехідний для ринкових відносин період все це у великих масштабах відбувається в Україні, оскільки не відрегульовані питання, пов'язані з формуванням фонду оборотних коштів, які мають обслуговувати сферу розрахунків, є збої у банківському механізмі організації розрахунків, підприємства не можуть пристосуватися до порядку розрахунків у вигляді попередньої оплати товарів і послуг.

Виручка від реалізації надходить підприємству здебільшого за оптовими цінами, тому на поточний рахунок у банку або готівкою надходять кошти, що покривають насамперед усі операційні витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. Це, по-перше, матеріальні витрати на виробництво продукції, по-друге, амортизаційні відрахування на повне відновлення основних засобів, нематеріальних активів, по-третє, інші витрати, які для підприємства мають такий самий характер, як і матеріальні витрати (мова йде, наприклад, про відрахування за рахунок собівартості продукції на соціальне страхування, на створення цільових бюджетних та позабюджетних фондів тощо), по-четверте, витрати підприємства у складі собівартості продукції на оплату праці (трудові витрати), по-п'яте, адміністративні витрати й витрати на збут, які, хоч і не є елементами виробничої собівартості, прилучаються до складу операційних витрат і формують повну собівартість реалізованої продукції.

Крім покриття всіх елементів операційних витрат (повної собівартості реалізованої продукції), виручка від реалізації містить прибуток, а також податок на додану вартість, які мають у повному обсязі перераховуватися до державного бюджету, бо це накопичення, які централізуються державою.

Структура доходу (виручки) кооперативу від реалізації може бути представлена такою схемою (рис.3.1).

Рис 3.1 - Оперативний контроль за надходженням доходу (виручки) від реалізації.

Дохід (виручка) від реалізації продукції є основним джерелом доходів ВАТ "Тисменицягаз", тому фінансова служба зобов'язана забезпечити повне й рівномірне надходження її від покупців. Це потребує встановлення фінансового контролю за ритмічністю виробництва, дотриманням графіка відвантаження готової продукції, одержанням платіжних документів, своєчасним переданням їх покупцям або в банк - залежно від форми розрахунків, які встановлені в договорах.

Дослідники виділяють наступні складові економічної стійкості підприємств: виробничу, технологічну, організаційну, фінансову, ресурсну, інвестиційну, ринкову, інтерфейсну, соціальну та екологічну. З огляду на специфіку функціонування підприємств, вважається за доцільне виділити такі складові економічної стійкості, як виробнича, фінансова, ресурсна, соціальна та екологічна (рис 3.1). кожна із складових економічної стійкості детермінується рядом внутрішніх і зовнішніх чинників.

Так, виробнича стійкість підприємства відображає ступінь використання та захищеності його виробничого потенціалу.

Вона визначається рівнем технічної, технологічної й організаційної стійкості підприємства і характеризується рівнем прогресивності технологій та продукції, що виробляється, ступенем адекватності органірційної й виробничої структури підприємства обраній стратегії розвитку та ринковій кон'юнктурі (табл.3.1).

Фінансова стійкість залежить від забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами. Вона відображає збалансованість засобів і джерел їх формування, доходів та витрат, грошових і товарних потоків, оцінюється на підставі співвідношення власного й залученого капіталів підприємства, темпів нагромадження власних засобів у результаті (господарської діяльності, співвідношення довгострокових і поточних зобов'язань, забезпеченість матеріальних оборотних засобів власними джерелами. Про її послабленім свідчать зниження ліквідності, зростання кредиторської та дебіторської заборгованості.

Ресурсна стійкість характеризує забезпеченість виробництва основними видами ресурсів (матеріально-технічними, фінансовими, трудовими, інформаційними), їх якість, ефективність використання, наявність резервів тощо.

