Розробка інформаційної системи "Адміністратор готелю"

Проблеми розробки сучасних баз даних. Моделювання предметної області "Адміністратор готелю". Застосування СУБД Microsoft ACCESS для реалізації системної архітектури бази даних. Результати тестування та рекомендації щодо удосконалення розробленої системи.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.04.2014
Размер файла 22,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. О.Г. ІВЧЕНКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту з дисципліни: «Організація баз даних»

Розробив:

студент гр. КМ 08 - 2/9 (Садовий О.О.)

Керівник: викладач (Дмитренко В.А.)

ЗАПОРІЖЖЯ

2011 р.

РЕФЕРАТ

Об'єкт дослідження - Інформаційна система «Адміністратор готелю».

Мета роботи - створити базу даних у системі управлення базами даних Microsoft Access 2003.

Метод досліджень - аналітичний.

Для створення бази даних використовувалось середовище Microsoft Access 2003.

У системі управління базами даних Access присутні всі необхідні засоби для сортування і обробки даних, а також для керування даними з великим обсягом інформації. Дивлячись на те, що база даних включає в себе окремі таблиці, між якими встановлюються зв'язки, забезпечується конфіденційність та безпека інформації, а також зручність пошуку необхідної інформації з масиву даних.

Microsoft Access надає максимальну свободу в заданні типу даних (текст, числові дані, грошові значення, малюнки, звук, документи, електронні таблиці). Можна задати також формати збереження (довжина рядка, точність подання чисел і дати/часу) і подання цих даних у разі виведення на екран або друк. Для впевненості, що в базі даних зберігаються лише коректні значення, можна задати умови на значення різноманітного ступеня складності.

База даних «Адміністратор готелю» може використовуватись для контролю інформації про мешканців готелю, надає повну інформацію про місця в готелі та заявки на бронювання.

БАЗА ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ, МОДЕЛЬ ДАНИХ, MICROSOFT ACCESS

ЗМІСТ

Вступ

1. Основні проблеми розробки сучасних баз даних. Аналіз предметної області та постановка задачі курсового проекту

1.1 Актуальність проблем розробки баз даних, основні поняття та визначення

1.2 Аналіз наданої предметної області

1.3 Постановка задачі курсової роботи

2. Моделювання даних предметної області

2.1 Розробка концептуальної моделі даних

2.2 Перетворення концептуальної моделі в логічну модель даних

3. Програмна реалізація системи

3.1 Вибір СУБД та інструментальних програмних засобів для реалізації запропонованої системної архітектури

3.2 Розробка прикладного програмного забезпечення

4. Результати застосування розробленої програмної системи

4.1 Стислі відомості щодо розгортання системи

4.2 Результати тестування та рекомендації щодо удосконалення розробленої системи

Висновки

Перелік посилань

ВСТУП

В наш час високих технологій, практично кожна фірма має власну базу даних для автоматизації процесів обробки даних у заціквленій фірмі області. В курсовому проекті потрібно розробити програму «Адміністратор готелю» для роботи з особистими даними клієнтів готелю, автоматизації процесу реєстрації. База даних, наявна в установі, дозволяє зберігати накопичену інформацію про клієнтів, шукати, а також використовувати при оформленні різні статистичні дані, підготувати звіти.

База даних (БД) - це сукупність взаємопов'язаних і впорядкованих даних, яка забезпечує їх оптимальне використання в певній галузі людської діяльності.

Поступово з розвитком програмного забезпечення комп'ютера з'явилися ідеї створення управляючих систем, які дозволяли б накопичувати, зберігати і оновлювати взаємопов'язані дані з цілого комплексу розв'язуваних завдань. Ці ідеї знайшли своє втілення в системах управління базами даних (СУБД).

Використовувана в проекті програма «Microsoft ACCESS» - це функціонально повна реляційна СУБД. Система управління базами даних Microsoft ACCESS є одним з найпопулярніших програм в сімействі настільних СУБД. Всі версії ACCESS мають у своєму арсеналі засоби, значно спрощують введення і обробку даних, пошук даних та надання інформації у вигляді таблиць, форм і звітів. Вбудована функція SQL(Structured Query Language) дозволяє легко і швидко створювати запити. Саме завдяки цим перевагам наш вибір зупинився на цій базі даних.

1. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ СУЧАСНИХ БАЗ ДАНИХ. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

1.1 Актуальність проблем розробки баз даних, основні поняття та визначення.

база даних access

База даних(БД) - це сукупнiсть взаємопов'язаних даних, що збеpiгаються pазом, пpи чому:

- для даних допускається така мiнiмальна надлишковiсть, що допускає їх оптимальне викоpистання для кiлькох застосувань;

- забезпечується незалежнiсть даних вiд пpогpам;

- для пошуку, доповнення та модифiкацiї даних застосовуються спiльнi засоби.

В самій суті база даних - це набір записів та файлів, організованих особливим образом.

Один із типів баз даних - це документи, набрані за допомогою текстових редакторів та сгруповані по темах. Інший тип - файли електроних таблиць, об'єднані в групи по характеру використання.

Основними та невід'ємними властивостями баз даних є такі:

- для даних допускається така мінімальна надлишковість, яка сприяє їх оптимальному використанню в одному чи кількох застосуваннях;

- незалежність даних від програм;

- для пошуку та модифікації даних використовуються спільні механізми;

- як правило, у складі бази даних існують засоби для підтримки її цілісності та захисту від неавторизованого доступу;

Система управління базами даних -- спеціалізована програма (частіше комплекс програм), що призначена для організації і ведення бази даних.

Проектування бази даних -- це впорядкований процес створення такої моделі предметної області, яка зв'язує дані, що зберігаються в базі з об'єктами предметної області, що описуються цими даними.

Проектування баз даних, як правило, відіграє одну з ключових ролей у більшості проектів. Грамотно спроектована база дозволяє без особливих проблем вносити зміни, змінювати структуру системи.

Повний етап проектування бази даних складається з трьох частин:

1) концептуального (або інфологічного) проектування;

2) даталогічного проектування;

3) фізичного проектування.

Концептуальне проектування.

Це проектування cкладається з кількох етапів і починається з попередньої структуризації предметної області. Перш за все, необхідно виділити всі об'єкти, які будуть використовуватися в базі даних, вказати їх властивості (характеристики) та встановити зв'язки між ними. Цей етап називають концептуальним проектуванням бази даних.

Для опису предметної області використовують три основні конструктивні елементи сутність, атрибут і зв'язок.

Сутність - це узагальнене поняття для позначення безлічі однорідних об'єктів, інформацію про які необхідно збирати і зберігати в інформаційній системі. Сутність визначається своїм унікальним ім'ям і переліком атрибутів, що характеризують властивості сутності.

Атрибут - це пойменована характеристика суті, яка приймає значення з деякої множини допустимих значень. Атрибути моделюють властивості сутності.

