Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти

Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти. Формування у вчителів мотивації щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 21.06.2015
Размер файла 433,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретичні основи формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання першокласників у теорії та практиці вищої школи

1.1 Основні дефініції дослідження

1.2 Стан дослідження проблеми формування готовності у майбутніх вчителів початкової школи до естетичного виховання у науковій та методичній літературі

1.3 Наукове обґрунтування педагогічних умов реалізації готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти

2. Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти

2.1 Організація педагогічного експерименту

2.2 Запровадження педагогічних умов формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти

2.3 Аналіз результатів

3. Охорона праці і навколишнього середовища

3.1 Загальні питання охорони праці

3.2 Управління охороною праці

3.3 Характеристика виробничого приміщення

3.4 Загальна характеристика трудового процесу

3.5 Шкідливі та небезпечні фактори на підприємстві

3.6 Виробнича санітарія

3.7 Освітлення та вентиляція навчального приміщення

3.8 Виробничий шум та вібрація

3.9 Іонізація повітря

3.10 Пожежна безпека

3.11 Електрична безпека

3.12 Охорона навколишнього середовища

Висновки та рекомендації

Перелік джерел інформації

ВСТУП

У «Національній доктрині розвитку освіти України в ХХI столітті» визначено основну мету освіти - всебічний розвиток людини як найвищої цінності суспільства, естетичне виховання та формування її духовних смаків, ідеалів та розвитку художньо-творчих здібностей [86].

Особистісна орієнтація сучасної освіти передбачає прилучення молодої людини до естетичного досвіду людства, до творчої діяльності, що є основою естетичного розвитку особистості. В зв`язку з цим важливого значення набуває осмислення базових теоретичних засад формування естетичної свідомості особистості, вирішення питань естетичного виховання та естетичної діяльності.

В останнє десятиліття ХХ ст. в Україні закладено основи формування духовно розвиненої особистості з широким культурним кругозором. Цей час характеризується прагненням забезпечити художню освіту, безперервне естетичне виховання школярів в ході навчально-виховного процесу; залученням кожного учня до участі в різних галузях естетичної діяльності на основі діагностування його природних нахилів і здібностей.

Для вчителя школи І ступеня актуалізується перехід до дитиноцентризму, який визначає своїм головним суб'єктом впливу дитину як унікальну, цілісну, самоцінну особистість із широкими можливостями для самоактуалізації. З огляду на це, зростає роль своєчасного формування у дітей естетичного досвіду як основи осмислення ними і зовнішнього буття, і власного внутрішнього світу. Професійно компетентна реалізація вчителем виховного потенціалу початкової освіти забезпечує бажану смислокорекцію основ світогляду молодших школярів. У результаті грамотної педагогічної взаємодії суб'єктів діяльності естетичні цінності успішно втілюються в особистісні цінності дитини та перетворюються на регулятори її поведінки. Від професійної компетентності педагога залежить, чи сформується в молодшого школяра цілісний естетичний досвід, або ж відбудеться фрагментарне пізнання навколишнього світу. Дані вимоги повинні враховувати в своїй педагогічній діяльності перш за все вчителі початкових класів. Сучасна початкова ланка системи освіти вимагає від вчителів високого рівня готовності до естетичного виховання, хоча вищі навчальні заклади (ВНЗ) орієнтуються на підготовку спеціалістів вузько зорієнтованих у процесі виховання.

Студенти педагогічних ВНЗ на даний час не мають можливості в повному обсязі оволодіти всіма різноманітними формами та видами естетичного виховання молодших школярів, хоча ВНЗ й виконують освітні стандарти підготовки фахівців початкових класів.

Разом з тим освітньо-виховний процес не наповнюється новим змістом, який реалізовував би високий рівень розвитку, інтеграції естетичних та педагогічних знань, умінь, навичок, формування широкого кругозору, спрямованості й готовності активно брати участь у естетичному вихованні учнів початкової школи.

Традиційна підготовка вчителя початкових класів у педагогічних ВНЗ до майбутньої професійної діяльності спрямована, перш за все, на засвоєння студентами методичних основ навчання учнів за певними предметами, збагачення та урізноманітнення форм та методів, які можна використовувати під час навчального, а не виховного процесу, що не може забезпечити якісну підготовку до виховної діяльності у початковій школі

Переважна кількість студентів-випускників під час навчально-виховного процесу не приділяє естетичному вихованню належної уваги, бо не володіє достатніми знаннями з методики естетичного виховання, не вбачає за необхідне вводити в урок елементи естетичного виховання.

Естетичному аспекту виховання молодших школярів та готовності до його здійснення у різноманітних видах практики студентів надається недостатня кількість уваги, меншою мірою розроблені педагогічні задачі, завдання та методичні рекомендації у програмі підготовки вчителів початкової школи. Гостро стоїть проблема із відсутністю навчально-методичної літератури, тренінгів студентів для підготовки їх до естетичного виховання першокласників.

Важливість естетико-педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкових класів неодноразово наголошувалась науковцями. У контексті нашого дослідження особливого значення набувають філософсько-методологічні засади підготовки вчителя до освітньо-виховної діяльності (В. Андрущенко, С. Гончаренко, І. Зязюн та інші); психологічні особливості праці вчителя (Г. Балл, С. Золотухіна, В. Лазарєв, О. Леонтьєв, В. Рибалка, Л. Рибалка Т. Танько та ніші); особливості професійної підготовки вчителя у вищому навчальному закладі (О. Абдулліна, Р. Гуревич, В. Гриньова, О. Іонова, Н. Мойсеюк, І Прокопенко, О. Пєхота); теоретичні і методичні основи підготовки педагогів школи І ступеня (Н. Бібік, В. Бондар, П. Гусак, О. Кучерявий); формування готовності студентів до естетичної діяльності (Б. Брилін, С. Мельничук, Н. Миропольська, Н. Середа, О. Щолокова та ін.); особливості професійної підготовки студенів у вищому навчальному закладі (В. Андрущенко, І. Бех, Ю. Биков, І. Прокопенко, О. Романовський та інші); формування готовності студентів вищого навчального закладу до професійної діяльності (О. Ігнатюк, О. Пономарьов, О. Романовський, І. Синельник, Т. Солодовник); питання підготовки молодих фахівців у контексті психолого-педагогічної та інформаційної освіти (В. Михайличенко, З. Черваньова, Г. Шахова).

