Емоційні чинники професійного самовизначення підлітків

Підходи до вивчення професійного самовизначення підлітків і психологічна характеристика юнацького віку. Зміст тренінгів, спрямованих на зниження тривожності та стабілізацію емоційної сфери неповнолітніх. Психологічні засади організації корекційної роботи.

Рубрика Психология
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 21.06.2011
Размер файла 622,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ І. Теоретичне дослідження проблеми емоційної сфери та професійного самовизначення та професійного самовизначення

1.1 Погляди вітчизняних та зарубіжних вчених до проблеми емоційної сфери особистості

1.2 Концептуальні підходи до вивчення професійного самовизначення підлітків

1.3 Психологічна характеристика підліткового віку

Висновки до розділу І

РОЗДІЛ ІІ. Експериментальне дослідження впливу емоційних чинників на професійне самовизначення підлітків

2.1 Методи та процедура вивчення впливу емоційних чинників на професійне самовизначення підлітків

2.2 Виявлення рівня тривожності та емоційне самопочуття підлітків

2.3 Визначення професійної направленості підлітків

2.4 Особливості взаємозв'язку компонентів емоційної сфери та професійним самовизначенням підлітків

Висновки до розділу ІІ

РОЗДІЛ ІІІ. Психокорекційна програма спрямована на зниження тривожності та стабілізацію емоційної сфери підлітків

3.1 Психологічні засади організації психокорекційної роботи

3.2 Зміст тренінгової програми, спрямованої на зниження тривожності та стабілізацію емоційної сфери підлітків

3.3 Ефективність проведеної психокорекційної роботи

Висновки до розділу ІІІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРАСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Будучи настільки добре відомими (як найбільш явно виражений феномен внутрішнього життя людини), і, здавалося б, доступними науковому розумінню емоції продовжують залишатися предметом великих суперечок при спробі осмислити їх в рамках психологічної теорії. Дискусії ведуться по всьому кругу пов'язаних з емоціями проблем - від питання про те, які психічні явища слід відносити до емоційних, до питання про принципову роль емоцій в здійсненні процесів життєдіяльності. В ході розвитку емоції втрачають свою, пряму інстинктивну основу, набувають складно обумовленого характеру, утворюють багатообразні види так званих вищих емоційних процесів (відчуття); соціальних, інтелектуальних і естетичних, які у людини складають головний вміст його емоційного життя

Розуміння емоцій іншої людини є важливим для процесу спілкування між людьми як в побуті, так і в професіях типу "людина-людина". Крім того, візуальне стеження за емоційним станом людини в процесі здійснення ним професійній діяльності дозволяє вчасно приймати заходи по регуляції його стану, що знижує травматизм на виробництві, підвищує продуктивність праці. Одна людина вважає критерієм професіоналізму просто приналежність до професії або здобування спеціальної освіти, відповідно і себе оцінює з цих позицій. Інша людина вважає, що критерієм професіоналізму є індивідуальний творчий вклад в свою професію, збагачення своєї особи засобами професії, відповідно, він інакше з цієї вищої планки себе визначає і реалізує свої цілі і потреби. Це тривалий процес узгодження внутрішньо особових і соціально-професійних потреб, який відбувається впродовж всієї життєвої і трудової дороги. І особливості емоційної сфери: глибини переживань, такі якості характеру як, наприклад, товариськість, відвертість, емоційна лабільність, тривожність і багато що інше грають одну з найважливіших ролей при виборі професії.

Аналіз психологічної літератури показує що багато дослідників, які займалися вивченням емоційної сфери і професійного самовизначення людини не приділяли достатньо уваги зв'язку між компонентами емоційної сфери та вибором професії. Кожна професія має певний перелік, як професійних так і особистісних якостей, але на нашу думку особливо важливо, як той чи інший емоційний чинник впливає на професійне самовизначення людини. Актуальність дослідження аспектів проблеми самоактуалізації особистості на етапі її професійного становлення є незаперечною, що й обумовило вибір теми випускної роботи: "Емоційні чинники професійного самовизначення підлітків".

Об'єкт дослідження: емоційна сфера особистості.

Предмет дослідження: емоційні чинники професійного самовизначення підлітків.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та екперементально дослідити вплив особливостей емоційної сфери на професійне самовизначення підлітків.

Гіпотеза дослідження: ми передбачаємо, що особливості емоційної сфери, а саме невротичність, врівноваженість, відкритість, товариськість, емоційна лабільність та тривожність впливають на професійне самовизначення учнів.

Згідно з поставленою метою та висунутою гіпотезою сформульовані такі завдання дослідження:

1. Теоретично обґрунтувати різні підходи вчених до проблеми емоційної сфери та професійного самовизначення;

2. Експериментально виявити прояви емоційної сфери підлітків та професійну спрямованість;

3. Виявити вплив особливостей емоційної сфери на вибір професії.

4. Розробити психокорекційну програму, спрямовану на зниження тривожності та стабілізацію емоційної сфери.

Для вирішення поставлених завдань нами був використаний комплекс теоретичних та емпіричних методів та конкретних методик: спостереження, дослідження особистості за допомогою опитувальника FPI, вивчення професійної спрямованості особистості методика Холланда; диференціальні шкали емоцій по К. Изарду, особистісна шкала прояву тривоги (Дж. Тейлор); методика "Диференціально-діагностичний опитувальник" (ДДО); методи математико-статистичної обробки даних.

База дослідження. Дослідження проводилось у загальноосвітній школі № 1 м. Слов'янська. В ньому брали участь учні 9 та 10-го класу, усього 50 досліджуваних.

Теоретичне значення дослідження полягає у розширенні та уточненні змістовних характеристик емоційної сфери та їй компонентів; у поглибленні уявлень про особливості професійного самовизначення підлітків .

Практичне значення: для досягнення мети дослідження були обрані адекватні методи і методики діагностики професійного самовизначення та емоційної сфери . Була розроблена та апробована психокорекційна програма на зниження рівня тривожності та емоційної нестабільності. Результати дослідження можуть бути використані у психодіагностичній та психокорекційній діяльності практичних психологів та соціальних педагогів.

Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел (…) та додатків. Загальний обсяг роботи … сторінок

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

1.1 Підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до вивчення проблеми емоційної сфери особистості

Перш, ніж перейти до аналізу дослідження проблеми вивчення емоційної сфери, необхідно звернутися до термінології, тобто тому понятійному апаратові, що використаний у даній роботі. Проблема вивчення емоційної сфери багато в чому зумовлюватиметься тим змістом, який ми вкладаємо в ці поняття. Якщо ми звернемося до тлумачних словників, то з'ясується, що не має єдиного визначення поняття емоцій. В своїй роботі ми даємо декілька визначень цього поняття. Емоції - психічний процес імпульсивної регуляції поведінки, заснований на чуттєвому відображенні значущості зовнішніх дій, загальна, генералізована реакція організму на такі дії. Емоції регулюють психічну активність не специфічно, а через відповідні загальні психічні стани, впливаючи на протікання усіх психічних процесів.

