Міжнародні стандарти ІSО

Роль і значення стандартизації й сертифікації в системі менеджменту. Сутність і зміст системи якості за стандартами ISO. Особливості застосування стандартів ISO для сертифікації системи управління організації та оцінка ефективності їх впровадження.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.05.2014
Размер файла 117,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗА СТАНДАРТАМИ ISO

1.1 Роль і значення стандартизації й сертифікації в системі менеджменту

1.2 Сутність і зміст системи якості за стандартами ISO

1.3 Особливості застосування стандартів ISO для сертифікації системи управління організації

2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ КОРПОРАЦІЇ “ ОБОЛОНЬ” НА ОСНОВІ СТАНДАРТІВ ISO.

2.1 Характеристика системи менеджменту якості корпорації “Оболонь”

2.2 Оцінювання ефективності впровадження стандартів ISO

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність теми. На даний момент в Україні тема якості товару та послуг дуже актуальна. Споживач повинен отримувати якісну продукцію,фірми бути конкурентоспроможними ,за рахунок підвищення якості товару та послуг. Завдяки міжнародним стандартам Міжнародної організації по стандартизації серії 9000 (далі ISO серії 9000) , можна прослідкувити , як різні організації дотримуються цих стандартів .

Одним з шляхів рішення проблем забезпечення якості є розробка і впровадження систем менеджменту якості за міжнародними стандартами Міжнародної організації по стандартизації серії 9000 (далі ISO серії 9000).

Сертифікована система менеджменту якості характеризує здатність підприємства стабільно випускати продукцію належної якості і цілком може розглядатися як один з вагомих чинників конкурентоспроможності фірми (підприємства) як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Для вітчизняних підприємств, плануючих в майбутньому експортувати свою продукцію, сертифікація системи якості - найважливіша умова, що визначає можливість укладення контракту і реалізації товару цивілізованим шляхом за гідними цінами.

Зарубіжні фахівці вважають, що сертифікація відповідності на систему менеджменту якості дає фірмі немало вигод і переваг. Ось деякі з них:

- вона доводить надійність партнера по бізнесу, у тому числі і в стосунках з банками, які більш охоче надають кредити фірмам, чия система якості сертифікована;

- страхові компанії віддають перевагу таким фірмам при страхуванні від збитку за неякісну продукцію.

- сертифікат на систему менеджменту якості - вагомий аргумент на користь укладення контракту на постачання товару : західні експерти відмічають, що на єдиному європейському ринку в найближчому майбутньому до 95% контрактів полягатимуть тільки за наявності у фірми-постачальника сертифікату на систему управління якістю.

- при виникненні судових позовів, пов'язаних з неякісною продукцією, сертифікат на систему менеджменту якості розцінюється судом як доказ невинності фірми.

- наявність сертифікату на систему менеджменту якості стала в Європі обов'язковою умовою участі в різних трендах.

- сертифікація системи менеджменту якості позитивно відбивається і на внутрішніх справах підприємства.

- полегшується процедура сертифікації продукції.

Для успішної інтеграції України в міжнародну економічну систему в якості рівноправного партнера потрібне успішне рішення проблеми якості, що є найважливішим чинником забезпечення конкурентоспроможності казахстанської продукції на світовому ринку.

До реалізації концепції стандартів ISO, народженої в західній економіці і призначеної суто для ринкових стосунків, вітчизняні підприємства приступили, не маючи ніякого досвіду таких стосунків.

Мета дослідження. Метою курсової роботи є теоретичні аспекти системи якості, дослідження організації за міжнародним стандартом системи управління,визначення створення організацією необхідних технічних, економічних, соціальних і організаційних умов для забезпечення і підтримки необхідного рівня якості продукції на всіх стадіях виробництва.

Завдання курсової роботи. Розкрити роль і значення сертифікації й стандартизації в системі менеджменту, сутність і зміст системи якості за стандартами ISO, дослідити стан системи менеджменту якості ЗАТ “ Оболонь“ на основі стандартів ISO.

Об'єкт дослідження. Система стандартів ISO та її використання для сертифікації системи управління організацією.

Предмет дослідження . Механізм сертифікації системи управління організацією на прикладі ЗАТ “ Оболонь“.

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗА СТАНДАРТАМИ ISO

1.1 Роль і значення стандартизації й сертифікації в системі менеджменту

Сучасні умови господарювання змушують кожне підприємство запровадити дійовий комплексний механізм управління якістю Продукції та суворо дотримуватись його вимог. Визначальними елементами цього специфічного менеджменту, що справляють найбільш істотний вплив на процес постійного забезпечення виробництва й постачання на ринок конкурентоспроможної продукції є стандартизація та сертифікація виробів.

Стандартизація продукції

Під стандартизацією розуміють встановлення й застосування єдиних правил з метою впорядкування діяльності в певній галузі.

Стосовно продукції стандартизація охоплює:

* установлення вимог до якості готової продукції, а також сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів;

* розвиток уніфікації та агрегатування продукції як важливої умови спеціалізації й автоматизації виробництва;

* визначення норм, вимог і методів у галузі проектування та виготовлення продукції для забезпечення належної якості й запобігання невиправданій різноманітності видів і типорозмірів виробів однакового функціонального призначення;

* формування єдиної системи показників якості продукції, методі н її випробування та контролю; уніфікація вимірювань і позначень;

* створення єдиних систем класифікації та кодування продукції, носіїв інформації, форм і методів організації виробництва.

Стандартизація продукції здійснюється за певними принципами, головними з яких є:

- урахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог, економічної доцільності та ефективності виробництва для виробника, користі й безпеки для споживачів і держави в цілому;

- гармонізація з міжнародними, регіональними, а за необхідності -- з національними стандартами інших країн;

- взаємозв'язок і узгодженість нормативних документів усіх рівнів; придатність останніх для сертифікації продукції;

- участь у розробці нормативних документів усіх зацікавлених сторін -- розробників, виробників, споживачів, органів державної виконавчої влади;

- відкритість інформації щодо чинних стандартів та програм робіт зі стандартизації з урахуванням вимог законодавства. ( 21; 112 стр.)

Результати стандартизації відображаються в спеціальній нормативно-технічній документації. Основними її видами є стандарти й технічні умови -- документи, що містять обов'язкові для продуцентів норми якості виробу і способи їхнього досягнення (набір показників якості, рівень кожного з них, методи й засоби вимірювання, випробувань, маркування, упакування, транспортування та зберігання продукції). Нормативно-технічна документація, що застосовується на підприємствах, охоплює певні категорії стандартів, які різняться за мірою жорсткості вимог до виробів і за сукупністю об'єктів стандарту.

