Дозвілля як складова часового простору

специфічні ознаки туристичного дозвілля. Значення та види інновацій в туристичній галузі. Ефективність організації дозвілля для молоді. Методика проведення інноваційного дозвіллєвого заходу для з молодді "Шлях, який обираєш ти", його головні ідеї та мета.

Рубрика Социология и обществознание
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 09.06.2010
Размер файла 23,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Зміст

1. Розкрите інноваційні технології туристичного дозвілля

2. Програма дозвіллєвого заходу для молоді

Список використаної літератури

1. Розкрите інноваційні технології туристичного дозвілля

Вільний час - це частина позаробочого часу (у межах доби, тижня, року), що залишається в людини (групи, суспільства) за винятком непорушних, необхідних витрат. Один з параметрів якості життя. Це -- час, не зайнятий працею в суспільному виробництві. Включає: вільний час, затрачуваний на духовний розвиток, відпочинок, розваги, заняття спортом, відновлення сил і задоволення фізіологічних потреб (сон, їжа), ведення домашнього й особистого підсобного господарства й т. п.

Туристичне дозвілля як складова часового простору передбачає розподіл бюджету часу людини на робочий та неробочий. Відповідно до цієї концепції, дозвілля ототожнюється з позаробочим часом, вивчається як вільний час людини і набуває характерних ознак вільного часу людини в цілому; розглядається як істотна складова вільного часу, що звільняє людину від усіх побутових, робочих та сімейних обов'язків, має рекреаційне та розважальне наповнення. Відповідно до кількісної концепції, дозвіллєвий час використовується людиною за її власним бажанням.

Дозвілля як окремий вид життєдіяльності людини розглядає дозвілля як діяльність (творчу, конструктивну або ж безцільну та асоціальну). Туристична дозвіллєва діяльність відрізняється від інших видів життєдіяльності людини тим, що здійснюється відповідно до потреб індивіда, з метою отримання задоволення. З точки зору прибічників діяльнісної концепції, роль дозвілля полягає у відновленні психічних та фізичних сил людини, підвищенні її освітнього та духовного рівня, здійсненні лише тих занять у вільний час, що відповідають потребам та бажанням людини і приносять їй задоволення у процесі самої діяльності.

Туристичне дозвілля як психологічний стан людини розглядається крізь емоційне сприйняття людиною дозвіллєвих занять. Згідно з цією концепцією, дозвіллєвими вважаються лише ті види діяльності, що сприймаються людиною позитивно.

Туристичне дозвілля характеризується специфічними ознаками, пріоритетними серед яких слід назвати:

- свободу вибору дозвіллєвої діяльності, свободу від обов'язків;

- добровільну участь в дозвіллєвій діяльності;

- бажання отримати радість та задоволення;

- самодостатність та самотинність;

- компенсаційність дозвілля.

Туристична галузь є однією із пріоритетних для забезпечення сталого розвитку більшості регіонів України. На сьогоднішній день відбувається розвиток окремих елементів туристичної індустрії, залучення інноваційних технологій у сферу туристичного дозвілля. Це сприяє появі нових підприємств, створенню нових робочих місць та збільшенню надходжень до місцевих бюджетів.

Сприяння розвитку туризму в Україні відбувається через створення комплексної системи розвитку туристичної індустрії. Передусім маються на увазі такі завдання:

- запровадження інноваційних підходів до управління розвитком туристичного дозвілля;

- просування туристичних продуктів регіону через створення маркетингової стратегії туристичної галузі;

- покращення інформаційного забезпечення розвитку туристичного дозвілля в системі туристичної галузі;

- створення інституційної мережі підтримки розвитку туризму;

- підвищення якості надання послуг з туристичного дозвілля;

- підвищення кваліфікації провайдерів туристичних послуг.

Інноваційні технології дуже важливі з точки зору запровадження нових стандартів та процедур підвищення якості туристичних послуг. Запровадження стандартів якості є надзвичайно важливим з точки зору підвищення якості надання послуг з туристичного дозвілля та інтеграції України у світову та європейську туристичну спільноту.

XXI ст. - століття подорожей і відкритих границь. Численні туристичні фірми пропонують клієнтам тури на будь-який смак і дохід, і при бажанні турист може потрапити в будь-яку точку планети. В умовах твердої конкуренції першорядним завданням будь-який турфірми є безумовно, завоювання лідируючого місця на туристському ринку, одержання й збільшення прибутку. Одним зі способів звернути увагу споживачів на свій товар є пропозиція ринку нового товару, відмінного від товару конкурентів.

