Гендерне виховання

Необхідність використання гендерної підходу в навчанні і вихованні дітей. Теоретичні аспекти проблеми гендерної виховання в загальноосвітніх установах. Критерії та рівні гендерного виховання. Освоєння принципів єдності освіти та соціальної політики.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.01.2013
Размер файла 38,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

Введення

1. Проблема гендерної виховання в загальноосвітніх установах як об'єкт соціально-педагогічного дослідження

1.1 Теоретичні аспекти проблеми гендерної виховання в загальноосвітніх установах

1.2 Методологічне обґрунтування дослідження проблеми гендерної виховання

1.3 Критерії та рівні гендерної виховання

2. Методи та організація гендерної виховання в загальноосвітніх установах

2.1 Цілі і завдання експериментального дослідження

2.2 Методи діагностики

2.3 Програма організації експерименту

Висновок

Бібліографічний список

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Е

ВВЕДЕННЯ

Необхідність використання гендерної підходу в навчанні і вихованні дітей підкреслюють багато вітчизняні та зарубіжні вчені. Як відомо, дівчатка і хлопчики по-різному мислять, розуміють, відчувають та переживають. Таким чином, очевидно, що педагогіка потребує осмисленні позначених суперечливих змін і коректування своїх позицій в питаннях гендерної соціалізації вихованців. Соціалізація підростаючого покоління, в процесі якої створюються умови для ефективного розвитку особистості дитини як заставу максимальної самореалізації особистості дорослої в майбутньому, є однією з найважливіших завдань сучасної школи. Все це вказує на актуальність гендерної виховання в сучасному суспільстві.

Значимість вивчення особливостей виховання з гендерних позицій пояснюється необхідністю інтеграції гендерной теорії в зміст освіти, з одного боку, і тим обставиною, що мало приділяється спеціального уваги гендерної проблематики в загальноосвітніх установах.

Кожне наукове дослідження, як і гендерна, спирається на певну сукупність вихідних положень, концепцій, теорій, що становлять основу. Розглядаючи питання про гендерних досліджень, ми встановили, що за допомогою методів наука добуває інформацію про вивчається предметі, аналізує і обробляє отримані дані, включається в систему відомих знань. У структурі методологічного знання найчастіше виділяють чотири рівня: філософський, загально-науковий, конкретно-науковий, технологічний. Всі рівні методології взаємопов'язані і мають певний саморух. При цьому філософський рівень виступає в якості загальної методології і змістовного підстави всякого методологічного знання.

Педагогу, вивчаючи хоч якусь проблему в першу чергу потрібно мати знання та вміти орієнтуватися в рівнях методології досліджуваної проблеми.

Об'єктом вивчення теми курсової роботи є теоретичні аспекти гендерної виховання в загальноосвітніх установах.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади дослідження гендерної виховання в загальноосвітніх установах.

Метою курсової роботи є вивчення теоретичних-методологічних основ дослідження гендерної виховання в загальноосвітніх установах.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання.

1. Вивчити методологічне обґрунтування дослідження гендерної виховання.

2. Визначити критерії та рівні гендерної виховання.

3. Розробити програму організації експерименту.

Методи дослідження: Теоретичні - вивчення і аналіз філософської, культурологічної, соціологічної, психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, інтернет-матеріалів; Логіко-метододогический аналіз основних понять.

1. ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЇ ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ УСТАНОВАХ ЯК ОБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНО - ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Теоретичні аспекти проблеми гендерної виховання в загальноосвітніх установах

Необхідність використання гендерної підходу в навчанні і вихованні дітей підкреслюють багато вітчизняні та зарубіжні вчені. Як відомо, дівчатка і хлопчики по-різному мислять, розуміють, відчувають та переживають. Таким чином, очевидно, що педагогіка потребує осмисленні позначених суперечливих змін і коректування своїх позицій у питаннях гендерної виховання вихованців. Щодо контрольоване виховання підростаючого покоління, в процесі якої створюються умови для ефективного розвитку особистості дитини як заставу максимальної самореалізації особистості дорослої в майбутньому, є однією з найважливіших завдань сучасної школи. Все це вказує на актуальність гендерної виховання в сучасному суспільстві.

У різних джерелах неодноразово констатується факт, що у нас дуже мало гендерно освічених людей. Тому необхідно розширити рамки гендерної просвіти, використовуючи сучасні інтерактивні методи і здійснювати не тільки у вищих навчальних закладах на окремих факультетах, але і в загальноосвітній школі.

Очевидно, що всі працівники навчального закладу повинні брати участь у формування гендерної культури, але головним ініціатором може виступати соціальний педагог. Оскільки одним з напрямів соціально-педагогічної діяльності є формування в учнів уявлень про роль і життєво призначення хлопчиків і дівчаток в сучасному суспільстві.

Соціальне відтворення гендерної свідомості на рівні індивідів підтримує засновану на ознаку підлоги соціальну структуру. Втілюючи в своїх діях очікування, пов'язані з їх гендерних статусом, індивіди конституюють гендерні відмінності і, одночасно, спричинені ними системи панування й володарювання. У багатьох суспільствах жінок і чоловіків не тільки сприймають, але і оцінюють по-різному, обґрунтовуючи гендерними особливостями і різницею в їх здібності відмінності в розподіл влади між ними. Гендер конструюється через певну систему соціалізації, поділу праці та прийняті в суспільстві культурні норми, ролі й стереотипи. Прийняті в суспільстві гендерні норми і стереотипи певною мірою визначають психологічні якості (заохочуючи одні й негативно оцінюючи інші), здібності, види діяльності, професії людей в залежності від їх біологічної статі. При цьому гендерні ролі і норми не мають універсального змісту і значно різняться в різних суспільствах. У цьому сенсі бути чоловіком або жінкою означає зовсім не володіння певними природними якостями, а виконання тієї або іншій ролі.

В процесі виховання родина, система освіти, культура в цілому впроваджують у свідомість дітей гендерні норми, формують певні правила і створюють уявлення про те, хто є "справжній чоловік" і якою повинна бути "справжня жінка". Згодом ці гендерні норми підтримуються за допомогою соціальних і культурних механізмів. Втілюючи в своїх діях очікування, пов'язані з їх гендерних статусом, особи на мікрорівні конструюють гендарные відмінності.

Ґендерна соціалізація - це процес засвоєння індивідом культурної системи гендеру того суспільства, у якому він живе. Агентами гендерної соціалізації виступають соціальні інститути і групи, наприклад, родина, освіта, профорієнтація, однолітки. Зміст гендерної соціалізації визначається рівнем соціально-економічного розвитку суспільства, особливостями культури і конкретним спосіб життя індивіда. Можна говорити, що сім'я головне місце гендерної соціалізації дитини, але як показує практика цей досвід далекий від позитивного: батьки зловживають алкоголем, не займаються вихованням, часто спостерігається неповагу і байдужість до один одного, насильство та інші. Проходячи соціалізацію в родині, а потім в школі і суспільстві, діти засвоюють стереотипи, що склалися історично, що ставлять жінку свідомо в принижену позицію.