Зв'язок - це графічно зображена асоціація, призначена для позначення виділеної відносини між двома або більше сутностями.

Даталогічне проектування.

На даному етапі об'єкти й зв'язки між ними перетворюють в логічну модель даних. Існує кілька логічних моделей даних. Серед них виділяють реляційну (від англ. Relation - відношення), ієрархічну і мережеву.

Фізичний етап.

Даний етап проектування полягає в реалізації створеного проекту на комп'ютері. Фізична модель бази даних визначає спосіб розміщення даних (файлів) на пристроях зовнішньої пам'яті ЕОМ(Електронна обчислювальна машина), а також способи і засоби організації ефективного доступу до них. У цілому файлова структура та система управління є прерогативою операційної системи, тому по відношенню до баз даних, орієнтованих на роботу з елементами даних і високу інтенсивність обміну, ефективність введення/виводу, вона буде не оптимальна. Операційна система з завданнями баз даних справляється погано.

Стадія фізичного проектування БД включає:

- вибір способу організації БД;

- розробку специфікації внутрішньої схеми БД засобами моделі даних;

- опис відображення концептуальної схеми БД у внутрішній структурі управління файлами.

На відміну від ранніх СУБД багато сучасних системи, у тому числі і Access не надають розробнику будь-якого вибору на стадії фізичного проектування. На цій стадії можна говорити не про варіанти фізичного проектування, а про варіанти реалізації. Тобто, після створення даталогічної моделі фізичне проектування включає:

- вибір СУБД;

- оновлення структури таблиць;

- призначення типів полів для розподілу атрибутів сутностей;

- можливе створення таких додаткових об'єктів як індекси, тригери (обробники подій) і процедури, що зберігаються, що полегшують пошук в таблицях і обробку даних контролю цілісності.

Система управління базами даних надає повний контроль над процесом визначення даних, їх обробкою та використанням. СУБД також істотно полегшує обробку великих об'ємів інформації, які зберігаються в багаточисленних таблицях.

Різноманітні засоби системи управління базами даних забезпечують виконання трьох основних функцій: визначення даних, обробка даних та оперування даними.

Дані - це набір різнорідної неорганізованої інформації. Для того щоб дані стали корисними, потрібний засіб управління ними - система управління базою даних. Тому потрібно упорядкувати усі розкидані рахунки з тим, щоб можна було легко знайти те, що потрібно в даний момент. Організований набір даних і є базою даних.

Основним застосуванням БД може стати швидке отримання актуальних аналітичних звітів по ринку облігацій через побудову унікальних (тобто для кожного користувача своїх) багатопараметричних запитів до всієї доступної інформації. Робити такі запити на регулярній основі, можна тільки володіючи базою даних з комплексною і оновлюваною інформацією. Швидкість і надійність побудови забезпечується наявністю БД на локальному сервері користувача.

Таблиці -- це основні й найнеобхідніші об'єкти будь-якої БД. Саме в таблицях зберігаються всі дані. Реляційна БД може містити цілий набір взаємозв'язаних таблиць.

Запити -- це спеціалізовані структури, що створюються для здійснення обробки бази даних. За допомогою запитів можна упорядкувати дані, виконати їх фільтрацію, об'єднання, відбір або навіть зміну.

Форми -- це об'єкти, що дозволяють вводити в базу нові дані або переглядати вже існуючі у зручній для користувача формі (вигляді, поданні).

Звіти -- ці об'єкти говорять самі за себе. Вони видають дані на принтер або інший пристрій виводу (це може бути і монітор), у зручному та наочному вигляді. Наприклад, у вигляді бланку або рахунку.

Макроси -- це набір макрокоманд. Коли виникає необхідність частого виконання одних і тих же операцій з БД, є можливість згрупувати набір команд в один макрос. Після чого ініціалізацію його виконання закріплюють за певною комбінацією клавіш клавіатури. Простими словами, натискання цієї комбінації при роботі з базою призводить до виконання всієї послідовності дій, що записані у макрос.

Модулі -- це програми, що створені засобами мови Visual Basic. Вони дозволяють доповнити стандартні засоби Access, якщо наявних вже не вистачає для задоволення всіх вимог до роботи СУБД. Програміст може розширити можливості системи, дописавши необхідні модулі та додавши їх у БД

Проста база даних може складатися всього з однієї таблиці. Більшість баз даних включають декілька таблиць. Наприклад, в одній таблиці можуть зберігатися відомості про продукти, у другій -- відомості про замовлення, а в третьому -- відомості про клієнтів.

Запити створюються користувачем для вибірки потрібних даних з одної або декількох пов'язаних таблиць. Запит може формуватися за допомогою запитів за зразком QBE (англ. Query by Example, запит за зразком) або за допомогою мови структурованих запитів Structured Query Language.

З допомогою запиту можна також оновити, видалити, додати дані в таблиці або створити нові таблиці на основі вже існуючих.

QBE - засіб для пошуку необхідної інформації в базі даних. Він формується не на спеціальній мові, а шляхом заповнення бланка запиту у вікні Конструктора запитів.

SQL (Structured Query Language - «мова структурованих запитів») -- універсальна комп'ютерна мова, яка використовується для створення, модифікації і управління даними в реляційних базах даних.

SQL запити складаються (програмістами) з послідовності SQL-інструкцій. Ці інструкції задають, що треба зробити з вхідним набором даних для генерації вихідного набору. Всі запити Access будує на основі SQL-запитів. Щоб побачити їх, необхідно в активному вікні проектування запиту виконати команду Вид / SQL.

Існує кілька типів запитів: на вибірку, на оновлення, на додавання, на видалення, перехресний запит, створення таблиць. Найбільш поширеним є запит на вибірку. Запити на вибірку використовуються для відбору потрібної користувачу інформації, що міститься в таблицях. Вони створюються тільки для пов'язаних таблиць.

Форми призначені для введення, перегляду та коректування взаємозв'язаних даних бази на екрані в зручному вигляді, який може відповідати звичному для користувача документу. Форми також можуть використовуватися для створення панелей управління в додатку користувача.

Зовнішній вигляд форми вибирається в залежності від того, з якою метою вона створюється. Форми Access дозволяють виконувати завдання, які не можна виконати в режимі таблиці. Форми дозволяють обчислювати значення і виводити на екран результат. Джерелом даних для форми є записи таблиці або запиту.

Відкриття форм здійснюється натисканням відповідних кнопок на кнопковій формі, яка створюється за допомогою Диспетчеру кнопкових форм (меню Сервіс-->Службові програми-->Диспетчер кнопкових форм). При запуску БД кнопкова форма запускається автоматично.

1.2 Аналіз наданої предметної області

Інформаційна система «Адміністратор готелю» призначена для зберігання, обробки, внесення та пошуку інформації про готель. Головним користувачем бази даних є адміністратор. До його основних обов'язків належить забезпечення збереження інформації, корегування БД за потребами готелю, консультування клієнтів.

