Модель учнівського парламенту "Ровесник" Копашнівської школи Хустського району Закарпатської області

Учнівське самоврядування - як форма громадянського виховання учнів. Завдання членів учнівського самоврядування та комісій, що діють при ньому. Дослідження навчальної та творчої діяльності учнів. Характеристика роботи шкільного учнівського парламенту.

Рубрика Педагогика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 08.03.2015
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Модель учнівського парламенту "Ровесник" Копашнівської школи Хустського району Закарпатської області

Зміст

Вступ

І. Учнівське самоврядування - як форма громадянського виховання учнів

1.1 Опис моделі учнівського самоврядування

1.2 Структура учнівського самоврядування

ІІ. Завдання учнівського самоврядування, членів учнівського самоврядування та комісій, що діють при ньому

2.1 Завдання учнівського самоврядування

2.2 Завдання членів учнівського самоврядування та комісій, що діють при ньому

ІІІ. Шляхи підвищення активності та ролі учнівського самоврядування

Висновок

Література

Додатки

Вступ

Важливу роль у підготовці людини, що відповідає вимогам ХХІ століття, людини, яка здатна здійснювати зміни, вирішувати як щоденні, так і масштабні завдання, що мають забезпечити не лише виживання, але і прогрес нації, відіграє учнівське самоврядування.

На розвиток молодого покоління впливає чинник вибору між двома моделями життя: пасивного (коли за людину хтось робить вибір і приймає рішення) й активного (коли людина свідомо вирішує, як їй жити і діяти). Вибравши першу модель життя, молоді люди ростуть пасивними, а це втрати для суспільства загалом. Сучасному суспільству потрібні енергійні, ініціативні люди, які володіють якостями лідера, здатні організувати діяльність. У зв'язку з цим виникає необхідність у підготовці таких людей зі школи. У Копашнівській школі молодь розвиває свій творчий потенціал в учнівському самоврядуванні. Його діяльність організована таким чином, що народжена ініціатива має форму ідей і прагнень, спроб діяти. Вона розвивається, а не пригнічується дорослими. У школі панує атмосфера, у якій культивується дитяча активність, партнерство. Учнівське самоврядування виконує функції внутрішньої самоорганізації учнів закладу. В організації діяльності учнівського самоврядування великого значення набуває компетентнісний підхід. Адже особистість, яка залучена до самоврядування, отримує можливість перевірити власну спроможність вирішувати різноманітні завдання, пізнає себе та своє середовище, свій життєвий потенціал, можливості його розвитку. Виховний потенціал учнівського самоврядування надзвичайно потужний: він вводить особистість у світ лідерства, формує соціальні можливості, розвиває самодіяльність та ініціативу дітей, забезпечує можливість самостійно приймати рішення, культивує в учнівської молоді позицію, за якої вона є господарем власних дій.

І. Учнівське самоврядування - як форма громадянського виховання учнів

1.1 Опис моделі учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування - основа набуття сучасними школярами початкових навичок колективної управлінської діяльності незалежно від віку, оволодіння правилами колективного спілкування, культурою взаємин, засвоєння технології вироблення ухвалення і виконання рішень.

Активна участь у діяльності учнівського самоврядування (УС) можлива тільки тоді, коли школяр усвідомлює її суспільну значимість, правильно оцінює свої можливості та здібності, зміст тієї конкретної роботи і тих функцій, які на нього покладаються.

Самоврядування важливо будувати на засадах гуманізму і соціальної рівності, утвердження стосунків взаємоповаги, коректності, співробітництва між дорослими і дітьми.

При правильній організації УС школярі привчаються самостійно організовувати, планувати, оцінювати результати своєї діяльності, створюються якісно нові стосунки, уміння і навички управлінської діяльності. Педагог-наставник в організації УС має стати для своїх і порадником, і консультантом, і партнером.

Як немає сьогодні жодної ділянки шкільного життя, яка б знаходилась поза сферою діяльності УС, так і не повинно бути в школі жодного дорослого, який би вважав розвиток ініціативи і самостійності дітей другорядною справою.