Гендерні стереотипи - це незмінні загальноприйняті встановлення про поведінку жінок і чоловіків, що склалися в культурі, яким слідують без роздумів. Поява гендерних стереотипів обумовлено тим, що статеві відмінності розташовувалися над індивідуальними відмінностями особистості чоловіки і жінки. Синонімом стереотипу нерідко виступають поняття упередження, забобон або кліше. Можна виділити якості, стереотипно приписувані чоловікові-жінці.

Чоловічі

жіночі

абстрактність, логічність, влада, незалежність, індивідуальність, непостійність, невірність, радикалізм, інструментальність,

сміливість, майстерність в якомусь справі, працьовитість, вдосконалення фізичної сили, уміння долати труднощі, готовність прийти на

допомогу жінці і захистити її

постійність, вірність,

пасивність, статика,

колективність,непритомність, інтуїтивність, конкретність,

доброта, жіночність, чуйність, м'якість, терпимість до недоліків близьких людей, уміння прощати,

турбота про слабких, хворих, сиріт, любов до дітей.

На підставі цього можна зробити висновок: чоловіки не повинні бути добрими, чуйними, терпимими до недоліків близьких людей, вміти прощати, піклується про слабких, хворих, сиріт, любити дітей. Це доля жінок. А гендерна культура представлена, як культура, яка передбачає сформованість у людини правильного розуміння про призначення чоловіка і жінки, їх статус, функції, взаєминах в суспільстві і в родині. Але, на жаль, немає згадок про те, яке розуміння про призначення чоловіки і жінки можна вважати правильним, і хто буде визначати цю ступінь правильності.

Ґендерна ідентичність - це усвідомлення себе зв'язаним з культурними визначеннями мужності і жіночності. Поняття діє зовсім не за межами суб'єктивного досвіду і служить психологічної інтериоризацией чоловічих та жіночих рис, виникаючи в результаті процесу взаємодії «Я» та інших.

Ґендерна роль - соціальні очікування, що випливають з понять, оточуючих гендер, а також поведінка у вигляді мови, манер, одягу і жестів. Чоловічі і жіночі ролі є, як вважають, взаємовиключними, і в деяких товариства рольові поведінки можуть бути поляризовані: пасивність - жіноча роль, а активність - чоловіча. Приписи щодо поведінки, пов'язаного з гендерними ролями, особливо очевидні в статевому поділі праці на чоловічий і жіночий.

У першому випуску Словника гендерних термінів під загальною редакцією кандидата філологічних наук А.А. Денисової поняття «гендерна освіта», «гендерна педагогіка» не представлено взагалі, як і в педагогічних словниках немає визначення поняття "гендер". А гендерна просвіта трактується як необхідний інструмент для досягнення наступних цілей:

- побудову демократичного суспільства на засадах пріоритетності прав особистості (демократія повинна усвідомлювати і відчувати» особливості підлоги);

- підтримка справжньої національної безпеки держави: країна не може дозволити собі розкіш продовжувати ігнорувати або недовикористати потенціал будь-якої статі;

Гендерна освіта є окремим випадком освіти, загалом, і в першу чергу - це поширення знань про специфічному наборі культурних характеристик, які визначають соціальну поведінку жінок і чоловіків та взаємовідносини між ними.

1.2 Методологічне обґрунтування дослідження проблеми гендерної виховання

У структурі методологічного знання найчастіше виділяють чотири рівня: філософський, загальнонауковий, конкретно-науковий, технологічний.

Філософський рівень гендерних досліджень можна уявити, в першу чергу, аксиологіей. Це філософське вчення про матеріальних, культурних, духовних, моральних і психологічних цінності особистості, систему педагогічних поглядів, засновану на розумінні та затвердження цінності особистості, людського життя, виховання та навчання педагогічної діяльності і освіти. Також на цьому рівні можна розглянути культурно-історичну теорію розвитку особистості, що визнає примат соціального над натурально-біологічним в психічному розвитку людини. Питання чоловічого і жіночого почав. Культурологічний, особистісний, антропологічний підходи.

Общенаучный рівень методології передбачає орієнтацію теоретичних знань системно-структурного, комплексного підходів. Суть системно-структурного підходу до гендерної виховання може бути розкрита з точки зору трьох основних позицій.

По-перше, гендерна виховання ми розглядаємо як компонент цілісного педагогічного процесу, що включає крім виховання самовиховання, навчання і самонавчання, освіта та самоосвіта в єдності своєму що забезпечує ефективність гендерної виховання. Процес статеворольова соціалізації не може бути обмежений рішенням завдань виховання у вузькому сенсі слова, а сприймається нами як процес передачі і засвоєння всього суспільно-історичного досвіду, неминуче відбивається і на наявність знань, умінь і навичок поведінки, і на розуміння історичних аспектів виникнення і закріплення тієї чи іншої норми, і, неминуче, на процеси, що забезпечують самоактуалізацію, самовираження, самосвідомість, самореалізацію.

По-друге, гендерна виховання розглядається нами як цілісна педагогічна система. Гендерна виховання має свій понятійний апарат, свої цілі, форми, методи, засоби виховання, які безпосередньо пов'язані з педагогічною системою.

По-третє, особистість, включаються у процес статеворольова соціалізації, розглядається нами як системна освіта.

Суть комплексного підходу до гендерної вихованню виражається у взаємозв'язку всіх сторін виховання дітей.

Гендерна виховання пов'язано з моральним, фізичним, естетичним, розумових і трудовим. Цей зв'язок націлена на формування у дітей почуттів, свідомості і навичок поведінки.

Наприклад, у процесі трудового виховання ми створюємо подання дітей про те, що праця людей різної статі має свою специфіку, яка пов'язана з фізіологічними особливостями та історичним аспектом розвитку людини: працю чоловіків традиційно передбачає більш важку фізичну навантаження, ніж праця жінок.

Гендерна виховання пов'язано з естетичним, наприклад, в організації дозвілля, де враховуються переваги дітей, залежно від статевих відмінностей. Цей зв'язок проявляється у знайомстві дітей з етикетом, норм поведінки, поняттями про красу.

У процесі формування системи знань виявляється зв'язок гендерної виховання з розумовим: облік особливостей мислення дітей різного підлоги при засвоєнні дітьми правил рідної мови та іноземної мови. Зв'язок гендерної виховання з моральним виявляється в знайомстві дітей з елементарними поняттями про мораль, роллю в суспільстві людей різної статі, орієнтації дітей на майбутню соціальну функцію.

Розглянемо гендерна виховання з точки зору діючого підходу. «Сутність діючого підходу до проблеми статевої диференціації полягає в тому, щоб визначити місце і роль спільної діяльності в становленні психологічного підлоги особистості як в контексті онтогенетичного розвитку індивіда, так і в історико-культурному аспекті формування і функціонування відповідних норм і зразків полорольова поведінки».