У своїй роботі за основу ми беремо таке визначення поняття емоцій, як процес відображення людиною у формі безпосереднього упередженого переживання стосунків до предметів і явищ дійсності. Емоції людина не лише переживає, але і виражає зовні у вигляді тілесних проявів: міміки(зміна положення губ і брів), пантомиміки (жестів, пози), тону голосу (вокальної міміки), ряду вегетативних явищ(зміна частоти сердечних скорочень і дихання, почервоніння або збліднення, зміни тонусу м'язів, тремтіння, потовиділення) і більш менш глибоких біохімічних змін в організмі(виділення наднирковими залозами адреналіну, збільшення цукру в крові, поява в сечі білку і т. д.). Спостереження за цими тілесними проявами емоцій допомагає їх вивченню, хоча і не завжди може розкрити зміст переживаного почуття. Під емоціями, або емоційними переживаннями, зазвичай мають на увазі найрізноманітніші реакції людини - від бурхливих вибухів пристрасті до тонких відтінків настрою.

Утруднення в теоретичній інтерпретації емоцій обумовлені рядом причин. Передусім вони є самими інтимною специфічною характеристикою психічного. Крім того, в історії вивчення проблеми емоцій на власне психологічну її розробку робили вплив релігія, естетика і особливо етика. В наші дні розширилися можливості експериментального дослідження, психологія зробила різкий поворот до цього надійного джерела знань. Проте, обмежена, цілком природні для експериментального дослідження емоції, поширилися і на теоретичну розробку проблеми. Експеримент підпорядкував собі теорію, залишивши їй функцію інтерпретації отриманих в нім даних.

Теорія емоцій, втиснута в рамки проблем, що експериментально розробляються, втратила системність, широту, а іноді і життєвою реальність. Її зосередженість на питаннях, що допускають лабораторне вивчення, не дозволяє вирішити проблем, які виникають у сфері міжособистісних стосунків, аномального розвитку особистості і у ряді інших областей, практичної діяльності людини. Крім того, знання емоцій і почуттів, що зосереджують життя людини на певних явищах, пізнання внутрішніх конфліктів і криз, що призводять до переоцінки ідеалів, до вирішальних поворотів в житті і тому подібних явищ могло б сприяти рішенню задачі загально психологічної теорії, а саме - інтеграції її феноменів, процесів, психічних функцій в цілісну особа. Як відмічає В. К. Вилюнас "Одне представляється безперечним; таж якщо в цих твердженнях щось перебільшене: без рішення проблеми емоцій розробка загальної теорії психічного неможлива". Щоб психологія емоцій більш повно охоплювала круг пов'язаних з емоціями проблем, потрібні пошуки нових напрямів теоретичного і експериментального їх вивчення.

При здійсненні цього актуального завдання, важливо знати результати проведених досліджень, опанувати методичний досвід, накопичений в психологічних лабораторіях "...щоб глава про емоції зайняла в психологічній науці місце, яке відповідає положенню і значенню емоцій в реальному житті", як підкреслював В. К. Вилюнас. За останній час накопичена велика кількість фактів, систематизовано безліч спостережень про емоції, набуто деякого досвіду їх експериментального дослідження. У нагромадженні фактів вже починають проступати контури цілісної системи.

Аналіз зарубіжної психологічною літератури дозволяє виділити декілька теорій емоцій. Перше систематично розроблене трактування емоційних явищ належить інтроспективній психології, основоположником якої є Вільгельм Вундт. Він же є представником сенсуалістичних теорій, які зв'язують емоції з простішими психічними процесами і відчуттями. Вундт абсолютно впевнено вказує на двокомпонентність структури емоційних процесів. На основі емпіричних даних Вундт виділив шість головних компонентів чуттєвого процесу і запропонував три основних виміри емоцій: задоволення - незадоволення, збудження-заспокоєння, напрям-дозвіл, що знайшло своє відображення в його тривимірній теорії відчуттів.

Теорія Вундта критикувалася американським психологом Титченером, який поставив під сумнів висунену Вундтом тезу про безлічі почуттів. Титченер вважав, що існує тільки два види почуттів : задоволення і незадоволення, інші все почуття Вундт вигадав. Представники інтроспективної психології по-різному визначали основні властивості емоційних явищ. Це, звичайно, обумовлено особливостями самого методу самоспостереження, застосовуючи котрий важко знайти адекватне рішення цих проблем.

Еволюційна теорія походження емоцій Чарльза Дарвіна, опублікована в книзі "Вираження емоцій у людини і тварин" в 1872 році. У ній еволюційний принцип застосовується до психологічного розвитку живого організму і доводиться, що між поведінкою тварини і людини не існує непрохідної прірви. Як показав Дарвін, в зовнішньому вираженні різних емоційних станів, в експресивно-тілесних рухах багато спільного у антропоїдів і сліпонароджених дітей. Ці спостереження лягли в основу його теорії. Емоції згідно цієї теорії з'явилися в процесі еволюції живих істот як життєво важливі пристосовані механізми, сприяючі адаптації організму до умов і ситуацій його життя. Тілесні зміни, супроводжуючі різні емоційні стани, зокрема, пов'язані з відповідними емоціями рухи, по Дарвіну, є не що інше, як рудименти реальних пристосованих реакцій організму. І дійсно, спільність емоційних виразів людини і, в усякому разі, вищих тварин, що стоять найближче до людини, настільки очевидна, що не піддається ніякому спростуванню.

Психоаналіз звертає увагу на енергетичну складову психічних процесів, розглядаючи в цьому плані і емоційну сферу. Попри те, що пропонований абстрактний варіант тлумачення емоцій був мало прив'язаний до організації мозку, він надалі притягнув увагу багатьох дослідників, що займалися цією проблемою. Згідно з думкою Зигмунда Фрейда, підсвідоме є джерелом надлишку енергії, який він визначає як лібідо. Структурний зміст лібідо обумовлений конфліктною ситуацією, яка мала місце у минулому і зашифрована на інстинктивному рівні. Потрібно відмітити що факти, що свідчать про виражену пластичність нервової системи, погано узгоджуються з ідеєю "законсервованого" конфлікту, не кажучи вже про те, що в цій гіпотезі погано видимий біологічний сенс. З часом психоаналіз дійшов висновку, що енергія "підсвідомого" не зберігається в структурах мозку як "дефект розвитку", а є наслідком появи в нервовій системі надлишку енергії, як результат недосконалої адаптації особи в соціумі. Наприклад, А. Адлер вважав, що більшості дітей спочатку властиво відчуття власної недосконалості, в порівнянні з "всемогутніми дорослими", яке веде до формування комплексу неповноцінності. Розвиток особистості, згідно з переконаннями Адлера, залежить від того, яким чином цей комплекс компенсуватиметься. У патологічних випадках людина може намагатися компенсувати свій комплекс неповноцінності за рахунок прагнення до влади над іншими.

