Розробка системи менеджменту на підприємстві легкої промисловості "Оріон"

Загальна характеристика та напрямки діяльності підприємства, його місце на ринку. Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 18.03.2013
Размер файла 128,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Головний бухгалтер із заступником з виробництва формують заходи щодо зменшення собівартості товарів.

Сприяє підвищенню конкурентоспроможності товарів за рахунок зменшення їх собівартості.

Матеріальні

Поломка обладнання (недотримання певних норм).

Догана робітникам і вимагання відшкодування на потрібну суму.

Має позитивний характер, оскільки є приклад на майбутнє

3. Використання методів менеджменту в організації

Таблиця 12. Застосування методів менеджменту в ПП «Оріон»

Групи методів менеджменту

Види методів менеджменту

Приклади застосування конкретних методів в організації

Характеристика взаємозв'язку функцій і методів менеджменту в організації

Характеристика механізмів взаємодії різних методів менеджменту в організації

Економічні

Економічні плани

Сформований фінансовими службами підприємства бюджет організації, який визначає джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів

Формується в результаті конкретної функції менеджменту «Управління виробничо-господарською діяльністю», а саме на етапі планування

Бюджетні показники відповідають показникам фінансового, виробничого планів підприємства. Бюджет повинен бути затверджений наказом директора

Матеріальні стимули

Розміри заробітної плати, надання премій, надбавок, доплат, компенсаційних виплат. Стимулює працівників якісно виконувати свої функціональні обов'язки, виявляти ініціативу

Формується в результаті функції «Управління виробничо-господарською діяльністю» на етапі мотивування.

Затверджуються відповідними положеннями про форми та системи оплати праці, преміювання. Розмір витрат на мотивування фіксується у бюджеті організації.

Технологічні

Технологічні документи

Зміст інструкцій щодо щоденного огляду верстатів та іншого устаткування перед початком роботи передбачає здійснення певного переліку процедур визначення технічного стану устаткування

Формується у результаті реалізації конкретної функції менеджменту «Управління технічною підготовкою підприємства», а саме, на етапі планування

У інструкції враховуються норми часу на здійснення щоденного технічного огляду устаткування, правила безпечної експлуатації устаткування, відповідальність працівників за результати технічного огляду

Конструкторські документи

Ремонтники при здійсненні ремонтних робіт використовують конструкторські схеми устаткування

Формуються у результаті реалізації конкретної функції менеджменту «Управління технічною підготовкою підприємства», а саме, на етапі планування.

Креслення та інші схеми, які описують принцип роботи обладнання та норми експлуатації.

Соціально-психологічні

Соціальні плани

Сформований план покращення праці робітників у цехах передбачає захист від шуму та вібрації, встановлення системи кондиціонування, пило збору

Формується в результаті конкретної функції менеджменту «Управління виробничо-господарською діяльністю», а саме на етапі планування

Витрати на заходи, передбачені у плані покращення умов праці, фіксуються у бюджеті організації, цей план підлягатиме реалізації після того, як його затвердить у наказі директор

Моральні стимули

Винесення подяки та винагородження грамотами працівників, які ефективно працюють на підприємстві 5 і більше років

Формується у результаті конкретної функції менеджменту «Управління виробничо-господарською діяльністю», а саме на етапі мотивування.

Реалізуються внаслідок видачі наказу на нагородження працівників

Методи формування колективів та соціально-психологічного клімату у колективі

Формування колективів проводиться за такими вимогами, як стаж, вік, освіта, психологічна сумісність. Проводиться розташування їх на відповідних робочих місцях.

Формується у результаті конкретної функції менеджменту «Управління виробничо-господарською діяльністю», а саме на етапі організування.

Їх матеріальне заохочення фіксується у бюджеті організації.

Адміністративні

Організаційні методи

Норми витрат тканин при розкрої визначають обсяги формування запасів та їх розподілу

Формується у результаті конкретної функції менеджменту «Управління виробничо-господарською діяльністю», а саме на етапі планування.