Становлення особистості і його статеворольова соціалізація здійснюється в діяльності спілкування, як з дорослими, так і з однолітками. В процесі спілкування дитина отримує інформацію в родині, від інших людей, які його оточують.

Аналогічно гендерна розвиток дитини здійснюється і в інших видах діяльності (наприклад, ігровий, навчальної, трудовий).

З позиції діючого підходу гендерна виховання буде ефективно при дотриманні чотирьох умов:

1. Дитина повинна стати суб'єктом педагогічної діяльності, що передбачає систематичне і цілеспрямоване його вплив з педагогом.

2. Дитина повинен сам суб'єктом своєї діяльності, включатися до неї у відповідності зі своїми потребами. Актуалізація цих потреб є завданням вихователя.

3. Діяльність вихователя і дитини повинна здійснюватися в ракурсі особистісно-орієнтованої моделі педагогіки.

4. У методиці гендерної виховання повинні бути задіяні всі функціональні компоненти різних видів діяльності.

Конкретно-наукова методологія представлена:

-в соціології і політології - це стратифікаційний елемент владних відносин, який визначає владні повноваження і соціальний статус людини у відповідності з приписуваними його підлозі або сексуальних уподобань особистісними якостями.

- у психології - гендерний підхід допоміг розкрити які виникають у системі відносин відповідні якості особистості, її психологічну структуру, світовідчуття, поведінку і т.п.

- у педагогіки, на наш погляд, фіксується на критичний аналіз використовуваних в педагогічному процесі моделей мужності і жіночності, а також існуючих в освіті механізми соціалізації та виховання дитини у відповідності з різними моделями поведінки.

Загальні принципи конкретно-наукової методології застосовувані в гендерну вихованні:

- орієнтація на співпрацю - активне використання діалогу, аппелирующего до «авторитетів» і монологу;

- розвиток особистісного потенціалу - при реалізації цього принципу акцент повинен бути зроблений на розвиток загальних здібностей особистості вихованця, скільки на розвиток таких особистісних складових, як Я - концепція, мотивація і емоційні сфери особистості;

- єдності теорії і практики - суть цього принципу зводиться до залучення життєвого досвіду суб'єкта навчання;

- активності - спонукання особи до активної соціальної життя на основі розширення її знань і можливостей;

- демократичності - при гендерну підходу в навчанні хлопчики і дівчатка мають рівні права на отримання знань та участь у суспільному житті школи; вони не протиставляються один одному, а взаємодіють на основі партнерських відносин;

- природосообразности - визнання особистісного рівноправності хлопчиків і дівчаток не означає заперечення біологічних і фізіологічних особливостей і відмінності в їх життєдіяльності. Визнання цих відмінностей вимагає різних форм, методів і засобів навчання для найбільш повної реалізації здібностей учнів як представників своєї статі в навчальній і під позанавчальної діяльності;

- відповідність вимогам часу - при гендерному підході до навчання особливо актуальним є єдність дій вчителів і батьків дитини. Дане положення вимагає взаємодії з сім'ями учнів для узгодження цілей, завдань виховання і навчання на основі єдності дій, вимог і поваги дитини як представника своєї статі, як особистості, дотримання його права як людини і т. д.

Технологічна методологія вказує на те, що гендерні дослідження відрізняються від наявних традиційних досліджень «статевого виховання школярів».

По-перше, в біологічно орієнтованих теоріях «статевого» виховання становлення жіночої і чоловічої ідентичності розглядалося як детерміноване репродуктивною функцією і «природним» порядку поділу праці по підлозі. Однак дослідження антропологів і реалії постмодерністської цивілізації в розвинених країнах виявили невідповідність цих теорій практиці буття. Гендерно орієнтовані дослідження соціалізації дітей за статтю, не заперечуючи значення і впливу біологічної статі, віддають перевагу впливу соціуму на становлення і конструювання гендерної ідентичності індивідів і гендерних відносин.

По-друге, гендерна педагогіка бере за основу те, що ґендерна ідентичність не є одноманітно, жорсткою, однаковою для всіх чоловіків і для всіх жінок в рамках своєї статі. Дослідники виходять з визнання множинності, індивідуальності, пластичності гендерних відмінностей.

По-третє, з індивідуалізацією гендерної ідентичності увагу дослідників гендерної соціалізації переноситься з аналізу об'єктивних функцій і статусів підлог в суспільстві на вивчення суб'єктивних смислів і значень створення тієї або іншої моделі ідентичності кожним індивідом.

По-четверте, з переходом від тематики і проблематики «статевого виховання» в медико-гігієнічному сенсі до гендерної проблематики виховання, медико-педагогічні моделі поступаються місцем більш перспективним психолого-педагогічним і соціально-педагогічним моделям реконструкції об'єктів дослідження.

Доказом цього служать результати емпіричних досліджень в освіті (Попова Л.В., Арутюнян М.Ю. та ін.). Вони свідчать про те, що в початковій школі хлопчики і дівчатка не розрізняються за інтелектуальними здібностями і творчого потенціалу, мотивації досягнень. У підлітковому віці ситуація змінюється: обдаровані дівчата, залишаючись активними, різко знижують рівень соціальних домагань, змінюють професійну орієнтацію на сфери діяльності, де переважають типово обслуговуючі, допоміжні види праці. Це пояснюється впливом умов соціалізації, в процесі якої досить сильний вплив чинять традиційні гендерні стереотипи, що передаються соціумом через різні технології і освіта в тому числі.

На особистісному рівні орієнтація на стереотипне сприйняття социополовых ролей, дотримання архаїчним поданнями щодо особливостей особистості і способів поведінки чоловіків і жінок, виступає одним з потужних бар'єрів на шляху самореалізації, розвитку особистості.

Аналіз педагогічної літератури радянського (і дорадянського) періодів, праць статевого виховання провідних фахівців цієї проблематики (наприклад, Д.Н. Ісаєв, В.Є. Каган) показав, що російська, а потім і радянська школа, ніколи не були "статеві розбіжності", як це часто говорилося. Навпаки, школа через навчально-виховний процес і педагогічна взаємодія активно реалізувала поло - рольову парадигму гендерної соціалізації учнів.

Четвертий рівень методологічного знання можна включити:

1. Методику опитувальник Сандри Бем, спрямовану на вивчення мужності і жіночності в людині;

2. Методику «Я дівчина/юнак», виявляє позиції відповідні або не відповідають власним гендерних характеристиками;

3. Методику Сандри Бем «Гендерна автобіографія» спрямовану на вивчення становлення і розвиток гендерної ідентичності, під якою розуміється аспект самосвідомості, що описує переживання людиною себе як представника певної статі;

4. Методику Е. Берна «Психологічні позиції в спілкуванні», виявляє позиції прийняті людиною щодо себе та інших;

5. Опитувальник, що виявляє обізнаність педагога з основних понять теми гендерної виховання;

6. Тест «Розбираєтеся в протилежному полі».