Це активна форма громадянського виховання учнів, важлива умова реалізації їх прав і обов'язків, яка створює для кожної дитини наступні можливості:

1. включення у процеси життєдіяльності класу і школи, розвитку соціальних якостей, життєвої компетентності;

2. засвоєння на практиці своїх прав та обов'язків, осмислення власної ролі у життєдіяльності;

3. самореалізації, розвитку здатності до самоаналізу та самовиховання;

4. орієнтації на досягнення соціально-корисної мети (індивідуальної і суспільної);

5. підвищення громадської активності.

Важливими умовами плідної діяльності учнівського самоврядування є:

- усвідомлення учнями, що всі питання життя класу вони вирішують самі;
- включення всіх учнів класу для участі у самоврядуванні, а не лише активістів;
- розуміння учнями й активом завдань, змісту і суті самоврядування;
- уміння учнями й активом завдань, змісту і суті самоврядування;
- уміння учнів не лише бачити мету своєї діяльності, а й формувати її, визначати шляхи її реалізації;
- вміння самостійно планувати, організовувати роботу, координувати зусилля різних ланок самоврядування, постійно здійснювати самоконтроль;
- здатність дітей прогнозувати, регулювати, аналізувати свою діяльність, об'єктивно її оцінювати;
- постійні пошуки ефективних форм і методів діяльності органів самоврядування, творче використання в цій справі досвіду інших класів.
1.2 Структура учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування - один із важливих засобів організації життєдіяльності учнівського колективу. Аналізуючи роботу шкільного парламенту за всі роки його діяльності ( з 2005 року), ми можемо впевнено сказати, що учні вміють добре поєднувати навчальну діяльність з трудовою, виховну з ігровою, природоохоронну з благодійною, спортивну та дозвіллєву. А діяльність, в якій школярам приходиться самостійно вирішувати, творити, діяти, справляє величезний вплив на їх загальний розвиток, оскільки сприяє самовихованню, самовдосконаленню, яке в період ранньої юності набуває вирішального значення.

Головним завданням учнівського самоврядування є формування й розвиток соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуття національної самосвідомості.

Мета учнівського самоврядування «Ровесник»:

- ознайомити з історією, славними традиціями України;

- об'єднати зусилля для добрих і корисних справ;

- розвивати здібності і таланти;

- виховувати бережливість у всьому, повагу й любов до своєї родини.

Провідна ідея: всебічне виховання учнів через участь в органах учнівського самоврядування.

Переконання: всі мають стати активними, знайти своє місце в справах свого колективу.

Девіз: «ПРОПОНУЙ! ПЛАНУЙ! ОРГАНІЗОВУЙ! ВИКОНУЙ!»

Сьогодні структуру учнівського самоврядування нашої школи можна схематично зобразити так:

Структура учнівського самоврядування, яка склалася в Копашнівській школі поєднує в собі форми учнівської самоорганізації, котрі відповідають потребам творчого розвитку особистості, скерованої на загальнолюдські та національні цінності. Початковою ланкою учнівського самоврядування є самоврядування в кожному класі. Парламент формується із представників кожного класу, яких обирають на класних зборах. Представником класу найчастіше, і як правило, є староста або його заступник. Старостат також входить до Парламенту.

ІІ. Завдання учнівського самоврядування, членів учнівського самоврядування та комісій, що діють при ньому

2.1 Завдання учнівського самоврядування

· Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів

· Формує особистість з глибокою усвідомленою громадянською позицією

· Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої, систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи

· Формує ініціативу, особистість, здатну приймати нестандартні рішення

· Забезпечує захист прав і інтересів учнів

· Створює широке поле можливостей для самореалізації в конкретних справах

· Виховує почуття власної гідності, вчить досягати індивідуальної та суспільної мети

· Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки

2.2 Завдання членів учнівського самоврядування та комісій, що діють при ньому

учнівський самоврядування навчальний парламент

Шкільний учнівський парламент важливий компонент моделі виховної роботи. Діяльність парламенту впродовж трьох років дала можливість учням відчути себе господарями свого навчального закладу, свого життя і своїх взаємин. Президент школи планує і веде загальношкільні збори; розподіляє завдання між членами Парламенту; співпрацює з директором школи та вчителями-консультантами, членами комісій; виконує функцію зв'язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою.

