Організація виробничої дільниці з виробництва темброблоків

Визначення витрат часу і відрядної розцінки на одиницю продукції. Розрахунок потрібної кількості устаткування, визначення коефіцієнту його завантаження. Розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу. Розрахунок площі дільниці та вартості ОВФ.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.08.2012
Размер файла 124,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

7) інші витрати адміністративного призначення.

Визначаємо суму адміністративних витрат:

де, %Вадм - адміністративні витрати які складають 110%.

7.2.3 Витрати на збут

Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

1) витрати пакувальних матеріалів;

2) оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут; витрати на рекламу та дослідження ринку;

3) витрати на передпродажну підготовку товарів;

4) витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

Розраховуємо суму витрат на збут:

де, %Взб - витрати на збут, які становлять 6% від суми виробничої собівартості.

Розраховуємо загальні витрати на виробництво і збут продукції:

Таблиця 7.3

Загальні витрати на виробництво і збут темброблоків

п/п

Статті витрат

Сума, грн.

1

Основні і допоміжні матеріали

14907,19

2

Куповані комплектуючі вироби

946241,76

3

Основна заробітна плата основних робітників

82883,60

4

Додаткова заробітна плата основних робітників

20720,90

5

Відрахування на соціальні заходи

39887,73

6

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

66272,25

7

Загально виробничі витрати

162261,76

8

Адміністративні витрати

91171,96

9

Витрати на збут

79990,51

Разом:

1504337,66

8. Калькуляція собівартості

Калькуляція собівартості - розрахунково-вартністна методика бухгалтерського обліку, за допомогою якої розраховується собівартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг.

Калькулювання необхідне для вирішення низки економічних завдань, а саме: обґрунтування ціни на вироби, аналізу витрат на виробництво однакових виробів на різних підприємствах, обчислення рентабельності виробництва, визначення економічної ефективності різних організаційно-технічних заходів та інше.

Розраховуємо планову калькуляцію одиниці продукції за статтями витрат:

Таблиця 8.1

Калькуляція собівартості темброблоків

п/п

Статті витрат

Сума, грн.

Питома вага, %

1

Основні і допоміжні матеріали

0,39

0,99

2

Куповані комплектуючі вироби

24,89

62,90

3

Основна заробітна плата основних робітників

2,18

5,51

4

Додаткова заробітна плата основних робітників

0,54

1,37

5

Відрахування на соціальні заходи

1,05

2,65

6

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

1,74

4,40

7

Загальновиробничі витрати

4,27

10,80

Виробнича собівартість

35,07

88,62

8

Адміністративні витрати

2,40

6,07

9

Витрати на збут

2,10

5,31

Повна собівартість продукції

39,57

100

За даними таблиці 8.1 розраховуємо:

1) суму витрат на виробництво:

2) суму адміністративних витрат і витрат на збут:

3) повну собівартість річного обсягу продукції:

де, СВвирn - виробнича собівартість одиниці продукції;

Вадмn - адміністративні витрати на одиницю продукції, грн.;

Взбn - витрати на збут одиниці продукції, грн.;

СВод - повна собівартість одиниці продукції, грн.;

Nріч - річна програма випуску продукції, шт.

9. Розрахунок фінансових результатів виробництва

9.1 Розрахунок ціни продукції

Ціна - це грошовий вираз вартості, кількості грошей, що сплачується або одержується за одиницю товару або послуги. Одночасно ціна відображає споживчі властивості товару, купівельну спроможність грошової одиниці, ступінь рідкісності товару, силу конкуренції, державного контролю, економічну поведінку ринкових суб'єктів та інші суб'єктивні моменти.

Ціна на будь-який товар складається з окремих елементів. Основними з них є собівартість і прибуток. Їх наявність в ціні є обов'язковою. Крім того, до складу ціни можуть входити: акцизний збір, податок на додану вартість, націнки постачальницько-збутових організацій, торгівельні надбавки або знижки.

Визначаємо гуртову ціну підприємства:

де, Кn - коефіцієнт, що враховує долю прибутку в ціні складає 15%.

Розраховуємо ціну реалізації враховуючи ПДВ:

де, КПДВ - коефіцієнт, що враховує долю ПДВ в ціні (20%).

9.2 Розрахунок обсягу товарної продукції

За результатами розрахунків ціни визначаємо обсяг товарної продукції по ціні:

де, Nріч - річний обсяг продукції у натуральному виразі, од.;

Цгурт - гуртова ціна одиниці продукції (без ПДВ), грн.

9.3 Розрахунок очікуваного прибутку і рентабельності продукції

Валовий прибуток - різниця між виручкою та виробничими витратами.

Він включає прибуток і невиробничі (адміністративні, комерційні та інші) витрати.

Розраховуємо валовий прибуток:

,

Чистий прибуток - це різниця між валовим прибутком та адміністративними витратами, що не включаються до собівартості реалізованої продукції.

Для того щоб зробити висновок про рівень ефективності господарювання, отриманий прибуток необхідно порівняти з понесеними витратами, які і забезпечують підприємницьку діяльність, тобто визначити рентабельність.

Рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут. Вона визначається за формулою:

де, Пч - сума чистого прибутку, грн.,

СВпов - повна собівартість продукції, грн.

10. Оцінка ефективності діяльності організованого підрозділу

Важливим показником ефективності виробничої діяльності є зниження собівартості продукції. Економію витрат на виготовлення продукції можна визначити за формулою:

де, %ЗСВ - відсоток зниження собівартості продукції (приймаємо 6%).

Зміцнення матеріально-технічної бази, впровадження нових технологій, зростання потужностей забезпечують підприємству капітальні вкладення (виробничі інвестиції). Їх суму визначаємо за формулою:

де, %Кв - відсоток капітальних витрат від вартості устаткування складає 35%.

