Організація менеджменту на підприємстві

Загальна характеристика підприємства. Організація взаємодії його підрозділів, особливості менеджменту. Середньооблікова чисельність персоналу. Особливості оплати праці на підприємстві. Аналіз фінансових результатів виробничо-господарської діяльності.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 23.03.2015
Размер файла 373,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

менеджмент персонал фінансовий

Завданням аналітичної практики є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання у вищих навчальних закладах, поглиблення професійної підготовки спеціаліста економіста, ознайомлення і набуття досвіду на робочих місцях, підвищення рівня знань з питань конкретної економіки, оволодіння практичними вміннями і навичками майбутньої професії.

Виробничо-аналітична практика для студентів забезпечує можливість отримання досвіду та продовження наукового дослідження в сфері економіки підприємства.

Місце проходження моєї практики - Овруцька дистанція колії (ПЧ - 11) м. Овруч. Дане підприємство створене з метою забезпечення надійної і безперебійної експлуатації та утримання в належному справному стані всіх пристроїв, елементів залізничної колії (земляного полотна, верхньої будови, штучних та споруд колії).

Основними завданнями на практику є:

· Збір, оцінка інформації щодо діяльності підприємства.

· Вивчення організаційної структури управління підприємством.

· Визначення динаміки обсягів виробництва та виробничі ресурси підприємства.

· Оцінка стану стану виробничих ресурсів та їх ефективність.

· Проведення аналізу фінансово - економічної діяльності.

1. Загальна характеристика підприємства

Відокремлений підрозділ Овруцька дистанція колії Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця» (далі - Підрозділ), є відокремленим підрозділом Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця» (далі - Залізниця). Підрозділ оперативно підпорядковується відокремленому підрозділу галузева служба колії Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця» (далі -- галузева служба колії).

Найменування Підрозділу (скорочене): Овруцька дистанція колії.

Телеграфне: ПЧ-11.

Місцезнаходження Підрозділу:11106, Житомирська обл., Овруцький р-н., м. Овруч, вул. Сабурова, 70-г.

Підрозділ створений з метою забезпечення надійної і безперебійної експлуатації та утримання в належному справному стані всіх пристроїв, елементів залізничної колії (земляного полотна, верхньої будови, штучних та споруд колії).

1.1 Основні завдання підрозділу

* утримання в стані міцності та стійкості всіх елементів залізничної колії (земляного полотна верхньої будови штучних та інших споруд колії), що забезпечує безпечний, плавний та безперебійний рух поїздів з установленими для цієї дільниці швидкостями та безпечний рух транспорту на переїздах;

* здійснення заходів по своєчасному виконанню попереджувальних робіт і зсуненню причин, що визивають несправності колії, земляного полотна та штучних споруд;

* впровадження заходів по оздоровленню та зміцненню колійного господарства;

* проведення робіт по сніго-, водо- боротьбі;

* установлення і догляд за колійними та сигнальними знаками;

* провадження нових досягнень науки, техніки, передового досвіду,

максимальне використання виробничих потужностей машин і механізмів дистанції колії, підвищення рівня механізації колійних робіт;

* запровадження заходів по економному витрачанню матеріалів, палива,електроенергії та зниженню собівартості робіт;

* здійснення заходів, направлених на підвищення продуктивності праці та рентабельності виробництва;

* запровадження заходів покращення умов праці та забезпечення вимог правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та безпеки.

Для виконання завдань Підрозділ забезпечує:

* спільно з галузевою службою колії розробку плану ремонту колії на дільницях та кошторису на утримання Підрозділу.

* удосконалення господарської діяльності в умовах ринкових відносин, ефективне використання і збереження майна дистанції колії.

* розвиток підсобно-допоміжного господарства;

* виконання норм і вимог щодо екологічної безпеки та охорони здоров'я населення, проведення заходів з питань охорони природи, раціонального використання природних ресурсів;

* зміцнення трудової дисципліни, ефективну кадрову політику, підвищення кваліфікації кадрів;

* дотримання норм трудового законодавства України;

* забезпечення ефективної організації праці та своєчасної виплати заробітної плати, соціальний захист працівників на основі єдиної політики, що проводиться на залізничному транспорті, запровадження галузевих і міжгалузевих норм праці та систем матеріального стимулювання в залежності від місцевих умов;

* ведення у встановленому порядку бухгалтерського, податкового і статистичного обліку;

* покращення умов праці і попередження виробничого травматизму;

* проведення робіт по мобілізаційній підготовці і цивільній обороні Підрозділу.