Президента школи обирають учні 5-11 класів шляхом голосування під час виборчої кампанії. На посаду лідера учнівського самоврядування має право балотуватись людина ерудована, відповідальна , самостійна у виявленні своїх думок , толерантна , цілеспрямована , культурна, з високими організаторськими здібностями . За таким же принципом обираються голови комісій парламенту.

Заступник Президента є його правою рукою; за відсутності Президента виконує його обов'язки; щохвилини готовий прийняти обов'язки Президента.

Секретар разом з Президентом опрацьовує порядок зборів Парламенту; протоколює збори, веде листування; збирає письмові пропозиції учнів, що надходять до Парламенту.

Навчальна комісія організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки; залучає учнів до гуртків; надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів; проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників).

Комісія культури та дозвілля керує проведенням культурно-масових справ; організовує шкільні свята, лінійки, класні вечори, дискотеки, КТС, свята народного та шкільного календаря; розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці всіх заходів.

Комісія дисципліни і порядку надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотримання учнями Правил для учнів; проводить організацію і контроль за чергування класних колективів по школі; проводить бесіди про зовнішній вигляд учнів, про шкідливість куріння та алкоголізму.

Спортивно-масова комісія полягає у проведенні різних спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань, походів, шкільних олімпіад; організовує роботу шкільних секцій; слідкує за збереженням спортивного інвентарю. Господарсько-трудова комісія - організовує самообслуговування, нагляд за збереженням майна, дрібний і поточний ремонт. Благоустрій територій. Прес-центр - організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер'єру, готує і видає шкільну газету, висвітлює цікаві шкільні традиції.

Санітарно-гігієнічна - пропаганда здорового способу життя, проводить доброчинні заходи, слідкує за санітарно-гігієнічним станом класів, здійснює нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров'я.

Шефська комісія - допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни, вчителям - пенсіонерам; організація роботи загонів «Милосердя»; організація доброчинних акцій; допомога в організації проведення змістовного дозвілля класних колективів; організація проведення виставок, конкурсів, змагань учнів молодшої ланки

Робота комісій взаємопов'язана і полягає в організації змістовного життя школи, класів через КТС. Учні самі вирішують доцільність та форми проведення того чи іншого заходу. Кожна комісія тісно співпрацює з педагогом-консультантом. Робота кожної з комісій обговорюється на засіданні Парламенту не рідше, ніж 2 рази на рік.

ІІІ. Шляхи підвищення активності та ролі учнівського самоврядування

1. Надання учням більшої самостійності і організації колективної діяльності.

2. Активне залучення учнів до всіх сфер життя учнівського колективу.

3. Поєднання самодіяльності дітей з керуванням дорослих.

4. Збагачення життєвих цілей внутрішнього духовного світу кожного члена колективу через привабливість соціально-колективних ініціатив.

5. Надання учням реальних прав і обов'язків.

Основними завданнями педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням є:

- демократичний підхід до участі у виборах активу до шкільної спілки;

- навчання організаторській майстерності;

- залучення учнів до самоврядування;

- надання консультацій;

- спільна творча діяльність.

Головні вимоги успішного розвитку учнівського самоврядування:

- зацікавленість у його розвитку адміністрації школи, педагогічного колективу та більшості учнів;

- чіткий розподіл обов'язків з керівництва з органами учнівського самоврядування;

- оптимальна структура учнівського самоврядування в масштабі школи (єдина документація, вимоги, дні засідань);

- нагородження, заохочення переможців через систему учнівського самоврядування. В кінці кожного навчального року підводяться підсумки роботи Парламенту. Голови комісій звітують на загальношкільних зборах про проведену роботу. Підсумки висвітлюються у шкільній газеті та лінійці. Щороку робота Парламенту удосконалюється.

