Клініко-патогенетична характеристика, діагностика і лікування різних форм ішемічної хвороби серця в поєднанні із супутніми захворюваннями

Циркадні особливості системи гемостазу у хворих на Q-ІМ за різних медикаментозних режимів. Варіабельність інтракардіальної гемодинаміки при дестабілізації ІХС. Кореляційні співвідношення між циркадними змінами АТ, варіабельністю серцевого ритму.

Рубрика Медицина
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 21.03.2009
Размер файла 500,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

3. Вплив антитромбоцитарного лікування на стан гемостазу у хворих із гострим коронарним синдромом / Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й., Нетяженко Н.В., Мишанич Г.І. // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С.63-65 (проводила обстеження і підбір хворих, брала участь у статистичній обробці і оформленні результатів у вигляді статті).

4. Мальчевська Т.Й. Варіабельність серцевого ритму у хворих на ІХС, асоційованою цукровим діабетом в залежності від його добового профілю // Науковий вісник Національного медичного університету. - 2007. - № 2. - С.57-63 (проводила обстеження і підбір хворих, брала участь у статистичній обробці і оформленні результатів у вигляді статті).

5. Мальчевська Т.Й. Добовий ритм артеріального тиску і система гемостазу у хворих на ішемічну хворобу серця асоційованою цукровим діабетом ІІ типу // Науковий вісник Національного медичного університету. - 2007. - № 4. - С.160-166 (проводила обстеження і підбір хворих, брала участь у статистичній обробці,оформленні результатів у статтю).

6. Мальчевська Т.Й. Лабораторний моніторинг ефективності і недостатності системного тромболізиса // Гемостаз і кровообіг. - 2007. - № 3. - С.29-32 (проводила обстеження і підбір хворих, статистичну обробку, оформила статтю).

7. Мальчевська Т.Й. Особливості ліпідного спектру сироватки крові і гемостазіологічних зрушень при стабільному перебігу ішемічної хвороби серця, асоційованої цукровим діабетом ІІ типу// Сімейна медицина. - 2007. - № 2. - С.58-63 (проводила обстеження і підбір хворих, статистичну обробку, оформила статтю).

8. Мальчевська Т.Й. Оцінка коагуляційного ризику і діагностичне значення циркадних порушень системи гемостазу у хворих на ішемічну хворобу серця // Гемостаз і кровообіг. - 2006. - № 4. - С.90-95 (проводила обстеження і підбір хворих, проводила статистичну обробку, результати оформила у вигляді статті).

9. Мальчевська Т.Й. Оцінка морфофункціонального стану серця у хворих при дестабілізації ішемічної хвороби серця // Науковий вісник Національного медич- ного університету. - 2007. - № 2(3). - С.53-57 (здобувач брала участь у підборі і обстеженні хворих, статистичній обробці матеріалів).

10. Мальчевська Т.Й. Стан внутрісерцевої гемодинаміки після проведеної реперфузійної терапії різними тромболітичними агентами // Науковий вісник Національного медичного університету. - 2006. - № 4. - С.161-164 (здобувач брала участь у підборі хворих, проведенні досліджень і статистичній обробці матеріалів, результати оформила у вигляді статті).

11. Мальчевська Т.Й. Циркадна ВРС ухворих на ІХС та нічною артеріальною гіпертензією в поєднанні з цукровим діабетом //Медичний часопис. - 2008. -№ 1/63(1-2). - С.43-48 (здобувач брала участь у підборі хворих, проведенні досліджень і статистичній обробці матеріалів, результати оформила у вигляді статті).

12. Мальчевська Т.Й. Циркадні особливості ліпідного профілю при стабільному перебігу ішемічної хвороби серця, асоційованої цукровим діабетом ІІ типу // Український терапевтичний журнал. -2007. - № 1. - С.21-24 (проводила обстеження і підбір хворих, статистичну обробку, результати оформила у вигляді статті).

13. Мальчевська Т.Й. Циркадність артеріального тиску у хворих з різними формами ішемічної хвороби серця, асоційованої із артеріальною гіпертензією // Вісник наукових досліджень. - 2007. - №3(48). - С.23-26 (проводила обстеження і підбір хворих, брала участь у статистичній обробці і оформленні результатів у вигляді статті).

