Психофізіологія уваги

Дослідження поняття уваги, яка з позицій системної психофізіології розглядається не як самостійний психічний процес, а як відображення міжсистемних відносин діяльності, які забезпечують ефективність цієї діяльності. Теорії фільтра. Експерименту Трейсман.

Рубрика Психология
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.03.2016
Размер файла 131,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Факультет природничих наук

Кафедра біотехнологій та здоров'я людини

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦІПЛІНИ

«Психофізіологія»

Психофізіологія уваги

Виконала студентка 1 курсу

ПС-15-1

Корнієнко Євгенія Олександрівна

Перевірив:

Кущ Олександр Сергійович

Кременчуг 2016

Зміст

1. Що таке увага

2. Теорії фільтра

3. Проблема уваги у традиційної психофізіології

4. Проблема уваги у системної психофізіології

Висновок

Список використаних літератури

1. Що таке увага

На людину одночасно впливає велика кількість подразників. Однак доходять до свідомості лише ті з них, які виявляються найбільш значимими для особистості. Вибірковий, спрямований характер психічної діяльності складає сутність уваги.

На відміну від пізнавальних процесів увага свого особливого змісту не має. Вона проявляється ніби всередині психічних процесів і невіддільна від них, характеризуючи динаміку їх перебігу. Не можна бути уважним взагалі. Увага завжди проявляється в певних конкретних психічних процесах: ми вдивляємося, вслухаємося, обмірковуємо щось, запам'ятовуємо. Увага може бути спрямована як на об'єкти зовнішнього світу, так і на власне внутрішнє життя.

“… Увага це саме ті двері, через які проходить все, що тільки входить в душу людини із зовнішнього світу”. К.Д. Ушинський

Під спрямованістю розуміють вибір об'єкту, а зосередженість на чомусь означає відвернення від усього, що не має відношення до цього об'єкту.

Серед психічних явищ увага займає особливе місце: вона не є самостійним психічним процесом і не відноситься до властивостей особистості. В той же час увага завжди включена в практичну діяльність і в пізнавальні процеси, виражає інтереси, спрямованість особистості. Увага не може проявлятися поза іншими процесами.

В залежності від характеру об'єкта, на який спрямована увага.

Розрізняють:

· зовнішню увагу спрямована на оточуючі предмети та явища;

· внутрішню увагу спрямована на власні думки, почуття, переживання.

Говорячи про види уваги, розрізняють три основних:

Мимовільна увага -- не пов'язана з цілеспрямованою діяльністю і вольовим зусиллям. Про мимовільну увагу говорять у тих випадках, коли увага людини залучається самим подразником. Мимовільна увага -- увага неуважної людини. Фактори, що викликають мимовільну увагу:

· інтенсивність (сила) подразника

· новизна подразника

· контраст подразників

· відповідність внутрішньому станові організму (потребам)

· безпосередній інтерес: те, що цікаве, емоційно насичене, захоплююче, викликає тривале інтенсивне зосередження

· загальна спрямованість особистості

Механізми мимовільної уваги спільні у людей із тваринами. Це, насамперед, орієнтувальний рефлекс або, за визначенням І. П. Павлова. Мимовільна увага є вже в маленької дитини, але на перших етапах онтогенезу вона має хитливий і відносно вузький за обсягом характер (дитина раннього й дошкільного віку дуже швидко втрачає увагу до нового подразника, орієнтувальний рефлекс у неї швидко згасає чи гальмується появою будь-якого іншого подразника), обсяг її уваги відносно вузький і вона не може розподіляти свою увагу між декількома подразниками.

Довільна увага має цілеспрямований характер і вимагає вольового зусилля. Цей вид уваги існує тільки в людини. Основний факт, що вказує на наявність у людини особливого типу уваги, невластивого тварині, полягає в тому, що людина довільно може зосереджувати свою увагу то на одному, то на іншому об'єкті, навіть у тих випадках, коли в навколишній обстановці нічого не змінюється.

