Психофізіологічні особливості емоційної сфери музично обдарованих підлітків

Емоційна сфера психіки. Нейрофізіологічна основа емоційних процесів. Психологічна характеристика осіб підліткового віку. Феномен музичної обдарованості. Зміст базових емоцій музично обдарованих підлітків, дослідження їх психофізичних особливостей.

Рубрика Психология
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 12.10.2015
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Порівнюючи відповіді підлітків, які оцінювали твори мистецтва, можна зауважити, що емоційно забарвлені відповіді переважають у музично обдарованих підлітків. Разом з тим відповіді формального характеру зовсім не представлені в музично обдарованих, а в підлітків без музичної обдарованості складають 40 % (Твори музичного мистецтва), 35 (твори образотворчого мистецтва), 30 % (Поезія). Це свідчить про емоційне реагування музично обдарованих підлітків на твори мистецтва.

Разом з описанням відповідей підлітків фіксувались зміни частоти серцевих скорочень, як показник емоційного реагування під час інтерпретації творів мистецтва. У більшості випадків помітна закономірність (скоріше тенденція) - у музично обдарованих підлітків первинні показники вищі за кінцеві, а в учнів без музичних здібностей тенденція протилежна.

Аналіз результатів дослідження свідчить про те, що у музично обдарованих підлітків на 80 % переважає середній інтегративний рівень емоційного інтелекту, а низький на 80 % переважає в учнів, які не мають музичних здібностей. Емоційна сфера цих підлітків характеризується страхом, самотністю, нестабільністю, агресією, почуттям провини, депресією, фрустрацією.

Характеризуючи порівняння показників домінуючих базових емоцій, таких, як радість, гнів, страх, сум, у музично обдарованих підлітків можна відмітити, що показники по шкалі радість на 4 % вищі за показники учнів, які не мають музичних здібностей, по шкалі гнів показники на 12 % нижчі, по шкалі страх на 16 % нижчі, по шкалі сум на 24% показники нижчі у музично обдарованих учнів.

В цілому, сформованість показників самопочуття, активності, настрою знаходиться на нормальному та високому рівнях. Однак, музично обдаровані підлітки мають вищі показники на високому рівні по шкалі самопочуття різниця складає 25 %, по шкалі активність - 10 %, по шкалі настрій - 40 %. А також нижчі показники по низькому рівні по шкалі самопочуття на 15 % та шкалі настрій - на 5%, та вищі по шкалі активність - на 5%.

У музично обдарованих підлітків домінують соціальні потреби на 50 %. Це свідчить про їх бажання належати до певної соціальної групи, посідати в ній значуще місце, дотримуватись поведінкових зразків. Можливо, саме ця потреба мотивує музично обдарованих підлітків об'єднуватись в групи, колективи та розвивати свою творчість. Друге місце посідають пізнавальні потреби (45 %). Водночас, музично обдаровані підлітки мають 5 % по шкалі "біологічні потреби". Це можна трактувати як те, що вони можуть деякий час ігнорувати біологічні потреби на користь соціальних та пізнавальних потреб.

Отже, виходячи з кількісного та якісного аналізу отриманих результатів дослідження, можна зробити висновок про те, що емоційна сфера музично обдарованих підлітків має деякі відмінності в порівнянні з учнями, які не мають музичних здібностей. Позитивні результати емпіричного вивчення особливостей емоційної сфери музично обдарованих підлітків є підставою для розробки в подальшому методичних рекомендацій щодо розвитку музичних здібностей у дітей різного віку, що обов'язково сприятиме гармонізації їх емоційної сфери. Разом з тим було виявлено, що у музично обдарованих підлітків не лише відрізняються результати показників методик, а і фіксуються психофізіологічні особливості, а саме, зміна частоти серцевих скорочень. Особливо це становить цікавість, якщо порівнювати результати підлітків. У музично обдарованих учнів (у більшій мірі) на початку дослідження переважають вищі показники частоти серцевих скорочень, що є протилежним для тих, хто не має музичних здібностей. А в кінці дослідження у музично обдарованих підлітків частота серцевих скорочень стає меншою, а в учнів без музичної обдарованості - навпаки більшою.

Протилежна зміна частоти серцевих скорочень під час інтерпретації творів мистецтва у музично обдарованих підлітків та підлітків, що не мають музичної обдарованості, свідчить про різні регуляторні механізми, що обумовлюють психічну діяльність під час сприйняття творів мистецтва. Помічена нами тенденція потребує подальшого дослідження психофізіологічних механізмів формування та діяльності емоційної сфери обдарованих підлітків.