Відповідно до державних програм (завдань, замовлень), контрактів і укладених договорів та на підставі Законів України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист інформації в інформаційно - телекомунікаційних мереж», інших чинних нормативно-правових актів України Овруцька дистанція колії має у штатній структурі режимно-секретній орган (уповноваженого РСО), орган спеціального зв'язку та здійснює:

· розробку та реалізацію заходів щодо забезпечення режиму секретності та технічного стану інформації при проваджені діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

· використання засобів криптографічного захисту під час забезпечення функціонування спеціальних видів зв'язку;

· реалізацію заходів, пов'язаних з використанням секретної інформації під час підготовки та здійснення перевезень спеціальних вантажів;

· реалізацію заходів щодо запобігання розголошенню конфіденційної інформації, що є власністю держави.

1.2 Господарська, економічна та соціальна діяльність підрозділу

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів виробничо-господарської діяльності Підрозділу є прибуток (доход), отриманий від фінансово-господарської діяльності, не забороненої законодавством України.

Підрозділ забезпечує:

· розроблення спільно з галузевою службою колії плану обсягів ремонту колії на Залізниці та здійснює його виконання.

· розроблення виробничо-фінансового плану витрат, метою якого є забезпечення ефективного використання державного майна та недопущення непродуктивних витрат фінансових ресурсів, який узгоджується та затверджується галузевою службою колії.

· оперативний, статистичний, бухгалтерський та податковий облік господарської діяльності. В установлені терміни складає та надає за призначенням оперативну, бухгалтерську, податкову та статистичну звітність.

· виконання ремонтів колій, необхідних для забезпечення безперебійного та безпечного руху поїздів.

· забезпечує своїм працівникам безпечні умови праці та соціальний захист працівників на основі єдиної політики, що проводиться на залізничному транспорті України.

Соціальний розвиток трудового колективу Підрозділу здійснюється на підставі чинного законодавства України, колективного договору і цього положення. Контроль та ревізія фінансово-господарської діяльності Підрозділу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України та локальними нормативно-правовими актами.

1.3 Управління підрозділу і повноваження трудового колективу

Керівництво підрозділом здійснює начальник відокремленого підрозділу Овруцька дистанція колії Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця» (далі - начальник Підрозділу).

Призначення та звільнення начальника і головного бухгалтера Підрозділу здійснює начальник Залізниці за поданням начальника галузевої колії.

Начальник Підрозділу в межах своєї компетенції приймає рішення з питань виробничо-господарської діяльності Підрозділу, погоджуючи їх з Залізницею,за винятком тих, що віднесені до компетенції інших органів.

Начальник Підрозділу:

* відповідає за стан справ та діяльність Підрозділу;

* на підставі довіреності, виданої начальником Залізниці, діє від імені Залізниці, представляє її у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами;

* на підставі довіреності, виданої начальником Залізниці, начальник Підрозділу може укладати договори, набувати майнові та немайнові права для Залізниці;

* розпоряджається коштами та майном Підрозділу, відповідно до чинного законодавства України, в межах своїх повноважень;

* відповідає за виконання фінансових планів, за раціональне і ефективне використання державного майна;

* приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підрозділу згідно з нормами діючого законодавства України та номенклатурою посад, чинною на Залізниці;

* в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання усіма працівниками Підрозділу;

* застосовує заходи дисциплінарного впливу та заохочення до працівників Підрозділу за порушення трудової дисципліни;

* несе матеріальну відповідальність за шкоду, завдану Підрозділу згідно з чинним законодавством України;

* несе персональну відповідальність за збереження державної комерційної таємниці.

2. Фінансово-господарська діяльність підприємства

За 2012 рік по Овруцькій дистанції колії витрати експлуатаційної діяльності (перевезення) становлять 54748 тис.грн. при плані 46726 тис.грн.

в тому числі :

Таб. 2.1.

тис. грн.

Експлуатаційні витрати

План

Факт

Відхилення

Фонд оплати праці

15376

16158

+782

Матеріали

3042

3920

+878

Паливо

720

643

-77

Електроенергія

402

385

-17

Амортизація

4994

5290

+296

Інші витрати

16432

22548

+6116

Перевитрати становлять - 8022 тис. грн.

По елементу заробітна плата перевитрати - 782 т.грн за рахунок роботи у вихідний день( виконання робіт на прискорених дільницях ПЧ-13 Коростень - 224,1 т.грн, ПЧ-15 Житомир - 0,7 т.грн, по дистанції - 43,8 т.грн в т.ч. виконання робіт по очищенню колій та стрілочних переводів від снігу - 35,3 т.грн), доплати та відпустки ЧАЕС.

