Соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи

Проблема здоров’язбереження у науковій літературі. Аналіз змісту здоров’язберігаючих технологій. Вікові особливості дітей старшого шкільного віку. Програма соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 24.06.2013
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Методи організації соціально-педагогічної взаємодії (методи спілкування, цілепокладання, оцінки самореалізації, організації діяльності) дозволяють ефективно взаємодіяти з учнями школи у навчально-виховному процесі. [62, с. 90].

Засоби:

- навчально-методичне забезпечення;

- відеофільми, презентації;

- раціональне харчування;

- режим праці і відпочинку;

- гімнастичні снаряди, засоби для заняття спортом.

Саме для ефективної діяльності повинні бути створені педагогічні умови, які сприятимуть здоров'язбереженню учнів:

Формування ціннісного ставлення до здоров'я до власного здоров'я передбачає розкриття істотних зв'язків і залежностей, які існують між станом здоров'я людини та її способом життя, рівнем знань про здоров'я, настроєм, стосунками з іншими людьми. Пріоритети в загальній системі роботи мають бути віддані навчально-виховній діяльності. Основне її завдання - розвиток в учнів усвідомлення цінності здоров'я і здорового способу життя, що сприяють становленню активної особистості у якої буде сформоване сприйняття власного здоров'я як особистісної цінності, намагатиметься свідомо коригувати свою поведінку щодо здорового існування. Тобто, буде бережно ставитися до власного здоров'я і здоров'я оточуючих; прагнути до адекватного сприйняття знань і навичок по його охороні, їх втіленню у повсякденне життя.

Валеологізація виховного процесу та змісту освіти у процесі вивчення навчальних дисциплін в умовах інтенсивного використання новітніх інформаційних технологій навчання, підвищити рівень фізичного, психічного і духовного здоров'я учнів та зменшити рівень загальної захворюваності дітей засобами валеологічної освіти. Це означає, що вся навчальна, виховна, позакласна робота тісно пов'язана з піклуванням про здоров'я кожної дитини, прищеплення школярам навичок здорового способу життя та попередження шкідливих звичок.

Організація валеопедагогічного моніторингу полягає в тому, щоб сприяти самоаналізу, самооцінці вчителем власної здоров'язберігаючої діяльності з учнями, батьками, громадськістю, функціями якого є оцінювання поточного стану діяльності педагога й учня, спостереження за динамікою педагогічного процесу. Такий підхід до вивчення особистості учня та його стану здоров'я, учбової ситуації напрямлений перед усім на осмислення реальних учбових можливостей: показника навченості, навчання, пізнавальних інтересів, мотивів учіння до збереження здоров'я, а також на встановлення причин погіршення стану здоров'я окремих учнів, показника задоволеності учнів і вчителів освітнім процесом, емоційного стану учнів, характеру внутрішньо-шкільних взаємовідносин, педагогічної культури учителів з точки зору збереження і зміцнення здоров'я учнів.

Інфраструктура школи:

- матеріально-технічне забезпечення школи (забезпечення школи теоретико-методичними матеріалами для організації здоров'язберігаючого навчального процесу, технічними засоби для ефективного виконання завдань навчально-виховного процесу);

- спортивно-оздоровча база школи (наявність спеціально обладнаних приміщень та місць для оздоровлення та заняття різними видами спорту, спортивний інвентар);

- соціально-психологічна служба (спеціалісти соціально-психологічної підготовки, соціальні педагоги, психологи та практичні психологи);

- моніторингова служба (здійснення контролю та перевірка стану здоров'я учнів у процесі навчання в школі, а також внесення необхідних змін у навчально-виховний процес за допомогою аналізу результатів моніторингу);

- медично-діагностична служба (забезпечення медичного контролю за станом здоров'я учнів з медичної точки зору, а також надання такої допомоги).

Очікуваний результат: сформованість до здоров'язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи, а саме зміцнення і збереження здоров'я.

Отже, на основі та за допомогою даної програми можна здійснюювати в загальноосвітніх школах здоров'язберігаючу діяльність, тим самим працювати над вирішення проблем зі здоров'ям учнів та займатись його зміцненням.

Висновки до другого розділу

Дослідження стану здоров'я школярів та діяльності школи у напрямку збереження і зміцнення здоров'я учнів свідчить про необхідність активного використання здоров'язберігаючих технологій в навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл. Зміст здоров'язберігаючих технологій вельми різноманітний і включає заходи, які направлені на збереження основних складових здоров'я учнів, головним чином на фізичне здоров'я. Ефективність використання здоров'язберігаючих технологій залежить від професійної підготовленості педагогів, а також від взаємодії між педагогами учнями і батьками.

Використання результатів цих досліджень дає можливість спроектувати відповідну програму соціально-педагогічної технології з формування здорового способу життя, ґрунтуючись на інтегративному та особистісно орієнтованому підходах до визначення змісту освіти і виховання.

Зазначене вище дозволяє дійти важливого висновку про те, що назріла необхідність розробити уніфіковане міждисциплінарне предметне поле шкільної програми, у рамках якої знаходили б відображення проблеми здорового способу життя, збереження здоров'я та його зміцнення як у контексті формувального, так і діагностичного спрямувань Відтак, процес здоров'язбереження учнівської молоді постає інтегрованим, таким, що має забезпечувати інтеграцію природничих та гуманітарних знань.

Певними предметно-методичними підвалинами може слугувати програма соціально-педагогічного забезпечення здоров'язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи, яка постає інтегративним в силу єдиного актуального завдання (подолання згубних звичок та пропаганда на цій основі здорового способу життя), яке спрямовується на всі верстви населення, у тому числі на підлітків.

загальноосвітний школа здоров'язбереження

Загальні висновки

1. Проведений аналіз наукової літератури з проблем дослідження дозволяє дійти висновку про багатоаспектність, багатогалузевий, міждисциплінарний характер проблеми збереження здоров'я учнів та його зміцнення під час навчально-виховного процесу школи.

Створення здоров'язберігаючого освітнього середовища є головною передумовою зміцнення здоров'я учнівської молоді, що передбачає раціональне планування навчального навантаження на дитину; вміле поєднання її рухової активності з розумовою діяльністю, організацію збалансованого харчування, що широко описано і вивчено в багатьох наукових працях та літературі.

Таким чином, в наукових дослідженнях із педагогіки і психології представлений достатній методологічний і теоретичний потенціал для вивчення проблеми здоров'язбереження та формування здорового способу життя в учнів загальноосвітньої школи та організація здоров'язберігаючої діяльності.

2. Аналіз стану здоров'я школярів та діяльності школи у напрямку збереження і зміцнення здоров'я учнів свідчить про необхідність активного використання здоров'язберігаючих технологій в навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл. Зміст здоров'язберігаючих технологій вельми різноманітний і включає заходи, які направлені на збереження основних складових здоров'я учнів, головним чином на фізичне здоров'я. Ефективність використання здоров'язберігаючих технологій залежить від професійної підготовленості педагогів, а також від взаємодії між педагогами учнями і батьками.