Список використаних джерел

1. Алфімов В., Зотова І. Психологічні відмінності обдарованих ліцеїстів // Рідна школа: Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2005. - №5. - ст.14-15.

2. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 1984. - С.173.

3. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. - М.: Медицина, 1975.

4. Барко В.І., Тютюнников А.М. Як визначити творчі здібності дитини? - К.: Україна, 1991. - 82 с.

5. Богачкіна Н.А., Психологія. Конспект лекцій http://ua-referat.com/Психологія_Конспект_лекцій_Богачкіна_Н_А

6. Богоявленская Д.Б., Брушлинский А.В., Бабаева і др. "Робоча концепція обдарованості" // В.Д. Шадрикова, М., 1998.

7. Виноградова О.С. Гиппокамп и память. - М.: Наука, 1975. - 350 с.

8. Гергель Є.Л. Вікова динаміка розвитку креативних здібностей // Наукові записки Інституту психології ім.Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. - К.: Главник, 2005. - Вип.26: У 4 томах. - Т.1. - С.342-349;

9. Горай Ю. Творчі здібності та обдарованість // Психолог. - 2006. - №25. - с.12.

10. Джеймс Древер. Словник психології - A Dictionary of Psychology by James Drever. Middlesex: Penguin Reference Books, 1952 - 1966.

11. Діагностика обдарованості у фізико-математичній сфері у школі/ Бажанюк В.С. Проблеми загальної та педагогічної психології - збірник наукових праць Інституту психології ім.П.С. Костюка АПН України. Т.7. Вип.1. - К.: 2005. с.48-60.

12. Додонов Б.И. Эмоция как ценность - М.: Политиздат, 1978. - 272 с.

13. Дрозденко К.С. Загальна психологія у практичному вимірі: Підручник. - К.: ВД "Професіонал”, 2007. - 608 с.

14. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб Издательство "Питер". - 1999. - 368 с. (Серия "Мастера психологи”).

15. Журнал "Дополнительное образование", № 10, 2001; №11, 2001.

16. Журнал "Наука и жизнь", Москва, видавництво "Правда", № 12 за 1977 рік. стор.117-118

17. Изард К. Эмоции человека: Пер. с анг. М.: Изд. Моск. Ун-та, 1980, с.440.

18. Изард К.Э. Психология эмоций. - СПб.: Питер, 1999.

19. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб., 2001. С.524-527.

20. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. - СПб. - Питер, 2004.

С.159-161

21. Інтернет www/psychologos.ru/Горе

22. http://psyznaiyka.net/view-emocii.html? id=fiziologicheskie-osnovi-emociy

23. Інтернет. zaxid.net/blogs/showBlog. do? ogida_do_tsiyeyi_derzhavi.

24. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. - М.: Наука, 1983. - 370 с.

25. Клименко В.В. Психологические тесты таланта. Харьков: Фолио, 1996

26. Клименко В.В. Психологія творчості. К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 480с.

27. Кошлань И.Г. Психологические особенности подростков - представителей мономодальных типов эмоциональности. // Наука і освіта, 2004. - № 4 - 5 - С.36 - 40;

28. Крушинский Л.В. Эволюционно-генетические аспекты поведения. Избр. труды. Т.1. - М.: Наука, 1991. - 258 с.

29. Кузин В.С. "Психология живописи", М., 2005.

30. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): Учебное пособие.5-е изд. - М.: Изд-во УРАО, 1999;

31. Кульчицька О.І. Специфіка дитячої обдарованості // Обдарована дитина. - 2001. - №1. - с.3-10.

32. Левченко А. Психологічні особливості підліткового віку // Психолог. - № 42 (90). - С.9-16;

33. Лейтес Н.С. Одаренные дети. М.: АСАДЕМА. - 2007. - 332с.

34. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций.2 изд. - М.: Смысл; Per Se, 2000. - 549 с

35. Липова Л. Концепція обдарованості та її види // Рідна школа. - 2003. - №4. - С.10-12.

36. Липова Л. Про програми роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 р. // Управління школою. - №7. - 2002. - с.6-8.

37. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 237 с.

38. Ломброзо Ч. Гениальность і помешательство. - М. - 1998. - 220 с.

39. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона / В современной орфографии. - Петербург: Издательское общество "Ф.А. Брокгауз - И.А. Ефрон", 1907-1909.

