Завдання виховання дітей дошкільного віку

Сутність методів систематичного та послідовного виховання. Формування умінь і навичок моральної поведінки. Принципи забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості. Характеристика завдання дошкільного виховання відповідно до закону України.

Рубрика Педагогика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 07.04.2015
Размер файла 622,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний педагогічний університет

ім. А. С. Макаренка

кафедра логопедії

Індивідуальне науково-дослідне завдання

На тему: «Завдання виховання дітей дошкільного віку»

Студентки II курсу

Інституту фізичної культури:

Склярової Марини

Перевірила:

Кравченко Ірина Вікторівна

Суми 2013

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

1.1 ВСЕБІЧНИЙ І ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК

РОЗДІЛ 2. ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ»

РОЗДІЛ 3. ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 4. ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО БАЗОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ «Я У СВІТІ»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

дошкільний виховання особистість

На сьогодні дуже актуальним є проблема виховання дітей дошкільного віку. Основним напрямком діяльності суспільства є забезпечення достойного виховання підростаючого покоління - майбутнього країни. Це питання стосується батьків, професійних вихователів і кожної людини в цілому.

Виховання, як гуманітарна суспільна практика має певне спрямування, яке визначається його метою і конкретизується у завданнях. Мета виховання уособлює суспільний ідеал -- уявлення про те, яка особистість відповідає вимогам суспільства. Важливо зазначити, що на сьогодні актуальним для сучасного виховання є прилучення дітей до національних і загальнолюдських цінностей, захист інтересів і прав дитини як особистості, забезпечення умов для її індивідуального творчого розвитку та виховання в ній гуманності.

Виховання є головним чинником формування особистості дитини, завдяки якому реалізується програма її соціалізації. Реалізація завдань виховання дітей віком від 3-6 років передбачає перш за все прилучення дитини до навколишнього світу. У Законі України «Про освіту» (стаття 26 «Дошкільне виховання») йдеться про те, що «дошкільне виховання здійснюється у сім'ї, дошкільних дитячих закладах у взаємодії з сім'єю і має на меті забезпечення фізичного, психічного здоров'я дітей, їх повноцінний розвиток, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для навчання в школі». Як зазначено у Державній національній програмі «Освіта. Україна XXI століття», дошкільне виховання спрямовується на оволодіння рідною мовою в сім'ї та дошкільному закладі; забезпечення пізнавальної активності; розвиток творчих і художніх здібностей в ігровій та інших видах діяльності; виховання культури спілкування, поваги і любові до батьків, родини, Батьківщини; започаткування основ трудового виховання, екологічної культури, моральної орієнтації в національних і загальнолюдських цінностях. Процес виховання повинен забезпечити повноцінний і всебічний розвиток дитини на засадах національної культури і духовності.

РОЗДІЛ 1. ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Дошкільне дитинство -- досить тривалий час розвитку дитини і неповторний за темпами. Завдання виховання на кожному етапі цього періоду мають свою специфіку. У немовлячому і ранньому дитинстві важливо формувати якості, які зумовлюють розвиток суто людських властивостей і здібностей (потреби у спілкуванні, прямоходінні, діях із предметами та ін.). Виховання ґрунтується на принципах систематичності та послідовності, цей процес ніколи не має стану завершеності, що означає, що людина впродовж свого життя перебуває під впливом виховання. Процес виховання не обмежується залученням лише професійних вихователів в освітньо-виховних закладах, а здійснюється протяго будь-якої життєдіяльності суспільства.

Завдання виховання значно ускладнюється у дошкільному віці, коли формуються якості, що визначають подальший розвиток дитини, вони є наступними:

Ш Пробудити в дитині духовне начало, розвинути його як домінуюче в структурі особистості.

Ш Формувати особистість у контексті рідної культури, мови як емоційного природного середовища дитини, що відповідає її етнопсихології.

Ш Відновити престиж української мови -- материнської мови дітей, державної мови суверенної України, мови корінної нації як засобу соціалізації особистості.

Ш Сформувати творчу індивідуальність, яка живе активно, цікаво, відповідно до вікових і фізіологічних потреб, готова фізично і психічно до подальших вимог сім'ї, школи, життя.

Ш Прищеплювати дитині безкорисливість як вищу цінність культури, а також елементи економічної обізнаності, діловитості.

1.1 ВСЕБІЧНИЙ І ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК

Актуальним напрямком дошкільного виховання на сьогодні є забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості. Це зумовлено сутністю людини як найдосконалішого витвору природи й суспільства.

Всебічне виховання передбачає формування у людини певних якостей відповідно до вимог морального, розумового, трудового, фізичного й естетичного виховання (мал. 1). Його особливість полягає у функції комплексного підходу. Комплексний підхід (від лат. соmplexus --- поєднання, зв'язок) передбачає діалектичне забезпечення єдності вимог щодо усіх напрямків, а також єдності й узгодженості форм, засобів і методів впливу на особистість з боку різних соціальних інституцій. Під гармонійністю (від гр. harmonia -- злагодженість, співзвуччя, узгодженість у поєднанні чого-небудь) розуміють узгодження, поєднання цих якостей, їх взаємодоповнення та взаємозбагачення в духовному й фізичному єстві людини. Поняття всебічного гармонійного виховання діалектично взаємозв'язані і взаємозумовлені.

