Виконавська діяльність в практичній підготовці студентів-інструменталістів

Дослідження трансформаційних процесів в системі музичної освіти. Особливості підготовки студентів творчих спеціальностей до практичної виконавської діяльності. Вивчення впливу інноваційних технологій на формування цінностей професійного інструменталіста.

Рубрика Музыка
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 07.02.2018
Размер файла 20,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

Київський національний університет культури і мистецтв

Виконавська діяльність в практичній підготовці студентів-інструменталістів

Пістунова Т.В., Постой Г,Г.

Вступ

Постановка проблеми. Професійна музична освіта -- процес комплексний і багатоцільовий, однак при всій різноманітності видів професійної музичної діяльності, достатньо чітко сформульовано її головне завдання -- залучення молоді до пізнання розвитку музичної культури, осягнення всіх її багатств, виховання інтересів до духовних цінностей людства.

Одним із пріоритетних напрямів навчання студентів-музикантів у вищій школі є залучення їх, в рамкам системи наскрізної практичної підготовки, до культурно-просвітницької та музично-благодійної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження цієї теми безпосередньо пов'язане із розкриттям питань щодо трансформаційних змін в організації та проведенні різноманітних мистецьких заходів, які націлюють майбутніх фахівців творчих спеціальностей на практичну діяльність.

Вітчизняні науковці (О. Берегова [2], О. Рудницька [8], О. Олексюк [7], О. Щолокова [9], Є. Куришев [6] та ін.) досліджують проблеми професійної підготовки музикантів-інструменталістів в культурно-освітньому контексті

Так, О. Олексюк розглядає «освітній процес у вищий школі як діалог/полілог між студентом і освітнім простором, що реалізується в різних організаційних формах і видах: навчання, наукове дослідження, спілкування з суб'єктами освітнього процесу, дозвілля тощо» [7, с. 25--28].

Концепти дослідниці О. Берегової пов'язані з розглядом «нових форм кооперації концертного виконавства з електронною музикою, де фрагменти цифрового запису (або монтажу) поєднуються в реальному часі з живим звучанням інструментів та голосів» [2, с. 82].

В наукових працях О. Рудницької акцентується увага на «доцільності експериментального підходу до формування репертуару, з якого «не витісняти» розважальні жанри, домагаючись від студентів вибіркового ставлення до будь-якої музики, орієнтації на кращі зразки у всіх її видах та напрямах» [8, с. 207--208].

Виділення раніше невирішених частин проблеми. Сучасні наукові розвідки, дозволяють поглибити розгляд сьогоденних потреб щодо комплексного виховання майбутнього професійного музиканта, його готовності до виконавської діяльності, складовою якої є культурно-просвітницька, концертна та благодійна робота, а також акцентувати увагу на питанні, щодо модифікації ролі викладача в реальних умовах культурно-освітнього контексту. Отже, актуальність обраної проблеми є безперечною.

Формулювання мети дослідження. Метою дослідження є аналіз процесів формування професійних якостей музикантів-інструменталістів в умовах практичної підготовки і реалізації їх інтерпретаційних задумів у виконавській діяльності.

Виклад основного матеріалу

Виконавська діяльність є складовою практичної підготовки студентів і реалізується в комплексному підході до виховання майбутнього професійного музиканта. Провідним компонентом якої є «культурно-просвітницька діяльність яка заснована на традиціях культурно-виховної та освітньої роботи, і є системою заходів, що сприяють підвищенню культурного рівня, розвитку творчих здібностей та ініціативи, організації культурного соціуму» [4, с. 183].

Виявилось, що музично-просвітницька спрямованість практичної підготовки і є тим головним і суттєвим у вирішенні проблеми розвитку естетичного виховання, самостійного мислення студента, здатності критично визначати справжні цінності музичного мистецтва, аналізувати і творчо оцінювати їх, активно й свідомо обирати та організовувати свій музичний світ. Такий шлях дає змогу реалізувати ідею музично-просвітницької діяльності -- перенесення акценту із суто навчання на виховання, опора на безпосередньо музичну практичну діяльність.

Здатність творчо розв'язувати музично-виконавські завдання, до яких у своїх педагогічних працях, О. Щолокова відносить: «ознайомлення студентів із загальними напрямами в мистецтві їх стильовими особливостями; розвиток широкого художнього світогляду й загальної культури; виховання пізнавальної активності; формування індивідуального рівня художнього сприйняття; художній розвиток у музично-творчій (виконавській, просвітницький та педагогічній) діяльності» [9, с. 150--155].