Клієнт або користувач - це особа, якій надається інформація що міститься у даній базі даних. Зокрема, користувач автоматизованої системи - це особа, яка бере участь у функціонуванні автоматизованої системи або використовує результати її функціонування.

З точки зору інформаційної безпеки, користувачем є тільки людина. Программа ж, що працює за її потребами, є вже суб'єктом. З її допомогою користувач взаємодіє з системою, можливо включенною в мережу, і отримує створюване нею робоче середовище.

Кінцевий користувач - людина, що використовує систему для вирішення поставлених перед нею завдань.

БД «Адміністратор готелю» перш за все використовується для контролю часто змінюваної інформації про управління готелем.

За допомогою даної БД здійснюється інформаційний контроль над проживаючими в готелі, надається інформація про вміст готелю, інформація про місця, а токож записи про заявки на бронування місць майбутніх мешканців готелю.

1.3 Постановка задачі курсового проекту

На основі аналізу предметної області в курсовому проекті необхідно розробити інформаційну систему «Адміністратор готелю», яка складається з чотирьох таблиць:

- «Готельні номери»;

- «Проживання»;

- «Заявки на бронування»;

- «Інформація про місця».

Таблиця «Готельні номери» повинна містити в собі такі поля:

- номер кімнати;

- кількість місць.

Таблиця «Проживання» повинна містити в собі такі поля:

- код запису про проживання;

- прізвище, ім'я та по-батькові;

- серія і номер паспорту;

- дата початку проживання;

- дата кінця проживання;

- номер кімнати;

- номер місця.

Таблиця «Заявки на бронування» повинна містити в собі такі поля:

- номер заявки;

- організація або особа, яка подала заявку;

- заявлений початок проживання;

- заявлений кінець проживання;

- кількість заявлених місць.

Таблиця «Інформація про місця» повинна містити в собі такі поля:

- номер кімнати;

- номер місця;

- стан (зайнято, вільно або заброньовано);

- номер заявки (якщо місце заброньовано).

Для відбору даних в цій базі даних необхідно створити запити з такими критеріями пошуку:

1) для кожного проживаючого в готелі, визначити прізвище, ім'я та по-батькові, серію та номер паспорту, номер кімнати та номер місця;

2) визначити всю інформацію про місця проживання, які заброньовані або зайняті та кількість в них місць;

3) для першої, другої та третьої кімнати вивести всю інформацію про заявки на бронування;

4) для кожної організації або особи, яка подала заявку на бронування, визначити кількість замовлених місць і кількість пропонованих днів проживання;

5) вивести інформацію по всім двомісним кімнатам, які повністю вільні;

6) для кожної кімнати готелю вивести прізвище, ім'я та по-батькові проживаючого на першому місці на вказану дату;

7) в перехресному запиті вивести кімнати, прізвище, ім'я та по-батькові проживаючих, і номери їх місць в період з 20.01.2011 по 15.02.2011;

8) якщо дата кінця проживання мешканців менша за поточну дату, позначити всі відповідні місця як «вільні»;

9) видалити всю інформацію з таблиці «Заявки на бронування».

Після розробки необхідних запитів, потрібно розробити три форми і три звіта.

Перша форма повинна виводити прізвище, ім'я, по-батькові, серію та номер паспорту, номер кімнати та номер місця мешканця або особи, яка мешкала раніше.

Друга форма повинна відкривати таблицю «Заявки на бронування».

Третя форма повинна відкривати таблицю «Інформація про місця».

Перший звіт повинен виводити інформацію про кожну організацію або особу, яка подала заявку на бронування, виводити кількість замовлених місць ікількість замовлених днів проживання.

Другий звіт повинен виводити інформацію про місця.

Третій звіт повинен виводити інформацію про готельні номери.

Також необхідно розробити головну кнопкову форму, яка буде викликати на виконання всі таблиці, звіти, запити і форми.

2. МОДЕЛЮВАННЯ ДАНИХ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

2.1 Розробка концептуальної моделі даних

Наступним кроком після аналізу предметної області є створення концептуальної моделі майбутньої бази даних. Це її графичне зображеня в термінах предметної області. Концептуальний рівень побудови архітектури інформаційної системи передбачає розробку її концептуальної моделі (або моделі предметної області). Компонентами моделі є об'єкти та їх взаємозв'язки. Модель забезпечує концептуальне представлення даних. Концептуальна модель служить засобом спілкування між різними користувачами і тому розробляється без урахування особливостей фізичного подання даних. Така модель визначає систему основних понять і правил їх комбінування, які не залежать від засобів розробки бути смислового структурою предметної області. Для представлення концептуальної моделі бази даних створюється діаграма «сутність-зв'язок». Основними конструктивними елементами є сутності, зв'язки між ними та їх властивості (атрибути). Концептуальна модель - складається з переліку взаємопов'язаних понять, які використовуються для опису предметної області, разом з властивостями і характеристиками, класифікацією цих понять, за типами, ситуаціями, ознаками в даній області і законів протікання процесів у ній. Інформацію про проект підсумовують з використанням інфологічної моделі даних "Сутність-Зв'язок" - entity-relationship(ER).

Мета інфологічного моделювання - забезпечення найбільш природних для людини способів збору й подання тієї інформації, що передбачається зберігати в створюваній базі даних. Основними конструктивними елементами інфологічних моделей є сутності, зв'язки між ними і їхньої властивості (атрибути).

Сутність - будь-який помітний об'єкт (об'єкт, що ми можемо відрізнити від іншого), інформацію про який необхідно зберігати в базі даних. Сутностями може бути будь-що. Необхідно розрізняти такі поняття, як тип сутності й екземпляр сутності. Поняття тип сутності ставиться до набору однорідних особистостей, предметів, подій або ідей, що виступають як ціле. Екземпляр сутності ставиться до конкретної речі в наборі. Наприклад, типом сутності може бути МІСТО, а екземпляром - Херсон, Київ і т.д.

Атрибут - поіменована характеристика сутності. Його найменування повинне бути унікальним для конкретного типу сутності, але може бути однаковим для різного типу сутностей. Атрибути використовуються для визначення того, яка інформація повинна бути зібрана про сутність. Абсолютне розходження між типами сутностей і атрибутами відсутній. Атрибут є таким тільки у зв'язку з типом сутності. В іншому контексті атрибут може виступати як самостійна сутність.

Ключ - мінімальний набір атрибутів, за значеннями яких можна однозначно знайти необхідний екземпляр сутності. Мінімальність означає, що виключення з набору будь-якого атрибута не дозволяє ідентифікувати сутність по тому що залишилися.

