Проблема конфліктів в стаціонарних закладах соціального обслуговування людей похилого віку

Структура та сутність конфлікту як соціально–психологічного явища. Профілактика та управління конфліктами в соціальних організаціях Специфіка соціального обслуговування людей похилого віку. Методика К. Томаса "Як ти дієш в конфліктній ситуації".

Рубрика Социология и обществознание
Вид магистерская работа
Язык украинский
Дата добавления 29.07.2012
Размер файла 164,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Соціальне обслуговування людей літнього і старого віку - це сукупність спеціальних послуг, які надаються людям літнього і старого віку в домашніх умовах чи спеціалізованих державних закладах, що включають соціально-побутову допомогу і морально-психологічну підтримку. Основні принципи діяльності в сфері соціального обслуговування старих людей такі: врахування прав людини і громадянина; надання державних гарантій; забезпечення рівних можливостей в одержанні соціальних послуг, і їх доступності для старих людей; наступність, поступовість, доступність всіх видів соціального обслуговування; орієнтація соціального обслуговування на індивідуальні потреби.

Однак в літніх людей в силу свого віку досить часто виникають різного роду проблеми, не є виключенням і в стаціонарних закладах соціального обслуговування. Спираючись на досвід спостереження в Геріатричному пансіонаті ветеранів війни та праці, конфліктну поведінку людей похилого віку можна охарактеризувати так: порушення етики спілкування; порушення прийнятих в соціальній групі правил взаємовідносин; неправильні оцінки судження про діяльність інших суб`єктів соціальної взаємодії; агресія, щодо інших індивідів; роздратованість, яка пов`язана зі станом здоров`я та віком; неприязнь; порушення дисципліни, установлених правил тощо.

Догляд за старими людьми - це уважне і дбайливе спостереження за іншими, уміння увійти до світу їх переживань з одночасним сприйняттям і повторною перевіркою власних відчуттів. Це уміння сприймати старих людей такими, які вони є.

Так як це питання досить актуальне, було проведене опитування по методиці К.Н. Томаса «Як ти дієш в конфліктній ситуації». Методика діагностики тактики поведінки в конфліктній ситуації проводилася з двома групами. До першої входили люди похилого віку, які проживають в стаціонарному закладі соціального обслуговування, а зокрема в Горбанівському пансіонаті ветеранів війни та праці, до другої ті, хто проживає в домашніх умовах з сім`ями.

Результати вказують на те, що в людей похилого віку, які проживають в стаціонарних закладах домінує такий тип поведінки в конфліктній ситуації як конкуренція - 55%; на другому місці компроміс - 15% та пристосування 15% останні місця розподіляють співпраця 12,5% та уникнення 2,5%.

У людей похилого віку, які проживають з родиною домінує співпраця - 38,8%, на другому місці компроміс - 27,7%, останні місця розподіляють конкуренція (16,6%) та пристосування (16,9%).

Отже, можна зробити висновок, що в стаціонарних закладах люди похилого віку більш схильні до конфліктів ніж ті, які проживають в домашніх умовах, таким чином можна сказати про те, що конфліктна поведінка є ознакою перебування в стаціонарних закладах соціального обслуговування.

Отже, мета магістерської роботи досягнута, завдання магістерської роботи виконані та гіпотеза нашла своє підтвердження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

соціальний психологічний похилий вік конфлікт

1. Александрова М.Д. Проблемы социальной и психологической геронтологии - Л.:Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. - 135с.

2. Альперович В.Д. Геронтология. Старость. Социокультурный портрет: Учеб. пособие. - М.: Приор: експерт. бюро, 1998. - 270с.

3. АндреевВ.И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, разрешения конфликтов. -М.: Народный образ, 1995.-128с.

4. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. - М.: Юнитти, 1996.-144с.

5. АнцуповА.Я., ШипиловА.И. Конфликтология: теория, история, библиография., 1996. - 325с.

6. Анцыферова Л.И. Психология старости: Особенности развития личности в период последней взрослости // Психологический журнал. - 2001. т. 22 №3. - с.89-99.

7. Бердышев Г.Д. Эколого-генетические факторы старения и долголетия. - Л.: Наука, 1968. - 203с.

8. Билл Уизерс. Управление конфликтом. - СПб: Питер, 2004. -174с.

9. Большаков А.Г., Несмелова М.Ю. Конфликтология организаций: Учеб. ?пособие. - М.: МЗ Пресс, 2001.- 182с.

10. Братченко С.Л. Межличностный конфликт как общение // Конфликт в конструктивной психологии. - Красноярск, 1990.- с.235.

11. Вагин И.О. Практика решения конфликтов.- Спб : Питер, 2001.- 345с.

12. Введення в соціальну роботу: Навчальний посібник.- К. Фенікс, 2001.- 288с.

13. Веренко И. С. Конфліктологія. - М., 1990. - 121с.

