Розробка елементу настанови з якості органу з сертифікації

Поняття та головні сфери застосування настанови з якості, її зміст та обов’язковість до застосування. Аналіз, твердження і перегляд настанови з якості. Характеристика організації та опис продукції, політика та цілі в сфері якості, методи її забезпечення.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.03.2013
Размер файла 34,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Серед основних проблем національного відродження України, соціально-економічного розвитку проблема якості є одною з найважливіших і практично визначаючих безпечність, а також реальну незалежність і авторитет.

Висока якість продукції розширює можливості споживання виробляємої продукції, підвищує стійкість коштовного обертання, сприяє зростанню життєвого рівня населення, забезпечує удосконалення виробництва, поліпшення умов праці і побуту, охорону довкілля та здоров'я населення.

Значну роль у підвищенні якості відіграють стандарти, які є нормативною базою систем якості. Загальновизнаними на сьогодні є міжнародні стандарти серії ISO 9000, які сконцентрували досвід управління якістю, нагромаджений в різних країнах.

Системи управління якістю можуть допомогти організації задовольнити попит замовників, які хочуть одержати продукцію, характеристики якої повністю відповідають їх потребам, сподіванням. Підхід, який заснований на застосуванні систем управління якістю, надає допомогу організації в аналізі вимог замовників, визначенні процесів, які сприяють одержанню продукції! що задовольняє замовника, і в забезпеченні управління цими процесами. Система управління Якістю - основа постійного задоволення вимог замовника й інших зацікавлених сторін. Ця система дозволяє організації бути впевненої у своїй заможності поставляти продукцію замовникам, що відповідає їхнім запитам і вимогам.

Основний документ системи управління якістю - «Настанова з якості». Він містить і погоджену інформацію як внутрішнього, так і зовнішнього використання про наявність, що є в наявності системі управління якістю. Тому необхідно вміти розробляти таке керівництво відповідно до діючих нормативних документів.

Організація повинна встановити, задокументувати, впровадити та підтримувати систему управління якістю і постійно поліпшувати її результативність відповідно до вимог державного стандарту.

1. Сфера застосування настанови з якості

Ця настанова з якості встановлює основні положення системи управління якістю органу з сертифікації продукції та послуг (ОСПП) ОС ОДІВТ, визначає її процеси і методи забезпечення належного рівня якості роботи персоналу ОС.

Вимоги цієї настанови є обов'язковими для застосування всіма структурними підрозділами та посадовими особами ОС ОДІВТ, під час організації та проведення робіт з підтвердження відповідності в затвердженій галузі акредитації.

Відповідальний за впровадження та актуалізацію цієї настанови є представник керівництва з якості.

Порядок розроблення, розповсюдження та актуалізації Настанови викладено в ІЯ.12-02/2010.

2. Аналіз, твердження і перегляд настанови з якості

Номер реєстрації: 01-02

Дата введення в дію: 01.11.2010

Дата першого перегляду: 01.11.2011

Перегляд настанови з якості здійснюється в таких випадках:

- при будь-якій зміні ДСТУ ISO 9001

- зміні стратегії, політики й цілей організації;

- зміні організаційної структури управління організацією;

- скасуванні або зміні документованих методик;

- випуску нових видів продукції;

- у випадках виявлення невідповідностей при внутрішньому або зовнішньому аудиті

3. Нормативні посилання

В Настанові використано посилання на наступні нормативні документи:

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення і словник термінів

ДСТУ ISO 9001-2009 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності

ДСТУ ISO/TR 10013-2003 Настанови з розробляння документації системи управління якістю

ДСТУ ІSО/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

ДСТУ EN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції

ДСТУ 3411:2004 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначсення; наданя повноважень на діяльність у системі

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок проведення

ДСТУ 3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи

ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується

ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації

ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення

ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів із сертифікації систем якості

ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів, форма та опис

ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції.

