Розробка системи менеджменту в ПП "Дизайн+"

Вибір організаційно-правової форми підприємства на прикладі ПП "Дизайн+". Формування функцій менеджменту. Розгляд сильних та слабких сторін підприємства. Опис організації та проектування операційних систем, комунікаційного процесу та управлінської праці.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 18.05.2014
Размер файла 336,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

 • Вступ
 • Розділ 1. Вибір організаційно-правової форми підприємства
 • Розділ 2. Оцінка внутрішнього та зовнішнього середовища організації за умов обраної стратегії її розвитку
 • 2.1 Внутрішнє середовище: сильні та слабкі сторони
 • 2.2 Зовнішнє середовище: вплив та можливості
 • Розділ 3. Формування функцій менеджменту в "Дизайн+"
 • 3.1 Обґрунтування стратегії підприємства та стратегічних цілей його підрозділів
 • 3.2 Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту
 • 3.3 Матеріальне і моральне стимулювання працівників
 • 3.4 Система контролювання виробничих процесів
 • Розділ 4. Організація та проектуваня функціональної служби
 • 4.1 Проектування функціональних служб
 • 4.2 Розробка посадових інструкцій посадовців
 • Розділ 5. Організація комунікаційного процесу в організації
 • Розділ 6. Організація управлінської праці
 • 6.1 Організація робочого місця менеджера
 • 6.2 Забезпечення умов техніки безпеки та умов праці на робочому місці
 • 6.3 Механізація та автоматизація управлінської праці
 • 6.4 Витрати на управління організацією та ефективність управлінської праці
 • Висновки та пропозиції
 • Список використаної літератури

Вступ

На сучасному етапі розвитку економіки України та всіх її важливих елементів змінюється суть організаційних, управлінських, соціально-економічних відносин як у системі державного управління, так і на рівні окремого підприємства. Тому досить важливого значення в такій ситуації набуває саме менеджмент як управління.

Перехід до ринкових відношень вимагає трансформації системи управління. Таким чином необхідний розгляд нової системи управління, адекватної тій, яка склалась. Ринок потребує, як продуманої господарської роботи, так і надійної теоретичної основи. Особливу актуальність мають питання менеджменту теоретичні та практичні.

Основна функція менеджменту - організація режиму функціонування суб`єкту, що залежить від управлінського продукту. Чим краще управлінський продукт, тим краще функціонує і дає позитивні результати організація (фірма). Сучасний менеджмент включає дві невід'ємні частини: теорію керівництва; практичні способи ефективного управління, або мистецтво управління. Він включає різні способи рішення задач: конкретні методи рішення задач управління, моделювання управлінських процесів, інформаційне і технічне забезпечення прийняття рішень і інше. Успішна підприємницька діяльність неможлива, якщо в організації (на підприємстві) не впроваджуються нововведення.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що на даний час широко розглядається питання злагодженого впливу системи менеджменту на діяльність організацій, адже вона пронизує майже всі її сфери діяльності сучасного ринку, не винятком є і діяльність ПП "Дизайн+".

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Об'єктом роботи є безпосередньо підприємство, а точніше - управлінський процес на ньому, його забезпечення і передумови ефективності.

Метою курсової роботи є розробка системи менеджменту в ПП "Дизайн+". Виходячи з мети роботи були встановлені та виконані наступні завдання:

- вибір організаційно-правової форми підприємства;

- формування функцій менеджменту;

- розгляд сильних та слабких сторін підприємства;

- вивчення впливу та можливостей організації;

- опис організації та проектування операційних систем ПП "Дизайн+";

- опис організації комунікаційного процесу ПП "Дизайн+";

- організація управлінської праці ПП "Дизайн+".

Розділ 1. Вибір організаційно-правової форми підприємства

Підприємство - це самостійний господарський суб'єкт створений підприємцем або об'єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб і одержання прибутку.

Офіційно підприємством вважається самостійний господарюючий суб'єкт із правами юридичної особи. Підприємство робить який-небудь товар або надає послуги, тобто займається економічною діяльністю.

Обґєктом дослідження даної курсової роботи являється приватне підприємство "Дизайн+". Підприємство займається наданням дизайнерських послуг, зокрема дизайн інтер'єру та ландшафтний дизайн.

Організаційно-правова форма господарювання - це форма здійснення господарської діяльності з відповідною правовою основою, яка визначає характер взаємовідносин між засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності по зобов'язанням підприємства, порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування тощо.

За організаційно правовою формою підприємство є приватним.

Перевагами такої форми є:

· відсутність закріпленого в законодавстві мінімального статутного капіталу та порядку його внесення. Таким чином, статутний капітал приватного підприємства може складати як 1 гривню, так і 100 тис. гривень, в залежності від побажань засновника такого підприємства.

· засновники приватного підприємства відповідають перед кредиторами за своїми зобов'язаннями в межах майна свого підприємства.

· можливість самостійного визначення засновниками принципів і механізмів управління підприємством.

менеджмент комунікаційний управлінська праця

· засновники не відповідають за зобов'язаннями підприємства, а несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю підприємства, у межах вартості своїх вкладів.

· здійснення господарської діяльності з використанням найманої праці чи без її використання.

Предметом дослідження є складові системи менеджменту на підприємстві по наданню дизайнерських послуг.

Приватне підприємство "Дизайн +" розташоване в місті Рівне.

Головною метою підприємства є надання дизайнерських послуг де основним є дизайн інтер'єру, а також ландшафтний дизайн. Надавати споживачам необхідні послуги інтер'єрного чи ландшафтного дизайну буде висококваліфікований персонал який працює на ПП "Дизайн +".

Місія ПП "Дизайн +" - задовольнити потребу споживача якісним наданням послуг і отримати від цього максимальний прибуток.

Приватне підприємство "Дизайн +" здійснює свою діяльність на основі Конституції та законів України, а саме:

1. " Господарський кодекс України " - визначає основні засади господарювання в Україні та регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання;

2. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ";

3. Закон України "Про підприємництво", 1991, №14, зі змінами та доповненнями.

4. "Податковий кодекс України"

5. Статут ПП "Дизайн +". Установчий документ, на основі якого діє підприємство.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство діє, зазвичай, на основі статуту.