40. Малімон Л.Я. До проблеми діагностики емоційності як властивості особистості // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - №7. - С.59-65.

41. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности // Вопросы психологии. - 1989. - №6. - С.29-33.

42. Моляко В.О. Актуальні соціально-психологічні аспекти обдарованості // Обдарована дитина. - 1998. - №1. - С.4-5.

43. Морозова Л. Питання дитячої обдарованості в американській системі шкільної освіти // Рідна школа. - №7. - 2006. - С.78-80.

44. Немов Р.С. Общие основы психологии // Психология. Кн.1. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.

45. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека // Вопросы психологии. - 2005. - № 1. - С.116-124.

46. Пальм Г.А. Загальна психологія: Навч. Пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 256 с.

47. Психологические тесты/Под ред.А. А. Карелина. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - В 2 т. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - T.1 - С.241-244.

48. Побережная Г.И. Музыка в детской душе. Книга для родителей. Рада. 2007. - 80 с.

49. Прибрам К. Языки мозга. - М.: Прогресс, 1975. - 463 с.

50. Проблеми дослідження емоційного інтелекту як чинника схильності юнаків до віктимної поведінки. Бантишева Олександра Олександрівна

51. Психологический словарь / Под ред.В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. - М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2006, 479 с.

52. Рибалка О.Я. Формування моральних цінностей у міжстатевих стосунках підлітків // Постметодика. - №5-6. - 2001. - С.146-149

53. Роджерс К.Р. "Взгляд на психотерапию. Становление человека" М.: Прогресс, - 409с.

54. Розенцвейг Ф. Загальний Контур // Символу Розладу і Особи. - 1938.151-160.

55. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. - М.: Педагогика, 1989. - Т.1. - 486 с.;

56. Селье Г. Стресс без дістресса. - М.: Прогрес, 1979. - 123 с.

57. Симонов П.В. Эмоциональный мозг. - М., 1981. - 167 с.

58. Симонов П.В. Теория отражения и психофизиология эмоций. - М., 1979. - 157 с.

59. Соціальна робота в Україні: теорія і практика: посібник для підвищення кваліфікації психологів центрів соціальних служб для молоді. - 5-а ч. / За ред.А.Я. Ходарчук. - К.: ДЦССМ, 2003. - 264 с.

60. Тарасова О. Онтогенез музыкальных способностей. - М.: Педагогика, 1988. - 176 с.

61. Теплов М.Б. Избранные труды. В 2 т., т.1, М.: Прос, 1971.

62. Ушаков Д.В. Психология одаренности. От теории к практике. М. - 2000 - 96 с.

63. Фетіскін Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії. 2002. - 490 с.

64. Хохліна О.П. Методичні рекомендації з підготовки до державного екзамену з навчальної дисципліни "Загальна психологія" для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань "Соціально-політичні науки" - 0301 за напрямом підготовки "Психологія" - 6.030102. - К.: Національна академія внутрішніх справ. - 2011. - 68 с.

65. Петровский А.В. Хрестоматия по психологии. - М.: Просвещение, 1977. - 526 с.

Додатки

Додаток 1

Опитувальник "Виявлення музичної обдарованості" Бажанюк В.С.

Питання

Бали

1. Колекція музики на компакт-дисках.

· до 5 компакт-дисків

5

· 5-10

10

· більше 10

20

2. Оцінка з музичної грамоти у початкових класах.

· до 6 балів

0

· 7-9 балів

5

· 10-12 балів

20

3. Оцінка з музичної грамоти (профільного інструменту) в музичній школі.

· до 6 б.

0

· 7-9 б.

5

· 10-12 б.

20

4. Оцінки в музичній школі з додаткових дисциплін, як сольфеджіо чи хор?

· до 6 балів

0

· 7-9 балів

5

· 10-12 балів

20

5. Чи створюєш сам музику?

· так

20

· ні

0

6. Яку саме музику створюєш? (Обирай все те, що створюєш)

· пісні

10

· акомпанемент

10

· інструментальну

10

7. Чи є найбільш вдала музична робота? Яка вона за обсягом?

· немає

0

· маленька

5

· невелика

10

· велика

20

8. Цікавить інформація з музичної літератури?

· так

0

· ні

20

9. Приймаю участь у конкурсах чи концертах з співів та музики.

