Особливості проявів творчого мислення підлітків залежно від розвитку ціннісної сфери особистості

Аналіз даних специфіки ціннісної сфери сучасних підлітків, особливостей розвитку їхнього творчого мислення у різних системах навчання: традиційній та розвивальній Ельконіна-Давидова. Вивчення психологічних підходів до проблеми творчого мислення.

Рубрика Психология
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 11.10.2017
Размер файла 236,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Особливості проявів творчого мислення підлітків залежно від розвитку ціннісної сфери особистості

Зімовіна Т.Є., старший викладач, кафедри прикладної психології

Анотації

У роботі висвітлено проблему зв'язку особливостей розвитку творчого мислення та ціннісної сфери особистості в підлітковому віці. Представлені дані щодо специфіки ціннісної сфери сучасних підлітків, особливостей розвитку їхнього творчого мислення у різних системах навчання: традиційній та розвивальній Д.Б. Ельконіна - В.В. Давидова.

Ключові слова: творче мислення, ціннісна сфера особистості, підлітковий вік, уява, креативність, система розвивального навчання Д.Б. Ельконіна - В.В. Давидова.

В работе отражена проблема связи особенностей развития творческого мышления и ценностной сферы личности в подростковом возрасте. Представлены данные относительно специфики ценностной сферы современных подростков, особенностей развития их творческого мышления в разных системах обучения: традиционной и развивающей Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.

Ключевые слова: творческое мышление, ценностная сфера личности, подростковый возраст, воображение, креативность, система развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.

The problem of the relationships between creative thinking development features and values sphere of personality in adolescence is reflected in the article. The data concerning the specifics of values sphere of contemporary adolescents, features of the creative thinking development in different education systems (the traditional education and D.B. Elkonin - V.V. Davydov developing education) are presented.

Key words: creative thinking, values sphere of personality, adolescence, imagination, creativity, system of B. Elkonin - V.V. Davydov developing education.

Вступ

Постановка проблеми. Система цінностей особистості є основою поведінки людини в соціумі; саме цінності визначають, який вибір буде зроблено у тій чи іншій ситуації, що буде вирішальним у стосунках, роботі та ін. Ціннісні орієнтації визначають генеральну лінію життя людини [1]. Водночас питання про вплив цінностей на інші, зокрема творчі прояви особистості залишається невирішеним. Цікавим стає те, чи визначає становлення системи ціннісних орієнтацій розвиток творчого мислення. Вирішенню саме цього питання й присвячена дана стаття. Також важливим є постійний моніторинг системи цінностей молоді, яка постійно змінюється в умовах стрімкого розвитку людства.

Аналіз публікацій. Дослідники (Л.І. Анциферова, О.Г. Асмолов, І.Д. Бех, Л.І. Божович, В.В. Давидов, О.І. Зімовін, О.М. Леон- тьєв, А. Маслоу, В.О. Моляко, К. Роджерс) [3; 5] погоджуються з тим, що саме творчість є основою оволодіння людиною своїм майбутнім, самостійного прийняття рішень, волевиявлення, усвідомлення відповідальності перед собою, колективом, суспільством та ін. Виокремлюються мотиваційні, емоційні, особистісні кореляти креативнос-ті [2]. А. Маслоу розглядає творче ставлення до дійсності як характеристику особистості, що самоактуалізується [4]. Тобто ми можемо казати про аксіологічний аспект творчості, творчі цінності, які будуть визначати прояви творчого мислення.

Аналіз психологічних підходів до проблеми творчого мислення (А. Адлер, М. Вертгеймер, Дж. Гілфорд, В.В. Давидов, А. Маслоу, О.М. Матюшкін, В.О. Моляко, К. Рождерс, Б.М. Теплов, Е. Торанс, М.О. Холодна) дозволив нам виокремити його основні компоненти: аналіз, рефлексія, планування, уява, гнучкість, оригінальність, розробленість та побіжність [6]. Тільки охоплення комплексу компонентів забезпечує можливість отримання картини розвитку творчої особистості.