Мал. 1 Структура всебічного гармонійного розвитку особистості

Завдання гармонійного виховання

РОЗДІЛ 2. ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ»

дошкільний дитинство особистість

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні. Закон України «Про дошкільну освіту» зосереджує увагу на таких завданнях дошкільного виховання:

v збереження і зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

v виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточуючих і довкілля;

v формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

v виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Детальною конкретизацією вимог Закону «Про дошкільну освіту» є коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

РОЗДІЛ 3. ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Вимоги суспільства до вихованості й навченості дошкільника, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті, сформульовані у Базовому компоненті дошкільної освіти, який висвітлено у наказі Міністерства від 22.05.2012 р. № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)». Базовий компонент дошкільної освіти Ї це державний стандарт дошкільної освіти України, який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Даний документ репрезентує ступінь компетентності -- комплекс особистісних якостей і властивостей, потреб і здібностей, елементарних теоретичних уявлень, що становлять систему знань дитини, життєво важливих практичних умінь, які гарантують здатність реалізувати можливості розвитку особистості. .

Матеріал Базового компонента дошкільної освіти структуровано за сферами життєдіяльності. Його вимоги передбачають збагачення досвіду дитини, озброєння її навичками практичного життя, вдосконалення вміння спілкуватися з незнайомими людьми, гармонійно входити в нове оточення, вдаватися до асоціативних зв'язків, користуватися наявним досвідом, експериментувати, адекватно поводитися у незвичних життєвих обставинах. Загалом завдання виховання дитини передбачає:

o повноцінний і всебічний розвиток дітей на засадах національної культури і духовності;

o забезпечення фізичного і психічного здоров'я дітей, своєчасне виявлення тих, хто потребує корекції здоров'я; здійснення виховного процесу з урахуванням особистісних якостей, стану здоров'я, природних задатків дитини;

o розумовий розвиток дітей, розвиток пам'яті, уваги, мислення, уяви, допитливості, захоплень; оволодіння рідною мовою, прищеплення навичок культури спілкування;

o започаткування основ трудового виховання, екологічної культури, орієнтації в національних і загальнолюдських цінностях, набуття життєвого досвіду; виховання поваги і любові до батьків, родини, Батьківщини, людей праці; створення сприятливих умов для розвитку моральної самооцінки, яка має відображати ставлення дитини до себе як суб'єкта гуманних, доброзичливих взаємин з оточуючими;

o прилучення дітей до культури, мистецтва, традицій, обрядів українського народу, формування духовності, прищеплення шанобливого ставлення до культурних надбань, звичаїв, традицій інших народів; своєчасне виявлення ранньої обдарованості, забезпечення умов для розвитку талановитих дітей;

o соціалізацію особистості дитини, яка полягає в організації спілкування як особливого виду діяльності, що дає дитині змогу пізнавати дійсність, світ людських взаємин і саму себе не лише вербально, а й у процесі обміну емоціями й почуттями;

o інтеграцію родинного і суспільного дошкільного виховання на засадах народної педагогіки, національної культури, сучасних досягнень науки, надбань світового педагогічного досвіду;

o психологічну підготовку дітей до навчання у школі, забезпечення пізнавальної активності, розвитку творчих і художніх здібностей в ігровій та інших видах дитячої діяльності.

o створення належних умов для реалізації дитиною свого природного потенціалу (фізичного, психологічного, соціального);

o формування механізмів саморозвитку дошкільника, розширення свідомості, сприяння його свідомому існуванню;

o розвиток базових якостей особистості;

o навчання жити у злагоді з довкіллям та собою, адекватно реагувати на події, оптимістично ставитися до життя, довіряти людському оточенню, відчувати себе захищеним, орієнтуватися в ньому;

o підтримка дитячої субкультури, збагачення дитячих видів діяльності;

РОЗДІЛ 4. ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО БАЗОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ «Я У СВІТІ»

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» спрямована на комплексний педагогічний процес формування у дитини дошкільного віку цілісної картини світу. Цей документ орієнтує педагога на виховання в дошкільному віці не стільки «дитини знання», скільки «дитини буття» - вмілої, самостійної, свідомої, життєво компетентної; формування основ життєвої позиції «Я у світі», як системи ціннісних ставлень до природи, рукотворного світу, людей, які оточують, та до самої себе. Програма відкриває дитині світ у єдності чотирьох світів - Природи, Культури, Людей, Власного «Я», налаштовує педагога на важливість різнобічного й гармонійного розвитку малюка.

Головною характеристикою цієї програми є ідея інтимізації життєдіяльності дошкільника - щирі, довірливі стосунки між дорослим і дитиною, особистісне спілкування.

