Аналіз господарської діяльності підприємства

Аналіз виробничої, господарської, фінансової, збутової та комерційної діяльності на прикладі Стахановського управління МРУЕГГ ПАТ "Луганськгаз". Характеристика систему управління персоналом на підприємстві, умови організації й мотивації праці робітників.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 24.01.2011
Размер файла 273,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

КАФЕДРА управління персоналом і економічної теорії

Посвалюк В. В.

ЗВІТ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

СТАХАНОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МРУЕГГ ПАТ “ЛУГАНСЬКГАЗ”

Стаханов 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

КАФЕДРА управління персоналом і економічної теорії

ЗВІТ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

СТАХАНОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МРУЕГГ ПАТ “ЛУГАНСЬКГАЗ”

Підготував студент

гр. УПЗ-171 Посвалюк В.В.

Керівник практики

від університету Балахнін Г.С.

Керівник практики

від підприємства,

начальник відділу Риндіна Н.Л.

Стаханов 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

КАФЕДРА управління персоналом і економічної теорії

Затверджую:

завідувач кафедрою управління персоналом

і економічної теорії

_________________ доц., к.е.н. Сумцов В.Г.

"__" _________________ 200_ р.

ЗАВДАННЯ

на переддипломну практику

студентові (ці) __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Група ________

1. База проходження практики _____________________________________________________

(повна назва підприємства, де направляється студент для проходження практики)

______________________________________________________________________________________________________________________

2. Тема дипломної роботи __________________________________________________________________

3. Перелік питань для опрацювання під час практики:

3.1 Загальна характеристика підприємства.

3.2 Аналіз господарської діяльності підприємства.

3.3 Характеристика системи управління персоналом.

3.4 Стан організації та стимулювання праці персоналу підприємства.

3.5 Діагностування проблеми, відповідно теми дипломної роботи.

4. Зібрати вихідні данні для виконання дипломної роботи.

5. Проходження практики та підготовка звіту здійснюється відповідно до вимог, викладених у методичних вказівках щодо проходження переддипломної практики студентами спеціальності 7.050109 “Управління персоналом і економіка праці”.

Завдання видав керівник практики від кафедри _____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завдання одержав студент _____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Дата видачі завдання “___” __________ 200_ р.

РЕФЕРАТ

Текст 70 с., 26 табл., 2 рис., 9 додатків

Підприємство, персонал, система управління, господарська діяльність, організація праці, фактори виробництва, умови ринку, конкурентоздатність, кадрова політика, мотивація, ефективність праці.

У звіті з переддипломної практики проведено аналіз виробничої, господарської, фінансової, збутової і комерційної діяльності Стахановського управління МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз», розглянуто систему управління персоналом на підприємстві, встановлено умови організації й мотивації праці робітників підприємства.

Здійснено виконання індивідуального завдання з всебічного вивчення конкретної проблеми у відповідності з темою дипломної роботи.

Матеріали звіту є основою для подальшого встановлення ефективних заходів щодо покращення діяльності підприємства

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Загальна характеристика підприємства

2. Аналіз господарської діяльності підприємства

3. Характеристика системи управління персоналом

4. Стан організації та стимулювання праці персоналу підприємства

5. Діагностування проблеми, відповідно теми дипломної роботи

ВИСНОВОК

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку в умовах ринкової економіки забезпечення підприємств робочою силою, ефективність їхнього використання - найважливіша умова ефективного функціонування діяльності підприємства. Дана дипломна робота присвячена складної й, безсумнівно, значимій проблемі кадрової політики на підприємстві. На сьогоднішній день реалізація кадрової політики не повністю сформована й продовжує вдосконалюватися й обновлятися.

Проблема якості кадрів сьогодні вийшла на перше місце. Більшість закордонних фірм починають вкладати кошти в людський фактор. Актуальність підбора кадрів особливо зростає з розумінням неминучості вступу України у ВТО.

Щоб ефективно управляти й використовувати «людські ресурси», необхідно знати механізм функціонування досліджуваного процесу, всю систему факторів, що викликають його зміна, а також засоби впливу на ці фактори. Отже, можна говорити про певний механізм функціонування системи керування персоналом і про використання різних інструментів впливу на працівника, тобто про певну технологію роботи з кадрами. У керуванні персоналом важливе місце займають технології, застосування яких дозволяє вирішувати завдання кадрового забезпечення стратегії організації. Ці технології прийнята називати кадровими. Кадрова технологія - це засіб керування кількісними і якісними характеристиками персоналу, що забезпечує досягнення цілей підприємства, його ефективне функціонування.

Для того щоб підприємство успішно справлялася із завданнями, що стоять перед ним, потрібні люди з певними здатностями, професією, професійним досвідом. Це означає, що таких людей варто спочатку знайти на ринку праці, оцінити їх професійні, ділові й особистісні якості, зробити відбір, увести до складу організації й забезпечити таке включення їхніх можливостей у досягнення цілей підприємства, що було б максимально корисним як для підприємства, так і для людини.

Як об'єкт по аналізу фінансової та господарської діяльності підприємства розглянуто підприємство Стахановське управління МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз».

Під управлінням персоналу на підприємстві розуміється система видів діяльності, перш за все управлінської, як окремих менеджерів, так і всього апарату управління. У вітчизняній літературі такі поняття, як управління персоналом, менеджмент персоналу, кадровий менеджмент, система роботи з кадрами є синонімами.

У цей час мінімальна оплата праці не виконує ролі соціальної гарантії, що адекватно відображає соціально - економічні умови й порівнянної з мінімальним споживчим бюджетом. Більше того, вона стала грати невластиву їй роль технічного нормативу при визначенні розмірів стипендій, пенсій, соціальних виплат, штрафів і пені.

Управління персоналом - це спосіб побудови взаємозв'язку між рівнями управління і функціональних областей, що забезпечує оптимальне за даних умов досягнення цілей організації, тобто "система управління " (ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. У рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), у якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Структуру можна порівняти з каркасом будинку управлінської системи, побудованим для того, щоб усі процеси, що протікають у ній, здійснювалися вчасно і якісно. Звідси та увага, що керівники організацій приділяють принципам і методам побудови структур організації, вибору їхніх типів і видів, вивченню тенденцій зміни й оцінкам відповідності задачам організацій, - це показує актуальність і важливість даної теми в сучасних умовах.

В умовах ринкової економіки з організацією заробітної плати на підприємствах зв'язані рішення двоєдиного завдання: гарантувати оплату праці кожному працівникові відповідно до результатів його праці й вартістю робочої сили на ринку праці; забезпечити роботодавцю досягнення в процесі виробництва такого результату який дозволив би йому після реалізації продукції на ринку праці й товарів відшкодувати витрати й дістане прибуток. Тим самим через організацію заробітної плати повинен досягатися, необхідний компроміс між інтересами роботодавця й працівника сприятливому розвитку стосунків соціального партнерства між двома рушійними силами ринкової економіки.

Виходячи з цього, на даному етапі розвитку економіки, вивчання та удосконалення організації та мотивації праці операційного персоналу має важливе значення, оскільки воно заохочує керівників до перспективного мислення, демонструє взаємозв'язок обов'язків усіх посадових осіб, поєднує та стимулює працю тим самим підвищує ефективність організації праці, веде до чіткої координації зусиль у фірмі, примушує фірму чітко виконувати свої завдання, дає змогу встановити показники діяльності фірми для подальшого контролю.