Післядовільна увага (поняття було введено М.Ф. Добриніним).Якщо в цілеспрямованій діяльності для особистості стають цікавими й значимими зміст і сам процес, а не тільки результат, як при довільному зосередженні, є підстава говорити про післядовільну увагу. Діяльність так захоплює в цьому випадку людину, що їй не потрібно вольових зусиль для підтримки уваги. Післядовільна увага характеризується тривалою високою зосередженістю, з нею обґрунтовано пов'язують найбільш інтенсивну й плідну розумову діяльність, високу продуктивність усіх видів праці.

Властивості уваги:

Ш Стійкість уваги виявляється в здатності тривалий час утримуватися на будь-якому об'єкті, не відволікаючись і не послаблюючись.

Стійкість залежить від:

1. складності завдання;

2. наявності перешкод;

3. установки й інтересу;

4. особливостей нервової системи.

Ш Зосередженість (концентрація) -- це утримання уваги на якому-небудь об'єкті. Таке утримання означає виділення «об'єкта» в якості деякої фігури із загального тла. Оскільки рівень ясності і виразності визначається інтенсивністю зв'язку з об'єктом, або стороною діяльності, при цьому концентрованість уваги виражатиме інтенсивність цього зв'язку. Таким чином, під концентрацією уваги розуміють інтенсивність зосередження свідомості на об'єкті.

Ш Здатність до переключення уваги -- навмисне її переведення з одного об'єкта на інший, з одного виду діяльності на інший. Можна говорити про повне й неповне переключення. У першому випадку попередня діяльність не гальмує ту, на яку була переключена увага, у другому -- така інтерференція присутня. Існують деякі закономірності переключення: успішність переключення знижується під час переходу від легкої до важкої діяльності; чим цікавіша була попередня й менш цікава подальша діяльність, тим важче переключення; перехід до нової діяльності значно важчий, якщо не довершена попередня; при глибокому зосередженні переключення досягається із суттєвим зусиллям; ясність і чіткість мети нової діяльності, її значимість для особистості поліпшують переключення.

Ш Розподіл уваги полягає в здатності роззосередити увагу на значному просторі, паралельно виконувати кілька видів діяльності або робити кілька різних дій. Розподіл уваги залежить від психологічного й фізіологічного стану людини. У разі стомлення, під час виконання складних видів діяльності, які вимагають підвищеної концентрації уваги, область розподілу звичайно звужується. Розподіл уваги має певні закономірності: чим складніші види діяльності, які сполучаються, тим важче досягати розподілу уваги; важко сполучати два види розумової діяльності; розподіл найефективніший за умови сполучення розумової й моторної діяльності, при цьому продуктивність розумової діяльності знижується більше, ніж моторної; основна умова успішного розподілу -- автоматизація принаймні одного з видів діяльності, які здійснюються одночасно.

Ш Обсяг уваги -- це така її характеристика, яка визначається кількістю інформації, здатної одночасно зберігатись у сфері підвищеної уваги (свідомості) людини. Кількісна характеристика середнього обсягу уваги людей: 7±2 слова за один погляд (200 мсек) -- дорослий здатний утримати стільки одиниць інформації. Ця характеристика пов'язана з обсягом короткочасного запам'ятовування.

Так, при сприйманні тексту, легко сприймаються слова з 14 літер. Разом з тим, сприймаючи об'єкт в цілому, людина може не помічати в ньому помилок. У молодшому шкільному віці обсяг уваги порівняно малий. З часом він розширюється. Основною умовою розширення обсягу уваги є формування умінь групувати, систематизувати, поєднувати за суттю матеріал, який сприймається.