Отже, соціальний педагог як активний учасник збереження здоров'я на державному, суспільному, особистісному рівнях повинен докласти певних зусиль до виконання поставлених завдання зі збереження учнівського здоров'я, а саме зберігати здоров'я дітей та зміцнювати його у процесі навчання.

Використання результатів цих досліджень дає можливість спроектувати відповідну програму соціально-педагогічної технології з формування здорового способу життя, ґрунтуючись на інтегративному та особистісно орієнтованому підходах до визначення змісту освіти і виховання.

3. Зазначене вище дозволяє дійти важливого висновку про те, що назріла необхідність розробити уніфіковане міждисциплінарне предметне поле шкільної програми, у рамках якої знаходили б відображення проблеми здорового способу життя, збереження здоров'я та його зміцнення як у контексті формувального, так і діагностичного спрямувань Відтак, процес здоров'язбереження учнівської молоді постає інтегрованим, таким, що має забезпечувати інтеграцію природничих та гуманітарних знань.

Певними предметно-методичними підвалинами може слугувати програма соціально-педагогічного забезпечення здоров'язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи, яка постає інтегративним в силу єдиного актуального завдання (подолання згубних звичок та пропаганда на цій основі здорового способу життя), яке спрямовується на всі верстви населення, у тому числі на підлітків.

Список використаної літератури

1. Абушенко В. П. Аксиология. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://metromir.ru/voc/phylosofy.php?litter=A&mode=word&id=48&num=4

2. Автомонов Ю. Г. Открытая концепцыя здоровья / Ю. Г. Автомонов, А. Б. Котова, В. М. Белов, В. И. Гриценко, Л. М. Козак, О. Г. Пустовойт, Б. М. Терещук. - Тернопіль : Підручники-посібники, 1999. - 63 с.

3. Акмеология 98 : Юбилейная научная сессия. Акмеология образования / Под ред. Н. В. Кузьминой, А. И. Зимичева. - СПб. : Санкт-Петербургсуая Акмеологическая Академия, 1998. - 218 с.

4. Амосов Н. М. Раздумья о здоровье / Н. М. Амосов. - М. : Физкультура и спорт, 1987. - С. 63-70.

5. Ананьев В. А. Практикум по психологии здоровья. Методическое пособие по первичной специфической и неспецифической профилактике / В. А. Ананьев. - СПб. : Речь, 2007. - 320 с.

6. Андреев Ю. А. Три кита здоров'я / Ю. А. Андреев. - М. : Физкультура и спорт, 1991. - 366 с.

7. Апанасенко Г. Л. Валеологія як наука / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова Валеологія. - 1996. - №1. - С. 4-9.

8. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : Навч. посіб. О. В. Безпалько. - К., 2003. - 134 с.

9. Безруких М. М. Здоровьесберегающая школа. / М. М. Безруких. - М. : Московский психолого-социальный институт, 2004. - С. 83.

10. Беспалько В. Слагаемые педагогической технологии / В. Беспалько. - М. : Педагогика, 1989. - 213 с.

11. Бєсєдіна А. А. Становлення та розвиток європейської мережі шкіл сприяння здоров'ю / А. А. Бєсєдіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2011. - №8(18). - С. 47-52.

12. Білюнас А. В. Вікові особливості розвитку учнів старших класів / А. В. Білюнас // Збірник наукових праць Бердянського педагогічного університету. Бердянськ : БДПУ, 2012. - №3. - 294 с. - Серія : «Педагогічні науки».

13. Бобрицька В. І. Здоров'язберігальні технології в системі вищої педагогічної освіти / В. І. Бобрицька // Основи здоров'я та фізична культура. № 9. - 2007. - С. 18-21.

14. Большая Советская Энциклопедия. (В 30 томах) / Гл. ред. А. М. Прохоров. - М. : Сов. энциклопедия, 1972. Т. 9. Евклид - Ибсен. - 1972. - С. 158.

15. Бондаренко І. Й. Збереження здоров'я учнів у процесі фізичного виховання / І. Й. Бондаренко // Здоров'я через освіту. Матеріали міжгалузевої регіональної науково-практичної конференції, 22 квітня 2009 року. - Т. 1. - С. 287-292.

16. Брехман И. И. Валеология - наука о здоровье / И. И. Брехман. - М. : Физкультура и спорт, 1990. - 208 с.

17. Вакуленко О. В. Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці / О. В. Вакуленко. - К., 2001. - 170 с.

18. Варданян М. Р. Имидж педагога как фактор здоровьесбережения субъектов образовательного процесса в основной школе : автореф. дис. канд. педаг. наук : спец. 13.00.01 / М. Р. Варданян. - Омск, 2007. - 23 с.

19. Ващенко О. М. Школа соціально адаптованої особистості - Школа здоров'я / О. М. Ващенко // Здоров'я та фізична культура. - 2012. - №18 (258). - С. 4-10.

20. Волчек М. Г. Обучение математике младших школьников в условиях здоровьесбережения : автореф. дис. канд. педаг. наук: спец. 13.00.02 / М. Г. Волчек. - Новосибирск, 2006. - 21 с.

21. Глебова Е. И. Здоровьесбережение как средство повышения эффективности обучения студентов вуза : дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Е. И. Глебова. - Екатеринбург, 2005. - 182 с.

22. Горащук В. П. Організація навчально-виховного процесу з валеології в загальній середній школі / В. П. Горащук. - Луганськ : Альма-матер, 2001. - 111 с.

23. Горчак С. И. К вопросу о дефиниции здорового образа жизни / С. И. Горчак // Здоровый образ жизни. Социально-философские и медико-гигиенические проблемы. - Кишинев : Штинца, 1991. - С. 36-38.

24. Добрянська О. В. Формування свідомого ставлення до власного здоров'я та охорони довкілля в системі еколого-гігієнічного виховання підлітків / О. В. Добрянська // Гігієна населених місць. - 2009. - №53. - С. 259-275.

25. Дубравін І. В. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / Дубравін І. В. - М. : Академія, 2002.

26. Зайченко І. В. Педагогіка [навч. посібн.] / І. В. Зайченко. - К. : Освіта України, 2009. - 620 с.

27. Закон України «Про загальну середню освіту» // Початкова школа. - 1999. - №8. - С. 1-11.

28. Закопайло С. А. Формування здорового способу життя і його цінностей у старшокласникі [Методичні рекомендації] / С. А. Закопайло. - Переяслав-Хмельницький : Буклет, 2001. - 58 с.

29. Здоровьесберегающие технологии в системе общего образовани Ставропольского края / Под. ред. Г.М. Соловьева. - Ставрополь : Сервисшкола, 2003. - 496 с.