Загальнотеоретичними розробками удосконалення організації та мотивації праці займалися такі науковці, як: Колот А.М., Дмитренко Г.А., Максименко Т.М., Рофе Н.Г., Генкін Е.Н., та ін

1. Загальна характеристика підприємства

У 1961 році в м. Кадіївка утворилася дільниця від "Луганськгазу". У штаті працювало 5 чоловік.

2 лютого 1962 р. підприємство перейменували у виробничо-експлуатаційну контору "Кадіївгаз".

У 1969р. до виробничо-експлуатаційної контори "Кадіївгаз" приєдналася Попаснянська ділянка. У період з 1969р. був прокладений газопровід у м. Кіровськ. З 1972р. газифікований м. Брянка.

30 січня 1974 р. замість виробничо-експлуатаційної контори "Кадіївгаз" створене міжрайонне управління газового господарства.

Управління «Стахановміжрайгаз» це виробничо-експлуатаційне підприємство, основною метою діяльності якого є виконання комплексу робіт з безпечного й безаварійного забезпечення споживачів природним газом, експлуатація систем газопостачання, газифікація об'єктів, а також одержання прибутку від всіх видів виробничої, комерційної, фінансової діяльності, передбаченої чинним законодавством.

Управління «Стахановмежрайгаз» складається з 3-х виробничих ділянок: у м. Стаханові, м. Кіровську, м. Брянка .

Дільниці здійснюють виробничо-експлуатаційну діяльність на спорудженнях систем газопостачання природним газом.

Спорудження систем газопостачання це - газопроводи й спорудження на них (газорозподільні пункти, колодязі, контрольні трубки, контрольно-вимірювальні пункти), установки електрохімічного захисту від корозії, кошти телемеханіки. Газифіковані житлові та громадські будинки, промислові, сільськогосподарські й інші підприємства, ГНС, ГНП, ПОБ, АГЗС, групові й індивідуальні установки зрідженого газу.

Підприємство газового господарства складається з наступних служб і ділянок:

служба газопроводів забезпечує безпечну й безперебійну експлуатацію підземних і надземних газопроводів всіх тисків, двірських вводів, відключающих пристроїв, газових колодязів й ін.

ділянка Г'РП і котелень забезпечує експлуатацію ГРП, ГРУ, газового обладнання котелень шляхом регулярного професійного обслуговування;

ділянка електрохімзахисту газопроводів від корозії здійснює контроль за корозійним станом газопроводів;

ділянка з ремонту газового обладнання займається експлуатацією й ремонтом внутрибудинкових газопроводів, газового обладнання житлових будинків, соцкультобъектов, побутового обслуговування населення;

аварійно - відбудовна служба робить цілодобовий прийом і виконання аварійних заявок, прийом заявок на ремонт газових апаратур, виконання монтажних робіт з газифікації;

ремонтно-механічна ділянка забезпечує безпечну експлуатацію автотранспорту й механізмів

У м. Брянке, м. Кіровськ організовані ділянки, які виконують функції перерахованих служб і ділянок.

У керуванні є відділи:

виробничо-технічний відділ забезпечує ритмічну роботу всіх ланок виробництва, забезпечує безпечну експлуатацію газового господарства й виконання планів виробничо-експлуатаційної діяльності;

планово-економічний відділ здійснює організацію й удосконалювання економічної діяльності підприємства, планує техніко-економічні показники роботи в керуванні й здійснює контроль за ходом виконання планових завдань служба охорони праці здійснює контроль за станом охорони праці санітарним і протипожежним станом служб і ділянок, за створенням здорових і безпечних умов праці працюючих, безпекою ведення робіт;

відділ кадрів здійснює прийом на роботу, звільнення працівників підприємства, надає допомогу по підборі кадрів;

бухгалтерія організує нарахування заробітної плати, бухгалтерський облік основних коштів матеріальних цінностей, витрат по виробничій діяльності;

відділ по контролі за витратою газу споживачами організує облік надходження, розподілу й споживання природного газу.

Основним завданням управління є безперебійне й безаварійне постачання природним газом всіх категорій споживачів ( населення, промислові підприємства, бюджетні організації, соцкультоб'екти, приватні підприємці та інші).

У управлінні 3 види діяльності :

1. Транспортування природного газу.

2. Постачання природного газу.

3. Інший вид діяльності (газифікація квартир, установка лічильників, будівництво газопроводів, установка додаткових газових приладів).

Управління "Стахановміжрайгаз" обслуговує 5 міст: Стаханов, Теплогорск, Алмазна, Брянка, Кіровськ Чисельність управління становить 423 чоловік. На обслуговуванні перебувають: - 700 км газопроводів;

57834 квартири;

- 64 ГРП;

260 соцкультоб'ектів

2. Аналіз господарської діяльності підприємства

Управління «Стахановмежрайгаз» має значну матеріально - технічну базу. На балансі підприємства є велика кількість оборотних активів. До них відносяться: будівлі ГРП 2, які знаходяться по вул. Полярною м. Стаханова; будівлі ГРП4, що знаходяться на Мікрорайоні м. Брянка; буд ГРП7 вул. Смоленська м. Брянка; будівлі ГРП5, ул.м Ілліча м. Брянка.

До машин і оборудованиям відносяться: ЖРП вузли, що знаходяться по вул. Транспортна м. Кіровськ; компенсатор д-108, вул. Нестерова 46, м. Стаханов; вузол зредукованого газу ГРП 2, вул. Полярна м. Стаханов, вузол зредукованого газу ГРП 9, вул. Руднева м. Стаханов; компенсатор Д-108, вул. Нестерова 46 м.Стаханов. На підприємстві також є і передавальні пристрої: Г/п середнього тиску, вул. Мічуріна, Г/п низького тиску, вул. Чехова.

Основною функцією підприємства є забезпечення безперебійного і безаварійного газопостачання газоспоживаючих об'єктів.

Аналіз виробничо-господарської діяльності Стахановського МРУЕГГ за 2009р.

Таблиця 2.1.

Техніко-економічні показники роботи за 2009 рік

Найменування показників

Од. вимір.

Факт 2008р.

План 2009 р.

Факт 2009р.

до факту

до пл.

%

%

+ -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Одержання природного газу

тис. м3

159941

139659

173690

109

13749

124

2.

Комерційні втрати

тис. м3

19287

-

18003

93

-1284

-

3.

Технологічні втрати природного газу

тис. м3

2471

2687

2728

110

257

102

4.

Природний газ на власні потреби

тис. м3

97

98

101

104

4

108

5.

Трансп-я газу

тис. м3

157373

138846

153819

98

-3554

111

6.

Транспортування без КВ

тис. м3

138086

138846

135816

98

-2270

98

7.

Поставка природного газу(ф. 1С)

тис. м3

76925

60649

87649

114

10724

144

1

2

4

5

6

7

8

9

8.

Поставка без КВ

тис. м3

57638

60649

69646

121

12008

115

9.

Доходи - усього, у т.ч.

т. грн.

3768

3483

4065

108

297

117

- від транспортування

т. грн.

2833

2499

2769

98

-64

111

- від поставки газу

т. грн.

654

515

745

114

91

145

- від іншої діяльності

т. грн.

281

469

551

196

271

132

10.

Середній транспортний тариф

грн.

18,00

18,00

18,00

100

--

100

11.

Середній тариф на постачання

грн.

8,50

8,50

8,50

100

--

100

12.