14. Мальчевська Т.Й., Мишанич Г.І.Антитромбоцитарна стратегія лікування ГКС з елевацією сегменту ST, асоційованого артеріальною гіпертензією, що розвинувся на тлі застосування ацетилсаліцилової кислоти // Український терапевтичний журнал. - 2007. - № 4. - С.111-117(проводила обстеження і підбір хворих, статистичну обробку, результати оформила у вигляді статті).

15. Нетяженко В.З, Доценко О.Р., Мальчевська Т.Й. Перспективи застосування антагоніста АДФ-рецепторів тромбоцитів тиклопідину, як засобу вторинної профілактики атеротромботичних захворювань // Ліки України. - 2003. - № 4. - С.5-10 (здобувач брала участь в аналізі і узагальненні літератури).

16. Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й. Антитромбоцитарна стратегія первинної та вторинної профілактики серцево- судинних катастроф // Ліки України. - 2004. - № 6. - С.13-20 (самостійно проводила огляд літератури).

17. Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й. Аспірин як доказ ефективності антитромбоцитарної стратегії в первинній і вторинній профілактиці судинних захворювань // Серце і судини. - 2005. - № 3(11). - С.19-26 (автор приймала участь в аналізі і узагальненні літератури).

18. Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й., Мостовий С.Є. Варіанти добового ритму артеріального тиску у хворих з гострим коронарним синдромом і з супутньою гіпертонічною хворобою // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конфе ренції.-Тернопіль, 2004. - С.54-56 (здобувач брала участь у проведенні добового моніторингу артеріального тиску та у аналізі отриманих даних, узагальненні їх і оформленні статті).

19. Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й., Мостовий С.Є. Зрушення системи гемостазу у хворих на нестабільну стенокардію //Вісник наукових досліджень. Здобутки і перспективи клінічної терапії та ендокринології. - 2004. - № 4. - С.8-9 (здобувачем виконано обстеження, статистична обробка даних, результати оформлені у вигляді статті).

20. Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й. Клініко-біохімічні аспекти аспірин- резистентності у хворих із серцево-судинними захворюваннями // Ліки України.-2005. - Додаток. - С. 16-23 (самостійно проводила огляд літератури).

21. Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й. Стан плазмового гемостазу у хворих на ішемічну хворобу серця, асоційовану артеріальною гіпертензією і супутньому стеатогепатозі // Науковий вісник Ужгородського університету. - Серія «Медицина». - Випуск 32 , 2007. - С.283-286 (проводила обстеження і підбір хворих, брала участь у статистичній обробці і оформленні результатів у вигляді статті).

22. Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й. Циркадна варіабельність ритму серця після перенесеного ішемічного інсульту у хворих з артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом ІІ типу//Український неврологічний журнал - 2007. - № 3(4). - С.53-59 (проводила обстеження, підбір хворих, статистичну обробку і оформляла роботу у вигляді статті).

23. Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й., Мостовий С.Є. Стратифікація кардіоваскулярного ризику у пацієнтів з гепатобіліарною патологією //Науковий вісник Ужгородського університету. - Серія «Медицина». - 2005, випуск 26. - С.121-125 (разом із співавторами проводила самостійно підбір хворих, обстеження хворих, аналізувала результати і оформила їх у вигляді статті).

24. Cучасні підходи до застосування антитромботичних засобів у лікуванні хворих на гострий коронарнй синдром / Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й., Гонтар А.М., Плєнова О.М., Мишанич Г.І. // Матеріали Міжнародного форуму «Кардіологія вчора, сьогодні, завтра». - Київ. - Український кардіологічний журнал. - 2006, спеціальний випуск. - С.145-149 (проводила обстеження і підбір хворих, проводила статистичну обробку, результати оформила у вигляді статті).

25. Патент UA 7425, А61 В8/06, Україна. Спосіб діагностики порушення функціонального стану ендотелію периферичних артерій в осіб з гострим коронарним синдромом / Батушкін В.В.,Мальчевський В.Л., Гема А.І., Мальчевська Т.Й. Заявл. 15.12.2004, опубл. 15.06.2005, Офіційний бюлетень «Промислова власність». -2005. -№ 6 (здобувач брала участь у оформленні заявки).

26. Патент UA 29547, МПК А61 К31/00, А61 Р 9/00, Україна. Спосіб лікування гострого коронарного синдрому з елевацією сегменту ST, асоційованого артеріальною гіпертензією, у клінічно аспіринрезистентних хворих / Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й., Нетяженко Н.В., Мишанич Г.І.,Клебан Я.І. Заявл. 31.10.2007, опубл.10.01.2008, Офіційний бюлетень «Промислова власність». - 2008. - № 1 (здобувач брала участь у оформленні заявки).

