Формування людини як особистості в умовах цілеспрямованого впливу

Концепції психологічних основ виховання в сучасній педагогічній психології. Роль дитинства в становленні особистості. Поняття виховного впливу. Ефективність психогімнастики як засобу емоційного впливу на формування особистості дитини дошкільного вiку.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.02.2011
Размер файла 52,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У сьогоденних науково-освітніх пошуках центральне місце займає ідея співтворчості дорослого й дитини, яка має своїм витоком первинну «двоєдність» (тілесну і духовну, матері і дитини), а наслідком - діалогічність свідомості суб'єкта. Розвиток дитини й мусить відбуватися з опорою на цю первинну спільність із дорослим. За такого підходу освіта розглядається як особливий стиль спілкування вчителя й учня, як «майстер-клас» і спільний пошук істини. Відтак стане максимально можливим врахування інтересів дитини, освіта буде критично-розмірковуючою. А це - шлях збереження культури через освіту. З огляду на це, принцип культуровідповідності має визначити освітню систему. Згідно з ним, привласнення людської культури розглядається як процес, у ході якого в дитини закладаються, розвиваються і проявляються найважливіші творчі здібності.

Педагогам необхідно піклуватися про підростаючу зміну, якій важливо мати творчу віру в розумний початок світового життя, в істину, добро і справедливість, бути переконаній у тому, що прогрес людства залежить від постійного розвитку моральності в кожній людині.

Для вихователя значний сенс має орієнтація педагогічного процесу на виховання довготривалих духовно-моральних цінностей: життя народів у мирі й не насиллі, партнерстві й взаємовигідному співробітництві; права і гідність людини як найвищі мірила цивілізації; любов до батьківського дому і батьківського краю; істинний гуманізм, який виражається в дієвій бо доброті, спів стражданні й милосерді, піклуванні про довкілля, та ін.

Формування у підростаючої особистості таких цінностей означає творення вихователем і вихованцем складного духовного явища, яке постає як результат соціально спрямованої педагогічної організації того зовнішнього світу, де розвивається дитина, яке має охоплювати різні рівні системи дитячого розвитку (індивідуальний, етнічний, віковий, загально соціальний).

Сьогодні така освітня ідея стає домінуючою, бо проголошує людину найвищою цінністю суспільства, формує ставлення до дитини як самоцінності, до дитинства - як важливого самостійного періоду в житті людини, пропонує шляхи і принципи виховання особистості, здатної до активної творчої діяльності, саморозвитку і самовдосконалення.

Тож провідна виховна позиція має передбачити створення такого соціокультурного середовища, яке забезпечило б оптимальні можливості самовираження вихованця, його самоутвердження, прояв його таланту, що з необхідністю передбачає наявність і виховання сили духу і здоров'я у його найширшому значенні: як здоров'я тіла, духу та способу життя.

Проблема виховання особистості людини захоплює значну частину наукових праць І.Д. Баха, О.І. Власової, Л.С. Виготського, О.Л. Кононко, Н.В. Карпенко, П.А. М'ясоїда, Г.І. Назаренко, С.І. Подмазіної, В.А. Сухомлинського, Р. Штайнера та інших. Аналіз наукової та методичної літератури, а також експериментальне дослідження підтвердило гіпотезу про те, що застосування колекційних програм, розроблених на основі психогімнастики за принципом особистісно орієнтованої педагогічної взаємодії буде позитивно впливати на становлення особистості в період дошкільного дитинства.

Список використаних джерел

1. Бех І.Д. Виховання особистості. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. Книга 1. - К.: Либідь, 2003. - 280с.

2. Бех І.Д. Виховання особистості. Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. Книга 2. - К.: Либідь, 2003. - 344с.

3. Бондар Л. Як зберегти особистість дитини у сучасному суспільстві // Початкова школа. - 2000. - №2. - С.1-2.

4. Бойко А.М. Виховання людини: нове і вічне. - Полтава, 2006. - 566с.

5. Власова О.І. Педагогічна психологія. - К.: Либідь, 2005. - 400с.

6. Венчер А.Л. Психологическая діагностика и консультирование. В 2 книгах. - М., 2001.

7. Виготський Л.С. Педагогическая психологія. - М., 1993.

8. Ващенко Г. Виховний ідеал. - Полтава, 1994.

9. Виноградова Т. Виховання нового покоління // Завуч. - 2006. - №3. - С.4

10. Гуманізація навчально-виховного процесу: Науково-методичний збірник / Г.І. Льоченький. - Слов'янськ: СДПУ, 2001. - Випуск 12. - 178с.

11. Габай Т.В. Педагогическая психологія. - М., 2003.

12. Кононко О.Л. Виховання як педагогічна взаємодія // Дитина у кризовому соціумі: як її розуміти і виховувати / Упорядник Л. Шелестова. - К., 2004. - 128с.

13. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві). - К.: Освіта, 1998. - 226с.

14. Карпенко Н.В. Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога (вчителя, вихователя). - К.: Каравела, 2008. - 192с.