Висновок

Учнівське самоврядування було започатковане з метою зробити життя звичайного учня більш незвичайним, більш цікавим і різноманітним. Та основним, практично єдиним поштовхом до будь-яких дій чи змін мало бути бажання чи готовність самих учнів до цього. Учнівське самоврядування в нашій школі з кожним роком стає все більш ініціативнішим. Активність учнів з кожним роком зростає лише тому, що їм не нав'язується готова схема, а учні самі прийшли до певних висновків і спробували своїми силами щось організувати.

Самоврядування в Копашнівській школі створює умови для розкриття творчого потенціалу молоді, сприяє розвитку соціальної та життєвої компетенції

Норми поведінки і традицій є важливим компонентом, що цементує виховну систему як реальне втілення в життя навчального закладу тих моральних цінностей, що становлять мету системи. Формування традицій школи відбувається співпрацею вчителів та учнів у спільній діяльності. Традиційні шкільні свята мають свої особливості. Традиції народжуються поступово, з ініціативи учнів або вчителів, які висувають ідеї, пропозиції, ставлячи ті чи інші виховні завдання.

Традиційними є участь у операції «Живи, книго!», «Турбота», «Милосердя», «Шкільне подвір'я», «Ветеран живе поруч», рейди «Твій зовнішній вигляд», «Урок».

Головне - задовольнити природне бажання дітей самим вирішувати, яким має бути зміст їхнього життя, поставити їх в умови бути відповідальними за все: за школу, товаришів, надавати їм реальні, а не формальні права у вирішенні шкільних справ, участь у педрадах, у плануванні роботи, у визначенні системи заохочень і покарань учнів, у вирішенні конфліктів. Учнівське самоврядування у школі має велике значення. Учні набувають першого досвіду самоорганізації та співпраці, у них формується активна життєва позиція та світогляд, основою якого є загальнолюдські цінності. При цьому розвивається терпимість до різних ідей і точок зору, вміння слухати і чути, дивитися і бачити, спостерігати й аналізувати, систематизувати і робити правильні висновки. Під час засідань органів учнівського самоврядування школярі набувають навичок відстоювати власну думку, не ображаючи опонентів, навичок співпраці з іншими людьми.

За 10 років існування самоврядування у школі відбувалося багато позитивних зрушень. Залучившись до управлінської діяльності, підлітки навчились приймати відповідальність за свої результати, зросла ініціативність щодо вирішення завдань, усвідомленість й системна участь у житті школи. Правління учнівського самоврядування, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини - учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві

Література

1. розвиток учнівського самоврядування в загальноосвітньому закладі [Текст]/А.С. Прутченков. - М:, 2003. -328с.

3. Кон, І.С. Психологія ранньої юності [Текст]/И.С.Кон - М.: Просвещение, 1989. - 255 с.

4. Коротя, В.М. Самоврядування школярів [Текст]/В.М.Коротов Изд. 2-е, доповнене і перероблене - М.: Просвітництво, 1976. - 175 с.

5. Бочкарьов, В.І. Директору школи про самоврядуванні [Текст]/В.І.Бочкарев - М.: ВЛАДОС, 2001. - 192 с.

6. Щуркова, Н.Є. Нове виховання [Текст]/Н.Е.Щуркова - М.: Педагогічне суспільство Росії, 2000. -128с

7. Філатова, Л.І. Комплексний підхід до вихованню школярів [Текст]/Л.І. Філатова, Т.В.Сорокіна - М:, Просвещение, 1982. - 82с.

8. Сорокіна, Т.В. Виховання школярів у позанавчальний час [Текст]/Т.В.Сорокіна - М:, Просвещение, 1980. - 210С.