27. Вплив коморбідних станів і супутніх факторів ризику у хворих на Q- ІМ при застосуванні реперфузійної терапії /Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й., Ликов О.В., Мостовий С.Є., Мишанич Г.І. // Ліки України. - 2005. - Додаток. - С.66-67 (здобувачем особисто виконано обстеження, статистична обробка даних, підготовлено матеріали до друку).

28. Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й. Добовий профіль ліпідів і артеріального тиску у хворих на ішемічну хворобу серця, асоційовану артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2 типу // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С.35 (проводила обстеження і підбір хворих, брала участь у статистичній обробці і оформленні результатів у вигляді тез).

29. Нетяженко В.З., Мальчевская Т.И., Лагойда П.И. Клинико-сравнительная характеристика использования разных тромболитических агентов у больных с Q -инфарктом миокарда // Матеріали науково- практичної конференції "Сучасна медична наука обличчям до терапевтичної практики". - Харків, 2005. - С.102 (здобувач приймала участь у лікуванні та обстеженні хворих, проводила статистичний аналіз та разом із співавторами узагальнювала результати, підготовила тези до друку).

30. Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й. Оцінка стану фібринолізу і гострофазових білків крові у хворих з нестабільною стенокардією // Матеріали ХV з'їзду терапевтів України:Тези наукових доповідей. - Київ, 2004. - С.72 (виконано обстеження, статистична обробка даних, результати оформлені у вигляді тез ).

31. Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й. Оцінка циркадіанних зрушень системи гемостазу у хворих на ІХС, поєднану з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом ІІ типу // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С.35-36 (проводила обстеження і підбір хворих, брала участь у статистичній обробці і оформленні результатів у вигляді тез).

32. Нетяженко В.З., Мальчевская Т.И., Мостовой С.Е. Реперфузионные аритмии при использовании тромболитической терапии у больных Q-инфарктом миокарда // Вестник аритмологии. Россия. - Тюмень, 2005. - С.75 (здобувач приймала участь у лікуванні та обстеженні хворих, проводила статистичний аналіз та разом із співавторами узагальнювала результати, готувала матеріали до друку).

33. Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й. Роль і місце глікопротеїнів крові в діагностиці гострого коронарного синдрому // Матеріали ХV з"їзду терапевтів України: Тези наукових доповідей. - Київ, 2004. - С.72 (здобувачем виконано обстеження, статистична обробка даних, результати оформлені у вигляді тез).

34. Реперфузионные аритмии при использовании тромболитической терапии у больных с Q-ИМ / Нетяженко В.З., Мальчевская Т.И., Лыков О.В., Мостовой С.Е., Мишанич Г.И. // Ліки України. - 2005. - Додаток. - С.67-68 (здобувач приймала участь у лікуванні та обстеженні хворих, проводила статистичний аналіз та разом із співавторами узагальнювала результати).

35.Системный тромболизис и вариабельность сердечного ритма у больных с Q-инфарктом миокарда / Нетяженко В.З., Мальчевская Т.И., Мостовой С.Е., Лыков О.В., Клебан Я.И. // Ліки України. - 2005. - Додаток. - С.68-69(здобувач приймала участь у лікуванні та обстеженні хворих, проводила статистичний аналіз та разом із співавторами узагальнювала результати, готувала матеріали до друку).

36. Состояние кардиогемодинамики у пациентов с Q-инфарктом миокарда после ранней реперфузионной терапии / Нетяженко В.З., Мальчевская Т.И, Мостовой С.Е., Лыков О.В., Кудлай А.А. // Материалы XV Всемирного Конгресса международного кардиологического допплеровского общества, Всероссийской научной конференции по сердечной ресинхронизирующей терапии и кардиоваскулярной дефибрилляции.Россия. - Тюмень, 2006. - С.177 (здобувач брала участь у підборі хворих, проведенні досліджень, і оформляла тези).

