Розробка системи менеджменту в МПП ТзОВ "Продекологія"

Основи операційного менеджменту. Формування функцій менеджменту в "Продекологія". Організація взаємодій, функції менеджменту. Організація управлінської праці. Витрати на управління підприємством, ефективність управлінської праці. Схеми процесу мотивації.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.10.2008
Размер файла 86,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Розмір місячної заробітної плати, грн.

Вид

Розмір, грн.

Вид

Розмір, грн.

1

Директор

600

За високі резуль-тати праці

65

За досяг-нення високих економічних показ-ників діяль-ності п-ва

70

735

2

Заступник з економіки

555

55

60

670

3

Заступник зі збуту

540

50

55

645

4

Головний інженер

480

40

60

580

5

Головний бухгалтер

540

55

65

660

ВСЬОГО:

2715

-

265

-

310

3290

Висновки: Отже, при розробці системи морального та матеріального стимулювання працівників на МПП ТзОВ "Продекологія" варто перш за все зосередитись на моральному аспекті. Поглиблений аналіз моральних факторів дасть змогу впровадити індивідуальний підхід, враховуючи особливості кожного окремого робітника, стимулювати бажання до праці та вплинути на результати діяльності, підвищити ефективність. Ці та інші дії дадуть змогу досягти намічених цілей та збільшити (покращити) матеріальне стимулювання (винагороду) за сумлінну працю, що є більш бажаним для кожного працівника та є найефективнішим стимулом для отримання позитивних результатів.

3.4 Система контролю діяльності підприємства

Контроль - це вид управлінської діяльності по забезпеченню процесу, з допомогою якого керівництво підприємства визначає, наскільки правильні його управлінські рішення, а також напрямки здійснення необхідних коректив.

Види контролю відрізняються часом його здійснення в процесі управління підприємством (організацією) і поділяються на: попередній; поточний; заключний.

Попередній контроль реалізується через правила, процедури, поведінку та ін. Його основні важелі закладені в процесі реалізації таких функцій менеджменту, як планування, організація взаємодії. Цей вид контролю використовується у відношенні до ресурсів: людських; матеріальних; фінансових.

Поточний контроль здійснюється через систему зворотного зв'язку, яка відрізняється наступним: носить характер управлінської необхідності; має ціль; використовує зовнішні ресурси, які перетворює в ресурси для внутрішнього споживання організації; коректує відхилення, які виникають в процесі управління, з метою забезпечення досягнення цілей організації.

При заключному контролі зворотний зв'язок використовується після виконання роботи. Він необхідний для врахування організацією можливих майбутніх ситуацій, з якими буде мати справу підприємство, а також для забезпечення мотивації (наприклад, при оплаті праці).

Процес контролю реалізується через наступні етапи:

1. Встановлення стандартів і критеріїв, які вимагають:

обмеження за часом;

конкретизації критеріїв;

забезпечення реальності показників;

забезпечення можливості прогнозування показників і результатів.

2. Співставлення реальних результатів з прийнятими стандартами та критеріями здійснюється за етапами:

встановлення масштабу допустимих відхилень і принципів виключення конкретних результатів;

вимірювання результатів;

передача і розповсюдження інформації про конкретні результати;

оцінка інформації про отримані результати;

обгрунтування висновків на засадах порівняння результатів і стандартів.

3. Здійснення необхідних коректуючих дій, які базуються на виборі наступних рішень:

не вживати заходів, тобто нічого не здійснювати;

усувати відхилення;

переглянути стандарти;

поєднати кілька попередніх підходів.

При розробці системи контролю на МПП ТзОВ "Продекологія" необхідно врахувати, що вона створюється з метою здійснення єдиних, об'єктивних і дієвих методів підвищення ефективності виробництва. Вона бере участь в управлінні виробництвом і тому належить до апарату управління. Система контролю виробничих процесів є самостійним структурним підрозділом підприємства. Основним завданням системи в умовах розвитку ринкових відносин є забезпечення такого рівня якості продукції, який буде задовольняти споживача, вимагатиме мінімальних затрат і дозволить виконувати замовлення у встановлені строки.

4. Використання методів управління на МПП ТзОВ "Продекологія"

Методи менеджменту відіграють важливу роль у діяльності любої організації, оскільки вони являють собою сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців. Від правильного вибору комплексу методів впливу залежить ефективність всієї системи менеджменту в організації.

Методи менеджменту - це сукупність способів і прийомів впливу на колектив і окремих виконавців із метою активізації ініціативи та творчого підходу всього персоналу в процесі практичної діяльності. Методи управління базуються на дії законів та закономірностей управління, які враховують науково-технічний рівень виробництва й рівень розвитку відносин в управлінні. Особлива роль методів менеджменту полягає в тому, щоб створити умови для чіткої організації процесу управління, використання сучасної техніки та прогресивних технологій організації праці, забезпечити їх максимальну ефективність при досягненні поставлених задач та цілей відповідно до стратегії розвитку.