· так

20

· ні

0

10. Приймаю участь у концертах (обирай всі ті варіанти, де приймаєш участь)

· у загальноосвітній школі

10

· у музичній школі

10

· на міських концертах

10

· на міжміських концертах

10

· закордоном

10

11. Граю (співаю) в ансамблі чи групі

· так

20

· ні

0

12. У скільки років пішов (шла) до музичної школи?

· у 5-7

20

· 8-12

10

· після 13

5

13. Хтось з батьків займалися чи займаються музикою?

· так

20

· ні

0

14. Чи регулярно займаєшся на музичному інструменті (чи співаєш), який вивчаєш в музичній школі?

· так

20

· ні

0

15. Чи маєш музичний взірець?

· так

20

· ні

0

16. Подобається розважати рідних та близьких власними виступами (спів, гра?)

· так

20

· ні

0

17. Відвідував (ла) майстер-класи з музичної дисципліни?

· так

20

· ні

0

18. Цікавить різноманітна інформація, яка буде музично розвивати та навчати (фільми, прослуховування музики.)

· так

20

· ні

0

Додаток 2

Опитувальник: Визначення емоційного стану під впливом художніх творів

Прізвище, ім'я ______________________________

Твори музичного мистецтва

Композиція

Опис

Психофізіологічний показник

Вихідний рівень

Під час повтор. пред'явлення

1

"Революційний етюд"

Ф. Шопен

2

А. Вівальді "Пори року. Літо"

3

П. Чайковський

"Танец цветов"

Твори образотворчого мистецтва

1

О. Пушкін "Пророк"

2

К. Сімонов "Чекай мене"

3

Ф. Тютчев "Мовчання"

Поезія

1

Леонардо да Вінчі "Джоконда"

2

К. Фрідріх "Мандрівник над морем туману"

3

Т. Шевченко "Катерина"

Додаток 3

Діагностика "Емоційного інтелекту" (Н. Холл)

Тест

1. Для меня как отрицательные, так и положительные эмоции служат источником знания о том, как поступать в жизни.

2. Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я должен изменить в своей жизни.

3. Я спокоен, когда испытываю давление со стороны.

4. Я способен наблюдать изменение своих чувств.

5. Когда необходимо, я могу быть спокойным и сосредоточенным, чтобы действовать в соответствии с запросами жизни.

6. Когда необходимо, я могу вызвать у себя широкий спектр положительных эмоций, такие, как веселье, радость, внутренний подъем и юмор.

7. Я слежу за тем, как я себя чувствую.

8. После того как что-то расстроило меня, я могу легко совладать со своими чувствами.

9. Я способен выслушивать проблемы других людей.

10. Я не зацикливаюсь на отрицательных эмоциях.

11. Я чувствителен к эмоциональным потребностям других.

12. Я могу действовать на других людей успокаивающе.

13. Я могу заставить себя снова и снова встать перед лицом препятствия.

14. Я стараюсь подходить к жизненным проблемам творчески.

15. Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и желания других людей.

16. Я могу легко входить в состояние спокойствия, готовности и сосредоточенности.

17. Когда позволяет время, я обращаюсь к своим негативным чувствам и разбираюсь, в чем проблема.

18. Я способен быстро успокоиться после неожиданного огорчения.

19. Знание моих истинных чувств важно для поддержания "хорошей формы".

20. Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они не выражены открыто.

21. Я могу хорошо распознавать эмоции по выражению лица.

22. Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо действовать.

23. Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые указывают на то, в чем другие нуждаются.

24. Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других людей.

25. Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше управляют своей жизнью.

26. Я способен улучшить настроение других людей.

27. Со мной можно посоветоваться по вопросам отношений между людьми.

28. Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей.

29. Я помогаю другим использовать их побуждения для достижения личных целей.

30. Я могу легко отключиться от переживания неприятностей.

Додаток 4

Чотирьохмодальний емоційний опитувальник Л.А. Рабиновича

Опросник

1. Вы не решитесь пойти ночью в любое страшное место, даже если дело идет на спор?

2. Часто ли у вас портится настроение, находит уныние, хандра?

3. Можно ли сказать, что ваше настроение бывает чаще всего веселым и бодрым?

4. Страшно ли вам бывает идти по темной, пустынной улице?

5. Страшно ли вам смотреть вниз с большой высоты?

6. Часто ли вы испытываете чувство неудачи, неудовлетворенности собой, разочарования в себе?

7. Если бы над вами зло подшутили, привело бы это вас в состояние гнева?

8. Овладевает ли вами негодование, если не выполняются ваши требования?