37.Циркадні відмінності артеріального тиску і вегетативного балансу за стабільного перебігу ішемічної хвороби серця із асоційованими станами / Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й., Клебан Я.І., Мишанич Г.І. // Матеріали науково- практичної конференції. Щорічні терапевтичні читання: теоретичні і клінічні аспекти діагностики і лікування внутрішніх хвороб. - Харків. - 2008.-С.136 (проводила обстеження і підбір хворих, брала участь у статистичній обробці і оформленні роботи у вигляді тез).

38. Circadian changes of cardiac rhythm disturbances, electrical myocardial instability in patients with myocardial infarction after thrombolysis/ Netyazhenko V., Malchevska T., Kudlay A., Logoyda Р. I. // Heart rate variability Congress Birmingham, United Kindom. - June. - 2007. Europeace 2007:8(9) (suppl. S2) S.73 (проводила обстеження і підбір хворих, брала участь у статистичній обробці і оформленні роботи у вигляді тез).

39. Endogenose fibrinolytic potential under different Heparin Treatment of Hypertensive pts with advanced coronary artery disease/ Netiazhenko V., Dotsenko O., Malchevska T., Plenova О. // Journal of hypertension.N18.(suppl.2)S.73XI European Meeting of Hypertention.Milan.Italy. - June. - 2000 (проводила обстеження і підбір хворих, брала участь у статистичній обробці і оформленні роботи у вигляді тез).

40. Haemostatic potentials in patients with acute myocardial infarction treated with thrombolytics/Netyazhenko V., Malchevska T., Kudlay A., Lykov O. // First International Meeting in Florence on the topic, 2005. - Italy (проводила обстеження і підбір хворих, проводила статистичну обробку, результати оформила у вигляді тез).

41. Netiazhenko V.Z., Malchevska T.J. Early thrombolytic therapy in patients with Q - mуocardial infarction and variability of haemostatic changes. 68 Congresso Nazionale della Societa Italiana di Cardiologia Rome Italy, 2007. - Режим доступу: http:www 2.sicardiologia.it /wsc 2007 /e Abstract /html /375 /htm) (проводила обстеження і підбір хворих, статистичну обробку, результати оформила у вигляді тез).

42. Netiazhenko V.Z., Malchevska T.J., Kudlay A.A. Circadian variability of lipid profile in patients with ischaemic heart disease and comorbid hypertension and diabetes mellitus type II // 7 International Congress on Coronary Artery Disease / From Prevention to Intervention, 2007, Venice Italy. - Abstract N600 (проводила обстеження і підбір хворих, статистичну обробку, результати оформила у вигляді тез).

АНОТАЦІЯ

Мальчевська Т.Й. Клініко-патогенетична характеристика, діагностика і лікування різних форм ішемічної хвороби серця в поєднанні із супутніми захворюваннями. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.11 - кардіологія. - Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ, 2008.

У роботі запропоноване вирішення актуальної науково-практичної проблеми кардіології-оптимізація діагностики і лікування ішемічної хвороби серця (ІХС) в поєднанні із супутніми захворюваннями на підставі проведеного комплексного вивчення клініко-патогенетичних особливостей різних форм ІХС. Робота базу ється на даних обстеження 361 хворого з різними формами ІХС-166 з гострим коронарним синдромом, і 195 зі стабільним перебігом ІХС. Продемонстровані патогенетичні відмінності різних форм ІХС в поєднанні з найпоширенішою артеріальною гіпертензією (АГ) на основі вивчення циркадних змін системи плазмового гемостазу, ліпідного обміну. Особливості клінічної картини гострих і хронічних форм ІХС із асоційованими станами вивчені за допомогою біфункціонального моніторування ЕКГ і АТ, оцінки ВРС, ішемічних змін, електричної нестабільності міокарда, добового профіля АТ, інтракардіальної гемодинаміки, із встановленням тісних кореляційних зв'язків. Комплексне обстеження хворих із стабільною ІХС в поєднанні із АГ і ЦД ІІ типу встановило відмінності у ВРС, ішемії міокарда, гемостазіологічних змінах із врахуванням добового профілю АТ. Стертість циркадності змін АТ і ВРС була встановлена в групі хворих ЦД ІІ типу при втягненні двох судинних басейнів- коронарного і церебрального. Виявлені зміни з боку гемостазу при стабільній ІХС, АГ із коморбідними станами надають можливість установити їх гемостазіологічні відмінності. Вивчена ефективність комбінованого антитромботичного і антитромбоцитарного підхода, гіпотензивного лікування хворих з різними формами ІХС із асоційованими станами.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, асоційовані стани, патогенез, клініка, діагностика, лікування, циркадність.