За своєю сутністю методи менеджменту мають мотиваційну характеристику, відповідно до якої здійснюється класифікація методів управління.

7

10

Рис. 4. Класифікація методів управління

Економічні методи - сукупність засобів та інструментів, які цілеспрямовано впливають на створення умов для функціонування й розвитку підприємства. Включає в себе: комерційний розрахунок (політика в галузі ціноутворення, витрат виробництва, фінансуванні та кредитуванні) внутрішньо-фірмовий розрахунок планування ціни та ціноутворення фінансова політика податки економічний аналіз (оцінка роботи).

Організаційно - розпорядчі (адміністративні) методи ґрунтуються на владі та підлеглості. Становлять систему прямого адміністративного впливу на підлеглих. Цей вплив використовується для виконання нормативних та індивідуальних актів управління. Нормативні акти (статут, інструкції), індивідуальні (накази, розпорядження, вказівки). Виявляються через:

· організаційне регламентування;

· нормування (встановлення технічних, технологічних, організаційно-економічних нормативів);

· інструктування;

· інформування (акти, протоколи, зая'ви, службові листи);

Методи розпорядчого впливу - реалізуються на МПП ТзОВ "Продекологія" у формі наказів, розпоряджень, вказівок.

Дисциплінарні дії на МПП ТзОВ "Продекологія" використовуються згідно з конкретними ситуаціями у вигляді зауважень, доган, звільнень.

Соціально-психологічні методи - методи активізації соціально-психологічних якостей трудового колективу для ефективної реалізації потенціалу кожного з виконавців. Це сукупність конкретних прийомів впливу на процеси формування та розвитку трудових колективів, соціальні процеси, що відбуваються в середині них, структуру зв'язків споживачів, інтереси, стимули, соціальне завдання.

Соціальний вплив - формування і розвиток виробничого колективу, трудової і творчої активності працівників, інтересів духовних та світогляду.

Психологічний вплив - регулювання взаємовідносин між членами колективу з метою створення сприятливого психологічного клімату. Включає інформованість про результати праці, моральні спонукання до творчості, ініціатива, активність якісної праці, врахування психологічних особливостей працівників, забезпечення перспективного, соціального й професійного росту, справедливість матеріального стимулювання, підбір працівників з врахуванням психологічних характеристик.

Однією з форм є естетизація виробничого середовища тобто реалізація працівників і методів прекрасного у діяльності.

При організації управління на підприємстві слід зосередити увагу на гармонійному поєднанні вище зазначених методів.

Важливою умовою є поінформованість працівників на всіх рівнях. Робітники МПП ТзОВ "Продекологія" мають чітко усвідомлювати покладені на них завдання та відповідальність. Будь - які зміни, нововведення доводяться до відома, підтверджуються документально.

Ефективне залучення економічних методів неодмінно веде до досягнення поставлених цілей та головної з них - максимізація прибутку та мінімізація витрат, пов'язаних з діяльністю підприємства.

Основи операційного менеджменту. Операційний менеджмент є центральною ланкою підприємства і створюється на основі раціонального (вертикального і горизонтального) розподілу праці та поєднання в часі і просторі предметів, засобів і самої праці. За допомогою операційної функції проводиться сукупність дій з переробки ресурсів і постачання результатів діяльності в зовнішнє середовище.

Операційна система складається з трьох підсистем:

· переробної - виконує продуктивну роботу безпосередньо пов'язану з перетворенням вхідних ресурсів у вихідні результати;

· забезпечення - непов'язана безпосередньо з виробництвом виходу, але виконує необхідні функції забезпечення переробної системи;

· планування і контроль - отримує інформацію із зовнішнього і внутрішнього середовища про стан переробної підсистеми та підсистеми забезпечення, опрацьовує цю інформацію й видає рішення про те, як має працювати переробна підсистема.

Структура управління операційною системою охоплює всі можливі дії, процеси, прийоми, пов'язані з безпосереднім наданням послуг ремонту та виготовлення нових меблів.

Основний зміст операційного менеджменту полягає у виконанні таких функцій:

§ планування - конкретизація і забезпечення завдань, встановлених поточним планом (уточнення обсягу, переліку послуг, встановлення декадних графіків, виробничих програм);

§ оперативний контроль зіставлення фактичних параметрів технології та послуг, даних про хід надання послуг та продаж з нормативними величинами;

§ оперативний аналіз - своєчасна оцінка безперервного ходу виробництва, виявлення причин відхилень процесу виробництва від запланованих (надання послуг) .