2. Теорії фільтра

Першу теоретичну модель уваги, або модель фільтра, створив Д.Є. Бродбент. Він припускав, що нервова система, незважаючи на безліч входів, в якійсь мірі працює як одиночний комунікаційний канал з обмеженими можливостями. Саме тому на входах каналу здійснюється операція селекції, тобто вибирається сенсорна інформація про всі події, що мають певну загальну ознаку. Селекція не зовсім випадкова. Селективний фільтр може бути налаштований на прийняття бажаної інформації. Можливість вибору певного класу подій посилюється певними властивостями самих подій і певним станом організму. Фізичні ознаки (наприклад, інтенсивність, висота і просторова локалізація звуку) можуть служити основою селекції. Для решти інформації фільтр блокує входи, але ця незатребувана інформація якийсь час зберігається в блоці короткочасного зберігання, який знаходиться перед фільтром, і потім може пройти через комунікаційний канал, якщо стався зсув селективного процесу з одного класу сенсорних подій на інший. Схема Д.Є. Бродбента не відповідає на питання: чому ми перемикаємо увагу на будь-якої вхід, якщо не знаємо, що на нього надійшло?

Відповідь на це питання може бути отриманий в рамках моделі А. Трейсман. Весь потік інформації, як і в попередній моделі, надходить в організм через безліч паралельних каналів. На деякому рівні нервової системи знаходиться фільтр. У цій області відбувається виділення одного з каналів за фізичними властивостями, де сигнали проходять безперешкодно. Одночасно відбувається ослаблення сигналів по інших каналах. Ослаблені і неослаблені сигнали проходять через логічний аналізатор (словник), представлений нейронами, активність кожного з яких пов'язана з певним словом, що становить словник індивіда, і призводить до впізнання суб'єктом слів. Ці нейрони активуються неослабленим сигналами, а деякі з них з досить низьким порогом чутливості можуть бути активовані і ослабленими сигналами.

Рис.1 Ілюстрація експерименту Трейсман. Істотний повідомлення переміститься в інше вухо, а випробуваний іноді продовжує "відтіняти" його всупереч інструкціям.

Згідно з моделлю Дж. Дойч всі сигнали доходять до логічного аналізатора, де кожен з них аналізується на предмет специфічності. Чим важливіше сигнал для організму, тим більше виражена активність нейронів логічного аналізатора, на які він вчинив, незалежно від його вихідної сили. Важливість сигналу оцінюється на основі минулого досвіду. Робота логічного аналізатора не контролюється свідомістю. Усвідомлюється тільки інформація, що виходить з нього.

Описані моделі побудовані за даними експериментів на виборче слухання одного з двох або декількох одночасно читаються текстів.

3. Проблема уваги у традиційної психофізіології

Загальна ідея описаних раніше моделей уваги полягає в тому, що на шляху проходження нервових імпульсів від рецепторів, які зазнали впливу зовнішніх подразників, до кори має місце механізм (фільтр), подібний «воронку Шеррингтона», в якій велика кількість аферентних впливів конкурують між собою за « загальне рухове поле ». Всі експериментальні фізіологічні і психофізіологічні дослідження спрямовані на вивчення долі аферентних збуджень, викликаних тим чи іншим сенсорним роздратуванням в ситуації залучення до нього або відволікання від нього уваги.

Оскільки існують морфологічно виділяються шляху від рецепторів до кори головного мозку, передбачалося, що процес фільтрації (гальмування) відбувається на етапах перемикання цих шляхів в релейних ядрах. При цьому допускалося, що показником гальмування є зменшення імпульсної активності нейронів цих ядер, що має супроводжуватися зменшенням їх сумарної активності, реєстрованої в вигляді викликаних потенціалів (ВП).

У процесі звикання до зовнішніх подразників в корі формується нервова модель стимулу, в якій фіксовані всі параметри знайомого комплексу подразників. Така модель забезпечує високий рівень уваги, оскільки «дозволяє сприймати знайомі предмети за більш короткий час і більш надійно, ніж малознайомі об'єкти». Поступила в центр, від незнайомого подразника, афферентация призводить до неузгодженості її з нервовою моделлю, в результаті чого формується «орієнтовний поведінку», яке можна розглядати як увага, зосереджена на цей подразник.