Витрати - усього

т. грн.

5109

4983

4949

97

-160

99

- по транспортуванню

т. грн.

4596

4187

4152

90

-444

99

- по постачанню газу

т. грн.

345

450

448

130

103

100

- по іншій діяльності

т. грн.

168

346

349

208

181

101

13.

Витрати на 1 грн. прибутків

грн.

- по транспортуванню

грн.

1,62

1,67

1,50

93

-0,12

90

- по постачанню газу

грн.

0,53

0,87

0,60

113

0,07

69

- по іншій діяльності

грн.

0,60

0,74

0,63

105

+0,03

85

14.

Прибуток - усього, у т.ч.

т. грн.

-1341

-1500

-884

66

-457

59

- від транспортування

т. грн.

-1768

-1688

-1383

78

-380

82

- від поставки

т. грн.

309

65

297

96

-12

у 4 р

- від іншої діяльності

т. грн.

113

123

202

179

89

164

15.

Рентабельність - усього

т. грн.

-26

-30

-18

8

- по транспортуванню

т. грн.

-38

-40

-33

5

- по поставці

т. грн.

89

14

66

-23

- по іншій діяльності

т. грн.

67

36

58

-9

Доходи від транспортування й постачання природного газу збільшені як проти плану, так і до факту відповідного періоду минулого року. Збільшення суми нарахованих доходів, як до плану, так і до факту відповідного періоду минулого року по транспортуванню природного газу пояснюється збільшенням об'ємів транспортування. Збільшення доходів по постачанню газу, як до плану, так і до факту відповідного періоду минулого року пояснюється збільшенням об'ємів постачання. За аналізований період спостерігається зростання витрат на 1 грн. доходів по постачанню на 13 %. У зв'язку із цим рентабельність за цей період знизилася. У результаті відображення комерційних втрат на прибутки згідно НАК "Нафтагаз України " від 9.08.1999 р. № 209 при складанні форми 1С (газопостачання) формується не реальний фінансовий результат, завищений на розмір комерційних втрат (18003 т. м3.)

Таблиця 2.2.

По транспортуванню природного газу

без КВ

по 1С

+ -

Об'єми

т. м3

135816

153819

18003

Доходи

т. грн.

2445

2769

324

Прибуток (збитки)

т. грн.

-1707

-1383

324

По постачанню природного газу

без КП

по 1С

+ -

Об'єми

т. м3

69646

87649

18003

Доходи

т. грн.

592

745

153

Прибуток (збитки)

т. грн.,

144

297

153

Реальним фінансовим результатом (без відбиття комерційних втрат на доходи) є збитки в розмірі 1563 т. грн., що на 477 т. грн. менше сформованих.

Аналіз витрати газу на власні потреби.

За 2008р. витрата газу на власні потреби склав 101 т.м3 і збільшився проти відповідного періоду минулого року на 4т.м3 або 4%.Збільшення пояснюється більш холодною зимою, тим самим протривав опалювальний сезон.

Ще однією причиною збільшення витрат пояснюється зняття газового лічильника на ремонт і витрату газу визначається по потужності казанів.

Таблиця 2.3

Аналіз по використанню витрат по транспортуванню природного газу

№ п/п

Статті витрат

Факт 2008

План 2009

Факт 2009

до факту 08

до плану 03

%

+ -

%

+ -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Витрати - усього

4596

4187

4152

90

-444

99

-35

1.

Матеріальні витрата-всього, у т. ч

1022

556

555

54

-467

100

-1

вартість природного газу на технологічні потреби

746

228

228

30

-518

100

-

ст-ть природного газу на власні потреби

29

17

17

59

-12

100

-

ст-ть зрідженого газу на технологічні потреби

-

-

-

-

-

-

-

ст-ть зрідженого газу на власні потреби

12

15

15

125

3

100

-

опалення

-

-

-

-

-

-

-

електроенергія

13

19

18

138

5

95

-1

ПММ

57

54

54

95

-3

100

-

запасні частини

-

-

-

-

-

-

-

МБП

-

-

-

-

-

-

-

зношування МБП

25

20

20

80

-5

100

-

інші матеріали

13

34

50

384

37

147

16

поліпшення основних фондів

116

169

153

132

37

91

-16

2

Оплата праці

1867

2214

2190

117

323

99

-24

3.

Соціальні нарахування

690

838

797

116

107

95

-41

4.

Амортизація

926

456

479

52

-447

105

23

5.

Інші витрати

91

123

131

144

40

106

8

Витрати на експлуатацію й підтримку в технічно справному стані основних фондів склалися за 2008 р. по транспортуванню газу в розмірі 4152 т. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року експлуатаційні витрати знизилися на 444 т. грн. або 10 %.

Зниження відбулося по наступних статтях:

- матеріальним витратам на 467 т. грн. за рахунок зміни віднесення витрат по технологічних і власних витратах;

Збільшення витрат відбулося по наступних статтях:

оплата праці й відрахування збільшилися з 1 квітня й 1 грудня 2009 р. відбулося збільшення тарифних ставок й окладів;

по іншим витратам збільшення на 40 т. грн. відбулося за рахунок:

а) збільшення послуг банку у зв'язку зі збільшенням надходження коштів по оплаті за газ - 2 т. грн.

б) збільшення витрат на оплату 5 днів лікарняних у зв'язку з ростом % захворюваності - 12 т. грн.

в) збільшилися витрати по зв'язку у зв'язку з введенням мобільного зв'язку - 5т. грн.

г) збільшилися витрати на охорону праці - 7 т. грн.

д) оплата проїзних - 12 т. грн

е) послуги організацій - 2 т. грн.

- ріст витрат на амортизацію відбувся за рахунок прийняття газопроводів на баланс.

Таблиця 2.4

Аналіз експлуатаційних витрат по поставці природного газу за 2009 р

п/п

факт 2008р.

план 2009р.

факт 2009р.

до факту 2008р.

до плану 2009 р.

%

+ -

%

+ -

Витрати - усього, у т.ч.

345

450

448

130

103

100

-2

1.

Матеріальні витрати

18

27

22

122

4

81

-5

2.

Оплата праці

138

196

190

138

52

97

-6

3.

Відрахування

50

73

67

134

17

92

-6

4.

Амортизація

7

8

7

100

-

88

-1

5.

Інші витрати

132

146

162

123

30

111

16

Витрати по постачанню природного газу за 2008 р. склали 448 т. грн., що більше на 103 т. грн., ніж за відповідний період минулого року й на 2 т. грн. нижче плану.

Збільшення витрат проти минулого року відбулося по наступних статтях:

Оплата праці й соціальні нарахування збільшилися за рахунок збільшення чисельності на 5 чоловік і за рахунок підвищення з 1 квітня й 1 грудня 2009 р. тарифних ставок і посадових окладів.

Збільшення інших витрат на 30 т. грн. обумовлено збільшенням витрат на послуги банків у зв'язку зі збільшенням потоку коштів по розрахунках за поставлений природний газ.

Витрати на матеріали збільшилися у зв'язку зі збільшенням витрат на папір, тому що немає бланків на договори й звітності, а також збільшення переписки із за боржниками.

Аналіз рівня проплат за природний газ.

Оплата в 2008р. провадилася:

- коштами - 11831 т. грн.

- по залікових схемах - 380 т. грн.

Таблиця 2.5.

Рівні проплат за природний газ

Оплата за рік

Відхилення оплати

2008 р.

2009р.