Для забезпечення організаційно-економічної стійкості підприємства необхідно комплексно розглянути всі підрозділи, які беруть участь у здійсненні логістичного циклу.

4.1 Проектування функціональних служб

Оцінюючи ступінь координації діяльності підрозділів у процесі управління матеріальними і інформаційними потоками підприємства у межах логістичної концепції можна виділити два напрями її вдосконалення:

Перший - пов'язаний з посиленням міри взаємодії між різними функціональними дільницями завдяки поліпшенню планових і контрольних процедур, економічних механізмів.

Другий - полягає в досягненні необхідного рівня координації через організаційну перебудову в структурі управління або підприємства в цілому.

Функціональне наповнення кожного підрозділу підприємства може стати таким, щоб можна було повною мірою забезпечити його діяльність усіма необхідними для нього функціями.

Так на вході заготівельного цеху формуються вказівки вищого керівництва, планово-економічного відділу. Зокрема, до даного лінійного підрозділу може надходити:

1. рішення вищого керівництва щодо збільшення обсягів заготівлі сировини;

2. проведення планових заходів по техніці безпеки;

Виходом є кількість сировини заготовленої для виробництва меблів.

Для ефективного функціонування лінійного підрозділу - заготівельний цех на МПП ТзОВ "Продекологія" слід:

- визначити необхідну кількість робочих місць на основі загальної трудомісткості виконання робіт у межах підрозділу за фіксований проміжок часу;

- встановити ефективний фонд робочого часу одного працівника, з врахуванням нормованих перерв;

- розрахувати необхідну кількість працівників на кожній операції технологічного процесу.

Слід вибрати ефективний спосіб розподілу повноважень і відповідальності в межах однорідної функціональної діяльності. Зміст завдань, які доводиться вирішувати менеджеру, а отже, широта їх повноважень залежить від зовнішнього середовища.

4.2 Розробка посадових інструкцій службовців.

Посадова інструкція - це організаційно-розподільчий документ, що регламентує роботу виконавця й визначає його компетенцію. Посадові інструкції розробляються по всіх управлінських посадах та спеціальностях. У розробці її використовують такі документи:

· положення про структурний підрозділ;

· кваліфікаційні характеристики;

· технологічні схеми виконання управлінських робіт;

· інформація, отримана під час аналізу змісту робіт.

Посадова інструкція має такі розділи:

1. Загальні положення;

2. Функції;

3. Обов'язки;

4. Права;

5. Відповідальність.

Інструкції переглядаються в разі зміни функцій підрозділу та зміни функцій працівника. Вони розробляються за участі виконавця й керівника підрозділу, із залученням працівників кадрової служби.

Керівник підприємства діє на основі статуту підприємства та законодавчих актів. Керівники підрозділів діють на основі положення про підрозділи, тому для них посадову інструкцію можна не розробляти. Затверджує посадову інструкцію керівник підприємства або його заступник.

Опишемо посадову інструкцію головного бухгалтера. Основні відомості з неї:

1.Загальні положення.

1.1.Здійснює керівництво організацією обліку фінансово-господарської діяльності об'єднання на основі положення про головних бухгалтерів.

2.Обов'язки.

2.1.Організовувати правильну постановку і достовірність бухгалтерського обліку і звітності.

2.2.Здійснювати контроль за економією і господарським розрахунком.

2.3.Забезпечувати правильну і раціональну організацію обліку фінансово-господарської діяльності товариства.

2.4.Забезпечувати раціональну організацію бух.обліку на основі максимальної централізації.

2.5.Організовувати правильний і своєчасний облік засобів підприємства.

Встановлення достовірно і вчасно розміри витрат виробництва і обліку. Виконання кошторисних видатків.

2.6.Розробляти інструкції, укази по організації і веденню бух.обліку.

2.7.Контроль за своєчасністю проведення інвентаризації.

2.8.Забезпечувати своєчасне стягнення дебеторської та кредиторської заборгованості.

3.Права.

Має право:

3.1.Давати вказівки і розпорядження з питань бух.обліку і звітності.

3.2.Підписувати документи, що служать основою для прийому і видачі грошей, товарно-матеріальних цінностей.

4.Відповідальність.

4.1.За правильну організацію бух.обліку.

4.2.Своєчасне виконання вказівок і розпоряджень вищестоящих організацій.

4.3.Збереження бухгалтерських документів.

6. Організація комунікаційного процесу на МПП ТзОВ "Продекологія"

Комунікація - це обмін інформацією, її змістом між двома і більше людьми. Комунікації є процесами зв'язку працівників, підрозділів, організацій та ін.