Рис 3.1 - Основні напрями забезпечення економічної стійкості підприємств

Одним із найважливіших ресурсів підприємства є його працівники, без яких навіть автоматизоване виробництво буде недієздатним. З огляду на це окремою складовою економічної стійкості підприємства слід виділити соціальну стійкість, яка характеризує соціальну стабільність у їй виробничому колективі, умови праці, розмір мінімальної заробітної плати, середню заробітну плату, чисельність працівників, розмір заробітної плати яких нижчий від прожиткового мінімуму, заборгованість із заробітної плати тощо. Для аграрних підприємств оцінка соціальної стійкості є дуже важливою, оскільки низький рівень розвиті" соціальної інфраструктури в сільській місцевості спричиняє зростання міграції кваліфікованих і молодих кадрів у міста, внаслідок чого в підприємствах загострюються тай проблеми як плинність кадрів, їхня вікова структура й рівень кваліфікації.

Таблиця 3.1

Цілі стійкості підприємства

Стійкість

Ціль

Чинники впливу

Економічна

Оптимальне використання підприємницького потенціалу; швидка адаптація до динамічних змін зовнішнього середовища; задоволення в довгостроковій перспективі потреб усіх учасників господарської діяльності

Державна політика; розвиненість ринкової інфраструктури;

якість управління;

організаційно-виробнича структура; територіальні особливості розміщення;

Виробнича

Оптимальні пропорції виробництва забезпечення продукцією власних потреб та потреб ринку; збереження продуктивності виробництва в довгостроковій перспективі

Організаційно-виробнича структура; масштаб виробничої діяльності; прогресивність технології виробництва;

забезпеченість матеріально-технічними ресурсами

Ресурсна

Забезпечення виробництва основними видами ресурсів;

створення резервів основних ресурсів;

створення умов для ефективного

Рівень ресурсного забезпечення;

ступінь зносу матеріально-технічних засобів;

демографічна ситуація на території розміщення підприємства

Фінансова

Фінансова забезпеченість підприємства;

оптимальне співвідношення власного і залученого капіталів;

збалансованість засобів і джерел їхнього формування; збалансованість доходів і витрат

Ступінь узгодження фінансових інтересів підприємства з інтересами навколишньої середовища;

стан виробничого потенціалу;

стан фінансових ресурсів;

ступінь залежності від зовнішніх кредиторі ступінь збалансованості й комплексності фінансових інструментів у підприємстві.

Соціальна

Забезпечення соціальної стабільності у колективі; забезпечення працівникам необхідних умов праці; висока продуктивність праці

Якість і форма управління;

рівень заробітної плати;

освітній рівень кадрів;

наявність і стан об'єктів соціальної інфраструктури

Екологічна

Збереження цілісності навколишнього природного середовища та здоров'я працівників

відповідність продукції екологічними стандартам; технологічний вплив на навколишнє середовище

З таблиці видно, що досягнення економічної стійкості забезпечить підприємству не лише стабільні високі економічні результати діяльності, а й дасть змогу йому комплексно розвиватися, в довгостроковій перспективі задовольняючи свої потреби.

Висновки

Головним джерелом грошових находжень від операційної діяльності є грошові кошти, отримані від покупців і замовників. Операційна діяльність, як правило, є основним джерелом доходу підприємства. У доходах від операційної діяльності важливе місце посідають доходи від реалізації продукції.

Дохід (виручка) від реалізації продукції підприємства визначається з урахуванням фінансових результатів як операційної, так і іншої його діяльності.

За 2007 рік товариство отримало доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 22967,0 тис. грн., що на 7283,0 тис. грн. або на 32% більше, ніж за попередній період. В тому числі вартість природного газу становить 14814,0 тис. грн., що на 36% більше, ніж в попередньому періоді. Дохід (виручка) збільшився за рахунок збільшення вартості природного газу та послуг з його транспортування та постачання на 7201,7 тис. грн., хоча і обсяг реалізації зменшився 7,3 млн. м3 природного газу.