Підготовка вчителя початкових класів до естетичного виховання школярів висвітлена в працях О. Білої, Л. Зімакової, О. Макарової, Н. Савченко, В. Федорчук.

Проте дослідження проблеми формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти було об'єктом спеціального наукового пошуку.

Актуальність формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти полягає у важливості розв'язання завдань сьогодення щодо здійснення підготовки молодих фахівців до естетичного виховання і форм естетичної свідомості підростаючого покоління.

Існують певні протиріччя між:

1. вимогами щодо підготовки конкурентоздатних майбутніх вчителів початкових класів та низьким рівнем їх готовності до професійної діяльності;

2. необхідністю підвищення якості професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів та недостатньої науковою розробленістю складових професійної підготовки;

3. рівнем підготовленості особистості та можливістю застосовувати свої знання, уміння та навички на практиці.

Актуальність, виявлені суперечності, практичне значення зазначеної проблеми зумовили вибір теми дипломної роботи: «Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти»

Об'єкт дослідження - процес підготовки вчителів початкових класів.

Предмет дослідження - педагогічні умови формування готовності у майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти під час вивчення дисципліни «Методика вивчення української мови».

Мета дослідження - визначити й експериментально перевірити ефективність запропонованих педагогічних умов на процес формування готовності у майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти під час вивчення дисципліни «Методика вивчення української мови».

Відповідно до мети, об'єкту, предмету визначено основні завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан дослідження проблеми формування готовності у майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання у науковій та методичній літературі.

2. Розкрити суть основних дефініцій дослідження та зв'язки між ними.

3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови формування готовності у майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти під час вивчення дисципліни «Методика вивчення української мови».

4. Уточнити критерії та показники сформованої готовності вчителів початкових класів до естетичного виховання на уроках навчання грамоти.

Гіпотеза дослідження - у нашому дослідженні ми виходимо з припущення про те, що здійснення естетичного виховання під час вивчення дисципліни «Методика вивчення української мови» позитивно вплине на формування у майбутніх вчителів початкових класів компонентів готовності до естетичного виховання за наступних педагогічних умов:

· формування у майбутніх вчителів початкових класів мотивації щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання;

· систематичне залучення майбутніх вчителів початкових класів до естетичної діяльності в ході вивчення дисципліни «Методика вивчення української мови»;

· організація професійно спрямованої освіти студентів з використанням інтерактивних технологій.

В ході реалізації завдань дослідження було використано комплекс методів:

· теоретичних: аналіз наукової, методичної та навчальної літератури з проблеми організації естетичного виховання молодших школярів у ході уроків;

· емпіричних: (анкетування, педагогічне спостереження, вивчення учнівських робіт, бесіди) з метою визначення особливостей вирішення досліджуваної проблеми в практиці початкового навчання; педагогічний експеримент для перевірки ефективності запропонованих педагогічних умов;

· методи математичної обробки було використано для аналізу отриманих експериментальних даних.

Експериментальна база дослідження. Експериментально-дослідна робота проводилася на базі Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Загалом до експерименту було залучено 62 студента перших курсів факультету початкового навчання.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

1.1 Основні дефініції дослідження

У процесі становлення особистості з найдавніших часів особливе значення мало естетичне виховання, яке спрямоване на формування здатності сприймати дитиною прекрасне у навколишньому середовищі і мистецтві, на розвиток естетичних почуттів, суджень, смаків, умінь, творчих здібностей, потреби брати участь у створенні прекрасного в житті та художній творчості, формування свідомості людей у дусі поваги й приязні, товариськості та дружби.

Здатність відчувати, сприймати, розуміти, усвідомлювати і творити прекрасне - це ті специфічні прояви духовного життя людини, що свідчать про її внутрішнє багатство. З огляду на це виникає необхідність приділяти більше уваги організації у навчально-виховному процесі естетичного виховання підростаючих поколінь, починаючи вже з початкової школи.

Ось як характеризував необхідність залучення дитини до естетичного виховання В. Сухомлинський: «Краса - могутній засіб виховання чутливості душі, яскраве світло, що осяває світ. При цьому світлі тобі відкривається істина, правда, добро; осяяний цим світлом, ти стаєш відданим і непримиренним. Краса вчить розпізнавати зло і боротися з ним» [84, с.63].

Методологічною засадою естетичного виховання є естетика. Естетика - це філософська наука про прекрасне в житті і мистецтві, про особливості пізнання і перетворення світу «за законами краси», про загальні закономірності мистецтва, художньої творчості й естетичного виховання [81]. В результаті аналізу наукової літератури з питань естетичного виховання виявлено, що існують різні підходи щодо визначення поняття «естетичне виховання». Численні тлумачення цього поняття зумовлені багатогранністю даного процесу.

Так, В. Шацька розглядає естетичне виховання як «сукупність послідовних, взаємозв`язаних впливів на учнів під керівництвом викладача як засобами мистецтва так і самого життя, спрямованих на всебічний естетичний розвиток учнів, який сприяє формуванню естетичних почуттів, художніх смаків і поглядів відповідно до завдань виховання» [89, с.26].

П. Блонський зазначив, що естетичне виховання передбачає або формування творчості, або розвиток художнього смаку та сприйняття [4].

С. Шацький розглядав естетичне виховання у нерозривному зв'язку з іншими складовими виховання, зокрема моральним, наголошуючи, що мистецтво - велика сила, і небайдуже в якому напрямі воно використовується [90]

На думку Г. Ріда, естетичне виховання - це «виховання почуттів, на яких ґрунтується свідомість, а отже інтелект, і все те, що відрізняє людину від інших істот. І лише тоді, коли ці почуття перебувають у гармонії з навколишнім світом, формується особистість у всій її повноті» [75].