Основними завданнями програми є розвинути в дошкільника:

- базові якості (самостійність, працелюбність, людяність, самолюбність, спостережливість, відповідальність, розсудливість, справедливість, самовладання, креативність);

- різні форми активності (фізичну, емоційно-ціннісну, соціально-моральну, пізнавальну, мовленнєву, художню, креативну);

- оптимальні для віку моделі основних видів діяльності (сюжетно-рольової гри, предметно-практичної діяльності, спілкування, навчальної діяльності)

ВИСНОВКИ

Узагальнюючи вище зазначене можна сказати, що на сучасному етапі питання щодо встановлення завдань виховання дітей дошкільного віку є не закритим. Цей напрямок дошкільної педагогіки потребує подальшого розвитку та розширення різних його аспектів, оскільки кожне нове покоління дошкільників потребує більш детального вивчення різних сторін його виховання та приділення уваги щодо особливостей розвитку і потреб майбутніх особистостей.

Головні завдання щодо виховання дошкільників чітко викладені у законі України «Про дошкільну освіту» , у Базовому компоненті дошкільної освіти, в державній національній програмі «Освіта. Україна XXI століття» та у базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». .

Особливістю завдань сучасного виховання дошкільників є прилучення дитини до навколишнього світу, надання їй пасивної допомоги у пізнанні навколишнього середовища, прилучення дітей до національних і загальнолюдських цінностей, забезпечення умов для її індивідуального творчого розвитку, виховання в ній гуманності та успішне подолання процесу соціалізації. Усі ці аспекти втілюються під час гармонійного всебічного розвитку, а саме, поєднання фізичної, моральної, естетичної, трудової та розумової сторін виховання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш Ї К.: Видавництво,2012.-26 с. -- Режим доступу до статті: http://mon.gov.ua/ua/activity/education/56/690/bazovij_komponent-doshkilnoji_osviti_v_ukrajini/

2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про дошкільну освіту» -- Режим доступу до закону: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

3. Дошкільна педагогіка Навчальний посібник / Поніманська Т.І. - К.: Академвидав, 2006.- 456 c. -- Режим доступу до книги: http://redfox.if.ua/book/doshkilyna-pedagogika-223.html

4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»/Наук. Ред.. та упоряд. О. Л. Кононко. - 2-ге вид., випр. - К.: Світич, 2008. - 430 с. -- Режим доступу до книги: http://www.tutor.in.ua/attachments/bazova_programa.pdf

5. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. -- К., 1999. -56 с..

6. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка у запитаннях і відповідях: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 311 с.

7. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн. -К.: Либідь, 2003. - 280 с.

8. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Науково-методичний посібник / Науковий редактор О.Л. Кононко. -К.: Ред.журн. «Дошкільне виховання».

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Проблема формування трудових умінь і навичок у дітей дошкільного віку у психолого-педагогічній літературі. Особливості проведення різних видів праці та форм організації праці дітей. Значення трудового виховання. Взаємозв’язок сім’ї і дитячого садка.

  курсовая работа [239,5 K], добавлен 24.05.2015

 • Теоретичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку. Дошкільне виховання в зарубіжних країнах. Місце, роль фізичної культури в загальній системі виховання дітей дошкільного віку. Формування особи дошкільника в процесі занять фізичними вправами.

  реферат [32,6 K], добавлен 18.05.2009

 • Роль біологічних соціальних чинників у розвитку людини. Фізіологічні причини реградації — відставання дітей від нормального вікового стандарту зростання. Завдання складових частин всебічного гармонійного розвитку особистості. Закономірність виховання.

  реферат [18,5 K], добавлен 30.04.2011

 • Сутність поняття "емоційно-позитивне ставлення до природи" дітей-дошкільників. Дослідження сучасних проблем екологічного виховання. Експериментальна перевірка виховання емоційно-чуттєвої сфери особистості дітей дошкільного віку, їх ставлення до природи.

  курсовая работа [192,7 K], добавлен 06.02.2014

 • Патріотизм як основа сучасного виховання дітей. Шляхи та методи виховання у дошкільників любові до Батьківщини. Ознайомлення з рідним містом як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Експериментальне вивчення рівня патріотизму у дітей.

  курсовая работа [53,8 K], добавлен 30.01.2010

 • Мотиви спілкування дітей дошкільного віку з однолітками та дорослими. Експериментальне вивчення проблеми спілкування дітей дошкільного віку з ровесниками. Виховання позитивного ставлення до товаришів. Формування навичок регулювання поведінки дитини.

  дипломная работа [67,3 K], добавлен 09.12.2010

 • Проблема виховання гуманних почуттів у дошкільників в психолого-педагогічній теорії. Виховання гуманного ставлення до природи у дітей дошкільного віку як складова екологічного виховання, розробка програми, аналіз та оцінка її практичної ефективності.

  курсовая работа [270,1 K], добавлен 11.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.