Для вирішення цих завдань, з метою підвищення ефективності наскрізної практичної підготовки на факультеті музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв впроваджені освітні програми, складовою яких є виконавська, музично-просвітницька та благодійна діяльність.

До опанування програм -- творчих заходів залучаються студенти усіх курсів (з першого по п'ятий) та викладачі, а отже привертається увага до якісної практичної підготовки майбутніх фахівців, які здатні популяризувати світове та українське музичне мистецтво.

Використовуються як традиційні форми музикування та творчого спілкування -- тематичні лекції-концерти, звітні концерти, фестивалі, конкурси, творчі зустрічі, майстер-класи, так і нові форми, а саме спільні концерти студентів і викладачів, експериментальні проекти з використанням технічних засобів (електронної музики), жанрових та стильових мікстів, поєднання різних видів мистецтв. У цьому сенсі ефективним виявився досвід роботи експериментальної науково-творчої лабораторії «Музична вітальня», створеної на факультеті музичного мистецтва, де відбувається реалізація інтерпретаційних задумів, творчих новацій студентської молоді.

Науково -- творче об'єднання пройшло шлях від відомих форм концертної діяльності до впровадження новаторських експериментальних форм проведення мистецьких заходів. При цьому забезпечується взаємозв'язок аудиторних і поза аудиторних форм навчально-виховної діяльності студентів та їх музичного дозвілля.

Зокрема, цікавими стали концерти студентів спеціалізації «інструментально-оркестрове мистецтво» із ансамблевої гри, де керівниками ансамблів виступають студенти старших курсів: вони визначають склад колективу, добирають репертуар, проводять репетиції під керівництвом досвідчених викладачів-практиків (І. Закус, С. Дідок, Г. Марценюк, П. Андрійчук, В Лігус, О. Сагітов) які вдало поєднують концертну діяльність з навчально-виховним процесом. Такий підхід є одним із факторів творчої комунікації виконавців, відтворення їх інтерпретаційних ідей.

Варто підкреслити, що студенти факультету музичного мистецтва КНУКіМ беруть активну участь в багатьох конкурсах, фестивалях здобувають нагороди, стають переможцями. Останні тенденції у розвитку сучасного інструментального мистецтва, а саме прагнення до синтезу різних стильових напрямків, різних інструментальних складів розширили діапазон участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, не тільки тих, що традиційно включають номінацію «Інструментальне виконавство», а й у номінаціях «Вокальне мистецтво», «Фольклор» «Естрадно-джазове виконавство».

Таким чином, надаючи поштовх до експерименту у виборі репертуару, засобів музичної виразності, поєднанні академічної музики з народною, джазовою, застосуванні новітніх музичних технологій, створені умови для зацікавленості, креативності, ініціативності у практичній виконавській діяльності всіх учасників навчального процесу. Мистецькі трансформації наближають інструментальне виконавство до слухацької аудиторії, до широкого загалу молоді. Плідно у цьому напрямі працюють викладачі кафедри: професори П. Андрійчук, Г. Марценюк, доценти Г. Постой, В. Романовський, І. Чернов, Г. Черненко, С. Дідок, В. Лігус, І. Закус.

Необхідною і невід'ємною складовою практичної підготовки стали благодійні та музично- просвітницькі концерти участь в яких сприяє реалізації творчих амбіцій, прояву громадянської позиції студентів-музикантів, соціалізації їх у культурному просторі, де за визначенням Є. Куришева відбувається ряд соціальних функцій: «Це -- просвітництво публіки, її духовне збагачення, виховання в широкому значенні слова, задоволення певних потреб слухачів» [6, с. 11].

Багаторічним мистецьким проектом ФММ є акція «Даруємо життя», в рамках якої відбуваються концерти у відділенні гематології Київського Інституту раку. Протягом п'яти років співпраці із волонтерською організацією інституту відбулося вже понад 25-ти мистецьких заходів, присвячених Міжнародному Дню боротьби із онкологічними захворюваннями, міжнародним та українським святам, благодійним заходам. Успішно пройшли музично-просвітницькі заходи в Українському товаристві сліпих, у школах-інтернатах м. Києва.

Співпраця музикантів з благодійними організаціями відіграє особливу виховну роль у розвитку духовності студентської молоді та впливає на їх світогляд. Благодійна діяльність музикантів КНУКіМ висвітлюється на сайтах університету (http://knukim.edu.ua), факультету музичного мистецтва КНУКіМ (http://fmm.knukim.edu.ua), а також сайті Асоціації допомоги інвалідам та пацієнтам з ХЛПЗ (http://lympho.com.ua/page/mi-vdyaclmi), де Київський національний університет культури і мистецтв внесено у перелік благодійників.