т. грн.

пит.вага.%

т. грн.

пит.вага.%

- коштами

7535

70,6

11831

96,4

+4296

- залікові схеми

553

5,2

380

3,1

-173

- вексельні розрахунки

33,0

0,6

-

-

-33,0

- оплата по бюджеті

2555

23,9

57

0,5

-2498

Загальна оплата

10676

100,0

12268

100,0

+1592

З таблиці видно, що збільшилася оплата за спожитий газ і змінилася структура оплати. Так якщо за 2007 р. питома вага оплати коштами становила 70,6 %, то в 2008 р. - 96,4 %, тобто збільшився. Найбільша питома вага в заборгованості за спожитий газ приходиться на підприємства теплокомуненерго, відсоток проплат становить 44,4 %. Заборгованість по постачанню за станом на 1.01.2010 р. склала 327,1 т. грн. Рівень проплат за 2007 р. складав - 87,7 %., за 2008 р. - 97,4 %. Рівень проплат збільшився.

Зараз застосовуються міри до боржників:

подано в суд 73 позовів;

у міліцію 10 матеріалів;

обрізано газ 101 будинків

Аналіз господарсько-фінансових результатів по іншій діяльності. За 2008 р. найбільш питома вага займає установка газових лічильників. Силами управління встановлено 1767 лічильника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року установка газових лічильників збільшилася на 635 шт. Завдання по установці лічильників перевиконане на 128 % . Рентабельність по іншій діяльності за 2008 р. збільшилася на 9 %. Збільшення рентабельності відбулося за рахунок зростання доходів і зниження витрат. Доходи збільшилися за рахунок перевиконання норм виробітку до 160%, погашення заборгованості за профобслуговання соціально культурних об'єктів, передоплата за пускові роботи котеленьних. Аналіз виробничо-господарської діяльності Стахановського МРУЕГГ за 2008-2009рр. виконання виробничої програми по транспортуванню й поставці природного газу. За 2009 р. отримано від постачальників 161337 т.м3 газу.

З отриманого природного газу протранспортировано всім категоріям споживачів ( без комерційних втрат) 149640 т.м3, у т.ч.

- промисловості - 89014 т.м3

бюджетним організаціям - 4913 т.м3

населенню 55713 т.м3

Таблиця 2.6.
Аналіз виробничо-господарської діяльності МРУЕГГ за 2008-2009рр

Показники

Од. вимір.

Факт

2008 р.

План 2009 р.

Факт

2009р.

Відхилдо факт 08р. %

Відхи до факт

08р. +

Відхил. до пл.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Одержання природного газу

т. м3

173690

147491

161337

92,9

-12353

109,4

2. Комерційні втрати

т. м3

18003

8198

45,5

-9805

Питома вага КВ в обсязі одержання

%

10,4

5,1

-5,3

3. Технологічні втрати

т. м3

2728

3212

3374

123,7

+646

105,0

4. Власні потреби

т. м3

101

125

125

123,8

+24

100.0

5. Транспортування газу без КВ

т. м3

135816

98392

103864

76,5

-31952

105,6

6. Поставка газу без КВ

т. м3

69646

66631

70097

100,6

+451

105,2

- населення

т. м3

55578

55306

55713

100,2

+135

100,7

- бюджет

т. м3

4851

4425

4913

101,3

+62

110,0

- промисловість

т. м3

9217

6900

9471

102,8

+254

137,3

У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг протранспортированного природного газу (без обліку КВ) знизився на 23,5 %. Зниження відбулося за рахунок зміни структури споживачів. Підприємства «Теплокоммуненерго» уклали прямі договори на транспортування із ДП «Газ Тепло». За 2009р. поставлено природного газу без комерційних втрат 70097 т.м3, у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшення склало 0,6 %. Збільшення відбулося за рахунок постачання природного газу по всіх категоріях споживачів. У звітному періоді спостерігається збільшення витрати газу на технологічні втрати в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 23,7 % у зв'язку зі збільшенням об'єктів, збільшення втрат проти плану обумовлено неможливістю заздалегідь передбачити втрати газу виникаючі при урізаннях у діючі газопроводи, а також при аваріях. Витрати природного газу на власні потреби за 2009р. склали 125т.мЗ і збільшені проти минулого року на 23,8 % або 24 т.м3. Збільшення проти відповідного періоду минулого року відбулося за рахунок зняття лічильника на ремонт у котельні управління, збільшення площ опалення.
Аналіз причин виникнення комерційних втрат за 2009р.
За 2009 р. комерційні втрати склали 8198 т.м3, що становить 5,1 % у загальному обсязі поставленого газу.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося зниження комерційних втрат на 9805 т.м3 або на 54,5 %.
Основними причинами комерційних втрат є:
1. Комерційні втрати, пов'язані з невідповідністю початки й закінчення опалювального сезону (закінчений 22.03.08р., початий 15 листопада 2009), відсутністю центрального опалення в зимовий період, розраховані на підставі даних експерименту, проведеного на ГРП №16,17 мікрорайону 40 років Перемоги де встановлені газові лічильники РГ-600, РГ- 1000. У січні 2005 р. при роботі котельні, що опалює зазначений мікрорайон, втрати газу на одну квартиру за місяць склав 13,0 м3. По Стахановському управлінню в грудні місяці не одержували повний місяць тепло в середньому 99 багатоповерхових житлових домів, у яких налічується 8901 квартир обладнаних тільки плитами. Втрати через невідповідність початку й закінчення опалювального сезону, відсутності центрального опалення в зимовий період за 1 півріччя 2005 р. склали 4626 т.м3
2. В управлінні встановлено 6756 лічильників типу РД, що склало 50,4 % від загальної кількості встановлених лічильників. Об'єми газу, які пройшли через лічильники типу РЛ становлять 5975 т.м3. Погрішність виміру лічильників 4-6%. Неврахований газ, загублений із цієї причини становить: 5975т.м3 х 0,04 = 239т.м3
3. По іншим причинам втрати склали - 333 т.м3 гази за рахунок:
не охоплення показань лічильників. У середньому охоплено показаннями лічильників 83,5 %, відсоток не охоплення - 16,5 %.
самовільного підключення до систем газопостачання абонентами;
використання абонентами приватного сектора з відключеною опалювальною площею газових плит для обігріву житлових приміщень і приміщень літніх кухонь.
Таблиця 2.7.
Фінансові результати від транспортування й постачання природного газу за 2009

Показники

Од. вимір.

Факт 2008р.

План 2009р

Факт

2009 р.

Відхил. Факт 08 р.

Відхил. Факт 08р. +-

+ - до плану

1. Транспортування природного газу

т. м3

135816

98392

103864

66,4

-31952

5472

2. Поставка без КП

т. м3

69646

66631

70097

100,6

+ 451

3466

3. Доходи без КП

т. грн.

3514

2870

3034

86,3

+480

+ 164

- транспортування

т. грн.

2769

1904

2017

72,8

-752

+113

- поставка

т. грн.

745

966

1017

136,5

+272

+51

7. Витрати - усього

т. грн.

4600

6455

6404

139,2

1804

-51

- транспортування

т. грн.

4155

5742

5517

132,9

+ 1365

-225

- поставка

т. грн.

448

713

887

198,0

+439

+ 174

8. Собівартість 1000м3 протранспортованого природного газу

грн.

30,57

58,36

53,12

173,8

22,55

-5,24

9. Собівартість 1000м3 поставленого газу

грн.