Комунікації виникають:

* між організацією і зовнішнім середовищем (обмін інформацією зі споживачами йде через рекламу, з державою -- через звіти; під дією зовнішнього оточення проводяться наради, обговорення, телефонні переговори, відео стрічки та ін.);

* між рівнями, підрозділами та працівниками організації.

Носіями інформації є документи, графіки, магнітофонні стрічки, плакати, схеми. Документація - письмове надання інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності й розумової діяльності людини, носієм якої вони є. При організації діяльності слід розробити систему діловодства функціями якого є:

· попередній розгляд і облік документів;

· довідково-інформаційне обслуговування;

· контроль за виконанням;

· вдосконалення (раціоналізація) документообігу;

· експедиційна обробка та транспортування документів.

Комунікаційний процес - обмін інформацією між двома і більше людьми, працівниками з метою розв'язання проблеми. Складовими процесу комунікації є:

· відправник (джерело) - той, хто генерує ідеї, збирає інформацію і передає її;

· повідомлення - інформаційна ідея, яка за кодова з допомогою символів;

· канал - засіб передачі інформації;

· отримувач (споживач) - особа, для якої призначена інформація.

Компонентами інформаційної системи підприємства є банк і відповідні бази даних, використовувана мова (сукупність знаків і класифікаторів), а також комплекс медалей і програм, що забезпечують роботу з даними.

З позиції системного підходу інформаційний менеджмент має охоплювати планування, організацію, координацію та контроль інформаційної діяльності і процесів, а також комунікації в середині підприємства з метою поліпшення його роботи. При цьому передбачається цілеспрямоване використання інформації як ресурсу.

На МПП ТзОВ "Продекологія" будуть застосовуватись як внутрішні так і зовнішні засоби зв'язку. Останні будуть здійснюватись за допомогою телефону (факсу) та через посильних. Внутрішні засоби зв'язку будуть реалізовуватись переважно по телефону, рідше через посильних. Промоделюємо для прикладу один із комунікаційних процесів, який буде застосовуватись на виробництві.

За допомогою зовнішніх засобів зв'язку на підприємство поступила інформація, щодо введення нових міжнародних стандартів стосовно виготовлення ряду виробів деревообробної промисловості. У зв'язку з цим начальник відділу контролю готує документ про впровадження міжнародних стандартів і за згодою директора МПП ТзОВ "Продекологія" він займається впровадженням їх у виробництво. З цією метою він уточнює документ з заступником з виробництва, інженером з охорони праці та техніки безпеки і безпосередньо з своїм заступником. Останній в свою чергу веде переговори з начальником супутнього виробництва щодо дотримання введених стандартів та контролю якості виготовленої при цьому продукції. Після цього начальник відділу контролю доповідає керівнику підприємства про успішне чи неуспішне введення даних стандартів у виробництво.

Застосування методів і прийомів інформаційного менеджменту на підприємстві дає змогу підвищити ефективність наявних інформаційних систем, уникнути невиправданих витрат і підвищити конкурентоспроможність.

7. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на МПП ТзОВ "Продекологія"

Управлінське рішення - процес, який реалізується суб'єктом управління і визначає дії, спрямовані на вирішення поставленого завдання в наявній чи спроектованій ситуації. Будь-яке управлінське рішення має:

· Суб'єкт, тобто особу або орган, що приймають рішення;

· Об'єкт, тобто трудовий колектив або окремі працівники, які повинні виконувати це рішення;

· Предмет, тобто зміст рішення, в якому визначається що потрібно робити, як саме і що в результаті треба отримати.

За допомогою рішень на МПП ТзОВ "Продекологія":

· встановлюються цілі діяльності;

· закріплюються люди за посадами і робочими місцями;

· визначаються функції, права й відповідальність працівників;

· встановлюються правила поводження на роботі;

· розробляється система заходів що до заохочення працівників і стягнення;

· розподіляються ресурси - матеріальні, трудові, фінансові;

· оцінюється якість послуг.

Потреба у прийняті управлінського рішення виникає у зв'язку з обставинами зовнішніми (припис вищої організації, регулювання взаємовідносин з підприємствами) і внутрішніми (відхиленням від заданих параметрів, виникнення вузьких місць, виявлення резервів, заохочення працівників). Рішення мають відповідати вимогам: обґрунтованість, своєчасність, здійсненність, економічність, точність формулювань, ефективність.

Технологія прийняття управлінського рішення має охоплювати такі стадії: Стадія підготовки - проводиться економічний аналіз ситуації на мікро- і макрорівні, що поєднує пошук, збір, опрацювання інформації, виявлення і формулювання проблем, які потребують розв'язання. Стадія ухвалення - здійснюється розробка та оцінка альтернативних рішень; добір критеріїв ухвалення оптимального рішення, вибір і прийняття найкращого рішення. Стадія реалізації - розробляються заходи для конкретизації рішення і доведення його до виконавців; здійснюється контроль за його виконанням; вносяться необхідні корективи; дається оцінка результату.