Враховуються при формуванні витрат на тканини, вартість яких зазначається у бюджеті.

Розпорядчі методи

Наказ директора на створення та укомплектування кадрами відділу реклами та реалізації товару

Формуються у результаті конкретної функції менеджменту «Управління кадрами», а саме на етапі організування

Передбачає формування посадових інструкцій для працівників відділу збуту, розробку положення про оплату праці цих працівників

Дисциплінарні методи

Головний бухгалтер виніс догану працівникам бухгалтерії за несвоєчасне складання звітів

Формується у результаті конкретної функції менеджменту «Управління виробничо-господарською діяльністю», а саме на етапі організування.

Догана бухгалтерам може супроводжуватись матеріальними санкціями

4. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації

Характеристика управлінських рішень, умови прийняття, оцінювання факторів, які впливають на процес прийняття рішень наведені у табл. 13

Таблиця 13. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації

Характеристика управлінських рішень

Приклади, які відображають характеристики управлінських рішень в організації

Види управлінських рішень:

1. За сферою охоплення:

- загальні рішення

Директор підприємства затверджує наказ про надання працівникам додаткових відпусток

- часткові рішення

Директор надає премію заступнику з економічних питань

2. За тривалістю дії:

- перспективні рішення

Директор затверджує план на півріччя по виробництву товарів

- поточні рішення

Рішення директора про закупівлю нових тканин

- оперативні рішення

Заступник з виробництва дає вказівку щодо здійснення ремонту зламаного верстату

3. За рівнем прийняття

- рішення на вищому рівні управління

Директор приймає рішення про створення нової управлінської служби, у зв'язку із розширенням підприємства

- рішення на середньому рівні управління

Начальник розкрійного цеху видає розпорядження про зміну робочого плану на поточний тиждень

- рішення на нижчому рівні управління

Майстер дає вказівки швачкам щодо дотримування при пошитті нової технології

4. За характером вирішуваних організацією завдань:

- організаційні запрограмовані рішення

Головний бухгалтер віддає розпорядження підлеглим бухгалтерам щодо узагальнення всієї облікової інформації за рік

- організаційні незапрограмовані рішення

Директор приймає рішення про реорганізацію підприємства шляхом формування нових відділів (відділ реклами та розповсюдження продукції, розкрійний цех, швейний цех)

- компромісні рішення

Директор видає наказ про підвищення середньої заробітної плати працівникам на 31% у відповідь на їхню вимогу підвищити заробітну плату на 50%

5. За способом обґрунтування:

- інтуїтивні рішення

Директор приймає рішення шляхом видання відповідного наказу про прийняття на роботу Коваленко М.О. на посаду заступника директора з виробництва, при цьому вибір відбувався між двома претендентами, які є одного віку, мають однаковий стаж роботи, кваліфікацію та досвід.

- рішення, які базуються на судженнях

Заступник директора з економічних питань видає розпорядження про закупівлю додаткового обсягу тканин, базуючись на інформації про потенційне підвищення цін на тканини

- раціональні рішення

Директор приймає рішення про надання додаткових відпусток тим працівникам, які цього найбільше потребують

6. За способом прийняття:

- одноособові рішення

Начальник відділу реклами та реалізації товару видає розпорядження працівникам відділу шукати нових партнерів для співпраці

- колегіальні рішення

Група найманих конструкторів спільно із бухгалтерією розробляють план щодо закупівлі нового обладнання, які затверджуються директором та його заступниками

- колективні рішення

Працівники підприємства на зборах приймають рішення про затвердження колективного договору

7. За характером:

- економічні рішення

Директор разом із заступниками вирішують розширити своє фінансування за рахунок отримання кредиту

- технологічні рішення

Заступник директора з виробництва приймає рішення щодо оновлення устаткування

- соціально-психологічні рішення

Заступник директора з виробництва приймає рішення про покращення умов праці на підприємстві

- адміністративні рішення

Директор підписує наказ про призначення на посаду заступника з виробництва Коваленко М.О.