Таблиця 1.1

Загальна характеристика ПП " Дизайн + "

№ з/п

Параметр, який характеризується

Зміст та особливості

1

Форма підприємства

Приватне підприємство - юридична особа, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців або осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці [ст.113 ГКУ]. Приватне підприємство - організаційна форма ведення підприємницької діяльності та некомерційної господарської діяльності, шляхом створення юридичної особи.

2

Профіль

Надання дизайнерських послуг

3

Види діяльності

Надання дизайну інтер'єрів та ландшафтного дизайну

4

Форма власності

Приватна

Розділ 2. Оцінка внутрішнього та зовнішнього середовища організації за умов обраної стратегії її розвитку

Оцінюючи середовище будь-якої організації потрібно врахувати його неоднорідність, оскільки воно складається з двох частин. Перша частина середовища, в якому функціонує організація, називається мікросередовищем, до складу якого входить внутрішнє середовище організації та найближче оточення. Макросередовище, яке об'єднує більш віддалені сили, що не піддаються прямому управлінню з боку організації, є другою частиною. Його часто називають зовнішнім середовищем, оскільки воно включає все те, що стосується діяльності організації і знаходиться поза його межами.

2.1 Внутрішнє середовище: сильні та слабкі сторони

Внутрішнє середовище організації - це сукупність компонентів, пов'язаних між собою за допомогою певних структур у межах організації. Внутрішнє середовище не залежить від організаційно-правової форми організації та об'єднує всі функціональні сфери її діяльності: маркетинг, виробництво, фінанси, кадри, дослідження й розвиток. Аналіз передбачає виявлення тих аспектів діяльності, від яких залежить ефективність роботи підприємства, використання наявних потужностей і потенціалів, собівартість і якість продукції чи послуг.

Характеристика кадрів

На будь-якому підприємстві ключовим є людський фактор - люди, які на ньому працюють, тобто персонал - основний, постійний штатний склад кваліфікованих працівників, який формується і змінюється під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів.

Кадрова політика - це управління трудовим колективом та основними його функціями. Управлінський персонал є кваліфікованим, кваліфікація робітників є високою, кожен із них має відповідну вищу або спеціальну освіту та досвід роботи.

Плинність кадрів - це сукупність звільнень працівників за власним бажанням або за прогули та інші порушення трудової дисципліни. Запобігти зростанню плинності фахівців допоможе розуміння кадровиком ступеня задоволеності персоналу їх роботою і їх лояльності до компанії. Правда для з'ясування цих питань необхідно проводити повноцінне профільне дослідження - роботу з персоналом компанії, яка обов'язково повинна бути анонімною. В ідеалі цю роботу повинен проводити фахівець із зовні. Використовуються стимули для мотивування виконавців, такі як грошові винагороди, премії.

Характеристика фінансів

Активи підприємства - це майно в його матеріальній і нематеріальній формах, придбане підприємством за рахунок власних або залучених ресурсів, що перебувають у його розпорядженні та призначені для використання у фінансово-господарській діяльності з метою отримання прибутку.

Сучасний Чистий прибуток - це та частина доходу, яка залишається в компанії після того, як були погашені всі податки, виплачена зарплата співробітникам і зроблені інші обов'язкові платежі. Чистий прибуток можна від правити на розвиток виробництва.

Рентабельність капіталу - це фінансовий коефіцієнт, що характеризує ефективність використання власного капіталу. Показує яка віддача на вкладений власний капітал. Максимізація цього показника є головним завданням управління підприємством.

Оборотні кошти - це сукупність коштів підприємства, що авансуються на створення оборотних фондів та фондів обігу і забезпечення їх неперервного кругообігу.

Кредит - це побудований на довірі специфічний тип економічних відносин, які виникають між кредитором і позичальником з приводу мобілізації тимчасово вільних коштів та використання їх на умовах повернення, платності, строкового використання.

Характеристика маркетингу

ПП "Дизайн+" надає дизайнерські послуги, а саме дизайн інтер'єрів та ландшафтний дизайн. Частка ринку є значною. Реклама є одним з найважливіших елементів маркетингу, оскільки сприяє активізації надання послуг, підприємство використовує друковану рекламу в газетах, та на радіо.

Характеристика виробництва

Виробництво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Основою виробництва ПП "Дизайн+" є надання дизайнерських послуг. Надання послуг відбувається ефективно та якісно, адже на підприємстві працюють фахівці високого рівня, які в своїй роботі використовують та сучасні технології та програмні забезпечення.

Характеристика інформаційної системи

Ефективність інформаційної системи визначається порівнянням одержаних результатів від функціонування цієї системи і затрат усіх видів ресурсів, необхідних для створення, дії та розвитку цієї системи. Підприємство володіє технічними засобами обробки даних та програмним забезпеченням. Фірма оснащена сучасним обладнанням та інвентарем, яке використовують найвідоміші фірми Європи. Комп'ютерне обладнання замовляють то доставляють від іноземних постачальників.

Таким чином, проаналізувавши внутрішнє середовище, можна сказати, що дане підприємство "Дизайн+" має достатньо ресурсів для надання дизайнерських послуг в сучасних ринкових умовах.

2.2 Зовнішнє середовище: вплив та можливості

Зовнішнє середовище - це сукупність господарських суб'єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних і міждержавних інституціональних структур та інших зовнішніх умов і чинників, що діють у глобальному оточенні.

Залежно від характеру впливу на підприємстві зовнішнє середовище поділяють на середовище прямої та опосередкованої дії. Середовище прямого впливу на організацію утворюють певні суб'єкти - споживачі, конкуренти, постачальники, державні органи, фінансово-кредитні установи. Це середовище ще називають середовищем завдань, тому що до нього входять елементи, які безпосередньо пов'язані з операціями організації. Середовище непрямої дії охоплює матеріально-технічні умови, суспільні відносини та інституції, інші чинники, що впливають на організації опосередковано. Цим чинникам властивий високий рівень варіативності, невизначеності й непередбачуваності. До основних з них, за якими підприємство має уважно стежити й правильно оцінювати пов'язані з ними загрози чи зиски під час вироблення підприємницької стратегії, належать економічні, політичні, соціокультурні, науково-технологічні, екологічні й деякі інші.

До факторів зовнішнього середовища відносять: конкурентів, постачальників, споживачів, систему економічних відносин в країні, державні органи влади, законодавчі акти, партії та інші громадські організації, профспілки, міжнародне оточення, політичні обставини, стан техніки та технологій, стан економіки тощо. Всі вони особливим чином впливають на підприємства.