Концепція американського невропатолога Джеймса Пейпеца, класичний приклад нейропсихологічного підходу, до розгляду емоцій була опублікована в 1937. Вивчаючи емоційні розлади у хворих з поразкою гіпокампу і поясної звивини, Пейпец висунув гіпотезу про існування єдиної системи, що об'єднує ряд структур мозку і утворює мозковий субстрат для емоцій. Ця система представляє замкнутий ланцюг і включає: гіпоталамус, переднє вентральне ядро таламуса, поясну звивину, гіпокамп і маміллярні ядра гіпоталамуса. Вона дістала назву круга Пейпеца. Пізніше, в 1952 році, структура названа кругом Пейпеца була названа Полом Мак-Лином лімбічною системою(назва враховувала, що поясна звивина облямовує основу переднього мозку). Джерелом збудження лімбічної системи є гіпоталамус, активність якого модулюють структури середнього мозку, що пролягають нижче, і через таламус передає збудження до поясної звивини кори великих півкуль. По Джеймсу Пейпецу, поясна звивина, є субстратом усвідомлених емоційних переживань. Сигнали від поясної звивини, через гіпокамп і мамиллярные тіла, знову досягає гіпоталамуса, забезпечуючи зворотний зв'язок в лімбічній системі. Таким чином, суб'єктивні переживання, що виникають на рівні кори, контролюють вісцелярні і моторні прояви емоцій. Існує ряд заперечень проти теорії Джеймса Пейпеца. Так, в експерименті показано, що стимуляція гіпокампу людини електричним струмом не супроводжується появою емоцій(страху, гніву), а суб'єктивно пацієнти випробовують лише сплутану свідомості.

Соматична теорія емоцій висунена незалежно один від одного американським філософом і психологом Уільямом Джеймсом і датським медиком Карлом Георгом Ланге в 1880-1890 роках. Основою для теорії послужив аналіз відповідності між об'єктивним проявом активності вегетативної сфери і суб'єктивним відчуттям переживаної емоції. Згідно цієї теорії, емоційне відчуття - цей прояв у свідомості функціональних перебудов в організмі, що відбуваються на рівні вегетативної нервової системи. Зовнішнє роздратування викликає рефлекторні зміни в діяльності серця, диханні, кровообігу, тонусі м'язів, внаслідок чого у свідомість проектуються різні відчуття, з яких і складається переживання емоцій. Тобто, спочатку під дією зовнішніх стимулів відбуваються характерні для емоцій зміни в організмі і тільки тоді, як їх слідство, виникає сама емоція. Якщо вегетативні реакції є причиною, а емоції слідством в континуумі взаємодії організму з середовищем, то "ми сумуємо, тому що плачемо, гніваємося, тому що завдаємо удару, боїмося, тому що тремтимо". Порівняно з рудиментарною теорією емоцій, яка розглядає їх в контексті елементарних програм поведінки, теорія Джемса-Ланге зачіпає глибші механізми поведінки, оцінюючи емоції на підготовчій стадії, як набір вегетативних реакцій, що забезпечують реалізацію плану дій. Слід звернути увагу, що в обох концепціях емоції розглядаються дещо односторонньо, як атрибут невеликого набору природжених програм поведінки, тому створюється враження, що ряд процесів нашої свідомості позбавлений емоційного супроводу, відповідно властиве людині багатство емоційної сфери стає важко поясненним.

На думку Уолтера Кэннона, гамму емоційних відчуттів людини, в контексті теорії Джеймса-Ланге, неможливо зіставити з відносно невеликою різноманітністю вегетативних проявів. Пізніше, Філіп Бард довів одночасність фізіологічних і суб'єктивних проявів емоційного процесу. Розвиток цих представлень, підкріплений даними фізіології, привели до висновку, що при сприйнятті подій, що викликають емоції, нервові імпульси спочатку приходять в таламус, де збудження розщеплюється, частина його йде в кору великих півкуль, породжуючи суб'єктивне переживання емоцій, а інша половина спрямовується в гіпоталамус, який управляє фізіологічними змінами в організмі. Ця гіпотеза показала взаємовідносини між емоційною і руховою сферами і сприяла розумінню сенсорної природи емоцій.

Двофакторна теорія емоцій Стенлі Шехтера пропонує розглядати емоцію як поєднання двох компонентів, фізіологічного збудження і когнітивної інтерпретації цього збудження. Згідно теорії "продукти процесу пізнання використовуються для інтерпретації значення фізіологічних реакцій на зовнішні події". Ілюструє цю теорію наступний експеримент: "Чотири групи студентів тримали іспит. Заздалегідь з цими студентами проводили експеримент, в якому дві групи іспитувалися в умовах ворожості, а дві інші - в умовах дружнього відношення. На іспиті одна з кожної пари груп отримала ін'єкцію адреналіну, а інша контрольну ін'єкцію фізіологічного розчину. Студенти зробили звіт про свої переживання. Як очікувалося, перша група відчувала переважно негативні емоції, а друга - позитивні. Вплив же адреналіну виявився несподіваним. Він посилював як позитивні, так і негативні емоції. Який би фізіологічний стан не викликала ін'єкція, його знак визначався установкою - соціальним оточенням студентів, а не введеною речовиною". Емоція, з одного боку, обумовлює енергетичний компонент свідомості, а з іншою її якість визначається взаємодією змісту свідомості і можливою програмою дій. Двофакторна теорія побічно відділяє проблему сили і знаку емоції, від її якісного змісту. Власне на енергетичний компонент емоцій вказують багато дослідників, але залишається неясним механізм його реалізації в системі інших психічних явищ. Наприклад, ідею про рівень збудливості мозку як модифікатор поведінки тварин знаходимо у Леоніда Вікторовича Крушинского. Ця гіпотеза грунтувалася на дослідах, в яких штучне підвищення збудливості нервової системи боязких і злісних собак введенням фармакологічних засобів призводило до значного посилення активно- і пасивно-оборонних реакцій.