По елементу матеріали перевитрати - 878 т.грн. за рахунок підвищення цін на матеріали верхньої будови колії в порівнянні з 2011 роком та збільшенням обсягів колійних робіт. У 2012 році списано нових матеріалів верхньої будови колії на поточне утримання ( ст.4110-4111 поодинока заміна рейок, заміна і поповнення скріплень, протиугонів і інших елементів ВБК ) : хрестовини 17 шт на суму - 663 тис. грн.; рамні рейки 5 шт на суму - 209 тис. грн.; болти - 486 тис.грн.; прокладки - 442 тис.грн.; костилі - 198 тис. грн.; та інші МВБК ( з'єднувачі, втулки, накладки, підкладки, шайби, шурупи ) - 347 тис.грн. , ст.4104-4106 (заміна шпал) - 2147 тис.грн.

По елементу паливо економія - 77 т.грн.

По елементу електроенергія економія - 17 т.грн.

По елементу амортизація перевитрати - 296 т.грн. за рахунок придбання в 2012 році нових основних засобів на 553 тис.грн.(в т.ч. отриманих від ТВМТЗ - 524 тис.грн.), поліпшення основних засобів на 124 тис. грн.( в т.ч. капремонт переїздів - 106 тис.грн., що збільшив вартість основних засобів).

По елементу інші витрати перевитрати - 6116 т. грн. за рахунок капітального ремонту основних засобів. При плані по капремонту 14785 тис.грн. інші витрати фактично склали 21203,2 тис.грн. (+6418,2 тис.грн.).

Рис. 2.1.. Ремонти основних засобів

У порівнянні з фактом 2011 - го року, у 2012 спостерігаються перевитрати у 21702 тис.грн.

Таб. 2.2.

Експлуатаційні витрати

Факт 2011 р.

Факт 2012 р

відхилення

Фонд оплати праці

13892

16158

+2266

Матеріали

5840

3920

-1920

Паливо

614

643

+29

Електроенергія

334

385

+51

Амортизація

5551

5290

-261

Інші витрати

1564

22548

+20984

Рис. 2.2. Елементи витрат основної діяльності

по елементу зарплата перевитрати + 2266 тис. грн. (за рахунок виплати винагороди за підсумком роботи за 2011 рік ; підвищення заробітної плати);

по елементу матеріали економія - 1920 тис. грн.

по елементу паливо перевитрати +29 тис.грн. за рахунок збільшення цін на паливо, відрядження моторейкового та автомобільного транспорту на виконання робіт на прискорених дільницях ПЧ-13 Коростень

по елементу електроенергія перевитрати +51 тис.грн. за рахунок збільшення цін на електроенергію.

по елементу амортизація економія - 261 тис.грн. (за рахунок збільшення строку корисного використання основних засобів).

по елементу інші перевитрати - 20984 тис. грн. за рахунок ремонту ОЗ. По елементу інші ремонт складає 21203 тис. грн , а за минулорічний період - 458 тис. грн (+20745 тис. грн.)

Реалізація підсобно - допоміжної діяльності.

По підсобно-допоміжній діяльності витрати за 2012 рік складають 283 тис.грн. Витрати від ПДД становить амортизація під”їзних колій. Порівняно з минулим роком амортизація збільшилась на 169 тис.грн. Це відбулося за рахунок переведення в 2012 році станційних колій в під”їзні. Дохід від ПДД в 2012 році становить 368 тис.грн.(це плата за користування під”їзними коліями, які знаходяться на балансі дистанції) . Фінансовий результат 85 тис.грн, це 54 % до плану. Рентабельність на сторону 30 %. Росту витрат над доходами немає.

Фінансовий результат від іншої операційної діяльності :

Дохід Витрати Фін результат

Реалізація оборотних активів 903 96 +807

Доходи від цільового фінансування 754 - +754

Матеріальна доп. непрацюючим - 154 -154

ЖКХ 2 37 -35

Операційна курсова різниця 78 -78

Інші 1 186 -185

ВСЬОГО 1660 551 +1109

Фінансові витрати

21,0 тис.грн. : вт.ч. лізинг - 12 тис.грн, проценти за кредит - 9 тис.грн.

Фінансовий результат від іншої діяльності

Інші (від зняття та зберігання

верхньої будови колії) 188 63 +125

Всього інших доходів і витрат 188 63 +125

Інші доходи - доходи від оприбуткування металобрухту при всіх видах колійних робіт. Інші витрати - витрати від зняття та зберігання верхньої будови колії.

Фінансовий результат складає +125 тис.грн.

За 2012 рік по дистанції прибуток від звичайної діяльності склав 1564 тис.грн.