9. Легко ли вы заражаетесь радостным настроением окружающих?

10. Можно ли о вас сказать, что вы не верите в свои силы?

11. Считаете ли вы, что ваши жизненные обстоятельства дают вам много поводов для негодования, возмущения?

12. Вызывают ли у вас страх страшные сцены в кинофильмах?

13. У Вас часто появляется желание с кем-нибудь поссориться?

14. Можно ли сказать, что у вас преобладает радостное мироощущение?

15. Можно ли назвать вас несмелым человеком?

16. Может ли небольшое затруднение в деятельности вызвать у вас раздражение?

17. Испытываете ли вы боязнь, когда вам необходимо обратиться начальнику, вышестоящему лицу?

18. Бываете ли вы активным участником веселья в компаниях?

19. Вас легко рассердить?

20. Можно ли сказать о вас, что вы человек печальный?

21. Можно ли о вас сказать, что в вас преобладает грустное и унылое настроение?

22. Вам свойственно состояние удовлетворенности жизнью?

23. Боитесь ли вы темноты в незнакомой обстановке?

24. Считаете ли вы себя веселым человеком?

25. Вы не склонны предаваться невеселым, мрачным мыслям?

26. Вами овладевает неприятное чувство в лифте, в туннеле?

27. Часто ли неудачи приводят вас в отчаяние?

28. Можете ли вы сказать про себя, что вы по своей натуре оптимист?

29. Вызывают ли у вас чувство тоски книги с плохим концом?

30. Боитесь ли вы выходить на сцену, выступать перед большой аудиторией?

31. Вы неуступчивы?

32. Вами овладевает злость, если вы очень торопитесь, а вам помешали?

33. Когда на вас кричат, вам хочется ответить тем же?

34. Свойственно ли вам переживать чувство страха при сильной грозе?

35. Если вы терпите поражение в споре, овладевает ли вами раздражение и злость?

36. Испытываете ли вы радость, когда находите решение важной для вас задачи?

37. Можете ли вы присоединиться к мнению, что в жизни больше невзгод и печалей, чем радостей?

38. Кажется ли вам будущее бесперспективным и мрачным?

39. Может ли небольшое препятствие, мешающее достичь желаемого, вызвать у вас чувство подавленности?

40. Любите ли вы веселое оживление и суету вокруг себя?

41. Легко ли вы ощущаете чувство потери чего-то?

42. Овладевает ли вами раздражение, если, как вам кажется, вас не понимает близкий человек?

43. Обычно по утрам у вас бодрое и радостное настроение?

44. Овладевает ли вами гнев так сильно, что вы долго не можете успокоиться?

45. Вы, вероятно, отказались бы заниматься каким-либо опасным видом спорта?

46. Бывает ли у вас чувство страха при необходимости посетить зубного врача или сделать укол?