Сукупність нормативо-технічної документації для проектування і виготовлення продукції :

- Міжнародні стандарти ISO серії 9000

- Державні стандарти України

- Галузеві стандарти

- Стандарти науково-технічних та інженерних товариств

- Технічні умови

- Стандарти підприємства

Найбільш жорсткі вимоги щодо якості містять міжнародні стандарти, розроблені Міжнародною організацією стандартизації -- ІСО, що їх використовують для сертифікації виробів, призначених для експорту в інші країни і реалізації на світовому ринку.

Державні стандарти України встановлюють на:

1) вироби загально-машинобудівного застосування (підшипники, інструменти, деталі кріплення тощо);

2) продукцію міжгалузевого призначення;

3) продукцію для населення й народного господарства;

4) організаційно-методичні та загальнотехнічні об'єкти (науково-технічна термінологія, класифікація та кодування техніко-економічної та соціальної інформації, інформаційні технології, технічна документація, організація робіт зі стандартизації та метрології, довідкові дані щодо

5) елементи народногосподарських об'єктів державного значення (транспорт, зв'язок, енергосистема, оборона, навколишнє природне середовище, банківсько-фінансова система тощо);

6) методи випробувань. Вони містять обов'язкові й рекомендовані вимоги. До обов'язкових належать вимоги, котрі гарантують безпеку продукції для життя, здоров'я та майна громадян, її сумісність і взаємозамінність, охорону.

Галузеві стандарти розробляють на ту продукцію, щодо якої бракує державних стандартів України, або за необхідності встановлення вимог, котрі доповнюють чи перевищують такі за державними стандартами, а стандарти науково-технічних та інженерних товариств--уразі потреби поширення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, одержаних в окремих галузях знань чи сферах професійних інтересів. Ця категорія нормативних документів може використовуватись на засадах добровільної згоди відповідних суб'єктів діяльності. Технічні умови містять вимоги, що регулюють відносини між постачальником (розробником, виробником) і споживачем (замовником) продукції. Вони регламентують норми й вимоги щодо якості тих видів продукції, для яких державні або галузеві стандарти не розробляються, тих, які виготовляються на замовлення окремих підприємств, а також щодо якості нових видів виробів на період їхнього освоєння виробництвом.

Стандарти підприємств виокремлюють у самостійну категорію умовно (без правової підстави), їх підприємства розробляють з власної ініціативи для конкретизації вимог до продукції й самого виробництва.

Об'єктами стандартизації на підприємствах можуть бути окремі деталі, вузли, складальні одиниці, оснащення та інструмент власного виготовлення, певні норми в галузі проектування й продукування виробів, організації та управління виробництвом тощо. Такі стандарти використовують для створення внутрішньої системи управління якістю праці та продукції.

Стандарти й технічні умови -- це документи динамічного характеру, їх треба періодично переглядати й уточнювати з урахуванням інноваційних процесів і нових вимог споживачів до продукції, що виготовляється (проектується).

Сучасні напрямки вдосконалення стандартизації полягають у розробці державних і міжнародних стандартів не для кожного конкретного виробу, а для групи однорідної продукції, і в обмеженні кількості показників до найбільш істотних. Це дає змогу помітно зменшити кількість чинних стандартів, спростити їхній зміст і здешевити весь процес стандартизації.

Сертифікація продукції та систем якості

Сертифікат - це папірець, без якого в Україні не можна виробляти, продавати та імпортувати жоден товар. Теоретично такий папірець гарантує безпечність продукції та відповідність її досить жорстким нормам.

Видача сертифікату відповідності. При наявності протоколів з позитивними результатами випробувань, сертифікати на системи якості, або атестату виробництва, залежно від прийнятої схеми сертифікації, орган з сертифікації продукції оформлює сертифікат відповідності, реєструє його в Реєстрі Системи та видає заявнику, який після цього має право маркувати продукцію, тару, упаковку, супровідну документацію та рекламні матеріали знаком відповідності.

Згідно ДСТУ 2296-93 встановлено такі зображення знаку відповідності:

- для продукції, яка відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів та вимогам, що передбаченні чинними законодавчими актами України, за якими встановлено обов'язкову сертифікацію.( мал..1); (26; 80 стр.)

- для продукції, яка відповідає усім вимогам нормативних документів, що поширюються на дану продукцію (мал..2), (26; 80 стр.)

Малюнок 1 Малюнок 2

Знак відповідності, зображений на мал.2, застосовується також для позначення продукції, яка не підлягає обов'язковій сертифікації, проте сертифікована з ініціативи виробника (виконавця), продавця (постачальника) чи споживача продукції (добровільна сертифікація).

Строк дії сертифікату на продукцію, яка випускається підприємством серійно протягом строку, що встановлений ліцензійною угодою, визначає орган з сертифікації з урахуванням строку дії нормативних документі на продукцію, строку, на який сертифікована система якості або атестоване виробництво.

Строк, що встановлений в ліцензії, не продовжується. Порядок надання нової ліцензії замість тої, що втратила силу, визначає орган з сертифікації продукції в кожному конкретному випадку. (13.)

Коли підприємство веде активну зовнішньоекономічну діяльність, найважливішим елементом виробничого менеджменту взагалі та системи управління якістю зокрема стає сертифікація продукції. Кожний вид товарів, який те чи те підприємство хоче вигідно продати на світовому ринку, мусить бути сертифікованим, тобто мати документ, що засвідчує високий рівень його якості, відповідність вимогам міжнародних стандартів ІСО серії 9000. Набутий нашими підприємствами досвід зовнішньої комерційної діяльності показує, що так звана безсертифікатна продукція оцінюється на світовому ринку у 3-- 4 рази дешевше, отже, фактично реалізується за безцінь.

На практиці дуже часто виникає питання, який з механізмів сертифікації кращий - продукції чи систем якості? Зарубіжний досвід показує, що кожний з них доцільний на своєму місці. Є певні галузі, де висока технологія розвивається такими прискореними темпами, що нелегко розробити вичерпний стандарт на продукцію, який можна було б використовувати в схемі сертифікації продукції, тому в цьому випадку зростає роль сертифікації системи якості.

З іншої сторони, оскільки купують продукцію, а не систему якості, то її сертифікація не відіграє важливої ролі в тих галузях, де можуть бути розроблені стандарти на продукцію, які звичайно відповідають багатьом інтересам незалежно від того, на що вони поширюються. Особливо це стосується масового виробництва.

У багатьох випадках перевага може бути віддана механізму сертифікації системи якості, після чого може бути введений в дію механізм сертифікації продукції.