4. Терміни та визначення

У дійсній настанові з якості застосовано наступні терміни та визначення:

- продукція буде визначена як «результат сукупності взаємопов'язаних або взаємодіючих видів діяльності, яка перетворює входи на виходи»;

- якість ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги

- вимога сформульовані потреба або очікування, загальнозрозумілі або обов'язкові

- задоволеність замовника сприйняття замовником ступеня виконання його вимог

- система сукупність взаємопов'язаних або взаємодійних елементів

- система управління якістю система управління, яка спрямовує та контролює діяльність організації щодо якості

- політика в сфері якості загальні наміри та спрямованість організації, пов'язані з якістю, офіційно сформульовані найвищим керівництвом;

- цілі в сфері якості те, чого прагнуть, або до чого прямують у сфері якості;

- управління скоординована діяльність, яка полягає у спрямовуванні та контролюванні організації;

- найвище керівництво особа чи група осіб, яка спрямовує та контролює діяльність організації на найвищому рівні;

- управління якістю скоординована діяльність, яка полягає у спрямовуванні та контролюванні організації щодо якості;

- контроль якості складова частина управління якістю, зосереджена на виконанні вимог до якості;

- забезпечення якості складова частина управління якістю, зосереджена на створенні впевненості в тому, що вимоги до якості буде виконано;

- поліпшення якості складова частина управління якістю, зосереджена на збільшенні здатності виконати вимоги до якості;

- методика установлений спосіб діяльності або здійснення процесу.

5. Опис організації

Найменування організації: ОС «ОДІВТ»

Адреса: м. Одеса, вул. Спиридонівська 13

ОС ОДІВТ виконує роботи з сертифікації продукції, послуг у визнаній галузі акредитації.

Орган з сертифікації продукції та послуг та систем управління ОС «ОДІВТ» призначений в Системі сертифікації УкрСЕПРО Національним Органом з сертифікації України на право виконання робіт з сертифікації продукції та послуг, i зареєстрований в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО.

ОС створено на базі Одеського державного інституту вимірювальної техніки, який є підпорядкованою Міністерству освіти та науки України організацією державної форми власності, що діє, як відокремлений підрозділ ОДІВТ відповідно до Положення, затвердженого Наказом Ректора ВНЗ «ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, не має самостійного балансу, розрахункового, валютного та інших рахунків в установах банку, але має свою печату та може від свого імені укладати договори, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем та відповідачем в господарському суді, як відокремлений підрозділ ОДІВТ, в своєму складі не має інших юридичних осіб.

ОС ОДІВТ не має статусу юридичної особи, але має адміністративну та фінансову незалежність від розробників, виробників, постачальників продукції та її споживачів і має компетентність, необхідну для проведення робіт з сертифікації продукції, послуг, систем управління у встановленій галузі акредитації.

6. Структурна схема та органограмма організації

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

7. Опис послуг

Сферою діяльності відділів органу з сертифікації відповідно до галузі акредитації та номенклатури є:

підготовка звітів про результати діяльності групи;

висвітлення в ЗМІ діяльності органу з сертифікації;

розробка та супровід документації СУЯ ОС ОДІВТ;

проведення внутрішніх перевірок якості;

консультаційно-методична робота з підприємствами з питань розроблення та впровадження СУЯ;

сертифікація (оцінка) продукції та послуг, систем управління якістю підприємств згідно з затвердженою галуззю акредитації і номенклатурою, а саме:

виробництво офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин;

виробництво електричних машин та устаткування;

виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку;

виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів, як нових та таких, що були у користуванні;

текстильне виробництво;

виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра;

виробництво готових металевих виробів;

виробництво гумових та пластмасових виробів;

виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них;

виробництво металевого посуду та посуду з скла, фаянсу, кераміки тощо;

виробництво іграшок

виробництво колясок та велосипедів;

виробництво світлотехнічнох продукції;

хімічне виробництво;

виробництво миючих засобів;

виробництво машин та устаткування;

виробництво шкіри, виробів із шкіри та інших матеріалів;

особистого вжитку

проведення експертизи претензій та рекламацій від споживачів на сертифіковану органом з сертифікації продукцію;

діловодство;

обстеження виробництва, сертифікація продукції та послуг згідно з затвердженою галуззю акредитації, а саме:

хутрові шкурки та вироби з натурального хутра;