По житлово-комунальному господарству

По Овруцькій дистанції колії витрати по ЖКХ за 2012 рік становлять 37 тис.грн., що в порівнянні з 2011 роком 32 тис.грн (+5 тис.грн. за рахунок індексації у 2012 р. ); доходи 2 тис.грн., за минулорічний період - 2 тис.грн. Витрати становить амортизація, доходи - квартплата.

Дебіторська заборгованість за 2012 рік складає 171 тис.грн.( +62 тис.грн до 2011 року):

-компенсація ЧАЄС - 136

-соцстрах - 35

Кредиторська заборгованість станом на 1.01.2012 р. склала 42 тис.грн., в порівнянні з 2011 роком 66 тис.грн.(-24 ). В тому числі:

-за товари і послуги-1

-по виконавчим документам -27

-профвнески-11

-лізинг - 1

- підзвітні - 2

Використання локомотивів

За 2012 - рік по дистанції колії витрати на використання локомотивів - 701,1 тис.грн. Загальний час виділення локомотивів на дистанцію - 985,4 год, час безпосередньої роботи локомотивів - 941,4 год. Вартість 1 год роботи локомотива у 2012 році - ( 701,1тис. грн. : 985,4 год. = 0,71 тис. грн.)

За 2011 рік по дистанції колії витрати на використання локомотивів -32,1 тис.грн.

Загальний час виділення локомотивів на дистанцію -53,9 год, час безпосередньої роботи локомотивів - 53,9 год. Вартість 1 год роботи локомотива у 2011 році - ( 32 : 53,9год = 0,596 тис.грн.) В порівнянні з минулорічним періодом витрати на використання локомотивів зросли + 669,0 тис.грн., за рахунок використання локомотивів під машини на снігоборотьбу - 353,2 тис.грн, середній ремонт - 192 тис.грн.).

Рис. 2.3. Використання локомотивів у 2012 р. порівняно з 2011 р.

3. Персонал підприємства

Середньооблікова чисельність персоналу за 2012 рік - 385 чол. План з праці 370 чол. +15 чол.

Рис. 3.1. Фактична та планова чисельність персоналу

Плинність кадрів

Рис. 4.2. Плинність персоналу

У 2012 році прийнято - 11 чол., з них монтерів колії - 7 чол., чергових по переїзду - 4 чол.

Звільнено - 17 чол., з них монтерів колії - 8 чол., чергових по переїзду - 4 чол., інших - 5 чол.

Рис. 3.3. Середньооблікова чисельність персоналу

В четвертому кварталі, після заборони на прийом працівників та переглядом контингенту на оптимізацію середньооблікова чисельність складає 385 чол., станом на 01.01.2012 р. 386 чол. Прогнозована чисельність на перше півріччя 2013р. становить 347 чол., що на 39 чол. менше 2011 р. та на 38 чол. - 2012 р.

План по оптимізації до 01.07.2013 року - 38 чол.

На 11.02.2013 року зі штатного розпису вивільнено 14 посад.

Розрахункова чисельність монтерів колії на 01.01.2012р. - 229 чол., на 24.05.2012 р. відкоригована чисельність монтерів колії, відповідно до розпорядження Головного управління колійного господарства №7/498 від 14.04.2012р. - 219 чол. Планова - 186 чол., фактична на кінець року - 177 чол. Укомплектованість монтерами колії - 81 %, черговими по переїзду - 87 % до розрахункового контингенту.

4. Оплата праці на підприємстві

Фонд оплати праці за 2012 рік становить - 16192 тис.грн при плані - 15410 тис.грн, що на 782 тис.грн більше плану, за рахунок роботи у вихідний день (виконання робіт на прискорених дільницях ПЧ-13 Коростень - 224,1 т.грн, ПЧ-15 Житомир - 0,7 т.грн, по дистанції - 43,8 т.грн в т.ч. виконання робіт по очищенню колій та стрілочних переводів від снігу - 35,3 т.грн), доплати та відпустки ЧАЕС.

Рис. 4.1. Аналіз фонду оплати праці

Основна заробітна плата - 8817,7 т.грн, або - 54,5% в загальному фонді зарплати, в т.ч відрядження 641,6 т.грн (з них - робота на дільницях прискореного руху ПЧ-13 - 544,5 т.грн).

Додаткова заробітна плата - 6181,1 т.грн, або - 38,2% в загальному фонді зарплати, в т.ч. премія - 1346,7 т.грн , або 15,3% до основної зарплати, вислуга років - 1394,4 т.грн, або - 21,0%, метеорологічні умови - 23,5 т.грн.

Інші заохочувальні витрати за рік - 1193,5 тис.грн: матеріальна допомога на оздоровлення - 546,2 тис.грн, заохочення до ювілейних дат - 61,0 тис.грн, премія за виконання важливих завдань - 138,9 тис.грн, 13-а з/плата - 325,3 тис.грн, матеріальна допомога на страхування - 92,8 тис.грн, здешевлення вартості харчування - 29,3 тис.грн.