Прискорити процес прийняття рішень і підвищити їхню якість можна, дотримуючись таких рекомендацій:

· - формулювання проблем, розробка та вибір рішення мають бути с концентровані на тому рівні ієрархії управління, де для цього є відповідна інформація;

· - інформація повинна надходити від усіх підрозділів фірми, що перебувають на різних рівнях управління і виконують різноманітні функції;

· - вибір і ухвалення рішення мусять віддзеркалювати інтереси й можливості тих рівнів керування, на які покладатиметься виконання рішення або які заінтересовані в його реалізації.

Успішне керівництво реалізацією його рішень потребує не лише раціонального розподілу робіт між підлеглими, але й здатності налаштовувати їх на виконання завдань, виявлення ініціативності. У менеджменті доцільно використовувати всі форми зовнішнього впливу на працівника. Ефективність управлінських рішень залежить від своєчасності здійснення коригувального впливу органу управління в разі зміни умов реалізації рішень. Тому важливим завданням менеджера є організація надійного зворотного зв'язку, який здійснюють за допомогою контролю. У процесі контролю враховують можливі помилки, прорахунки, корегують рішення, усувають вплив факторів, що порушують запланований хід виробничого процесу. При цьому не лише перевіряють фактичне використання рішення, а й уточнюють і доповнюють самі рішення, вживають дієвих заходів щодо усунення виявлених недоліків.

8. Організація управлінської праці

Менеджери - категорія працівників, які професійно здійснюють управління людьми, вони відповідальні за отримання результатів від конкретних зусиль інших людей, котрі працюють як індивідуально, так і об'єднані в групи.

До менеджера передусім пред'являється вимоги високого професіоналізму й компетентності. Він повинен поєднувати риси висококваліфікованого фахівця, що володіє технічними та економічними знаннями, та організатора діяльності, який виконує адміністративні функції.

Характер праці менеджера визначається тим, що він реалізує функцію керівництва. При цьому перед ним постає завдання - інтегрувати систему керування в єдину цілу, координувати дії її ланок.

Керівництво спільною діяльністю людей полягає як у взаємозв'язку, єдиноначальності, так і в самоврядуванні групи. Діяльність керівника здійснюється у складі спільної діяльності соціально-економічної системи. Усі виконавчі організаційні та адміністративні функції можуть концентруватись в руках керівника вищої ланки або делегуватися низовим щаблям посадової ієрархії, допоміжним підрозділам, функціональним службам.

8.1. Організація робочого місця менеджера

Останнім часом організація та обслуговування робочих місць працівників автомату управління, створення відповідних умов для їх праці набувають дедалі більшого значення. З кожним роком збільшується обсяг оброблюваної в процесі управління інформації, дедалі ширше застосовується засоби механізації та автоматизації робіт-від простої оргтехніки до складних ЕОМ, виникають нові професії, поглиблюються поділ, кооперація та спеціалізація праці. Все це потребує певної організації робочих місць, їх планування, устаткування, створення оптимальних умов для праці.

Існують певні вимоги до організації робочих місць. Інформаційні вимоги охоплюють комплекс заходів з інформаційного забезпечення робочого місця. До них відносять і визначення обсягів і структури інформації, яка надходить на робоче місце, обробляється на ньому, створюється і передається на інші робочі місця і проектування інформаційних потоків, у систему яких включене робоче місце.

Інформація, яка концентрується на певному робочому місці, повинна відповідати загальним принципам наукової організації управлінської інформації та бути достатньою для виконання службових обов'язків працівником.

Економічні вимоги передбачають таку організацію робочого місця в апараті управління, при якій витрати на утримання робочого місця мінімальні, проте достатні для його функціонування. Доцільно також перевірити робоче місце за критерієм оптимальності: ефект від діяльності працівника на робочому місці повинен перевищувати витрати на утримання робочого місця працівника.

Естетичні вимоги. Продуктивні праці значною мірою залежить від елементів зовнішнього оформлення середовища, в якому робітник працює.

Технічні умови. Для будь-якої праці, в тому числі для праці менеджера, насамперед необхідний певний простір. Це площа, на якій встановлюють необхідні меблі та устаткування, яку займає сам працівник, а також площа проходів до столу.

З врахуванням цих умов діючі санітарні норми (СН) встановлюють такі розміри робочих площ для різних категорій службовців, м2:

керівники підприємств -- 24-54;

заступники керівників -- 12-35;

керівники відділу -- 8-24.

Однак ці норми можуть бути лише орієнтовними при організації та плануванні робочих місць.