іграшки та ялинкові прикраси;

засоби мийні;

дорожні транспортні засоби (такі, що були у користуванні) та їхні складові;

мотоцикли, скутери та моторолери;

електропобутове та аналогічне обладнання і комплектувальні вироби;

апаратура радіоелектронна побутова;

світлотехнічна продукція

товари легкої промисловості;

засоби індивідуального захисту працюючих;

посуд металевий та посуд з скла, фаянсу, кераміки тощо;

тара;

коляски та велосипеди;

товари легкої промисловості (тканини, одяг, взуття, тощо)

8. Політика в сфері якості

Керівництво ОС ДП ОДІВТ забезпечує, щоб задокументована політика у сфері якості:

а) відповідала меті ОС ОДІВТ;

б) містила зобов'язання щодо задоволення вимог та постійного поліпшення результативності СУЯ;

в) була основою для встановлення та перегляду цілей у сфері якості;

г) була поширеною та зрозумілою на всіх рівнях ОС ОДІВТ;

д) аналізувалася з погляду її постійної придатності.

Задокументовану політику у сфері якості доводять до кожного співробітника ОС ОДІВТ шляхом:

обговорення положень політики на зборах всього ОС ОДІВТ та ознайомлення з політикою при прийомі на роботу;

- затверджену на Раді органу «Політику…. обов'язково розміщують в місцях, які забезпечують сприйняття інформації максимальним числом співробітників та заявників (клієнтів).

Політика ОС ОДІВТ у сфері якості спрямована на задоволення вимог замовників і суспільства та постійне поліпшення системи управління якістю при виконанні робіт, пов`язаних з сертифікацією продукції, послуг та систем управління.

Забезпечуючи результативне та ефективне функціонування усіх процесів, пов`язаних з системою управління якістю, ОС ОДІВТ завойовує довіру замовників шляхом задоволення їх вимог та очікувань за рахунок:

удосконалення методів роботи, впровадження нової техніки та розширення сфер діяльності;

високого рівня компетентності та професійного рівня працівників, об`єктивності та неупередженості в роботі;

участі кожного працівника у повсякденній реалізації проголошеної політики в сфері якості;

досягнення визнання результатів наших робіт та послуг на європейському рівні;

створення атмосфери довіри в колективі, підтримки відкритих взаємовідносин, визнання внеску кожного працівника.

Організація діяльності ОС ОДІВТ включає в себе контроль і врахування всіх факторів для постійного поліпшення системи управління якістю послуг з урахуванням власного та міжнародного досвіду.

9. Цілі в сфері якості

Керівництво ОС ОДІВТ ставить перед собою такі цілі в сфері якості:

Постійне підвищення якості робіт та послуг, які входять у сферу діяльності ОС ОДІВТ, за рахунок удосконалення методів роботи, підвищення кваліфікації персоналу, розвитку матеріально-технічної бази

Розширення сфери своєї діяльності з метою найбільш повного задоволення споживачів

Визначення потреб та очікувань замовників та формулювання їх як вимоги

Практична реалізація державної політики в сфері технічного регулювання в межах наданих повноважень

Поліпшення результативності та ефективності системи управління якістю за рахунок реалізації запланованої діяльності, забезпечуючи об'єктивність, незалежність та неупередженість в роботі у відповідності з розробленими процедурами, нормативними документами, чинними в Україні, законодавчими та регламентуючими вимогами

Застосування в межах організації системного підходу до управління процесами та постійне поліпшення загальних показників діяльності організації на основі об'єктивних вимірювань

Залучення всього персоналу до управління процесами діяльності ОС ОДІВТ, стимулювання нововведень, відзначення досягнень, винагородження

Забезпечення постійного аналізу даних та інформації, які стосуються системи управління якістю

Досягнення достатнього рівня прибутку для фінансування розвитку ОС ОДІВТ і забезпечення його ресурсами для здійснення поставлених завдань

Здійснення політики і цілей у сфері якості забезпечують:

технічні ресурси, які включають засоби випробувань і вимірювань, виробничі приміщення тощо;

компетентний персонал, що має право здійснювати роботи в межах своєї компетенції;