9. Рожков, М.І. Розвиток самоврядування в дитячих колективах [Текст]/М.І.Рожков - М., В«ВладосВ», 2002 - 160 с.

10. Освіта у сфері прав людини в школі. Збірник матеріалів. [Текст]: Юніорський союз В«ДорогаВ» - Петрозаводськ, 2003. - 68 с.

11. Напрями, зміст, форми і методи виховної роботи класного керівника на діагностичній основі (Методичні рекомендації). [Текст]: - М.: Центр В«Педагогічний пошукВ». 2004. - 160 с.

12. Фадєєва, Є.І. Лабіринти спілкування [Текст]: Навчально-методичний посібник./Е.І.Фадеева - М.: ЦГЛ, 2003

13. Подласый Й. П. Педагогика. -- М., 1999.

14. Сухомлинский В. А. Мудрая власть коллектива. -- М., 1983.

Додатки

Додаток 1

СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ «Ровесник»

Загальні положення

1. Учнівське самоврядування Копашнівської школи І-ІІІ ступенів регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституція України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.

2. Учнівське самоврядування пропонує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об'єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами і батьками.

Мета та завдання шкільного органу самоврядування:

1. Всебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.

2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.

3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.

Органи управління учнівського самоврядування.

Права та обов'язки

1. Вищим органом учнівського самоврядування є учнівський парламент, який скликають 4 рази на рік.

2. Президентом Парламенту може бути учень 7 - 9 класу, якого обирають таємним голосуванням, старшокласники, строком на 2 роки.

Парламент

- Координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності.

- Контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів.

- Контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів.

- Ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетенції.

- Організує й контролює чергування в школі.

- Веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі.

- Здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров'я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя.

- Бере участь в організації невідкладної допомоги слабовстигаючим учням.

Парламенту підпорядковано 8 комісій. Кожна працює за певним напрямом. Членами комісій є представники класних колективів, які організовують відповідну роботу з учнями. Системі самоврядування школи підпорядкована система самоврядування класів. Допомогу в налагодженні успішної діяльності комісій надають учителі-консультанти.

Додаток 2

ПЛАН РОБОТИ УЧНІВСЬКОЇ ПАРЛАМЕНТУ НА І - ІІ СЕМЕСТР

(УЧНІВСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ - ОРГАН УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОПАШНІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ)

І семестр

ВЕРЕСЕНЬ

1. Підсумки роботи Учнівської Ради у 2014/2015 н. р.

2. Обрати органи учнівського самоврядування в класах.

3. Сформувати Учнівську раду.

4. Завдання Учнівської ради на 2014/2015 н. р.

5. Організація і проведення Олімпійського тижня.

6. Місячник «Увага! Діти - на дорозі!»

7. Виступ агітбригади «Щоб не трапилось біди, правил дорожніх дотримуйся завжди».

8. Організація книжкового ярмарку.

9. Організація і проведення виставок «Щедрість рідної землі» (1 - 4кл.), «Ярмарок страв» 9-11 кл), «Осінні барви», ( 5 - 8кл.).

10. Організація вітань учнівського колективу вчителям школи з професійним святом.

11. Підготовка до Дня Вчителя.

12. Місце і роль шкільного самоврядування у вихованні особистості школяра.

ЖОВТЕНЬ

1. Відзначення у школі Дня працівника освіти. Співпраця з колективами класів у проведенні дня самоврядування на честь цього свята.

2. Вшанування та вітання вчителів - пенсіонерів із Днем вчителя, ветеранів війни з річницею визволення України від німецько - фашистських загарбників.

3. Підсумки Дня самоврядування.

4. Аналіз та здійснення акції « Чисте село ».

5. Організація благодійних акцій у рамках місячника « Милосердя ».

6. Результати рейдів - перевірок, огляду класних кімнат.

ЛИСТОПАД

1. Підсумки роботи учнівського колективу за 2 місяці ( успішність, поведінка, участь у роботі класу, школи ).