10,70

10,70

12,65

118,2

+4,95

-1,95

10. Прибуток - усього

т. грн.

-1086

-3585

-3171

292,0

-2085

+414

- транспортування

т. грн.

-1383

-3838

-3500

259,1

-2117

+338

- поставка

т. грн.

297

253

329

110,8

+32

+76

11. Рентабельність

%

- транспортування

т. грн.

-33

-67

-63

-30

+4

- поставка

т. грн.

66

35

48

-18

+ 13

Тому що за 2008 р. у прибутки включалися комерційні втрати, а за 2009р. у прибутки їх не включали, аналіз провадиться без комерційних втрат.
Пo транспортуванню природного газу.
За 2009 р. т. грн. втрати по транспортуванню газу склали 3500 т. грн. і знижені проти плану на 414 т. грн. Проти відповідного періоду минулого року втрати збільшені на 2085 т. грн. Збільшення втрат відбулося через зниження обсягів транспортування, що спричинило зниження доходів і за рахунок збільшення витрат.
По поставці природного газу.
За 2009 р. прибуток зріс проти плану на 76 т. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року прибуток зріс на 32 т. грн. Зростання прибутку відбувся за рахунок збільшення обсягів поставки газу.
Таблиця 2.8.
Аналіз собівартості транспортування 1000 м3 газу

Показники

Факт

2008р.

Факт

2009р.

%

+ -

Причини

відхилення

1

2

3

4

5

6

1.Реалізація природного газу

(т. м3)

135816

10864

76,5

-31952

Зміни обсягу:

(4152 : 135816)-

(4152: 103864) =

9,41

2.Експлуатаційні

витрати (т. грн.)

4152

5517

132,9

+ 1365

Ріст витрат:
(4152 : 103864)-
(5517 : 103864) =

13,15

3.Собівартість

1000м 3 газу ( грн.)

30,57

53,12

173,8

+22,55

9,41 + 13,15 = 22,56

З приведеної таблиці видно, що подорожчання тарифу на 22,55 грн. відбулося через зниження обсягів виконаних послуг і росту витрат на експлуатацію.

Таблиця 2.9.

Аналіз собівартості постачання 1000 м3 природного газу.

Показники

Факт 2008 р.

Факт 2009р.

%

+ -

Причини відхилення

1

2

3

4

5

6

1. Реалізація газу (т. м3)

69646

70097

100,6

+451

Зміни обсягу: (448 : 69646) -(448:70097)=4,30

2. Експлуатаційні витрати (т. грн.)

448

887

198,0

+439

Ріст витрат: (448 : 70079) (887:70097) =6,25

3. Собівартість1000м3 ( грн.)

10,70

12,65

118,2

+ 1,95

4,3 - 6,25 = 1,95

З наведеної таблиці видно, що відбулося подорожчання собівартості 1000 м3 постачання газу за рахунок росту витрат на експлуатацію. Фактичні витрати на експлуатацію й підтримку в технічно справному основних фондів, що значаться на балансі за 2009 р. склали :

по транспортуванню природного газу -5517 т. грн.,

по поставці природного газу в розмірі - 887 т. грн.

З таблиць 2.10 видно, що спостерігається ріст експлуатаційних витрат проти відповідного періоду минулого року.

Таблиця 2.10

Структура експлуатаційних витрат по транспортуванню природного газу.

Показники

Факт 2008 р.

План 2009р.

Факт 2009р.

Відхил Факту 08 р. %

Відхил Факту

09 р.

+ -

Відхил. Плану

+ -

1

2

3

4

5

6

7

Експлуатаційні витрати - усього

4152

5742

5517

132,9

+ 1365

-225

У т.ч. - тех потреби

228

480

507

222,4

+279

+27

- власні потреби

17

41

41

241,2

+24

- матеріали

157

240

174

110,8

+ 17

-66

- поліпшення ОФ

153

177

165

107,8

+ 12

-12

- амортизація

479

511

465

97,1

-14

-46

- оплата праці

2190

2934

2867

130,9

+677

-67

- відрахування

797

1109

1054

132,2

+312

-55

- інші витрати

131

250

244

186,3

+119

-6

З таблиці 2.10 видно, що зросли витрати проти 2008 року по всіх елементах витрат, крім амортизації. Збільшення витрат по технологічним потребам відбувся у зв'язку зі зміною структури втрат і відповідно тарифів на них, а так само за рахунок того, що в 2008р. технологічні втрати включалися у витрати тільки в 1 кварталі. Так технологічні втрати підраховуються по трьох методиках і по різних тарифах:

2008 р.

2009 р.

витрати - 302 грн.

303,25

втрати - 302 грн.

149,55

втрати по БГС - 302 грн.

149,55

Витрата газу на власні потреби в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 24 тис. м3 й 24 тис. грн. Витрати на власні потреби збільшилися у зв'язку зі збільшенням об'ємів газу, а також за рахунок росту цін на газ. Витрати на поліпшення основних фондів зросли на 12 тис. грн. проти відповідного періоду минулого року й знижені на 12 тис.грн. Зниження витрат проти плану через невиконання плану поточного ремонту автотранспорту, через відсутність запасних частин.

Витрати на амортизацію за 2009 р. склали 465 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року амортизація зменшилася на 14 т. грн. у зв'язку зі зменшенням вартості о/ф (повне зношування автотранспорту, зміна структури віднесення о/ф). Проти плану витрати знижені на 46 тис. грн. у зв'язку з тим що за планом планувалося прийняття на баланс газопроводів, а фактично не побудовані в 2009р. і завершення перенесене на 1 квартал 2010 р.

Витрати на оплату праці й відповідно відрахувань на неї в порівнянні з 2008 року збільшилися на 31,3 %, що склало 934 тис. грн. у зв'язку з підвищенням тарифних ставок у квітні й грудні 2009 року й збільшенням чисельності за узгодженням ВАТ "Луганськгаз". Переклад працівників з "Бутан газу".

Проти плану фонд заробітної плати знизився на 122 т. грн. за рахунок росту лікарняних листів і за рахунок зниження % премії через наявність комерційних втрат.

Зростання витрат на матеріали проти відповідного періоду минулого року склав 110,8 % або 17 тис. грн. Зростання відбувся через зріст цін на ПММ і придбання нових матеріалів, що пломбують.

Інші витрати збільшилися проти відповідного періоду минулого року на 186,3% або 179 тис. грн. за рахунок:

послуги банку - 7 тис. грн. у зв'язку з зростом проплат споживачем.

ріст оплати лікарняних аркушів 5 днів - 8 тис. грн.

зміни структури віднесення витрат, так на собівартість віднесені матеріальна допомога й відрахування на них, відрахування на б/л - 66 тис. грн.

оплата проїзних - 10 тис. грн.

інформаційні послуги - 4 тис. грн.

збільшилися витрати на послуги організацій - 11 тис. грн.

послуги водопостачання - 8 тис.грн.

Таблиця 2.11.

Структура собівартості по постачанню газу за 2009 року

Показники

Факт 2008 р.

План 2009

Факт 2009 р.

Відхилення від факту 08 р.