Розвиваючи гіпотезу про нервової моделі стимулу, Р Наатанен запропонував можливість формування трьох різних типів нервових моделей стимулу. Одна з них - «пасивна», або мимовільна, - формується після пред'явлення будь-якого стимулу навіть при відверненні уваги і зберігається протягом приблизно 5 секунд. Якщо в межах цього інтервалу пред'являється будь-якої іншої стимул, то відбувається неузгодженість аферентних впливів від нього з нервовою моделлю попереднього стимулу. І хоча цей процес неузгодженості не усвідомлюється, він, тим не менш, може викликати привернення уваги до змін в послідовності пропонованих стимулів. В пов'язаних з подіями потенціали (ССП) це неузгодженість проявляється у вигляді негативної хвилі, пов'язаної з неузгодженістю (HP), яка розвивається через 100 мс після пред'явлення стимулу.

При залученні уваги до пропонованих стимулів, наприклад, коли випробуваний вважає якийсь певний рідкісний стимул, у нього формується «активна» або довільна нервова модель часто висунутого стимулу. Час існування цієї моделі визначається тим, наскільки довго випробовуваний зберігає увагу до виконуваної задачі. Дана модель є свого роду стандартом, з яким порівнюється надходить від сигналів афферентация. Афферентація від рідкісного сигналу викликає процес неузгодженості, який і забезпечує впізнавання рідкісного сигналу. Автори вважають, що пасивна та активна моделі існують одночасно і забезпечуються активністю нейронів різних областей мозку.

Коли ймовірність появи стимулу, який потрібно виявити (його ще називають цільовим стимулом), зростає до певного рівня, вже формується нервова модель саме цього стимулу. Автори називають цю модель «слідом уваги», оскільки вона формується і підтримується стимулом, до якого прикута увага. «Слід уваги» існує тільки тоді, коли у суб'єкта актуалізований ясний образ цільового стимулу. Розпізнавання цільового стимулу в цьому випадку відбувається за рахунок процесу узгодження його аферентації з нервовою моделлю.

У своєму огляді Т.В. Піктон і ін. Визначають увагу як «процес, що лежить в основі селекції і організації доступної інформації для відповідного відповіді». Вони пов'язують послідовність цих процесів з послідовними компонентами ССП: позитивні ранні компоненти ССП відображають реєстрацію та аналіз приходить інформації; увагу, за допомогою якого здійснюється селекція цієї інформації, відбивається в більш пізньої негативній хвилі; пізня позитивна хвиля відображає процес вибору відповіді.

В основі описаних раніше моделей і концепцій уваги лежать аферентні впливу від зовнішніх подразників. Але добре відомо, що існують еферентні впливу від коркових, підкоркових структур на нейрони релейних ядер і рецепторні освіти. Виникає парадоксальна ситуація: з одного боку, весь аферентних потік повинен надійти в центр, щоб організм зробив адекватну поведінкову реакцію, а з іншого боку, існують еферентні впливу, які змінюють цей потік.

4. Проблема уваги у системної психофізіології

З позицій системної психофізіології поведінка - це реалізація взаємодіючих між собою функціональних систем поведінкових актів різної складності і з різною історією формування, представлених нейронами, які локалізовані в самих різних областях нервової системи, і навіть рецепторами. В рамках цього підходу аферентні і еферентні впливу розглядаються не як прихід інформації в центр і реалізацію на її основі моторних програм, а як спосіб узгодження або взаємодії систем (міжсистемних відносин).

Взаємодія суб'єкта з зовнішнім світом можливо лише через активність його систем. Набір реалізуються систем визначає специфіку поведінки, яке може бути виконане з високою або низьким ступенем ефективності. У цих випадках говорять відповідно про високий або низький рівень уваги в поведінці. Наприклад, швидкість і точність звітних дій в класичних задачах вибору розглядаються як показники рівня уваги.