2. Робота комісії дисципліни і порядку по боротьбі з правопорушеннями.

3. Проведення загальноукраїнської щорічної акції « Колосок памґяті »

4. Організувати у шкільній бібліотеці книжкову виставку, присвячену вшануванню памґяті жертв Голодомору.

5. Проведення мітингу - реквієм в День памґяті жертв голодомору, покладання траурних вінків до памґятника, запалення свічок та проведення щорічної загальноукраїнської акції « Запали свічку ».

6. Виступ агітбригади по здоровому способу життя « Скажемо курінню «НІ» »

7. Виготовлення стенду « Шкідливим звичкам - НІ ».

8. Проведення тижня української писемності.

9. Організація заходів, приурочених до річниці голодомору на Україні 1932 - 1933рр.

ГРУДЕНЬ

1. Організація заходів до Всесвітнього Дня боротьби зі Снідом.

2. Проведення акції «Милосердя» до дня інвалідів

3. Святкування Дня збройних сил України в школі. Проведення вечору - конкурсу « Супер-козак школи ».

4. Проведення спортивних змагань.

5. Провести Свято Миколая.

6. Організувати конкурси, ігри інтелектуального характеру з навчальних предметів.

7. Вікторина « Зимові свята в Україні ».

8. Конкурс на кращу новорічну газету.

9. Організувати і провести шкільну виставку « Замість ялинки -букет ».

10. Конкурс класних кімнат «Мій новорічний клас».

11. Організувати і провести новорічний ранок.

12. Проведення новорічного вогнику « Здрастуй, Новий рік! ».

13. Звіти голів комісій про виконану роботу в І семестрі.

14. Затвердження плану заходів на час зимових канікул.

ІІ семестр

СІЧЕНЬ

1. Звіт президента школи за виконану роботу в І семестрі.

2. Обговорення та затвердження плану роботи Учнівської Ради на ІІ семестр.

3. Стан збереження підручників у рамках операції « Живи, книго!»

4. Організація зустрічей із працівниками правоохоронних органів.

5. Аналіз чергування учнівських колективів у школі.

6. Відзначення історичних памґятних дат ( річниці бою під Крутами; Дня Соборності України ).

7. Інформаційне забезпечення загальношкільних свят.

8. Збереження шкільного майна в спортзалі, столові, класах.

ЛЮТИЙ

1. Організація Дня Святого Валентина.

2. Проведення конкурсу на кращу « Валентинку ».

3. Організувати і провести вечір, присвячений іменинникам зими.

4. Організація вечора з нагоди річниці виходу військ з Афганістану «Відлуння афганських гір ».

5. Проведення Дня рідної мови.

6. Випуск тематичних газет, святкових плакатів.

7. Аналіз випуску газет за результатами чергування «Говорить черговий клас».

БЕРЕЗЕНЬ

1. Організація свята з нагоди Міжнародного дня прав жінок.

2. Провести конкурс на краще читання творів Т.Г. Шевченка.

3. Конкурс на кращу стінгазету до Дня 8 - го Березня.

4. Загально шкільний конкурс - змагання « Нумо, дівчата! ».

5. Свято « Птахи - наші друзі ».

6. Господарсько -трудовій комісії в рамках акції волонтерського загону «Милосердя » відвідати одиноких пенсіонерів та допомогти по господарству.

КВІТЕНЬ 1. Проведення свята гумору.

2. Організація Всесвітнього дня здоровґя ( 7 квітня ).

3. Проведення свята Всесвітнього дня Землі ( 22 квітня ) та дня довкілля (17 квітня ).

4. Організація благоустрою території школи.

5. Тиждень екологічних знань « Земля - наш спільний дім ».

6. Традиції святкування Вербної неділі в Україні.

7. Конкурс « Писанкове диво ».

8. Проведення скорботної лінійки « Чорнобиль - біль душі ».

9. Здійснення акції « Чисте село ».

ТРАВЕНЬ

1. Організація заходів з нагоди Дня Матері, Міжнародного дня сімґї.