АННОТАЦИЯ

Мальчевская Т.И. Клинико-патогенетическая характеристика, диагностика и лечение разных форм ишемической болезни сердца в сочетании с сопутствующими заболеваниями. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой ступени доктора медицинских наук по специальности 14.01.11 - кардиология. - Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца, Киев, 2008.

В работе предложено решение актуальной научно- практической проблемы кардиологии- оптимизация диагностики и лечения ишемической болезни сердца (ИБС) в сочетании с сопутствующими заболеваниями на основании проведения комплексного сравнительного изучения клинико-патогенетических особенностей разных форм ИБС. Работа базируется на данных наблюдения и обследования за 361 больным с разными формами ИБС-166 с острым коронарным синдромом, и 195 со стабильным течением ИБС. Продемонстрированы различия в патогенезе разных форм ИБС в сочетании с наиболее распространенной артериальной гипертензией (АГ) на примере циркадных изменений системы плазменного гемостаза, липидного обмена. Особенности клинической картины острых и хронических форм ИБС, ассоциированной с артериальной гипертензией изучены и детализированы при помощи бифункционального мониторирования с одновременной регистрацией ЭКГ и АД и оценки суточной ВРС, ишемических изменений, электрической нестабильности миокарда, суточного профиля АД, интракардиальной гемодинамики, на основании чего предложены информативные диагностические критерии. Влияние артериальной гипертензии, как одного из распространенных ассоциированных заболеваний у больных с ОКС в условиях ремоделирования сердца и сосудов существенным образом отличается от такого в условиях стабильного течения ИБС. С учетом равнозначности стратификации кардиоваскулярного риска комплексное обследование группы больных стабильной ИБС в сочетании с АГ и СД ІІ типа указало на отличие ВРС, ишемических изменений, изменений со стороны системы гемостаза с учетом суточного профиля АД. Стертость циркадных изменений СМАД и ВРС, установлена в группе больных СД ІІ типа при сочетанном вовлечении двух сосудистых бассейнов- коронарного и церебрального с необратимыми изменениями органов-мишеней объясняет снижение, исчезновение циркадности возникновения цереброваскулярных событий у этой категории пациентов. Влияние артериальной гипертензии у больных перенесших инфаркт миокарда и ишемический инсульт в присутствии СД ІІ типа обуславливает снижение вариабельности сердечного ритма, инверсию, ригидность вегетативного сердечного ритма с признаками вегетативной денервации. Оценивая влияние некардиальных сопутствующих заболеваний выявленные изменения со стороны гемостаза при стабильной ИБС, АГ в сочетании с коморбидными состояниями дает возможность установить информативные критерии и их гемостазиологические отличия.Среди сопутсвующей гепатобилиарной патологии наивысший кардиоваскулярный риск с учетом параметров гемодинамики, гемостазиологических критериев, изменений в системах холестеринового и билирубинового обмена несет группа больных из стеатогепатозами.

Суточное кардиомониторирование дает информацию об эффективности медикаментозных режимов комбинированного лечения ИБС в сочетании из ассоциированными состояниями. Изучена эффективность комбинированного антитромботического и антитромбоцитарного подхода в лечении ИБС с ассоциированными состояниями.

На основании клинических особенностей течения разных форм ИБС в сочетании с ассоциированными состояниями созданы математические модели прогнозирования с установлением их предсказательной ценности.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, ассоциированные состояния, патогенез, клиника, диагностика, лечение, циркадность.

SUMMARY

Malchevska T.J. Clinical-pathogenetic characteristics, diagnostics and treatment of different forms of ischaemic heart disease in combination with the accompanied diseases. - Manuscript.

Dissertation for academic degree doctor's of medical sciences in speciality 14.01.11- cardiology. - National Medical University named by O.O.Bohomolets, Kyiv, 2008.