До звіту минулого року - 13892,1 тис.грн фонд збільшено 2300,2 тис.грн або на 14,2% за рахунок:

- Збільшення фонду основної з/плати на 937,5 тис.грн, за рахунок підвищення заробітної плати на 10,3%;

- Збільшення фонду додаткової з/плати на 833,9 тис.грн, за рахунок підвищення з/плати на 10,3% та роботи у вихідний день на 139,6 тис.грн;

- збільшення інших заохочувальних витрат на 528,8 тис.грн, або на 2,6%:

виплата 13-ої з/п на 192,7 тис.грн ,

- матеріальної допомоги на страхування - 92,8 тис.грн,

- здешевлення харчування - 29,3 тис.грн.

Аналіз середньомісячної заробітної плати.

Середньомісячна заробітна плата за 2012 рік склала - 3505 грн. Премія у додатковій зарплаті складає - 291 грн на одного працюючого в місяць - 15,3% , або 8,3% в загальній зарплаті. Вислуга років складає на одного працюючого у середньому - 302грн, або 21,0%.

Таб. 4.1.

чис. чол.

Всього з/пл

основна

додаткова

в тому числі

Інші в-ти

в т.ч. мат.доп.

премія

% премії

приробіток

% пр-ка

шкідливість

відпускні

нічні

Всього

385

3505

1909

1338

291

15,3(16,8)

287

17,7(19,8)

111

446

44

258

118

в т.ч.

Адмін.персонал

11

4624

2462

1617

308

12.5

525

545

253

Поточне утримання колії

356

3497

1905

1341

293

15,4(17,2)

306

19,1(21,8)

119

437

44

251

125

монтери колії

181

3577

2036

1303

302

14,9(17,9)

494

32,0(39,5)

159

438

5

238

112

бригадири колії

32

4142

2203

1662

339

15.4

411

22.9

214

473

5

277

139

майстри

10

5143

2768

1938

396

14.3

428

18.3

178

606

11

437

222

рем. штучних споруд

3

3636

2050

1331

367

17.9

506

32.7

115

171

255

137

оператори дефект. візків

18

4086

1951

1789

408

20.9

495

346

155

чергові по переїзду

68

2479

1275

1031

207

16.2

278

173

75

машиністи

0

Ремонт колії

3

3072

2042

975

317

15.5

519

34.1

144

55

55

монтери колії

2

4054

2812

1242

446

15.9

717

34.2

159

машиністи

бригадир

майстри

Поточне утримання ПЧЛ

лісоруб

лісник

робітник на л/г роботах

бригадир

майстри

Робітники ПМС-295

Робітники РСП-5

Робітники МП-36

Найпростіші професії

10

2230

1160

854

189

14.8

255

103

216

98

Оплата роботи у вихідні дні понад норму робочого часу - 268,6 тис.грн.

Таб. 4.2.

2011 рік

2012 рік

+,- до 2011

Відпрацьовано, год

6369

12542

+ 6173

Оплата за роботу у вихідні дні, тис.грн

129,0

268,6

+139,5

За 2012 рік допущено 12542 год роботи у вихідні дні на суму - 268,6 тис.грн.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні відбулось у зв'язку з виконанням наступних робіт:

- на напрямку впровадження прискореного руху в Коростенській дистанції колії - 10508 год на суму - 224,1 тис.грн;

- в Житомирській дистанції колії - 16 год на суму - 0,7 тис.грн;

- по дистанції колії - 2018 год - на суму - 43,8 тис.грн: в т.ч. на виконання робіт по очищенню колій та стрілочних переводів від снігу - 1660 год на суму - 35,3 тис.грн.

Аналіз роз'їзних за 2012 рік

таб. 4.3.

№п\п

2011р.

2012р.

чол

тис.грн

чол

тис.грн

Всього: в т.ч. по професіях

43

46,8

42

64,4

1

Оператори деф. візка

18

20,7

17

28,3

2

Ремонтники штучних споруд

3

3,8

3

Машиніст моторейкового транспорту, водії

5

1,9

6

2,9

4

Монтери колії

10

9,9

15

20,8

5

Старші шляхові майстри, майстри

4

4,9

1

6,8

6

Техніки дільниці

1

2,1

1

2,8

7

Бригадири колії

1

1,4

2

2,8

8

Робітники будівельних проф.

1

2,1

Аналіз відряджувальних за 2012 рік

№ п\п

2011р.

2012р.