Зв'язок - асоціювання двох або більше сутностей. Якби призначенням бази даних було тільки зберігання окремих, не зв'язаних між собою даних, то її структура могла б бути дуже простою. Однак одне з основних вимог до організації бази даних - це забезпечення можливості відшукання одних сутностей за значеннями інших, для чого необхідно встановити між ними певні зв'язки. Тому що в реальних базах даних нерідко втримуються сотні або навіть тисяча сутностей, то теоретично між ними може бути встановлене більше мільйона зв'язків. Наявність такої безлічі зв'язків і визначає складність інфологічних моделей.

Існують три основні класи сутностей: стрижневий, асоціативний й характеристичний, а також підклас асоціативних сутностей - позначення.

Стрижнева сутність (стрижень) - це незалежна.

Асоціативна сутність (асоціація) - це зв'язок виду " багато-до-багатьох" між двома або більше сутностями або екземплярами сутності. Асоціації розглядаються як повноправні сутності:

- вони можуть брати участь в інших асоціаціях і позначеннях точно так само, як стрижневі сутності;

- можуть мати властивості, тобто мати не тільки набір ключових атрибутів, необхідних для вказівки зв'язків, але й будь-яке число інших атрибутів, що характеризують зв'язок.

Характеристична сутність (характеристика) - це зв'язок виду " багато -до-одного" або "один-до-одного" між двома сутностями. Єдина мета характеристики в рамках розглянутої предметної області складається в описі або уточненні деякої іншої сутності. Необхідність у них виникає у зв'язку з тим, що сутності реального миру мають іноді багатозначні властивості.

В даній діаграмі вказано чотири сутності: «Проживання», «Інформація про місця», «Готельні номери», «Заявки на бронювання».

В сутності «Проживання» ключовий атрибут - «Код запису про проживання», цей атрибут буде головним, і від нього залежатимуть такі атрибути як «Прізвище, ім'я, по-батькові», «Серія та номер паспорту», «Початок проживання», «Кінець проживання», «Номер кімнати» та «Номер місця».

В сутності «Інформаія про місця» ключових атрибутів два - «Номер місця» і «Номер кімнати», ці атрибути будуть головними, і від них залежатимуть такі атрибути як «Стан» і «Номер заявки».

В сутності «Готельні номери» ключовий атрибут - «Номер кімнати», він буде головним і від нього буде залежати атрибут «Кількість місць».

В сутності «Заявки на бронювання» ключовий атрибут - «Номер заявки», він буде головним і від нього будуть залежати такі атрибути як «Особа яка подала заявку», «Початок проживання», «Кінець проживання», «Кількість замовлених місць».

Зв'язок між сутностями «Проживання» і «Інформація про місця» буде по одному атрибуту, а саме «Номер кімнати», зв'язок буде виду один(Проживання)-до-багатьох(Інформація про місця). Зв'язок між сутностями «Інформація про місця» і «Готельні номери» буде також по атрибуту «Номер кімнати», зв'язок буде виду один(Готельні номери)-до-баготьох(Інформація про місця). Зв'язок між сутностями «Інформація про місця» і «Заявки на бронювання» буде виду один-до-одного по атрибуту «Номер заявки».

2.2 Перетворення концептуальної моделі в логічну модель даних

Розробка логічної моделі даних.

Логічні моделі використовуються розробниками баз даних для формального представлення інформаційних потреб виробництва, економіки, бізнесу тощо. Найрозповсюдженішою формою відображення цієї моделі слугують ER-діаграми (На використанні різновидностей ER-моделі ґрунтується більшість сучасних підходів до проектування реляційних баз даних. Модель була запропонована Пітером Ченом у 1976 році. Моделювання предметної області базується на використанні графічних діаграм, які включають невелике число різнорідних компонентів. У зв'язку з наочністю подання концептуальних схем баз даних ER-моделі набули значного поширення в системах CASE, які підтримують автоматизоване проектування реляційних баз даних.

Як правило, розробка логічної моделі являє собою ітераційний процес, що складається з фаз аналізу, проектування та оцінювання. При цьому на кожній ітерації додаються нові правила. Добрі засоби проектування баз даних мають бути гнучкими, а організація роботи з ними -- ефективною. ER-діаграми повинні доповнюватися детальнішою інформацією про бізнес, правила та обмеження посилання на цілісність, а також давати змогу керувати наочним поданням деталей моделі.

Під час створення логічної моделі потрібно насамперед провести важливу роботу з замовником. Найбільший обсяг робіт з базами даних пов'язаний із запитами. Тож потрібно якнайдокладніше дізнатися від замовника про можливі запити до бази даних. Досвід проектування свідчить про те, що замовники часто не уявляють, які можливості даватиме їм база даних, до вирішення яких нових задач вони зможуть долучитися. Через це під час проектування потрібно якнайраніше показати замовникам їхні можливі горизонти, щоб так само якнайраніше довелося б вносити зміни до логічної моделі.

Для відстежування процесу проектування логічної моделі використовуються звіти. Вони корисні також для узгодження вимог із замовниками. У звітах, як правило, перераховуються сутності, їх атрибути, правила та обмеження, що вміщують до бази даних. Добрі засоби підготовки звітів містять різні види інформації про логічну модель, сприяють гнучкому розміщенню та форматуванню, а також поданню звіту у файл або його експорту в інші додатки. При узгодженні вимог із замовниками варто результат оформляти окремим протоколом.

3. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ

3.1 Вибір СУБД та інструментальних програмних засобів для запропонованої системної архіиектури.

Щодо вибору системи управління бази даних, то це є складним багатопараметричним завданням і є одним з важливих етапів при розробкці баз даних.

Найбільш вимогливий підхід при виборі СУБД заснований на оцінці того, якою мірою існуючі системи задовольняють основним вимогам створюваного проекту інформаційної системи. Більш складним і дорогим варіантом є створення випробувального проекту на основі кількох СУБД і наступний вибір найбільш підходящого з кандидатів. Але й у цьому випадку необхідно обмежувати коло можливих систем, спираючись на якісь критерії відбору. Разом кажучи, перелік вимог до СУБД, що використовуються при аналізі тієї чи іншої інформаційної системи, може змінюватись в залежності від поставлених цілей. Проте можна виділити такі групи критеріїв:

- моделювання даних;

- особливості архітектури і функціональні можливості;

- контроль роботи системи;

- особливості розробки додатків;

- продуктивність;

- надійність;

- вимоги до робочої середовищі;

- змішані критерії.

Продуктивність СУБД оцінюється:

- часом виконання запитів;

- швидкістю пошуку інформації;

- часом виконання операцій імпортування бази даних з інших форматів;

- швидкістю створення індексів;

- максимальним числом парарельних звернень до даних у такому режимі як багатокористувацький;

- часом створення звіту.

На продуктивність СУБД впливають два фактори:

- СУБД, які стежать за дотриманням цілісності даних, несуть додаткове навантаження, яке не здійснюють інші програми;

- продуктивність власних прикладних програм сильно залежить від правильного проектування і побудови БД.

Найшвидші СУБД не володіють функціональними можливостями на рівні процесора СУБД.