+ -

до плану

%

+ -

1

2

3

4

5

6

7

Експлуатаційні витрати всього

448

713

688

153,6

+240

-25

-матеріали

19

20

22

115,8

+3

+2

-поліпшення ОФ

3

8

7

233,3

+4

-1

- амортизація

7

140

151

в 22

+ 144

+ 11

- оплата праці

190

248

236

124,2

+46

-12

- відрахування

67

94

88

131,3

+21

-6

- інші витрати

162

203

184

113,6

+22

-19

Збільшення витрат проти 2008 року відбулося по всіх видах елементам витрат. Амортизація виросла у зв'язку з переведенням автомашини «Отосан» на постачання газу, а також за рахунок зміни структури нарахування. Збільшення відбулося за рахунок віднесення вартості безкоштовних лічильників. Зарплата й відрахування зросли за рахунок збільшення тарифних ставок й окладів у квітні й грудні 2008 року. Інші витрати збільшилися на 22 тис. грн. за рахунок послуг банку, тому що збільшився відсоток проплат;

- зміна структури віднесення витрат на собівартість ( включені матеріальна допомога й нарахування на неї).

Таблиця 2.12.

Аналіз фінансових результатів від іншої діяльності 2009 року

Показники

Факт 2008 р.

План 2009 р.

Факт

2009 р.

Відхилення від факту 2008 р.

+ - до плану

%

+ -

1

2

3

4

5

6

7

1. Доходи

551

1057

1332

241,7

+781

+275

2. Витрати

349

743

855

245,0

+506

+112

3. Прибуток

202

314

477

236,1

+275

+ 163

4. Рентабельність

58

42

56

-2

+ 14

5. Витрати на 1 грн. доходів

0,63

0,70

0,64

101,6

+0,01

-0,06

За 2009 року об'єм виконаних робіт з іншого виду діяльності склав 1332 тис. грн. і збільшився до відповідного періоду минулого року на 241,7 % або 781 тис. грн., що пояснюється зростанням тарифів за виконання робіт (послуг) із червня 2008 рік і з 17.02.05р. а також у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт (послуг) (див. таблиця 2.13.) з них:

- зріст по монтажах лічильників склав 137,5% або 570 лічильника.

- зріст по газифікації квартир власними силами склав 193,5 % або 201 квартири.

- установка додатковий приладів (індивідуальне опалення в держ. секторі - в 10 разів у зв'язку з дозволом проектування отримані доходи в сумі 61,6 т. грн.

- будівництво газопроводів - 7,1 км газопроводів.

Витрати по іншій діяльності склалися в сумі 855 тис. грн. і збільшилися до відповідного періоду минулого року на 245,0 % або 506 тис. грн.

До плану витрати збільшилися на 112 тис. грн.

Рентабельність склала 56,0 і знизилася до 2008 року на 2 %.

Витрати на 1 грн. доходів склали за 2009 року - 0,64 грн., і збільшилися проти відповідного періоду минулого року на 1,6% або 0,01 грн.

Плановий рівень рентабельності за 2009 року перевиконаний на 14 %.

З таблиці 2.13. видно, що основний прибуток від іншої діяльності отриманий від установки БГС, що склав 16,5 % від прибутків, другим по величі складовим - 12,9 %, - газифікація квартир.

Таблиця 2.13.

Структура витрат від іншої діяльності

Показники

Факт

2008 р.

План

2009р.

Факт

2009 р.

Відхил факту 08,%

Відх факту 08,+ -

Відхил

плану

+-

1

2

4

5

6

7

Експлуатаційні витрати - усього

349

743

855

245,0

+506

+ 1 12

у т.ч.

1. Матеріальні витрати

108

143

228

211,1

+ 120

+85

З них: покупна вартість

20

25

40

200,0

+20

+15

2. Амортизація

9

59

61

В 7 р.

+52

+2

3. Оплата праці

155

382

373

240,6

+218

-9

4. Відрахування

58

124

140

241,4

+82

+ 16

5. Інші витрати

19

35

53

278,9

+34

+ 18

До відповідного періоду минулого року витрати збільшилися по всіх статтях витрат у зв'язку зі збільшенням прибутків на 232,2 %.

Витрати на заробітну плату й нарахування зросли на 240,8 % у зв'язку з підвищенням годинних тарифних ставок і посадових окладів з 01.04.08р. і з 01.12.08р., у зв'язку зі збільшенням среднесписочної чисельності працюючих, то збільшені обсяги робіт .

Ріст витрат на матеріали склав 211,1 % або 120 т. грн. за рахунок росту обсягів робіт, за рахунок покупної продукції, за рахунок збільшення вартості ПММ, за рахунок ремонту автотранспорту.

Зростання амортизаційних відрахувань пояснюється переведенням додаткового транспорту для виконання обсягів робіт.

Інші послуги зросли на 278,9 % за рахунок:

- зв'язок - 1,0 т. грн.

- послуги банку - 14 т. грн.

- зміни структури віднесення витрат (матеріальна допомога й відрахування) 1,0 т. грн.

- послуги організацій - 10 т. грн.

- оплата проїзду - 3 т. грн.

- послуги водоканалізації - 2 т. грн.

Аналіз проплат за зроблені послуги.

Відсоток проплат за протранспортований і реалізований газ склав 101,5 % або 13434,7 т. грн. , що збільшився проти відповідного періоду минулого року на 9,5 %

Зростання проплат відбувся в результаті проведеною певною роботою:

- відключення від газопостачання боржників 137 квартир

- пред'явлення позовів у суд 70 шт. на суму 221,2 т. грн.

- задоволено позовів 31/59,5 т. грн.

- кількість звернень до прокуратури -7/18,6

- укладено 585 договорів на погашення заборгованості на суму 437,5т. грн.

- укладені договори по реструктуризації - 1171 на суму 760,7 т. грн.

- контроль за використанням газу.

Однак як і раніше залишається велика заборгованість населення по оплаті за газ. Триває виконання намічених заходів щодо зниження заборгованості. Основною проблемою виконання намічених заходів - це слабка юридична база. Приймають позови із заборгованістю за 3 роки, а заборгованість склала за 1999 - 2002р., коли була заборгованість по зарплаті.

Для подальшого аналізу необхідно досліджувати, як використовувалися основні фонди за останніх 3 року.

Дані таблиці 2.14 свидетельстуют про те, що в 200 кількість технологічного устаткування скоротилася за рахунок вибулих основних фондів унаслідок фізичного і морального зносу, проте основні фонди, що знов поступили, мають вартість вартість списаних основних фондів, що набагато перевищує, і, що характерний, питома вага активної частини основних фондів постійно знижується. Тому фондовіддача активної частини основних фондів мала нестійкий характер: у 2008 р - скоротилася, а в2009 р - збільшилася на 6,2%. Тому і вироблення за 1 годину роботи знизилося в 2009 г в порівнянні з 2007 р. на 0,137 грн\ година (1,042 -1,179) і склала 1,042 грн\ годину По відношенню до 2008 р вона збільшилася на 6,2% за рахунок введення нових могутніх газоводов.

Таблиця 2.14

Початкова інформація для аналізу ефективності використання основних фондів

Показники

2007р

2008р

2009р

% до 2008р

% до 2009р

1. Об'єм реалізації продукції (ВП), тыс.грн

16677

14533

17057

102,3

117,4

2. Питома вага, коефіцієнтів активної частини фондів

0,7198

0,7250

0,7124

99,0

98,3

3. Фондовіддача, грн

0,848

0,711

0,742

87,5

104,4

4. Середньорічна кількість технологічного устаткування

3628

3622

3609

99,5

99,6

5. Відпрацьовано за рік всім устаткуванням тыс.час.