30. Изаак С. И. Управление физкультурно-оздоровительной работой. / С. И. Изаак, М. Х Индреев., М. Н. Пуховская - М. : Олимпия Пресс, 2005 - С. 25.

31. Іонова О. М. Функції шкільної освіти і здоров'я дитини / О. М. Іонова // Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. Конф. - Харків : ХНУ, 2005. - Т.1. - С. 98-103.

32. Казин Э. М. Основы индивидуального здоровья человека / Э. М. Казин, Н. Б. Глинова, Н. А. Литвинова. - М. : Владос, 2000. - 190 с.

33. Капица П. Л. Эксперимент, теория, практика / П. Л. Капица // Статьи, выступления. - М. : Наука, 1981. - 495 с.

34. Ковальов Н. Є. Введение в педагогику / Н. Є. Ковальов, М. В. Матюхіна, К. Т. Патріна. - М. : Просвещение, 1975. - С. 25-45.

35. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. - К. : К.І.С., 2004. - 112 с.

36. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інформаційний збірник МОН України. - 1996. - №10. - С. 3-16.

37. Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009 - 2013 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 р. №731-р

38. Концепція неперервної валеологічної освіти в Україні // Шкільний курс «Валеологія» : Зб. матеріалів. - К. : Освіта, 1994. 94 с.

39. Коршок С. І. Впровадження здоров'язберігаючих технологій у навчально-виховний процес / С. І. Коршок // Психологічна газета. - 2010. - №7. - С. 3-8.

40. Крутова О. Воспитание: новые подходы к вечной теме. Философия и этика воспитания / О. Крутова. - М. : ВЛАДОС, 1993. - 183 с.

41. Курмышев Г. В. Влияние природосообразного образования на здоровье учащихся / Г. В. Курмышев // Ноосферное образование - фундамент устойчивого развития общества. - Севастополь : Изд-ль Кручинин Л. Ю., 2007. - С. 121-125.

42. Лапаєнко С. Формування ціннісних орієнтацій старших підлітків на здоровий спосіб життя / С. Лапаєнко // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - К. : Пед. думка, 1999. - С. 176?182.

43. Лисицын Ю. П. Здоровье человека - социальная ценность / Ю. П. Лисицын, А. П. Сахно. - М. : Місль, 1989. - 272 с.

44. Лукашевич М. П. Соціалізація. Виховні механізми і технології [Навч-метод. посіб.] / М. П. Лукашевич. - К. : ІЗМН, 1998. - 112 с.

45. Макрушин О. П. Взаємодія шкільного педагога-психолога з підлітками та старшокласниками / О. П. Макрушин // Питання психології. - 2005. - №12.

46. Маслова Н. В. Ноосферное образование / Н. В. Маслова. - М. : Инст. Хододинамики, 2002. - 338 с.

47. Меламент Л. Ю. Концепція удосконалення роботи з питань збереження та зміцнення здоров'я населення / Л. Ю. Меламент, В. М. Пономаренко // Стратегія формування здорового способу життя : [матеріали конференції]. - К., 2000. - С. 13-17.

48. Меламент Л. Ю. Концепція удосконалення роботи з питань збереження та зміцнення здоров'я населення / Л. Ю. Меламент, В. М. Пономаренко. - К., 2000. - С. 13-17.

49. Науменко Ю. Концепция образования, формирующегоздоровье школьников / Ю. Науменко // Директор школы. - 2004. - №5. - С.96-103.

50. Науменко Ю. В. Здоров'язберігаюча діяльність школи / Ю. В. Науменко // Педагогіка. - 2005. - №6. - С. 37-44.

51. Національна доктрина розвитку освіти. Довідково-методисне видання / Упоряд. Б. М. Терещук, В. В. Скиба. - Харків : Торсінг Плюс, 2005. - 688 с.

52. Образование в области здоровья и укрепления здоровья среди детей, подростков и молодёжи России / Под. ред. Л. К. Дёмина, Н. А. Дёминой. - М., 1999. - 164 с.

53. Омельченко С. О. Здоров'я людини та його джерела / С. О. Омельченко Рідна школа. - 2007. - №7-8 (930-931). - С. 22-23.

54. Оржеховська В. М. Методологічні засади діяльності освітнього закладу, спрямованої на на здоров'я / В. М. Оржеховська, О. О. Єжова // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. - 2009. - №4. - С. 5-17.

55. Паффенберг Р. С. Здоровый образ жизни / Р. С. Паффенберг, Э Олсен. - К. : Олимпийская литература, 1999. - 320 с.

56. Полулях А. В. Інновації у формуванні здорового способу життя школярів сучасного загальноосвітнього закладу / А. В. Полулях // Вісник ЖДУ . - Житомир, 2008. - №37. - С. 111113.

57. Попов С. В. Валеология в школе и доме / С. В. Попов. - СПб., 1998. - 245 с.

58. Професійно-педагогічна освіта : інноваційні технології та методики : [Монографія] / За ред. О. А. Дубасенюк. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. - 560 c.

59. Пустолякова Л. З турботою про здоров'я дитини. Освітній портал України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://osvita.ua/school/upbring/284

60. Савченко О. Я. Реформування шкільної освіти і реалізація її оздоровчої функції / О. Я. Савченко // Шлях освіти. - 2002. - №1. - С. 2-6.

61. Свириденко С. Навчаємо бути здоровими: позакласна робота: 59 кл. / С. Свириденко. - К. : Шк. Світ, 2007. - С. 107111.

62. Сейко Н. А. Соціальна педагогіка : Методичний посібник / Н. А. Сейко. - Житомир : Житомир. держ. пед. унів., 2002. - 260 с.

63. Сериков Г. Н. Здоровьесбережение в гуманном образовании / Г. Н. Сериков. - Екатеринбург; Челябинск, 1999. - 242 с.

64. Сериков С. Г. Обеспчение паритета образованности и здоров'я учащихся в теории и практике образования : дис. д-ра. пед. наук : спец. 13.00.01,13.00.04 / С. Г. Сериков. - Челябинск, 2002. - 385 с.

65. Слипченко Ф. Ф. Основы культуры здоровья [Учебн. пособие] / Ф. Ф. Слипченко, А. С. Вульфович, Е. А. Шульгин. - Волгоград : Изд-во ВГИПКРО, 2004. - 154 с.

66. Советова Е. В. Оздоровительные технологии в школе / Е. В. Советова - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - С. 526.

67. Соловйова О. В. Закономірності розвитку пізнавальних здібностей школярів : Вікова та педагогічна психологія / О. В. Соловйова // Питання психології. - 2004. - № 3.

68. Суворова Н. В. Послевузовская підготовка учителя к организации здоровьесберегающего обучения : дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Н. В. Суворова. - Красноярск, 2006. - 208 с.

69. Сущенко Л. П. Соціальні технології культивування здорового способу життя людини. - Запоріжжя : ЗДУ, 1999. - 308 c.