У зарубіжній психології одним з провідних учених в області емоцій є видатний американський психолог Керрол Е. Изард, який досліджує людські емоції в усіх аспектах. Изард намагається пояснити, яким чином емоції утворюють істотну частину людської свідомості, знання і дії. Він піддає аналізу найважливіші теорії і емпіричні дослідження, щоб наблизитися до загального розуміння відносно людських емоцій. Изард досліджує людські емоції у безпосередньому зв'язку з пізнавальною здатністю і діяльністю людини.

Вітчизняні психологи С. Л. Рубінштейна, А. Н. Леонтьев і інші, критикували Изарда за те, що найважливішим компонентом емоцій він не розглядав відношення суб'єкта до об'єктів, явищ, подій, які у вітчизняній психології розглядають як основу емоцій. У вітчизняній психології психічні процеси є специфічним продуктом діяльності мозку, - продукт, суть якого полягає у відображенні навколишньої дійсності. "Продукт" в цьому розумінні - щось субстанціональне. Це особливого роду функціональні стани. Емоційні процеси - один з видів цього стану. Вітчизняні психологи стверджують, що емоції - це особлива форма відношення до предметів і явищ дійсності, виділяють три аспекти цих процесів :

1. Аспект переживання (С. Л. Рубінштейн, Г. Ш. Шингаров).

2. Аспект відношення(П. М. Якобсон, В. Н. Мясищев).

3. Аспект відображення(В. К. Вилюнас, Я. М. Веккер, Г. А. Фортунатов).

Згідно першої точки зору специфічність емоцій заклю­чается в переживанні подій і стосунків. Рубінштейн С. Л. вважав, що "почуття виражають у формі переживання відношення суб'єкта до оточення, до того, що він пізнає і робить" . Почуття виражають стан суб'єкта і відношення до об'єкту. "Психічні про­цессы узяті в конкретній цілісності, - це процеси не лише по­знавательные, але і ефективні, емоційно-вольові. Вони виражають не лише знання про явища, але і стосунки до них; в них відображаються не лише самі явища, але і їх значення, для суб'єкта, що оточує їх, для його життя і діяльності. Інший погляд на визначення емоцій виходить з того, що емоції(почуття) є формою активного відношення людини до навколишнього світу. Якобсон П. М. вважає, що "...людина не пасивно, не автоматично відбиває дійсність, що оточує його. Активно впливаючи на зовнішнє середовище і пізнаючи її, людина в той же час суб'єктивно переживає своє відношення до предметів і явле­ниям реального світу".

Аспект відображення припускає, що емоції (почуття) є специфічною формою відображення значення об'єкту для суб'єкта. Г. А. Фортунатов і П. М. Якобсон визначають емоційні процеси, як "відображення в мозку людини його реальних стосунків, тобто стосунків суб'єкта потреби до значимих для нього об'єктів". Дані визначення емоцій психолог Л. М. Веккер вважає недостатніми. На його думку, емоційні процеси - це безпосереднє відображення людини до дійсності. Веккер Л. М. пропонує двох компетентну формулу емоцій, яка містить когнітивний і суб'єктивний компоненти. Когнітивний компонент - це психічне відображення об'єкту емоції, здійснюване інтелектом; суб'єктивний компонент - це відображення стану суб'єкта-носія психіки. Таким чином, по Веккеру Л. М"...по-перше, емоція, як відображення відношення суб'єкта до об'єкту... По-друге, емоція, як не посереднє психічне відображення відношення суб'єкта до об'єкту.".

Багато вітчизняних психологів, такі як, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубінштейн, виводили ряд принципово важливих положень відносно, залежності емоцій від характеру діяльності суб'єкта, про роль, що регулює їх, в цій діяльності і про їх розвиток в процесі засвоєння людиною громадського досвіду. В зв'язку з цим вказувалося на зв'язок емоцій з мотивом діяльності. А. К. Леонтьев підкреслював, що емоції не лише відповідають тій діяльності, в якій вони виникають, але і підкоряються цій діяльності, її мотивам. З іншого боку, як відмічає у своїх дослідженнях А. В. Запорожець і Я. З. Неверович, емоції відіграють важливу роль в реалізації цих мотивів. Вони вважають, що "...емоції представляють собою не самий процес активізації, а особливу форму відображення суб'єктом дійсності, за посередництва якого проводиться психічне управління активізацією, або, вірніше, було б сказати, здійснюється психічна регуляція загальною спрямованості і динаміки поведінки". Крім того, у вітчизняній психології існує информаційнна теорія емоцій, яку висунув П. В. Симонов. Згідно його теорії, джерелом емоції є розбіжність між кількістю готівкової інформації і інформації, необхідної для вирішення завдання, що стоїть перед людиною. Симонов П. В. розробив формулу емоцій

(Э = - П/Н-С)

- де П - потреба, Н - необхідність, З - існуюче окреме емоційне явище. Формула виражає чинники, які ведуть до виникнення емоції, - потреба і вірогідність її задоволення в даний момент, саме зараз, сьогодні.

З формулою емоцій Симонова П. В. не погоджується Б. И. Додонов, який вважає, що "...ми не бачимо зараз можливості охопити усі емоції єдиною вимірювальною формулою". Б. И. Додонов підкреслює, що психологія повинна вивчати не окремий емоційний процес, а цілісну психічну діяльність, насичену чуттєвими оцінними моментами, тобто предметом вивчення повинна стати емоційно-оцінна діяльність людини. З цієї точки зору, Б. И. Додонов відмічає, що з одного боку, емоція - це оцінка, необхідна "...для існування організму і особи, для організації їх поведінки" [14, 16]; з іншого боку - це позитивна самостійна цінність, тобто цінність мети діяльності.

Вітчизняні психологи підкреслюють і значення тих фізіологічних механізмів, які є умовою виникнення емоційних процесів. Видатним фахівцем в цій області був академік П. К. Анохин, який створив біологічну теорію емоцій. В процесі еволюції емоції удосконалювалися так само як м'язи, зір і слух. Найбільш розвинена система емоцій у людини, оскільки у нього разом з біологічними потребами, з'являються потреби фізіологічні. Провідні емоції з негативним знаком сигналізують організму про відхилення в його внутрішньому середовищі (голод, спрага), що активує відповідну програму дій. Завершення цілеспрямованих дій супроводжується позитивним емоційним фоном, що закріплюється в пам'яті тварини як "отримання нагороди". Пояснюючи свою позицію, П. К. Анохин наводить приклад, коли хижак впродовж багатьох днів, цілеспрямовано переслідує свою здобич, що супроводжується як негативними переживаннями(відчуття голоду), так і позитивними(процес насичення). Таким чином: "провідні емоції беруть участь у формуванні функціональної системи, визначаючи вектор, тобто спрямованість поведінки, постановку мети, формування акцептора результату дії. Ситуативні емоції, що виникають при оцінці окремих етапів дії, дозволяють коригувати поведінку і досягати поставленої мети". Таким чином, основне інформаційне навантаження у біологічній теорії несе її знак, який маркірує програму поведінки і надає останній певну спрямованість.