28610

29284

29612

103,5

101,1

6. Середня тривалість зміни, ч

23,96

23,99

23,99

100,1

100,0

9. Вироблення продукції за 1 годину, грн

0,583

0,496

0,576

98,8

116,1

10. Фондовіддача активної частини (Фоа)

1,179

0,981

1,042

88,4

106,2

Аналіз причин виникнення комерційних втрат за 2007-2009р.

За 2008р. комерційні втрати склали 18003 т.м3, що становить 10,4% у загальному об'ємі про транспортованого газу й 32,4% в обсязі поставленого природного газу населенню бюджетним організаціям.У порівнянні з 2007р. втрати знизилися на 1284 т.м3 або 7%.

Основними причинами комерційних втрат є:

1. Комерційні втрати, пов'язані з невідповідністю початки й закінченням опалювального сезону, відсутністю центрального опалення. По Стахановському управлінню в лютому, листопаді й грудні не отримували повний місяць тепло в середньому 19328 квартир. Втрати газу, використовуваного для обігріву приміщень через відсутність центрального опалення склали 10240 т.м3 (на підставі даних експерименту, проведеного на ГРП №16,17 мікрорайону 40 років Перемоги, де встановлені газові лічильники) (60,8%) .

2. Комерційні втрати, пов'язані з корекцією показань на лічильниках, встановлених у населення. Об'єми, які пройшли через лічильники встановлені у населення склали за 2007р. 18942 т.м3. Згідно «Тимчасового положення про розрахунки природного газу в системах газопостачання» від 16.11.96р. №193, відсоток втрат за показниками лічильників становить 7,0% або 1269 т.м3.

3. Комерційні втрати, пов'язані з експлуатацією ротаційних лічильників типу РЛ. У управління встановлено 3866 лічильників - типу РЛ, що склало 40% загальної кількості лічильників. Об'єми газу, які пройшли через лічильники типу РЛ становлять 18942 т.м3. Неврахований газ, загублений із цієї причини становить: 18942*0,04=758 т.м3 (42%)

4. Втрати газу за рахунок невідповідності норм споживання фактичному використанню газу. При середній температурі зовнішнього повітря в січні й лютому поточного року -7,8 З, витрата газу на 1 м2 опалювальній площі повинен становити 15,4 м3 замість 113. Уважаючи, що середня площа одного житлового будинку становлять 60 м2 , втрати невідповідності норм споживання по опаленню становлять: 2580 т.м3 (14,34%)

5. Комерційні втрати з інших причин:

- охоплено показаннями 85% лічильників. Тимчасово неврахований газ із цієї причини - 1498 т.м3;

- коректування по F-9 на «втрати»- 220 т.м3;

- за 2007р. по управлінню значиться відключень на зимовий період 79326 м2 опалювальної площі. З розрахунку користування газом для обігріву приміщень тільки 10% відключеної площі, втрати склали: 79362 м2*10%*11м3*4м=349т.м3

- використання газу для опалення літніх кухонь: 1365*1,2*31*6=317т.м3

- самовільне підключення до системи газопостачання - 72 т.м3

- Усього по іншим причинах втрати склали - 2456 т.м3.

Показники бухгалтерського балансу підприємства досліджуються шляхом горизонтального та вертикального аналізу.

Таблиця 2.15

Горизонтальний аналіз статей активу та пасиву балансу 2007-2009рр

ПОКАЗНИКИ

2007р

2008р

2009р

відхилення

2008/2007

2009/2008

Актив

залишкова вартість необоротних активів

3,0

3,0

3,0

0,0

0,0

первісна вартість необоротних активів

6,0

6,0

6,0

0,0

0,0

Незавершене будівництво

18,0

106,0

262,0

88,0

156,0

залишкова вартість основних засобів

17924,0

25396,0

27229,0

7472,0

1833,0

первісна вартість

33409,0

41898,0

44817,0

8489,0

2919,0

знос

15485,0

16502,0

17588,0

1017,0

1086,0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1650,0

678,0

320,0

-972,0

-358,0

виробничі запаси

263,0

445,0

589,0

182,0

144,0

товари

19,0

18,0

21,0

-1,0

3,0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

14533,0

17214,0

25852,0

2681,0

8638,0

первісна вартість

14533,0

17214,0

25852,0

2681,0

8638,0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

59,0

0,0

0,0

-59,0

0,0

за виданими авансами

0,0

57,0

33,0

57,0

-24,0

із внутрішніх розрахунків

13236,0

0,0

0,0

-13236,0

0,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

5232,0

18,0

44,0

-5214,0

26,0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

30,0

742,0

91,0

712,0

-651,0

Інші оборотні активи

0,0

0,0

91,0

0,0

91,0

III. Витрати майбутніх періодів

2,0

32,0

34,0

30,0

2,0

Пасив

Інший додатковий капітал

17831,0

25228,0

26999,0

7397,0

1771,0

Цільове фінансування

2,0

0,0

0,0

-2,0

0,0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6,0

1,0

7,0

-5,0

6,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

2253,0

4411,0

4074,0

2158,0

-337,0

з бюджетом

79,0

100,0

138,0

21,0

38,0

зі страхування

186,0

258,0

350,0

72,0

92,0

з оплати праці

453,0

626,0

847,0

173,0

221,0

із внутрішніх розрахунків

29583,0

11474,0

18881,0

-18109,0

7407,0

Інші поточні зобов'язання

2576,0

2611,0

3185,0

35,0

574,0

Наведені дані дозволяють зробити такі висновки:

Загальна сума активів 2008р. відносно 2007р. скоротилась на 8260тгрн.(44709-52969) або більш, ніж на 15% (44709-52969) /52969. Це скорочення відбулось переважно за рахунок значного зменьшення оборотних активів. У той же час, не збмінилась сума основних засобів підприємства. Це позначає, що купівлі обладнання для переоснащення виробництва не відбувалось.

Загальна сума активів 2009р. відносно 2008р. збільшилась на 9772,0т. грн.(54481-44709) або більш, ніж на 21%. Це збільшення відбулось переважно за рахунок значного збільшення оборотних активів.

Що стосується структури оборотних коштів 2008 в порівнянні з 2007 р, то можна зазначити, що вона покращилась. Виробничі запаси збільшилися за рік на 182 т. грн. або на 69% (445-263 / 263), а в порівнянні 2009р з 2008р ще збільшились на 144 т. грн. Все це свідчить про збільшення обороту підприємства і позитивні тенденції у його роботі. В той же час, збільшилася сума і частка дебіторської заборгованості за товари та послуги -- в абсолютному вимірюванні на 2681 т. грн. (17214-14533), а в порівнянні 2008р з 2009р ще на 86387 т. грн. (25852-17214). Це означає, що підприємство фактично кредитувало своїх партнерів, які вчасно не розраховувалися за товари та послуги, що надавалися підприємством. Але з іншого боку, якщо підприємство має надійних партнерів, то слід очікувати надходження коштів у наступних періодах, що трохи поліпшить ситуацію з показниками ліквідності.

При аналізі пасивів підприємства слід зазначити, що зобов'язання підприємства в порівнянні 2008р з 2007р скоротились, у тому числі короткострокові зобов'язання зменшення на 5 т. грн. Це відбулося внаслідок значного зменшення кредиторської заборгованості. Таким чином, підприємство вчасно розрахувалося з постачальниками та підрядчиками за виконані роботи та отримані послуги. Проте значно (більш, ніж вдвічі) збільшилися поточні зобов'язання за розрахунками, у тому числі, за авансами, що одержані від інших підприємств у рахунок наступних поставок продукції. В цілому слід зазначити, що динаміка показників ліквідності є позитивною. Зменшення короткострокової заборгованості підприємства збільшує ліквідність підприємства і його фінансову стійкість.