70. Технологии социальной работы : учебник / под общ. ред. проф. Е. Холостовой. - М. : ИНФРА, 2001. - 400 с.

71. Тішакова Л. Система оздоровчої роботи в навчальному закладі / Л. Тішакова, І. Колованова // Прктика управління закладом освіти. - 2009. - №12. - С. 29.

72. Толстих Т. І. Становлення соціальної зрілості школярів нарізних етапах розвитку / Т. І. Толстих // Психологія і школа. - 2004. - №4.

73. Трагедія, якої можна уникнути. Подолання в Україні кризи здоров'я людини. Досвід Європи. - К. : ВЕРСО-04, 2009. - 72 с.

74. Харламов И. Ф. Педагогика [Учебн. пособие] / И. Ф. Харламов. - М. : Политиздат, 1986. - 519 с.

75. Цимбал Н. М. Практикум з валеології. Методи зміцнення фізичного здоров'я / Н. М. Цимбал. - Тернопіль : Навч. книга - Богдан, 2000. - 168 с.

76. Челах Г. Є. Організація здоров'язберігаючого освітнього простору / Г. Є. Челах // Здоров'я через освіту. Матеріали міжгалузевої регіональної науково-практичної конференції, 22 квітня 2009 року. - Т. 1. - С. 41-43.

77. Чернишов О. І. Стратегічні напрямки здоров'язбереження в освіті / О. І. Чернишов // Здоров'я через освіту. Матеріали міжгалузевої регіональної науково-практичної конференції, 22 квітня 2009 року. - Т. 1. - С. 1317.

78. Чикин С. А. Что такое здоровье? / С. А. Чикин, Г. И. Царегородцев. - М. : Знание, 1976. - 18 с.

79. Шеховцева Л. М. О психофизиологических особенностях конституциональных типов / Л. М. Шеховцева // Функциональная морфология. - Новосибирск, 1984. - С. 132-138.

80. Шиян О. І. Сучасні підходи до впровадження освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді у Європейському регіоні / О. І. Шиян // Теоретичні та прикладні питання державотворення: Зб. наук. праць. - 2011. - №8. - С. 137-141.

81. Burgher M. S. The European Network of Health Promoting Schools the alliance of education and Health / M. S. Burgher, V. B. Rasmussen, D. Riwet. - Copenhagen, 1999. - 18 p.

82. Grad F. Preamble of the Constitution of the World Health Organization / F. Grad // Bulletin of the World Health Organization, 2002. - №80 (12). - Р. 981-982.

83. Obomsawin R. Health For All. Fulfilling the Vision of Wholeness For Humanity Into the 21st Century / R. Obomsawin // The Canadian International Development Agency NGO Division Sponsored «Spirituality & Development Dialogue» - 1996. - 60 p.

84. Ottawa Charter for Health Promotion. First International Conference on Health Promotion [Electronic resource] / Ottawa, Canada, 17-21 November 1986. Access mode : http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous ottawa/en.

Додатки

Додаток А

Анкета для соціального педагога загальноосвітньої школи

Анкетування анонімне, вказувати своє прізвище не потрібно!

Дайте відповідь на запитання, вибравши відповідь та вкажіть її у відповідній колонці.

Запитання

Відповідь

1.

Яке на вашу думку має значення здоров'я у процесі навчання?

а) Першочергове значення

б) Другорядне значення

в) Взагалі немає значення

г) Важко відповісти

д) Свій варіант відповіді.

2.

Чи поінформовані Ви про проблему погіршення здоров'я учнів?

а) Так

б) Ні

в) Свій варіант відповіді.

3.

Чи працюєте Ви у напрямку сприяння збереженню здоров'я учнів?

а) Так

б) Ні

в) Свій варіант відповіді.

4.

Як часто Ви проводите заходи на теми здоров'я?

а) Дуже часто

б) Час від часу

в) Дуже рідко

г) Не проводжу

д) Свій варіант відповіді.

5.

Чи потрібно здійснювати здоров'язбереження в школі?

а) Так, потрібно

б) Ні, не потрібно

в) Свій варіант відповіді.

6.

Чи співпрацюєте Ви з класними керівниками у напрямку здоров'язбереження?

а) Так

б) Ні

в) Свій варіант відповіді

7.

На якому рівні знаходиться матеріальне і методичне забезпечення школи щодо організації здоров'язберігаючої діяльності?

а) Достатнє

б) Задовільне

в) Незадовільне

г) Свій варіант відповіді.

8.

Чи задовольняє Вас рівень забезпечення для ефективної здоров'язберігаючої діяльності школи?

а) Так, задовольняє

б) Ні, не задовольняє

в) Свій варіант відповіді.

9.

Чи є у Вас власні розробки заходів, занять зі здоров'язберігаючим потенціалом?

а) Так, є

б) Ні, немає

в) Свій варіант відповіді.

10.

Як ви оцінюєте свою роботу у напрямку здоров'язбереження?

а) Відмінно

б) Добре

в) Задовільно

г) Незадовільно

д) Важко відповісти

е) Свій варіант відповіді.

Додаткові відомості:

Освіта:

Вища

Середня

Стаж роботи:

Нещодавно працюю

1 рік

2-3 роки

4-5 роки

Більше 5 років

Стать:

Чоловіча

Жіноча

Вік:

20-25 років

25-35 років

35-45 років

більше 45 років

Додаток Б

Анкета для класного керівника загальноосвітньої школи

Анкетування анонімне, вказувати своє прізвище не потрібно!

Дайте відповідь на запитання, вибравши відповідь та вкажіть її у відповідній колонці.

Запитання

Відповідь

1.

Яке на вашу думку має значення стан здоров'я у процесі навчання?

а) Першочергове значення

б) Другорядне значення

в) Взагалі немає значення

г) Важко відповісти

д) Свій варіант відповіді.

2.

Чи поінформовані Ви про проблему здоров'язбереження в загальноосвітніх школах?

а) Так

б) Ні

в) Свій варіант відповіді.

3.

Чи працюєте Ви у напрямку сприяння збереженню здоров'я учнів?

а) Так

б) Ні

в) Свій варіант відповіді.

4.

Як часто Ви проводите заходи на теми здоров'я з учнями?

а) Дуже часто

б) Час від часу

в) Дуже рідко

г) Не проводжу

д) Свій варіант відповіді.

5.

Чи потрібно здійснювати здоров'язберенження в школі?

а) Так, потрібно

б) Ні, не потрібно

в) Свій варіант відповіді.

6.

Чи співпрацюєте Ви з соціальним педагогом школи у напрямку здоров'язбереження?

а) Так

б) Ні

в) Свій варіант відповіді

7.

На якому рівні знаходиться матеріальне і методичне забезпечення школи щодо організації впровадження здоров'язберігаючих технологій?