Ф. Шмит дійшов висновку, що естетичне виховання - це цілеспрямоване формування у людини естетичного ставлення до дійсності. Він вважає, що виховання красою та через красу формує не тільки естетико-ціннісну орієнтацію особистості, а й розвиває здатність до творчості, до створення естетичних цінностей у сфері трудової діяльності, побуті, вчинках, поведінці і, звичайно, у мистецтві [92].

У своєму дослідженні ми приєднуємося до визначення естетичного виховання, яке пропонує С. Максимюк: «Естетичне виховання -- це систематичний цілеспрямований вплив на особистість, орієнтований на формування її естетичних ідеалів, смаків і потреб, на вироблення здатності сприймати, переживати й оцінювати прекрасне у природі, житті, мистецтві і праці, на пробудження і розвиток її творчих здібностей і непримиренності до всього потворного і нікчемного в житті й діяльності» [55, с.246].

Спільними ознаками, які визначають науковці у трактуванні поняття «естетичне виховання», є цілеспрямованість процесу формування творчої особистості, котра здатна сприймати і оцінювати прекрасне у житті, природі, мистецтві, жити і творити відповідно до сформованої естетичної свідомості. Відмінностями у трактуванні поняття «естетичне виховання» є різні погляди на шляхи і засоби його здійснення.

Отже, поняття «естетичне виховання» у педагогічній літературі розглядається як невід`ємна складова ідейного, трудового, морального, фізичного виховання, як систематичне, науково вмотивоване звертання до людських емоцій, які розвивають у молодших школярів такі здібності, що сприяють не тільки естетичному сприйняттю прекрасного у житті та мистецтві, а й роблять кожного з них творцем естетичних цінностей.

Мета естетичного виховання полягає у формуванні готовності людини до естетичної діяльності як важливого компонента естетичної культури. Виділено різні види такої діяльності:

· організація естетичного середовища, в якому живе, працює, вчиться, відпочиває людина;

· конкретна творча діяльність у галузі мистецтва, літератури тощо;

· пропаганда мистецтва, естетичних ідеалів;

· естетична виразність у навчальній, виробничій, побутовій діяльності;

· виявлення естетичної культури у взаєминах із людьми [41].

Специфіку естетичного виховання складають тільки йому властиві характерні риси [42]:

· естетичне виховання є системним. Маючи об'єктивно існуючий зв'язок із іншими видами та засобами виховання, воно завжди цілеспрямоване.

Наявність мети естетичного виховання поєднана з усвідомленням та діяльністю людини і суспільства в цілому, що системно упорядковані. Проте, результат естетичного виховання може бути визначений по-різному: формування естетичного смаку, якість естетичної діяльності, естетичного відношення, естетичної культури, естетичного ідеалу тощо. Усі ці визначення мають сенс та складають мету естетичного виховання, тому що формують здатність людини до естетичного відношення до світу.

Однак, мета естетичного виховання не обмежується формуванням естетичного відношення. Кінцевий його результат пов'язаний із формуванням особистості, яка є творчою, самоцінною та соціально цінною, яка володіє естетичною культурою;

· здатність естетично сприймати світ не залишається на пасивно спостерігаючому ставленні до дійсності, а передбачає розвиток активно-творчої діяльності особистості в естетичному перетворенні світу. Механізм естетичного виховання може бути визначений як передача досвіду та навичок, що надбало суспільство, причому, результативність цього процесу зумовлена усією сукупністю соціальних якостей особистості та суспільства;

· форми естетичного виховання мінливі; вони вперше застосовуються у ранньому дитинстві, ускладнюються залежно від розвитку, насамперед, структури знань та суспільних відносин, але ефективні лише тоді, коли не перериваються ні в особистому, ні у суспільному житті, тобто процес естетичного виховання або самовиховання повинен тривати постійно;

· естетичне виховання пов'язане з іншими аспектами розвитку суспільства. Економічні кризи, соціальна невлаштованість людей, голод, хвороби, відсутність гарантованих основних людських прав перешкоджають невпинності естетичного виховання;

· естетичне виховання передбачає не тільки засвоєння правил, естетичних норм, естетичних знань, але й естетичну діяльність людини, її участь у процесі естетичного перетворення дійсності.

Передумовою ефективного естетичного виховання є єдність естетичного і морального виховання, а також виховання громадянського і політичного, гармонія істини, добра та краси [45]. А. Кузьмінський відзначає, що нові завдання в галузі виховання у загальноосвітній школі України докорінним чином змінили і установки в естетичному вихованні [48]. Від завдань бачити, відчувати, розуміти прекрасне вони перетворились на більш складні і пов'язані зі здатністю творити його у навколишній дійсності, праці, мистецтві, у повсякденному житті.

Для реалізації мети естетичного виховання науковці пропонують розв'язати наступні завдання [48]:

· формування почуття прекрасного;

· виховання любові до природи та навколишньої краси;

· виховання стійких оцінних критеріїв до творів мистецтва;

· оволодіння знаннями та вміннями створення прекрасного в житті.

В останні роки здійснення естетичного виховання є предметом багатьох наукових досліджень, із огляду на що можна сформувати наступні принципи, на які необхідно спиратися в ході виконання роботи зі школярами [69]:

· первинність національної культури;

· рівноправність компонентів у визначенні змісту, форм та методів естетичного виховання в національній школі;

· врахування особливостей національного художнього мислення та відповідність морально-етичним ідеалам народу;

· принцип регіональності;

· принцип традиційності;

· принцип календарної організації естетично-виховної роботи;

· принцип активної творчої діяльності;

· принцип єдності естетичного та педагогічного впливу;

· принципи відповідності віковим особливостям, безперервності і наступності.