Оскільки створений інструментальний цех допоміжного виробництва випускає технологічну оснастку, яка використовується для випуску багатьох основних виробів підприємства, які ідуть на продаж, з економічної точки зору вироблена технологічна оснастка переносить свою вартість на вартість основних виробів аналогічно процесам амортизації основних засобів при кожному циклі виробництва. В той же час, період повного фізичного чи морального зношення технологічної оснастки настає, як правило, для малосерійного виробництва раніш ніж 1 рік, тобто технологічна оснастка може бути зарахована як швидкозношувальні предмети, вартість яких повинна списуватись на обмежену партію випуску основної продукції.

Враховуючи це, проблема оцінки ефективності діяльності цехів допоміжного виробництва та їх планового фінансування на сьогоднішній день на підприємствах не вирішена, а витрати цехів допоміжного виробництва плануються історично "від досягнутого рівня”.

Список використаної літератури

1. Андронова А.К., Печатнова Е.Д. Оперативный контролинг: Учебное пособие - М., Издательство "Дело", 2006.160 с.

2. Акулич И.Л., Герчиков И.З. Маркетинг: Учеб. пособие. - Мн.: Интнрпрессервис; Мисанта, 2003. - 397с.

3. Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологи менеджмента. Издательство: ИнфраМ, ISBN: 5160025553, 2006 г.288 стр

4. Апчерч А. Управленческий учёт. - М.: Финансы и статистика, 2002.

5. Аткинсон Э.А., Банкер Р.Д., Каплан Р.С., Янг М.С. Управленческий учет. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2005.

6. Атрилл П., Мак Лейни Э. Управленческий учёт для нефинансовых менеджеров. - Дн.: Балансклуб, 2003.

7. Афитов Э.А. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. Мн.: Высш. Шк., 2001.285с.

8. Бень Т.Г., Довбня С.Б. Бюджетування як інструмент удосконалення фінансового менеджменту підприємств // Фінанси України. - 2000. - № 7. - С.4955

9. Білобловський С.А. Складові елементи процесу бюджетування // Економіка, Фінанси, Право. 2002. № 8.С. 2025

10. Бурмистров Г. Основы бюджетного управления // Журнал "Двойная запись" №11, 2005

11. Вініченко М.М. Моделі системи бюджетування підприємства // Вісник технологічного університету Поділля. 2003. Т.2, №2. С.178181

12. Волков А.С., Марченко А.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов.М., Издательство РИОР, 2006 - 111 стр.

13. Голов С.Ф. Управлінський облік. - К.: Лібра, 2004.384 c.

14. Дикки Т. Бюджетирование малого бизнеса. Азбука предпринимательства. СПб.: БизнесМикро, 1999.240 с.

15. Добротворский И.Л. Менеджмент. Эффективные технологии. Учеб. пособие. М.: "Издательство ПРИОР”, 2002.464с.

16. Друри К. Учет затрат методом стандарткост. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

17. Друри К. Управленческий и производственный учёт. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2002.

18. Ефимова С., Пешкова Т., Коник Н., Рытик С. Аутсорсинг. Издательства: Журнал "Управление персоналом", Научная Книга, 2006 г.160 стр.

19. Иванов Р. Бюджетування. Практические аспекты постановки задачи // Журнал "Проблемы теории и практики управления" №1/2006

20. Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998. - 335с.

21. Казанцев А.К., Серова Л.С. Основы производственного менеджмента: Учеб. пособие. М.: ИНФРАМ, 2002. _348с.

22. Козловский В.А. и др. Производственный и операционный менеджмент: Учебник. СПб: "Специальная литература", 1998.366с.

23. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Эффективный менеджмент: Учеб. пособие для вузов / Под общей ред.И. И. Мазура. - М.: Высшая школа, 2003. - 555с.

24. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для вузов.: "Издательство ПРИОР", 1998.384с.

25. Мейтленд И. Бюджетирование для нефинансовых менеджеров. Днепропетровск: БалансКлуб, 2002.204 с.

26. Михайлов Д.В. Аутсорсинг. Новая система организации бизнеса. Учебное пособие. Издательство: КноРус, 2006 г.256 стр.

27. Попов В.М. Бизнес фирмы и бюджетирование потока денежных средств. М.: Финансы и статистика, 2003.400 с.