а) Достатнє

б) Задовільне

в) Незадовільне

г) Свій варіант відповіді.

8.

Чи задовольняє Вас рівень забезпечення для ефективної здоров'язберігаючої діяльності школи?

а) Так, задовольняє

б) Ні, не задовольняє

в) Свій варіант відповіді.

9.

Чи є у Вас власні розробки заходів, занять зі здоров'язберігаючим потенціалом?

а) Так, є

б) Ні, немає

в) Свій варіант відповіді.

10.

Як ви оцінюєте свою роботу у напрямку здоров'язбереження?

а) Відмінно

б) Добре

в) Задовільно

г) Незадовільно

д) Важко відповісти

е) Свій варіант відповіді.

Додаткові відомості:

Освіта:

Вища

Середня

Стаж роботи:

Нещодавно працюю

1 рік

2-3 роки

4-5 роки

Більше 5 років

Стать:

Чоловіча

Жіноча

Вік:

20-25 років

25-35 років

35-45 років

більше 45 років

Додаток В

Анкета для учнів загальноосвітньої школи

Анкетування анонімне, вказувати своє прізвище не потрібно!

Дайте відповідь на запитання, вибравши відповідь та вкажіть її у відповідній колонці.

Запитання

Відповідь

1.

Що таке «здоров'я» (визначення)?

_______________________________________________________________

2.

Яке значення має вплив стану здоров'я на процес навчання?

а) Першочергове значення

б) Другорядне значення

в) Взагалі немає значення

г) Важко відповісти

д) Власний варіант відповіді.

3.

Оцініть стан власного здоров'я:

а) Відмінний

б) Добрий

в) Задовільний

г) Незадовільний

д) Важко відповісти

е) Власний варіант відповіді.

4.

Чи знаєте Ви про проблему погіршення здоров'я учнів в школах?

а) Так

б) Ні

в) Власний варіант відповіді.

5.

Які на Вашу думку причини погіршення стану здоров'я учнів?

а) Велике навчальне навантаження

б) Відсутність місць та часу проведення дозвілля

в) Погані умови навчання

г) Постійне емоційне навантаження

д) Шкідливі звички

е) Неправильний спосіб життя

ж) Стан навколишнього середовища

з) Власний варіант відповіді.

6.

Як часто у школі проводяться заходи на тему здоров'я та здорового способу життя?

а) Дуже часто

б) Час від часу

в) Дуже рідко

г) Не проводяться

д) Власний варіант відповіді.

7.

Хто такий «соціальний педагог»?

а) Спеціаліст, який працює у сфері соціальної, освітньої та виховної роботи

б) Працівник школи, який працює з дітьми у вирішенні їх проблем

в) Педагог, який здійснює освітньо-виховну діяльність в школі

г) Важко відповісти

д) Власний варіант відповіді.

8.

Чи проводить соціальний педагог школи заходи на теми здоров'я та здорового способу життя?

а) Так

б) Ні

в) Власний варіант відповіді

9.

Як впливає на Вас проведення різноманітних заходів на теми здоров'я?

а) Позитивно

б) Негативно

в) Не впливає

г) Власний варіант відповіді.

10.

Як ви оцінюєте роботу соціального педагога у напрямку здоров'язбереження?

а) Відмінно

б) Добре

в) Задовільно

г) Незадовільно

д) Важко відповісти

е) Власний варіант відповіді.

Додаткові відомості:

Клас:

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Вік:

15 років

16 років

17 років

18 років

Стать:

Чоловіча

Жіноча

Додаток Г

Тренінг «Цінність життя. Цінності у житті»

Останнім часом з'являється дуже багато різноманітних просвітницьких і профілактичних тренінгів з питань здорового способу життя серед дітей та підлітків. Тим не менш, питання щодо репродуктивного здоров'я підростаючого покоління залишаються практично невисвітленими. Запропонований тренінг орієнтований на формування комплексу життєвих навичок та умінь щодо збереження репродуктивного здоров'я.

Основна мета тренінгу є розвиток пізнавального інтересу підлітків до унікальності людини як живої істоти, до унікальності ресурсів організму людини, можливостей власного організму; визначення цінностей сучасних молодих людей, створення умов для усвідомлення ними цінності життя, важливості репродуктивного потенціалу; формування позитивної самооцінки на основі знань про особливості психосексуального розвитку; формування відповідальності за власне існування.

Структура заняття

Види роботи

Орієнтовна тривалість

Ресурсне забезпечення

1

Привітання. Знайомство.

Вправа «Мій портрет»

10 хв.

Аркуш А-4, маркери, фломастери

2

Прийняття правил роботи групи Вправа «Давайте дружити»

15 хв.

Плакат «Правила нашої групи»

3

Вступ. Очікування

5 хв.

Плакат «Наші очікування»

4

Вправа «Людина це…»

20 хв.

Аркуш А-1, А-3, маркери, фломастери

5

Інформаційне повідомлення «Феномен людини»

10 хв.

6

Групове обговорення «Що є цінного в житті молодої людини»

15 хв.

Аркуш А-1, А-3, маркери,

7

Вправа «Мої цінності»

10 хв.

Аркуш А-1, А-3, маркери,

8

Підсумки

5 хв.

План-конспект проведення заняття

1. Привітання. Знайомство. Вправа «Мій портрет» (10 хв.)

Мета: Познайомити учасників, створити в групі доброзичливу атмосферу.

Педагог-тренер роздає кожному учаснику аркуш А-4 і пропонує створити свій портрет у вигляді зірки, на променях якої коротко написати:

- ім'я, яке подобається, коли вас ним називають;

- кредо або вислів, який вам подобається;

- образ або графічний символ, з яким ви себе асоціюєте.

На виконання завдання дається 5 хв. Далі педагог-тренер пропонує кожному коротко презентувати свій портрет. Після цього учасники прикріплюють їх на плакат «Наша група».

2. Прийняття правил роботи групи.

Вправа «Давайте дружити» (15 хв.)

Педагог-тренер об'єднує учасників у п'ять підгруп і пропонує скласти невеликий список побажань до групи, які б відповідали на запитання:

- Якими мають бути учасники групи, як поводитись, що робити для того, щоб можна було створити атмосферу дружби?

На виконання 5 хв.

Далі кожна підгрупа виносить на загальне обговорення і приймаються загальні правила.

3. Очікування.

Педагог-тренер зазначає, що сьогодні на занятті буде йти розмова про людину, про те, що вона собою являє, у чому полягає феномен її природи, чому існує таке поняття, як «феномен людини».

Далі пропонує визначити, що кожен із учасників очікує від заняття, і записати свої очікування на стікерах. Після цього учасники зачитують свої очікування і прикріплюють їх на плакат «Наші очікування».

4. Вправа «Людина - це… » (20 хв.)

Мета: надати учасникам можливість замислитися над особливостями і унікальністю сутності «Людини».