Умови прийняття управлінських рішень:

1. Право прийняття

Загальні рішення можуть приймати лише директор, заступник з економічних питань та заступник з виробництва

2. Повноваження

Начальники розкрійного та швейного цехів не можуть приймати рішення, які згідно з посадовими обов'язками може приймати тільки директор

3. Обов'язковість

Рішення про певні заохочення працівників, які викликані швидкою плинністю кадрів

4. Компетентність

Начальник планово-економічного відділу повинен бути надзвичайно компетентний у питаннях прийняття поточних планів, організації виробничої діяльності.

5. Відповідальність

При прийнятті помилкових чи невдалих рішень менеджерами, які приймали дані рішення в межах своїх повноважень, відносно них можуть застосовуватися адміністративні та матеріальні санкції

Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень:

1. Особисті якості менеджера

Менеджер з меншим стажем, але більш високою кваліфікацією здатний приймати компетентніші рішення, ніж менеджер з більшим стажем та невисокою кваліфікацією

2. Поведінка менеджера

Пасивність начальника відділу реклами та реалізації продукції при прийнятті рішень може призвести до аналогічного ставлення працівників відділу

3. Середовище прийняття рішень

Прийняття директором рішення про створення дочірніх підприємств є певною мірою ризикованим, оскільки неможливо точно прогнозувати чи будуть вони прибутковими

4. Інформаційні обмеження

Заступник директора з економічних питань аналізує чи окуплять себе витрати на проведення моніторингу на ринку постачальників тканин відносно отриманих переваг внаслідок укладання договорів з постачальниками дешевших тканин

5. Взаємозалежність рішень

Рішення про збільшення заробітної плати вимагає прийняття рішень щодо збільшення фонду оплати праці

6. Очікування можливих негативних наслідків

При прийнятті будь-якого управлінського рішення менеджери повинні враховувати потенційні недоліки і негативні наслідки та формувати умови, щоб їх запобігти

7. Можливість застосування сучасних технічних засобів

Завдяки використанню новітніх технологій управлінські рішення стають більш раціональними та мобільними

8. Наявність ефективних комунікацій

Якщо комунікаційні процеси в організації є неузгодженими та недосконалими, то відбувається неефективне передання розпоряджень, наказів, вказівок, що в свою чергу призводить до невчасної передачі інформації, при цьому може бути присутня передача недостовірної та неповної інформації, що погіршує якість прийняття управлінських рішень

9. Відповідність організаційної структури управління цілям і місії організації

Якщо організаційна структура управління не відповідає місії та цілям організації, то це дуже ускладнює процес прийняття раціональних управлінських рішень

Підходи до оптимізації управлінських рішень:

1. Науковий метод

У процесі прийняття рішення щодо надання додаткових відпусток працівникам підприємства на першому етапі відповідно до наукового методу буде збиратись інформація про дану проблему, на другому - здійснюватись її аналіз, на третьому - формування гіпотези щодо надання додаткових відпусток тим працівникам, яким це дуже необхідно. На четвертому етапі - здійснюватиметься перевірка гіпотези шляхом проведення розмов із працівниками, які претендують на додаткові відпустки. Якщо буде вирішено, що даному працівнику насправді необхідна додаткова відпустка через певні поважні причини, то на п'ятому етапі приймається рішення щодо підписання наказу про надання додаткової відпустки конкретному працівникові. Якщо гіпотеза виявиться неправильною відбувається повернення на один із попередніх етапів

2. Системна орієнтація

Рішення про забезпечення кращих умов праці та заохочення працівників приймаються на основі інформації щодо фінансового стану підприємства та переваг, отриманих внаслідок того, що працівники і надалі будуть працювати на підприємстві

3. Використання моделей

За допомогою використання підприємством такого методу моделювання, як теорія ігор, можна певним чином вплинути на сусідів, які є конкурентами підприємства