28. Производственный менеджмент: Учебник/ Под ред. В.А. Козловського. М.: ИНФРАМ, 2003. - 574с.

29. Производственный менеджмент. Управление предприятием: Учеб. пособие/ С.А. Пелех и др.; Под ред. проф С.А. Пелиха. Мн.: БГЭУ, 2003.555с.

30. Производственный менеджмент: Учебник для вузов/ С.Д. Ильенковой. - М.: ЮНИТИДАНА, 2000.583с.

31. Савчук В. Контроль выполнения бюджета // Журнал "Финансовый Директор", №5, 2005 г

32. Савчук В.П. Фінансовий менеджмент підприємств: прикладні питання з аналізом ділових ситуацій. К.: Видавничий будинок "Максимус", 2001.600 с.

33. Савчук В.П., Виниченко М.Н. Особенности системы бюджетування предприятия // Финансы Украины. 2002. № 11. С.55

34. Савчук В.П., Виниченко М.Н. Система контроля выполнения бюджета предприятия // Экономика: проблемы теории и практики. 2002. Выпуск 141. С.140

35. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. К.: Издательский дом "Максимус", 2001.600 с.

36. Савчук В.П., Виниченко М.Н. Система контроля выполнения бюджета предприятия // Экономика: проблемы теории и практики. - 2002. - № 141. - С.140149

37. Савчук В.П., Вініченко М.М. Особливості системи бюджетування підприємства // Фінанси України. - 2002. - № 11. - С.5560

38. Савчук В.П. Стратегическое бюджетирование // Український інвестиційний журнал Welcome. 2004. №8. С.815

39. Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия: Эффективность и бюджетирование. М.: Дело, 2002.376 с.

40. Солнцев И.В. Общая схема постановки бюджетування на предприятии // журнал "Финансовый менеджмент" №3, 2003

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характеристика ТОВ Фірма "Меркурій". Організація допоміжного виробництва на підприємстві та основні його задачі: організація ремонтного та енергетичного господарства; матеріально-технічне постачання, організація транспортного та складского господарства.

  курсовая работа [116,2 K], добавлен 04.05.2010

 • Організаційно-управлінська структура підприємства. Адміністрування виробничої діяльності. План виробництва та реалізації продукції. Планування трудомісткості виробничої програми, пропускної спроможності обладнання, показників по праці, заробітної плати.

  курсовая работа [212,2 K], добавлен 22.11.2014

 • Схема планування виробничої програми. Поняття і цілі управління витратами виробництва. Планування та облік витрат виробництва на підприємстві. Побудова економіко-математичної моделі. Прогнозування прибутку підприємства за допомогою методу Гольта.

  курсовая работа [284,1 K], добавлен 04.04.2015

 • Загальна інформація про Марилівський спиртовий завод. Вивчення функції планування діяльності. Оцінка виробничої структури підприємства. Реінжиніринг бізнес-процесу. Аналіз системи поточного контролю. Матриця відповідальності з виробництва спирту.

  контрольная работа [35,4 K], добавлен 18.12.2010

 • Сутність і завдання планування, його місце в керуванні підприємством. Методологічні основи та технологія процесу планування. Конкретність і вимірність планів. Розрахунок планових показників. Виробництво й реалізація продукції, кадри і заробітна плата.

  лекция [20,7 K], добавлен 28.06.2009

 • Теоретико-методичні основи ефективності господарської діяльності підприємства. Загальна характеристика, аналіз доходів та витрат підприємства Новопетрівської філії СТОВ ім. Шевченко "Агросвіт". Сутність впливу ціни на рентабельність виробництва.

  дипломная работа [2,3 M], добавлен 10.12.2013

 • Загальна характеристика підприємства, що проектується, напрямки його господарської діяльності та особливості організаційної структури. Маркетинговий аналіз та визначення конкурентних переваг. Ринок збуту та принципи його функціонування. Статті витрат.

  бизнес-план [1,3 M], добавлен 17.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.