актуалізований фонд нормативних документів на продукцію та методи її випробувань;

фонд нормативних документів із сертифікації продукції;

фінансовий стан та система оплати персоналу, які забезпечують престижність роботи;

система угод з іншими організаціями, центрами стандартизації, метрології та сертифікації, випробувальними лабораторіями, органами санепіднагляду, захисту прав споживачів тощо (додаток Е);

- документовані інструкції і форми документів, які потрібні для здійснення діяльності, розгляду апеляцій, внутрішнього контролю відповідності ОС ОДІВТ певним вимогам до нього тощо

10. Розподіл відповідальності

Перелік процесів системи управління якістю та відповідальність за них наведена у Матриці відповідальності.

Таблиця 1 Матриця відповідальності за процеси системи управління якістю.

Найменування функції

Рада органу з сертифікації

Керівник ОС

Заступники керівника

Виконавча група з сертифікації

Центр сертифікаційних випробувань

Формування політики в сфері якості

+

+

+

+

+

Розроблення та вдосконалення організаційної структури

+

+

+

+

Розроблення та актуалізація документації

+

+

+

Діловодство (організація документообігу)

+

+

+

Проведення основоположних процесів СЯ

+

+

+

+

Проведення внутрішнього аудиту

+

+

+

+

+

Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу

+

+

+

+

+

Забезпечення конфіденційності інформації

+

+

Розгляд апеляцій

+

+

+

+

Коригування та перегляд «Настанови з якості»

+

+

+

11. Опис елемента системи управління якістю. внутрішній аудит

За допомогою даного елемента системи управління якістю встановлюється спосіб здійснення внутрішнього аудита.

Призначення й сфера застосування

Цей елемент реалізує вимоги 8.2.2 ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO 19011 щодо планування, організації та проведення внутрішніх аудитів, звітування за їх результатами, а також містить вимоги до персоналу, який здійснює внутрішні аудити. Вимоги цього елементу є обов'язковими до застосування всіма співробітниками ОС ОДІВТ.

Відповідальність і повноваження

Відповідальність і повноваження персоналу, що забезпечують виконання вимог елементу настанови, викладено в таблиці 11.2.1.

Таблиця 11.1 - Відповідальність і повноваження персоналу

Вид робіт

Відповідальний виконавець

Керівник

Контроль

Протоколювання (записи)

1 Підготовка фахівців та залучення їх до проведення внутрішніх аудитів

Заступник керівника ОС ОДІВТ

Керівник ОС ОДІВТ

ПК

Довідки, свідоцтва про навчання, підвищення кваліфікації

2 Планування внутрішнього аудиту

Відповідальний розробник

Керівник ОС ОДІВТ

ПК

План-графік внутрішнього аудиту Ф1.МЯ.05

3 Проведення внутрішнього аудиту

Призначені наказом члени групи з внутрішнього аудиту

Керівник групи (головний аудитор)

ПК

Наказ; плани внутрішніх аудитів Ф2.МЯ.05; контрольні листи Ф3.МЯ.05; протоколи невідповідностей Ф4.МЯ.05; звіти внутрішніх аудитів Ф5.МЯ.05

4 Звітування за результатами аудиту в ОС ОДІВТ

Уповноважений з СУЯ

ПК

Рада

Узагальнений звіт для аналізування з боку керівництва - звіт з якості Ф1.МУ.01, розділ 2

Опис видів діяльності

Мета проведення внутрішнього аудита

Внутрішні аудити проводять з метою перевірки діючої системи управління якістю ОС ОДІВТ, контролю якості виконання робіт та послуг, перевірки якості виконання процесів, а саме:

перевірки відповідності СУЯ запланованим заходам у сфері якості;

перевірки відповідності СУЯ нормативним вимогам;

перевірки результативності впровадженої СУЯ;

визначення необхідності проведення коригувальних і запобіжних дій;

сприяння поліпшуванню системи управління якістю;

оцінка результативності виконання всіх запланованих дій

Програма проведення внутрішнього аудита

ОС ОДІВТ впровадило і управляє ефективною та результативною програмою внутрішнього аудиту, яка охоплює СУЯ в межах всієї організації протягом поточного року і включає:

планування внутрішнього аудиту;

встановлення процедур для проведення внутрішнього аудиту;

забезпечення ресурсами;

моніторинг та аналіз результатів внутрішнього аудиту;

поліпшення програми внутрішнього аудиту.