Суть принципів естетичного виховання розкрито у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Принципи естетичного виховання

Суть принципу

Характеристика принципу

1

2

3

1

Первинність національної культури під час вивчення світової

Залучення дітей до вивчення історії рідного краю, пісенної творчості та художніх промислів, побуту, рівноправність компонентів у визначенні змісту, форм і методів естетичного виховання в національній школі

2

Врахування етно-психологічних особливостей, національного художнього мислення та відповідність морально-етичним ідеалам народу

В кожну епоху народ має свої власні морально-етичні ідеали, які визначають сутність і зміст виховання. Досвід народної педагогіки має стати основою забезпечення принципу педагогічного синкретизму

3

Регіональності

Кожному регіону притаманні свої традиції та звичаї, обряди, народний побут, мистецтво, ремесла

4

Традиційності

Передбачає наслідування художньо-естетичних надбань минулого і вимагає в умовах національного самовизначення школи залучення учнів до активної участі в збереженні пам'яток культури, до освоєння традиційних ремесел і народних промислів

5

Календарної організації естетично-виховної роботи

Весь устрій життя народу, свята, обряди пов'язуються з народним календарем, що об'єднує національну культуру, традиції, духовність

6

Активної творчої діяльності

Естетичне виховання досягне своєї мети лише тоді, коли молода людина навчиться сприймати і оцінювати твори мистецтва, сама буде збирати перлини народної творчості, відтворювати і примножувати їх

7

Єдності естетичного і педагогічного впливу

Естетичне виховання, яке спирається на надбання національної культури, поєднує досвід, набутий етнопедагогікою, та можливості мистецтва, що сприяє розвитку емоційної сфери, народно-естетичних смаків і потреб школяра

8

Відповідності віковим особливостям, безперервності і наступності

Важливо не лише враховувати вікові особливості дітей, підлітків, юнацтва, а й мати на увазі цілеспрямовану роботу з їх розвитку на кожному віковому етапі, від дошкільного віку до старшого шкільного віку.

Зміст естетичного виховання має багато складових: естетичне сприймання, естетичне ставлення, естетична свідомість, естетичні почуття, естетичний ідеал, естетичні смаки, естетичні переживання, естетична культура. Схарактеризуємо їх докладніше. На думку А. Бурова, початковим моментом у процесі естетичного ставлення до дійсності, який проявляється в спостережливості, вмінні помітити найбільш суттєве, що відображує зовнішню та внутрішню красу предмета, явища, процесу є естетичне сприйняття [6].

Одночасно з розвитком естетичного сприймання, прищепленням естетичних смаків у процесі естетичного виховання в учнів формують естетичне ставлення до навколишньої дійсності, адже людина повинна не лише милуватися красою природи, пам'ятками культури, а й берегти і захищати їх.

Естетична свідомість - «форма суспільної свідомості, що реалізується як художньо-емоційне освоєння дійсності через естетичні почуття, переживання, оцінки, смаки, ідеали тощо і концентровано виражається в мистецькій творчості та естетичних поглядах» [81].

Естетичні почуття - особливі почуття насолоди, які відчуває людина, сприймаючи прекрасне в дійсності й у творах мистецтва. Естетичні почуття виражаються у відчутті людиною насолоди від сприйняття творів мистецтва, краси природи, у прагненні до активної творчості діяльності у галузі мистецтва.

Естетичний ідеал - уявлення людини про прекрасне, до чого вона прагне, на що рівняється. Естетичний ідеал підкреслює критерії, за якими варто оцінювати предмети та явища. З одного боку, естетичний ідеал є своєрідним еталоном, а з другого -- він не позбавлений впливу індивідуальних суджень. Тому поняття естетичного ідеалу є, певною мірою, чинником індивідуальним [48].

На основі естетичних знань, сприйняття, почуття, ідеалів, суджень формуються естетичні смаки. Естетичний смак - здатність людини правильно оцінювати прекрасне, відокремлювати справді прекрасне від неестетичного [48]. Естетичний смак -- це стійке, емоційно-оцінне ставлення людини до прекрасного, що має вибірковий, суб'єктивний характер. Тому не може бути якихось стандартних смаків. Це чуттєва категорія, що пов'язана, передусім, із індивідуальним баченням й індивідуальним сприйняттям.

Саме ці елементи зумовлюють естетику поведінки особистості - ознаки прекрасного у вчинках і діях людини (ставленні до праці й до суспільства, в манерах і зовнішньому вигляді, у формах спілкування з людьми).

А. Кузьминський зазначає, що у процесі естетичного виховання важливо розвивати естетичні судження, що передають ставлення особистості до певного об'єкта, явища. Тільки згодом, із досвідом формується певний естетичний ідеал як своєрідний зразок, із позицій якого особистість оцінює предмети, явища навколишньої дійсності [48].

Естетичні переживання -- це «почуття людини, що пов'язані з конкретними предметами, явищами, які сприймає особистість; зв'язок почуттів із предметом, який його викликає і на який воно спрямоване, витупає особливо яскраво в естетичних переживаннях» [53, с.203].

Сформовані естетичні смаки, естетичний ідеал, розвинена здатність оцінювати прекрасне дають людині змогу зрозуміти суть прекрасного. Сприймаючи прекрасне, аналізуючи його, порівнюючи з відомим і баченим раніше, вона відповідно оцінює його. Рівень естетичного мислення залежить від розумового виховання, вміння здійснювати мисленнєві операції [52].

Регулятором естетичного виховання є естетична культура, яка передбачає сформованість у людини естетичних знань, смаків, ідеалів, розвиток здібностей до естетичного сприймання явищ дійсності, творів мистецтва, потребу вносити прекрасне в навколишній світ, зберігати прекрасне.

Всі перераховані компоненти змісту естетичного виховання складають естетичну свідомість, яка виражається в естетичній поведінці учнів.

Структуру естетичної свідомості відображено на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 - Структура естетичної свідомості (за А. Кузьмінським )

Організація естетичного виховання з перших днів навчання молодших школярів обумовлює необхідність аналізу ступеня ефективності певних форм, методів та засобів її здійснення в ході уроків.

Схарактеризуємо докладніше форми, методи та засоби здійснення естетичного виховання учнів початкової школи у ході уроків.

На думку М Фіцули: «Форма виховання - зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється у встановленому порядку та в певному режимі» [87, с. 328].

У процесі естетичного виховання традиційно використовують різні форми: уроки, семінари, гуртки, екскурсії, конференції, бесіди, диспути, колективні творчі справи, конкурси та ін. [48].