5. Проектування комунікацій на підприємстві

Характеристику усіх видів комунікацій в організації, а також приклади застосування інформації та документації при відповідних комунікаціях наведено у табл. 14

Таблиця 14. Комунікації у ПП «Оріон»

Види комунікацій

Характеристика конкретних видів комунікацій

Приклади використання інформації при різних видах комунікацій

Приклади застосування документів при здійсненні комунікацій

1) За сферою охоплення:

1. Між організацією та зовнішнім середовищем

Здійснюється обмін інформацією між організацією та споживачами, постачальниками, державою, політичною системою

Шляхом реклами інформує споживачів про нові види товарів, через звіти про діяльність організації відбувається обмін інформацією з державою

Відбувається передача інформації усно, у формі звітів тощо.

2. Організаційні

- від вищих рівнів управління до нижчих

Передається інформація про планові завдання, зміни у діяльності організації, нововведення.

Начальник швейного цеху оголошує підлеглим план роботи на наступний тиждень

Передається у вигляді службової записки.

- від нижчих рівнів управління до вищих

Передається інформація про недоліки у роботі, прохання, пропозиції, рекомендації

Звіти надходять від працівників бухгалтерії головному бухгалтеру

Передається у вигляді звітів

- між різними підрозділами

Передається інформація стосовно конкретних взаємозалежних сфер, параметрів, завдань виробничого господарського процесу

Інформація про впровадження нової технології.

Може передаватися усно або письмово.

- між менеджером і його підлеглими (робочою групою)

Передається інформація про конкретні завдання, що стоять перед робочою групою керівника, зміну технологічної роботи групи очікувані зміни у структурі групи.

Головний бухгалтер повідомляє своїх підлеглих про податкову перевірку

Головний бухгалтер видає розпорядження та інструкції щодо перевірки усіх бухгалтерських документів

3. Міжособистісні

Передається службова виробничо-господарська спеціалізована, фінансова інформація між різними працівниками в межах організації

Інформація про потужність і ефективність нового підприємства-конкурента.

Поширюється в усній формі при спілкуванні працівників.

2) За способом виникнення:

- формальні

Передається офіційна інформація організаційними комунікаційними каналами в межах організації

Директор видав розпорядження відділу збуту знайти нових клієнтів

Поширюється в усній чи письмовій формі

- неформальні

Передається інформація між працівниками організації неофіційно

Директор радиться з заступниками про кандидата на вакантну посаду

Приватна розмова

3) За способом здійснення:

- вербальні

Словесні комунікації, які здійснюються через розмови, усні заяви, повідомлення

Заступник директора з економіки повідомив про розроблені плани підприємства на майбутнє

-

- невербальні

Несловесні комунікації, які здійснюються з використанням мови жестів

Директор власним виразом обличчя виявив незадоволення стосовно плану заступника з економічних питань

-

6. Формування механізмів управління групами працівників в організації

Характеристику формальних та неформальних груп, які формують організацію та створюються в результаті проведених організаційних змін наведено у табл. 15 та 16 відповідно.

Таблиця 15. Особливості формальних груп працівників

Характеристика груп працівників

Види формальних груп

Командна група

Цільова група

Цільова група

Бюджетний комітет

Цільова група

Склад

Директор, головний бухгалтер

Начальник відділу заробітної плати і працівники цього відділу

Працівники розкрійного цеху

Директор, головний бухгалтер, працівники планово-економічного відділу, працівники відділу зарплати

Працівники швейного цеху

Чисельність

2

4

18

9

18

Характеристика зв'язків

Горизонтальні і вертикальні

Горизонтальні і вертикальні

Горизонтальні

Вертикальні та горизонтальні

Горизонтальні

Мотиви виникнення

Спільне вирішення питань, що стосуються діяльності всього підприємства

Здійснення розрахунку заробітної плати для всіх працівників підприємства

Забезпечують розкрій тканини для подальшого виготовлення товарів

Формування бюджетів на підприємстві, складання різноманітних виробничих планів

Забезпечення якісного пошиття товарів, які потім підуть на продаж

Заходи з підвищення ефективності

Кабінет для нарад, використання сучасних інформаційних технологій, спільний відпочинок