Докладніше четвертий рівень методологічного знання розглянуто в 2 чолі пункті 2.2.

1.3 Критерії та рівні гендерного виховання

У соціально-педагогічної теорії виділяють три рівня гендерної виховання: високий, середній і низький. Критеріями для цих рівнів будуть:

1 Рівні гендерної ідентичності: позитивний, диференційований, негативний. Під нею розуміється результат ототожнення особистістю себе з певною підлогою, ставлення до себе як до представника певної статі, освоєнню відповідних йому форм поведінки і формування особистісних характеристик (Т.В. Бендас, Е.А. Здравомислова, А.А. Тьомкіна);

2. Позиції спілкування по Э. Берну, «Я - о'кей, Ви - про' кей», «Я - про' кей, Ви - не про' кей», «Я - не про' кей, Ви - про' кей», «Я - не про' кей, Ви - не про' кей»;Наявність або відсутність гендерних стереотипів;

3. Рівень орієнтованості на виконання соціальної ролі в житті;

4. Ґендерна компетентність, яка характеризується певною системою знань, що дозволяють вирішувати поставлені завдання.

На основі представлених критеріїв, розглянемо рівні гендерної виховання

високий

Позитивна гендерна ідентичність, ненасильницьке поведінку в міжособистісних стосунках, відсутність агресії по відношенню до протилежної статі. Прийняття позицій спілкування «Я - о'кей, Ви - о'кей», супроводжується конструктивним рішенням своїх проблем, визнанням значимості інших людей. Відсутність гендерних стереотипів, високий рівень орієнтованості на виконання соціальної ролі в житті, усвідомлення власних гендерних характеристик. Знання суті, специфіки педагогічної системи гендерної виховання, знання специфіки вікового розвитку дітей і статеворольова соціалізації хлопчиків і дівчаток, знання тих аспектів і сфер людської діяльності, які можуть бути доступні дитині, знання принципів гендерної виховання.

середній

Диференційована гендерна ідентичність, гендерні стереотипи присутні не повною мірою, середній рівень орієнтованості на виконання соціальної ролі в житті Прийняття позицій спілкування «Я - не про' кей, Ви - про' кей», супроводжується безсиллям, коли порівнюють себе з іншими. Вона призводить до віддалення від людей, до депресії, погано усвідомлюються або «витісняються» власні гендерні характеристики. Часткове знання суті, специфіки педагогічної системи гендерної виховання, приблизне знання специфіки вікового розвитку дітей і статеворольова соціалізації хлопчиків і дівчаток, туманне уявлення про тих аспектах і сферах людської діяльності, які можуть бути доступні дитині, знання тільки декількох принципів гендерної виховання.

низький

Негативний рівень ідентичності, дотримання гендерних стереотипів, низький рівень орієнтованості на виконання соціальної ролі в житті, не усвідомлення власних гендерних характеристик. Прийняття позицій спілкування «Я - про' кей, Ви - не про' кей» це супроводжується докором інших у своїх помилках, обманом приниженням оточуючих, насильницьким поведінкою в міжособистісних стосунках по відношенню до протилежної статі, прояв аморалізма і агресії; «Я - не про' кей, Ви - не про' кей», супроводжується втратою інтересу до життя, тщетностью і відчаєм. Не знання суті, специфіки педагогічної системи гендерної виховання, не знання специфіки вікового розвитку дітей і статеворольова соціалізації хлопчиків і дівчаток, не знання тих аспектів і сфер людської діяльності, які можуть бути доступні дитині, не знання принципів гендерної виховання виховання.

2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ УСТАНОВАХ

2.1 Цілі і завдання експериментального дослідження

гендерний виховання навчання

Кожен індивід розвивається як представник конкретного статі. З'явившись на світло дівчинкою або хлопчиком, дитина в процесі соціалізації засвоює комплекс норм, правил, моделей поведінки, які наближають його до прийнятим у даному суспільстві зразкам мужності або жіночності, сприяють формуванню відповідних якостей особистості. Таким чином, дитина набуває гендерні характеристики. Не завжди цей процес протікає гладко і безпроблемно.

Виховання як процес долучення людини до історичного досвіду в змістовною і цілеполягающі основі завжди визначається провідними потребами суспільства. Зміна базових соціальних орієнтирів неминуче призводить до перегляду та переоцінки завдань, напрямків, форм організації виховної роботи. Кожен історичний етап вносить свої корективи до розуміння окремих ланок педагогічної системи на всіх рівнях системи освіти в цілому. У сучасних умовах суспільного розвитку особливо гостро постають проблеми соціалізації людини, залучення його до загальнолюдських цінностей, значимим у всі століття і закріпленим у культурно-історичний досвід поколінь.

Проблема виховання дитини з урахуванням статевих відмінностей, що дозволяє по-іншому побачити специфіку педагогічної роботи з дітьми дошкільного віку, по значущості та актуальності на сьогоднішній день не має аналогів. Пошук джерел духовності людини, яка представляє сьогодні найбільший дефіцит, неминуче призводить до культурно-історичного минулого, закріпленому в традиції різних народів, орієнтованому на диференційований підхід до дітей різної статі. Проблема диференційованого виховання, в залежності від статі дитини, тісно пов'язана з гуманізацією педагогічного процесу, оскільки визначає перспективи подальшої участі людини в суспільному житті, готує до виконання соціальних ролей в суспільстві і родині.

Для сучасної постановки питання про розробку систем гендерної виховання існує безліч причин. Перша пов'язана з відсутністю диференційованого підходу до дітей у відповідності з його статевою приналежністю. Друга - не компетентність педагогів, в питаннях полоролевого освіти дітей, що приводить до стрімкого зростання числа не вірних уявлень про роль і життєвому призначення чоловіка та жінки в сучасному суспільстві.

Тому метою нашого експериментального дослідження будуть:

- виявлення рівня гендерної вихованості у студентів АмГУ спеціальності «соціальна педагогіка»;

- формування та підвищення гендерної компетентності у студентів Амгу спеціальності «соціальна педагогіка».

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання.

1. Теоретично обґрунтувати використовувані в дослідженні методики.

2. провести діагностику гендерної вихованості студентів АмГУ спеціальності «соціальна педагогіка».

3. Розробити і провести програму по підвищенню гендерної компетентності у студентів АмГУ спеціальності «соціальна педагогіка».

4. виявити ефективність впровадження розробленої програми сприяє підвищенню гендерної компетенції студентів АмГУ спеціальності «соціальна педагогіка».

5. Провести аналіз результатів дослідження.

2.2 Методи діагностики

Для дослідження гендерної вихованості студентів були використані наступні методи і методики.

1. Анонімне анкетування з відкритими питаннями, що потребують самостійного конструювання відповіді. Дослідження методом "незавершені пропозиції" повинне передувати встановлення контакту з обстежуваним для отримання щирих, природних відповідей Анкетування це метод масового збору матеріалу, з допомогою спеціально розроблених опитувань, званих анкетами.