Отже, виявлення зв'язку розвитку творчого мислення та цінностей особистості у підлітковому віці (віці у якому починається інтенсивне формування світогляду, моральних переконань, принципів та ідеалів, системи оціночних суджень, становлення я-концепції, розвиток рефлексії та ін.) є актуальною проблемою сьогодення.

Постановка завдання. Мета статті - представлення результатів емпіричного дослідження особливостей зв'язку розвитку творчого мислення та ціннісної сфери особистості в підлітковому віці.

У дослідженні зв'язків між проявами творчого мислення та цінностями підлітків було використано такі методики: для оцінки розвитку компонентів творчого мислення - короткий варіант тесту Торанса «Завершення картинок», батарея методик А.З. Зака, методика вивчення уяви С. Медніка, опитувальник креативності Джонсона в модифікації О.Є. Тунік; для вивчення ціннісної сфери особистості - миБІ:-тест П.Н. Іванової, О.Ф. Колобової. Для встановлення значущості розбіжностей між учнями класів з різними системами навчання використовувався U-критерій Мана-Вітні, для обчислення рівня та значущості зв'язків між показниками творчого мислення та цінностей - кореляційний аналіз за Спірменом.

У досліджені взяли участь учні 7-9 класів шкіл з системою розвивального навчання у кількості 127 осіб. Контрольну вибірку склали учні 7-9 класів школи з традиційною системою освіти загальною кількістю 62 особи.

Почнемо з характеристики цінностей підлітків. За результатами аналізу відповідей підлітків за методикою must-test у системі розвивального навчання були виявлені такі цінності: цінність свободи та рівності у суспільстві, цінність безпеки, служіння людям (турбота про рідних), влада та авторитарність, популярність, автономія та незалежність, матеріальні цінності, цінність духовного розвитку, особистісний розвиток, цінність здоров'я, лобові, привабливості, задоволення, цінність міжособистіс- них відносин та спілкування, релігійність, цінність навколишнього світу, турбота про природу. Також серед висловлювань підлітків за методикою must-test слід зазначити вираженість цінності «підпорядкування правилам». Якісний аналіз ціннісної сфери за методикою must-test показує, що підлітки в системі розвивального навчання мають більш усвідомленні («я неодмінно повинен вчитись, бо це знадобиться мені в майбутньому»), глибокі цінності. Вони ставлять перед собою більш далекоглядні цілі. Їхні цінності більш узагальнені, спрямовані як на соціальну сторону життєдіяльності, так і на внутрішній розвиток. підліток психологічний ельконін

Характерні відповіді учнів шкіл з системою розвивального навчання на питання «Я неодмінно повинен»: «вірити в свої сили»; «внести щось нове в своє життя»; «допомагати тим, хто потребує допомоги»; «бути відвертим в почуттях»; «бути відвертим з усіма людьми, яких я знаю»; «володіти волею»; «володіти терпінням»; «стати більш спокійною та серйозною»; «розуміти людей»; «не ображатися по дурницях»; «самостійно вирішувати свої проблеми»; «не соромитися правди перед близькими»; «допомагати близьким» та ін.

На питання «Жахливо, якщо...» характерні відповіді підлітків в системі розвивального навчання такі: «людина байдужа до всього»; «люди не усвідомлюють помилок»; «нехтувати інтересами інших для досягнення своїх цілей»; «слабкості одних відбиваються на інших»; «я хоча б на одну секунду помру в душі»; «втрачу близьких людей»; «в цілому світі не зможу знайти своє місце»; «в мене не залишиться друзів» та ін.

Характерні відповіді на питання «Я не можу терпіти.»: «брехню, удаваність, коли я відчуваю жалобу до жорстокої людини»; «коли ображають мене чи моїх друзів»; « коли хтось ставить себе вище інших»; «коли люди п'ють чи курять»; «людина бреше в обличчя».

У системі розвивального навчання серед учнів підліткового віку переважають цінності особистісного зростання, міжособистісних відносин та духовні цінності. Також в ціннісній сфері виділяються такі цінності як незалежність, автономія та любов. Зважаючи на особливості підліткового віку, перевага надається встановленню міжособистісних контактів та особистісному зростанню, яке відображається в постановці цілей щодо закінчення навчальних закладів, пошуку гідної роботи, в деяких випадках - в удосконаленні себе у вже вибраному напрямі майбутньої діяльності.