Юрій Йосипович Александров формулює уявлення про емоції з точки зору системної психофізіології. Системний підхід дозволяє більш глибоко визначити місце емоцій в організації мозкових процесів. Проводиться розділення між поведінкою і емоціями, причому останні визначаються як феномен сенсорної сфери, еквівалент свідомості. Таке розуміння емоцій примушує інакше розставити акценти в розумінні самої свідомості. Згідно з викладеним матеріалом: "Емоції характеризують реалізацію систем, що формуються на самих ранніх етапах онтогенезу і забезпечують мінімальний рівень диференціації ("добре-погано"). Свідомість характеризує реалізацію систем, формування яких на пізніших етапах розвитку обумовлює прогресивне збільшення диференційованої в співвідношенні організму і середовища і ускладнення поведінки. Усі системи спрямовані на досягнення позитивних адаптивних результатів поведінки". Вітчизняні психологи дають наукове пояснення природи емоцій і почуттів, хоча нині серед них немає єдиного погляду на природу, суть емоцій і почуттів. І основна трудність вивчення емоцій - в їх глибоко інтимному змісті. Але, незважаючи на це, вітчизняні психологи внесли величезний вклад в теоретичне і експериментальне вивчення емоцій і почуттів хоча ще дуже багато невирішених проблем.

Структура емоційних процесів істотно відрізняється від структури пізнавальних. До класу емоцій відносяться настрої, почуття, афекти, пристрасті, стреси . це так звані "чисті" емоції. Вони включені в усі психічні процеси і стани людини.

Найбільш потужна емоційна реакція - афект. Він повністю захоплює психіку людини, як би сплавляючи головний впливаючий подразник з усіма суміжними і тим самим, утворюючи узагальнений афективний комплекс, що зумовлює єдину реакцію на ситуацію в цілому, включаючи супутні асоціації і рухи. Відмінними рисами афекту є його ситуативність, узагальненість, велика інтенсивність і мала тривалість. Отже, афект - цей короткочасний, бурхливо протікаючий стан сильного емоційного збудження, що виникає в результаті фрустрації (емоційне важке переживання людиною своєї невдачі, що супроводжується почуттям безвиході, крахи надій в досягненні певної бажаної мети) або який-небудь інший, що сильно діє на психіку причини, зазвичай пов'язаної з незадоволенням дуже важливих для людини потреб.

Настрій - емоційний "хронічний" стан, забарвлююча уся поведінка людини, пов'язана із слабо вираженими позитивними або негативними емоціями і існуюча впродовж тривалого часу. Почуття - вища, культурно-обумовлена емоція людини, пов'язана з деяким соціальним об'єктом. Це стійкі психічні стани, що мають чітко виражений предметний характер. Вони виражають стійке відношення до яких-небудь конкретних об'єктів(реальним або уявним). Конкретна віднесеність почуття проявляється в тому, що людина не може переживати почуття взагалі, безвідносно, а тільки до кого-небудь або до чого-небудь. Наприклад, людина не в змозі переживати почуття любові, якщо у нього немає об'єкту прихильності або поклоніння.

Пристрасть - сильно виражена захопленість людини ким-небудь або чим-небудь, що супроводжується глибокими емоційними переживаннями, пов'язаними з відповідним об'єктом. Пристрасті, на відміну від афектів, - триваліші стани. Вони - реакція не лише на події що відбулися, але і на вірогідні або згадувані. Якщо афекти виникають до кінця дії і відбивають сумарну підсумкову оцінку ситуації, то пристрасті зміщуються до початку дії і передбачають результат. Вони носять випереджаючий характер, відбиваючи події у формі узагальненої суб'єктивної оцінки.

І, нарешті, стрес. Це вид емоцій має дуже важливе значення в житті людини. Цей такий стан душевного(емоційного) і поведінкового розладу, пов'язаний з нездатністю людини доцільно і розумно діяти в ситуації, що склалася, яке викликається несподіваною і напруженою обстановкою. Усі емоційні прояви характеризуються спрямованістю(позитивною або негативною), мірою напруги і рівнем узагальненості.

1.2 Концептуальні проблеми у вивченні професійного самовизначення підлітків

Професійне самовизначення - це визначення людиною себе відносно вироблених в суспільстві (і прийнятих цією людиною) критеріїв професіоналізм. Професійне самовизначення - це процес формування особою свого відношення до професійно-трудового середовища і спосіб її самореалізації. Професійне самовизначення припускає вибір кар'єри, сфери додатка сил і особових можливостей.

Найважливішим критерієм усвідомлення і продуктивності професійного становлення особи є її здатність знаходити особовий сенс в професійній праці, самостійно проектувати, творити своє професійне життя, відповідально приймати рішення про вибір професії, спеціальності і місця роботи. Звичайно, ці життєво важливі проблеми виникають перед особою впродовж усього її життя. Особа ж постійно змінюється, розвивається. Значить, на різних стадіях її розвитку одні і ті ж завдання професійного самовизначення вирішуються по-різному. Постійне уточнення свого місця у світі професій(або конкретній професії), осмислення своєї соціально-професійної ролі, стосунки до професійної праці, колективу і самому собі стають важливими компонентами життя людини. Іноді виникає відчуження від професії, людина починає нею обтяжуватися, випробовує незадоволення своїм професійним положенням. Нерідкі випадки вимушеної зміни професії(спеціальності) і місця роботи. Можна констатувати, що перед особою постійно виникають проблеми, що вимагають від неї визначення свого відношення до професій, іноді аналізу і рефлексії власних професійних досягнень, ухвалення рішення про вибір професії або її зміну, уточнення і корекції кар'єри, вирішення інших професійно обумовлених питань. Увесь цей комплекс проблем в професіознавстві пояснюють поняттям професійне самовизначення. Природно, що таке складне психологічне явище не могло отримати "єдино правильне" пояснення в психологічній науці.