Це зв'язане з тим, що система якості оцінюється в обох випадках, і додаткові вимоги, які накладає механізм сертифікації системи якості, будуть встановлюватись і впроваджуватись таким же чином, як і вимоги придатних специфічних стандартів на продукцію, як цього вимагає процедура її сертифікації. Порівняння основних етапів сертифікації систем якості і продукції подані в таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняння основних етапів сертифікації систем якості і продукції ( 6; 53-55 стр.)

Етапи сертифікації системи якості

Етапи сертифікації продукції

Оцінювання системи якості постачальника за визначеним стандартом щодо забезпечення якості. Визначаються тільки можливості щодо визначення продукції.

Оцінювання системи виробництва постачальника, яка визначена стандартом на продукцію, що використовують у схемі сертифікації, спільно з оцінюванням системи якості постачальника, що визначена придатним стандартом забезпечення якості.

Реєстрація системи якості постачальника в Реєстрі постачальників. Видається сертифікат, який підтверджує виконання певного стандарту забезпечення якості (для відповідної продукції).

Примітка. Продукція сама по собі не випробовується третьою стороною, коли використовують цей механізм сертифікації.

Випробування і дослідження за специфічним стандартом на продукцію, а також для гарантування її відповідності до певного стандарту забезпечення якості.

Позначення реєстрації системи у вигляді логотипу відповідності, але який не може бути поставлений на продукції.

Отримання сертифікату на систему якості.

Позначення відповідності продукції за допомогою сертифікату або знаку відповідності, який ставлять на продукцію або упаковку.

Нагляд за системою якості для гарантування її безперервної відповідності до стандарту забезпечення якості, який застосовують при цьому.

Нагляд за продукцією чи системою якості для гарантування безперервної відповідності обох.

Переваги одного механізму над іншим, а також їх недоліки можливо оцінити тільки щодо соціально-економічних і технологічних ситуацій, які існують для постачальників у жодній країні, і щодо кінцевої мети постачальника. Але варто відзначити, що в більшості промислово розвинутих країн перевага надається сертифікації систем якості.

В Україні розрізняють обов'язкову й добровільну сертифікацію. Обов'язкова сертифікація здійснюється виключно в межах державної системи управління суб'єктами господарювання, охоплює перевірку й випробування продукції з метою визначення її характеристик (показників) та дальший державний технічний нагляд за сертифікованими виробами. Добровільна сертифікація може проводитись з ініціативи самих суб'єктів господарювання на відповідність продукції вимогам, котрі не є обов'язковими (на договірних засадах).

Суб'єкти господарювання (виробники, постачальники, виконавці та продавці продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації) повинні:

* у належному порядку та у визначений термін проводити сертифікацію відповідних об'єктів;

* забезпечувати виготовлення продукції відповідно до вимог того нормативного документа, за яким її сертифіковано;

* реалізовувати продукцію тільки за наявності сертифіката;

* припиняти реалізацію сертифікованої продукції, якщо виявлено її невідповідність вимогам певного нормативного документа або закінчився термін дії сертифіката.

Організаційною основою сертифікації продукованих підприємствами виробів є мережа державних випробувальних центрів (ДВЦ) для найважливіших видів продукції виробничо-технічного та культурно-побутового призначення, які широко створюються нині.

Протягом останніх років почали формуватися й міжнародні системи сертифікації. Координує заходи зі створення таких систем спеціальний комітет із сертифікації -- СЕРТИКО, що діє у складі ІСО. Цим комітетом розроблено:

* правила та порядок здійснення сертифікації продукції;

* критерії акредитації випробувальних центрів (лабораторій);

* умови вступу до міжнародної системи сертифікації (наявність нормативно-технічної документації, що містить вимоги до сертифікованої продукції; високий рівень метрологічного забезпечення виробництва; функціонування спеціальної системи нагляду за діяльністю випробувальних центрів і якістю продукції).

У кількох країнах уже функціонують акредитовані в СЕРТИКО ІСО й визнані світовим співтовариством випробувальні центри, що видають сертифікати на певні види продукції. Зокрема у США діє центр з випробування тракторів і сільськогосподарських машин, у Франції -- автомобілів, Чехії та Словакії -- електроустаткування та медичної техніки.

На початку 1993 року Україна стала членом ІСО та Міжнародної електротехнічної комісії--ІЕС. Це дає їй право нарівні з 90 іншими країнами світу брати участь у діяльності понад 1000 міжнародних робочих органів технічних комітетів зі стандартизації та сертифікації й використовувати понад 12000 міжнародних стандартів.

Для одержання максимально можливого успіху та створення іміджу надійного партнера на зовнішньому ринку підприємствам бажано створювати й сертифікувати також власні системи якості. Згідно з міжнародним стандартом ІСО