З допомогою цього анкетування можливо визначити типи психологічних позицій у спілкуванні. Згідно Е. Берну, існує чотири типи психологічних позицій, прийняті людиною щодо себе та інших.

1. «Я - о'кей, Ви - про' кей». Це позиція Принців і Героїв, Принцес і Героїнь. Це психологічно здорова позиція. Люди з такою позицією можуть конструктивно вирішувати свої проблеми, визнають важливість інших людей.

2. «Я - про' кей, Ви - не про' кей». Це позиція людей, які відчувають себе обдуреними. Вони закидають інших у своїх помилках, обманюють і принижують оточуючих.

3. «Я - не про' кей, Ви - про' кей». Це позиція людей, які відчувають своє безсилля, коли порівнюють себе з іншими. Вона призводить до віддалення від людей, до депресії.

4. «Я - не про' кей, Ви - не про' кей». Позиція тих, хто втрачає інтерес до життя, позиція даремності, відчаю.

Таких позицій у людини дві: одна є загальною, інша - статевий. Деякі люди приймають позицію, вважаючи, що один підлога - про' кей, а інший - не про' кей, наприклад: «Дівчата по своїй натурі м'які, а хлопці - грубіяни». Прийнявши таку позицію, людина прагне зміцнити її, вона стає його життєвою позицією. (Додаток А)

Можливо, визначити рівень усвідомлення власних, відповідних підлозі, гендерних характеристик, за допомогою методики «Я дівчина/юнак». (Додаток Б)

2. Опитування - проста процедура проведення та інтерпретації даних, можливість охопити з його допомогою вивчення широкого спектру соціально-психологічних умов життя і особливостей особистості випробовуваних.

За допомогою опитування студентів АмГУ спеціальності «соціальна педагогіка» можна вивчити становлення і розвиток гендерної ідентичності, під якою розуміється аспект самосвідомості, що описує переживання людиною себе як представника певної статі. Учасникам пропонується згадати своє раннє дитинство, перші шкільні роки, ставлення до себе як представника певної статі з боку батьків, родичів, вчителів, однокласників. (Додаток В) Можна виявити обізнаність педагога з основних понять теми гендерної виховання. (Додаток Г) Визначення мужності і жіночності людини, на основі яких формується гендерна ідентичність. (Додаток Д)

3. Тестування - цілеспрямоване, однакова для всіх обстеження, що проводиться в строго контрольованих умовах, що дозволяє об'єктивно вимірювати характеристики виховання.

У нашому дослідженні проводиться тест «Розбираєтеся в протилежному поле», для перевірки знань обізнаності педагогів і наявність або відсутність у них стереотипів стосовно чоловікам і жінкам. (Додаток Е)

2.3 Програма організації експерименту

Гендерна виховання - це частина загального виховання людини. Проблема гендерної виховання є однією з найактуальніших в загальному контексті основних напрямків освіти-освітньої роботи. Специфіка процесу соціалізації дитини дозволяє вважати правомірною роботу з ґендерної виховання в дошкільному віці, вимагає продовження і на інших етапах розвитку дитини. Організація гендерної виховання повинна здійснюватися в аспекті цілісної педагогічної системи, що не допускає недооцінку будь-якого з її компонентів. Робота з ґендерної вихованню вимагає висококваліфікованої підготовки педагогів, що визначає актуальність теми дослідження.

Організація і проведення експерименту ґрунтується на наступних принципах.

1. Свідомості - спонукання особи до самостійного опрацювання знання, набуті шляхом розумової діяльності.

2. Орієнтації на співпрацю - активне використання діалогу, аппелирующего до «авторитетів» і монологу.

3. Єдності теорії і практики - суть цього принципу зводиться до залучення життєвого досвіду суб'єкта дослідження.

4. Активності - спонукання особи до активної соціальної життя на основі розширення її знань і можливостей

Вибірка складе 1-5 курси студентів АмГУ спеціальності «соціальна педагогіка».

Місце проведення дослідження: Амурський Державний Університет м. Благовіщенська.

Напрямки роботи організації експерименту:

- робота з дослідження гендерної вихованості студентів АмГУ спеціальності «соціальна педагогіка»;

- робота з формування гендерної компетентності студентів АмГУ спеціальності «соціальна педагогіка»;

Етапи експерименту:

1. На організаційному етапі експериментального дослідження будуть сформовані вибірка випробуваних; теоретично обґрунтовано використані в дослідженні методики, що забезпечують отримання змістовних і значимих даних по відношенню до мети дослідження; визначена процедура проведення експериментального дослідження.

2. на етапі який констатує експерименту буде проведена діагностика гендерної вихованості студентів АмГУ спеціальності «соціальна педагогіка».

3. На етапі формуючого експерименту буде розроблено та проведено програма з підвищення гендерної компетенції студентів АмГУ спеціальності «соціальна педагогіка».

4. На етапі контрольного експерименту проводиться повторна діагностика студентів АмГУ спеціальності «соціальна педагогіка» із застосуванням методів первинної діагностики з метою виявлення ефективності впровадження розробленої програми, що сприяє підвищенню гендерної компетенції студентів АмГУ спеціальності «соціальна педагогіка».

5. На заключному етапі експерименту буде проведено аналіз результатів дослідження, метою якого є рішення загальних експериментальних завдань дослідження.

ВИСНОВОК

Гендерна виховання - не нова і не єдина проблема в загальноосвітніх установах, але акцент на полоролевом розходженні робить цей напрямок більш затребуваним суспільством і представляє інтерес для подальшого дослідження проблеми.

Таким чином, гендерна виховання дитини надає педагогічними зусиллями дієву допомогу у формуванні його особистості; одночасно воно робить можливим глибоке проникнення у внутрішнє життя дитини, з урахуванням якої свідоме поведінка стає більш зрозумілим і завдяки цьому доступним для впливу. Для ефективності виховання потрібно не тільки здатність до почуттєвого проникненню, але і такт і, звичайно, знання в галузі педагогіки, психології, у сфері історії даного питання, а також методології.

Щоб успішно здійснювати науково-дослідницької діяльності, педагогу необхідно оволодіти методологічної культурою, основними ознаками якої є:

- уявлення про методології як систему принципів і способів побудови не тільки теоретично, але і практичної (продуктивної діяльності;

- оволодіння принципами діалектичної логіки;

- розуміння сутності педагогіки як науки про освіту і основних категорій педагогіки;

- установка на перетворення педагогічної теорії в метод пізнавальної діяльності;

- освоєння принципів єдності освіти та соціальної політики, системного і цілісного підходу, розширення сукупного суб'єкта освіти, пріоритету розвиваючих і виховних цілей в цілісному педагогічному процесі;

- спрямованість мислення педагога на genesis педагогічних форм і методів;

- потреба відтворювати практику освіти в понятійний-термінологічної системі педагогіки;

- прагнення виявляти єдність і спадкоємність педагогічного знання в його історичному розвитку;

- критичне ставлення до аргументів і положень, які лежать в площині буденного педагогічного свідомості;

- рефлексія з приводу власної пізнавальної діяльності;

- розуміння світоглядних, гуманістичних функцій педагогіки.