Якісний аналіз ціннісної сфери за методикою must-test у традиційній системі навчання показує, що підлітки мають цінності, пов'язані з реалізацією конкретно-побутових цілей («я неодмінно повинен дочекатись закінчення уроків»; «не забути купити хліба, пограти в комп'ютерні ігри», «я не можу терпіти молочні продукти»), та недиференційовані, неосмислені цінності («я не можу терпіти те, що мені не подобається», «я неодмінно повинен займатись тим, що мені знадобиться у майбутньому»).

Характерні відповіді підлітків в традиційній системі освіти на питання «я неодмінно повинен...»: «прожити своє життя так, як я сам хочу»; «піти на урок української мови»; «піти сьогодні гуляти»; «нічого не робити»; «отримати гарну оцінку»; «перевдягнутись»; «піти на футбол»; «допомагати батькам, закінчити школу»; «зробити всі уроки на сьогодні»; «прибрати в домі та винести сміття»; «піти в ліс назбирати дощовиків»; «стати нормальною людиною»; «влаштуватись на роботу».

Характерні відповіді на питання «жахливо, якщо...»: «я погано складу іспити»; «не вступлю до університету»; «в мене не буде телебачення»; «буду сидіти на останній парті»; «я буду жахливою людиною»; «в мене не буде грошей»; «щось трапиться з рідними»; «потраплю до в'язниці».

Характерні відповіді на питання «Я не можу терпіти..»: «коли наді мною сміються»; «коли не дають грошей»; «коли мене дражнять»; «коли на мене кричать»; «коли заставляють щось робити»; «групу «Ранетки»; «рекламу»; «свою однокласницю»; «школу»; «дощ»; «коли я їду в громадському транспорті».

Ціннісна сфера підлітків у традиційній системі освіти представлена високими показниками цінностей особистісного зростання, міжособистісних відносин, задоволення, позитивних відносин з рідними та автономії. Так, багато учнів системи традиційного навчання ставлять перед собою цілі щодо закінчення школи, вступу до технікумів та університетів. Виділяється багато конкретно-побутових цілей, щодо отримання гарної оцінки, вивчення певних предметів, здачі іспитів і т. п. Наприклад: «я неодмінно повинен отримати гарну оцінку»; «доробити тест»; «вступити до військового ліцею», «гарно закінчити школу», «зробити всі уроки на сьогодні».

Рис. 1. Зв'язок творчого мислення з розвитком ціннісної сфери особистості: 1 - автономія; 2 - любов; 3 - міжособистіс- ні відносини; 4 - підпорядкування правилам; 5 - влада та авторитарність; 6 - духовність; 7 - безпека; 8 - привабливість; 9 - особистіс- не зростання; 10 - здоров'я; Р - рефлексія; А - аналіз; Пл - планування; П - побіжність; У - уява; Роз - розробленість; О - оригінальність; Г - гнучкість.

Значення для них має також насолода, задоволення, відпочинок та комфорт. Наприклад: «я неодмінно повинен пограти в футбол»; «піти сьогодні гуляти», «пограти в комп'ютерні ігри»; «відпочивати», «жахливо, якщо...»: «я не вийду на вулицю»; «піде дощ»; «зламається комп'ютер».

Також у ціннісній сфері підлітків в системі традиційного навчання виділяється цінність, пов'язана з відносинами з батьками, вона відрізняється страхом їхньої втрати, та прагненням допомогти і слухатись. Наприклад: «я неодмінно повинен допомагати батькам»; «слухатись батьків», «жахливо, якщо батьки загинуть, помруть» та ін.

Таким чином, для підлітків системи розвивального та традиційного навчання цінність мають особистісне зростання, міжособистісні стосунки, автономія, що характерно для підліткового віку. Але в ціннісній сфері спостерігається як якісні, так і кількісні відмінності за такими цінностями, як духовність, моральні якості особистості, влада, здоров'я, любов, привабливість. Серед підлітків системи розвивального навчання виділяється цінність навколишнього середовища, а серед підлітків традиційної системи освіти - цінність підпорядкування правилам.