 • 1.2 Сутність і зміст системи якості за стандартами ISO
  • Система якості - сукупність організаційної структури, розподілу відповідальності, процесів, процедур і ресурсів, що забезпечує загальне керівництво якістю. Це визначення дане в міжнародному стандарті ISO 8402.
  • Система якості створюється й впроваджується як засіб, що забезпечує проведення певної політики й досягнення поставленої мети.
  • Політика підприємства в області якості формується вищим керівництвом підприємства.
  • Система якості включає: забезпечення якості; управління якістю; поліпшення якості. Вона створюється керівництвом підприємства як засіб реалізації політики в області якості. У системі якості функціонують замовник (споживач) і постачальник (виготовлювач).
  • Загальна система управління якістю може мати підсистеми по окремих видах продукції або діяльності фірми.
  • Діяльність по гарантії якості включає:
  • · планування й проектування;
  • · проектування технологічних процесів і підготовка виробництва;
  • · виготовлення;
  • · перевірка якості;
  • · запобігання погіршення якості;
  • · реклама;
  • · збут;
  • · післяпродажне обслуговування;
  • · одержання інформації від споживача;
  • · перевірка системи гарантії якості.
  • Малюнок 3 . Зв'язок якості з сертифікацією та стандартизацією (26; 217 стр.)
  • Одним із найважливіших механізмів гарантії якості продукції чи послуг є сертифікація, тобто процедура оцінювання відповідності продукції систем якості, встановленим законодавством вимогам.
  • Сертифікація полягає в оцінюванні відповідності третьою стороною, уповноваженим чи акредитованим органом. Тому сисакредитації також є необхідною складовою загальної системи технічного регулювання. Сертифікація тісно пов"язана з оцінкою показників якості, тобто вимірюваннями з використанням певних засобів. Достовірністю та точністю засобів вимірювань займається метрологія.
  • Розробником міжнародних стандартів серії ISO 9000 є Міжнародна організація зі стандартизації ISO (International Organization for Standardization) - це всесвітня федерація національних органів стандартизації (комітетів - членів). Міжнародна організація зі стандартизації розташована в Женеві (Швейцарія) http://www.iso.org.
  • Стандарти серії ISO 9000 розроблено для сприяння організаціям, незалежно від їх типу та чисельності працівників, у впровадженні та забезпеченні функціонування ефективних систем управління якістю.
  • ISO 9000 описує основні положення систем управління якістю і визначає термінологію для систем управління якістю.
  • ISO 9001 установлює вимоги до системи управління якістю, якщо організація потребує продемонструвати свою спроможність поставляти продукцію, що відповідає вимогам замовників і застосовних регламентів, а також прагне до підвищення задоволеності замовників.
  • ISO 9004 містить настанови щодо результативності та ефективності системи управління якістю. Метою цього стандарту є поліпшення показників діяльності організації, а також задоволення замовників та інших зацікавлених сторін.
  • ISO 19011 містить рекомендації щодо здійснення аудиту систем управління якістю і систем управління навколишнім середовищем. (29.)
  • Разом вони формують узгоджену серію стандартів на системи управління якістю, яка сприяє взаєморозумінню в національній та міжнародній торгівлі.
  • стандартизація сертифікація якість управління
  • 1.3 Особливості застосування стандартів ISO для сертифікації системи управління організації
  • В Україні системи управління якістю сертифікували понад 700 підприємств та організацій.
  • Громадський рух за якість в Україні було започатковано у 1989 році одночасно зі створенням першої у колишньому СРСР національної неурядової громадської організації у сфері якості - Української асоціації якості.
  • Сьогодні Українська асоціація якості, яка є лідером громадського руху за якість в Україні, об'єднує 450 провідних підприємств з усіх регіонів України та близько 1000 фахівців з якості з різних країн. За ініціативи та за участю цього об'єднання в Україні відбуваються процеси формування нової філософії якості.
  • Для того щоб успішно керувати організацією і забезпечувати її функціонування, необхідно спрямовувати та контролювати її діяльність систематично і відкрито. Успіху можна досягти завдяки впровадженню та актуалізуванню певної системи управління, розробленої для постійного поліпшення показників діяльності, з урахуванням потреб усіх зацікавлених сторін. Управління організацією охоплює управління якістю поряд з іншими аспектами управління.
  • Встановлено вісім принципів управління якістю, які найвище керівництво може використовувати для поліпшення показників діяльності організації.
  • а) Орієнтація на замовника
  • Організації залежать від своїх замовників і тому повинні розуміти поточні та майбутні потреби замовників, виконувати їхні вимоги і прагнути до перевищення їхніх очікувань.
  • б) Лідерство
  • Керівники встановлюють єдність мети та напрямів діяльності організації, їм слід створювати та підтримувати таке внутрішнє середовище, в якому працівники можуть бути повністю залучені до виконання завдань, що стоять перед організацією.
  • в) Залучення працівників
  • Працівники на всіх рівнях становлять основу організації, і їхнє повне залучення дає змогу використовувати їхні здібності на користь організації.
  • г) Процесний підхід
  • Бажаного результату досягають ефективніше, якщо діяльністю та пов'язаними з нею ресурсами управляють як процесом.
  • д) Системний підхід до управління
  • Ідентифікування, розуміння та управління взаємопов'язаними процесами як системою сприяє організації у результативнішому та ефективнішому досягненні її цілей.
  • е) Постійне поліпшення
  • Постійне поліпшення діяльності організації в цілому слід вважати незмінною метою організації.
  • ж) Прийняття рішень на підставі фактів
  • Ефективні рішення приймають на підставі аналізування даних та інформації.
  • й) Взаємовигідні стосунки з постачальниками

Організація та її постачальники є взаємозалежними, і взаємовигідні стосунки підвищують спроможність обох сторін створювати цінності. (9; 58-59 стр.)

Ці вісім принципів управління якістю формують основу стандартів на системи управління якістю, які входять до стандартів серії ISO 9000.

Стандарт ISO 9001 являє собою одну з моделей управління діяльністю організації з метою забезпечення її результативності.

Застосування підходів ISO 9001 у системі управління підприємством допомагає вирішити багато внутрішніх і зовнішніх запитань:

· покращити якість продукції та послуг, тим самим підвищити задоволеність своїх замовників;

· стати конкурентоспроможним на внутрішньому та зовнішніх ринках;

· реалізовувати продукцію за світовими цінами;

· налагодити співпрацю з закордонними партнерами (зокрема, щодо отримання інвестицій);

· отримати переваги перед конкурентами при участі у тендерах;

· забезпечити прозорість та легкість управління діяльністю організації;

· запровадити механізм постійного покращення системи управління та підвищити ефективність роботи співробітників на всіх рівнях.

Внутрішні результати, що отримує організація від запровадження системи управління якістю, напряму залежать від зусиль, що вона докладає для покращення своєї діяльності. зовнішні переваги організація отримує, сертифікував свою систему управління якістю у незалежному компетентному органі сертифікації.

Одним із ключових принципів побудови системи менеджменту якості відповідно до вимог ISO 9001 є процесний підхід: діяльність організації складається з ряду взаємозалежних процесів. При цьому вихідні дані одного процесу є вхідними даними для наступного. Тому процесний підхід полягає в систематичній діяльності по визначенню процесів, їхньої послідовності й взаємодії, управлінню процесами й зв'язками між ними.

Відповідно до вимог ISO 9001 для створення системи управління якістю організація повинна:

- визначити процеси, необхідні для системи управління якістю, та їхнє застосування у всій організації;

- визначити послідовність і взаємодію цих процесів;

- визначити критерії й методи, необхідні для результативного функціонування цих процесів та управління ними;

- забезпечити наявність ресурсів й інформації, необхідних для функціонування та моніторингу цих процесів;

- здійснювати контроль, вимірювання й аналіз цих процесів;

здійснювати заходи, необхідні для досягнення запланованих результатів та постійного поліпшення цих процесів.

Вимоги стандарту ISO 9001 носять загальний характер і не передбачають забезпечення однаковості структури систем управління якістю або однаковість документації, тому що застосовні до діяльності будь-якої організації незалежно від типу, розміру та продукції, що випускається (послуги, що надається).

Текст ISO 9001 не містить вимог до інших систем менеджменту (екологічний менеджмент, техніка безпеки й охорона праці, фінансовий менеджмент), але дозволяє організації інтегрувати свою систему менеджменту якості з відповідними вимогами загальної системи менеджменту.