Інновації або нововведення - закон людського суспільства, перманентна сила розвитку суспільства, продуктів його діяльності й прогресу в цілому. Інновація базується на нововведенні, або нововведенні, яке називають новацією. Термін «інновація» як нова економічна категорія ввів у науковий оборот австрійський учений Й. Шумпетер у першому десятилітті XX ст. У своїй роботі «Теорія економічного розвитку» (1911 р.). Й. Шумпетер уперше розглянув питання нових комбінацій змін у розвитку (тобто питання інновації) і дав повний опис інноваційного процесу.

Туристичне дозвілля є однією з найважливіших галузей сервісу, і це вимагає сучасних форм і механізмів обслуговування клієнтів. Однак не всі компанії охоче застосовують інновації на практиці. Адже інновація - це насамперед ризик і чималий. Будь-яка інновація, особливо якщо вона торкається організації в цілому, викликає опір, тому що прийняття й здійснення інновації пов'язане з ламанням стереотипів сприйняття, поведінки й установок. Страх міняти щось у постійній і звичній роботі заважає фірмам звертатися до нових механізмів.

Наприклад, багато туристичних фірм пропонує своїм регіональним агентствам нову систему бронювання - бронювання туристичних турів або заходів туристичного дозвілля в on-line, що дозволяє одержувати практично миттєве підтвердження тура або заходу. Таким чином, туроператор заощаджує час на обробці заявки, а турагент, у свою чергу, прискорює процес оформлення клієнта. Вигода очевидна: заощаджуючи час на роботі, турагент одержує можливість залучити клієнта своєю оперативністю. Але дотепер, незважаючи на досить широке застосування й зручність даної системи, багато агентств відмовляються так працювати. Куди ближче безпосередній контакт із туроператором. Острах бути не почутим і не зрозумілим змушує агентів звертатися до старої й перевіреної системи бронювання - за допомогою факсу. Це яскравий приклад неприйняття інновації. Найчастіше в основі заперечення інновації лежить соціально-психологічний аспект: оцінюючи свої можливості, достатню кількість співробітників організації схильні вважати, що вони не мають необхідних при впровадженні інновацій умінь і навичок. Це викликає побоювання виявитися зайвим й як слідство - опір змінам.

Але існує й інша точка зору на значення інновації. Фірми, що використали у своїй діяльності інноваційні аспекти, стверджують, що створення й просування нового туристичного продукту не тільки бажана діяльність організації, але й необхідна.

Існує два види інновації: кризова інновація й інновація розвитку. При грамотному підході до створення й реалізації інновації вона може принести чималий доход і чималу користь. Кризова інновація - це швидке швидке рішення про нововведення для того, щоб врятувати існуючий товар від зникнення з ринку. Вона виводиться на ринок у рекордно стислий термін і при правильному позиціюванні на ринку товар виживає.

Інновація розвитку - трохи відмінна від попереднього виду. Вона впроваджується повільно й продумано, виводиться на ринок не спонтанно, а поступово, є підтримуючою інновацією, здатною попередити старіння існуючого товару.

Для туристського бізнесу необхідне використання двох цих видів інновації, тому що ринок туристичного дозвілля - ринок нестабільний, що піддається впливу різних подій у навколишніх і суміжних областях. У даних умовах туристичні фирми повинні не тільки створювати новий продукт, але вміти вчасно реагувати на нові зміни в різних областях діяльності, суміжних з туризмом, мати здатність до створення нових методів роботи й поліпшенню результатів діяльності.

Таким чином, інновація -- необхідний пункт у програмі розвитку й реалізації продукта туристичного дозвілля на ринку. Головна мета туристичної фірми -- вижити в умовах конкуренції, зацікавити й залучити максимальну кількість споживачів. Саме за допомогою інноваційних аспектів у поточній діяльності фірми є можливість забезпечити своєму турпродукту цілком стабільне існування на ринку.

2. Програма дозвіллєвого заходу для молоді

Ефективність організації дозвілля для молоді залежить від того, наскільки ця робота, враховує інтереси молоді, виходячи з її економічної, соціальної й політичної ролі. Сьогодні ці інтереси молоді в нашій країні обмежені з цілого ряду об'єктивних і суб'єктивних причин:

- молодь у наш час - одна з найбільш незахищених в економічному відношенні частина населення; труднощі в економіці - фундамент усіх труднощів і підстава для політичної кризи в галузі молодіжної політики держави;