Використання сучасних технологій, а також доступ до правової бази

Справність устаткування, застосування різних стимулів

Створення якісної системи комунікацій, надання доплат працівникам бюджетного комітету

Матеріальне стимулювання за роботу

Таблиця 16. Особливості неформальних груп працівників

Характеристика груп працівників

Види неформальних груп

Група любителів серіалів

Група любителів фігурного катання

Група книголюбів

Група співаків

Група любителів в'язання

Склад

Головний бухгалтер, економісти

Працівники розкрійного цеху

Працівники господарського відділу

Працівники швейного цеху

Працівники відділу реклами та реалізації товару

Чисельність

3

9

5

11

4

Характеристика зв'язків

Неформальні

Мотиви виникнення

За спільними інтересами щодо перегляду різноманітних серіалів

За спільними інтересами щодо перегляду фігурного катання

За спільними інтересами щодо літературних уподобань

Участь у хорі

За спільним зацікавленням щодо в'язання

Заходи з підвищення ефективності

Забезпечення працівників різноманітними газетами та журналами

Забезпечення квитками на фігурне катання

Створення бібліотеки на підприємстві

Надання працівникам можливості репетирувати

Забезпечення працівників різними журналами з в'язання

7. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва

У табл. 17 наведено рекомендації щодо використання форм влади та стилів керівництва керівниками у конкретних ситуаціях, а саме при вирішення наявних організаційних проблем.

Таблиця 17. Характеристика і обґрунтування застосування підходів до ефективного керівництва у ПП «Оріон»

Підходи до ефективного керівництва

Загальна характеристика

Директор

Головний бухгалтер

Заступник директора з виробництва

1. Форми влади

- примусу

Базується на забезпеченні впливу на працівників через примус, їхній страх втратити роботу, повагу захищеність. Використовує різноманітні санкції (адміністративні, дисциплінарні, матеріальні тощо).

+

+

+

- винагороди

Базується на формуванні керівником необхідної поведінки підлеглих на засадах застосування системи матеріального та морального стимулювання.

-

+

+

- законна

Базується на традиціях, що склались в організації у сфері взаємопідпорядкування між керівником та підлеглими.

-

+

+

- еталонна

Базується на силі особистих якостей, рис, здібностей керівника, що здатні викликати ініціативу у підлеглих.

-

-

+

- експертна

Базується на володінні керівником спеціальними знаннями, які можуть задовольнити потреби виконавці.

-

+

+

- дисциплінарна

Базується на поведінці підлеглих, яка відображає дотримання установлених стандартів, критеріїв, інструкцій, методик, наказів.

+

+

+

- інформаційна

Базується на використанні широкого спектру інформації, якою володіє тільки менеджер. Ефективність використання цієї влади залежить від якості, достовірності та повноти інформації

-

+

+

2. Стилі керівництва:

- на засадах системи Р. Лайкерта

Запропоновано 4 системи керівництва, які базуються на оцінці поведінки керівника: експлуататорсько-авторитарна, доброзичливо-авторитарна, консультативно-демократична, на засадах участі працівників.

-

-

-

- через структуру та увагу до підлеглих

Передбачає звернення уваги не лише на роботу, але й на підлеглих, та формування такої поведінки керівника, яка враховує особливості внутрішньої організації та взаємодії груп підприємства.

-

-

-

- на засадах управлінської гатки Р. Блейка і Дж. Моутон

Виділено 5 стилів керівництва у залежності від різноманітного поєднання керівником врахування інтересів працівників та виробництва: збіднене управління, влада - підпорядкування, організаційне управління, управління на засадах приміського клубу, групове управління.