У завданнях вибору випробуваному пред'являють у випадковій послідовності через певний інтервал часу різні сигнали (наприклад: а, б, б, а, б...). У відповідь на пред'явлений сигнал випробуваний, відповідно до інструкції, повинен зробити звітне дію, наприклад, швидко натиснути кнопку «А» при появі сигналу «а» або швидко натиснути кнопку «Б» при появі сигналу «б». У даній ймовірнісної ситуації випробовувані спочатку намагаються прогнозувати появу наступного сигналу на підставі попередньої послідовності сигналів, що відбивається на часі звітного дії і конфігурації ССП. Цей феномен відомий як ефект послідовності. На підставі аналізу поведінкових показників і ССП було виявлено, що в тих випадках, коли спостерігався ефект послідовності, в міжсистемні взаємодії поточного звітного дії включаються деякі системи, що забезпечують попередні звітні дії. Однак в процесі тренування ці «зайві» системи виключаються із забезпечення звітного дії, час дій скорочується, а кількість помилкових звітів зменшується аж до повного їх зникнення. Одночасно відбуваються стійкі зміни в ССП: у них змінюються тимчасові і амплітудні характеристики компонентів і вони стають подібними в різних областях мозку. На підставі цього можна вважати, що в процесі вирішення завдань вибору формуються і стабілізуються міжсистемні відносини, які забезпечують оптимальну реалізацію діяльності. Якщо ж зміни в ССП носять нестійкий характер, то і показники уваги нестійкі.

Механізм стабілізації міжсистемних відносин на такому рівні, який забезпечує дії відповідно до інструкції, недостатньо вивчений. Передбачається, що істотну роль тут відіграє образ дій, що формується на основі інструкції, і саме в увазі, яке, як уже зазначалося, не має свого змісту, виявляється взаємозв'язок образу і діяльності.

З позицій системної психофізіології увагу розглядається не як самостійний психічний процес, а як відображення таких міжсистемних відносин поточної діяльності, які забезпечують ефективність цієї діяльності.