Узагальнюючи представлені в роботі дані, можна зробити наступні висновки. Було вивчено методологічне обґрунтування дослідження проблеми гендерного виховання. Безліч теорій і методик для застосування гендерної виховання в загальноосвітніх установах дає можливість обґрунтованого застосування практики, що передбачає облік всіх особливостей відмінності хлопчиків і дівчаток. Втім, ця можливість або не використовується, або використовується, але не в повній мірі.

Визначено критерії та рівні гендерної виховання. Всього виділено три основні рівня, кожен з яких характеризується безліччю критерій.

Розробили програму організації експерименту з підвищення гендерної компетенції студентів АмГУ спеціальності «соціальна педагогіка».

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Абраменкова В.В. Статева диференціація та міжособистісні відносини дитячої групи // вопроси психології. - 1987. -N5. - З. 70-78

2. Агєєв В.С. Психологічні і соціальні функції статеворольового стереотипів // Вопр. психол. - 1987. - №2. - З. 154 - 158.

3. Альошина Ю.Є., Волович А.С. Проблеми засвоєння ролей чоловіки і жінки // Вопр. психол. - 1991. - № 4. - З. 74 - 82.

4. Бендас Т.В., Гендерная психологія, Пітер, 2005, 202-210

5. Берн Ш. Гендерная психологія. - М.: Олма-Прес, 2001

6. Берні Р., Розвиток Я-концепції та виховання: Пер. с англ., М.: Прогрес, 1986.

7. Блок Д. Вплив диференційованої соціалізації на розвиток особистості чоловіки і жінки //Пайнс Е.,Маслач До. Практикум з соціальної психології. -СПб: Вид-во "Пітер", 2000.-256с.

8. Бреслов Р. Хасан Б. Статеві відмінності і сучасне шкільну освіту // вопросы психологии. - 1990. - №3.- С. 74-77

9. Визгина О.В., Пантилеев С.Р. Прояв особистісних особливостей у самоописаниях чоловіків і жінок // Вопр. психол. - 2001. - № 3. - З. 91 - 100.

10. Дударева А., Рекламний образ. Чоловік і жінка. М., 2003

11. Каган В.Є. Сімейні та полоролеві установки у підлітків // Вопр. психол. - 1987. - № 2. - З. 54 - 61.

12. Каган В.Є. Стереотипи мужності-жіночності і образ Я у підлітків // Вопр. психол. - 1989. - № 3. - З. 53 - 62.

13. Клецина І.С, Гендерні аспекти соціалізації//Суспільство і дитинство: права дитини. Тези доповідей V Міжнародної конференції “Дитина в сучасному світі: права дитини”, СПб. 1998.

14. Клецина І.С. Від психології підлоги - до гендерних досліджень // вопросы психологии. - 2003. - №1. - С.23-24

15. Клецина І.С. Самореалізація особистості і гендерні стереотипи // Психологічні проблеми самореалізації особистості / Под. Ред. А.А. Реана, Л.А. Корастилевой Випуск 2., СпБ, 1998р.

16. Крилова Т.В., Соціокультурний контекст освіти // Нові цінності освіти: зміст гуманістичного освіти. Вып. 2., М., 1995,с. 67 - 103.

17. Лібін А.В. Статеві відмінності: биологич. Еволюція та соц. Традиції. // Диференційна психологія М.: 1999. с. 272-287

18. Ловцова Н.І. Аспекти гендерної ідентичності // Культура, влада, ідентичність: Нові підходи у соціальних науках. Під ред. .с.н.Е.Р.Ярской-Смирновій. - Саратов: Видавничо-комерційне підприємство "Волзький сад", 1999. - 256с.

19. Мудрик А.В. Соціальна педагогіка: підручник для студ.высш. навч. закладів / А.В. Мудрик. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Видавничий центр «Академія», 2007. - 224 с

20. Надолинская Л.М. Вплив гендерних стереотипів на виховання і освіту // Педагогіка. - 2004. - №5. - С.30-35

21. Рєпіна Т.О. Аналіз теорій статеворольова соціалізації в сучасній західній психології // Вопр. психол. - 1987. - № 2. - З. 159 - 165.

22. Рошанов І.В. Особливості статевої ідентичності підлітків // вопросы психологии 1997, №4.

23. Селіванова Н.Л. Теоретико-методологічні засади дослідження проблем виховання. Калуга, 2000.

24. Словник гендерних термінів Під. Ред. А.А. Денисової М. - 2002

25. Пушкарьова Н.А. Ґендерна асиметрія соціалізації // Гендерний підхід в педагогіці, М.: 2002 ч.1 с.19-21.

26. Шварцман К.А. Виховання: нові підходи до вічної теми. Філософія й етика виховання / К.А. Шварцман, Л.В. Коновалова, О.М. Крутова. - М.: Промінь, 1993. - 350с.

Додаток А

Методика «Психологічні позиції в спілкуванні»

Потрібно продовжити незакінчені пропозиції.

Всі дівчата... Дівчата ніколи...

Всі хлопці... Хлопці ніколи...

Я завжди... Дівчата завжди...

Я ніколи... Хлопці завжди...

Згідно Е. Берну, існує чотири типи психологічних позицій, прийняті людиною щодо себе та інших.

5. «Я - о'кей, Ви - про' кей». Це позиція Принців і Героїв, Принцес і Героїнь. Це психологічно здорова позиція. Люди з такою позицією можуть конструктивно вирішувати свої проблеми, визнають важливість інших людей.

6. «Я - про' кей, Ви - не про' кей». Це позиція людей, які відчувають себе обдуреними. Вони закидають інших у своїх помилках, обманюють і принижують оточуючих.

7. «Я - не про' кей, Ви - про' кей». Це позиція людей, які відчувають своє безсилля, коли порівнюють себе з іншими. Вона призводить до віддалення від людей, до депресії.

8. «Я - не про' кей, Ви - не про' кей». Позиція тих, хто втрачає інтерес до життя, позиція даремності, відчаю.

Таких позицій у людини дві: одна є загальною, інша - статевий. Деякі люди приймають позицію, вважаючи, що один підлога - про' кей, а інший - не про' кей, наприклад: «Дівчата по своїй натурі м'які, а хлопці - грубіяни». Прийнявши таку позицію, людина прагне зміцнити її, вона стає його життєвою позицією.

Додаток Б

Методика. «Я - дівчина/юнак».

Інструкція.

Ви отримали опросные бланки, які починаються з фрази «Я - дівчина» або «Я - юнак» і далі залишена порожній рядок. Будь ласка, протягом 10 хвилин продовжите пропозиції.

1. Я - дівчина (юнак), тому що...

2. Я - дівчина (юнак) і хочу...

3. Я - дівчина (юнак), і для мене...

4. Я - дівчина (юнак) і не терплю, коли...