Щоб визначити власну позицію, проаналізуємо висловлювання вітчизняних дослідників. Детально аналізуючи професійне самовизначення, Е. А. Климов розуміє його "...як важливий прояв психічного розвитку, формування себе як повноцінного учасника співтовариства "делателей" чогось корисного, співтовариства професіоналів". Дуже цінною для предмета розгляду - професійного самовизначення - являється думка Е. А. Климова про те, що вибір професії, що здається часом легким і короткочасним, насправді здійснюється по формулі "мить плюс усе попереднє життя". У особи в попередні роки розвитку склалося певне відношення до різних областей праці, уявлення про багато професій і самооцінка своїх можливостей, орієнтування в соціально-економічній ситуації, уявлення про "запасні варіанти" вибору професії і багато що інше, що характеризує стан внутрішньої готовності до чергового професійного самовизначення. Е. А. Климов, аналізуючи поняття "Професійне самовизначення", підкреслює, що це не одноразовий акт ухвалення рішення, а вибори, що постійно чергуються. Найбільш актуальним вибір професії стає в отроцтві і ранній юності, але і в подальші роки виникає проблема ревізії і корекції професійного життя людини. У пізнішій періодизації життєвого шляху професіонала Е. А. Климов пропонує детальніше угрупування фаз :

- оптація - період вибору професії в учбово-професійному закладі;

- адаптація - входження в професію і звикання до неї;

- фаза интернала - набуття професійного досвіду;

- майстерність - кваліфіковане виконання трудової діяльності;

- фаза авторитету - досягнення професіоналом високої кваліфікації;

- наставництво - передача професіоналом свого опыта3.

Не претендуючи на строгу наукову диференціацію професійного життя людини, Е. А. Климов пропонує цю періодизацію для критичного роздуму. Узагальнюючи логіку міркувань Е. А. Климова, можна констатувати, що професійне самовизначення не зводиться до одномоментного акту вибору професії і не закінчується завершенням професійної підготовки по обраній спеціальності, воно триває упродовж усього професійного життя.

Обговорювана проблема як психолого-педагогічне обґрунтування цілісного підходу до підготовки молоді, що вчиться, до вибору професії досліджується в Інституті професійного самовизначення молоді Російської академії освіти. У запропонованій фахівцями інституту концепції професійне самовизначення аналізується у взаємозв'язку різних сторін його прояву : формування професійної кар'єри, сфери додатка і саморозвитку особових можливостей, області особової самореалізації, а також реально-практичного, дієвого відношення особи до системи соціокультурних і професійних чинників її буття і саморозвитку. Безперечною гідністю цієї концепції є системний підхід при аналізі професійного самовизначення, проте обмеження проблеми дослідження лише віком ранньої юності істотно обідняє евристичні можливості концепції.

Професійне і особове самовизначення стало предметом глибокого дослідження Н. С. Пряжникова. На його концептуальних підходах, багато в чому співпадаючих з нашими позиціями, ми зупинимося детальніше. Аналіз літератури, велика дослідно-експериментальна робота дозволили Н. С. Пряжникову істотно збагатити теорію і практику професійного самовизначення. Постійно підкреслюючи нерозривний зв'язок професійного самовизначення з самореалізацією людини в інших важливих сферах життя, він пише: "Суттю професійного самовизначення є самостійне і усвідомлене знаходження сенсів виконуваної роботи і усієї життєдіяльності в конкретній культурно-історичній(соціально-економічною) ситуації".

Аналізуючи потенційні можливості самореалізації особи, Н. С. Пряжников пропонує сім типів її самовизначення: 1. Самовизначення в конкретній трудовій функції. Для цього типу самовизначення характерна реалізація себе у рамках виконуваної діяльності. Працівник знаходить сенс своєї діяльності в якісному виконанні окремих трудових функцій або операцій(наприклад, при роботі на конвеєрі). Свобода вибору і діапазон дій людини мінімальні. Для багатьох працівників така одноманітна і монотонна праця майже нестерпна. Тому організатори виробництва намагаються збагатити таку працю додатковими функціями за рахунок зміни характеру виконуваних операцій, посилюють кооперативний початок в діяльності, розширюючи тим самим можливості самореалізації працівників. В той же час слід зазначити, що деякі люди отримують задоволення від такої одноманітної праці.

2. Самовизначення на конкретному трудовому посту припускає виконання досить різноманітних функцій (наприклад, праця токаря). Трудовий пост характеризується певними правами і виробничими завданнями, обмеженим виробничим середовищем, що включає засоби праці. Можливість самореалізації у рамках виконуваної діяльності значно вища, ніж в першому випадку. Зміна конкретного трудового поста негативно позначається на якості і продуктивності праці і викликає незадоволення працівника.

3. Самовизначення на рівні конкретної спеціальності припускає порівняно безболісну зміну різних трудових постів і в цьому сенсі розширює можливості самореалізації особи. Наприклад, водій автотранспорту легко управляє будь-якими видами автомобілів. Самовизначення в конкретній професії припускає, що працівник здатний виконувати близькі суміжні види трудової діяльності. Як відомо, професія об'єднує групу споріднених спеціальностей. Тому в порівнянні з попереднім типом самовизначення працівник .вибирає вже спеціальності, а не тільки трудові пости.

Наступний тип - життєве самовизначення, до якого окрім професійної діяльності відносяться навчання, дозвілля, вимушене безробіття та ін. По суті, йдеться про вибір способу життя людини. Слід зазначити, що немало людей бачать сенс свого життя у внепрофессиональной діяльності. Життєве самовизначення припускає не лише вибір і реалізацію людиною тих або інших соціальних ролей, але і вибір стилю життя і самого способу життя. В цьому випадку професія може стати засобом реалізації певного способу життя.

Складніший тип - особове самовизначення, що розглядається як вищий прояв життєвого самовизначення, коли людина стає хазяїном ситуації і усього свого життя. Особа в цьому випадку як би підводиться і над професією, і над соціальними ролями і стереотипами. Людина не просто опановує соціальну роль, а створює нові ролі і в якомусь сенсі навіть займається соціально-психологічною нормотворчістю, коли навколишні люди говорять про нього не як про хорошого інженера, лікаря, педагога, а просто як про шановану людину - унікальну і неповторну особу. Можна сказати, що особове самовизначення - це знаходження самобутнього "образу Я", постійний розвиток цього образу і затвердження його серед навколишніх людей. Нарешті, найскладніший тип - самовизначення особи в культурі(як вищий прояв особового самовизначення). Тут обов'язково виявляється внутрішня активність, спрямована на "продовження себе в інших людях", що в якомусь сенсі дозволяє говорити про соціальне безсмертя людини.