Активними учасниками мистецьких проектів є фольклорні гурти «Кралиця» під керівництвом заслуженого працівника культури України професора Івана Сінельнікова, «Многая лєта» під керівництвом Ганни Коропніченко, народний хор імені С. Павлюченка під орудою професора Олени Скопцової на переконання яких, саме народна музика, є корінням українського народу і здатна лікувати душу й тіло, допомагати хворим повернути віру в одужання, подарувати хвилини радості.

Останнім часом музично-просвітницькі та благодійні програми збагатились інструментальними творами -- обробками українських народних пісень, саме в народній пісні зберігається генетична пам'ять українського народу, втілені його духовна краса, повага й любов до рідної землі.

Так були створені попурі на теми українських народних пісень для джаз-бенду КНУКіМ під орудою Г. Постоя, різноманітні аранжування за мотивами українських народних мелодій для інструментальних ансамблів (І. Закус, С. Дідок). Репертуарна палітра поповнилася «Джазовими стандартами на українські теми» І. Закуса, обробками мелодій української естради для великого складу естрадного оркестру Г. Постоя, аранжуваннями українських народних мелодій для ансамблю народних інструментів С. Дідка.

В контексті культурно-освітнього простору трансформується і роль викладача яка виходить за рамки відомих канонів -- викладач-методист, викладач-вихователь, викладач-наставник. Модифікація відбувається в умовах розширення його функцій і, на думку дослідниці О. Олексюк, стимулює та заохочує до ініціативності та активності студентів.

Відповідно до завдань, що стоять перед керівником виконавської практичної підготовки студентів викладач виступає в ролі партнера по музикуванню, режисера та продюсера мистецьких проектів, модератора та куратора культурно-просвітницьких заходів, комунікатора у взаємодії студентів-практикантів з професійними музикантами, у спілкуванні з слухацькою аудиторією. Все частіше викладачі залучають студентів не тільки до соціальних -- благодійних, просвітницьких проектів, а й до спільних творчих експериментальних мистецьких заходів.

Отже, інтеграційні підходи до практичної виконавської діяльності студентів зумовили створення комплексу навчальних програм, в яких відтворенні основні аспекти підготовки професійних музикантів: репертуарна політика, пошук нових форм музикування, творча комунікація з слухачами, націленість на слухацьку аудиторію, трансформації у діалогах: викладач -- студент, виконавець -- слухацька аудиторія. Всі компоненти виконавської діяльності студентів-інструменталістів відтворюються у культурно-просвітницьких, благодійних та мистецьких проектах під керівництвом викладачів.

Завдяки процесам, що відбуваються, останнім часом, в мистецькому просторі країни великого значення набувають проекти які об'єднують освітні, розважальні, культурологічні програми. У цьому сенсі великого значення набуває підготовка вищими закладами освіти «універсальних» музикантів-інструменталістів здатних до виконавської, культурно-просвітницької, благодійної діяльності в умовах реального культурного контексту.

Висновки та подальші перспективи

Підводячи підсумки, зазначимо, що залучення в рамках практичної підготовки до музично-просвітницької та благодійної діяльності допомагає студентам реалізувати свої мрії та плани у професійному становленні, впевненості у майбутньому, мобільності у творчих мистецьких проектах, комунікації у творчому середовищі.

Застосування мистецьких проектів різного вектору популяризують інструментальне музичне мистецтво, примножують виконавські традиції України. Домінантою у процесі професійної підготовки фахівців є розширення функцій викладача, його взаємодія зі студентами, що надає поштовх до пошуку нових, творчих ініціатив у створенні програмного забезпечення, репертуару, інноваційних технологій, мистецьких проектів. Подальші дослідження дозволять створити новітні підходи до формування творчої особистості, здатної відчувати і реалізовувати свої творчі проекти у сучасному мистецькому просторі.

музичний виконавський освіта інструменталіст

Список літератури

1. Берегова О. Комунікація в соціокультурному просторі України: технологія чи творчість?: Наук. видання. - К: НМАУ ім. П.ї. Чайковського, 2006. - 388 с.

2. Берегова О. Музична комунікація: тенденції і виклики часу // Науковий вісник / Музикознавча думка та сучасні проблеми музичної культури. - К: НМАУ ім. Чайковського, Вип. 79, 2011. - С. 79~95.