Додаток 5

Методика діагностики оперативної оцінки самопочуття, активності, настрою

1. Самочувствие хорошее

3

2

1

0

1

2

3

Самочувствие плохое

2. Чувствую себя сильным

3

2

1

0

1

2

3

Чувствую себя слабым

3. Пассивный

3

2

1

0

1

2

3

Активный

4. Малоподвижный

3

2

1

0

1

2

3

Подвижный

5. Веселый

3

2

1

0

1

2

3

Грустный

6. Хорошее настроение

3

2

1

0

1

2

3

Плохое настроение

7. Работоспособный

3

2

1

0

1

2

3

Разбитый

8. Полный сил

3

2

1

0

1

2

3

Обессиленный

9. Медлительный

3

2

1

0

1

2

3

Быстрый

10. Бездеятельный

3

2

1

0

1

2

3

Деятельный

11. Счастливый

3

2

1

0

1

2

3

Несчастный

12. Жизнерадостный

3

2

1

0

1

2

3

Мрачный

13. Напряженный

3

2

1

0

1

2

3

Расслабленный

14. Здоровый

3

2

1

0

1

2

3

Больной

15. Безучастный

3

2

1

0

1

2

3

Увлеченный

16. Равнодушный

3

2

1

0

1

2

3

Взволнованный

17. Восторженный

3

2

1

0

1

2

3

Унылый

18. Радостный

3

2

1

0

1

2

3

Печальный

19. Отдохнувший

3

2

1

0

1

2

3

Усталый

20. Свежий

3

2

1

0

1

2

3

Изнуренный

21. Сонливый

3

2

1

0

1

2

3

Возбужденный

22. Желание отдохнуть

3

2

1

0

1

2

3

Желание работать

23. Спокойный

3

2

1

0

1

2

3

Озабоченный

24. Оптимистичный

3

2

1

0

1

2

3

Пессимистичный

25. Выносливый

3

2

1

0

1

2

3

Утомляемый

26. Бодрый

3

2

1

0

1

2

3

Вялый

27. Соображать трудно

3

2

1

0

1

2

3

Соображать легко

28. Рассеянный

3

2

1

0

1

2

3

Внимательный

29. Полный надежд

3

2

1

0

1

2

3

Разочарованный

30. Довольный

3

2

1

0

1

2

3

Недовольный

Додаток 6

Методика Б.І. Додонова "Бажані переживання"

Номер

Эмоция

1.

Чувство необычного, таинственного, появляющееся в незнакомой местности, обстановке.

2.

Радостное волнение, нетерпение при приобретении новых вещей, предметов коллекционирования, удовольствие от мысли, что скоро их станет еще больше.

3.

Радостное возбуждение, когда видишь, что добиваешься успешных результатов.

4.

Удовлетворение, гордость, подъем духа, когда можешь доказать свою ценность как личности или превосходство над соперниками. когда тобой искренне восхищаются.

5.

Веселье, беззаботность, хорошее физическое самочувствие, наслаждение вкусной едой, отдыхом, непринужденной обстановкой, безопасностью и безмятежностью жизни.

6.

Чувство радости и удовлетворения, когда удается сделать что-либо хорошее для дорогих тебе людей.

7.

Горячий интерес, наслаждение при познании нового, при знакомстве с поразительными научными фактами, радость и глубокое удовлетворение при постижении сути явления, подтверждении Ваших догадок и предложений.

8.

Боевое возбуждение, чувство риска, упоение им, азарт, острые ощущения в минуты борьбы, опасности.

9.

Радость, хорошее настроение, симпатия, признательность, когда видишь дружбу и взаимопонимание, когда сам получаешь помощь и одобрение со стороны других людей.

10.

Своеобразное сладкое чувство, возникающее при восприятии природы и музыки, стихов. других произведений искусства.

Номер эмоции

Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

§ 1 место - наиболее предпочитаемое переживание

§ 10 место - наименее предпочитаемое переживание

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Аналіз проблеми обдарованості в підлітковому віці. Поняття задатків, здібностей, пізнавальної потреби. Вплив обдарованості на індивідуально-психологічні особливості підлітків. Розробка рекомендацій щодо пом'якшення перебігу перехідного віку підлітків.

  дипломная работа [114,6 K], добавлен 13.12.2013

 • Поняття про пізнавальні процеси. Розвиток пізнавальних процесів в учнів підліткового віку. Експериментальне дослідження особливостей і проблем пізнавальних процесів підлітків. Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження, їх оцінка.

  курсовая работа [57,8 K], добавлен 20.07.2011

 • Пам'ять як психічний процес. Характеристика підліткового віку, особливості пам'яті підлітків. Теоретичне, досвідчено-емпіричне дослідження особливостей пам'яті у підлітків. Питання про взаємовідношення довільного і мимовільного запам'ятовування.

  курсовая работа [91,1 K], добавлен 08.04.2011

 • Індивідуально-вікові особливості підлітків. Причини підліткової психологічної кризи. Особливості міжособистісного спілкування в групі однолітків. Застосовані методики аналізу психологічних особливостей спілкування підлітків та їх характеристика.

  курсовая работа [173,8 K], добавлен 16.06.2010

 • Загальна характеристика психологічних особливостей підліткового віку, особливості афективної та мотиваційної сфери підлітка. Дослідження тривожності дітей підліткового віку, як психічного явища. Методи корекцій рівня тривожності, застосування тренінгу.

  курсовая работа [96,6 K], добавлен 22.04.2010

 • Психолого-педагогічні основи вивчення проблеми "важких" підлітків. Психологічні особливості розвитку дітей підліткового віку. Методи дослідження підлітків, які важко піддаються вихованню. Дослідження самооцінки та агресивності підлітків і їх результати.

  курсовая работа [580,8 K], добавлен 20.09.2010

 • Підходи до вивчення професійного самовизначення підлітків і психологічна характеристика юнацького віку. Зміст тренінгів, спрямованих на зниження тривожності та стабілізацію емоційної сфери неповнолітніх. Психологічні засади організації корекційної роботи.

  дипломная работа [622,8 K], добавлен 21.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.