Сертифікація систем управління якістю (далі - СУЯ) проводиться за ініціативою виробника/заявника продукції або за рішенням ОС, якщо це передбачено схемою сертифікації продукції (за згодою Заявника).

Метою сертифікації СУЯ є підтвердження її відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001 та забезпечення впевненості у тому, що виробник здатний постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам чинних нормативних документів, невідповідна продукція своєчасно виявляється та вживаються заходи щодо запобігання її появи.

Отримання Заявником сертифіката на СУЯ не означає, що відповідальність за забезпечення якості сертифікованої продукції перекладається з виробника на ОС.

Процес сертифікації СУЯ складається з таких етапів:

- прийняття та розгляд заявки;

- укладання договору;

- підготовка до попередньої/заочної оцінки СУЯ та надсилання Заявнику опитувальної анкети і переліку необхідних документів;

- попередня/заочна оцінка СУЯ - перший етап аудиту;

- остаточна перевірка і оцінка СУЯ - другий етап аудиту;

- оформлення результатів аудиту (звіт з оцінювання);

- аналіз одержаних результатів (інформації та доказів аудиту, зібраних протягом першого та другого етапів, узгодження висновків аудиту), прийняття рішення щодо можливості видачі сертифіката на СУЯ;

- оформлення та видача сертифіката на СУЯ;

- технічний нагляд/наглядовий аудит за сертифікованою СУЯ протягом терміну дії сертифіката. (27 ;80-83 стр.)

 • 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ КОРПОРАЦІЇ “ОБОЛОНЬ “ НА ОСНОВІ СТАНДАРТІВ ISO
  • 2.1 Характеристика системи менеджменту якості корпорації “Оболонь”

Корпорація «Оболонь» є найбільшим національним виробником пива в Україні зі стовідсотковим українським капіталом. "Оболонь" входить до трійки лідерів пивного ринку, де представлена шістьома пивним брендами в усіх цінових категоріях. За підсумками 2010 року частка корпорації у виробництві пива склала 32,1%.

Окрім міцних позицій на пивному ринку, корпорація «Оболонь» активно зміцнює свої позиції і на ринку безалкогольних напоїв. Корпорація посідає впевнене друге місце, займаючи за підсумками 2010 року частку у 15,1%. Головний безалкогольний бренд корпорації «Живчик» є найулюбленішим сімейним напоєм українців.

На ринку слабоалкогольних напоїв корпорація «Оболонь» також посідає впевнене друге місце і представлена трьома лінійками популярних коктейлів. Частка ринку за результатами 2010 року становить 27,1%.

На ринку мінеральної води корпорація «Оболонь», маючи у портфелі лише два бренди - "Оболонська" і "Прозора" - входить до першої п'ятірки виробників із часткою ринку 4,7%.

«Оболонь» є єдиною українською пивоварною корпорацією, що входить до сорока найбільших пивоварних концернів світу. З урахуванням обсягів виробництва пива за 2008 рік та часткою на світовому ринку корпорація «Оболонь» займає 24 місце в рейтингу німецького видання Focus.

Частка корпорації в експорті українського пива у 2010 році становила майже 80%. Сьогодні 36 країн світу знають неповторний смак українського пива «Оболонь». Наша експортна програма направлена на розвиток співпраці з міжнародними дистриб'юторами. Як результат, ми посилюємо наші позицій у стратегічно важливих регіонах. Крім того, експортуючи смачні та якісні напої, ми зміцнюємо імідж України як стабільного та надійного партнера.

У 2010 році обсяги експорту склали 23,7 млн. декалітрів. У Росії продукція ПАТ «Оболонь» займає близько 2% ринку. У Білорусі частка «Оболоні» на пивному ринку становить 5%. Досить потужними ринками збуту для українського пива є також Молдова та Грузія.

"Оболонь" - це надсучасне підприємство європейського рівня, пиво та напої якого відповідають не лише всім українським стандартам, а й високим міжнародним вимогам. Саме "Оболонь" першим у галузі отримало міжнародний сертифікат ISO-9001. Завдяки цьому продукція української компанії здобула довіру та лояльність з боку іноземних споживачівІсторія корпорації бере початок у 1974 році, коли почався намив майданчика для будівництва броварні. Відкриття виробництва було приурочене до Олімпійських ігор 1980 року.

Продукція ЗАТ “Оболонь”

-Пиво (Premium ,Mainstream ,Uppermainstream , Discount)

- Безалкогольні напої(соковмісні напої ,ностальгічна серія , серія екзотичних напоїв ,квас живого бродіння)

- Мінеральна вода (Оболонська , Прозора)

- Регіональна продукція ( слабоалкогольні напої , серія новітніх напоїв ,класична серія ,серія “Коктейлі світу”)

-Промислові товари

* Ячмінний солод

Високоякісний ячмінний солод пльзенського типу виробляється на сучасній солодівні в смт. Чемерівці Хмельницької області, яка була виведена на повну потужність у кінці 2008 року. Нове підприємство здатне виробляти 120 тис. тонн солоду на рік, що мінімізує залежність «Оболоні» від зовнішніх ринків солоду.

Для виробництва солоду використовуються кращі сорти європейського пивоварного ячменю. Завдяки чіткому дотриманню усіх нормативних стандартів солод, вироблений у Чемерівцях, відповідає українським (ДСТУ 4282:2004) та міжнародним вимогам за органолептичними та фізико-хімічними показниками (колір, показники вологи, екстрактивності, вмісту протеїну тощо).

* Пивна дробина

Пивна дробина утворюється після фільтрації пивного сусла у процесі варки пива. Це натуральний, екологічно чистий продукт з високим вмістом протеїну. З неї можна виробляти біогаз, екологічне добриво, електроенергію, застосовувати при виготовленні хліба, макаронних та ковбасних виробів. Але найчастіше дробина застосовується у потребах сільського господарства як високоякісний корм для тварин, що є цілком натуральним, екологічно чистим та біологічно активним продуктом без хімічних домішок.

Таблиця 2 .Технічні характеристики сухої гранульованої пивної дробини

Показник

Значення

Суха речовина, %

~ 88,0 - 92,0

Волога, %

~ 8,0

Протеїн, %

~ 23,0-24,0

Жир, %

~ 8,0

Клітковина, %

~ 16,0

Крохмал, %

~7,0-10,0

Кормові одиниці, од./кг.

0,98

Енергетичні одиниці, ккал./кг.

~1900

Насипна маса, г/л.

~ 650

Термін зберігання - 6 місяців.