3. Дорош Т. Організація культурно-просвітницької діяльності студентів-музикантів // Портал наукових конференції!. - Центрально український державний педагогічні«! університет імені Володимира Вінниченка. - kspu.kr.ua/ иа / 3 шігЬпагойпа іпГегпе1;-коп.:Еегепї;вііа-2015/БекІБІ1

4. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. - Київ.: Либідь, 1997. - С. 183.

5. Как учат музыке за рубежом. Сост., авт. предисл. Д.Дж. Харгривз, А.К Норт. - М.: Издательский дом «Классика - XXI», 2009. - 208 с. - (Серия: «Мастер-класс»).

6. Курышев Е.В. Исполнительская практика как форма профессиональной подготовки учителя музыки / Е.В. Курышев. - К.: КГПИ, 1989. - 75 с.

7. Олексюк О.М Феноменологічний діалог/полілог в організації навчальної діяльності магістрів музичного мистецтва // Наукові записки / Ред. В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. - Випуск 152. - Серія: Педагогічні науки. - Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. - С. 25~28.

8. Рудницька О.П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти: Навч. посібник. - К: ІЗМН, 1998. - 248 с.

9. Долокова О.П. Формування художньої культури в процесі професійної підготовки педагога-музиканта / О.ГІ. ГЦолокова // Українське музикознавство, 25. - Київ: «Музична Україна», 1990. - С. 150--155.

Анотація

Виконавська діяльність в практичній підготовці студентів-інструменталістів. Пістунова Т.В., Постой Г,Г. Київський національний університет культури і мистецтв

В статті розглядаються трансформаційні процеси в системі музичної освіти, підготовки студентів творчих спеціальностей вищих закладів освіти до практичної виконавської діяльності, до адаптації в культурному соціумі. Акцентується увага на необхідності створення умов для вдосконалення системи наскрізної практичної підготовки студентів інструменталістів, на детальному вивченні взаємодії новітніх технологій у виконавській діяльності. Виокремлюється проблема творчої реалізації викладача - партнера у музикуванні, режисера та продюсера мистецьких проектів. Вивчається вплив інноваційних освітніх технологій, психолого-комунікативного компоненту на формування системи цінностей професійного музиканта - артиста ансамблю, оркестру, керівника творчого колективу.

Ключові слова: виконавська діяльність, музично-просвітницька діяльність, благодійна діяльність, культурний соціум, практична підготовка.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характеристика особистостей в контексті формування культурної парадігми суспільства. Опис творчості видатного виконавця В. Бесфамільнова, аспекти його гастрольної, виконавської та просвітницької діяльності. Роль митця у розробці репертуару для баяну.

  статья [24,8 K], добавлен 07.02.2018

 • Проблеми розвитку музичної культури та музичної діяльності. Історія формування музично-історичної освіти. Життя і творчі здобутки Б.В. Асаф’єва. Поняття інтонування як важлива складова музичної педагогічної концепції. Сутність поняття музичної форми.

  дипломная работа [55,9 K], добавлен 25.12.2010

 • Проблема профільної підготовки фахівців в сфері естрадно-джазового виконавства. Необхідність модернізації музичної освіти. Вивчення теорії щодо розвитку музичних стилів, специфіки гармонії, аранжування, інтерпретації у джазі, практики гри і співу у дуеті.

  статья [20,2 K], добавлен 07.02.2018

 • Педагогічний погляд на розвиток творчих здібностей учнів у процесі хорового співу як найбільш доступної виконавської діяльності школярів. Активізація ритмічного почуття школярів в музично-ритмічних рухах. Основні етапи розвитку співочих навичок учнів.

  курсовая работа [39,9 K], добавлен 30.04.2011

 • Елементи мовної, музичної інтонації, акторської пластики, їх взаємопосилення в процесі виконання та вплив на динаміку сприйняття твору. Взаємодія категорій мелосу і Логосу в процесі інтонування. Синергія як складова виконавської культури постмодерну.

  статья [25,6 K], добавлен 24.04.2018

 • Аналіз концертного виступу вокаліста та чинників, які враховуються при підготовці. Проходження ряду етапів, пов’язаних з вивченням музичного матеріалу, створенням інтерпретаційної версії, результатом якої стане досягнення відповідного художнього образу.

  статья [21,1 K], добавлен 07.02.2018

 • Музика як психо-фізіологічний чинник впливу на особистість дитини. Стан розвитку музичного мистецтва на сучасному етапі. Особливості деяких напрямів: афро-американська, джаз, рок-н-рол, рок. Вплив сучасної музики на формування музичної культури учнів.

  курсовая работа [58,0 K], добавлен 17.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.