14. Вершинин М.С. Конфликтология: Конспект лекций. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А, 2001. - 64с.

15. Волкова Т.Н. Социологические и психологические проблемы старости // Вопросы психологии. - 2005. -№2. - с.118-126.

16. Вюстенберг И. Управление стресом в конфликтних ситуациях // Соціальний конфликт. -1996. - №1. - с.16.

17. Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горелова Г.Г., Орлова Л.М. Возрастная психология: личность от молодости до старости. - М.: Педагогическое общество России, Изд. дом “Ноосфера”, 1999. - 272с.

18. ГерасінаЛ.М., ПановМ.І., ОсіповаН.П. Конфліктологія: Підручник для студ. вищ. Навч. закл. юридич. спец. / За ред. Л.М Герасіної, М?.І.Панова. -Х.: Право, 2000.- 256с

19. Гірник А. М. Основи конфліктології. - К. : ВГІНАСУ, 2001. - 260с.

20. Городяненко В.Г. Соціологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - Київ: Видавничий центр "Академія", 2002. - 560с.

21. Гранди Э., Поулинг Э. Социология старения // Психиатрия позднего возраста: Перевод с англ. - К: Сфера, 2001. - с.27.

22. Гришина Н.В. Восприятие и анализ конфликтной ситуации как фактор ее эффективного преобразования // Конфликт в конструктивной психологии. - Красноярск, 1990. - с.287.

23. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб : Питер, 2000. - 321с.

24. Губенко О.В. Психологічна допомога людям похилого віку, або практикум з геронтопсихології // Практична психологія та соціальна робота. Науково - практичний та освітньо- методичний журнал. - 2007. -№1. - с.94.

25. Губенко О.В. Особливості підготовки соціальних педагогів в умовах вищої школи до роботи з людьми похилого віку // Практична психологія та соціальна робота. Науково - практичний та освітньо- методичний журнал. -2006. - № 11. - с.92.

26. Губенко О.В. Психологічна допомога людям похилого віку, або практикум з геронтопсихології // Практична психологія та соціальна робота. Науково - практичний та освітньо- методичний журнал.- 2007. - №2. - с.95.

27. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учеб. пособие для вузов?. -М.: Гардарики, 2000. - 318с.

28. Дойч М. Шикман С. Конфликт: Социально-психологическая перспектива // Социальный конфликт: современные исследования. Реферативный сборник. - М.: ИСАИ, 1991. - с.432.

29. Дорошенко К. Соціальне обслуговування як категорія соціального захисту // Соціальна політика : проблеми, кометрарії, відповіді. - 2008. - №5. - с. 74-78.

30. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1994. -№ 4. - ст.19.

31. Закон України «Про пенсійне забезпечення» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1992. - № 3. - ст.10.

32. Закон України «Про соціальні послуги» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2003. - № 45. - ст.358.

33. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1993. - № 45. - ст.425.

34. Запрудский Ю.Г. Социальный конфликт. -- Ростов-на-Дону: Фенікс, 1992. - 240с.

35. Здравомислов А. Г. Основи конфліктології. - К.,Спектр, 1994. - 275с.

36. Зернин Д. П. Основи конфліктології. - Ростов-н/Д: Фенікс, 1998. - 480с.

37. Іванова І.Б. Соціальна робота ( теорія і практика ): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.:ВМУРОЛ “Україна”, 2004. - 408с.

38. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії ?конфліктів. - К.: Наукова думка, 1996. - 190 с.

39. Кармин А.С., Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта. - К.:МАУП, 2002. - 256с.

40. Коваленко Н., Шестюк Н. Україна переживає процеси старіння суспільства [Електронний ресурс] // Режим доступу до статті: http://www.uoz.lviv.ua/view/ ukr/ page/ 1207/.- Уніан.

41. Козер Л. Функции социального конфликта / Пер.с англ.О.Назаровой;Под ?общ.ред.Л.Г.Ионина.- М.: Идея-Пресс:Дом интеллект.кн., 2000.- 205с?.

42. Козлов А.А. Социальная геронтология: Учебно-методические материалы по ?курсу. - М., 1995.

43. Козлов В.В.,Козлова А.А.Управление конфликтом. - М.: Екзамен, 2004. - 223с.

44. Конфликтология. / Под ред. А.С. Карпина. - Спб.: Издательство «Лань», 1999. - 448 с.

45. Конфлікт: боротьба, взаємодія, співробітництво / Під ред. Потанина Г.М. - Белгород: изд-во Білгородського ГУ, 1997. - с.342.

46. Конфліктологія: Підручник для студентів вищих навч. закл. юрид. спец. / Л.М. Герасіна, М.І. Панов, Н.Г. Осілова та ін. ; За ред. професорів Л.М. Герасіної та М.І. Панова. - Харків: Право, 2002. - 256с.

47. Кравченко А.И. Социальная работа: Учеб. - М.: 2008. - 416с.