Самою швидкою СУБД є FoxPro, однак вона не володіє засобами дотримання цілісності даних на відміну від більш повільної СУБД Access.

Характеристики СУБД FoxPro.

FoxPro є реляційною СУБД з вбудованою спеціалізованою мовою програмування. Вона дозволяє у діалоговому та пакетному (програмному) режимах створювати та обслуговувати бази даних.

Загальні характеристики FoxPro:

- максимальна кількість записів 1000000000;

- максимальне число символів у запису 4000;

- максимальна кількість полів у запису 128;

- максимальна кількість символів у полі 254.

СУБД FoxPro працює під управлінням операційної системи MS DOS 3.1 та старшими версіями. Вона потребує мінімум 375 кбайт вільної оперативної пам'яті. Більш якісна робота забезпечує при об'ємі вільної оперативної пам'яті 560 кбайт.

Звичайно всі файли СУБД FoxPro містяться в окремому підкаталозі кореневого каталогу. СУБД FoxPro містить близько 20 різних файлів, у повному об'ємі вони можуть використовуватися за наявності в комп'ютері жорсткого диску.

FoxPro допускає також роботу з одним накопичувачем на гнучких магнітних дисках місткістю 720 кбайт.

СУБД FoxPro може працювати у діалоговому та програмному режимах. В діалоговому режимі команди мови FoxPro вводяться з клавіатури та зразу ж виконуються. У програмному режимі розробляється програма в мовах програмування вищого рівня. Набір команд для діалогового режиму не повністю збігається з набором команд для програмного режиму. Наприклад, у програмному режимі можуть використовуватися команди умовного переходу, команди циклу та інші, які діалоговому режимі не використовуються.

З більшості існуючих СУБД (наприклад dBase, FoxPro, Paradox) для реалізації курсового проекту було обрано Microsoft Access.

Microsoft Access -- це функціонально повна реляційна СУБД. У ній передбачені всі необхідні засоби для визначення та обробки даних, а також для керування ними при роботі з великими обсягами інформації.

Визначення даних і їх збереження.
Під час роботи з документом або електронною таблицею звичайно цілком вільні у визначенні змісту документа або кожної комірки таблиці. На одній сторінці документа можна розмістити кілька абзаців тексту, таблицю, схему чи кілька стовпчиків даних, використовуючи при цьому різноманітні шрифти. У шапці стовпчика електронної таблиці можна як його заголовок ввести певний текст. Також можна в тому самому стовпчику задати різноманітні числові формати, що залежать від призначення рядків.
У текстовому редакторі така гнучкість потрібна для того, щоб помістити ту чи іншу інформацію в потрібне місце на сторінці, а в електронній таблиці мати можливість зберегти вихідні дані, робити необхідні обчислення та подавати результати в потрібному вигляді.

Ця гнучкість забезпечує успішний розв'язок невеликих, добре сформульованих задач. Але коли електронна таблиця містить кілька сотень рядків, а документи складаються з багатьох сторінок, то працювати з ними стає досить важко. З ростом обсягу даних можна виявити, що перевищені встановлені електронною таблицею або текстовим редактором обмеження на пам'ять або ж узагалі вичерпані можливості комп'ютерної системи. Якщо розробляється документ або електронна таблиця, які призначені для інших користувачів, то стає важко проконтролювати введення нових і використання вже наявних даних. Наприклад, коли в електронній таблиці в одній комірці має зберігатися дата, а в іншій -- грошове надходження, користувач зовсім випадково може їх переплутати.

Microsoft Access надає максимальну свободу в завданні типу даних (текст, числові дані, дати, час, грошові значення, малюнки, звук, документи, електронні таблиці). Можна задати також формати збереження (довжина рядка, точність подання чисел і дати/часу) і подання цих даних у разі виведення на екран або друк. Для впевненості, що в базі даних зберігаються лише коректні значення, можна задати умови на значення різноманітного ступеня складності.

Оскільки Microsoft Access є сучасним додатком Windows, можна використовувати всі можливості DDE (Dynamic Data Exhange, динамічний обмін даними) та OLE (Object Linking and Embedding, зв'язок та впровадження об'єктів). DDE дає змогу здійснювати обмін даними між Access і будь-яким іншим додатком Windows, який підтримує DDE. В Access можна за допомогою макросів або Access Basic здійснювати динамічний обмін даними з іншими додатками. OLE є витонченішим засобом Windows, що дає можливість встановлювати зв'язок з об'єктами іншого додатка чи впроваджувати якісь об'єкти в базу даних Access. Такими об'єктами можуть бути картинки, діаграми, електронні таблиці чи документи з інших додатків Windows, що підтримують OLE.

Microsoft Access може працювати з великим числом найрізноманітніших форматів даних, включаючи файлові структури інших СУБД. Можна здійснювати імпорт і експорт даних із файлів текстових редакторів або електронних таблиць. За допомогою Access можна безпосередньо обробляти файли Paradox, dBASE III, dBASE IV, FoxPro та ін. Можна також імпортувати дані з цих файлів у таблицю Ассеss. На додаток до цього Microsoft Access може працювати з найпопулярнішими базами даних, які підтримують стандарт ODBC (Open Database Connectivity -- Відкритий доступ до даних).

3.2 Розробка прикладного програмного забезпечення

Для того щоб запустити програму Microsoft Access 2003 необхідно виконати такі дії: Пуск -> програми -> Microsoft Office - >Microsoft Office Access.

Рисунок 3.1 - Запуск програми Microsoft Office Access

Після того як відкриється програма Microsoft Office Access 2003, щоб створити БД «Адміністратор готелю» необхідно виконати такі дії: Файл Створити на закладці «Створення» вибрати «Нова база даних» ОК вибрати потрібну папку і надати файлу назву Створити активізувати закладку Таблиці Створити в режимі конструктора.

Рисунок 3.2 - Створення бази даних

Рисунок 3.3 - Створення нової бази даних

Рисунок 3.4- Збереження нової бази даних

Рисунок 3.5- Створення таблиці в режимі конструктора

Далі необхідно ввести потрібні поля і тип даних в таблицю і зберегти її, задавши ім'я створюваної таблиці. Для таблиці «Готельні номери» в пункті «Имя поля» потрібно вписати необхідні поля і задати необхідні типи даних в пункті «Тип даних». Необхідно створити поля «Номер кімнати» з типом даних «Числовой» і поле «Кількість місць» з типом даних «Числовой». Після створення полів необхідно вибрати поле «Номер кімнати», яке буде ключовим і натиснути на панелі інструментів на зображення ключа.

Рисунок 3.6- Таблиця «Готельні номери»

Рисунок 3.7 - Створення ключового поля

Для таблиці «Проживание» необхідно створити поля: «Код запису про проживання» з типом даних «Числовой», «Прізвище, ім'я, по-батькові» з типом даних «Текстовый», «Серія та номер паспорту» з типом даних «Текстовий», «Дата початку проживання» з типом даних «Дата/Время», «Дата кінця проживання» з типом даних «Дата/Время», «Номер кімнати» з типом даних «Числовой», «Номер місця» з типом даних «Числовой». В якості ключового поля необхідно обирати поле «Код запису про проживання».