Стисло схарактеризуємо форми естетичного виховання.

Естетичне виховання здійснюється в ході уроків та у позаурочній роботі.

М. Фіцула зазначає: «Основною організаційною формою навчання в сучасній школі є урок - форма організації навчання, за якої заняття проводить учитель з групою учнів постійного складу одного віку й рівня підготовки впродовж певного часу й відповідно до розкладу» [87, с. 329].

Важливими для здійснення естетичного виховання є гуртки, що за своєю суттю становлять специфічну спільність дітей та учнівської молоді, яка ґрунтується, насамперед, на добровільності, спільності інтересів, спрямованості на певний вид навчальної та практичної діяльності; середовище, де забезпечуються умови інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей, реалізація їхнього творчого потенціалу в галузі позашкільної освіти і виховання та створюються комфортні умови соціальної адаптації до умов реального життя [48].

Близьким за змістом до гуртків є колективні творчі справи, які спрямовані на всебічний розвиток особистості учня, виховання естетичних умінь та навичок у колективі.

Виокремлюють таку форму естетичного виховання як екскурсії, які передбачають колективне відвідування музею, пам'ятного місця, виставки, підприємства тощо; поїздку або прогулянку з освітньою, науковою, спортивною або розважальною метою [69]. Такі заходи позитивно впливають на формування в учнів естетичної свідомості, бо під час екскурсій у них формуються та розвиваються естетичні уявлення і погляди. Подібні завдання реалізуються і під час проведення семінарів та бесід із учнями на теми естетичного сприйняття світу.

Результативність естетичного виховання забезпечують й через організацію інших форм діяльності: проведення творчих вечорниць, конкурсів читання тематичних віршів, казок, творів тощо. Пропонують й ігрові форми: вікторини, аукціони, ігри («Танцюють всі», «Кращий голос класу», «Правила поведінки») [11].

Для учнів молодшого шкільного віку важливим є формування естетичного ставлення до дійсності у зв'язку з тим, що воно сприяє розкриттю естетичної цінності об'єктів, предметів, явищ природного і соціального середовища. Природа, побут, праця, стосунки між людьми мають бути зрозумілими учням не лише як вияви їх повсякденного життя, але й як естетичні цінності, здатні задовольняти потреби у спілкуванні зі світом прекрасного, витонченого, гармонійного та виразного [9]. У процесі формування естетичного ставлення учнів молодшого шкільного віку до дійсності найрізноманітніші її об'єкти і явища мають стати предметом особливої уваги, пізнання і творчості. Відтак, важливо підкреслити, що естетичний досвід учнів повинен бути спрямований на освоєння прекрасного, відкривати перед ними можливості повноцінного сприймання предметів і явищ дійсності, які, по-перше, є важливими для учнів, а по-друге, є посильними для сприймання й осмислення у молодшому шкільному віці. З цього постає завдання - сформувати такий естетичний досвід учнів, який би дозволяв у молодшому шкільному віці повноцінно освоювати об'єкти естетичного ставлення [10].

Естетична діяльність починається з емоційного збудження, естетичного переживання, яке переводиться в працю. Важливо так організувати роботу учня, щоб вона сама чи її результати збудили у нього позитивні почуття [91].

Форми естетичного виховання тісно пов'язані з навчальними предметами, поглиблюють і поширюють естетичну підготовку учнів [69].

До засобів естетичного виховання віднесено: навколишнє природне середовище, література, музика, образотворче мистецтво, архітектура, театральне і кіномистецтво (М. Ворона).

Стисло схарактеризуємо засоби естетичного виховання.

Твори образотворчого мистецтва. Під час споглядання картини чи скульптури, в дитини розвивається не лише сприйняття, а й фантазія: вона мислить, уявляє, «домальовує» зображає, бачить за картиною події, образи, характери.

Музика, яка, відображаючи дійсність за допомогою мелодій, інтонацій, тембру, впливає на емоційно-почуттєву сферу людини, на її поведінку.

Художня література. Головним виразником естетики в літературі є слово. Слід залучати, як засіб естетичного розвитку особистості, український фольклор, зокрема, українські народні казки. У статті «В оборону казки» поборниця українського шкільництва Е. Артемова писала: «Казка й дитина щось таке споріднене. Вони так одне з другим зрослися, що як би педагоги не намагалися вигонити казку з дитячої хати, вона таки пануватиме, бо вона природно відповідає вимогам дитячого розуму...» [2, с.202].

Театр, кіно, телебачення, естрада, цирк. Цінність їх у тому, що крім змістової частини, вони об'єднують у собі елементи багатьох видів мистецтва (літератури, музики, образотворчого мистецтва, танцю).

Поведінка і діяльність школярів. Гідні вчинки учнів, успіх в навчанні, праці, спортивній, громадській, художній діяльності повинні стати предметом обговорення з естетичних позицій [7].

Природа, її краса в розмаїтті та гармонії барв, звуків, форм, закономірній зміні явищ, які мають місце в живій і невинній природі.

Факти, події суспільного життя. Героїчні вчинки людей, краса їх взаємин, духовне багатство, моральна частота й фізична досконалість повинні бути предметом обговорення з учнями.

Загальну структуру засобів та форм естетичного виховання школярів подано на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 - Засоби та форми естетичного виховання

Здійснення естетичного виховання неможливе без правильного добору методів виховання. Методи виховання - способи взаємопов'язаної діяльності вихователів і вихованців, спрямованої на формування у вихованців поглядів, переконань, навичок і звичок поведінки [2].

Застосовують наступні методи естетичного виховання, які можна використовувати на будь-якому уроці в початковій школі [93]:

Методи формування знань: розповідь, роз'яснення, пояснення, лекція, етична бесіда, навіювання, інструктаж, диспут, доповідь, приклад.

Методи організації діяльності і формування досвіду поведінки (вправи): вправи, привчання, педагогічні вимоги, суспільна думка, доручення, виховуючі ситуації.

Методи стимулювання: змагання, заохочення, гра.