Загалом слід відзначити, що цінності підлітків, які навчаються за системою розвивального навчання, більше орієнтовані на внутрішній світ, цінності підлітків, які навчаються за традиційною системою - на зовнішній. Цей факт узгоджується з закономірностями розвитку ідеалів, які було виявлено О.К. Дусавицьким. Дослідник розумів під ідеалом моральний зразок, еталон, який слугує мотивом пере творчої діяльності суб'єкта [2, с. 117].

На нашу думку, ідеал виникає на перетині ціннісних орієнтацій, утворюючи своєрідне їхнє ядро, інтегральний вузол. Цим пояснюється схожість отриманих дослідником результатів стосовно розвитку ідеалів підлітків у традицій та розвивальній системі освіти. Так, в учнів шкіл розвивального навчання починаючи з 7-го класу поступово здійснюється перехід від ідеалу як образу конкретної людини (носія, транслятора, втілювача цінностей) до ідеалу як самоздійснення, реалізації основних життєвих цілей, сенсу життя, змінюється рівень узагальнення та змісту ідеалу. О.К. Дусавицький відзначає: «У цих класах ідеал з'являється як результат внутрішньої напруженої роботи індивіда, його морального пошуку, є відображенням процесів його реальної життєдіяльності і дійсно виконує найважливішу регулюючу функцію в особистості» [2, с. 121]. На відміну від класів розвивальної освіти, у класах із традиційним навчанням для більшості підлітків ідеалами є деякі зовнішні зразки поведінки, конкретні або збірні.

Для дослідження розвитку творчого мислення були використані методики на виявлення розвитку аналізу, рефлексії, планування, уяви, гнучкості, оригінальності, розробленості та побіжності. В даній роботі ми не будемо докладно розглядати особливості проявів тих чи інших показників окремих компонентів творчого мислення. Матеріали щодо цього питання окремо представлені в роботах автора [5, 6]. Ми переходимо до основної задачі нашої статті, розгляду зв'язку творчого мислення з розвитком ціннісної сфери особистості підлітків.

Для демонстрації наявних зв'язків творчого мислення із ціннісною сферою особистості наведена кореляційна плеяда (рис. 1).

Показник аналізу як компонента творчого мислення має зворотно пропорційний зв'язок з рівнем вираженості цінності здоров'я при р<0,01. Вміння аналізувати явища, розкладати його на складові частини пов'язано з низьким рівнем турботи про своє здоров'я. Більша усвідомленість процесів, що відбуваються в людському організмі, призводить до меншої стурбованості за своє життя та життя близьких людей. Високий рівень розвитку аналізу знижує тривогу раптово захворіти або не мати змоги вилікуватись.

Рефлексія прямо пропорційно пов'язана із цінностями безпеки (р<0,05), влади та впливу (р<0,01), духовністю (р<0,01), привабливістю (р<0,01) та зворотно пропорційно пов'язана з цінністю особистіс- ного зростання (р<0,05) і підпорядкування правилам (р<0,05). Високий рівень розвитку рефлексії в сучасному світі, надає можливість осмислювати складність процесів, що в ньому відбуваються, розуміти недосконалість багатьох світових систем, що може призвести до раптових небезпечних ситуацій, або катаклізмів з якими важко впоратись. Так, чим вище рівень розвитку рефлексії, тим значніше місце в системі цінностей займає цінність безпеки.

Високий рівень розвитку рефлексії, осмисленості свого життя, попереднього досвіду пов'язаний з духовними цінностями людини, цінностями внутрішнього розвитку особистості. Чим вище рівень розвитку рефлексії, тим сильніше підлітки цінують такі характеристики, як: чесність, відповідальність, вміння вибачати, вміння здійснювати вчинок, доброта, порядність та ін. Отже, розвиток рефлексії напряму пов'язаний із формуванням моральних цінностей особистості.

Чим вище рівень рефлексії, тим вища цінність влади та авторитарності, небажання підкорюватись правилам. Також підлітки з високим рівнем розвитку рефлексії мають в системі цінностей цінність привабливості,бажання подобатись іншим, що може бути пов'язано з віковими характеристиками: переходом до нового типу ведучої діяльності (інтимно-особистісного спілкування), а отже, важливості встановлення міжособистісних контактів. Саме в підлітковому віці учні починають велику увагу приділяти своїй зовнішності, що позитивно корелює з розвитком рефлексії.