Конкуренти:

Ш Студія реклами "Лесько-Дизайн" займається розробкою дизайну інтер'єрів. м. Рівне, вул. Біла, 5а

Ш Приватна фірма "МБЛ Компані" проводить весь комплекс робіт по елітному дизайну інтер'єрів. м. Рівне, вул. Бахарєва, 23, оф.358

Ш Центр інтер'єрного декору та дизайну "Велес" пропонує професійні послуги дизайнерів. м. Рівне, вул. Замкова, 15

Ш Am дизайн, творча майстерня. м. Рівне, вул. Гагаріна, 39, оф.22

Ш "Зелений стиль" надає повний комплекс послуг у сфері ландшафтного дизайну. м. Рівне, вул. Дворецька, 93.

Ш "Ландшафт-сервіс" подбає про ландшафтний дизайн Вашого двору. м. Рівне.

Споживачі:

Споживачами даних послуг являються фізичні та юридичні особи, що зацікавлені у отриманні якісних дизайнерських послуг. Попит на послуги підприємства є нестабільним. Споживачі в основному розміщуються в місті Рівному, а також містечках які знаходяться поблизу Рівного.

Постачальники:

Основними постачальниками є: Арена, ТОВ - комп'ютери. ПП "Захід-меблі" - офісні меблі; Магазин "Садиба" та Магазин "Сервіс Дім"

Отже із усього вищесказаного ми можемо виділити такі переваги та недоліки, які буде наведено у таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Сильні та слабкі сторони діяльності ПП "Дизайн+"

№ з. п.

Переваги (сильні сторонни)

Недоліки (слабкі сторони)

1.

Кваліфікований персонал

Недостатність реклами

2.

Високий рівень надання послуг

Вузький асортимент продукції

3.

Зручне місце розташування

Нестабільність економічної ситуації в країні

4.

Ефективна система контролю надання послуг на підприємстві

Відсутність проведення заходів щодо підвищення кваліфікації працівників

5.

Якісне обслуговування з використанням сучасного обладнаня та інвентаря

Тиск з боку конкурентів

6.

Постійні стимулювання праці

Відсутність конкретних переваг

7.

Помірна ціна

Підвищення цін у постачальників

8.

Хороший рівень доставки сировини

Зайнятий невеликий сегмент ринку

Проаналізовані фактори внутрішнього і зовнішнього середовища в тій чи іншій мірі напрям діяльності підприємства маючи свої переваги та недоліки є конкурентоспроможним.

Розділ 3. Формування функцій менеджменту в "Дизайн+"

3.1 Обґрунтування стратегії підприємства та стратегічних цілей його підрозділів

На основі результатів дослідження сильних і слабких сторін проекту визначається місія, стратегія, загально-організаційні та оперативні цілі.

Місія - сенс існування компанії з позиції задоволення потреб клієнтів, реалізації конкурентних переваг, мотивації співробітників фірми. Визначена місія організації допомагає встановити, чим фактично займається підприємство: яка його суть, розміри, перспективи та напрямок розвитку, переваги над конкурентами.

Рис. 3.1 Послідовність та зміст визначення місії організації

Отже, місією підприємства "Дизайн +" є максимальне задоволення потреб клієнтів у наданні дизайнерських послуг, також намагання знайти індивідуальний підхід до кожного клієнта, оскільки кожен має свої смаки та побажання, пошук більш кращих можливостей для надання послуг клієнтам за оптимальними цінами.

Стратегія - це інструмент менеджерів різних рівнів для досягнення цілей фірми, також ще можна сказати, що стратегія являє собою довгострокову модель розвитку організації, яка ухвалюється для досягнення стратегічних цілей і враховує обмеження внутрішнього та зовнішнього середовища організації.

У стратегічне планування входять основні альтернативи:

· Зростання

· Обмежене зростання

· Скорочення

· Поєднання

Для ПП "Дизайн+" я обрала стратегію обмеженого зростання, оскільки вона є найбільш оптимальним варіантом і найменш ризиковий спосіб дій, за якого цілі визначаються від досягнутого. При впровадженні стратегії обмеженого зростання цілі розвитку підприємства встановлюються "від досягнутого" і коригуються з урахуванням зміни умов функціонування (темпів інфляції, рівня насиченості ринку, платоспроможного попиту тощо).

Основними перешкодами для впровадження стратегії можуть стати як внутрішні так і зовнішні ризики такі як:

Ш підвищення цін постачальниками;

Ш посилення конкуренції;

Ш неплатоспроможність покупця;

Ш нестабільність економічної ситуації в країні.

Для того щоб зменшити, а то й уникнути певних ризиків необхідно проводити роботу з ліквідації ризиків та їх джерел, тобто вкладати кошти в різні цінні папери, проводити здійснення фінансових операцій з різними банками і тому подібне.

Цілі підприємства - це визначений кінцевий стан або очікуваний результат діяльності даного підприємства, організації, групи. Для того щоб виконати місію зо допомогою розробленої стратегії необхідно створити дерево цілей.

Організаційна діяльність - це процес створення структури підприємства, яка в свою чергу, створює можливість колективу ефективно працювати над досягненням поставленої мети.

Рис. 3.2 Дерево цілей ПП "Дизайн+"

3.2 Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту

Визначення виробничої програми організації.

Спискову чисельність промислово - виробничого персоналу (ЧПВП) визначають як функцію трудомісткості продукції (Тп), корисного фонду робочого часу працівника (Фр. ч) і середньозваженого коефіцієнта використання основного обладнання, машин та механізмів (Кі) за формулою.

, осіб (3.1)

Середньозважений коефіцієнт використання основного обладнання, машин та механізмів Кі можна знайти в залежності від обраного напряму діяльності підприємства у табл. 3.1

Таблиця 3.1

Середньозважений коефіцієнт використання обладнання, машин і механізмів

№ з/п

Напрям

діяльності

підприємства

Коефіцієнт використання обладнання

Чисельність допоміжного персоналу,%

основного

допоміжного

1.

Сфера послуг

0,90

0,90

8

Трудомісткість n - го виду продукції визначаємо таким чином:

люд. - год (3.2)

де tп - трудомісткість одиниці продукції n - го виду, люд-год.