На МПП ТзОВ "Продекологія" механізація і автоматизація управлінської праці здійснюється у двох напрямах:

впровадження сучасної обчислювальної техніки;

2. впровадження засобів оргтехніки та оперативної поліграфії.

Необхідні засоби оргтехніки:

- засоби складання документів (друкарські машини, комп'ютери, диктофонна техніка);

- засоби копіювання та оперативного розмноження документів (фотографічні, діазо графічні, електрографічні засоби, мікро копіювання, термографічне копіювання, оперативна поліграфія)

- засоби обробки документів (фальцювальні, аркушепідберальні, паперознищувальні машини, ламінатори, зшивачі, нумератори, конвертовідкривачі)

- засоби зберігання, пошуку та транспортування документів (ящики, папки, шафи)

- технічні засоби зв'язку

8.2. Забезпечення умов техніки безпеки та охорони праці на робочому місці

Для забезпечення оптимальних умов праці застосовують ергономічні вимоги. Все, що оточує людину, створюючи її робоче середовище, -- меблі, приміщення, устаткування, машини, механізми та інші знаряддя праці, - повинно відповідати вимогам ергономіки та бути максимально пристосованими до людини, до її фізичної, фізіологічної, естетичної природи.

Гігієнічні вимоги -- це вимоги до освітлення робочих місць, повітрообміну, температурного режиму (18°С при кратності повітрообміну 1,5 за год.). Умови праці апарату управління характеризується також режимом його праці. Основні вимоги до режиму робот фіксуються у правилах внутрішнього розпорядку.

Дотримання встановлених вимог, норм та приписів є найкращою охороною праці працівників.

8.3 Витрати на управління підприємством та ефективність управлінської праці

Поділ праці - процес відокремлення різних видів діяльності, спеціалізація працівників на виконанні певного кола функцій, за якої окремі працівники виконують різні роботи або операції, що доповняють одна одну.

Функціональний поділ праці - поділ персоналу підприємства на функціонально однорідні групи відповідно до тих функцій, які вони виконують (за професіями та спеціальностями).

Технологічний поділ праці - диференціація працівників і робіт за ознакою їх технологічної однорідності - спочатку по стадіях переділах з утворенням відповідних цехів, а потім - по фазах з утворенням спеціалізованих дільниць, поточних ліній. Фази у свою чергу складаються з виробничих операцій.

Кваліфікаційний поділ праці - здійснюється у робітників виходячи зі складності виконання ними трудових функцій, у ІТП і службовців - зі складності та відповідальності функцій і робіт, які вони виконують.

Безпосередній наслідок поділу праці - кооперація - об'єднання окремих виконавців для досягнення спільної мети діяльності. Виражається у вигляді: міжцехова, між дільнична і внутрішньо дільнична кооперація.

Нормування праці є важливою складовою її організації, тісно пов'язане з іншими елементами НОП. Воно передбачає встановлення необхідних затрат праці на основі вивчення і проектування раціональних трудових процесів. Важливими засадами нормування праці є забезпечення прогресивності норм, встановлення норм на всі види праці, охоплення нормування всіх працівників.

Результат процесу праці в значній мірі залежить від досконалості прийомів і методів праці, які є важливим елементом трудового процесу необхідною умовою розвитку та розширення суспільного виробництва на шляху до ринкової економіки.

Впровадження раціональних прийомів і методів праці передбачає: реалізацію розроблених організаційно-технічних засобів; навчання інструкторів раціональних прийомів і методів праці; навчання виконавців раціональних прийомів, методів праці; корегування виробничих завдань з урахуванням проведеної раціоналізації трудового процесу; виробничий інструктаж робітників, контроль за виконанням ними запроектованих прийомів і методів праці; обчислення фактичної економічної ефективності впровадження запроектованих прийомів та методів.

Ефективність роботи щодо вивчення та поширення передового досвіду буде значно більшою, якщо поєднуватися з підготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів. Підвищення кваліфікації робітників на МПП ТзОВ "Продекологія" здійснюється за рахунок підприємства і здебільшого на самому підприємстві за допомогою виробничо-технічних курсів, навчання робітників других та суміжних фахів, курсів цільового призначення, школи передового досвіду. Формою підвищення кваліфікації є також виробничі відрядження та екскурсії на споріднені підприємства з метою взаємного обміну передовим досвідом роботи, науково-технічні конференції і ділові зустрічі, організація виставок та ярмарок передового досвіду організації діяльності та праці.

Таблиця 8.1 Організація праці менеджерів

№ п/п

Напрями організації праці

Приклади організації праці за напрямами

Менеджерів вищого рівня

Менеджерів середнього рівня

Менеджерів низової ланки

1.

Поділ та кооперування управлінської

праці

5%

3%

1%

2.