-

-

-

- на засадах ситуаційної моделі Ф. Фідлера

Виділено 7 стилів керівництва, які керівнику доцільно застосовувати у конкретних ситуаціях, що формуються під впливом таких чинників: взаємовідносини між керівником і підлеглими, структурованість завдання та посадові повноваження керівника.

-

-

+

- «шлях-ціль» Т. Мітчела і Р. Хауса.

Базується на спрямуванні керівником підлеглих на досягнення цілей через вплив на шляхи їх досягнення: роз'яснення підлеглому завдань, підтримка дій підлеглих, наставництво. При цьому виділено 4 стилі керівництва: стиль підтримки, інструментальний, партисипативний, орієнтований на досягнення успіху

+

+

+

- на засадах врахування життєвого циклу П. Херсі та К. Блашара

Виділено 4 стилі керівництва (вказівка, передавання, участь підлеглих у прийнятті рішень, делегування), вибір якого керівником залежить від «зрілості» виконавців.

-

+

+

- на засадах прийняття рішень В. Врума та Ф. Йеттона

Концентрує увагу на виборі керівником конкретного стилю керівництва (автократичних стилів, консультативних, повної участі) залежно від конкретної ситуації, яка характеризується параметрами якості рішень та факторів, що обмежують згоду підлеглих

+

-

-

- узгоджене керівництво

Базується на узгодженні між керівником та підлеглим власних потреб: завдань, затрачених зусиль та мотивування.

-

-

-

- трансформаційне керівництво

Базується на створенні умов для творчого та самостійного використання завдань підлеглими, фактично відмовляючись від здійснення прямого керівництва. Значну роль при цьому відіграють харизма керівника, персоналізація уваги, стимулювання інтелекту.

-

-

-

- керівництво на засадах попарних вертикальних зв'язків Гріна

Базується на припущенні, що сприйняття керівником підлеглого впливає на поведінку керівника, відповідно зумовлюючи поведінку підлеглого. Відповідно до цього керівник може змінювати власний стиль керівництва відповідно до очікувань та потреб підлеглих

+

-

-

Знак «+» показує, які форми влади і стилі керівництва використовуються конкретним керівником. Знак «-» показує, які форми влади і стилі керівництва не притаманні керівникам.

Оцінювання професійних якостей керівників за переліком основних рис наведено у таблиці 17. При цьому воно здійснюється за бальною шкалою [0; 5]: 0 - риса відсутня, 1 - риса нерозвинена, 2 - слабо виражена, 3 - риса виявляється у певних ситуаціях, 4 - риса розвинена, 5 - риса яскраво виражена.

Таблиця 17. Результати оцінювання професійних якостей керівників

Фактори, які відображають професійні якості працівників

Директор

Головний бухгалтер

Заступник з виробництва

1. Твердість

5

3

4

2. Гнучкість

4

3

4

3. Рішучість

5

4

4

4. Принциповість

3

4

4

5. Професійна підготовка

5

5

5

6. Досвід роботи

4

5

4

7. Комунікабельність

4

3

3

8. Авторитет

5

4

4

9. Віковий ценз

4

4

4

10. Компетентність

5

5

5

11. Організаторські здібності

5

4

4

Всього

48

44

45

Результати показують, що в загальному керівники мають однаковий рівень професіоналізму, але все ж таки перевагу має директор над головним бухгалтером та заступником з виробництва.

8. Оцінювання ефективності систем менеджменту

В результаті використання на підприємстві нової раціональної системи менеджменту було одержано високі показники економічної, організаційної та соціальної ефективності системи менеджменту.