Ор. р. (п) - річний обсяг реалізації продукції певного виду, одиниць продукції, тис. грн.

Фонд використання робочого часу працівниками зайнятими обслуговуванням обладнання (Фр. ч.) визначається у формі таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Плановий бюджет робочого часу працівника

№ з/п

Види втрат і витрат робочого часу в плановому році

Фонд робочого часу у: *

днях

Годинах

% до робочого часу

1

Календарна кількість днів у році

365

-

-

2

Неробочі дні в т. ч.:

а) вихідні

104

-

-

б) святкові

10

-

-

3

Робочий час (номінальний фонд робочого часу)

251

2002

100

4

Невиходи на роботу, змінні простої в т. ч.:

36

290

14,5

а) чергові відпустки

20

160

8

б) відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами

5

40

2

в) виконання державних обов'язків

1

10

0,5

г) у зв'язку з хворобою

10

80

4

5

Явочний робочий час

215

1714

85,5

6

Додаткові витрати робочого часу робітниками в т. ч.:

25

200

10

а) перерви на годування дітей

15

120

6

б) скорочення робочого часу для підлітків і працівників із шкідливими умовами праці

10

80

4

7

Ефективний фонд робочого часу робітника

190

1520

75,5

Чисельність працівників розраховується окремо для виробництва основної та допоміжної продукції.

Загальна чисельність ПВП (ПВП) на підприємстві включає працівників, необхідних для виробництва продукції основних (ЧОПВП) і супутніх товарів (ЧСПВП) та чисельність допоміжного персоналу (ЧДП):

ПВП= ЧОПВП+ ЧСПВП+ЧДП (3.3)

Залежно від загальної чисельності виробничого персоналу для подальших розрахунків встановлюється чисельність адміністративно-управлінського персоналу.

В основі таблиці 3.2, ми визначили, що ефективний фонд робочого часу 1 працівника становить 190 днів на рік або 1520 годин.

Визначимо трудомісткість основного виду діяльності:

То = 0,077*942000 = 72534 люд. - год.

Визначимо трудомісткість супутнього виду діяльності:

Тс = 0,085*665000 = 56525 люд. - год.

Після цього ми можемо визначити спискову чисельність персоналу, необхідного для виконання основного виду діяльності:

Ч оспвп = (Тn р. ч.)і = (72534/1520) *0,90 = 43 особи.

Розрахуємо спискову чисельність персоналу, необхідного для виконання супутнього виду діяльності:

Ч спвп= (Тnр. ч.)і = (56525/1520) *0,90 = 33 особи.

Розрахуємо чисельність допоміжного персоналу:

Чдп= (Чоспвпспвп) *0,1 = (43+33) *0,08 = 6,08 = 6 осіб.

На основі отриманих даних ми можемо розрахувати загальну чисельність виробничого персоналу:

Чзпвп=43+33+6= 82 особи.

Після цього визначаємо чисельність адміністративно-управлінського персоналу:

Чiтп=82*0,263 = 21,56= 22 особи.

Організаційно-управлінська та організаційна структура організації

Організаційна структура - це сукупність виробничих ланок і впорядкованих потоків ресурсів у виробничій системі, а також органів управління та їх певний взаємозв'язок, які забезпечують досягнення стратегічних цілей. Організаційну структуру наведено у Додатку А на рисунках 3.3 та 3.4

На ПП "Дизайн+" діє лінійна структура управління. Я обрала саме цю структуру управління оскільки в ній встановлюються чіткі і прості зв'язки між підрозділами, забезпечується узгодженість дій виконавців, оперативність рішень, а також підвищується відповідальності керівника за результати діяльності очолюваного підрозділу.

Вона являє собою систему управління, в якій кожний підлеглий має тільки одного керівника і в кожному підрозділі виконується весь комплекс робіт, пов'язаних із його управлінням.

Переваги структури:

· чіткість і простота взаємодії;

· надійний контроль та дисципліна;

· оперативність прийняття та виконання управлінських рішень;

· економічність за умов невеликих розмірів організації.

Недоліки:

· потреба у керівниках універсальної кваліфікації;

· обмеження ініціативи працівників нижчих рівнів;

· перевантаження вищого керівництва;

· можливість необґрунтованого збільшення управлінського апарату.

Лінійна структура управління є централізованою.

Централізація - це коли відповідальність зберігається за підрозділами, які відносяться до центрального апарату управління організації або до дирекції.

· централізація покращує контроль та координацію спеціалізованих функцій, зменшує кількість та масштаби помилкових рішень, прийнятих менш досвідченими менеджерами.

· сильне централізоване управління дозволяє уникнути ситуацій, при яких одні відділи фірми ростуть та розвиваються за рахунок інших.

· централізоване управління дозволяє більш економне та легко використовувати досвід та знання персоналу центрального адміністративного органу.

Принцип поєднання централізації та децентралізації вимагає умілого використання єдиноначальності і колегіальності.

Децентралізація - це передача або делегування відповідальності за ключові рішення, а відповідно і передача прав на нижні рівні управління підприємства. Вона має такі властивості:

· управляти великими організаціями неможливо через значну кількість інформації, і відповідно складність процесу прийняття рішення;

· децентралізація дозволяє приймати рішення тому керівникові, який найближче стоїть до проблеми що виникла і краще всіх її знає;

· децентралізація стимулює ініціативу та дозволяє особистості поєднувати себе з організацією;

· децентралізація допомагає підготовці молодого спеціаліста - керівника до вищої посади, дозволяючи йому приймати рішення на початку кар`єри, і отриманню певного досвіду роботи.

3.3 Матеріальне і моральне стимулювання працівників

Мотивація у широкому розумінні - це процес спонукання працівників до діяльності для досягнення цілей організації. Вона необхідна для позитивного й ефективного результату діяльності працівників, підвищення продуктивності праці та зменшення рівня плинності кадрів.

Мотив - це внутрішня спонукальна сила, яка примушує людину до здійснення певних дій або вести себе певним чином.

Вплив мотивації на поведінку людини залежить від багатьох чинників. Старанність, наполегливість у досягненні цілей формуються сильними мотиваційними чинниками, а наслідком слабкої мотивації є лише таке виконання роботи, яке не спричинить покарання.

Мотивація базується на двох категоріях: потребах (відчутті фізіологічної або психологічної нестачі чого-небудь) і винагородах (те, що людина вважає цінним для себе).