Організація і обслуговування робочих місць менеджерів

20%

11%

25%

3.

Нормування управлінської праці

-

8%

1%

4.

Підвищення кваліфікації працівників

4%

6%

7%

5.

Впровадження передових методів і прийомів праці

1,5%

9%

-

Висновки: навіть оснащене всім необхідним і раціонально оснащене робоче місце у процесі діяльності постійно чи періодично потребує забезпечення матеріалами, енергією, інструментом, потребує ремонтів і налагодження устаткування та багато іншого. Від того, чи своєчасно й ефективно це робиться, залежить рівень продуктивності праці робітників, ритмічність діяльності (надання послуг).

Висновки

Після написання курсової роботи можна зробити такі висновки:

1. Організація - група людей, діяльність яких координується (свідомо або спонтанно) для досягнення певної мети або цілей. В українському законодавстві організації, які мають статус юридичної особи, називають підприємствами.

Формальні організації - групи людей, діяльність яких свідомо планується, організується, мотивується з метою досягнення певної мети або цілей.

Організація є системою, тобто сукупністю взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення, що має властивості складових елементів.

2. Внутрішнє середовище - це та частина загального середовища, яка перебуває в межах організації. Внутрішнє середовище інтерпретується як універсальне, незалежне від організаційно-правової форми організації, й об'єднує всі функціональні сфери її діяльності: маркетинг, виробництво, фінанси, кадри, дослідження й розвиток. Сильні сторони є перевагами, які організація використовує в конкурентній боротьбі та прагне максимально зміцнити. Слабкі сторони мають перебувати під постійним контролем керівництва з метою їх усунення. Макрооточення створює загальні умови діяльності організації і переважно немає специфічного впливу на конкретну організацію, однак рівень впливу стану оточення на організації різний. Аналіз макрооточення передбачає вивчення впливу таких компонент: демографічної, економічної, технологічної, політико-правової та соціально-культурної.

3.Формування стратегії розвитку підприємства дозволяє визначити напрямок поведінки на ринку з врахуванням умов зовнішнього середовища, та вірогідного характеру їх зміни; оцінити конкурентоспроможність та стратегічні конкурентні переваги підприємства, сформулювати глобальну ціль його діяльності та цілі нею визначені; визначити ресурси, які необхідно залучити для досягнення поставлених цілей та забезпечити їх найбільш ефективне використання.

4. Під структурою управління організацією розуміється упорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, які знаходяться між собою в сталих відношеннях, що забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного цілого. Елементами структури є окремі робітники, служби та інші ланки апарату управління, а відношення між ними підтримуються завдяки зв'язкам, що прийнято поділяти на горизонтальні і вертикальні. Створення структури є важливим елементом в організаційній діяльності фірми. Вибір ефективної методики департаментації і формування усього комплексу організаційних структур - також життєво важливий елемент в діяльності менеджерського корпуса.

5. Методи менеджменту - це сукупність способів і прийомів впливу на колектив і окремих виконавців із метою активізації ініціативи та творчого підходу всього персоналу в процесі практичної діяльності. Особлива роль методів менеджменту полягає в тому, щоб створити умови для чіткої організації процесу управління, використання сучасної техніки та прогресивних технологій організації праці, забезпечити їх максимальну ефективність при досягненні поставлених задач та цілей відповідно до стратегії розвитку.

6. Операційний менеджмент є центральною ланкою підприємства і створюється на основі раціонального (вертикального і горизонтального) розподілу праці та поєднання в часі і просторі предметів, засобів і самої праці. За допомогою операційної функції проводиться сукупність дій з переробки ресурсів і постачання результатів діяльності в зовнішнє середовище.

7. Комунікація - це обмін інформацією, її змістом між двома і більше людьми. Комунікації є процесами зв'язку працівників, підрозділів, організацій та ін.

8. Управлінське рішення - процес, який реалізується суб'єктом управління і визначає дії, спрямовані на вирішення поставленого завдання в наявній чи спроектованій ситуації.

9. Менеджери - категорія працівників, які професійно здійснюють управління людьми, вони відповідальні за отримання результатів від конкретних зусиль інших людей, котрі працюють як індивідуально, так і об'єднані в групи.

10. Поділ праці - процес відокремлення різних видів діяльності, спеціалізація працівників на виконанні певного кола функцій, за якої окремі працівники виконують різні роботи або операції, що доповняють одна одну.

Функціональний поділ праці - поділ персоналу підприємства на функціонально однорідні групи відповідно до тих функцій, які вони виконують (за професіями та спеціальностями).

Технологічний поділ праці - диференціація працівників і робіт за ознакою їх технологічної однорідності - спочатку по стадіях переділах з утворенням відповідних цехів, а потім - по фазах з утворенням спеціалізованих дільниць, поточних ліній. Фази у свою чергу складаються з виробничих операцій.