Н. Волкова наводить ще четверту групу методів - методи самовиховання: самопізнання, самооцінювання, саморегуляція [10].

Методи естетичного виховання наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 - Методи здійснення естетичного виховання

Назва групи методів

Приклади методів організації естетичного виховання

1

2

3

1

Методи формування естетичних знань

розповідь про естетичне значення слова, роз'яснення вимог до естетичного оформлення творів, етична бесіда, навіювання, інструктаж, диспут з тем естетичного характеру, доповідь, приклад естетично довершеного твору

2

Методи організації естетичної діяльності і формування досвіду поведінки

вправи на створення естетично довершених творів, привчання використовувати слова у творах, які несуть естетичну насолоду, педагогічна вимога, суспільна думка, доручення, виховуючі ситуації естетичного характеру

3

Методи стимулювання

змагання: «Кращий твір», «Влучне слово», заохочення, гра «Добери слово», «Склади співуче словосполучення»

4

Методи самовиховання

самопізнання, самооцінювання, саморегуляція

В. Рогожкін [77] окремо виділяє групу методів виховання почуттів на уроках навчання грамоти. Серед них автор називає методи: 1) спеціального опору на емоційність змісту, знаходження в ньому духовно близького, істотно важливого, рідного для школяра з метою збудження і розвитку в нього моральних почуттів; 2) вплив на почуття школяра шляхом виразності викладу, мовлення, міміки, жестів педагога;

3) залучення школярів до активної навчальної і позакласної діяльності, що забезпечує переживання, радість пізнання, творчості, творіння;

4) вплив на почуття школярів емоційністю обстановки;

5) вплив на почуття школярів емоційністю стосунків між ними, вчителями, батьками, оточуючими людьми.

При виборі методів у ході естетичного виховання слід враховувати наступні чинники [53]:

1) Педагогічно обґрунтоване зіставлення методів виховання, які використовуються з метою, завданнями, змістом, принципами виховання, особливим принципом урахування індивідуальних і вікових особливостей школярів.

2) Застосування в єдності методів формування свідомості, формування досвіду, суспільної поведінки, стимулювання діяльності та корекції поведінки, самовиховання.

3) Урахування своєрідності педагогічних ситуацій.

4) Аналіз впливу на особистість методів, які вже застосовувались.

5) Особа вихователя, його педагогічна рефлексія, яка передбачає усвідомлення мотивів своїх дій, уміння вирізняти особисті труднощі школяра; здатність поставити себе на місце іншого, побачити те, що відбувається, очима дітей, адекватно оцінити результати роботи.

6) Забезпечення переходу методів виховання в методи самовиховання.

Реформування вищої педагогічної освіти України вимагає нові підходи до підготовки фахівців для початкової ланки освіти. Питання підготовки майбутніх вчителів початкових класів до професійної діяльності завжди мали значну актуальність. Про якість професійно-педагогічної підготовки судять за рівнем готовності майбутніх вчителів.

Проведемо аналіз психолого-педагогічних досліджень визначення поняття «готовність». У дослідженнях Н. Левітова готовність трактується, як цілісне проявлення особистості, що займає проміжне місце між психічними процесами та її властивостями. На його думку такі психічні стани утворюють найважливішу сферу внутрішнього світу людини. Вони характеризують психічну діяльність у цілому на даний період часу.

В. Сластьонін, що дав одне з найбільш повних визначень сутності готовності, розуміє готовність як особливий психічний стан особистості, що проявляється в наявності в суб'єкта образа, структури певної дії й постійної спрямованості на його виконання [79, с. 14].

Під готовністю Л. Григоренко розуміє систему інтегрованих змінних властивостей, якостей, знань, навиків (досвіду) особистості [25]. Найбільш значними її чинниками є мотивація, підготовка, самомобілізація знань, установка на діяльність, властивості особистості, задоволеність працею.

А. Линенко розглядає готовність майбутніх учителів до професійної діяльності як цілісне утворення, що визначається рядом складових: педагогічна самосвідомість, ставлення, інтерес до діяльності, потреба в ній, мотиви діяльності, педагогічні здібності, знання про предмет і способи діяльності, навички і вміння, професійно значущі якості [51].

Аналізуючи дослідження з проблеми готовності, Н. Глузман акцентує увагу на тому, що розгляд готовності до професійної педагогічної діяльності здійснюється у двох основних аспектах: функціональному та особистісному. За першим готовність розуміють як сукупність певних знань, необхідних для ефективного здійснення певної діяльності та сформованих на цій основі вмінь і навичок, засіб їх успішного включення в цю діяльність. У межах другого (особистісного) аспекту готовність трактують як складну інтегровану якість особистості, структура якої містить ряд компонентів (мотиваційний, змістовий, операційний тощо) [13, с. 93].

Готовність випускника педагогічного вузу до діяльності з розвитку творчих здібностей учнів в процесі навчання О.Ігнатюк розглядає як складне соціально-психологічне явище, як інтегральний прояв ряду властивостей особистості із спрямованістю на творчу діяльність. Результативність цієї діяльності визначається не тільки освіченістю педагога, але і ступенем сформованості його мотиваційної, інтелектуальної, емоційної, вольової сфери, психофізіологічними особливостями, що забезпечують йому високу професійну працездатність, творчий підхід до справи [40].

У загальному вигляді готовність має таку структуру, яка зображена на рисунку1.3:

· мотиваційну складову;

· теоретичну складову;

· практичну складову.

Рисунок 1.3 - Структура готовності до педагогічної діяльності

Аналіз теоретичних посилань, дозволяє дійти висновку, що готовність вчителя до професійної діяльності з розвитку творчих здібностей молодших школярів - це складне особистісне утворення, що характеризується цілями, мотивами діяльності з творчого розвитку учнів, володінням необхідними знаннями, уміннями, навичками розвитку творчих здібностей молодших школярів. Немає єдиної точки зору в психолого-педагогічній літературі щодо компонентного складу готовності вчителя. Так Л. Кнодель вважають, що готовність студента є складним утворенням і включає у себе в стійкій єдності наступні компоненти:

· мотиваційний (позитивне ставлення до професії, інтерес до неї та інші професійні мотиви);

· орієнтаційний (знання і уявлення про особливості та умови професійної діяльності, про її вимоги до особистості);

· операційний (володіння способами та прийомами професійної діяльності, необхідними знаннями, уміннями, навичками);

· вольовий (самоконтроль, уміння управляти собою під час виконання трудових обов'язків);

· оцінний (самооцінка своєї професійної готовності та відповідність її до оптимальних професійних зразків); мобілізаційно-настроювальний (оцінка труднощів, майбутніх дій) [43, с. 115].