Внутрішні аудити проводять регулярно відповідно до плану-графіка внутрішнього аудиту, який складають на рік і який затверджує керівник ОС ОДІВТ. Аудити планують таким чином, щоб кожний підрозділ був перевірений не менше одного разу протягом року

Персонал, що здійснює внутрішній аудит

Перевірки здійснює група атестованих фахівців підрозділів під керівництвом головного аудитора (керівника групи). В групу з внутрішнього аудиту може бути включено як аудиторів, так і інших фахівців ОС ОДІВТ високої кваліфікації.

Аудитори повинні бути:

- незалежні від тих, хто безпосередньо відповідає за конкретні види діяльності, що перевіряють;

- неупереджені і об'єктивні

До внутрішнього аудита залучаються ті аудитори, які мають відповідну компетентність, кваліфікацією й досвідом

Звітність про результати внутрішнього аудита

У процесі проведення внутрішнього аудита кожен аудитор складає звіт про його виконання. На основі цих звітів керівник групи аудиторів підготовляє підсумковий звіт, у якому втримується наступна інформація:

- про області діяльності й цілях перевірки;

- плані перевірки;

- ідентифікації членів групи аудиторів і представників підрозділу, що перевіряє;

- даті перевірки й ідентифікації конкретного підрозділу організації, що перевіряє;

- ідентифікації посилальних документів, на відповідність вимогам яких проводився внутрішній аудит;

- виявлених невідповідностях;

- оцінці групою аудиторів ступеня адекватності діяльності підрозділу організації, що перевіряє, застосовуваному стандарту на СУЯ і відповідної документації;

- здатності СУЯ досягти певних цілей в області якості.

Після ознайомлення зі звітом про перевірку аудитори й керівник підрозділу ставлять свої підписи в протоколах виявлених невідповідностей (форма реєстрації відповідно до документованої методики «Управління протоколами»).

Керівник групи аудиторів представляє копію звіту керівникові відділу з питань якості й керівникові підрозділу, у якому проводився аудит.

Наступні заходи

Керівництво ОС ОДІВТ і представник керівництва з якості проводять аналізування документації за проведеними внутрішніми аудитами і з урахуванням цього складають на наступний рік план-графік проведення внутрішніх аудитів

Протоколи

Документи з внутрішнього аудиту ОС ОДІВТ за поточний рік зберігають в папці «Внутрішній аудит 20__ р». З метою уникнення накопичення документів з проведених робіт періодично (не частіше 1 разу на рік) дані матеріали передають в архів ОС ОДІВТ

Висновок

якість настанова продукція

На підприємстві ГК «Левада» створена, документально оформлена і упроваджена СУЯ, відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000), ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005). Для того, щоб забезпечити функціонування СУЯ і постійно підвищувати її результативність вище керівництво ГК «Левада»:

а) визначило процеси, необхідні для СУЯ;

б) визначило послідовність і взаємодію цих процесів;

в) визначило критерії і методи, необхідні для забезпечення результативності виконання процесів і управління ними;

г) забезпечило наявність ресурсів і інформації, необхідних для забезпечення, виконання і контролю цих процесів;

д) здійснює контроль, вимірювання і аналіз процесів.

е) виконує дії, необхідні для отримання запланованих результатів і постійного поліпшення цих процесів.

ж) створило систему моніторингу параметрів в ККТ (ДІ, РІ).

з) надало і затвердило повноваження персоналу по діях, які виконуються їм в аварійних і надзвичайних ситуаціях (МВП 20-07, ДІ, РІ).