чол

тис.грн

чол

тис.грн

Всього: в т.ч. по видах:

63

220,0

95

337,9

1

Наради, звіти

9

8,9

9

19,2

2

Отримання матеріалів, техніки

6

5,4

6

8,6

3

Курси підвищення кваліфікації

2

15,4

1

12,0

4

Виконання робіт, в.т.ч. по підприємствах:

46

190,3

106

298,1

ПЧ-15

7

21,0

0,4

ПЧ-3

7

15,5

ПЧ-13

32

153,8

103

286,7

ПМС-122

3

8,0

МП-36

1

3,0

Розшифровка видів оплат за 2012 рік:

1. За 2012 рік кількість годин заміни чергових по переїзду монтерами колії - 21950 год

2. Снігобородьба: 199 чол, 12330 люд-год, 269,0т.грн

3. Відпустки б/з заробітної плати - 385 чол. - 3206 ч/д - 344,8 т.грн

4. 060 код за тимчасово відсутнього - 5 чол. - 16,3 т.грн.

5. 101 код різниця між окладами при тимчасовому заміщенні - 75 чол. - 41,8 т.грн. в т.ч.

- заміщення монтерами колії бригадирів колії - 62 чол. - 28,9 т.грн.

- заміщення бригадирами колії шляхових майстрів - 10 чол. - 8,8 т.грн.

- заміщення бригадиром майстра мостоцеху - 1чол. - 0,8 т.грн

- заміщення старшим шляховим майстром головного інженера - 1чол.- 3,0 т.грн

- заміщення бригадиром мех. майстерні майстра - 1 чол. - 0,3 т.грн

5. Індивідуальне завдання. Варіант № 19

Використання тарифної системи в організації заробітної плати на підприємстві.

Основою організації оплати праці є тарифна система, що являє собою сукупність нормативних матеріалів, за допомогою яких встановлюється рівень заробітної плати працівників підприємства залежно від їхньої кваліфікації, складності робіт, умов праці. Тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні ставки, надбавки і доплати до тарифних ставок, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

Тарифна система використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників -- залежно від їх кваліфікації та відповідальності за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.

Тарифна сітка -- це шкала кваліфікаційних розрядів і тарифних коефіцієнтів, за допомогою яких встановлюється безпосередня залежність розміру заробітної плати працівників від їхньої кваліфікації. Кожному кваліфікаційному розряду відповідає тарифний коефіцієнт, що показує, у скільки разів тарифна ставка цього розряду перевищує тарифну ставку першого розряду. Тарифний коефіцієнт першого розряду завжди дорівнює одиниці. Кількість кваліфікаційних розрядів і коефіцієнтів визначається складністю виробництва і робіт, що виконуються, і обумовлюється в колективному договорі.

Для оплати праці керівників, спеціалістів і службовців використовуються схеми посадових окладів, розміри яких встановлюються залежно від посад, що займають керівники, спеціалісти і службовці, їхньої кваліфікації, умов праці, масштабів і складності виробництва, обсягів, складності і важливості робіт. Особливістю застосування на підприємстві схеми посадових окладів є розробка штатного розпису - внутрішнього нормативного документа, де вказаний перелік посад, що є на цьому підприємстві, чисельність працівників за кожною з них і розміри їхніх місячних посадових окладів.

В останні роки на підприємствах як виробничої, так і невиробничої сфери замість відокремленого формування тарифних ставок робітників і схем посадових окладів спеціалістів успішно застосовуються єдині тарифні сітки (ЄТС), що містять тарифні коефіцієнти для всіх категорій персоналу. Перевага ЄТС полягає в тому, що вони побудовані на єдиній методичній основі, а тому забезпечують єдиний підхід до оцінки відмінностей у праці всіх працівників. Методика розробки таких тарифних сіток на промислових підприємствах наводиться в спеціальній літературі.

Тарифна ставка -- це виражений у грошовій формі абсолютний розмір оплати праці за одиницю робочого часу. Тарифна ставка робітника першого розряду обумовлюється в колективному договорі й залежить від фінансових можливостей підприємства і від умов оплати, встановлених галузевою та генеральною тарифними угодами. В будь-якому випадку вона не може бути меншою законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати. На основі тарифної сітки і тарифної ставки робітника першого розряду розраховуються тарифні ставки кожного наступного розряду. Тарифна ставка є вихідною величиною для встановлення рівня заробітної плати працівників незалежно від того, які форми і системи оплати праці застосовуються на підприємстві.

Залежно від обраної одиниці часу тарифні ставки бувають годинні, денні та місячні (оклади). Найпоширенішими є годинні тарифні ставки, оскільки на їх основі розраховуються різноманітні доплати. Денна і місячна тарифні ставки розраховуються множенням годинної ставки на кількість годин у зміні або на середньомісячну кількість робочих годин.