Вищий тип самовизначення проявляється в значному внеску особи у розвиток культури, що розуміється в найширшому сенсі(виробництво, мистецтво, наука, релігія та ін.). У кожному з представлених вище типів самовизначення автор умовно виділяє п'ять рівнів самореалізації людини(критерій виділення рівнів - внутрішнє прийняття людиною цієї діяльності і міра творчого відношення до неї) :

1) агресивне неприйняття виконуваної діяльності(деструктивний рівень);

2) прагнення мирно уникнути цієї діяльності;

3) виконання цієї діяльності за зразком, за шаблоном, по інструкції (пасивний рівень);

4) прагнення удосконалити, зробити по-своєму окремі елементи виконуваної роботи;

5) прагнення збагатити, удосконалити виконувану діяльність в цілому(творчий рівень)

Можна виділити ряд типових психологічних проблем, що породжують внутрішньо особистісні конфлікти професійного самовизначення: розузгодження ідеального і реального образу професії і самооцінки : "Я-реального", "Я-можливого" і "Я-деформованого"; невідповідність професійної кваліфікації рівню домагань в області кар'єри, матеріального і морального заохочення; неправильний, вимушений вибір професії, місця роботи і посади; протиріччя між усвідомлюваними і неусвідомлюваними складовими професійної свідомості. При розгляді проблеми становлення особи ми грунтуємося на методологічному положенні Б. Г. Ананьева, згідно з яким розвиток особистості, з одного боку, "є інтеграція, що зростає по масштабах і рівням, - утворення великих "блоків", систем або структур, синтез яких в певний момент життя людини виступає як найбільш загальна структура особи... З іншого боку, розвиток особистості є і все зростаюча диференціація її психофізіологічних функцій, процесів, станів і особових властивостей, співвимірна прогресуючій інтеграції".

Т. В. Кудрявцев, один з перших вітчизняних психологів, що глибоко дослідили проблему професійного становлення особи, в якості критеріїв виділення стадій обрав відношення особи до професії і рівень виконання діяльності. Він виділив чотири стадії: 1) виникнення і формування професійних намірів; 2) професійне навчання і підготовку до професійної діяльності; 3) входження в професію, активне її освоєння і знаходження себе у виробничому колективі; 4) повну реалізацію особи в професійній праці.

За визначенням А. Н. Леонтьева, діяльність є системою, що розвивається, має будову, свої внутрішні переходи і перетворення. Діяльність кожної окремої людини залежить від його місця в суспільстві, від того, як вона складається в неповторних обставинах. Характер і особливості діяльності визначаються потребами і мотивами, а її структура забезпечується певними діями і операціями. Таким чином, в діяльності розрізняють дві сторони: мотиваційно-потребністну і операціонально-технічну. Потреби конкретизуються в системі мотивів, які є складною ієрархією : основні, стержневі мотиви і додаткові мотиви-стимули. За твердженням А. Н. Леонтьева, стержневі мотиви придбавають для людини особовий сенс. Діяльність мотивує людину в тому ступені, в якій вона придбаває для нього особовий сенс. Теоретичною основою концепції професійного становлення особи стали дослідження особистостості і діяльності К. С. Абульхановой-Славской, Б. Г. Ананьева, А. Г. Асмолова, Б. Ф. Ломова, Н. Н. Нечаева, Г. В. Суходольского, В. Д. Шадрикова. Великий вплив на проектування концепції зробили роботи А. А. Бодалева, Ю. М. Забродина, Е. А. Климова, Т. В. Кудрявцева, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Н. С. Пряжникова, С. Н. Чистяковой.

Для теоретичного аналізу психологічних проблем професійного розвитку особистості особливий інтерес представляють роботи зарубіжних вчених А. Маслоу, Дж.Сьюпера, Дж.Холланда. А. Маслоу запропонував концепцію професійного розвитку і виділив в якості центрального поняття самоактуализацию як прагнення людини удосконалюватися, виражати, проявляти себе в значимій для нього справі. У його концепції близькими до поняття "самовизначення" являються такі поняття, як "самоактуализация", "самореалізація", "самоосуществление".

За кордоном широке визнання отримала періодизація Дж.Сьюпера, що виділив п'ять основних етапів професійної зрілості : 1) зростання- розвиток інтересів, здібностей (0-14 років); 2) дослідження - апробація своїх сил (14 - 25 років); 3) твердження - професійна освіта і зміцнення своїх позицій в суспільстві (25 - 44 роки); 4) підтримка - створення стійкого професійного положення (45 - 64 роки); 5) спад - зменшення професійної активності(65 років і більше). Таким чином, в якості підстав для виділення стадій професійного становлення особи виправдано узяти соціальну ситуацію і рівень реалізації провідної діяльності.

Розглянемо вплив цих двох чинників на професійне становлення особи. Початком цього процесу є зародження професійно орієнтованих інтересів і схильностей у дітей під впливом родичів, учителів, сюжетно-ролевих ігор і учбових предметів (0-12 років). Потім слідує формування професійних намірів, яке завершується усвідомленим, бажаним, а іноді і вимушеним вибором професії. Цей період в становленні особи дістав назву оптації. Особливість соціальної ситуації розвитку полягає в тому, що юнаки і дівчата знаходяться на завершальному етапі дитинства - перед початком самостійного життя. Провідною діяльністю стає учбово-професійна. У її рамках складаються пізнавальні і професійні інтереси, формуються життєві плани. Професійна активність особи спрямована на пошук свого місця у світі професій і виразно проявляється у вирішенні питання про вибір професії.

Наступна стадія становлення розпочинається зі вступу в професійний учбовий заклад (професійне училище, технікум, внз). Соціальна ситуація характеризується новою соціальною роллю особи (учень, студент), новими взаємовідносинами в колективі, більшою соціальною незалежністю, політичним і цивільним повноліттям. Провідна діяльність - професійно-пізнавальна, орієнтована на отримання конкретної професії. Тривалість стадії професійної підготовки залежить від типу учбового закладу, а у разі вступу на роботу відразу після закінчення школи її тривалість може бути значно скорочена (до одного-двух місяців).

Після закінчення учбового закладу настає стадія професійної адаптації. Соціальна ситуація докорінно міняється: нова система стосунків в різновіковому виробничому колективі, інша соціальна роль, нові соціально-економічні умови і професійні стосунки. Провідною діяльністю стає професійна. Проте рівень її виконання, як правило, носить нормативно-репродуктивний характер. Професійна активність особи на цій стадії різко зростає. Вона спрямована на соціально-професійну адаптацію - освоєння системи взаємовідносин в колективі, новій соціальній ролі, набуття професійного досвіду і самостійне виконання професійної праці. У міру освоєння професії особа все більше занурюється в професійне середовище. Реалізація діяльності здійснюється відносно стійкими і оптимальними для працівника способами. Стабілізація професійної діяльності призводить до формування нової системи стосунків особи до навколишньої дійсності і до самої собі. Ці зміни ведуть до утворення нової соціальної ситуації, а сама професійна діяльність характеризується індивідуальними особистісно згідними технологіями виконання.