The work is devoted to the decision of actual problem of cardiology-the improvement of diagnosis and treatment of ischaemic heart disease (IHD) in connection with the accompanied diseases on the base of holding the complex comparative studying of pathogenesis, clinic, diagnosis and treatment of the different forms of IHD. The work is based on the facts of observation and examination of 361 patients with different forms of IHD-166 with acute coronary syndrome and in 195 patients with stable tendency of IHD.The differences in pathogenesis of different forms of IHD in the connection with the most widespread arterial hypertension (AH) on the example of circadian changes of plasma haemostasis system and lipid changes were performed. 24 hours cardiomonitoring gives information about the effect of medical regime of combined treatment of IHD in the connection with associated position. The effectivity of combined antiplatelet approaching in the treatment of IHD with the associated position was studied. The pecularities of clinical picture of acute and chronic forms of ischaemic heart disease (IHD), associated with arterial hypertension (AH), are confirmed and detailed with the help of bifunctional monitoring ECG and blood pressure (BP) and estimation of 24 hours heart rate variability, ischaemic changes, electrical unstability of myocard, 24 hours profile of BP, intracardial haemodynamics. Taking into consideration the equivalent of stratification of cardiovascular risk the complex examination of patients group with stable of IHD in the connection with arterial hypertension and diabetus mellitus of II type (DM) pointed at the distinction of heart rate variability, ischaemic changes, changes from the side of haemostasis system, considering 24 hours profile of BP. The circadian changes of diurnal monitoring of BP and heart rate variability was established in patients' group of DM II type during the combined involving of two vessel swimming pools -coronary and cerebral with unreversible changes of organs-targets. Revealed changes in haemostasis and stable IHD, AH in connection with comorbid diseases give the possibility to determine imformatic level and their haemostasis distinctions.

Key words : ischaemic heart disease, arterial hypertension, diabetus mellitus, diagnosis, treatment, circadian changes.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

Альтеплаза - А

АЧТЧ- активований частковий тромбопластиновий час

АТ ІІІ- антитромбін ІІІ

АГ- артеріальна гіпертензія

АТ- артеріальний тиск

БІМ- больова ішемія міокарда

ВРС- варіабельність серцевого ритму

ГІМ- гострий інфаркт міокарда

ГКС- гострий коронарний синдром

ГЛШН- гостра лівошлуночкова недостатність

ДАТ- діастолічний артеріальний тиск

ДМАТ- добовий моніторинг АТ

ДМ ЕКГ- добове моніторування ЕКГ

ЕКГ-електрокардіограма

ЗХС- загальний холестерин

ІТАП-1 (PAI-1) інгібітор тканинного активатора плазміногена

ІХС -ішемічна хвороба серця

КА- коефіцієнт атерогенності

КФК- креатинінфосфокіназа

КФК- МВ - МВ фракція КФК

ЛПВЩ- ліпопротеїди високої щільності

ЛПДНЩ, ЛПНЩ ліпопротеїди дуже низької щільності, ліпопротеїди низької щільності

НС- нестабільна стенокардія

НПЦ-негативна передбачувана цінність

ПС- протеїн С

ПТЧ- протромбіновий час

ПАТ- пульсовий артеріальний тиск

ППЦ - позитивна передбачувана цінність

СерАТ- середній артеріальний тиск

САТ- систолічний артеріальний тиск

Стрептокіназа-С

ТАП- тканинний активатор плазміногену

ТГ- тригліцериди

ТЛТ- тромболітична терапія

ТЧ- тромбіновий час

TnT- тропонін Т

ФАК- фібринолітична активність крові

ФГ- фібриноген

ФК- функціональний клас

ХЗФ- час ХІІа-залежного еуглобулінового лізису

ХС- холестерин

ЧЕЛ-час еуглобулінового лізису згустка

ЧСС- частота серцевих скорочень

HF- коливання серцевого ритму високої частоти

LF- коливання серцевого ритму низької частоти

VLF- коливання серцевого ритму дуже низької частоти

CI- циркадний індекс

SDNN- стандартне відхилення SD величин нормальних інтервалів RR(NN)

SDNNi - середнє стандартних відхиленьх RR інтервалів 5 хв сегментів

SDANN-стандартне відхилення RR інтервалів на 5 хв сегментах

кMSSD- корінь квадратний із середньої суми квадратів різниць між RR

pNN50% - відсоток послідовних інтервалів NN з різницею> 50мс

ТР- загальна потужність

nHF-високочастотні коливання в н.о.

nLF - низькочастотні коливання в н.о.

LF/ HF- симпато-вагальний баланс

SD- варіабельність АТ

DI- добовий індекс, або ступінь нічного зниження АТ

Hldx - індекс часу гіпертензії

Hptx- індекс площі гіпертензії

95% ДІ- довірчий інтервал


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.