5. Я - дівчина (юнак) і можу...

6. Я - дівчина (юнак) і рада коли...

7. Я - дівчина (юнак) і знаю, що...

8. Я - дівчина (юнак) і засмучена тим, що...

9. Я - дівчина (юнак) і роблю...

Обробка результатів.

Для кожного пропозиції виводиться бал, який показує, наскільки дана пропозиція характеризує який відповів як відповідного гендерної стереотипу ( 2 бали), невідповідного (0 балів) або нейтрального ( 1 бал). У цьому випадку індивідуальна оцінка ступеня стереотипність / нестереотипности має суб'єктивний характер, тобто сам відповів визначає для себе характеристики гендерної стереотипу.

Приклади пропозицій і варіанти відповідей з оцінкою.

1. Я - дівчина тому, що...

- Народилася такий 2

- Мені подобається бути такою 0

- Просто дівчина 1

2. Я - дівчина і хочу, щоб...

- Я завжди була красивою 2

- Мене поважали і цінували моя думка 0

- Був мир у всьому світі 1

3. Я - дівчина і можу...

- Бути терплячою 2

- Домогтися в житті всього сама 0

- Дозволити собі деякі речі 1

Отримані по всіх пропозиціях результати підсумовуються.

Набране кількість балів від 19 до 27 свідчить про те, що особистість характеризує себе як відповідну гендерної стереотипу; кількість балів від 10 до 18 - про те, що особистістю погано усвідомлюються або «витісняються» власні гендерні характеристики; кількість балів від 0 до 9 свідчить про те, що особистість характеризує себе як відповідну гендерної стереотипу.

Додаток В

Методика «Гендерна автобіографія»

Ґендерна автобіографія - засіб вивчення становлення і розвитку гендерної ідентичності, під якою розуміється аспект самосвідомості, що описує переживання людиною себе як представника певної статі. Учасникам пропонується згадати своє раннє дитинство, перші шкільні роки, ставлення до себе як представника певної статі з боку батьків, родичів, вчителів, однокласників.

1. З якого віку ти себе пам'ятаєш?

2. Коли вперше відчув відмінності між хлопцями і дівчатами?

3. З ким вважав за краще грати у віці 5-8 років? Чи пам'ятаєш свої улюблені іграшки, улюблених героїв мультфільмів?

4. Що тобі говорили в дитинстві про те, яким повинен бути хлопчик, дівчинка?

5. Що говорив вчитель з приводу того, яким має бути поведінка хлопчика, дівчата?

6. Відчувалося чи розходження ставлення до них?

7. До кого з батьків ти був ближче в дошкільному, молодшому шкільному, підлітковому віці?

8. Які якості ти цінуєш у чоловіка і жінки, матері, батька?

9. Хто в більшій мірі вплинув на становлення тебе як хлопці, дівчата?

Додаток Г

Опитувальник «Основні поняття»

1. Гендерна виховання - це...

2. Ґендерна соціалізація - це...

3. Гендерні стереотипи - це...

4. Ґендерна ідентичність - це...

5. Ґендерна роль - це...

Додаток Д

Методика. Опитувальник С. Бем.

Інструкція: оцініть наявність у себе названих нижче якостей. Можна відповідати «Так» або «Ні».

1. Віра в себе

2. Вміння поступатися

3. Здатність допомогти

4. Схильність захищати свої погляди

5. Життєрадісність

6. Похмурість

7. Незалежність

8. сором'язливість

9. сумлінність

10. атлетичность

11. ніжність

12. театральність

13. напористість

14. ласий на лестощі

15. удачливість

16. сильна особистість

17. відданість

18. непередбачуваність

19. сила

20. жіночність

21. надійність

22. аналітичність

23. вміння співчувати

24. ревнивiсть

25. здатність до лідерству

26. турбота про людей

27. прямота, правдивість

28. схильність до ризику

29. скритність

30. швидкість прийняття рішень

31. співчуття

32. щирість

33. самодостатність (полагание тільки на себе)

34. здатність втішити

35. марнославство

36. владність

37. тихий голос

38. привабливість

39. мужність

40. теплота, сердечність

41. урочистість. Важливість

42. власна позиція

43. м'якість

44. вміння дружити

45. агресивність

46. довірливість

47. малорезультативность

48. схильність вести себе за собою

49. инфальтильность

50. адаптивність

51. індивідуалізм

52. нелюбов до лайки

53. несистематичность

54. дух змагання

55. любов до дітей

56. тактовність

57. амбітність

58. спокій

59. традиційність.

60. розуміння інших

Обробка даних.

Ключ.

Маскулінність (відповідь «так»): 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58.

Фемінінність (відповідь «так»): 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59.

За кожне збіг з ключем нараховується 1 бал. Потім визначається показник фемининности (F) і маскулінності (M) згідно з формулою:F= (сума балів за фемининности) : 20; M= (сума балів за маскулінності): 20.

Основний індекс визначається як IS = (F - M)* 2, 322.

Якщо величина індексу полягає в межах від 1 до +1, то робиться висновок про андрогинності. Якщо індекс менше - 1, то робиться висновок про маскулінності, коли індекс більше +2,025 говорять про яскраво вираженою фемининности, а якщо менше 2, 025 говорять про яскраво вираженою маскулінності.

Додаток Д

Тест "Розбираєтеся в протилежному поле?"

Питання.

1. Чоловік і жінка відкривають коробку з шоколадними цукерками, отриману в подарунок. Один з них бере цукерку і відразу починає їсти, а інший тільки обережно відкушує шматочок, пробуючи начинку. Хто надкушує цукерку: чоловік або жінка?

2. На вечірці один з гостей стверджує, що сьогодні люди втратили інтерес до польотів на Місяць. Господар погоджується і приводить в підтвердження дані соціологічних досліджень. Однак інший з присутніх не погоджується, аргументуючи це так: «Не вірю в ці дослідження, особисто я хочу полетіти на Місяць». Представник якої статі міркує так?

3. Увечері подружня пара читає книги, в сусідній кімнаті спить їх хвора дитина. Один з них піднімає голову від книги і каже: Ти непокоїшся? Не треба, лікар сказав, що нічого страшного. Хто з них зауважив тривогу і занепокоєння іншого?

4. Подружжя обідають у ресторані. Один з них замовляє незнайоме, але розрекламоване страва, а інший вибирає те, що замовляє зазвичай. Хто з них цікавий ласун?

5. Родина відвідує магазин побутових приладів і інструментів. В одному кінці представлені найбільш сучасні вироби, а в іншому - знайомі, широко і давно використовуються. Хто з двох виявить цікавість насамперед до нових виробів?

6. Подружня пара приймає рішення оновити свій гардероб і наносить візит в магазин одягу. Один з них відразу ж прямує до продавщиці і пояснює точно, який моделі і кольору одяг йому необхідна. Інший обходить весь магазин і на питання продавщиці відповідає, мовляв, ще не вирішив, що купити. Хто з них коливається у виборі?