Проаналізувавши підходи авторів до структури готовності, були визначені наступні компоненти зазначеної готовності: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційний, що обумовлені усвідомленням учителя значимості проблеми, систематичності роботи щодо розширення та поглиблення знань.

Отже, в результаті аналізу наукової літератури можна зробити висновок про те, що проблема здійснення естетичного виховання набула в Україні величезного суспільного значення, науковцями визначено форми, методи та засоби організації естетичного виховання школярів. До форм віднесено: семінари, екскурсії, гуртки, уроки, бесіди, диспути, колективні творчі справи. До засобів належать: художні та літературні твори, музика, мистецтво, кіно, театр, народний фольклор. Серед методів виділяють методи формування естетичних знань, методи організації естетичної діяльності і формування досвіду поведінки, методи стимулювання, методи самовиховання.

Докладніше схарактеризуємо стан формування готовності майбутніх вчителів початкової школи до естетичного виховання.

педагогічний готовність естетичний виховання

1.2 Стан формування естетичного виховання першокласників у теорії та практиці вищої школи

В умовах глобалізації соціально-культурного середовища, активного входження України у світовий та європейський простір висуваються нові вимоги до вітчизняної системи професійної підготовки майбутніх учителів. Водночас звернення до реалій шкільної практики засвідчує, що діяльність вчителя початкових класів щодо організації естетичного виховання і виховного процесу взагалі нерідко позначається суб'єктивізмом: педагог діє, керуючись не так методичними порадами, науковими настановами, як своїми відчуттями, здогадками, почуттями, асоціаціями, симпатіями й антипатіями. Така психологічна особливість свідчить про недостатню здатність учителів критично аналізувати і своєчасно перебудовувати свої дії, більш диференційовано підходити до вибору тих засобів, які б сприяли успішному вирішенню завдань естетичного виховання. Такий стан актуалізує проблему перегляду традиційного формування готовності до естетичного виховання майбутніх учителів початкових класів.

Дослідження педагогів і психологів Ю. Бабанського, О. Ващенко, І. Зязюна, Н. Кузьміной, С. Мартиненко, О. Щербакова та ін. розкривають зміст педагогічної діяльності, яка відображає сучасні вимоги до вчителя на рівні запитів суспільства. Об'єктом уваги дослідників найчастіше стає моральна, психологічна готовність або підготовка вчителя до окремих сторін педагогічної діяльності у тому числі і до естетичного виховання.

Педагогічна наука виконує теоретичну та практичну функції. Розробка певних теоретичних положень є своєрідною відповіддю на потреби шкільної практики. Тому виникає необхідність аналізу стану здійснення естетичного виховання в сучасній початковій школі, зокрема, в ході уроків навчання грамоти.

Врахування особливостей психічного розвитку та діяльності шестирічних учнів також відіграє важливу роль в процесі естетичного виховання, бо для того, щоб формувати особистість учня, вчитель повинен бути чутливим до душевного стану своїх вихованців. Читання, переказ прочитаного, розповідь про побачене - умови розвитку усного мовлення, уваги, пам'яті, мислення та уявлення дитини. Крім того, ці види навчальної діяльності, які використовують під час вивчення навчання грамоти розвивають у дитини комунікативну, планувальну та експресивну функції, культуру мовлення, що сприяє естетичному вихованню. Культура мовлення складається не тільки з використання великої кількості слів, що будують розповідь, але й у тому, як промовляються ці слова, яка інтонація, гучність, темп мовлення. Для дитини шестирічного віку велике значення мають емоційні компоненти мовлення. Доведено, що психологічно дитина краще реагує на емоційний тон мовлення та супроводжуючу експресію, ніж на смислове навантаження слова. Це позначає, що дитина у шість років легко наслідує, він чутливий до образних форм поведінки будь-якого значущого для нього зразка. Тому першокласник буде копіювати свого вчителя у мовній експресії, у загальній мовній культурі [16].

Для належного вирішення цих завдань майбутній вчитель початкових класів має володіти професійною готовністю, що може бути визначена, як особлива форма суб'єктивного відображення дійсності, системна характеристика естетичної активності індивіда, яка виявляється в процесі власне діяльності, входить до неї необхідною складовою і визначає її ефективність [15]. Готовність до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти виявляється також у ступені та якості залучення особистості вчителя до використання у власній діяльності засобів, які сприяють естетичному вихованню, прояві емоційної стійкості, яка забезпечує витримку і володіння собою, професійно-педагогічного мислення, що дозволяє проникати у причиново-наслідкові зв'язки виховного процесу, аналізувати свою діяльність, відшуковувати науково обґрунтовані пояснення успіхів і невдач, передбачати результати своєї роботи [44].

Зважаючи на таке тлумачення готовності вчителів початкових класів до естетичного виховання на уроках навчання грамоти, можна виокремити складові [57]:

· науково-теоретична готовність: знання сутності та особливостей виховання дітей молодшого шкільного віку; форм і методів проведення естетичного виховання першокласників, основних вимог до відбору і подання дітям необхідної інформації;

· практична готовність: володіння комплексом різноманітних методик проведення педагогічної діагностики, вивчення учнів; наявність умінь і навичок виокремлення й добору інформативного матеріалу, який сприяв би естетичному вихованню шести річок на уроках навчання грамоти; володіння педагогічною технікою організації і проведення виховної роботи.