Рисунок 3.8 - Таблиця «Проживання»

Для таблиці «Заявки на бронування» необхідно створити поля: «Номер заявки» з типом даних «Числовой», «Організація або особа, яка подала заявку на бронування» з типом даних «Текстовий», «Заявлений початок проживання» з типом даних «Дата/Время», «Заявлений кінець проживання» з типом даних «Дата/Время», «Кількість заявлених місць» з типом даних «Текстовый». В якості ключового поля необхідно обрати поле «Номер кімната».

Рисунок 3.9 - Таблиця «Заявки на бронювання»

Для таблиці «Інформація про місця» необхідно створити поля: «Номер кімнати» з типом даних «Числовой», «Номер місця» з типом даних «Числовой», «Стан» з типом даних «Текстовый», «Номер заявки» з типом даних «Числовой». В якості ключових полів необхідно обрати поля «Номер кімнати» і «Номер місця».

Рисунок 3.10 - Таблиця «Інформація про місця»

Установлення зв'язків між таблицями.

Для того, щоб установити зв'язки в Ассеss потрібно натиснути сервіссхема даних. В новому вікні будуть відображені всі таблиці створені в цій базі даних. Подвійним клацанням миші на вільному місці схеми викликається вікно створення зміни зв'язку.

Необхідно натиснути на кнопку нове в даному вікні, з'явиться вікно створення, в ньому вибираємо таблиці між якими потрібно установити зв'язок та поля за якими таблиці будуть зв'язані. Необхідно додати ще зв'язки, якщо потрібно.

Рисунок 3.11 - Установлення зв'язків

Рисунок 3.12- Схема даних

Рисунок 3.13 - Створення зв'язків

Рисунок 3.14- Вибір таблиць для створення зв'язків

Рисунок 3.15 - Вибір полів для створення зв'язків

Створення запитів.

Для створення запитів в Access потрібно виконати наступні дії: переключити режим Ассеss на запити, натиснути кнопку створити, вибрати режим конструктора для створення запиту.

Далі необхідно створити перший запит на вибірку з завданням «для кожного проживаючого в готелі, визначити прізвище, ім'я та по-батькові, серію та номер паспорту, номер кімнати та номер місця», у вікні додавання таблиці у запит, необхідно додати таблицю «Проживання», треба додати поля «Прізвище, ім'я, по-батькові», «Серія та номер паспорту», «Номер кімнати», «Номер місця».

Рисунок 3.16 - Створення першого запиту

Для створення другого запиту з завданням «визначити всю інформацію про місця проживання, які заброньовані або зайняті та кількість в них місць» у вікні додавання таблиці у запит, необхідно додати таблиці: «Готельні номери» та «Інформація про місця», в поля запиту треба додати такі поля таблиці: «Номер кімнати», «Номер місця», «Номер заявки», «Стан», «Кількість місць», в полі запиту «Условия отбора» в стовпці «Стан» треба вписати умови відбору Like "за*", для того, щоб стан кімнати відсортовувався за першими літерами «за», і виводив місця, які зайняті або заброньовані. В полі «сортировка» в стовпці «Номер кімнати» необхідно створити спосіб сортування «по возрастанию».

Рисунок 3.17 - Створення другого запиту

Для створення третього запиту з завданням «для першої, другої та третьої кімнати вивести всю інформацію про заявки на бронування» у вікні додавання таблиці у запит, необхідно додати таблиці: «Заявки на бронювання», «Інформація про місця», в поля запиту треба додати такі поля таблиці: «Номер кімнати», «Номер місця», «Стан», «Номер заявки», «Організація або особа яка подала заявку», «Початок проживання», «Кінець проживання», «Кількість заявлених місць». В стовпці «Номер кімнати» в умові відбору потрібно поставити умову «<4».

Рисунок 3.18 - Створення третього запиту

Для створення четвертого запиту з завданням: «для кожної організації або особи, яка подала заявку на бронування, визначити кількість замовлених місць і кількість пропонованих днів проживання» у вікні додавання таблиці у запит, треба вибрати таблицю: «Заявки на бронювання» в поля запиту необхідно додати такі поля таблиці: «Номер заявки», «Організація або особа яка подала заявку», «Початок проживання», «Кінець проживання», «Кількість заявлених місць», також необхідно створити нове поле у запиті «Кількість днів проживання» з таким кодом, який необхідно задати в полі запиту: «[Заявлений кінець проживання]-[Заявлений початок проживання]».

Рисунок 3.19 - Створення четвертого запиту

Для створення п'ятого запиту з завданням: «вивести інформацію по всім двомісним кімнатам, які повністю вільні» потрібно створити три додаткових запити:

В перший додатковий запит необхідно додати таблицю «Інформація про місця», в поля запиту необхідно додати такі поля таблиці: «Номер кімнати», «Стан», в умові відбору поля «Стан» необхідно вписати "вільно", для того, щоб запит виводив всі вільні місця.

В другий додатковий запит замість таблиці необхідно додати перший додатковий запит, в поля запиту необхідно додати поля: «Номер кімнати», «Стан». Далі потрібно натиснути на знак групових операцій, на панелі елементів, щоб створити групову операцію, і в команді «Груповые операции» в стовпці «Стан» необхідно вибрати команду «Count».

Третій додатковий запит повинен містити в собі таблиці «Готельні номери», «Інформація про місця», до полів запиту необхідно додати такі поля таблиць: «Номер кімнати», «Стан», «Кількість місць», «Номер місця», в пункті «условие отбора» в стовпці «стан» потрібно ввести умову «вільно», а в стовпці «Кількість місць» поставити умову відбору «2» , для того, щоб відібрати всі двомісні вільні місця.

Далі створюється п'ятий запит, необхідно додати таблицю «Готельні номери» і другий додатковий запит, в поля запиту переносимо такі поля: «Номер кімнати», «Кількість місць», «Count-Стан».

Рисунок 3.20- Створення першого додаткового запиту

Рисунок 3.21- Створення другого додаткового запиту

Рисунок 3.22- Створення третього додаткового запиту

Рисунок 3.23- Створення п'ятого запиту

Для створення шостого запиту з завданням: «для кожної кімнати готелю вивести прізвище, ім'я та по-батькові проживаючого на першому місці на вказану дату» у вікні додавання таблиці у запит треба вибрати таблицю «Проживання», в поля запиту необхідно додати такі поля таблиці: «Прізвище, ім'я , по-батькові», «Дата початку проживання», «Дата кінця проживання», «Номер кімнати», «Номер місця». В умові відбору стовпця «Дата початку проживання», потрібно поставити умову «[введіть дату]», а в «номер місця» необхідно поставити умову «1».