15. Климов Е.А. Психологія: воспитание и обучение. - М.: Владос, 2000. - С.20.

16. Кононенко О.Л. Стратегічна мета виховання - життєва компетентність дитини // Дошкільне виховання. - 1999. - №9. - С.3-6.

17. Кузьмінський А.І., Омельяненко В.Л. Педагогіка родинного виховання. - К.: Знання, 2006. - 240с.

18. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 240с.

19. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. - Харків, 1997. - 338с.

20. Марінушкіна О.Є. Колекційні програми на допомогу практичному психологу ДНЗ. - Х..: Видавнича група «Основа», 2008. - 204с.

21. М'ясоїд П.А. Загальна психологія. - К.: Вища школа, 2000. - 479с.

22. Максименко С.Д. Загальна психологія. - К.: «Центр навчальної літератури», 2004. - 272с.

23. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. - К.: МАУП, 2001. - 256с.

24. Назаренко Г.І. Виховуємо людину. Гуманно-особистісний підхід. - Х.: Скорпіон, 2009. - 160с.

25. Назаренко Г.І., Пономарьова Г.Ф Росте людина. Гуманно-особистісний підхід. - Х.: Скорпіон, 2006. - 140с.

26. Орлов А.Б. Психологія личности и сущности человека: парадигмы, проэкции, практики. - М.: Логос, 1995. - 312с.

27. Орбан-Лембрик Л.Є. Соціальна психологія. - К.: Либідь, 2004. - 576с.

28. Подмазін С.І. Особистісно орієнтована освіта. - Запоріжжя, 2000.

29. Психолого-педагогічна підтримка навчально-виховного процесу / Гадецький М.В., Гульба О.А., Журавльова Т.Г. / під ред. М.В. Гадецького, В.В. Шпалінського. - Х.: «РА - Каравела», 2000. - 228с.

30. Пльбух Ю.З. Розумово обдарована дитина: Психологія, діагностика, педагогіка. - К., 1992.

31. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогіка. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 432с.

32. Сухомлинский В.А. О воспитании. - М.: Политиздат, 1985. - 270с.

33. Сухорукова Л. Теория и практика личностно ориентированного образования // Педагогика. - 1996. - №5. - С.12-80.

34. Сухомлинська О.В. Сучасні цінності у вихованні: проблеми, перспективи // Шлях освіти. - 1996. - №1. - С.12-25.

35. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. - К.: Академвидав, 2005. - 360с.

36. Фельдштейн Д.І. Психология развивающейся личности. - М.: Воронеж, 1996. - 512с.

37. Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990. - С.34.

38. Чуб Н.В. Довідник для батьків дошкільників. Психологія дитини від А до Я. - Х.: Веста, 2007. - 160с.

39. Штайнер Р. Вопрос воспитания как социальный вопрос. - Калуга: Духовное познание, 1992. - 108с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Концепції психологічних основ виховання в сучасній педагогічній психології. Роль дитинства в становленні особистості. Поняття виховного впливу і їх класифікація. Застосування колекційних психогімнастичних програм для розвитку особистості дошкільника.

  курсовая работа [48,1 K], добавлен 09.03.2011

 • Особистість як соціологічне поняття. Психологія особистості та етапи її формування. Проблема впливу сім'ї на становлення особистості як проблема соціальної психології. Вплив неповної сім'ї, як проблематичної у виховному плані, на становлення особистості.

  курсовая работа [133,5 K], добавлен 11.03.2011

 • Аналіз впливу на розвиток особистості людини таких біологічних факторів як спадковість, уроджені особливості, стан здоров'я. Вивчення поняття особистості, його структури. Характеристика індивідуальності, як неповторного поєднання психічних особливостей.

  реферат [17,5 K], добавлен 16.01.2010

 • Поняття особистості у психології. Проблема рушійних сил розвитку. Дослідження особистості біографічним методом. Роль спадковості й середовища в розвитку особистості. Психодіагностичні методики, спрямовані на дослідження особливостей особистості.

  дипломная работа [78,0 K], добавлен 28.10.2014

 • Загальне уявлення про особистість. Психодинамічний напрямок у теорії особистості. Роль дитинства та соціальних чинників в становленні особистості. Психологія юнацького віку і формування самосвідомості. Поняття емоції, здібності, темперамент та характер.

  учебное пособие [1,1 M], добавлен 01.04.2013

 • Поняття про спілкування та його функції. Теоретичне обґрунтування психологічних особливостей процесу спілкування та експериментальне вивчення його впливу на розвиток особистості у юнацькому віці. Методи організації дослідження комунікативної активності.

  курсовая работа [158,9 K], добавлен 10.09.2011

 • Характеристика сучасних сімейних стосунків. Психологія сімейного виховного впливу на розвиток особистості. Сутність конфліктів: їх причини, наслідки та вплив на характер і особливості розвитку дитини. Особливості корекції дитячо-батьківських відносин.

  дипломная работа [109,7 K], добавлен 19.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.