Дробина пивна суха (гранульована) є високобілковим екологічно чистим концентратом для годівлі тварин і використовується як в суміші з іншими кормовими добавками, так і як самостійна кормова суміш. Майже весь білок і жир зерна ячменю залишається у пивній дробині. У 1 кг сухої пивної дробини міститься ~ 23 % протеїну, з якого ~18% перетравленого. Крім цього суха пивна дробина збагачена пивними дріжджами, що допомагає не лише підняти протеїн, а й збагатити її мінеральними речовинами і мікроелементами(Ca, P, Fe, Mg, Na, K, Zn), вуглеводами (крохмаль, цукор), вітамінним комплексом ( групи В та Е, амінокислотами).

* Бандажна стрічка

Бандажна стрічка - це якісний матеріал для обв'язування вантажів, що здатний суттєво збільшити міцність упаковки продукції, зберегти її цілісність навіть при умовах тривалих перевезень. Еластичність стрічки не дозволяє пошкодити навіть крихкі продукти. При цьому ПЕТ стрічка економічна, дозволяє працювати з нею як вручну, так і за допомогою спеціальних автоматів. Граничне навантаження ПЕТ стрічки можна порівняти із навантаженням сталевої стрічки. Для важких продуктів полімерна стрічка є більш надійною та дешевою обв'язкою. Вона нечутлива до ультрафіолетового випромінювання і витримує високі температури, зберігає силу натягу протягом тривалого часу, непідвладна корозії. Якщо об'єм вантажу зменшується, це компенсується стрічкою шляхом її здатності до зворотної деформації. Ці властивості роблять ПЕТ стрічку ідеальним матеріалом для обв'язування.

Технічні характеристики пакувальної стрічки

Бандажна (ПЕТ) стрічка з рельєфною поверхнею власного виробництва АТ «Оболонь» випускається в такому асортименті:

Типорозмір стрічки ПЕТ, Д ШИРИНА (± 0,5) / ТОВЩИНА (±0,05)

Розмір втулки, мм

Довжина стрічки в бухті, м

Вартість з ПДВ, за бухту

9 х 0,6

406 х 150

3800

427

11 х 0,76

406 х 150

2500

384

12 х 0,6

406 х 150

2500

376

15 х 0,7

406 х 150

1800

384

15,5 х 0,7

406 х 150

1800

409

15,5 х 0,76

406 х 150

1800

427

16 х 0,8

406 х 150

1500

359

16 х 0,9

406 х 150

1200

376

19 х 0,8

406 х 150

1200

393

19 х 1,0

406 х 150

1000

393

Структура корпорації

Структура корпорації «Оболонь» формувалася довгі роки під впливом стратегії розвитку, що направлена на диверсифікацію виробництва, перехід на сировину власного виробництва, інноваційний підхід, абсолютну екологічну безпеку та повну соціальну відповідальність.

Корпорація «Оболонь» об'єднує головний завод, два відокремлені цехи, два дочірніх підприємства та чотири підприємства з корпоративними правами. Загалом у корпорації працює близько 7,5 тис. людей.

Основні структурні одиниці корпорації «Оболонь»

Головний завод у місті Київ:

· ПАТ «Оболонь» (виробництво пива, безалкогольної продукції, мінеральної води, пивної дробини та ін.).

Дочірні підприємства:

· ДП ПАТ «Оболонь» «Пивоварня Зіберта», м. Фастів, Київська обл. (виробництво пива).

· ДП ПАТ «Оболонь» «Красилівське», м. Красилів, Хмельницька обл. (виробництво мінеральної води, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв).

Підприємства з корпоративними правами:

· ПАТ «Охтирський пивоварний завод», м. Охтирка, Сумська обл. (виробництво пива, безалкогольних напоїв, солоду).

· ПАТ «Севастопольський пивобезалкогольний завод», АРК Крим (виробництво безалкогольних напоїв).

· ПрАТ «Бершадський комбінат», м. Бершадь, Вінницька обл. (виробництво слабоалкогольних напоїв, солоду).

· ПрАТ «Дятьківці», м. Коломия, Івано-Франківська обл. (виробництво солоду).

· ТОВ «Оболонь Агро», смт. Чемерівці, Хмельницька обл. (сільськогосподарське виробництво, вирощування ячменю, великої рогатої худоби та свиней).

· ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», смт. Рокитне, Рівненська обл. (виробництво склотари).

Відокремлені цехи:

· Завод у м. Олександрія, Кіровоградська обл. (виробництво безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, переробка ПЕТ пляшки, виробництво бандажної стрічки).

· Солодовий завод у смт. Чемерівці, Хмельницька обл. (виробництво солоду).

Технології корпорації “Оболонь”

Основна технологічна мета «Оболоні» полягає у постійному вдосконаленні якості продукції та усіх виробничих процесів. Саме тому корпорація встановлює найсучасніше обладнання, яке дозволяє бути першими за рівнем технічного оснащення не тільки в Україні, але й в Європі.

До складу корпорації входять дві найсучасніші в Україні броварні. Це головний завод «Оболонь» у Києві та «Пивоварня Зіберта» у м. Фастів Київської обл.

Завод у Києві має проектну потужність 11 млн.гл. пива в рік. Це робить підприємство найбільшою пивоварнею Європи. За останні два роки на заводі встановлено унікальну варильну систему, яка може здійснювати 12 варок на день по 750 гектолітрів холодного сусла. Особливість цього нового варильного порядку німецької фірми Ziemann в тому, що він дозволяє економити витрати на теплову енергію при варці в два рази. А енергоємність є одним із пріоритетних завдань, які стоять сьогодні перед інженерами корпорації. Одним із предметів гордості є унікальна установка по виділенню пива з відпрацьованих дріжджів, що виробляє 500-600 тис. дал пива на рік. Подібні технології дозволяють налагодити практично безвідходне екологічно чисте виробництво. Адже відповідальне ставлення до довкілля -- це теж один з пріоритетів «Оболоні».

Гарантією високої якості продукції також виступають чотири потужні фільтраційні установки, виконані на замовлення київського заводу німецькою фірмою КHS. Найбільший із фільтрів має потужність 950 гектолітрів на годину. Фільтраційна система «Оболоні» не має аналогів не лише в Україні, але і в Європі. Унікальною для України є найбільша лінія розливу у скляні пляшки, потужність якої складає 110 тис. пляшок на годину. У 2008 році стала до ладу лінія розливу напоїв у банки, яка може наливати 60 тис. банок на годину, причому об'єм тари може бути як 0,25 л, так і 0,3 л та 0,5 л. Значно модернізована і лінія розливу пива у кеги -- зараз її потужність складає 1 тис. 50-літрових кег на годину.