Найкращим мотиваційним чинником є винагорода за результати праці, які досяглися зусиллями працівників. Внутрішню винагороду дає сама робота і можливість досягнення результату. Зовнішня винагорода передбачає заробітну плату, кар'єрне зростання, додаткові пільги.

Стимулювання праці - це спосіб винагороди працівника за у виробництві, заснований на зіставленні ефективності праці та вимог технології. Стимулювання праці передбачає створення умов, у яких активна трудова діяльність, дає певні, заздалегідь, зафіксовані результати, стає необхідним і достатня умова задоволення значимих та соціально обумовлених потреб працівника, формування в нього мотивів праці.

Визначаємо місце кожного мотиваційного фактора у таблицях 3.3 та 3.4.

Таблиця 3.3.

Аналіз мотиваційних факторів

з/п

Фактори підвищення продуктивності праці

Спонукають працювати інтенсивніше

Створюють привабливі умови для роботи

Сума балів

Ранг

1

Добрі шанси просування по службі

6

7

13

2

2

Високий заробіток

9

9

18

1

3

Оплата праці за її результатами

4

3

7

6

4

Визнання добре виконаної роботи

5

3

8

5

5

Робота, що стимулює розвиток здібностей працівників

5

7

12

3

6

Складна і важка робота

2

1

3

8

7

Робота, що спонукає до самостійного прийняття рішень

7

5

12

3

8

Високий ступінь відповідальності

4

2

6

7

9

Цікава робота

5

7

12

3

10

Творча робота

3

6

9

4

Всього

50

50

100

Проаналізувавши таблицю 3.3 ми можемо зробити висновок, що фактором, який найбільше впливає на продуктивність праці є добрі шанси просування по службі та високий заробіток.

Таблиця 3.4.

Оцінка привабливості робочого місця

з/п

Фактори, які перетворюють роботу на привабливу

Спонукають працювати інтенсивніше

Створюють привабливі умови для роботи

Сума балів

Ранг

1

Робота без значного напруження

3

7

10

3

2

Вигідне місце розташування

3

7

10

3

3

Робоче місце захищене від шуму та забруднення оточуючого середовища

6

6

12

1

4

Робота з людьми, які подобаються

7

5

12

1

5

Гарні стосунки з безпосереднім керівником

7

4

11

2

6

Відповідний обсяг інформації про діяльність фірми

6

3

9

4

7

Гнучкий графік роботи

4

8

12

1

8

Вільний темп роботи

3

3

6

6

9

Наявність додаткових пільг

7

4

11

2

10

Справедливий розподіл об'ємів роботи

4

3

7

5

Всього

50

50

100

На привабливість робочого місця найбільший вплив має можливість роботи з людьми, які подобаються, робоче місце захищене від шуму та забруднення оточуючого середовища та гнучкий графік роботи.

Виходячи із висновків даних таблиць підприємству необхідно надавати працівникам можливість кар'єрного зросту створювати сприятливі умови серед колективу та обрати керівника більш схильного до демократичного стилю керівництва.

Таблиця 3.5

Розрахунок заробітної плати працівникам адміністративно - управлінського персоналу

з/п

Посада

Посадовий оклад, грн.

Надбавки

(доплати)

Премії

Розмір місячної заробітної плати, грн.

Характер

Величина, грн.

Характер

Величина, грн

1

Генеральний директор

19850

За раціональний розподіл повноважень і контроль процесу надання послуг

250

За перевиконання планових завдань

270

20370

2

Головний бухгалтер

12170

За створення і підтримання системи економії видатків

190

За перевиконання планових завдань

220

12580

3

Директор відділу кадрів

7325

За оптимальний розподіл обов'язків

180

За вірне делегування повноважень

220

7725

4

Директор відділу дизайну інтер'єру

7325

За високі досягнення у роботі

180

За розробку хороших дизайнерських проектів

230

7735

5

Директор відділу ландшафтного дизайну

7250

За високі досягнення у роботі

150

За розробку хороших дизайнерських проектів

185

7585

6

Секретар

4300

За високі досягнення у роботі

90

За точність та чіткість виконаних завдань

100

4490

7

Начальник відділу дизайну інтер'єру

5670

За високі досягнення у роботі

150

За роботу виконану раніше заданого строку

185

6005

8

Начальник відділу ландшафтного дизайну

5670

За високі досягнення у роботі

130

За роботу виконану раніше заданого строку

185

5985

9

Начальник відділу маркетингу

5520

За економію бюджету у витратах

130

За перевиконання робочого плану

180

5830

10

Інженер-конструктор

5520

За високу професійну майстерність

130

За роботу виконану раніше заданого строку

180

5830

Менеджер з реклами

4680

За приваблення клієнтів завдяки рекламі

120

За допомогу у пошуках клієнтів

150

4950

12

Спеціаліст по рекламі

4450

За приваблення клієнтів завдяки рекламі

120

За допомогу у пошуках клієнтів

145

4715

13

Менеджер з маркетингу

4680

За економію бюджету у витратах

120

За перевиконання робочого плану

150

4950

14

Бухгалтер

7360

За економію бюджету у витратах

145

За перевиконання робочого плану

185

7690

15

Економіст

7360

За економію бюджету у витратах

145

За перевиконання робочого плану

185

7690

16

Художник по комп. графіці дизайну інтер'єру

4620

За високий рівень виконання власної роботи

110

За економію ресурсів та оперативність роботи

145

4875

17

Матеріалознавець

3250

За економію бюджету завдяки матеріалам замінникам

90

За економію ресурсів та оперативність роботи

95

3435

18

Художник по копм. графіці ландшафтного дизайну

4620

За високий рівень виконання власної роботи

110

За економію ресурсів та оперативність роботи

115

4845

На підприємстві "Дизайн+" використовуються наступні заходи моральної та матеріальної мотивації:

Моральні фактори - оголошення подяк за сумлінну роботу, створення рейтингу найкращих працівників і відзнака їх на дошці пошани, надання додаткових вихідних днів.

Матеріальні фактори - премія за перевиконання завдання та виконання особливо важливих завдань, стягнення за запізнення та порушення трудової дисципліни та знижки на отримання послуг даного підприємства.