Кваліфікаційний поділ праці - здійснюється у робітників виходячи зі складності виконання ними трудових функцій, у ІТП і службовців - зі складності та відповідальності функцій і робіт, які вони виконують.

Менеджери повинні створювати такі ситуації, які дозволяли б працівникам відчувати, що вони можуть задовольнити свої потреби. З метою підвищення ефективності використання праці працівників будуть проведені такі матеріальні і моральні заходи, як преміювання, нагородження грамотами у відповідності до виробничо-господарської діяльності, за виконання найбільш важливих та відповідальних робіт. Ще однією формою матеріального стимулювання праці є комісійні, розмір яких визначається на основі нормативу у % до показника, покращенню якого сприяє трудова діяльність працівника.

Список використаної літератури

1. Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик: Посібник - К.: КНЕУ, 1998.

2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту . - Львів. "Світ", 1995.

3. Гончаров С.М., Дупляк В.Д. Основи менеджменту та маркетингу. - К.: 1992.

4. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту: Посібник. - Львів, 2000.

5. Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу: Посібник. - К.: КНЕУ, 1998.

6. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент. - Львів, 1995.

7. Мартиненко Н.М. Менеджмент фирмы. - К.: 1995.

8. Менеджмент організацій: Підручник. / за ред. Федулової Л.І. - К.: "Либідь", 2003.

9. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М: "Дело", 1993.

10. Методичні вказівки до вивчення теоретичної частини курсу "Менеджмент" студентами спеціальності 7.0501106 "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання/ Окорський В.П. - Рівне: РДТУ, 2000. Шифр 101-10.

11. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посібник - К. "Академія", 2001.

12. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. - К. 1995.


Подобные документы

 • Вибір організаційно-правової форми підприємства на прикладі ПП "Дизайн+". Формування функцій менеджменту. Розгляд сильних та слабких сторін підприємства. Опис організації та проектування операційних систем, комунікаційного процесу та управлінської праці.

  курсовая работа [336,4 K], добавлен 18.05.2014

 • Формування і використання функцій менеджменту на підприємстві ВАТ "Геотехнічний інститут". Розробка механізмів прийняття управлінських рішень. Проектування комунікацій в готельному комплексі. Механізми управління організацією. Ефективність менеджменту.

  курсовая работа [155,0 K], добавлен 23.10.2007

 • Організація як об'єкт управління. Основні види ресурсів організації. Загальна системна модель організації. Горизонтальний та вертикальний поділ праці. Чотири основних функції менеджменту. Основні складові менеджменту. Спільні ознаки діяльності менеджера.

  презентация [345,6 K], добавлен 20.05.2011

 • Характеристика моделей менеджменту. Підходи до оцінювання ефективності менеджменту. Основні напрями діяльності менеджера. Напрямки підвищення ефективності управлінської праці на ТОВ "ЛАРОС", вимоги до професійної компетенції менеджерів підприємства.

  курсовая работа [630,5 K], добавлен 21.03.2012

 • Сутність і концепції визначення ефективності управління. Удосконалення системи менеджменту організації на підприємстві. Напрямки підвищення ефективності управлінської праці. Основна мета атестації. Структура інтелектуального капіталу ВАТ "Миколаївцемент".

  курсовая работа [64,4 K], добавлен 09.10.2014

 • Сутність і зміст функцій менеджменту, їх види. Інструментарій методів та моделей управління. Аналіз наукових підходів та моделей ефективного менеджменту, засоби винагороди. Використання і напрямки вдосконалення методів менеджменту підприємства "Артеміда".

  курсовая работа [49,6 K], добавлен 21.03.2012

 • Еволюція розвитку та сучасні підходи до формування функцій менеджменту; оцінка впливу зовнішнього середовища на їх розвиток. Вивчення взаємодії функцій планування і організації праці керівника. Мотивація і контроль діяльності в процесі управління.

  курсовая работа [165,0 K], добавлен 02.03.2011

 • Сутність і рівні менеджменту, історія розвитку, його методологічні основи, планування як інструмент. Організація і структура управління на підприємстві. Мотивація управління підприємством. Прийняття управлінських рішень. Культура і стиль управління.

  учебное пособие [330,6 K], добавлен 01.04.2012

 • Сутність системи менеджменту на підприємстві, її головні цілі та завдання. Формування функцій менеджменту в організації: планування діяльності, мотивація і контроль персоналу. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень й вдосконалення керівництва.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 13.10.2012

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розробка пропозиції з удосконалення керівництва, механізмів прийняття управлінських рішень. Оцінка ефективності систем менеджменту.

  курсовая работа [319,5 K], добавлен 28.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.