Тарифно-кваліфікаційні довідники робіт і професій робітників, об'єднані в єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник (ЄТКД) -- це збірники нормативних документів, які вмішують кваліфікаційні характеристики робіт і професій, згруповані в розділи за виробництвами і видами робіт. За допомогою тарифно-кваліфікаційних довідників проводиться тарифікація робіт (встановлюється розряд роботи), присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам, формуються програми підготовки і підвищення кваліфікації робітників. Кваліфікаційна характеристика роботи і професії робітника складається з трьох розділів: "Характеристика робіт", "Повинен знати" і "Приклади робіт". Кваліфікаційні розряди присвоюються робітникам на основі вимог тарифно-кваліфікаційних довідників кваліфікаційною комісією підприємства або його структурного підрозділу. Діючий ЄТКД вміщує 72 випуски за різними виробництвами і видами робіт, за його допомогою можна проводити тарифікацію понад 5 тисяч робіт і професій робітників.

Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів і службовців є нормативним документом, який вміщує галузеві кваліфікаційні характеристики. В них зазначаються посадові обов'язки, вимоїн до знань і стажу роботи за спеціальністю, рівня і профілю професійної підготовки керівників, спеціалістів і службовців. Кваліфікаційна характеристика працівника кожної посади в цьому довіднику складається з таких трьох розділів: "Посадові обов'язки", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги". Цей довідник призначений для застосування на підприємствах з метою забезпечення раціонального поділу обов'язків, найдоцільнішої розстановки і використання кадрів керівників, спеціалістів і службовців, для визначення їхніх посадових обов'язків, обґрунтування кваліфікаційних вимог при доборі кадрів, створення резерву та професійного навчання кадрів і для встановлення посадових окладів.

Система надбавок і доплат до тарифних ставок також с нормативним документом. Більшість з них регламентується трудовим законодавством, деякі встановлюються безпосередньо на підприємстві. В будь-якому випадку прийнята на підприємстві система надбавок і доплат до тарифних ставок не повинна створювати для працівників умови гірші, ніж передбачені чинним законодавством, галузевою та генеральною тарифними угодами.

Надбавки пов'язані з якістю конкретного працівника і носять чітко виражений стимулюючий характер. Основні їх види такі:

за високу професійну майстерність робітників;

за високі досягнення в праці спеціалістів;

за вислугу років;

за виконання особливо важливої роботи на термін її виконання;

за знання і використання в роботі іноземних мов.

Доплати пов'язані з характеристикою сфери трудової діяльності і носять компенсаційний характер. Основні з них такі:

за високу Інтенсивність праці (наприклад, на конвеєрах);

за роботу в наднормовиіі час;

за суміщення професій (посад), за розширення порівняно з нормою зон обслуговування;

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

на період освоєння нових норм трудових затрат;

за роботу у вихідні і святкові дні, що є робочими за графіком;

за роботу в нічний час;

за керівництво бригадою, якщо бригадир не звільнений від основної роботи;

За радянських часів використання тарифної системи в цілому, і тарифно-кваліфікаційних довідників зокрема, було обов'язковим на всіх підприємствах усіх галузей економіки. Б наш час вони носять рекомендаційний характер і є нормативними лише для підприємства, що їх застосовує. Слід підкреслити, що "радянське походження" тарифної системи оплати праці не робить її "пережитком минулого". І за ринкових умов потрібен універсальний регулятор, за допомогою якого можна об'єктивно виміряти, а отже справедливо відшкодувати витрати праці у вигляді її оплати. Цю роль виконує тарифна система, яка найоб'єктивніше з усіх відомих допоки механізмів забезпечує реалізацію принципу однакової оплати за однакову працю, диференціацію основної частини заробітної плати залежно від складності, якості, відповідальності праці, рівня кваліфікації працівників. Добровільне застосування практично всіма великими і середніми підприємствами всіх форм власності елементів тарифної системи вже майже 10 років підтверджує її життєстійкість і незамінність при організації оплати праці великих трудових колективів.

Висновки

Отже, об'єктом практики виступає Відокремлений підрозділ Овруцька дистанція колії Державного територіально-галузевого об'єднання Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця».

На даному підприємстві я мала змогу ознайомитися з організацією, персоналом, виробничими та оборотними коштами підприємства, проаналізувати форми оплати праці, фінансово - економічні результати та ефективність діяльності даного підприємства. Воно було створено з метою забезпечення надійної і безперебійної експлуатації та утримання в належному справному стані всіх пристроїв, елементів залізничної колії (земляного полотна, верхньої будови, штучних та споруд колії).