3.4 Система контролювання виробничих процесів

Контролювання - вид управлінської діяльності щодо оцінювання рівня виконання завдань і досягнення цілей, виявлення відхилень, збоїв, недоліків і причин їх виникнення з метою уникнення нагромадження й повторення помилок, мінімізації втрат, подолання складних організаційних проблем.

Види контролю відрізняються часом його здійснення в процесі управління підприємством (організацією) і поділяються на: попередній; поточний; заключний.

До основних принципів контролювання слід віднести: своєчасність, безперервність, гласність, всесторонність, ефективність. Керівництво і контролювання дають добрі результати, якщо вони мінімально обмежують індивідуальні дії та ініціативу працівників.

Види контролювання з точки зору часу їх проведення по відношенню до роботи, що виконується є наступні:

попередній - реалізується на основі аналізу дієвих і професійних навичок претендентів на вакантні посади, кваліфікації, рис характеру, які задовольняють організацію та необхідні для виконання певних робіт; зовнішню і внутрішню інформацію, що надходить з усіх інформаційних каналів, перевіряють на достовірність і об'єктивність; перевіряють усі грошові надходження і видатки підприємства, їх відповідність фінансовій документації, терміни надходження, виплати; даний етап контролю зосереджений на перевірці якості та кількості отриманих від постачальників необхідних матеріальних ресурсів відповідно до укладених договорів і зафіксованих у них критеріїв.

поточний - реалізується в процесі виробничо-господарської діяльності і здійснюється у формі регулярних перевірок роботи працівників, обговорення проблем, періодичної атестації працівників; охоплює перевірку роботи системи обговорення, групування інформації, виділення першочергової і другорядної, термінової і нетермінової інформації, а також її розподілу в межах організації; передбачає перевірку поточної роботи фінансових структур, використання фінансових надходжень організації, формування видатків; виявляється в перевірці ефективності використання наявних матеріальних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності.

підсумковий - охоплює перевірку відповідності кваліфікації працівників посаді, продуктивності їх праці, здатності до постійного удосконалення професійних навичок; зосереджений на перевірці повноти, достовірності та об'єктивності інформації, необхідної для розв'язання поставлених задач; передбачає перевірку фактичних фінансових результатів і порівняння їх із запланованими; зорієнтований на перевірку кількості та якості виготовленої продукції.

На підприємстві "Дизайн+" за місцем та часом проведення та етапами виробничо-господарської діяльності здійснюються такі види контролю - попередній, поточний і підсумковий.

Попередній контроль здійснюється генеральним директором при прийомі на роботу працівників, при отриманні сировини та матеріалів та перевірці їх якості. Поточний контроль діяльності працівників служби обслуговування здійснює заступниками директора з відділів дизайну інтер'єру та ландшафтного дизайну. Підсумковий контроль виконання планів здійснює головний бухгалтер та генеральний директор підприємства, що дає їм інформацію, необхідну для планування у випадку, якщо аналогічні роботи передбачаються для виконання в майбутньому.

Контроль реалізується через такі етапи:

1. Розробка стандартів потребує:

обмеження в часі;

конкретизацію критеріїв;

забезпечення реальності показників;

забезпечення можливості прогнозування показників і результатів.

2. Порівняння реальних результатів з прийнятими стандартами та критеріями здійснюється шляхом:

встановлення масштабу допустимих відхилень і принципів вимірювання конкретних результатів;

вимірювання результатів;

передавання й розповсюдження інформації про конкретні результати;

оцінки інформації про отримані результати;

обґрунтування висновків на засадах порівняння результатів і стандартів.

3. Коригуючі дії базуються на виборі таких рішень:

вжиття заходів;

усунення відхилень;

перегляд стандартів;

поєднання кількох попередніх етапів.

Рис. 3.5 Контрольна функція управління

Рис.3.6 Структура служби контролю ПП "Дизайн+" (1)

Рис.3.7 Структура відділу служби контролю ПП "Дизайн+" (2)

При розробці системи контролю на ПП "Дизайн+" необхідно врахувати, що вона створюється з метою здійснення єдиних, об'єктивних і дієвих методів підвищення ефективності надання дизайнерських послуг.

Всі відділи підприємства формують подальший розвиток підприємства, враховуючи низку внутрішніх та зовнішніх факторів, а також оцінюючи реальний стан фінансового ринку, прораховує стратегічні установки і зводить мінімум ризиків до максимуму ефективності впровадження стратегічних показників. Підприємство добре забезпечене висококваліфікованим персоналом, без якого діяльність неможлива.

Розділ 4. Організація та проектуваня функціональної служби

4.1 Проектування функціональних служб

Бухгалтерія - це система збору, документації та реєстрації інформації про стан майна організації (у грошовому еквіваленті) та постійній фіксації даного стану відносно часу, про рух в ній грошових коштів та їх зобов'язань.

Основними функціями бухгалтерії є:

· безперервне ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;

· організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;

· дотримання правил документообігу і технології обробки облікової інформації;

· контроль над дотриманням порядку оформлення первинних документів;

· систематизація інформації, що міститься в первинних документах на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку в тому періоді, в якому вони були здійснені;

· для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проведення інвентаризації активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка;

· забезпечення складання і подання на основі даних бухгалтерського обліку у встановлені законом терміни фінансової, податкової, статистичної та інших форм звітності.

Рис. 4.1 Виробничо-управлінська структура бухгалтерії

функціональні зв'язки;

лінійні зв'язки.

Генеральному директору підпорядковується головний бухгалтер, а йому, в свою чергу, бухгалтер та маркетолог.

Бухгалтер, в свою чергу, має в розпорядження фахівця з фінансового обліку, фахівці фінансової звітності та фахівці із управлінського обліку, який також підпорядковується маркетологу.

Фахівець фінансового обліку виконує обрахунки фінансів, а фахівець із фінансової звітності на основі цієї інформації звітує головному бухгалтеру. На рахунок фахівця і управлінського обліку, то він робить розрахунки, які мають безпосереднє відношення до працівників даного підприємства.

Всі входи і виходи бухгалтерії можна зобразити на схемі:

Рис. 4.2 Входи та виходи бухгалтерії

Відділ бухгалтерії робить вагомий внесок у ефективність роботи підприємства в цілому, оскільки, на ньому фактично весь фінансовий оборот та фінансова звітність підприємства з урахуванням особливостей діяльності та технологій обробки облікових даних, надання користувачам повної та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та грошових коштів підприємства.