- у суспільстві існує низький престиж освіченості, професіоналізму, духовності й моральності; талант і знання виявляються незапитаними, що формує розгубленість, непевність у сьогоденні й майбутньому, призводить до «відтоку мізків», до відходу в «приватне життя» і до суїциду; поширився в суспільстві ідейно-моральний вакуум, своєрідна «дебілізація» частини населення вбиває в молоді віру у свої сили й можливості, що призводить її до націоналістичного, релігійного, містичного та інших видів фанатизму;

- у значної частини молоді складається уявлення про неправильність історичного шляху нашого суспільства, про те, що минуле нашої країни - це лише ланцюг трагічних злочинів та обману; непідготовленість переходу до ринкових відносин ще збільшило таке уявлення молоді про історію й майбутнє країни, як про нескінченний «театр абсурду», подвійного життя й подвійного стандарту;

- серйозне занепокоєння викликає рівень здоров'я молоді; гострі проблеми здоров'я переміщаються від старшого покоління до молодшого (на порядку денному - збереження генофонду нації, її фізичне виживання).

Говорячи про організацію дозвілля молоді, варто розрізняти його як вид діяльності держави, його інститутів і соціальну захищеність, яка відбиває реальний у кожний часовий проміжок стан справ щодо захисту особистості молодої людини й молодого покоління в цілому, а також суб'єктивний аспект, що дозволяє фіксувати психологічний стан особистості (почуття соціальної захищеності, потреба в захищеності тощо).

Інноваційний дозвіллєвий захід для з молодді

Вступна бесіда "Шлях, який обираєш ти".

Мета: надання інформації про значення свідомого вибору у житті молодої людини та прийняття важливих життєвих рішень.

Час -- 1 год.

Кожна людина сама створює своє майбутнє, щодня здійснюючи свій вибір. Якщо з дитинства ви чуєте: "Не можна...", всі ці "не можна" оберігали і захищали вас від небезпеки, попереджали неприємні ситуації. З віком ви все більше самі робите вибір, що для вас самих "можна", а що "не можна", що для вас корисне, цікаве, потрібне, а що шкодить, є неприємним чи неприйнятним. Тепер заборона формулюється: "Я не хочу", "Я не буду", "Мені це не потрібно".

З кожним днем дорослішання ви приймаєте все більше самостійних рішень, встановлюєте власні стандарти, за які самі несете відповідальність,

Для того щоб прийняте рішення було насправді вашим, важливо пізнати самих себе, розуміти свої потреби, бажання, прагнення та цілі в житті. Кожен з вас є найкращим експертом в своєму житті. Ваше майбутнє залежить тільки від вас і вашого вибору і більше ні від чого. Вибір, який робите сьогодні, повинен бути усвідомленим, адже його робите саме ви. І цей вибір повинен базуватися на розумінні, що сьогоднішні ваші дії відобразяться на всьому вашому майбутньому. Наслідком вибору, який базується на мимовільному бажанні, капризі чи примсі, а не на впевненості і знанні, може спонукати до того, що ваш потенціал на реалізацію майбутнього буде заблокований.

Як же краще, пізнати самого себе? Перш за все необхідно звертати увагу на на те, якими є ваші потреби, бажання, уподобання, все те, що ви самі вибираєте. Спостерігайте і не обманюйте самих себе стосовно того, що вам подобається робити, що у вас виходить добре, і того, що вам зовсім не до душі. Відмічайте як те, що вам не подобається, так і те, чим вам хотілось би зайнятися чи що вивчити. Все це взаємопов'язане, тому намагайтеся нічого не проґавити.

Якщо хочете прожити своє життя повноцінно, не можна покладатися лише на щасливий випадок. Кожен сам творить свій щасливий випадок, і ви здатні на це. За будь-якою обставиною, яку ви вважаєте щасливим випадком, стоїть цілий ланцюжок виборів, життєво важливих рішень, зроблених вами, які і привели до цієї самої удачі.

Вправа "Дерево прийняття рішення"

Ведучий: "Поспішати зануритися в життя -- вірний спосіб збитися зі шляху. Таке трапляється, коли усвідомлюєте, як багато життя може вам запропонувати і які ж прекрасні ці можливості. Зараз життя.виглядає таким великим апетитним шматком чогось дуже смачного, який хочеться одразу ж і цілком покласти до рота. Немає нічого небезпечнішого, адже можна вдавитися.

Не потрібно поспішати вже і зараз пережити всі неймовірні відчуття. Усьому свій час. Адже трава не виросте скоріше, якщо ви будете її смикати, і ви, напевне, не пригадаєте випадку, щоб дерево давало плоди без цвітіння. Коли в нашому житті все відбувається вчасно, ми живемо повноцінно. Прискорюючи події в своєму житті, перестрибуючи важливі періоди, ви не зможете рухатися вперед. Пригадайте настільну гру, в якій вам доводилося знову і знову повертатися до старту. В таку гру може перетворитися ваше життя, якщо ви повноцінно не проживете кожну подію вашого життя, не будете її переосмислювати. Зрозумівши, що відбувається сьогодні, ви будете знати, в якому напрямку рухатися завтра.