7. Чоловік і жінка їдуть на машині. Пальне закінчується, навіть починає горіти сигнальна лампочка. Один з них пропонує зупинитися і заправитися на найближчій бензоколонці, але інший наполягає на тому, щоб продовжити шлях і доїхати до наступної колонки, тому, що там менше черзі і пальне дешевше. Хто з двох більше схильний до ризику?

8. Родина відправилася на прогулянку по незнайомій місту і заблукала, не може знайти дорогу назад в готель. Один пропонує дізнатися у кого з перехожих про правильної дорозі. Інший пропонує шукати шлях самим і продовжувати рух. Хто не бажає звертатися за допомогою?

9. Машина зупиняється у бензоколонки, і заправник пропонує: «Хочете перевірити масло?» Один з подружжя відповідає:

«Ні, дякую, ми поспішаємо». Інший схильний взяти додаткову послугу. Хто з двох не хоче перевіряти масло?

10. Перед червоним сигналом світлофора на трьох смугах зупинилися три машини, і ще не загорілось зелене світло, як один з трьох водіїв різко рушає з місця. Який його пол?

11. Родина дивиться в кінотеатрі мелодраму. Хто з її членів сильніше переживає сентиментальні сцени?

Відповіді.

1. Жінка. Зазвичай чоловіки не так прискіпливі. Для жінки така поведінка традиційно.

2. Жінка. Вона переконана, що її думку повинні розділяти все, тому що воно єдино вірне. Чоловіки більш реалістичні і прагматичні.

3. Чоловік. В результаті психологічних досліджень встановлено, що чоловіки краще відчувають психологічний стан жінки.

4. Жінка. Знову ж за результатами досліджень психологів відомо, що представниці прекрасної статі більш цікаві, прагнуть спробувати щось нове і незнайоме.

5. Чоловік. Вчені з Інституту з вивчення проблем мотивації у Флориді стверджують, що чоловіки більш цікаві, коли мова йде про технічні новинки.

6. Жінка. Встановлено, що чоловіки ходять в магазин з певною метою, знаючи, що хочуть купити, а жінки вирішують це на місці.

7. Чоловік. На думку заправників на бензоколонках, чоловіки схильні вести свої машини на межі, поки не скінчиться бензин, а жінки від цього сильно нервують і вважають за краще не ризикувати.

8. Чоловік. Чоловіки майже завжди впевнені, що самі знайдуть правильний шлях, і рідко припускають зворотне. Жінкам така самовпевненість не властива.

9. Жінка. Психологи вважають, що за природою жінки цікавляться більше людьми, а чоловіки - механізмами і речами.

10. Чоловік. Для чоловіка машина - символ авторитету, влади та сили. Жінки так не вважають і використовують інші способи, щоб виявити свою силу, притому більш успішно.

11. Обидва. Виявляється, що у чоловіків і жінок дуже схожі емоційні реакції і сприйняття, різні тільки їхній прояв.

За кожну правильну відповідь ви отримуєте один бал, а за правильну відповідь на 11-й питання - 2 бали.

Результат.

До 3 балів. Ви, очевидно, і поняття не мають про те, що хвилює і що можна очікувати від представників іншої статі. Подібна необізнаність загрожує багатьма неприємностями. Задумайтеся і спробуйте відповісти на питання, чому так виходить - може бути, за слабкого інтересу або через невміння розуміти оточуючих. Якщо ви знайдете відповідь - проблема наполовину буде вирішена.

Від 4 до 7 балів. Ваші відповіді показують, що ви добре розбирається в думках і почуттях оточуючих. За виразом обличчя ви легко визначити справжню реакцію людей на якісь дії. Це, безсумнівно, цінна якість, якщо ви не будете використовувати його на шкоду іншим людям.

Більше 8 балів. Ви чудово розумієте інших людей. Вас майже неможливо провести. Це, звичайно, не відноситься до тих чоловікам і жінкам, які хочуть бути обдуреними коханими. А таких дуже багато і їх число, думається, скоро не зменшиться.


Подобные документы

 • Сучасний стан гендерного виховання учнівської молоді Німеччини, специфіка його компонентів, основні стратегічні напрями організації в загальноосвітніх закладах. Позитивні ідеї німецького досвіду гендерного виховання, можливості їх використання в Україні.

  автореферат [35,6 K], добавлен 16.04.2009

 • Особливості гендерних уявлень дітей, характеристика їх гендерної поведінки у різних видах діяльності. Реалізація гендерного підходу у вихованні дітей у дошкільному навчальному закладі: організаційно-психологічні умови, сучасні педагогічні технології.

  курсовая работа [218,0 K], добавлен 04.06.2013

 • Сутність гендерного вимірювання в освіті. Теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка педагогічних умов ґендерного виховання учнів ПТНЗ методом формування свідомості. Основи діагностики і вплив методу формування свідомості на гендерне виховання.

  курсовая работа [37,6 K], добавлен 27.03.2012

 • Сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників, використовувані в даному процесі педагогічні методи та прийоми. Казка як засіб виховання і навчання дітей дошкільного віку, критерії оцінки ефективності їх використання в викладання природознавства.

  курсовая работа [44,2 K], добавлен 09.04.2015

 • Теоретичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку. Дошкільне виховання в зарубіжних країнах. Місце, роль фізичної культури в загальній системі виховання дітей дошкільного віку. Формування особи дошкільника в процесі занять фізичними вправами.

  реферат [32,6 K], добавлен 18.05.2009

 • Народні погляди на красу та прилучення дітей до прекрасного. Засоби виховання естетичної культури в сім’ї. Методи та засоби естетичного виховання дітей дошкільного віку. Засоби, завдання, основні напрями та проблеми естетичного виховання учнів у школі.

  курсовая работа [57,5 K], добавлен 18.11.2010

 • Виховання школярів з урахуванням фактору статі. Традиційні "безстатеві" теорії виховання. Концепція статево-рольового виховання. Гендерний підхід у педагогічній науці. Формування гендерно-чутливого світосприйняття в учасників навчально-виховного процесу.

  дипломная работа [188,8 K], добавлен 09.11.2013

 • Сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників. Використання різноманітних методів та прийомів у роботі з казкою для успішного розвитку мовлення дітей. Методики використання авторської казки в процесі екологічного виховання дітей дошкільного віку.

  курсовая работа [340,8 K], добавлен 07.05.2016

 • Правове виховання молодших школярів як педагогічна проблема. Молодший школяр як суб'єкт и об'єкт правового виховання у сучасній школі. Забезпечечння єдності впливу родини і школи у правовому вихованні, результати пошуково-експериментальної роботи.

  дипломная работа [93,4 K], добавлен 24.09.2009

 • Сутність і теоретичні підходи до проблеми естетичного виховання школярів. Шляхи і засоби естетичного виховання в системі освіти. Втілення методів естетичного виховання в практичній діяльності, розкриття естетичних властивостей в учбово-виховному процесі.

  курсовая работа [54,8 K], добавлен 17.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.