Зобов'язання підприємства в порівнянні 2009р з 2008р збільилися вдвічі, у тому числі короткострокові зобов'язання збільшенні на 6 т. грн. Підприємство невчасно розрахувалося з постачальниками та підрядчиками за виконані роботи та отримані послуги. Збільшилися поточні зобов'язання за розрахунками, у тому числі, за авансами. Динаміка показників ліквідності є гіршою в порівнянні з 2008р.та 2007р. Збільшення короткострокової заборгованості підприємства зменшує ліквідність підприємства і його фінансову стійкість.

4. Аналіз балансу підприємства свідчить, що підприємству слід покращити показники фінансової стійкості та ліквідності, а саме:

· поліпшити взаємовідносини із постачальниками і споживачами продукції, вдатися до поліпшення ситуації із дебіторською заборгованістю підприємству;

· поліпшити структуру оборотних коштів, більш продуктивно використовувати нове обладнання, збільшити обсяг продукції, що виготовляється;

· зменшити поточну заборгованість підприємства, намагатися перейти від короткострокових до довгострокових кредитів банку.

Таблиця 2.16

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Коефіцієнти

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Оптимальне

значення

К-т автономності

0,34

0,56

0,50

0,7-0,8 =1

К-т фінансування

2,97

1,77

2,02

0,3-0,4 =0

К-т заборгованості

0,66

0,44

0,50

0,2-0,3 =0

К-т поточної заб-і

0,66

0,44

0,50

К-т довгост-го фін-я

0,34

0,56

0,50

0,8-0,9 =1

Дозволяють виявити рівень фінансової риски пов'язаного із структурою джерел формування капіталу на підприємстві. До них відносяться:

(2.1.)

. (2.2.)

(2.3.)

(2.4.)

(2.5)

Коефіцієнт автономії. Протягом 2007-2009рр. при здійсненні своєї фінансового-господарської діяльності підприємство мало низький рівень цього показника: 0,34 та 0,56, та 0,50 у 2007 та 2008 та 2009 роках відповідно. Це характеризує слабку фінансову стійкість та залежність від депозитних засобів, але і ставить під сумнів ефективність використання поточних рахунків. К-т фінансування. Значення цього показника більше і вказує на зниження фінансової стійкості підприємства. За даними таблиці значення даного показника становить 2,97 та 1,77 та 2,02 у 2007 та 2008 та 2009 роках та вказує на слабку фінансову стійкість підприємства в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності.

К-т заборгованості показує залежність від зовнішніх джерел фінансування <1. Підприємство має негативний показник по трьох роках діяльності. К-т поточної заб-і На кожну гривню поточної заборгованості у кінці року підприємства мають 66, 44,50 копійок ліквідних активів.

К-т довгост-го фін-я показує, скільки довгострокових позикових коштів використано для фінансування активів підприємства з власними коштами. Чим менше позикових коштів залучає підприємство для здійснення своєї статутної діяльності, тим сильніший його фінансовий стан. Отже можна зробити висновок, що в нашому випадку спостерігається незначне збільшення даного показника але і незначне збільшення показника може призвести в подальшому до фінансової нестабільності підприємства.

Таблиця 2.17

Аналіз платоспроможності

Коефіцієнти

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Оптимальне значення

К-т абсолютної ліквідності

0,00

0,04

0,00

25-30 %

К-т проміжної ліквідності

1,36

1,20

1,44

70-80%

К-т поточної ліквідності

0,95

0,95

0,97

100 и выше

К-т співвідношення дебіт-ї і кред-ї заборг-ті

1,46

2,05

2,13

равно 1

Характеризують своєчасність розрахунків по поточних зобов'язаннях.

. 2.6

2.7

2.8

Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості = Сума дебіторської заборгованості / Сума кредиторської заборгованості

К-т абсолютної ліквідності Характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість і визначається як відношення суми грошових коштів підприємства та короткотермінових. Даний коефіцієнт мав негативне значення і помітна тенденція до його зменшення від 0,00 у 2007 році до 0,04 у 2008 році та 0,00 у 2009р.

К-т проміжної ліквідності (швидкої) відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторам. В трьох роках даний показник є поза межами норми, що свідчить про нездатність підприємства за останні роки сплачувати поточні зобов'язання за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.


Подобные документы

 • Аналіз виробничої, господарської, фінансової і комерційної діяльності ВАТ "Стахановський завод феросплавів". Умови організації й мотивації праці робітників. Система управління персоналом на підприємстві, пропозиції щодо раціонального його використання.

  отчет по практике [926,7 K], добавлен 24.01.2011

 • Система мотивації як складова управління персоналом. Особливості організації оплати праці. Заробітна плата як елемент мотивації. Аналіз виробничо-господарської та фінансової діяльності, діючих систем мотивації, менеджменту та маркетингу на ПП "КуДі".

  дипломная работа [68,2 K], добавлен 22.06.2010

 • Характеристика ТОВ "УГМК", аналіз стану фінансово-господарської діяльності, позиція на українському ринку. Аналіз структури управління, шляхи удосконалення організації управління персоналом. Інноваційна діяльність і стратегія розвитку підприємства.

  курсовая работа [484,4 K], добавлен 22.11.2011

 • Персонал як об’єкт управління. Принципи управління персоналом. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства. Характеристика персоналу як найважливішого й найбільш цінного ресурсу організації. Аналіз системи мотивації персоналу.

  дипломная работа [2,9 M], добавлен 03.08.2013

 • Управління персоналом на підприємстві. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Проведення необхідних досліджень у сфері маркетингової, логістичної, зовнішньоекономічної, інноваційної діяльності. Планово-економічна діяльність організації.

  отчет по практике [521,0 K], добавлен 15.08.2014

 • Сутність та значення процесу мотивації праці як складової ринкових відносин. Загальна характеристика діяльності підприємства ТОВ "КАТРАН - ОС". Аналіз системи управління персоналом на підприємстві. Дослідження впливу матеріальних мотиваторів на персонал.

  дипломная работа [669,0 K], добавлен 06.06.2016

 • Поняття та види грошових потоків підприємства, нормативно-правове регулювання управління коштами. Організаційно-правова характеристика підприємства, оцінка потенціалу його господарської діяльності. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 17.06.2014

 • Фінансовий стан та його роль у ефективності господарської діяльності підприємства. Особливості управління фінансами підприємства в умовах кризи. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства, шляхи удосконалення управління в даній сфері.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 09.01.2015

 • Методи та принципи побудови стратегії управління в сучасній організації. Аналіз економічної та фінансової діяльності підприємства ПП "Франк-сервіс". Охорона праці і цивільний захист приватної організації. Оцінка забезпеченості її трудовими ресурсами.

  дипломная работа [618,7 K], добавлен 19.02.2014

 • Удосконалення системи управління стратегією й підвищення рівня ефективності функціонування на прикладі ТОВ "Комунтехсервіс". Основи стратегічного управління диверсифікованими підприємствами, методи їх аналізу. Аналіз господарської діяльності підприємства.

  дипломная работа [668,4 K], добавлен 08.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.