Висновок

Одна з найскладніших проблем психофізіології - проблема уваги. Цією проблемою займався ще Арістотель. Перше і найпоширеніше психологічне визначення уваги дав У. Джемс: «Увага - це оволодіння розумом в чистій і яскравій формі тільки одним з багатьох одночасно представлених об'єктів або однією думкою з цілої низки думок». У Джемса і всіх наступних дослідників підкреслюється основна характеристика уваги - вибірковість, або селективність, в активності організму. Але загальноприйнятого наукового визначення уваги до теперішнього часу немає з наступних причин: одні вчені розглядають увагу як самостійний психічний процес, а інші як одну з характеристик взаємодії психічних процесів. Суб'єкти експериментальних досліджень з активним ставленням до зовнішнього світу виступають у цілого ряду дослідників як якесь пасивне і незмінне машіноподобним освіту, приймає і обробляє інформацію для того, щоб здійснити те чи інше дію. Практично всі експериментальні дослідження уваги проводилися в рамках інформаційної парадигми. У даній контрольній роботі були розглянуті деякі теорії або моделі уваги, сформульовані в цих дослідженнях. Загальна ідея теорій фільтра полягає в тому, що на шляху проходження електричних імпульсів (збудження) по нервових волокнах від рецепторів, що піддаються впливу зовнішніх подразників, до кори має місце механізм, відфільтровує ці імпульси. Першу теоретичну модель уваги, або модель фільтра, створив Д. Бродмент. Відповідно до його моделі, інформація від рецепторів надходить у центральну нервову систему через безліч паралельних сенсорних каналів зв'язку. На входах цих каналів здійснюється операція селекції, тобто вибирається певна сенсорна інформація. Селективний фільтр може бути налаштований на прийняття бажаної інформації, а для всієї решти інформації фільтр блокує входи. Іншу більш досконалу модель - модель двухстадийной фільтрації створив А. Трейсман. Весь потік інформації також надходить в організм через безліч паралельних каналів, але на деякому рівні нервової системи знаходиться 1-й фільтр, де відбувається виділення за фізичними властивостями одного з каналів, по якому сигнали проходять безперешкодно, і одночасно відбувається ослаблення сигналів по інших каналах. Ослаблені і неослабленим сигнали проходять через 2-й фільтр - логічний аналізатор (словник), що представлений спеціалізованими нейронами. Активність кожного такого нейрона пов'язана з певним словом, що зрештою і призводить до усвідомлення суб'єктом слів. У моделі Дж. Дойч і Д. Дойч фільтр в явній формі відсутня. Згідно з їх моделі, всі сигнали доходять до логічного аналізатора, де кожен з них аналізується на предмет специфічності. Чим важливіше сигнал для організму, тим більш виражена активність нейронів логічного аналізатора. Розвиваючи теорію про нервової моделі стимулу, Р. Наатанен припустив три різних типи нервових моделей стимулу. Одна з них - «пасивна», або мимовільна, модель стимулу - формується після багаторазового пред'явлення стимулу («стандартний» стимул) навіть при відверненні від нього уваги і зберігається протягом приблизно 5с. У випадках залучення уваги до стимулу, у випробуваного формується «активна», або довільна, нервова модель часто висунутого стимулу. Час існування цієї моделі визначається тим, наскільки довго випробовуваний зберігає увагу до виконуваної завданню. Якщо в межах цього інтервалу пред'являється «відхиляється» від «стандартного» стимул, то відбувається неузгодженість. В електричній активності мозку, а саме в пов'язаних з подією потенціалах (ССП), це неузгодженість проявляється у вигляді негативної хвилі, що отримала назву негативність неузгодженості (НР). Чим більше виражені неузгодженості аферентних збуджень від стимулу з пасивною або активною моделями, тим більше амплітуда відповідних хвиль. На підставі цих даних автори вважають, що пасивна та активна моделі існують одночасно і забезпечуються активністю нейронів різних областей мозку. Коли ймовірність появи стимулу, який потрібно виявити (його ще називають цільовим стимулом), зростає до певного рівня, то вже формується нервова модель саме цього стимулу. Автори називають цю модель «слідом уваги», оскільки вона формується і підтримується стимулом, до якого залучено увагу. Отже, в основі моделі уваги Р. Наатанена лежить нервова модель стимулу, яка представляє собою репрезентувати в нейронних системах образ певного стимулу. Зіставлення аферентних збуджень від стимулу з моделлю усвідомлено або неусвідомлено очікуваного стимулу характеризує увагу і проявляється в негативному відхиленні компонентів ССП. В інших теоріях уваги, що розробляються в рамках інформаційної парадигми, увагу визначається як процес, що лежить в основі селекції та організації доступної інформації для відповідного відповіді. В описаних вище інформаційних моделях і концепціях уваги в основному розглядається залежність аферентних збуджень від зовнішніх джерел, увага до яких, за умовами експерименту, залучається або навпаки відволікається. Але цілком очевидно, що можна виділити як зовнішні джерела (об'єкти і події в навколишньому середовищі), так і внутрішні (пам'ять і знання) джерела. За допомогою тільки цих концепцій неможливо пояснити й інший важливий факт, який довго ігнорувався в когнітивної психології, а саме: ефекти уваги визначаються навчанням і тренуванням. А неефективне виконання якого-небудь завдання на увагу свідчить про відсутність навику у виконанні цього завдання. Інші теорії не відносять увагу до психічних процесів. Наприклад, У. Джемс і ряд сучасних вчених (У.Найссера, Д.Хохберг) розглядають увагу як результат природних преднастроечних, або предваряющих ефектів в континуумі діяльності. Таким чином, два процеси, сенсорна настройка і формування уяви (образу), співіснують у всіх наших конкретних актах уваги. Хохберг і Найссер обговорюють увагу з позицій концепції схем. Схеми є тим посередником, через якого минуле впливає на майбутнє; вже засвоєна інформація визначає, що буде сприйнято згодом. Схеми формуються у міру накопичення досвіду. З біологічної точки зору схема - це частина нервової системи. Це ціла система, що включає рецептори, аферентні структури, центральні прогнозуючі елементи і еферентні освіти. Активності, що направляються двома схемами, можуть вступати в конфлікти один з одним або навіть опинятися абсолютно несумісними. Те, що відбувається в таких випадках, називається виборчим увагою. В інших дослідженнях, проведених в рамках системно-еволюційного підходу, було показано, що в конфігурації пов'язаних з подіями потенціалами (ССП) відображаються не інформація, що надійшла з периферії, не її послідовна обробка і не моторна програма, а міжсистемні відносини. Автори виходять з того, що взаємодія суб'єкта з зовнішнім світом можливо тільки через активність його систем. З позицій системно-еволюційного підходу увагу розглядається не як самостійний психічний процес, а як характеристика ступеня.