Наведемо конкретні уміння, якими має володіти вчитель для ефективного проведення естетичного виховання учнів початкових класів на уроках навчання грамоти [49]:

· цілепокладання (урахування особливостей кожного учня під час постановки завдань естетичного виховання; виокремлення основного, на що має звертатися увага при плануванні, підготовці й здійсненні виховної діяльності; чітке формулювання цілей і завдань роботи).

· організаторські (уміння планувати роботу; залучати шестирічок до визначення і розробки її змісту; застосовувати прийоми співробітництва і самоорганізації; регулювати та координувати процес виховання учнів);

· операційні або практичні (уміння спостерігати педагогічні факти, явища, процеси; вивчати відповідну літературу; вибирати діагностичні методи й методики, адекватні до поставлених завдань; добирати проблемні ситуації і використовувати їх у роботі з учнями; фіксувати необхідну інформацію, залучати учнів до практичної діяльності, що передбачає прояв ними естетичних знань, умінь і навичок);

· оцінно-аналітичні (уміння виокремлювати суттєві ознаки із загальної картини; бачити схожість та різницю у споріднених і схожих явищах; групувати факти, властивості, явища на єдиній основі; класифікувати й узагальнювати результати спостережень; обробляти інформацію);

· конструктивно-прогностичні (складати програми і методики естетичного виховання учнів першого класу; виділяти критерії та показники; використовувати результати в процесі планування роботи; визначати та застосовувати адекватні до одержаних даних форми і методи естетичного виховання). Реалізація естетичного виховання в ході уроків у початкових класах полягає у формуванні в учнів здібностей повноцінного сприйняття та правильного розуміння прекрасного в мистецтві та житті, засвоєнні естетичних понять, виробленні смаків та ідеалів, у розвитку творчих задатків і талантів у галузі мистецтва [5].

Формування готовності вчителя першого класу до естетичного виховання на уроці навчання грамоти має певні особливості. На думку А. Кузмінського, зміст естетичного виховання учнів на уроці навчання грамоти та шляхи його реалізації полягають у:

1. Вивченні навчального предмету із залученням учнів до різних видів мистецтва в якості його творців;

2. Впливі естетичного виховання на розвиток особистості учня (формуванні естетичних потреб під час навчання грамоти, прагненні до опанування художніх цінностей суспільства на цих уроках);

3. Розвитку в учнів у процесі навчання грамоти естетичного виховання, художнього сприйняття, уміння бачити прекрасне не тільки в літературі, а й у природі та житті;

4. Формуванні в учнів на уроках навчання грамоти високих художніх смаків, пов'язаних зі сприйняттям і переживанням прекрасного; навчанні учнів умінню відчувати красу та гармонію мистецького твору, виявляти естетичну вимогливість до культури поведінки оточуючих і власної;

5. Залученні учнів у ході уроків навчання грамоти до художньої творчості, розвитку їх здібностей і таланту [48].

Уроки навчання грамоти займають важливе місце у системі початкового навчання, а їх естетичні можливості досить багаті. Але читання художніх творів виконує свої естетичні функції лише у тому разі, коли у дітей виникають яскраві емоції, без яких неможливі переживання, страждання, чуйність, шляхетність [8]. Вивчаючи твори, учень повинен навчитися думати, міркувати, бачити красу і одержувати від неї насолоду, бачити в них художнє і вміти його знаходити в інших творах. Він повинен навчитися оцінювати вчинки персонажів, висловлювати своє ставлення до них, правильно розуміти той чи той образ, вчинок, явище, подію, відрізняти гарні й погані вчинки, гарне в навколишній дійсності (в природі, мистецтві, житті тощо) від потворного. Як наслідок цього, у дітей повинні формуватися певні погляди, переконання, які вони зможуть використовувати у своєму житті і які допоможуть їм правильно орієнтуватися в складному світі мистецтва [5].

Успіх цієї роботи залежить від того, наскільки вчитель сам розуміє цей складний емоційний процес, уявляє специфіку художніх творів, враховує особливості їх сприймання.

А. Буров обґрунтовує систему роботи на уроках навчання грамоти з огляду естетичного виховання: у початкових класах уроки мають підготовчий характер [6]. Їх мета - прищепити учням любов до краси художнього слова. Учитель повинен акцентувати увагу учнів на художніх прийомах, засобах, що використовуються автором. Твір повинен бути прочитаний у класі, щоб кожен учень спробував поспілкуватися, поговорити з учителем.

Відомо, що у структурі процесу навчання виділяються такі основні ланки: сприймання, усвідомлення, запам'ятовування і застосування знань до розв'язку навчальних і життєвих завдань.

Реалізацію завдань естетичного виховання засобами художніх творів на уроках навчання грамоти можна здійснити за такою орієнтованою схемою (етапами) [9]:

1. Глибоке розуміння самим вчителем специфіки літературних творів як засобу естетичного виховання. Літературні твори - це один із найдоступніших для дітей видів мистецтва, який тісно пов'язаний із життям, порівняно легкий для сприймання та розуміння, має великий виховний вплив.

2. Сприймання дітьми літературного твору. Для того, щоб твір виконував свої естетичні функції, дітей необхідно підготувати до його сприймання. Учні повинні не лише зрозуміти текст, а й побачити, проникнути у його художній, естетичний зміст, відгукнутися на нього чуттєвою та емоційною сферою.

3. Систематичність має істотне значення для естетичного виховання учня.

Є. Пасічник, аналізуючи досвід вчителів початкових класів підсумовує, що істотним недоліком викладанням в школі є неувага до специфіки мистецтва, природи образного узагальнення [76]. Звідси сенсорна недовантаженість учнів, надмірний раціоналізм. Художні явища засвоюються так, як і логічні поняття, в результаті чого не викликають у дітей належного інтересу. При цьому використовуються такі методи впливу, прийоми роботи, які розраховані переважно на розумове навантаження дітей. Недооцінюються методи і прийоми роботи, що ґрунтуються на психологічному навіюванні. А в педагогічній роботі ці методи впливу повинні відігравати особливу роль [76]. Тому значну увагу при підготовці вчителів до естетичного виховання слід звернути саме на ті форми та методи роботи, які були б спрямовані на розвиток емоційної сфери дитини.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.