Для створення сьомого перехресного запиту з завданням «в перехресному запиті вивести кімнати, прізвище, ім'я та по-батькові проживаючих, і номери їх місць в період з 20.01.2011 по 15.02.2011», необхідно створити додатковий запит на вибірку, в який необхідно додати таблицю «Проживання», в поля запиту необхідно додати такі поля таблиці: «Дата початку проживання», «Дата кінця проживання», «Прізвище, ім'я , по-батькові», «Номер кімнати», «Номер місця». В умові відбору стовпця «Дата початку проживання» потрібно поставити «>=#20.01.2011#», а в стовпці «Дата кінця проживання» потрібно поставити умову «<=#15.02.2011#».

Рисунок 3.24- Створення шостого запиту

Для створення перекресного запиту необхідно у вікні додавання таблиці у запит: вибрати додатковий запит до перекрестного запиту, потім потрібно переключити на панелі інструментів функцію «Тип запроса» на перехресний запит. Далі необхідно додати поля в запит: «Прізвище, ім'я , по-батькові», «Номер кімнати», «Номер місця». В стовпці «Прізвище, ім'я , по-батькові» і рядку «Перехресная таблица» необхідно обрати «Заголовки строк», в стовпці «Номер кімнати» необхідно обрати «Заголовки столбцов», в стовпці «Номер місця» необхідно обрати «Значениє». В групуванні «Номер місця» необхідно обрати команду «Count».

Рисунок 3.25- Створення додаткового запиту на вибірку

Рисунок 3.26 - Вибір створюваного запиту

Рисунок 3.27 - Створення перехресного запиту

Для створення восьмого запиту з завданням: «якщо дата кінця проживання мешканців менша за поточну дату, позначити всі відповідні місця, як «вільні» необхідно розробити додатковий запит на вибірку, до нього необхідно додати таблиці: «Проживання», «Інформація про місця», в поля запиту потрібно додати такі поля таблиці: «Прізвище, ім'я , по-батькові», «Дата кінця проживання», «Номер кімнати», «Номер місця», «Стан». В стовпці «Дата кінця проживання» необхідно поставити умову відбору «<#31.03.2011#», а в стовпці «Стан», потрібно поставити умову відбору «"зайнято"» Далі потрібно створити новий запит, і в типі запита переключити значення на «обновление», в створюваний запит необхідно додати допоміжний запит, що створювався раніше, необхідно додати в запит поле «Стан» і поставити «"вільно"» в рядку «Обновление».

Рисунок 3.28 - Створення додаткового запиту

Рисунок 3.29 - Створення запиту на оновлення

Для створення дев'ятого запиту з завданням «видалити всю інформацію з таблиці «заявки на бронування», необхідно створити запит на видлення. Щоб його створити, необхідно на панелі інструментів в пункті «Тип запроса» вибрати «удаление», далі потрібно додати таблицю «Заявки на бронювання», і додати в запит всі поля таблиці.

Рисунок 3.30 - Створення запиту на видалення

Після створення запитів, необхідно створити три форми, на прикладі буде приведено створення форми для таблиці «Інформація про місця», далі необхідно аналогічно створити ще дві форми для таблиці «Заявки на бронування», та для першого запиту.

Для створення форм в Access потрібно виконати такі операції:

- переключити режим Ассеss на форми, натиснути кнопку створити, вибрати режим майстер форм для створення форми

- вибрати поля, які потрібно використовувати в формі та натиснути далі;

- вибрати зовнішній вигляд форми та натиснути далі

- вибрати стиль форми та натиснути далі

- задати ім'я форми та натиснути готово

Рисунок 3.31 - Створення нової форм

Рисунок 3.32- Вибір полів

Рисунок 3.33- Вибір зовнішнього вигляду форми

Рисунок 3.34- Вибір стилю форми

Рисунок 3.35- Введення ім'я форми

Для створення кнопок на формі в Ассеss потрібно виконати такі дії:

- відкрити форму в режимі конструктора;

- натиснути вкладку кнопка на панелі інструментів

- вибрати категорію, дію кнопки та натиснути далі

- вибрати вигляд, вписати текст кнопки та натиснути далі;

- задати ім'я кнопки та натиснути готово

Рисунок 3.36- Створення кнопки

Рисунок 3.37- Вибір категорії та дії кнопки

Рисунок 3.38- Вибір вигляду кнопки

Рисунок 3.39- Введення ім'я кнопки

Після створення форм необхідно створити три звіта: звіт про таблицю «Інформація про місця», звіт про таблицю «Готельні номери», звіт про четвертий запит. На прикладі буде приведено створення звіту про таблицю «Інформація про місця», далі необхідно буде аналогічно розробити ще два звіта

Для створення звітів в Access потрібно виконати такі операції:

- переключити режим Ассеss на звіти, натиснути кнопку створити, вибрати режим майстер звітів для створення звіту

- вибрати таблицю з якої потрібно взяти дані, а потім вибрати поля, які потрібно виводити в звіті та натиснути далі

- додати рівні якщо потрібно та натиснути далі

- задати сортування в полях якщо потрібно та натиснути далі

- вибрати макет для звіту та натиснути далі

- вибрати стиль звіту та натиснути далі

- задати ім'я звіту та натиснути готово

Рисунок 3.40- Створення нового звіту

Рисунок 3.41- Вибір таблиці та полів для звіта

Рисунок 3.42- Додавання рівнів

Рисунок 3.43- Задавання сортування

Рисунок 3.44- Вибір макету для звіту

Рисунок 3.45- Вибір стилю звіту

Рисунок 3.46- Введення ім'я звіту

В даній БД необхідно створити головну кнопкову форму, яка в свою чергу буде давати доступ для виведення інших чотирьох кнопкових форм, які необхідно створити заздалегідь, вони створюються по аналогії до створення головної кнопкової форми. Необхідно розробити такі кнопкові форми:

- форма для таблиць;

- форма для запитів;

- форма для форм;

- форма для звітів.

Для створення головної кнопкової форми необхідно виконати такі операції:

- переключити вкладку Access на форми, і натиснути «Создать в режими конструктора»;

- далі на панелі елементів необхідно вибрати пункт з зображенням рисунку , для створення рисунку на задньому плані кнопкової форми після загрузки в форму рисунку потрібно перейти до створення кнопок. На панелі елементів необхідно вибрати пункт створення нової кнопки, зробивши на формі кнопку, необхідно вибрати дію, яку буде виконувати кнопка. В наступному вікні необхідно вибрати форму, яка буде відкриватись при натисканні створюваної кнопки, необхідно обрати «Форма для таблиць». Далі необхідно обрати оформлення кнопки. В наступному вікні необхідно підписати створювану кнопку.