Рефлексія має зворотний зв'язок із цінністю особистісного зростання. Тобто учні з високим рівнем розвитку рефлексії меншу увагу приділяють вирішенню кар'єрних питань, таких як закінчення школи, вступ до вищого навчального закладу. Це можна пояснити тим, що в системі цінностей підлітків із високим рівнем розвитку рефлексії переважають цінності внутрішнього зростання особистості, розвитку моралі та духовності, тому вони незначну увагу приділяють соціальному розвитку людини.

Планування має позитивний зв'язок з цінностями духовності (р<0,05), привабливості (р<0,05). Уява прямо пропорційно пов'язана з цінностями привабливості (р<0,05), міжособистісного спілкування (р<0,05) та зворотно пропорційно - з цінністю слідування правилам (р<0,05). За методикою Тунік уява позитивно корелює з цінностями духовності та любові при р<0,05.

Чим вище рівень розвитку уяви, тим більшу увагу підлітки приділяють цінностям привабливості та міжособистісного спілкування. Це знов підтверджує дані про те, що уява в підлітковому віці, виходячи на новий рівень свого розвитку, найчастіше переходить до «інтимної сфери» і стає суб'єктивною формою мислення [6]. Підліткам, у яких уява перебуває на високому рівні розвитку, також притаманні цінності любові та духовності. Чим вище рівень розвитку уяви, тим більше цінність відвертості почуттів, бажання любити та бути коханим; вище цінність таких особистісних характеристик як доброта, чесність, вміння зробити вчинок та ін.

При високому розвитку уяви як компонента теоретичного мислення підлітки прагнуть до самостійності, на перший план виходять власні переконання та цілі, а не завдання або правила, які встановлюють інші. Так, чим вище рівень розвитку уяви, тим нижче цінність слідування правилам.

Побіжність мислення позитивно корелює з цінністю влади (р<0,05). Чим вище рівень розвитку побіжності мислення, тим вище значення цінності влади та авторитарності. Гнучкість має позитивний зв'язок із цінністю автономії (р<0,05). Чим вище рівень розвитку гнучкості мислення, тим вище цінність автономії та незалежності, бажання бути самостійним у своєму виборі та діях. Оригінальність мислення також пов'язана з цінністю автономії (р<0,05) та цінністю привабливості (р<0,05). Розробленість має позитивний зв'язок з цінностями любові (р<0,05) та привабливості (р<0,05).

Так, компоненти творчого мислення - побіжність, гнучкість, оригінальність - позитивно пов'язані із цінностями самостійності, незалежності, бажанням робити власний вибір, а оригінальність і розробленість - із цінністю привабливості. Чим вище рівень розвитку оригінальності та розробленості, тим вище цінність привабливості, бажання подобатись, гарно виглядати, бути охайними та бачити таке ставлення в інших людях.

Ризик прямопропорційно пов'язаний з мотивацією до успіху (р<0,05). Рівень розвитку цікавості мислення прямопропорційно пов'язаний з цінностями духовності (р<0,05), любові (р<0,05) та мотивацією до успіху (р<0,05). При високій мотивації до успіху, підлітки мають також високий рівень розвитку ризику мислення, схильність до самостійного вирішення складних завдань та високий рівень цікавості, прагнення до пізнання нового.

Складність має позитивний зв'язок з цінністю духовності (р<0,05). Прагнення до вивчення складних явищ, цікавість при виконанні важких завдань може перерости в прагнення до внутрішнього пізнання людського світу, до пошуку власних моральних цінностей.

Висновки

З наведеного вище можна зробити висновок, що творче мислення має цілу низку позитивних зв'язків із розвитком цінностей автономії, любові, міжособистісних стосунків, влади та авторитарності, духовності, безпеки, привабливості. Крім того, розвинене творче мислення підлітків зворотно корелює з цінностями здоров'я, підпорядкування правилам, особистісного зростання в суспільній сфері.