«Пивоварня Зіберта» у м. Фастів Київської області після реконструкції останніх двох років виросла у сучасне, високотехнологічне підприємство. В ході масштабного інвестиційного проекту вартістю понад 40 млн. євро встановлено сучасне німецьке устаткування для виробництва пива. В результаті виробничі потужності підприємства збільшені у 15 разів і складають 1,5 млн. гектолітрів пива на рік. Відповідно збільшені установки для бродіння пива та лінії розливу у різні види тари.

Для виготовлення якісного продукту не менше за обладнання важлива сировина. Одним із основним компонентів для пивоваріння є солод. З метою отримання добірного солоду корпорація «Оболонь» збудувала солодовий завод у смт. Чемерівці, Хмельницької області -- одне з найсучасніших підприємств континенту. Для комплектації виробництва було обрано провідні світові компанії. Об'єми інвестицій склали $100 млн. Потужність підприємства становить більше 120 тис. тонн солоду на рік. Для цього завод переробляє 180 тисяч тонн ячменю (450 тонн за добу). На солодівні запроваджено чимало інноваційних рішень, які дозволяють суттєво покращувати технологічні процеси та зменшувати витрати ресурсів. Наприклад, використовуються грядки солодорощення круглого типу, система сухого транспортування ячменю замість водного. У сушильному відділенні здійснюється рекуперація гарячого повітря, мінімізоване використання холоду, а мембранна система очистки стічних вод є унікальною для Європи.

Поряд із пивоварінням, не менш важливим напрямком діяльності корпорації є виробництво напоїв. Зокрема, це основна спеціалізація ДП «Красилівське» на Хмельниччині. Це досконале підприємство з випуску безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. З допомогою найновіших технологій працівники ДП «Красилівське» успішно вирішують питання гармонійного співіснування великих виробничих потужностей та екологічно чистої природної зони.

На усіх заводах «Оболонь» автоматизація грає велику роль. Основні виробничі функції здійснюють машини, а люди лише контролюють процес. Це засвідчує не тільки технологічну досконалість виробництва, але й дотримання найсуворіших стандартів якості продукції та високий рівень організації усіх процесів. А завдяки найдосвідченішим технологам, багато з яких працює у галузі вже понад чверть століття, «Оболонь» має можливість впроваджувати передовий досвід, створювати нові смаки, постійно вдосконалювати рецептуру напоїв. Для цього на підприємствах працюють найсучасніші лабораторії -- експериментальна, виробнича, радіологічна та технічного контролю. Вони забезпечують як постійний аналіз якості продукції на всіх етапах виробництва, так і розробку інноваційних продуктів

Системи управління

Корпорація «Оболонь» першою серед підприємств харчової промисловості у 2008 році сертифікувала чотири системи управління одразу.

Під час аудиту, який здійснювали представники німецької фірми «DEKRA-ITS», «Оболонь» підтвердила відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2001 (Системи управління якістю), ДСТУ ISO 22 000:2007 (Системи управління безпечністю харчових продуктів), ДСТУ ISO 14 001:2006 (Системи екологічного керування), ДСТУ-П OHSAS 18 001:2006 (Системи управління безпекою та гігієною праці).

Впровадження цих систем управління підтверджує той факт, що «Оболонь» піклується про споживачів, суспільство, стан навколишнього середовища та власний персонал. Завдяки виконанню всіх вимог споживач може бути впевненим в якості і безпечності продукції коорпорації.

Разом із головним заводом сертифікацію отримали два дочірніх підприємства: ДП ПАТ “Оболонь” «Красилівське» отримало сертифікат згідно вимог ДСТУ ISO 9001-2001 і ДСТУ ISO 22 000:2007, а ДП ПАТ “Оболонь” «Пивоварня Зіберта» у м. Фастів - ДСТУ ISO 9001:2001.

Системи управління, які діють у корпорації «Оболонь»:

· Система управління якістю (ДСТУ ISO 9001:2001) - система взаємопов'язаних, орієнтованих на задоволення споживачів процесів, які постійно поліпшуються завдяки лідерству керівництва і залучення персоналу, діючих на підставі фактів, а також взаємовигідних стосунків з постачальниками.

· Система управління безпечністю харчових продуктів (ДСТУ ISO 22 000:2007) - попереджувальна система для забезпечення безпечності харчових продуктів (постійний аналіз небезпечних чинників та перевірка критичних контрольних точок на всіх етапах виробництва).

· Система екологічного керування (ДСТУ ISO 14 001:2006) - розробка та запровадження екологічної політики компанії, керування її екологічними аспектами.

· Система управління безпекою та гігієною праці (ДСТУ-П OHSAS 18 001:2006) - дає можливість організації управляти ризиками в області безпеки і гігієни праці і покращувати свої показники в цій області.

Контроль якості

Якість продукції заводу «Оболонь» контролюється у трьох лабораторіях. Злагоджена робота цих структур гарантує стабільність смакових і фізико-хімічних характеристик продукції, що випускається.

Виробнича лабораторія здійснює контроль сировини що поступає та допоміжних матеріалів, технологічного процесу забезпечуючи технологів і працівників цехів достовірною інформацією про всі якісні характеристики продукції і проходження технологічного процесу.

Лабораторія відділу технологічного контролю відстежує параметри готової продукції і лише вона дає право на відвантаження продукції в торгову мережу. Посвідчення якості, видане ВТК - це документ, що гарантує відповідність продукції діючим стандартам.

Радіологічна лабораторія проводить контроль всієї сировини і готової продукції щодо вмісту радіоактивних елементів.

Однак на підприємстві є ще одна унікальна лабораторія - експериментальна, її співробітники досліджують нові технології та розробляють нові продукти.

Всі лабораторії оснащені сучасним устаткуванням високої точності вимірювання. Відомі міжнародні експерти, відвідуючи наші лабораторії, визнавали їх не просто лабораторіями європейського рівня, а одними з кращих, не тільки за оснащенням, а й за високою кваліфікацією кадрів.

Співробітники лабораторій періодично їздять на стажування у німецькі провідні інститути пивоваріння. Завдяки таким консультаціям вони здобувають нові знання і удосконалюють свою роботу. За останній період було освоєно багато нових методик контролю якості сусла і пива, наприклад, такі як фотометрична йодна проба і тіобарбетуровий показник. Це дозволило ще глибше контролювати технологічний процес виробництва пива.