Рисунок 3.47 - Створення кнопкової форми

Рисунок 3.48 - Вибір дії кнопки

Рисунок 3.49 - Вибір форми

Рисунок 3.50 - Вибір оформлення кнопки

Таким чином необхідно створити п'ять кнопок: «Таблиці», яка повинна відкривати форму з таблицями; «Запити», яка повинна відкривати форму з запитами; «Форми», яка повинна відкривати форму з формами; «Звіти», яка повинна відкривати форму з звітами; «Вихід», яка повинна виходити з СУБД.

Головна кнопкова форма повинна мати вигляд зображений на рисунку 3.51.

Рисунок 3.51 - Головна кнопкова форма

4. РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ

4.1 Відомості щодо розгортання системи

Для організації роботи, та супроводження інформційної системи «Адміністратор готелю» необхідно використовувати персональний комп'ютер з такими характеристиками:

- процесор Pentium 133 МГц, або більш потужний, рекомендовано Pentium III;

- оперативна пам'ять з об'ємом пам'яті не менше ніж 256 мегабайт;

- жорсткий диск з вільною доступною пам'ятю не менше 10 гігабайт;

- дисковод для компакт-дисків;

- монітор, підтримуючий не менше 256 тисяч кольорів.

Для організації друку необхідно використовувати струйний принтер HP Deskjet F4180 All-inOne.

Для організації операційного середовища на персональному комп'ютері необхідно встановити операційну систему Microsoft Windows XP 2000. Також необхідно встановити Microsoft Office Access 2003 в будь-яку папку системного диску.

База даних «Адміністратор готелю» може бути встановлена в будь-яку папку на будь-якому локальному диску персонального комп'ютера.

4.2 Результати тестування та рекомендації щодо удосконалення розробленої системи

Тестування БД починався з тесту таблиць.

Виконувалось тестування таблиці «Заявки на бронювання», в результаті тестування не було виявлено ніяких протиріч, щодо роботи БД з даною таблицею, данні успішно змінюються та зберігаються без помилок.

При тестуванні запиту на видалення, який повинен видаляти всю інфорацію в таблиці «Заявки на бронювання», було успішно видалено всю інформацію з даної таблиці. Результати запиту зображені на рисунку 4.1.

Рисунок 4.1 - Результати тестування запиту на видалення

При тестуванні перехресного запиту, в результаті якого виводиться прізвище, ім'я, по-батькові, номер кімнати та номер місця клієнта. Результат роботи запиту показано на рисунку 4.2.

Рисунок 4.2 - Результати перехресного запиту

При тестуванні першого запиту в результаті якого виводиться прізвище, ім'я, по-батькові, номер кімнати, номер місця, серію та номер паспорту осіб які мешкають, або мешкали раніше.

Також було проведено тестування головної кнопкової форми, всі кнопки виконують призначену їм функцію, і виводять необхідні форми. Кнопка «Вихід» - виходить з СУБД.

Програма виконала всі вказані функції, але в майбутньому можна додати в БД таблицю «Готельні робітники», в якій буде зберігатись особиста інформація про обслуговуючий персонал готелю, їхній стаж роботи, початок роботи в даному готелі, та іншу корисну інформацію. Можна додати звіт про таблицю «Заявки на бронювання», форму для таблиці «Проживання»,і додати в таблицю «Проживання» поле «Ціна проживання».

ВИСНОВКИ

В ході створення курсового проекту, було спроектовано і створено інформаційну систему «Адміністратор готелю», яка містить інформацію про проживаючих в готелі, про готельні номери, інформацію про місця і заявки на бронювання.

Бази даних створюються спеціально для зберігання, обробки, проведення ня розрахунків, сортування, вибірки і подання будь-яких масивів даних по необхідним критеріям. Впровадження програм на великих підприємствах дозволяє значно поліпшити умови праці працівників кадрових служб, пла-нових і розрахункових підрозділів. У цій роботі запропоновано один із способів реалізації завдання адміністратора готелю шляхом використання БД «Адміністратор готелю».


Подобные документы

 • Узагальнена структурна схема інформаційної системи та алгоритми її роботи. Проект бази даних. Інфологічне проектування і дослідження предметної області. Розробка інфологічної моделі предметної області. Розробка композиційної, логічної системи бази даних.

  курсовая работа [861,7 K], добавлен 21.02.2010

 • Розробка інформаційної системи зберігання, обробки і моделювання алгоритмів обчислення статистичних даних для спортивний змагань. Характеристика предметної області, архітектури бази даних, установки і запуску системи, основних етапів роботи користувача.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 26.12.2011

 • Виявлення основних сутностей предметної області. Побудова схеми реляційної бази даних. Вбудовані процедури і тригери. Опис архітектури програмної системи і концептуальної моделі бази даних, програмної реалізації та інтерфейсу користувача додатку.

  курсовая работа [4,3 M], добавлен 05.12.2012

 • Проектування бази даних предметної області "Магазин будівельних матеріалів". Аналіз сукупності вхідних і вихідних даних, шляхи удосконалення інформаційної системи обліку товару. Організація інформаційної бази, розробка логічної і фізичної моделі.

  курсовая работа [559,2 K], добавлен 09.05.2016

 • База даних як організована структура, призначена для зберігання інформації. Проектування та реалізація в СУБД MS Access інформаційної системи "База даних Internet-ресурсів тестів з психології". Розробка логічної системи даних, інструкції користувача.

  курсовая работа [5,3 M], добавлен 22.10.2012

 • Аналіз предметної області, проектування бази даних, її фізичної реалізації в СУБД Access. Схема даних зі зв'язками між таблицями. Форми, що забезпечують інтерфейс. Запити у режимі Конструктора і мовою SQL. Звіти в режимі звіту і в режимі Конструктора.

  курсовая работа [5,2 M], добавлен 01.04.2016

 • Розробка структури бази даних. ER-моделі предметної області. Проектування нормалізованих відношень. Розробка форм, запитів, звітів бази даних "Автосалон". Тестування роботи бази даних. Демонстрація коректної роботи форми "Додавання даних про покупців".

  курсовая работа [4,0 M], добавлен 02.12.2014

 • Створення бази даних та робота з нею у програмному забезпеченні Microsoft Access. Проектування форм для зручного заповнення таблиць, звітів для відображення даних та їх друку, кнопкової форми, яка потрібна для зручної навігації між функціями бази даних.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 04.10.2014

 • Аналіз та проектування бази даних по організації обліку та руху товарів на складах, обґрунтування вибору інструментального засобу. Застосування СУБД Microsoft Access, розробка таблиць бази даних. запитів, форм, конструювання звітів і організація захисту.

  курсовая работа [463,3 K], добавлен 07.06.2010

 • Побудова інформаційної системи "Магазин товарів для настільного тенісу" з автоматизації роботи магазину. Концептуальне моделювання бази даних. Обґрунтування вибору СУБД. Логічне проектування бази даних. Схема бази даних. Створення таблиць в конструкторі.

  курсовая работа [8,8 M], добавлен 16.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.