Таким чином, людина з розвиненим творчим мисленням має цінності, притаманні особистості, що самоактуалізується; саме вони формують ядро креативного ставлення про яке писав А. Маслоу. У тойсамий час отримані результати узгоджуються із закономірностями розвитку ідеалів, описаними О.К. Дусавицьким, у цьому сенсі ми можемо розглядати ідеал як місце перетину ціннісних орієнтацій особистості, своєрідне їх ядро, інтегральний вузол.

Індивіди з більш низьким рівнем розвитку показників творчого мислення чутливі до впливу маніпуляцій, авторитету, на перший план ставлять не власний внутрішній розвиток, а соціально прийнятні стандарти в різних сферах.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці уявлень про динаміку творчих цінностей особистості протягом життя, їх вплив на її ефективність у професійній діяльності, побудові міжособистісних стосунків і т. д.

Література

1. Громова Е.М. Ценности личности как основа жизненной и профессиональной стратегии / Е.М. Громова, Д.И. Беркутова, Т.А. Горшкова // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 2. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https:// www.srience-education.m/m/artide/view?id=9042.

2. Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности / А.К. Дусавицкий. - Харьков, 2008. -216 с.

3. Зімовін О.І. Параметри, показники та кореляти креативності / О.І. Зімовін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Психологія». - 2014. - Вип. 53. - № 1095. - С. 16-20.

4. Зімовін О.І. Рефлексія та креативність як чинники саморозвитку особистості / О.І. Зімовін // Проблеми сучасної психології. - 2016. - №. 32. - С. 138-153.

5. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://psylib. ukrweb.net/books/masla01/.

6. Самулевич Т.Е. Развитие личности и творческого мышления в подростковом возрасте в системе развивающего обучения / Т.Е. Самулевич // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, серия «Психология». - 2009. - № 902. - с. 259-262.

7. Самулевич Т.Є. Особливості розвитку творчого мислення підлітків в системі розвивального навчання / Т.Є. Самулевич // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Психологія». - 2011. - Вип. 46. - № 959. - С.162-165.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Аналіз проблеми творчого мислення у філософській літературі. Питання про можливість навчання творчості. Теорія особистості Г. Олпорта. Способи боротьби з власними патологічними домінантами. Психологічна структура особистості та особливості її розвитку.

  реферат [39,0 K], добавлен 15.10.2012

 • Теоретичні основи проблеми розвитку мислення школярів. Феномен мислення у психолого-педагогічній літературі. Мислення як один із пізнавальних процесів на різних етапах розвитку школяра. Проблема формування та розвитку критичного мислення у школярів.

  курсовая работа [53,0 K], добавлен 12.05.2014

 • Засоби розвитку логічного мислення при навчанні студентів. Необхідні якості логічного мислення. Вікові особливості студентів. Психологічні особливості розвитку логічного мислення студентів. Проблема розвитку логічної культури. Метод складання схеми ідей.

  курсовая работа [48,9 K], добавлен 30.09.2012

 • Наукові підходи до дослідження проблеми мислення. Психологічні особливості мислення як пізнавального процесу. Класифікація видів мислення та їх характеристика. Особливості розвитку мислення у дітей молодшого шкільного віку в процесі засвоєння знань.

  курсовая работа [58,3 K], добавлен 19.03.2015

 • Психологічні особливості профілю мислення особистості. Мислення як особлива форма психічного віддзеркалення дійсності. Характеристика основних факторів, що впливають на розвиток мислення особистості. Теорія детермінізму, поняття інформаційного підходу.

  курсовая работа [59,0 K], добавлен 04.11.2014

 • Дослідження типових патологічних психологічних характеристик мислення хворих на неврастенію. Загальні уявлення про мислення особистості. Аналіз динаміки мислення особистості при неврастенії. Методологічні основи патопсихологічного дослідження хворого.

  курсовая работа [125,8 K], добавлен 21.09.2010

 • Поняття "інтелект" та підходи до його визначення. Загальна характеристика інтелектуальних здібностей. Визначення рівню та стилю логічного мислення. Виявлення невербального рівню інтелекту. Розвинення творчих здібностей. Рівень креативного мислення.

  курсовая работа [548,3 K], добавлен 14.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.