Етика поведінки - сукупність вчинків та дій людей, які відповідають тим нормам моралі, свідомості чи порядку, що склалися у суспільстві або до яких воно прямує.

У підприємницькій діяльності зустрічаються випадки більшого чи меншого відхилення від суспільних норм, що, власне, і є неетичною поведінкою. Причинами неетичної поведінки можуть бути:

· співвідношення цілей і засобів їх досягнення;

· співвідношення особистих і громадських організацій інтересів;

· конкурентна боротьба;

· бажання мати великі прибутки;

· неетична поведінка партнерів;

· виникнення конфліктних, стресових явищ в організації.

Для того щоб підвищити ефективність роботи відділу бухгалтерії потрібно вдосконалити систему менеджменту за допомогою наступних заходів:

· потрібно ефективно використовувати ресурси - тобто всі види ресурсів підприємства повинні використовуватися лише в тих цілях, які вони принесуть найбільшу користь для досягнення організацією своєї мети;

· доплата працівникам підприємства за поза нормований час роботи;

· проведення виховної роботи щодо техніки безпеки та охорони праці, а також проведення інструктажів для уникнення травматизму працівників;

4.2 Розробка посадових інструкцій посадовців

Посадова інструкція - документ, що видається з метою регламентації організаційно-правового статусу працівника, його конкретних завдань та обов'язків, прав, відповідальності, забезпечує умови для його ефективної роботи.

У розробці її використовують такі документи:

· положення про структурний підрозділ;

· кваліфікаційні характеристики;

· технологічні схеми виконання управлінських робіт;

· інформація, отримана під час аналізу змісту робіт.

Посадова інструкція детально і всебічно характеризує й регламентує основні моменти, пов'язані з роботою особи на даній посаді.

Складання посадових інструкцій - важливий спосіб підвищення культури управління підприємством, що зумовлює ефективну участь роботодавця в цьому процесі, як головного (відповідального) керівника.

Підготовка та періодичне уточнення посадових інструкцій мають забезпечувати раціональний розподіл та необхідну кооперацію праці державних службовців при виконанні завдань та функцій відповідного підрозділу.

Посадові інструкції готуються у двох примірниках, один з яких зберігається у секторі кадрової роботи (оригінал), а другий - у начальників відповідних структурних підрозділів (територіальних органів). Державному службовцю видається під розписку копія посадової інструкції.

Кваліфікаційні характеристики працівників містять тільки основні або типові завдання та обов'язки, роботодавець може доповнювати посадові (робочі) інструкції роботами, які входять до складу статутів, регламентів, технологічних карт, інструкцій та інших нормативних документів.

Посадову інструкцію бухгалтера та головного бухгалтера можна розглянути у додатку Б.

Розділ 5. Організація комунікаційного процесу в організації

Комунікація - це обмін інформацією між людьми, за допомогою слів, букв, символів, жестів, через які висловлюється відношення одного працівника до знань і розумінь іншого, досягається довіра і взаємоcприйняття поглядів. Комунікації є необхідним елементом в діяльності менеджера, який спілкуючись з підлеглими, одержує інформацію для прийняття рішень, підтримує ділові контакти з партнерами.

Інформаційне забезпечення - це сукупність форм документів, нормативної бази і реалізованих рішень щодо обсягу, розміщення і форм організації інформації, яка циркулює в системі автоматизованого оброблення економічної інформації чи в інформаційній системі.

Мета комунікаційного процесу - забезпечити розуміння інформації, яка є предметом обміну, тобто, повідомлень.

1. Між організацією і зовнішнім середовищем. Організація користується різноманітними засобами для комунікацій із зовнішнім оточенням. Наприклад, обмін інформацією із споживачами йде через рекламу. Під дією зовнішнього середовища проводяться наради, обговорення, телефонні переговори, готуються службові записки, звіти, що є реакцією на можливості та проблеми, які створюються зовнішніми чинниками;

2. Міжрівневі комунікації в організації - коли інформація переміщується всередині організації з рівня на рівень у межах вертикальної комунікації (звіти, пояснювальні записки, пропозиції). Комунікації можуть здійснюватися:

· від вищих рівнів управління до нижчих, тобто, зверху до низу. Наприклад, начальник сповіщає підлеглим про поточні завдання, нові пріоритети та інше;

· від нижчих рівнів до вищих. Найчастіше так надходить інформація про недоліки, порушення, тобто спрацьовує принцип "знизу до верху".

3. Між різними підрозділами - горизонтальні комунікації, тобто розподіл інформації по горизонталі, для того, щоб спеціалізовані елементи працювали спільно, наприклад коли замовник хоче схожий дизайн подвір'я та будинку.

4. Між окремими працівниками - може бути бесіда між двома працівниками, тобто узгодження чи вирішення тих чи інших питань;

5. Неформальні комунікації - це обмін інформацією поза каналами, передбаченими організаційною структурою. Вони можуть здійснюватися спонтанно, при зустрічі добре знайомих людей, що мають доступ до різних джерел інформації, а можуть провокуватися навмисне для того, щоб пересвідчитися у достовірності офіційної інформації (доповнити її) чи визначити реакцію підлеглих на деякі зміни, що здійснюються, чи плануються в організації.

Інформація, що використовується на нашому підприємстві є різних видів. Наведемо приклади використання деякої з них:

ь аудіовізуальна - використовується на різноманітних нарадах, зборах для наочного зображення наприклад темпів зростання продажу, стратегії роботи на певний період;

ь електронна - це передання різноманітної інформації з допомогою ЕОМ;

ь інформація по якості надання послуг - квартальні, річні звіти;

ь інформація по кадрах - табель обліку робочого часу та інші.

В процесі планування, контролінгу та обміну інформацією використовуються різні види графіків (органіграми, топограми, хронограми, діаграми тощо). На даному підприємстві при обробці інформації використовуються лише органіграми, діаграми та топограми.

Органіграми - графіки, які характеризують структуру і взаємовідносини явища. Діаграми - графіки, що відображають кількісні співвідношення. Топограми будуть використовуватися для того щоб наприклад показати розміщення території замовника.

У комунікаційних процесах постійно виникають шуми. Шум - це те, що деформує зміст (відхилення, помилки тощо). Отже, слід враховувати можливі неточності при передачі інформації.