Хід вправи

Педагог-тренер запитує в учасників , як вони розуміють значення слова «феномен»?

Після короткого обговорення педагог-тренер дає визначення цього поняття. Феномен (грецьке сл. - являється ) - незвичайне явище, рідкісний факт, який важко збагнути.

Далі педагог-тренер об'єднує учасників у чотири підгрупи і пропонує створити інформаційний плакат «Людина це - …»

На виконання дається 10 хв.

На наступному етапі підгрупи презентують свої напрацювання.

Запитання для обговорення:

- Чи легко було виконувати це завдання? Чому?

- Як ви гадаєте для чого вчені і спеціалісти різних галузей, психологи, соціологи, медики та ін. вивчають особливості людської натури?

5. Інформаційне повідомлення «Феномен людини» 10 хв.

Філософська думка завжди проявляла особливий інтерес до вивчення проблеми людини і людського. Яка своєрідність людської істоти? Як в ній пов'язані природне і соціальне, індивідуальне і родове? На що націлені думки і дії людини? Чого вона бажає, у що вірить, на що сподівається? До усвідомлення цих та інших питань людського буття незмінно звертається кожне покоління людей, прагнучи виробити нові шляхи, цілісний підхід до осягнення людини. Відомий західний мислитель ХХ ст. Е.Кассірер писав про три розуміння людини, які не стикуються між собою: релігійне, філософське і наукове. В релігії людина представлена як деяка недосконала подоба Бога, яка усвідомлює і переживає свою недосконалість, і тому здатна пробачити недоліки та гріхи інших людей. Вихідним пунктом філософського осягнення людини стає пізнаюче “Я”, яке завдяки власній автономії, свободі та розумності, оволодіває світом в свідомості і практиці. Наука характеризує людину як вершину еволюції живих істот. Філософія відмічає серйозні вади, притаманні науково-природничому розумінню людини:

а) як біологічна істота вона значно слабша у порівнянні з багатьма тваринами і, разом з тим, стала сильнішою за них;

б) немає природжених інстинктів, які забезпечують виживання, однак володіє здатністю гнучкої адаптації;

в) не народжується завершеною людською істотою, а змушена ставати нею в процесі культурного розвитку.

Філософія вбачає в ній духовну, розумну, діяльну істоту. Людині притаманні релігійна віра, ціннісні орієнтації, пам'ять про минуле і надія на майбутнє, почуття гумору, переживання своєї смертності. Завдяки розуму вона здатна контролювати свої інстинкти і потяги. Створюючи науку і техніку людина не тільки осягає закони дійсності, але й перетворює її. Багатоманітність, різнорідність, суперечливість людського одночасно стимулює і утруднює усвідомлення його цілісної визначеності.

Кожна людина періодично стикається з необхідністю вирішувати життєво важливі для себе завдання.

Поняття “феномена людини” звичайно фіксує зовнішню відмінність людини як живої істоти від решти живого, від інших живих істот. Природа людини дуже суперечлива. Людина -- цілісна істота, і тому підкоряється природнім закономірностям. Своєрідність тілесної організації обумовлює її інстинкти, потяги, пристрасті. Разом з тим, людині притаманні моральність і свідомість. Вона здатна розрізнювати прояви добра і зла, прекрасного і потворного, що і визначає скерованість вільного вибору її дій. Людина може пізнавати і розуміти оточуючу дійсність, себе, інших людей. Поняття “сутності людини” характеризує її глибинні, специфічні, суто людські якості, які зовні проявляються в її природі.

Однозначної відповіді на питання про походження людини (антропогенез) немає. Тому існують різні варіанти його розгляду.

Людина виникає, коли стає творцем символів, створюючи свій символічний світ: світ міфів, мови, мистецтва, науки. Вона живе і розвивається не просто у фізичному, природному середовищі, а перш за все у світі цих символічних феноменів, які належать до сфери культури.

Концепції, які аналізують положення людини у світі, розрізняються розумінням вищого пріоритету світу (Бог, природа, суспільство тощо). Положення людини характеризується специфікою її взаємовідношення з таким пріоритетом.

Космоцентризм абсолютизує значущість Космосу, природи. Антична натурфілософія всю увагу приділяла Космосу -- світовому ладу, характеризуючи його як живе, тілесне, матеріальне ціле. Людина -- це мікрокосм, частина макрокосмосу, яка має певні особливості. Пізніше, в епоху Відродження, на перший план виходить пантеїстичний природоцентризм, який оцінював людину як своєрідну піщинку Всесвіту.

Характер вибору, дій, відповідальності особи багато в чому залежить від стану її внутрішнього, духовного світу, від її ціннісних орієнтацій. Ціннісні орієнтації - це світоглядні, моральні, політичні переконання, принципи поведінки, глибокі і постійні прихильності людини. Сукупність склавшихся, сталих ціннісних орієнтацій утворює своєрідний стрижень свідомості, який забезпечує стійкість особи, наслідування певного типу поведінки і діяльності. Саме тому ціннісні орієнтації є дуже важливими регуляторами поведінки індивідів. І тому в будь-якому суспільстві різними шляхами здійснюється цілеспрямований вплив на ціннісні орієнтації особи. Криза особи в сучасному світі тісно пов'язана з необхідністю перегляду старих і наробки нових ціннісних орієнтацій. Людина повинна зберегти свою самобутність, індивідуальність і разом з тим змінювати свій внутрішній світ, постійно нарощувати особистісний потенціал.

6. Групове обговорення «Що є цінного в житті людини» Педагог-тренер записує на плакаті «Цінності життя людини» усі висловлювання учасників щодо їхнього розуміння життєвих цінностей. Всі названі цінності обговорюються. Особливо звернути увагу на цінність особистого здоров'я.

- Чому здоров'я є індивідуальною життєвою цінністю кожної людини, але разом з цим і суспільною цінністю?

7. Вправа «Мої цінності» ( 10 хв.)

Мета: підвести учасників до усвідомлення особистих життєвих цінностей. Формувати відповідальне ставлення до власного здоров'я та життя.

Хід вправи:

Педагог-тренер роздає кожному учаснику аркуш А-4 і запитує:

- Як ви гадаєте, де або в чому зберігають цінності (сейф, скриня тощо) і пропонує кожному намалювати цей предмет на аркуші. Далі треба на малюнку записати або зобразити в малюнках перелік власних, важливих цінностей.

Запитання для обговорення:

- Про що видумали коли виконували це завдання?

- Подивіться на зображення своїх цінностей. Чи можете ви сказати, які для вас більш важливі, а які менш? Чому? Що це за цінності?

- Чому здоров'я є цінністю?

Висновок:

Цінності формуються протягом усього нашого життя - це своєрідний фундамент, на якому ми стоїмо і живемо. Вони відіграють визначальну роль смислів і символів, становлять основу індивідуальних і колективних суджень і вчинків. Вони є сенсом життя. Саме тому одна з найважливіших цінностей - це здоров'я.