Документація в рамках СУЯ містить:

а) документально оформлені Політикові і меті інтегрованої системи менеджменту;

б) Керівництво інтегрованої системи менеджменту (даний документ);

в) Методики виконання процесів (МВП), які описують послідовність виконання кожного з процесів СУЯ;

г) документи, необхідні для забезпечення результативності виконання процесів і управління ними: посадові інструкції, технологічна документація, робочі інструкції, нормативна зовнішня і внутрішня документація згідно Реєстру документів СУЯ ГК «Левада»;

д) записи за якістю, харчовій безпеці, що представляють свідоцтва відповідності вимогам і результативності функціонування СУЯ.

Компанія розробила і забезпечує актуальність Керівництва інтегрованої системи менеджменту як основного документа СУЯ. Керівництво інтегрованої системи менеджменту містить опис взаємодії процесів СУЯ і посилання на МВП; оргструктуру підприємства і матрицю відповідальності.

Література

1 Якість. Серія книг «ОКСМС» підготовлена до видання під редакцією доктора технічних наук професора Л.В. Коломійця. 2005.

2 Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. - К.: Знання, 2003

3 Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації.: Підручник 3-є вид., перероб., доповнене. Вид-во Європейського ун-ту. 2002. 274 с.

4 Нікітін В.А. Управління якістю на базі стандартів ИСО 9000:2000. - 1-і изд. - Спб.: Питер, 2004

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття якості та чинники, що впливають на її рівень. Основні етапи розвитку системи управління якістю. Сучасний рівень якості продукції житомирської філії ЗАТ "Золотий каравай". Економічні резерви забезпечення високої якості продукції підприємства.

  дипломная работа [191,5 K], добавлен 12.01.2012

 • Поняття органів з сертифікації продукції Укр СЕПРО, їх сутність і особливості, законодавча база діяльності та значення в зростанні якості товарів. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації, рекомендована структура та елементи.

  реферат [27,0 K], добавлен 09.04.2009

 • Міжнародні організації і системи зі стандартизації, якості та сертифікації. Значення міжнародних систем стандартизації і сертифікації продукції у підвищенні її якості та співробітництві між країнами. Міжнародні та Європейські стандарти системи якості.

  контрольная работа [21,6 K], добавлен 25.10.2015

 • Економічна сутність поняття якості. Віддзеркалення якості процесів життєвого циклу на якості результату. Особливості розвитку економіки якості. Визначення економічної ефективності підвищення якості на підприємстві. Розрахунок сукупного зниження витрат.

  реферат [541,1 K], добавлен 12.06.2014

 • Поняття якості і її роль у виробах медичного призначення; вимоги по екологічній безпеці згідно з нормами ДСТУ ISO 9001-2001. Аналіз процесів забезпечення якості виробництва медичного скла на ВАТ "Полтавський ЗМС", розробка заходів щодо її покращення.

  дипломная работа [2,6 M], добавлен 19.12.2011

 • Процес впровадження сучасних систем управління якістю на підприємствах України. Забезпечення якості продукції в заготівельних цехах ресторану. Активний пошук та взаємодія з замовниками та споживачами. Проведення сертифікації продукції та системи якості.

  реферат [26,2 K], добавлен 20.06.2011

 • Роль і значення стандартизації й сертифікації в системі менеджменту. Сутність і зміст системи якості за стандартами ISO. Особливості застосування стандартів ISO для сертифікації системи управління організації та оцінка ефективності їх впровадження.

  курсовая работа [117,5 K], добавлен 16.05.2014

 • Сутність і значення системи якості для підприємства. Системне управління та методи контролю. Динаміка розвитку якості надання послуг мобільного зв’язку в Україні. Аналіз економічних показників розвитку компанії "Київстар". Оцінка стандартів якості.

  дипломная работа [1,7 M], добавлен 25.08.2010

 • Стандартизація як основа системи технічного регулювання. Гармонізація української системи з міжнародними та європейськими нормами і правилами. Правові питання забезпечення якості. Теорія управління якістю та державна політика України в сфері якості.

  реферат [62,4 K], добавлен 09.04.2009

 • Розробка бізнес-плану підприємства для покращення якості продукції, зниження цін, задоволення потреб споживача. Необхідність залучення інвестицій – покращення якості продукції за допомогою нової техніки. Аналіз можливих ризиків, страхування. План доходів.

  отчет по практике [48,2 K], добавлен 03.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.