Не хвилюйтеся, все прийде в свій час. Насолоджуйтеся тим, що відпущено вам життям зараз, кожним його моментом. Прагнути поскоріше стати дорослим -- помилка, яка може призвести до серйозного стресу.

Розкажіть, як ви приймаєте важливі рішення. Це відбувається під впливом обставин, настрою, ви з кимось радитеся, це відбувається спонтанно чи ви обдумуєте кожен свій крок? Чи багато часу іде на обдумування?

Інколи трапляються такі випадки, коли потрібно прийняти життєво важливе рішення дуже швидко. Чим ви, в першу чергу, керуєтеся при прийнятті такого рішення?

Спробуємо проаналізувати за допомогою Дерева прийняття рішення позитивні і негативні сторони ваших рішень через можливі наслідки".

Учасники пропонують ситуацію, в якій потрібно прийняти важливе рішення.

Дерево прийняття рішення

Позитивні наслідки

1._________________

2._________________

3.____________

4._________________

Негативні наслідки

1._________________

2._________________

3._________________

4.

Запитання для обговорення:

1. Як часто ви аналізуєте прийняття рішення у відповідності з усвідомленням наслідків?

2. Чи може на "гілочці" позитивних наслідків вирости ще одна гілочка, і навпаки?

3. Які висновки можна зробити, виконавши дану вправу?

Підведення підсумків дозвіллєвого заходу.

Список використаної літератури:

Байкова В.Т. Досуг, свободное время.- М., 1985. - 169 с.

Вишняк А.И. Тарасенко В.И. Культура молодежного досуга. - К.: Вища школа, 1988 - 53 с.

Киселева Т.Г. Теория досуга за рубежом: курс лекций. - М., 1992. - 163 с.Корсун І.B. Соціалізація старшокласників у сфері вільного часу. - Луганськ, 1996. - 201 с

Піча В.М. Вільний час: тенденції і проблеми розвитку. - К., 1992. - 106 с.


Подобные документы

 • Дозвілля як особливість проведення вільного від роботи часу. Види і особливості молодіжної поведінки в неформальних обставинах. Проблеми формування життєдіяльності молоді в вільний час. Тенденції розвитку дозвілля молоді, шляхи його вивчення в соціології.

  курсовая работа [39,6 K], добавлен 05.04.2013

 • Організація дозвілля як завдання соціалізації молоді. Структура молодіжного дозвілля. Специфіка дозвілля молоді Великобританії. Об'єднання добровільного сектору. Студентське самоврядування, студентські організації. Підготовка кадрів сфери дозвілля.

  курсовая работа [78,0 K], добавлен 18.04.2015

 • Значення терміну "комп’ютерна гра". Класифікація та історія створення комп’ютерних ігор, їх розвиток на сучасному етапі. Комп’ютерна гра як мистецька форма. Місце комп’ютерних ігор в сучасній індустрії дозвілля. Новий молодіжний прошарок - "геймери".

  курсовая работа [53,8 K], добавлен 28.12.2013

 • Дослідження соціально-побутових умов проживання, статусу в суспільстві, навчання, роботи та дозвілля німецьких студентів. Навчально-планова тривалість курсу в університетах й інших вишах. Необхідність підробітку під час навчання. Статті витрат студентів.

  статья [22,1 K], добавлен 11.03.2013

 • Поняття та головні причини безробіття серед молоді, його головні соціальні та економічні наслідки для держави. Шляхи та підходи до вирішення проблеми збільшення зайнятості на сучасному етапі. Проблеми випускників на ринку праці та їх розв'язання.

  реферат [28,4 K], добавлен 10.06.2011

 • Основні способи реєстрації даних інтерв'ю. Переваги та недоліки інтерв’ювання. Інтерв’ю як метод одержання первинної соціологічної інформації. Процедура та правила його проведення. Основні види інтерв’ю. Особливості проведення бесіди з респондентом.

  реферат [32,1 K], добавлен 07.12.2011

 • Мета соціального гуртожитку та галузі соціалізації: діяльність, спілкування, самопізнання. Напрями та принципи роботи фахівців соціального гуртожитку. Успішність соціалізації молоді, позбавленої батьківського піклування, в умовах соціального гуртожитку.

  реферат [19,7 K], добавлен 13.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.