8. Підсумки (5 хв)

Педагог-тренер пропонує кожному учаснику відповісти на запитання:

- Що найбільше мені сподобалось на занятті?

Відповіді записати на маленьких аркушах. Далі всі учасники по колу озвучують свої записи і прикріплюють їх на плакат із зображенням сонця.

На завершення всі стають у коло і висловлюють один одному свої побажання.

Висновок:

Хочеться зазначити, що проведення тренінгів сприяє формуванню навичок здорового способу життя підлітків у період становлення їх репродуктивної поведінки з метою покращення їх репродуктивного здоров'я через підвищення загальних адаптаційних можливостей та оптимізації життєдіяльності.

Безперечно, проблеми збереження репродуктивного здоров'я далеко виходять за межі сфери освіти та охорони здоров'я. На нашу думку, тільки системний підхід може дати цілісне уявлення про загальні проблеми репродуктивного потенціалу у сфері збереження здоров'я нації, забезпечити взаємодію між окремими ланками і фахівцями та надати нові можливості щодо реалізації профілактичних заходів та корекції порушень репродуктивного здоров'я.

Актуальним та доцільним, на нашу думку, є подальше втілення у практику тренінгових занять з профілактики та корекції виявлених порушень репродуктивної поведінки молоді, що допоможе їм зберегти власне здоров'я, реалізувати свій репродуктивний потенціал та стати повноцінним членом суспільства.

Додаток Ґ

Тренінг «Моє сталення до тютюнопаління»

I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОМЕНТИ

Тренінг потребує певної організації. Якщо ви проводите його в класі, доведеться переставити парти, звільнивши місце у центрі кімнати.

- Стільці розставляють колом..

- Ліквідуйте «барикади» і «гальорку».

- У кімнаті має бути класна дошка звичайна або спеціальна -- фліп-чарт.

- Підготуйте крейду, скотч, фломастери, клейкі і неклейкі папірці розміром 5 х 5 см, безпечні шпильки, скріпки, кнопки, серветки (на випадок, якщо у когось здадуть нерви) і роздаткові матеріали.

- Вам знадобляться аркуші паперу формату А2 або А3, на яких ви записуватимете правила групи, очікування учасників та виконуватимете групові завдання.

- Також підготуйте достатню кількість аркушів формату А4 або попросіть учасників принести з собою зошити чи блокноти для записів.

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТРЕНІНГУ: (2-3хв.)

Мета: формувати навички критичного мислення, вміння відстоювати свою позицію, аргументувати її, формувати негативне ставлення до тютюнопаління.

Завдання:

- проінформувати і закріпити знання про шкідливий вплив тютюнопаління;

- навчити відстоювати свою точку зору, аргументувати її;

- навчити діяти в нових непередбачених ситуаціях;

- навчити бачити суть проблеми, пов'язаної з негативною дією тютюнопаління на організм людини.

Обладнання: крейда, скотч, фломастери, клейкі і неклейкі папірці розміром 5х5 см, безпечні шпильки, скріпки, кнопки, шкала «Ставлення до тютюнопаління», листи А-4 (в кількості учасників тренінгу).

III. ОБ'ЄДНАННЯ В ГРУПИ (2-3 хв.)

Як об'єднуватися в групи? Об'єднання у групи -- один із звичних ритуалів тренінгу. Розрахуйте учасників на котиків, собачок, мишок і голубів. Потім запропонуйте заплющити очі і лише за допомогою характерних звуків об'єднатися в групи. Ця вправа не лише допомагає сформувати групи, а й чудово знімає м'язове і психологічне напруження дітей.

IV. ДОМОВЛЕНІСТЬ ПРО ПРАВИЛА (2-3 хв.)

Для результативного і ефективного тренінгу важливо досягнути двох, на перший погляд несумісних, цілей. З одного боку, треба створити атмосферу відкритості, розкутості й дружнього співробітництва, а з іншого -- забезпечити демократичну дисципліну, тобто свідоме виконання певних правил, зрозумілих і добровільно прийнятих кожним чи принаймні більшістю учасників. Тому на початку тренінгу необхідно встановити правила поведінки. Ви можете запропонувати учасникам розробити правила, зосередивши їхню увагу на наведених нижче аспектах.

- Не перебивати -- уважно слухати одне одного і поважати різні думки.

- Поважати особисте життя -- кожен має право не відповідати на запитання, яке стосується його особистого життя.

- Бути доброзичливими -- ставитися одне до одного доброзичливо і поважати почуття інших.

- Зберігати конфіденційність -- не обговорювати поза межами групи ті моменти особистого життя, які стали відомими на тренінгу.

- Бути толерантними -- не можна змушувати людину замовкнути лише тому, що її погляди не збігаються з поглядами інших.

- Право на анонімність -- кожен має право ставити запитання анонімно.

V. ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ (ПРОСВІТНИЦЬКИЙ)

VI. ОЧІКУВАННЯ УЧАСНИКІВ (2-3 хв.)

Після оголошення мети тренінгу зверніться до учасників з проханням письмово висловити свої очікування. Це можуть бути різні побажання, наприклад, добре провести час, щось дізнатися, чогось навчитися, знайти нових друзів, отримати позитивні емоції тощо.

Мета: визначити очікування і отримати зворотний зв'язок.

Слухачі отримують стікери. Вони записують на них те, що очікують від цього тренінгу, і прикріплюють до намальованого на аркуші паперу сонця. Наприкінці тренінгу очікування, які справдилися, залишають на сонці, а ті, що не справдилися, на хваринку.

Можна поділити очікування учасників на кілька тематичних груп і прикріпити папірці у вигляді променів навколо усміхненого сонячного диска.

Що ви очікуєте від цього тренінгу (Висловіть свої очікування письмово)

Наприклад, Цей тренінг навчить мене… (аналізувати, робити висновки, визначати ставлення до свого здоров'я)

VII. ЗНАЙОМСТВО (5-7 хв.)

Це одна з ключових вправ. її проводять не лише з незнайомою групою, а й з тими, хто давно знає одне одного. Ми радимо проводити знайомство на початку кожного тренінгу.

Учасники записують своє ім'я у стовпчик і навпроти кожної літери пишуть слово, яке починається з неї і характеризує цю людину. Наприклад, ВІКТОР -- Вольовий, Ініціативний, Красномовний, Терплячий, Оригінальний, Рішучий. Потім по черзі зачитують написане. Пам'ятайте, що під час виконання цієї вправи критика недоречна. Навіть якщо не надто старанний учень назвав себе працьовитим, це свідчить про те, що він хотів би стати таким. Тому не критикуйте його і не дозволяйте сміятися іншим, а, навпаки, підтримайте це бажання.

VIII. ІНТЕРАКТИВНІ ТРЕНІНГОВІ ВПРАВИ

Тест «Що я знаю про тютюнопаління» (15 хв.)