Економічна ефективність проведення змін в системі менеджменту організації полягає в тому, що внаслідок цих змін значно покращилися економічні показники діяльності організації. Використання нового і набагато якіснішого рухомого складу, власної сировини у виробництві зумовило зниження собівартості продукції і призвело до зростання прибутків товариства. Також покращилась технічна озброєність управлінців, а саме для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві почали використовувати комп'ютери та програмне забезпечення. На засадах розрахунків економічну ефективність раціоналізованої системи менеджменту підприємства у порівнянні з фактичною можна оцінити за показниками (темпи зростання):

· розширення асортименту товарів на 100% ((6 видів товарів - 3 види товарів)/3 види товарів * 100% = 100%);

· зростання загального фонду оплати праці на 117% ((128305 грн. - 59175 грн.) / 59175 грн. * 100% = 117%);

· зростання загального фонду основної заробітної плати на 101% ((95564 грн. - 47544 грн.) / 47544 грн. * 100% = 101%);

· зростання загального фонду додаткової заробітної плати на 165,5% ((30881 грн. - 11631 грн.) / 11631 грн. * 100% = 165,5%)

В результаті проведення організаційних змін було вдосконалено також якість побудови організації (організаційна ефективність), що полягає у значному покращенні системи управління товариством, підвищенні оперативності прийняття управлінських рішень, зниження рівня централізації функцій управління, що безумовно привело до покращення мікроклімату в організації та підвищення якості роботи працівників. Організаційну ефективність кількісно можна відобразити за такими показниками (темпами зростання):

· збільшення чисельності працівників організації на 49% ((67 працівників - 45 працівників) / 45 працівників *100% = 49%);

· збільшення управлінців в організації на 50% ((9-6) / 6 *100% = 50%);

· збільшення робітників в організації на 47% ((56 робітників - 38 робітників) / 38 робітників * 100% = 47%)

Оцінюючи соціальну ефективність менеджменту потрібно зазначити, що зміни на краще цієї ефективності є найбільш бажаним для організації. Оскільки турбота про працівників, їх умови праці для кожної організації повинні стояти на першому місці. Тому вся проведена раціоналізація наявної системи менеджменту, перш за все, мала на меті вдосконалення умов праці всіх працівників, покращення психологічного мікроклімату в колективі і організації в цілому, створення атмосфери захищеності і причетності до цілей організації. Соціальна ефективність виявляється і у підвищенні середнього рівня заробітної плати працівників на 46%, у покращенні умов праці основних робітників управлінських служб шляхом встановлення кондиціонерів, захисту від шуму. При цьому внаслідок розширення асортименту продукції, проведення рекламної кампанії відбулося збільшення груп споживачів на 20%, що зумовлює зростання валового доходу.

Отже, на засадах оцінювання ефективності раціоналізованої системи менеджменту у порівнянні з фактичною, можна стверджувати, що організаційні зміни принесли позитивні результати та виправдали себе, хоча існує загроза «роздування» управлінського апарату.

Висновки

У курсовому проекті відповідно до поставленої мети розроблено фактичну систему менеджменту на підприємстві легкої промисловості ПП «Оріон» та раціоналізовано її відповідно до змін у середовищі функціонування з метою реалізації обраної підприємством стратегії, досягнення установлених цілей та завдань. Проект формувався у контексті процесу менеджменту, тобто спочатку на підприємстві розроблялась база для реалізації конкретних функцій менеджменту - загальні функції менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. У процесі планування ретельно проаналізовано середовище функціонування організації, що дало змогу зробити прогнози умов та результатів діяльності підприємства, сформовано стратегію діяльності, установлено цілі, у яких закладено напрямки раціоналізації, визначено основні планові показники, заходи та бюджетний механізм щодо їх досягнення. У процесі організування здійснено реорганізацію організаційної структури управління у напрямку створення додаткових управлінських служб (відділ реклами і реалізації товару), виробничих підрозділів (розкрійний цех, швейний цех), збільшення заступників директора (заступник з виробництва). У процесі мотивування ФОП оплати праці працівників зріс на 117%, що зумовлено зростанням рівня середньої заробітної плати працівників на 46%. Характеристика процесів контролювання та регулювання на підприємстві відображена у контексті етапів виробничо-господарської діяльності відносно різних видів ресурсів. При цьому відображено процедури регулювання виявлених у процесі контролювання на підприємстві недоліків, проблем, відхилень.