На жаль, в Україні розраховувати на появу інституту пивоваріння найближчими роками не доводиться. Не дивлячись на ситуативні труднощі, корпорація «Оболонь» завжди крокує в ногу з сучасною наукою, вивчаючи нові методи контролю якості, закуповуючи необхідне оснащення і вирішуючи проблемні питання самостійно в ім'я високої якості бренду «Оболонь».

Основи екологічного керування

Корпорація «Оболонь» усвідомлює свою відповідальність за стан навколишнього природного середовища. Основою для постійного покращення охорони довкілля є екологічні програми, які є частиною політики підприємства.

Основи екологічного керування:

· Вплив корпорації на навколишнє середовище постійно контролюється, документується та аналізується. Можливі вдосконалення реалізуються з використанням найбільш досконалих технологій, беручи до уваги екологічні аспекти.

· Використання найсучаснішого обладнання дозволяє мінімізувати шкідливі викиди в навколишнє природне середовище.

· Впливи на навколишнє середовище, які спричинені впровадженням нових видів діяльності, продуктів та процесів, завжди оцінюються наперед та зводяться до мінімуму.

· Планування використання тари та упаковки ґрунтується на принципі зменшення утворення відходів. Програма корпорації передбачає впровадження пакувальних матеріалів, які піддаються переробці.

  • 2.2 Оцінювання ефективності впровадження стандартів ISO
  • Закон України "Про виробництво та обіг пива в Україні" визначає загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) суб"єктами господарювання у галузі виробництва та обігу пива, встановлює гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки у зазначеній галузі на території України. Він також спрямований на забезпечення високої якості та безпеки пива для людини та її здоров'я.

Якість пива - сукупність властивостей пива, що визначають його здатність забезпечувати потреби людини в енергії, поживних та смакоароматичних речовинах, безпеку для її здоров"я, стабільність складу і споживчих властивостей протягом строку придатності до споживання та відповідають вимогам державних та міжнародних стандартів, технічних умов, санітарних норм та інших нормативних документів. Ідентифікація пива - визначення відповідності показників якості пива показникам, встановленим у нормативній та технічній документації виробника пива чи наведеним в інформації про цей напій, а також визначення відповідності пива і узвичаєній загальній назві з метою його сертифікації.

Сертифікація пива -процедура документального посвідчення якості пива і відповідності його державним та міжнародним стандартам спеціально уповноваженим на те, згідно з чинним законодавством, органом шляхом надання пиву сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката. Суб"єкти господарювання у галузі виробництва та обігу пива - підприємства незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання, їх об'єднання (резиденти та нерезиденти), установи, організації та їх об"єднання, громадяни-підприємці, які здійснюють діяльність у сфері промислового виробництва та обігу пива в Україні.

Відносини, пов'язані з виробництвом та обігом пива в Україні, регулюються Конституцією України, Законом України "Про виробництво та обіг пива в Україні" , законами України "Про підприємництво", "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", "Про захист економічної конкуренції", "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності" та іншими, а також міжнародними договорами України, згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України.

Закон України "Про виробництво та обіг пива в Україні" регулює відносини між суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання та державою, що виникають в результаті діяльності у галузі виробництва та обігу пива з метою стимулювання державою цієї галузі.

Завданнями Закону України "Про виробництво та обіг пива в Україні" є:

- визначення напрямів стимулювання промислового виробництва та обігу вітчизняного пива;

- забезпечення населення України якісним пивом у належних обсягах; · забезпечення функціонування пивоварної галузі на засадах поєднання вільної конкуренції та державної підтримки;

- запровадження економічних механізмів підтримки та розвитку пивоварної галузі;

-забезпечення рівних умов вітчизняним та іноземним суб"єктам господарювання у здійсненні діяльності із промислового виробництва та обігу пива;


Подобные документы

 • Міжнародні організації і системи зі стандартизації, якості та сертифікації. Значення міжнародних систем стандартизації і сертифікації продукції у підвищенні її якості та співробітництві між країнами. Міжнародні та Європейські стандарти системи якості.

  контрольная работа [21,6 K], добавлен 25.10.2015

 • Міжнародні стандарти ISO серії 9000, їх типи, призначення та задачі. Утворення системи менеджменту якості. Впровадження системи управління якістю продукції на підприємствах в Україні, її переваги і функції. Основні цілі та завдання сертифікації.

  курсовая работа [671,4 K], добавлен 12.08.2013

 • Поняття органів з сертифікації продукції Укр СЕПРО, їх сутність і особливості, законодавча база діяльності та значення в зростанні якості товарів. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації, рекомендована структура та елементи.

  реферат [27,0 K], добавлен 09.04.2009

 • Сутність та проблеми впровадження системи управління якістю на підприємствах. Загальна характеристика концепції загального управління якістю (TQM) в Україні. Сучасний стан системи стандартів з якості, перспективні напрямки підвищення її ефективності.

  контрольная работа [32,6 K], добавлен 11.07.2010

 • Процес впровадження сучасних систем управління якістю на підприємствах України. Забезпечення якості продукції в заготівельних цехах ресторану. Активний пошук та взаємодія з замовниками та споживачами. Проведення сертифікації продукції та системи якості.

  реферат [26,2 K], добавлен 20.06.2011

 • Характеристика діяльності відділу стандартизації, сертифікації й метрології Донецького науково дослідного і проектного інституту кольорових металів. Розробка пропозицій щодо впровадження процесного підходу в системі менеджменту в діяльність відділу.

  дипломная работа [506,4 K], добавлен 25.05.2015

 • Метод системи переважаючих чисел. Порядок впровадження стандартів, нагляд за їх дотриманням. Досвід промислово розвинених країн в управлінні якістю продукції. Загальні обов'язки і відповідальність виробників, посередників і продавців при сертифікації.

  контрольная работа [588,1 K], добавлен 16.10.2012

 • Структура системи сертифікації УкрСЕПРО, використовувані нею нормативні в процесі функціонування документи. Обов'язкова та добровільна сертифікація в системі УкрСЕПРО, процедура її проведення. Взаємовизнання результатів робіт з сертифікації вимогам.

  контрольная работа [28,3 K], добавлен 13.12.2011

 • Системний підхід в розробці принципів управління якістю організації. Стандарти ІСО в системі управління якістю виробничих процесів. Документація системи менеджменту якості. Менеджмент ресурсів. Якість та управління організацією. Економічна ефективність ро

  дипломная работа [199,7 K], добавлен 20.06.2004

 • Поняття та головні сфери застосування настанови з якості, її зміст та обов’язковість до застосування. Аналіз, твердження і перегляд настанови з якості. Характеристика організації та опис продукції, політика та цілі в сфері якості, методи її забезпечення.

  контрольная работа [34,4 K], добавлен 06.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.