Ефективність капітальних витрат характеризують 2 показники:

1) термін окупності капітальних витрат:

2) коефіцієнт економічної ефективності (прибутковості) капітальних витрат, який показує розмір щорічного відшкодування капітальних витрат.

Розраховуємо за формулою:

Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності порівнюється з нормативним. Для промисловості нормативний коефіцієнт складає - 0,16. Вкладення вважаються ефективними якщо розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності більший за нормативний.

В даному випадку капітальні вкладення на виготовлення темброблоків є ефективними.

Розраховуємо інші показники економічної діяльності:

1) трудомісткість річного обсягу продукції за формулою:

2) витрати на 1 грн. товарної продукції за формулою:

3) виробіток на одного основного робітника:

а) в натуральному виразі

б) у вартісному виразі

4) зняття продукції з 1 м2 виробничої площі:

5) фондовіддача - скільки продукції виготовлено на 1 гривню вартості основних фондів. Розраховуємо за формулою:

6) фондомісткість - показує долю вартості основних виробничих фондів на 1 гривню випущеної продукції. Розраховуємо за формулою:

7) фондоозброєність - озброєність одного працівника основними виробничими фондами. Розраховуємо за формулою:

8) середня заробітна плата ПВП:

Таблиця 10.1

Економічні показники виробництва темброблоків

Склад показників

Значення

Річний випуск продукції:

а) в натуральному виразі, од,

б) у вартісному виразі, грн.

36500

1636295

Трудомісткість робіт, люд-год.

13687,50

Загальна чисельність ПВП, чол.:

з них:

а) основні робітники;

б) допоміжні робітники;

в) керівники.

10

7

2

1

Кількість устаткування

12

Коефіцієнт завантаження устаткування

0,77

Загальна площа, м2,

в т.ч. виробнича, м2

120

97,2

Витрати на виробництво, грн.

1280055

Термін окупності капітальних вкладень

0,9

Чистий прибуток, грн.

191990

Рентабельність продукції, %

13,29

Витрати на 1 грн. товарної продукції, грн./грн.

0,78

Виробіток :

а) у натуральному виразі, шт./люд.;

б) у вартісному виразі, грн/люд.

5214,29

233756,43

Зняття продукції з 1 м2 виробничої площі

16834,31

Фондовіддача, грн./грн.

5,93

Фондомісткість, грн./грн.

0,17

Фондоозброєність, грн./люд.

27608

Середньомісячна заробітна плата, грн.:

а) ПВП;

б) основних робітників

1340,77

1233,39

Собівартість одиниці продукції, грн.

39,57

Відпускна ціна, грн.

53,80

Висновки

Для того, щоб забезпечити випуск 36500 темброблоків на рік нам необхідно:

1) запустити у виробництво 38020 темброблоків, оскільки можливі технологічні відходи;

2) дільниця матиме площу 120м2, на ній буде розміщено 12 робочих місць, коефіцієнт їх завантаження становитиме 77%;

3) для обслуговування робочих місць потрібно 7 основних робітників, крім того для обслуговування робочих місць буде 2 допоміжних робітники. Організовувати роботу на дільниці буде майстер.

Дільниця буде випускати продукцію на суму 1636295 гривень, прибуток з якої становитиме 191990 гривень. Рентабельність продукції 13,29%.

Середньомісячна заробітна плата основних робітників становитиме 1233,39 гривень, а ПВП - 1340 гривень.

Собівартість продукції становить 39,57 гривень, ціна реалізації 53,80 гривні.

Отже, дільниця буде працювати та приносити прибуток від продажу.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Вибір методу організації виробничого процесу. Визначення фондів часу роботи обладнання і працівників. Розрахунок кількості обладнання потокової лінії з виготовлення кришки Кр3. Визначення площі механічної дільниці. Організація допоміжних господарств.

  контрольная работа [101,9 K], добавлен 24.12.2012

 • Визначення річного випуску деталей. Планування обладнання на дільниці. Розрахунок кількості верстатів, коефіцієнту їх використання, числа виробничо-промислового персоналу; вартості матеріалів; фонду заробітної плати робітників; повної собівартості виробу.

  курсовая работа [65,9 K], добавлен 18.11.2011

 • Планово-операційна карта виготовлення вузла. Розрахунок кількості устаткування на дільниці і коефіцієнтів їх завантаження. Техніко-економічні показники дільниці. Калькуляція виробничої собівартості. Технічний маршрут виготовлення друкованої плати.

  курсовая работа [514,8 K], добавлен 14.02.2013

 • Визначення річного приведеного об’єму випуску деталей. Розрахунок розміру партії, устаткування на дільниці і коефіцієнта завантаження, характеристика фондів. Визначення вартості основних матеріалів. Економічна ефективність заходів та управління ними.

  курсовая работа [597,5 K], добавлен 31.01.2016

 • Складання проекту механічної дільниці для обробки деталі "Корпус". Вивчення типового маршрутного технологічного процесу обробки деталі,розрахунок трудомісткості. Визначення серійності виробництва, розрахунок необхідної кількості верстатів та площ.

  курсовая работа [543,9 K], добавлен 04.07.2010

 • Розробка маршруту обробки деталі. Розрахунок виробничої програми цеху, обладнання для непоточного виробництва. Визначення чисельності працюючих механічного цеху. Технологічне планування цеху та розрахунок його виробничої площі. План і переріз цеху.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 05.12.2011

 • Розрахунок виробничої програми цеху ливарного виробництва. Вибір режиму роботи цеху, визначення фондів часу роботи. Проектний розрахунок плавильного відділення. Проектний розрахунок складу формувальних матеріалів. Витрати води та електричної енергії.

  курсовая работа [150,6 K], добавлен 06.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.