увага системний психофізіологія

Список використаних літератури

Александров Ю.І. «Психофізіологія»: Підручник для вузів. - СПб.: Питер, 2007.

Акінщікова Г.І. «Семантична і психофізіологічна організація людини» - СПб.: Вид-во університету, 1977.

Данилова Н.Н. «Психофізіологія.» - М.: Просвещение, 1999.

Лурія А.Р. «Увага і пам'ять» - М.: Прогресс, 1992.

Наатанен Р. «Увага і функції мозку» - М.: МГУ, 1997.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Увага як один з ключових компонентів серед психічних процесів людини, один з вирішальних аспектів навчальної діяльності. Поняття уваги і основні форми вияву уважності. Експериментальне дослідження розвитку уваги молодших школярів та аналіз результатів.

  курсовая работа [121,5 K], добавлен 07.08.2009

 • Особливості розвитку уваги у дітей молодшого шкільного віку в різних видах діяльності. Психологічні прийоми розвитку властивостей уваги молодших школярів в ігровій діяльності. Практичні поради для розвитку властивостей уваги в учнів початкової школи.

  курсовая работа [601,9 K], добавлен 19.12.2013

 • Поняття уваги як психічного процесу, її види та фізіологічні основи. Експериментальне вивчення рівня розвитку уваги учнів старшого шкільного віку, розробка методик: Тест Бурдона в модифікації Рудника, дослідження вибірковості уваги (тест Мюстенберга).

  курсовая работа [435,1 K], добавлен 21.07.2010

 • Задачі і проблеми диференціальной психофізіології. Асиметрія мозку. Темперамент як індивідуальна особливість психофізичної організації особистості. Стиль діяльності людини залежить від типу вищої нервової діяльності та темпераменту.

  контрольная работа [18,4 K], добавлен 13.06.2005

 • Увага, як основний компонент розумової працездатності. Сутність поняття успішності учнів. Теоретико-практичне виявлення зв'язку між розвитком уваги та успішності в учнів. Рекомендації до роботи психолога у розвитку уваги учнів, як передумови успішності.

  курсовая работа [161,7 K], добавлен 04.02.2015

 • Розкриття фізіологічних основ уваги у підходах зарубіжних та вітчизняних учених. Дослідження психолого-педагогічних засад розвитку довільної уваги у дітей. Класифікація, види та форми вияву уваги. Вправи для успішного розвитку уваги молодших школярів.

  курсовая работа [414,2 K], добавлен 09.03.2015

 • Увага як особлива форма психічної діяльності. Особливості орієнтувального рефлексу. Відволікання уваги, неуважність, причини розсіяності. Основні властивості уваги, її види, функцїї. Розвиток навиків навчальної діяльності. Аналіз фізіологічних механізмів.

  контрольная работа [115,2 K], добавлен 04.06.2013

 • Основні підходи до проблеми визначення природи уваги - спрямованості і зосередженості свідомості, що передбачає підвищення рівня сенсорної, інтелектуальної чи рухової активності індивіда. Неуважність в пізнавальній діяльності та причини її виникнення.

  курсовая работа [94,6 K], добавлен 02.03.2011

 • Визначення поняття про увагу у наукових психологічних дослідженнях. Вікові особливості розвитку зосередженості у дитинстві. Організація та проведення констатуючого експерименту, рекомендації щодо формування довільної уваги у дітей п'ятого року життя.

  курсовая работа [956,7 K], добавлен 26.07.2011

 • Методики, що вимагають розподілу уваги. Вплив передналаштування на швидкість локалізації сигналу і визначення його модальності. Метод вибіркового слухання К. Черрі або "Вечірка з коктейлем". Методики, які використовують фізіологічні кореляти уваги.

  презентация [863,4 K], добавлен 05.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.