Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до впровадження здоров’язбережувальних технологій

Сутнісна та узагальнена характеристика здоровя’збережувальних технологій. Впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій здоров’язбереження. Стан готовності вчителя початкової школи до провадження технологій у навчально-виховному процесі.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 27.02.2014
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Кузьменко В.Ю. Виховання у підлітків позитивного ставлення до здорового способу життя // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2008. -№ 4. - С. 102 - 104.

Левківська О.П. Психологічні засади формування у підлітків здорового способу життя // Психологічні стратегії в освітньому просторі: Зб. наук. праць. - К.: Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, 2000. - С. 24

Лозинський В. Техніки збереження здоров'я / В. Лозинський. - К. : Главник, 2008. - 160 с.

Лук'янова Ю.С. Питання науково-методичного забезпечення формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до використання здоров'язберігаючих технологій у професійній діяльності / Ю.С.Лук'янова //Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2010. - № 4 . - С. 80 - 83.

Мазаракі А. А. Модернізація вищої освіти на основі інноваційних технологій / А. А. Мазаракі // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992- 2002 : зб. наук. праць до 10-річчя АПН України / Академія педагогічних наук України - Ч. 2. - Харків : ОВС, 2002. - С. 17-28.

Мазін В.М. Критерії та показники сформованості культури професійної самореалізації педагога / В.М. Мазін //Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. - 2007. - Вип.41. - С. 217-225.Митина Е. П. Здоровьесберегающие технологии сегодня и завтра / Е. П. Митина // Начальная школа. - 2006. - № 6. - С. 56 - 59.

Матковська О. П. Формування ціннісного ставлення до здоров'я в умовах «Школи активної спільноти», // Варіативні моделі розвитку сільських загальноосвітніх закладів: тенденції, орієнтири, пошуки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної електронної конференції 03-30 жовтня 2011 року. - Донецьк: Витоки, 2011. - С. 180 - 186.

Мельник С.В. Теоретичні основи формування у підлітків здорового способу життя // Теоретико-методичні проблеми навчання і виховання: Зб. наук. праць. - К.: Фенікс, 2009. - С. 52?60.

Мешко Г. М. Формування компетентності здоров'язбереження у майбутніх педагогів / Г. М. Мешко // Професійні компетенції та компетентності вчителя: Матер. регіон. наук.-практ. Семінару. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. - С. 17 - 21.

Мікулак Н. М. Сучасні освітні стратегії здоров'язбереження: основи здоров'я: Навч.-метод. посібник / Н. М. Мікулак. - Дніпропетровськ: «Інновація», 2011. - 120 с.

Міненок А. О. Основи валеологічного моніторингу і оздоровчих технологій: навчальна програма / А. О. Міненок. - Чернігів : КП Вид-во «Чернігівські обереги», 2005. - 16 с.

Науменко Ю.В. Здоров'язберігаюча діяльність школи / Ю. В. Науменко // Педагогіка. - 2005. - № 6.

Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. - 2001. - № 29.

Нестеренко В. В. Підготовка майбутніх педагогів до виховання у дошкільників навичок здорового способу життя: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. - Одеса, 2007. - 267 с.

Новицька О. В. Рухова активність у системі здорового способу життя підлітків // Теорія і практика фізичного виховання. - 2001. - № 1?2. - С. 76 - 82.

Омельченко Л. П., Омельченко О.В. Здоров'язберігаюча педагогіка. - Х.: Вид. група «Основа», 2008. - 205 с.

Омельченко О. В. Характеристика моделі здоров'язберігаючої професійно-педагогічної діяльності вчителя початкових класів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2007. - № 2. - С. 94-97.

Оржеховська В. М. / Методологічні засади діяльності освітнього закладу, спрямованої на здоров'я / В. М. Оржеховська, О. О. Єжова // Педагогіка і психологія. - 2009. - №4 (69). - С. 5 - 17.

Онопрієнко О. / Концептуальні засади компетентнісного підходу в сучасній освіті /О. Онопрієнко // Шлях освіти. - 2007. - № 4. - С.32 - 37.

Пєхота О. М. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А.З.Кіктенко, О. М. Любарська [та ін.] // за заг. ред. О. М. Пєхоти. - К. : А.С.К., 2008. - 255 с.

Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій : навч.посіб. / за ред. І. А. Зязюна, О. М. Пєхоти. - К. : А.С.К., 2003. - 240 с.

Пометун О. І. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. - К. : АПН, 2002. - 136 с.

Савченко О.Я. Реформування шкільної освіти і реалізація її оздоровчої функції //Шлях освіти. - 2002. - №1. - С.2-6.

Самойлович В. А. Деякі аспекти валеологічної культури і освіти сучасного вчителя / В. А. Самойлович //Проблеми освіти: наук.-метод. зб. - К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. - Вип. 47. - С. 189 - 191.

Свириденко С. Формування навичок здорового способу життя / С. Свириденко, О. Ващенко // Початкова освіта. - 2007. - №16. - С. 12 - 15.

Сергієнко В. Запровадження в навчальний процес моделі Школи культури здоров`я / В. Сергієнко // Практика управління закладом освіти. - 2009. - № 12. - С. 23.

Сєргєєв О. В. Конкурентоспроможність учителя: сутність і можливості формування у процесі професійної підготовки і діяльності / О.В.Сергєєв, В. І. Тищук, Л. А. Шаповалова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. - Рівне: РДГУ, 2003.- Вип. 27. - С.76-80.

Сисоєва С. О. Педагогічні технології : проблеми, пошуки, перспективні впровадження / С. О. Сисоєва // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2002. - № 6. - С. 15 - 27.

Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. - М.: АПК и ПРО, 2002. - 121 с.

Соколенко Л. С. Педагогічні умови й шляхи формування здорового способу життя студентської молоді / Л. С. Соколенко // Науковий вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 31. Серія : психологічні науки : зб. наук. праць. - Т. 3 / ред. кол. : М. О. Носко (гол. ред.), В. О. Дятлов, О. В. Бобир [та ін.]. - Чернігів : ЧДПУ, 2005. - С. 86-89.

(22)Соціально-педагогічні аспекти збереження та зміцнення здоров'я дітей та молоді в Україні: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (12 - 13 квітня 2007 р.) - Мелітополь, 2009. С. 5 - 6.

Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики/ М-во освіти і науки України; Програма розвитку ООН; Міжнарод. Фонд «Відродження»; під заг.ред. В.П.Андрущенка. - К.: К.І.С.,2003. - 296 с.

Страшко С.В.Методика навчання основ здоров'я валеології та безпеки життєдіяльності / Навчальна програма. - К.: Освіта України, 2006.

Страшко С.В.До питань формування свідомої мотивації на здоровий спосіб життя в учнів. / Страшко С.В., Животовська Л.А. // Проблеми освіти: 2002. - К.: Вип. № 28, С. 71-77.

Сущенко Л. П..Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ Л.П. Сущенко. - К.: Екмо, 2005. - 219с.

Урум Н. С. Виховання здорового способу життя у молодших школярів засобами туризму / Н. Урум //Впровадження інформаційних та інноваційних технологій в практичній діяльності: збірник. - К.: Освіта України, 2009.

Урум Н. С Підготовка майбутніх учителів до забезпечення здорового способу життя молодших школярів / Н. Урум //Вісник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу в професійній освіті», Київ-Ізмаїл.Ізмаїл, 2008. - Вип.9. - С. 114-122.

Урум Н. С Підготовка майбутніх учителів до формування у школярів ціннісного ставлення до безпеки у курсі БЖД / Н. Урум //Безпека життєдіяльності. - 2005. - №8(32) С. 41-43.

Урум Н. С Підготовка майбутнього вчителя до забезпечення здорового способу життя молодших школярів / Н. Урум //Наукові записки. Серія. Педагогічні та історичні науки: зб.наук. статей М-во освіти і науки України, НПУ ім.. М.П. Драгоманова. - К., 2005. - Вип.58. - С. 173-180

. Урум Н. С Формування ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів щодо формування здорового способу життя молодших школярів / Н. Урум // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету.- Ізмаїл, 2004. - Спецвип.№16 Педагогічні науки. - С. 91-94.

Щербак О. І. Нові технології у професійній підготовці майбутніх фахівців / О. І. Щербак // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002 : зб. наук. Праць до 10-річчя АПН України / Академія педагогічних наук України - Ч. 2. - Харків : ОВС, 2002.- С. 171-182.

Язловецька О.В, Язловецький В.С. Учням про здоров'я. - Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010. - 212 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.