48. Кравченко А.И. Социология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб. заведений. - М. Издательський центр «Академия», 2002.

49. Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М: Изд. Центр «Академия», 2002. - 288с.

50. Краткий психологический словарь. /Сост. А.А. Карпенко; Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевського. - М. : Политиздат., 1985. - с.8-9.

51. Линчевский Э.Э. Конфлікти в спілкуванні і спілкування в конфліктах. - СП б: изд-во Военмеха, 2000. - с.72.

52. Мартинюк І.Л. Психологічна допомога людям похилого віку // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - №1. - с.32-38.

53. Миколайчук Е.Н. Пожилой человек в современном обществе // Мед. консультация - 1999. - №4. - с.1-5.

54. Нагаєв В.М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант): Навч. посіб./ В.М.Нагаєв.- К.: Центр навч. літ., 2004.- 198 с.

55. Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник. - К.: МАУП, 2003. - 360с.

56. Порсева Х.О. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій людей поважного віку // Педагогіка і психологія. 2003. - №3/4. - с.131-141.

57. Преториус Р. Теория конфликта // Политические исследования. - 1991. № 5. - 28с.

58. Примуш М.В. Конфліктологія: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2006. - 288с.

59. Просандєєва Л. Специфіка самоцінності літніх людей // Соціальна психологія. - 2008. - № 3 (29). - с. 171-179.

60. Психология старости: Хрестоматия: Учебное пособие для психологических?, медицинских факультетов и факультетов социальной работы. / Ред.-сост?. Д.Я. Райгородский. - Самара: БАХРАХ-М, 2004 - 735с.

61. Рожков А. П. Пожежна безпека на виробництві // Охорона праці. - К., ?1997. - 448с.

62. Савчин М.В.,Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. - К.:Академвидав., 2005. - 360 с. ( Альма-матер )

63. Симоноженко В. Пенсіонер: його активізація // Урядовий кур'єр. - 2001. - 7серпн. - с. 4.

64. Социальная конфликтология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Н.П. Дедов, А.В. Морозов, Е.Г. Сорокина, Т.Ф. Суслова; Под. ред. А.В.Морозова.- М.: Издательский центр «Академия», 2002.- 336с.

65. Социальная работа / Под общ. ред. проф. В.И. Курбатова. - Ростов Н/Д; «Феникс», 1999. - с. 576.

66. Социология. Учебник для юридических вузов/ Под ред. В.П. Сальникова. - С.-Петербург, 2000.

67. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник. / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Марченко та ін.; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. - К.: Центр навч. літератури, 2004. - 256с.

68. Соціальна робота: Навч. Посібник. /За ред. Т.В. Семигіної та І.М. Григи: В 3 ч. - К.: Вид. Дім « Києво-Могилянська академія», 2004.- 166с.

69. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посібник /За ред. А.Й. Капської. - К: Центр навчальної літератури, 2004. - 352с.

70. Соціологія: Посібник для студентів вищих навч. Закладів / За ред. В.Г. Городяненка. - К.: Видавничий центр «Академія», 1999. - 240с.

71. Технологии социальной работы: Учебник / Под. ред. проф. Е.И. Холостовой. - М.: ИНФРА. - М, 2003. - 400с.

72. Технологии социальной роботы.: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведения / Под ред. И.Г. Зайнышева. - М: Гуман. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 240с.

73. Технології соціальної роботи : навч. посіб. / В.М.Шахрай. - К : Центр ?навчальної літератури, 2006. - 464 с

74. Ткач А. Форми і методи Соціальної роботи з людьми похилого віку [Електронний ресурс] // Режим доступу до статті: http:// allbest.ru. - allbest.ru.

75. Федько Г. Соціальна активність людей похилого віку // Соціальний захист захист. - 2004. - №10. - с. 38-39.

76. Форми і методи соціальної роботи [Електронний ресурс] // Режим доступу до статті: http:// allbest.ru.- allbest.ru.

77. Холостова Е.И. Пожилой человек в обществе: В 2 ч. М.: Cоциально-технологический институт, 1999.-320с.

78. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебн. пособие. - М.: Издательско-торговая корпорація «Дашков и К», - 2002. - 296с.

79. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: Учебное пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002. -340с.

80. Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2004. - 172с.

81. Что мы думаем о процес се старения и старости?. / Сост. В.Ю. Приходько. - К.: КИСОР, 2003. - с. 8-9.

82. Шахматов Н.Ф. Психологическое старение: счастливое и болезниное. - М.: Медицина, 1996. - 304 с.

83. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. - 2-е издание. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 512с.

84. Экарева Ю. Старость // Здоровье ( прилож. К.ГАЗ «АИФ»). - 1996. - №38. - с.3.

85. Яцемирская Р.С., Біленька И.Г. Соціальна геронтологія. - М.: Владос, 1999. - 202с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.