2. Звіт голів комісій Учнівської Ради про виконану роботу в ІІ семестрі.

3. Урок мужності до Дня Перемоги.

4. Вшанування і вітання ветеранів війни, учасників бойових дій з нагоди Дня Перемоги.

5. Спортивне свято « Школярик ».

6. Конкурс малюнка «Парад країн Європи».

7. Тренінг «Добро починається з мене».

8. підготовка концерту, присвяченого міжнародному Дню Захисту дітей. 9. Проведення Останнього дзвоника.

10. Робота школи під час літніх канікул.

Додаток 3

З роботи учнівського парламенту «Ровесник»

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Свято Хліба

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Святий Миколай до нас завітай

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бібліотечна година

Размещено на http://www.allbest.ru/

Виховна година - реквієм: «Пам'ять серця»

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення суті поняття "учнівське самоврядування". Дослідження самоврядування у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 м. Сміли Черкаської області. Роль та доцільність роботи даних організацій. Вплив об'єднання на розвиток та соціалізацію особистості.

  курсовая работа [629,3 K], добавлен 11.08.2014

 • Соціально-економічні зміни у всіх сферах життя. Відношення суспільства і особистості. Зростання труднощів в роботі з учнями, з підлітками і старшокласниками. Проблеми учнівського самоуправління. Розвиток індивідуальності дітей, активної позиції учнів.

  статья [23,2 K], добавлен 02.07.2011

 • Подолання явища низькостатусності серед членів учнівського колективу - одне із основних завдань у педагогіці, важлива соціальна проблема. Причини виникнення процесу дезадаптації учнів у класі, що призводить до зміни статусу, вплив його наслідків на життя.

  статья [18,3 K], добавлен 07.07.2014

 • Технологія розвитку творчої активності учнів. Класне самоврядування, його аспекти. Розвиток здібностей учнів для створення самоврядування в колективі. Практичні рекомендації класним керівникам. Питання для визначення тенденцій класного самоврядування.

  методичка [30,8 K], добавлен 28.07.2010

 • Максимальна реалізація виховного потенціалу кожного навчального предмету. Розвиток учнівського самоврядування у ліцеї. Принцип гуманізації та демократизації виховного процесу. Організація дозвілля учнів ліцею. Козацькі традиції та їх виховний вплив.

  реферат [46,5 K], добавлен 04.01.2012

 • Школа лицарського виховання Задністров'я. Досвід роботи директора школи козацько-лицарського виховання. Система виховання як послідовність технологій і методик. Форми занять з козацько-лицарського виховання школярів. Структура учнівського самоврядування.

  книга [353,8 K], добавлен 25.03.2009

 • Дослідження біографія та діяльності О.А. Захаренка, його педагогічних ідей, реалізованих в Сахнівській школі. Огляд виховної діяльності в школі, учнівського самоврядування, організації учбового процесу. Характеристика матеріальної бази виховної роботи.

  реферат [40,8 K], добавлен 05.02.2012

 • Сутність, зміст, функції, діалектика та фактори розвитку дитячого коллективу. Проблема виховання особистості у колективі в теоретичній спадщині Макаренка та Сухомлинського. Педагогічні технології формування учнівського колективу в початкових класах.

  курсовая работа [523,1 K], добавлен 22.01.2013

 • Сім'я як модель суспільства на конкретному історичному етапі розвитку суспільства. Процес спільної роботи сім’ї і школи у вихованні дітей молодшого шкільного віку. Форми і методи взаємозв’язку школи та сім’ї у системі виховання учнів початкових класів.

  курсовая работа [38,4 K], добавлен 29.12.2009

 • Основні змістові компоненти виховної програми. Форми, методи та напрямки виховної роботи з учнями. Особливості роботи з учнями девіантної поведінки. Контроль та керівництво виховною роботою. Структурна схема організації учнівського самоврядування.

  курсовая работа [57,5 K], добавлен 17.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.