Керівництво Підрозділом здійснює начальник відокремленого підрозділу Овруцька дистанція колії Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця»

За 2012 рік по Овруцькій дистанції колії витрати експлуатаційної діяльності (перевезення ) становлять 54748 тис.грн. при плані 46726 тис.грн.

Середньооблікова чисельність персоналу за 2012 рік - 385 чол. План з праці 370 чол., при цьому фонд оплати праці за 2012 рік становить - 16192 тис.грн при плані - 15410 тис.грн, що на 782 тис.грн більше плану, за рахунок роботи у вихідний день, доплати та відпустки ЧАЕС. Звідси: основна заробітна плата - 8817,7 т.грн, або - 54,5% в загальному фонді зарплати, в т.ч відрядження 641,6 т.грн , а додаткова заробітна плата - 6181,1 т.грн, або - 38,2% в загальному фонді зарплати, в т.ч. премія - 1346,7 т.грн , або 15,3% до основної зарплати, вислуга років - 1394,4 т.грн, або - 21,0%, метеорологічні умови - 23,5 т.грн.

Список використаної літератури

1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства : Підручник. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528с.

2. Мельник В.М. Основи економічного аналізу : короткий теоретико-методологічний курс. - Навч. посібник. - К., «Кондор» - 2003. - 128с.

3. Чигринська О.С., Власик Т.М. Теорія економічного аналізу : Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 232с.

4. Мних Є.В. Економічний аналіз : Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005, - 472с.

5. Шегда А.В. Економіка підприємства: навч. посібник. - К.: Знання, 2005. - 431с.

6. Мних Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз. Навчальний посібник. - Львів, «Армія України», 2000р., 144с.

7. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. Методика і методологія економічного аналізу: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 430с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Класифікація управлінського персоналу. Формування кадрового складу менеджменту на підприємстві. Принципи матеріального стимулювання праці. Особливості управлінських рішень. Комунікації в системі менеджменту. Планування персоналу і продуктивність праці.

  отчет по практике [129,8 K], добавлен 18.04.2015

 • Методологічні та соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу. Стратегія та політика менеджменту персоналу організації, його ресурсне забезпечення. Особливості процесу визначення потреби організації в персоналі, управління процесами його руху.

  книга [2,4 M], добавлен 03.02.2010

 • Менеджмент персоналу як об'єктивне соціальне явище і сфера професійної діяльності. Зміст, форма, функції, принципи та засоби менеджменту персоналу. Організація як соціальний інститут і об'єкт менеджменту. Інформаційне забезпечення менеджменту персоналу.

  книга [1,7 M], добавлен 09.03.2010

 • Загальна характеристика та напрямки діяльності підприємства, його місце на ринку. Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень.

  курсовая работа [128,3 K], добавлен 18.03.2013

 • Система мотивації як складова управління персоналом. Особливості організації оплати праці. Заробітна плата як елемент мотивації. Аналіз виробничо-господарської та фінансової діяльності, діючих систем мотивації, менеджменту та маркетингу на ПП "КуДі".

  дипломная работа [68,2 K], добавлен 22.06.2010

 • Сутність адміністративного менеджменту на готельно-туристичному підприємстві, його переваги та недоліки. Роль менеджера в умовах адміністративного менеджменту. Напрямки підвищення ефективності адміністративного менеджменту на готельному підприємстві.

  курсовая работа [109,2 K], добавлен 20.12.2013

 • План впровадження маркетингового менеджменту на підприємстві, способи організації та функції маркетингової структури. Напрямки та завдання взаємодії між підрозділами підприємства для досягнення комерційних цілей, методи використання стратегій зростання.

  курсовая работа [659,6 K], добавлен 05.08.2010

 • Організація як об'єкт управління. Основні види ресурсів організації. Загальна системна модель організації. Горизонтальний та вертикальний поділ праці. Чотири основних функції менеджменту. Основні складові менеджменту. Спільні ознаки діяльності менеджера.

  презентация [345,6 K], добавлен 20.05.2011

 • Принципи та вимоги до формування системи мотивації праці на підприємстві. Складові системи мотивації праці персоналу на вітчизняних підприємствах. Аналіз ролі заробітної плати як елемента системи мотивації праці. Організація охорони праці на підприємстві.

  дипломная работа [272,3 K], добавлен 27.06.2014

 • Розробка місії, цілей та стратегії управління підприємством, концепції менеджменту окремих видів підприємств. Особливості функціонального управління підприємствами невиробничої сфери. Аналіз управління товарними запасами в торговельному підприємстві.

  курсовая работа [84,9 K], добавлен 10.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.