Дидактична розробка теми "Домашнє господарство як ланка економіки. Домашнє господарство у сучасній економіці, його ефективна діяльність"

Дидактична розробка теми: "Домашнє господарство як ланка економіки" для викладання у загальноосвітньому навчальному закладі. Формування тематичного курсу з економіки, необхідний роздатковий матеріал. Засоби активізації навчально-пізнавальної активності.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.03.2011
Размер файла 47,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Важливим і необхідним є застосування разом із традиційним методами навчання нетрадиційні - «мозкова атака», дискусії, дидактичні рольові ігри. Розумне їх поєднання сприяє швидшому засвоєнню матеріалу, стимулюванню навчальної діяльності і активності учнів на уроці.

Оцінюванню підлягають теоретичні знання учнів та вміння використовувати ці знання у повсякденні, а саме: під час аналізу конкретних життєвих ситуацій і прийняття оптимального рішення; розв'язання практичних завдань, пов'язаних з економічною діяльністю людини, сім'ї, громади, держави, проведення порівняльного аналізу економічних явищ тощо.

Отже, підсумовуючи вищевикладене, я хочу ще раз зазначити, що вивчення економіки є важливим для кожної людини в суспільстві не залежачи від її професії, віку, матеріального становища чи якихось інших критеріїв. А впровадження економіки з молодших класів надасть нам змогу навчити дітей економічному мисленню і з їх допомогою побудувати дійсно сильну, економічно розвинути, державу з високим прибутком для кожного

Література

1. Кутішенко В.П., «Вікова та педагогічна психологія»: Навч. посібник. ? Київ: Центр навчальної літератури, 2005 р.

2. Ковальчук Г.О., «Активізація навчання в економічній освіті», навч. посібник ? Київ, КНЕУ, 2003 р.

3. Методика викладання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / авт.: Балягіна І.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. - К.: КНЕУ, 2003

4. Волкова Н.П. «Педагогіка»: посібник для студ. Вищих навч. закладів. ? К: видавничий центр «Академія», 2001 р.

5. Мазуха Д.С. Опанасенко Н.І. Педагогіка: Навчальний посібник. - Київ, Центр навчальної літератури, 2005. - 232 с.

6. Лозова В.І Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім Г.С. Сковороди 2-ге вид., випр. і доп. - Харків: «ОВС», 2002 - 400 с.

7. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 576 с. (Альма-матер)

8. Подласый И.Г. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. - 576 с.: ИЯ

9. Мельничук Г.В. Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук, В.О. Огнев'юк. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К.: Навч. книга, 2005. - 351 с.: іл.

10. Аксьонова О.В., «Методика викладання економічних дисциплін», Навч. посібник. ? Київ, КНЕУ, 2006 р.

11. Радіонова І.Ф., «Загальна економіка», підручник ? Кам'янець-Подільськ: Абетка-Нова, 2002 р.

12. Основи економіки: Проб. підруч. для 11 класу загальноосвітн. шк. / І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко, І.Л. Петрова, В.В. Радченко; За ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995. - 224 с.

13. Ковальчук Г.О. Контрольні завдання з економіки: Навчальний посібник. - К.: Вид ТОВ «Кадри». 2002 - 272 с.

14. Гальчинський А.С. та ін. Основи економічних знань: Навч. посіб./ А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Вища шк., 2002. - 543 с.: іл.

15. Масляк П.О, Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. Київ, Лібра, 1996. 328 с.

16. Башнянин Г.І. Шевчук Є.С. Політична економія. Навчальний посібник / За редакцією д.е.н. проф. Г.І. Башняна і к.е.н. Є.С. Шевчука, - 3-тє вид., перероб. і виправ. - Львів. «Магнолія плюс», видавець СПД ФО В.М. Піга, 2005

17. За загальною редакцією Н.В. Ніколенка Політекономія: Підручник. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 412

18. Географія та основи економіки в школі: Науково-методичний журнал. - №4 (46) 2005 травень

19. Географія та основи економіки в школі: Науково-методичний журнал. - №2 (44) 2005 березень

20. Географія та основи економіки в школі: Науково-методичний журнал. - №2 (20) 2001 квітень

21. «Географія та основи економіки в школі», журнал, 2007 р., 5-7 випуск.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.