Настає стадія первинної професіоналізації і становлення фахівця. Подальше підвищення кваліфікації, індивідуалізація технологій виконання діяльності, виробітку власної професійної позиції, висока якість і продуктивність праці призводять до переходу особи на другий рівень професіоналізації, на якому відбувається становлення професіонала. На цій стадії професійна активність поступово стабілізується, рівень її прояву індивідуалізується і залежить від психологічних особливостей особи. Але в цілому кожному працівникові властивий свій стійкий і оптимальний рівень професійної активності. І лише частина працівників, що мають творчі потенції, розвинену потребу в самоздійсненні самореалізації, переходить на наступну стадію - професійної майстерності і становлення акме - професіоналів. Для неї характерні висока творча і соціальна активність особи, продуктивний рівень виконання професійної діяльності.

Перехід на стадію майстерності змінює соціальну ситуацію, кардинально міняє характер виконання професійної діяльності, різко підвищує рівень професійної активності особи. Професійна активність проявляється в пошуку нових, ефективніших способів виконання діяльності, зміні сталих взаємовідносин з колективом, спробах здолати, зламати методи управління, що традиційно склалися, в незадоволенні собою, прагненні вийти за межі себе. Досягнення вершин професіоналізму(акме) - свідоцтво того, що особа відбулася.

Типологічна теорія Д. Холланда звернена до аналізу зв'язку особи і екології. Процес професійного розвитку, на думку автора, обмежується, визначенням самим індивідом особового типу, до якого він відноситься, відшукуванням професійної сфери, що відповідає власному типу, вибором одного з чотирьох кваліфікаційних рівнів цієї професійної сфери, що визначається розвитком інтелекту і самооцінки (Т. В. Кудрявцев, В. Ю. Шегурова, 1983). Типи (комплексні орієнтації особи) по Д. Холланду : Реалістична орієнтація: чоловічий тип, активність, агресивність, інтерес до фізичної активності, моторні здібності, перевага конкретної роботи, конвенціональність в політиці, економіці; у професійному виборі - ремісниче зайняття, техніка, сільське і лісове господарство. Інтелектуальна орієнтація: відсутність спрямованості на спілкування, інтерес до абстрактних проблем, здібності в маніпулюванні символами, слабка фізична і соціальна активність, не конвенціональні цінності; у виборі - природничо-наукові дисципліни, математика. Соціальна орієнтація: соціальна відповідальність, потреба у взаємодії, вербальні і соціальні здібності, емоційність і активність в рішенні соціальних проблем; у виборі - педагогіка, соціальне забезпечення, клінічна психологія, профконсультація. Конвенціональна орієнтація: перевага структурованою вербальною або знаковою діяльності, підпорядковані ролі, конформність, уникнення невизначених ситуацій, соціальної активності і фізичної напруги, ідентифікація з позицією влади, цінність матеріального становища і статусу; у виборі - банківська служба, бухгалтерія, статистика. Підприємницька орієнтація: сила, керівництво, вербальні здібності, упевненість в собі, конкурентність, уникнення однозначних ситуацій і монотонної розумової роботи; у виборі - служба в готелі, підприємництво, промислове консультування. Орієнтація на мистецтво: чутливість, потреба в самовираженні, уникнення одноманітної і фізичної роботи, невпевненість в собі, жіночність; у виборі професії - мистецтво, культура.

Узагальнення проведеного теоретичного аналізу професійного становлення особи дозволяє сформулювати наступні висновки: Професійне становлення - це продуктивний процес розвитку і саморозвитку особи, освоєння і самопроектуваня професійно орієнтованих видів діяльності, визначення свого місця у світі професій, реалізація себе в професії і самоактуализация свого потенціалу для досягнення вершин професіоналізму. Професійне становлення є динамічним процесом "формоутворення" особи, адекватної діяльності, який передбачає формування професійної спрямованості, професійної компетентності і професійно важливих якостей, розвиток професійно значимих психофізіологічних властивостей, пошук оптимальних способів якісного і творчого виконання професійно значимих видів діяльності відповідно до індивідуально-психологічних особливостей особи. Системотворчим чинником цього процесу на різних стадіях становлення виступає соціально-професійна спрямованість, що формується під впливом соціальної ситуації, комплексу взаємозв'язаних, що розвиваються професійно значимих видів діяльності і професійної активності особи.


Подобные документы

 • Психологічні особливості старшого шкільного віку, етапи та особливості їх особистісного розвитку та росту. Поняття та зміст професійного самовизначення, його головні чинники. Дієвість різноманітних форм та методів профорієнтаційної роботи у школі.

  контрольная работа [38,3 K], добавлен 04.06.2015

 • Поняття життєвого і професійного самовизначення в психології, наукове дослідження цього феномену. Проблеми становлення особистості в старшому підлітковому віці, особливості професійного самовизначення, методика і результати практичного дослідження.

  дипломная работа [134,0 K], добавлен 12.02.2011

 • Психологічна сутність сім'ї як чинника становлення особистості підлітків. Особливості професійного самовизначення та ціннісні орієнтації сучасного підлітка. Міжособистісна взаємодія дітей і дорослих та її вплив на професійну орієнтацію підлітка в сім'ї.

  курсовая работа [81,4 K], добавлен 15.10.2012

 • Теоретико-методологічна основа вивчення мотиваційної спрямованості особистості. Концептуальні засади мотиваційної сфери людини. Мотивація та діагностика вибору професії: вікові етапи професійного самовизначення та фактори, які на нього впливають.

  реферат [29,2 K], добавлен 06.04.2009

 • Поняття самовизначення та її роль у розвитку особистості. Різновиди та етапи самовизначення. Взаємозв’язок з розвитком мотиваційної сфери. Рольове та суб’єктивне самовизначення. Суб’єктивне самовизначення як необхідна умова та механізм самореалізації.

  реферат [32,9 K], добавлен 26.01.2013

 • Емоційна сфера психіки. Нейрофізіологічна основа емоційних процесів. Психологічна характеристика осіб підліткового віку. Феномен музичної обдарованості. Зміст базових емоцій музично обдарованих підлітків, дослідження їх психофізичних особливостей.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 12.10.2015

 • Основні підходи до дослідження тривожності в психології. Тривожність як сигнал про небезпеку. Психологічна характеристика юнацького віку. Особливості прояви тривожності у юнаків–студентів. Нормальна і невротична тривожність. Поведінка тривожних людей.

  курсовая работа [49,8 K], добавлен 04.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.