У результаті реалізації функцій менеджменту на підприємстві розроблено дієві методи менеджменту (економічні, технологічні, соціально-психологічні, адміністративні), тобто способи впливу керуючої системи на керовану. Також відображено механізми трансформації методів менеджменту в управлінські рішення, охарактеризовано умови та фактори прийняття управлінських рішень. У проекті наведено процеси прийняття раціональних рішень щодо подолання трьох наявних організаційних проблем: висока плинність кадрів, конфлікти з сусідами та надання працівникам додаткових відпусток.

У проекті розроблено комунікаційну систему в організації, наведено приклади використання документації та графічних засобів при передачі інформації, приклад комунікаційного процесу. При цьому розглянуто особливості управління формальними та неформальними групами у ПП «Оріон» з урахуванням раціональних змін.

Наведено характеристику ефективних підходів до керівництва та обгрунтовано застосування окремих з них менеджерами інституційного рівня управління організації, також здійснено оцінювання професійних якостей цих менеджерів на засадах розробленої методики.

У результаті аналізу ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту можна стверджувати, що організаційні зміни принесли позитивні результати у економічній, організаційній та соціальній сферах, тобто виправдали себе.

Список використаної літератури

1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2002.-228 с.

2. Господарський кодекс України. - Київ: Школа, 2008. - 208 с.

3. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент. - Львів: Центр Європи, 1995. - 176 с.

4. Закон України «Про господарські товариства»

5. Цивільний кодекс України

6. Закон України «Про страхування»

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальна характеристика, напрямки господарської діяльності організації, що вивчається. Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень.

  курсовая работа [82,7 K], добавлен 26.08.2014

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розробка пропозиції з удосконалення керівництва, механізмів прийняття управлінських рішень. Оцінка ефективності систем менеджменту.

  курсовая работа [319,5 K], добавлен 28.11.2010

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Механізми прийняття управлінських рішень та управління групами працівників, побудова комунікацій. Оцінка ефективності системи менеджменту.

  курсовая работа [318,1 K], добавлен 11.03.2011

 • Характеристика організації та формування функцій менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Використання методів та механізмів прийняття управлінських рішень. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [132,5 K], добавлен 22.05.2012

 • Сутність системи менеджменту на підприємстві, її головні цілі та завдання. Формування функцій менеджменту в організації: планування діяльності, мотивація і контроль персоналу. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень й вдосконалення керівництва.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 13.10.2012

 • Форма організації, особливості її існування. Межі території, яку охоплює діяльність організації. Формування функцій менеджменту на підприємстві. Проектування комунікацій на підприємстві. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на підприємстві.

  курсовая работа [370,6 K], добавлен 01.04.2011

 • Характеристика форми організації підприємства, законодавча база, відмінності від інших форм господарювання. Формування функцій менеджменту. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на ПП "Готель Профспілковий". Система робіт з документами.

  курсовая работа [329,9 K], добавлен 24.04.2014

 • Формування і використання функцій менеджменту на підприємстві ВАТ "Геотехнічний інститут". Розробка механізмів прийняття управлінських рішень. Проектування комунікацій в готельному комплексі. Механізми управління організацією. Ефективність менеджменту.

  курсовая работа [155,0 K], добавлен 23.10.2007

 • Створення структури підприємства. Використання методів менеджменту на підприємстві. Ліквідація виявлених недоліків у якості продукції і виробничого процесу. Проектування комунікацій на підприємстві. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень.

  курсовая работа [209,7 K], добавлен 19.10.2012

 • Формування менеджменту на підприємстві. Механізми прийняття управлінських рішень в організації. Проектування комунікацій на підприємстві. Формування механізмів управління групами працівників в організації. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [139,2 K], добавлен 29.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.