Документообіг на підприємстві - це процес потоку документів, які обмінюються між керівником та працівниками та головним правилом цього процесу є оперативний рух документів з мінімальними затратами часу і праці. Використання відповідного правила, можливе завдяки затвердження цілеспрямованого проходження документів.

Основними етапами документообігу є:

· складання і оформлення документа;

· прийняття документа офіс - менеджером;

· рух документа по відділах і робочих місцях бухгалтерії, його обробка і використання для облікових записів;

· передача документа в електронному вигляді і повернення назад;

· передача документа в архів.

Маршрутизацію вхідних та внутрішніх документів можна представити у вигляді послідовності:

· Кабінет офіс - менеджера;

· керівники підрозділів, в які документ реєструється на виконання;

· надходження до виконавців у відповідальних відділах;

· узгодження з керівником;

· архів.

Розглянемо маршрут такого документа як заява про прийняття на роботу. Заяву пише особа, яка бажає зайняти певну вакантну посаду на даному підприємстві. Потім вона передається до керівника який її підписує, заява реєструється в канцелярії і після цього передається в архів. При цьому керівником видається наказ про прийняття на роботу даної особи. Зразок заяви про прийняття на роботу представлений у додатку В.

Основні напрямки удосконалення документообігу на підприємствах:

1. Уніфікація тексту документів. Використовують такі форми уніфікації тексту документа:

а) анкета - спосіб уніфікації тексту, при якому одну його частину (питання анкети) заносять у документ раніше, а другу (відповіді) заповнює автор під час створення документа.

б) трафарет - спосіб уніфікації, при якому заздалегідь виготовляють докладний текст з пропусками, які заповнюють у процесі створення документу.

в) таблиця дає змогу в найбільш місткій і наочній формі розмістити інформацію. Цей спосіб найбільш ефективний при комп'ютерній обробці і зберіганні інформації;

2. Використання сучасних технічних засобів створення, копіювання, обробки і зберігання документів, комп'ютерної техніки. Це дасть змогу забезпечити найшвидше проходження документів в апараті управління, раціональне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємства.

3. Стандартизація - встановлення єдиних норм і вимог до документів, незалежно від форми власності і розмірів підприємств, їх галузевого підпорядкування.

Комунікаційний процес - це обмін інформацією між двома або більше людьми. Основна мета комунікаційного процесу - забезпечення розуміння інформації, яка є предметом обміну, тобто повідомлень.

Рис. 5.1 Модель процесу обміну інформацією у відділі бухгалтерії

В організаційних комунікаціях причинами виникнення перешкод можуть бути:

деформація повідомлень на різних станах процесу комунікацій;

інформаційні перенавантаження в системі комунікацій;

сприйняття повідомлення адресатом;

незадовільна структура управління організації;

мова, логіка, абстракція;

громіздка структура комунікаційного процесу.

Удосконалення комунікацій і ліквідація перешкод в організаціях здійснюється за допомогою:

1. раціоналізації структури комунікаційного процесу;

2. регулювання інформаційних потоків;

3. удосконалення документообігу;

4. ефективного застосування графічних засобів;

5. поліпшення виконання функцій менеджменту;

6. поліпшення зворотного зв'язку;

7. уведення системи збору пропозицій працівників;

8. застосування сучасних інформаційних технологій.

Комунікації відіграють важливу роль в ПП "Дизайн+". Інформація, що передається в процесі комунікацій є важливим ресурсом на підприємстві. Комунікації зв'язують окремі елементи організації у єдине ціле, даючи можливість координувати їх дії, виправляти допущені помилки, доручати нові завдання; з'єднують її із зовнішнім середовищем - дозволяють отримувати інформацію про стан ринку та конкурентів організації повідомляти партнерів по бізнесу і споживачів про свої наміри та впливати на їх поведінку.


Подобные документы

 • Основи операційного менеджменту. Формування функцій менеджменту в "Продекологія". Організація взаємодій, функції менеджменту. Організація управлінської праці. Витрати на управління підприємством, ефективність управлінської праці. Схеми процесу мотивації.

  курсовая работа [86,6 K], добавлен 20.10.2008

 • Організаційна структура системи менеджменту підприємства на прикладі ТОВ "Маревен Фуд Україна". Номенклатура та асортимент продукції. Аналіз середовища функціонування підприємства. Характеристика сильних та слабких сторін. Загальні можливості та загрози.

  курсовая работа [117,8 K], добавлен 04.06.2015

 • Характеристика форми організації підприємства, законодавча база, відмінності від інших форм господарювання. Формування функцій менеджменту. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на ПП "Готель Профспілковий". Система робіт з документами.

  курсовая работа [329,9 K], добавлен 24.04.2014

 • Аналіз господарчо-економічної діяльності підприємства, його внутрішнього і зовнішнього середовища. Оцінка платоспроможності, слабких та сильних сторін, суть організаційно-правової форми та місії. Особливості розробки фінансової стратегії підприємства.

  курсовая работа [50,8 K], добавлен 29.02.2012

 • Розробка та раціоналізація відповідно до змін середовища функціонування системи менеджменту підприємства, яке спеціалізується на послугах з прокату гірськолижного спорядження. Формування функцій менеджменту на підприємстві, використання його методів.

  курсовая работа [221,2 K], добавлен 29.12.2013

 • Формування менеджменту на підприємстві. Механізми прийняття управлінських рішень в організації. Проектування комунікацій на підприємстві. Формування механізмів управління групами працівників в організації. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [139,2 K], добавлен 29.12.2013

 • Характеристика організації та формування функцій менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Використання методів та механізмів прийняття управлінських рішень. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [132,5 K], добавлен 22.05.2012

 • Форма організації, особливості її існування. Межі території, яку охоплює діяльність організації. Формування функцій менеджменту на підприємстві. Проектування комунікацій на підприємстві. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на підприємстві.

  курсовая работа [370,6 K], добавлен 01.04.2011

 • Сутність системи менеджменту на підприємстві, її головні цілі та завдання. Формування функцій менеджменту в організації: планування діяльності, мотивація і контроль персоналу. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень й вдосконалення керівництва.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 13.10.2012

 • Характеристика організації. Формування функцій та методи менеджменту на підприємстві. Механізми прийняття управлінських рішень та проектування комунікацій. Управління групами працівників в організації. Розроблення пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [257,8 K], добавлен 30.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.