Тема сьогоднішнього заняття зрозуміла, тому давайте спробуємо з'ясувати, що ж вам відомо про цю звичку. Постарайтеся щиро відповідати на питання анкети, а потім ми обговоримо на скільки ви ознайомлені з даним питанням.

Питання анкети «Що я знаю про тютюнопаління»

Необхідно на наведені нижче питання відповісти: «правильно» або «неправильно».

1. Одна з головних причин паління - прагнення бути таким, як усі.

2. Люди, що не курять ,змушені страждати на захворювання дихальної системи внаслідок пасивного куріння .

3. Паління допомагає розслабитися , коли людина нервує.

4. У легенях людини, що викурює щодня протягом року пачку цигарок, осідає один літр тютюнової смоли.

5. Фізичні вправи нейтралізують шкоду, викликану палінням.

6. Однієї пачки цигарок достатньо, щоб участився пульс, підвищився кров'яний тиск, порушилося нормальне кровопостачання і циркуляція повітря в легенях.

7. Більшість курців одержують від паління задоволення і не збираються кидати палити.

8. Тютюнопаління є однією з основних причин захворювань серця.

9. Більшість підлітків можуть самостійно кинути палити в будь-який час.

10. Hемає нічого страшного, якщо підлітки «бавляться» цигарками, вони легко можуть зупинитися до того, як паління стане звичкою.

Обговорення: відзначити на дошці кількість правильних і неправильних відповідей, вислухати точку зору кожного учасника з проханням довести свою власну позицію.

Вправа «Модель здоров'я». (5-7 хв.)

Всім групам пропонується образно зобразити модель здоров'я, в яку можуть входити всі складові (фізична, психічна, соціальна, духовна, особистісна складова здоров'я). 10 хв.

Групи презентують модель.

Групи обмінюються своїми моделями. Далі, група, якій дісталася чужа модель, руйнує її, тобто імпровізує чинники, що руйнують здоров'я (розривають аркуш, який готувала інша група).

Після цього розірваний аркуш повертається авторам, вони намагаються відновити зруйноване здоров'я.

- Спробуйте відновити своє здоров'я.

- Що ви відчували, коли руйнувалось ваше здоров'я?

- Що ви відчували, коли руйнувалось здоров'я інших?

- Чи легко відновити зруйноване здоров'я?

Вправа «Чому люди палять?»

Необхідно з'ясувати фактори, що впливають на бажання почати палити і наслідки паління. Об'єднуємо учасників у 2-3 групи. Наприклад, за кружечками різного кольору. Робота в групах (10 хв.) На аркушах паперу написати відповіді на питання, чому люди починають палити і чому продовжують це робити. Кожна група презентує свою роботу.

Висновок: усі причини, що змушують людину палити і сприяють продовженню процесу тютюнопаління, можна об'єднати в кілька груп:

- соціальні;

- фізіологічні;

- психологічні;

- виховні;

- пізнавальні.

Обговорення: чи може людина обійтися без паління, яким способами можна вийти з ситуації, яка склалася, не починаючи палити?

IX. ЗАВЕРШЕННЯ ТРЕНІНГУ (5-10 хв.)

Підсумок Повернемось до початку заняття … Чи виправдалися наші сподівання щодо сьогоднішнього заняття?

Як отримати і використовувати зворотний зв'язок

У цьому проекті ви матимете змогу отримати зворотний зв'язок як безпосередньо від учасників тренінгу, так і за допомогою спеціальних процедур оцінювання.

- Завершуючи кожен окремий тренінг, запропонуйте учасникам продовжити фразу: «На цьому тренінгу я...» (усвідомила, що..., дізнався про те...).

- Попросіть їх проаналізувати власні очікування і по черзі висловитися, справдилися вони (повною мірою, частково), не справдилися чи виявилися недоречними, і відобразити стікерами на «сонці» чи «хмаринці».

Навчились? Чи позбавилися своїх побоювань?

Виразіть своє відношення до сьогоднішнього заняття (різнокольоровий килимок: красний колір, жовтий, фіолетовий)

Додаток Д

Виховний захід «Подбай про своє здоров'я»

Мета: спонукати учнів до аналізу способу життя свого та своєї родини, викликати бажання вести здоровий спосіб життя.

Вступ

Сьогоднішня виховна година - має бути вільне спілкування. Нікого з вас до неї не готували заздалегідь. Кожен може висловити свою думку, поставити запитання, дати пораду, поділитися досвідом.

Щоб розкрити цю тему розмова піде про те, як ви розумієте це, чи переконанні у доцільності, більше того - у необхідності вести здоровий спосіб життя.

Щоб не відхилятися від головної думки розмови, пропонуємо основні питання, на які ви повинні давати відповіді. У процесі розмови ви можете поставити запитання, які виникатимуть у вас.

Основні питання за писані на дошці зліва. Справа, на закритій частині дошки, записані відповіді. Але відкриємо ми їх тоді, коли ви дасте свої відповіді, висловите своє бачення. Відкривши, проаналізуємо, чого ви не врахували, на що не звернули уваги або чим можна доповнити те, що записано.

Питання (Відповіді)

1. Що є найбільшою цінністю у житті людини? Здоров'я.

2. Що таке здоров'я? Стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад.

3. Від чого залежить наше здоров'я? Від спадковості - 20%. Від медицини - 10%. Від екології - 20%. Від способу життя - 50%.

4. Чи звернули ви увагу від чого найбільше залежить здоров'я? Чи погоджуєтеся ви з цим?

5. Що таке спосіб життя? Співвідношення праці і відпочинку, харчування, сон, характер спілкування з людьми.

6. Який спосіб життя ви вважаєте здоровим? Який зберігає і зміцнює здоров'я (фізичне і моральне).

7. Назвіть основні складові здорового способу життя. Фізична і розумова праця, здорове харчування, дотримання гігієни та режиму фізкультури, загартування.

8. В якому розумінні можна стверджувати що "праця створила людину"? Працюючи. Людина не лише створює необхідні для забезпечення життя матеріальні засоби, а й сама розвивається, духовно зростає, удосконалюється.

9. Яка праця на вашу думку важливіша фізична чи розумова? Як без однієї так і без другої немислиме людське життя.

10. Для чого потрібно дотримуватися гігієни та режиму? Для профілактики захворювань, для забезпечення нормальної роботи всіх ланок нашого організму.

11. Яке харчування ви вважаєте повноцінним?

а) 2-3 рази в день вживати гарячу першу страву;

б) щоденно їсти фрукти та овочі;

в) не переїдатися.

12. 12. Як підтримувати свою фізичну форму? Виконувати ранкові зарядки, відвідувати уроки фізкультури, щоденно активно рухатися, проводити вихідні на свіжому повітрі (спортивні ігри, туристичні походи тощо).


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.