Основи формування собівартості виробництва продукції підприємств АПК

Економічна суть та класифікація витрат виробництва. Нормативно-правове забезпечення обліку виробництва продукції молочного скотарства. Синтетичний і аналітичний облік виробництва продукції молочного скотарства. Калькулювання собівартості продукції.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 07.07.2014
Размер файла 155,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- для підвищення продуктивності молочного скотарства у господарстві доцільно оновити технічні засоби для забезпечення сучасних технологічних вимог вирощування худоби. Для цього ТзОВ “Карпати” необхідні кредити. Можливо доцільним було б заключення лізингових угод;

- джерелами зниження собівартості продукції є ті витрати, за рахунок економії яких знижується собівартість продукції.

Організація маркетингової діяльності здійснюється у двох напрямках: формування відповідної маркетингової служби; делегування маркетингових завдань і повноважень працівникам організації.

Для покращення організації маркетингової діяльності ТзОВ “Карпати” створити відділ маркетингу на основі фунціональної структури його організації та документально і технічно забезпечити його діяльність.

Для удосконалення обліку витрат і виходу продукції молочного скотарства господарству необхідно:

- здійснити автоматизацію бухгалтерського обліку шляхом технічного і програмне забезпечення бухгалтерської служби;

- приділити увагу підготовці спеціалістів та підвищенню кваліфікації працівників бухгалтерської служби, здатних ефективно працювати в нових умовах..

- для підтримання належного професійного рівня бухгалтерів, господарству необхідно приділити увагу забезпеченню їх періодичними спеціалізованими виданнями та необхідною нормативно-правовою та довідковою літературою;

- систематизувати всю документацію, а опанування прийомів раціональної роботи з документами дасть змогу працівникам бухгалтерської служби скоротити час на їх складання, оброблення і пошук, організувати чіткий контроль за звітністю та виконанням документів;

- організовувати безперервний контроль за ходом та результатами виробництва;

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року // Голос України.- 1999.- № 23.

2. Закон України “ Про підприємництво” від 5 березня 1991 року // Голос України.- 1991.-24.-№ 44.

3. Закон України “ Про господарські товариства” від 11 жовтня 1991року // Голос України.- 1991.-24.-№ 198.

4. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. Посібник. За ред. Р.Л. Хом'яка. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2003. - 820 с.

5. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: підручник / [М.Ф.Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.]; За ред. проф. М.Ф. Огійчука. - 4-те вид., перероб. і допов/ - К.: Алерта, 2008. - 979 с.

6. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: підручник для вузів./ [Ю.Я.Литвин, П.Я.Хомин, В.С.Совінський, М.С.Палюх, В.А.Дерій та ін.]; За редакцією Ю.Я.Литвина. - 2-е вид., перер. і доп. - Тернопіль: «Чарівниця», 1995. - 824с.

7. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608с.

8. Витрати сільськогосподарських підприємств із 2000 р. // Баланс-Агро, №4 (16), 2000, с.48-52.

9. Гарасим П.М. Первинний та аналітичний облік на підприємстві: навчальний посібник/ [Гарасим П.М., Журавель Г.П., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я.] - Тернопіль. - 2005. - 464 с.

10. Гарасим П.М., Кізима А.Я., Забчук В.Д., Кушнірик І.П., Хомин П.Я. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей: Навч. Посібник / За ред. Хомина П.Я. - Тернопіль: Астон, 2000. - 288с.

11. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб. / [Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.]; За ред.. Й.М. Петровича. - 3-тє вид.випр. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. - 405 с.

12. Жук В.М. Облік біологічних активів: як підготуватися до його запровадження //Облік і фінанси АПК.-2006.-№12.-С.115-117.

13. Законодавство України про охорону праці: 4 т.1.- К, 1995.- 558с.

14. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. / В.В. Зіновчук- 2-ге вид., доп. І перероб. - К.: Логос, 2001. - 380 с.

15. Загородній А.Г. Бізнес-план. / - Львів: ІН-Т “Політекс”. А.Г.Загородній, І.В. Павлішевський, 1993. - 40 с.

16. Карлоф Б. Деловая стратегия: / Б.Карлоф Пер. с англ.. - М.: Экономика, 1991. - 239 с.

17. Картер Г. Эффективная реклама / Г. Картер Пер. с англ., общ. ред. Е.М.Пеньковой. - М.:”Прогресс”, 1991. - 280 с.

18. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. / Г.О. Крамаренко- К., 2004. - 224 с.

19. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер - М.: Прогресс, 1993.-736с. .

20. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / -М.: Финансы и статистика, 1995.-432с.

21. Литвин Ю.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві / Литвин Ю.Я. - К: Вища школа. - 2004. - 256 с.

22. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені Наказом Мінфіну №1315 від 29.12.2006 р. // www.minfin.gov.ua.

23. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу \ наказ Міністерства аграрної політики № 49 від 07.03.2001

24. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2001,- №18,- с. 21-42.

25. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Г.В. Нашкерська - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 464 с.

26. Огійчук М.Ф. та ін. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах: Підручник / За ред. М.Ф. Огійчука-К.: Аграрна освіта, 2001.-605с.

27. Організація бухгалтерського обліку. Навч.посібник для студентів вузів спеціальності „Облік і аудит” / [Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова.] - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576с.

28. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / За ред. В.С.Леня - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 696с.

29. Облік у сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами. - К.: Урожай, 2000. - 220 с.

30. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. Ч. 5. К.: - “Лібра”, 2000, 336с.

31. План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція про його застосування // Затверджено наказом Міністерства фінансів України 30.11.1999 р. №291, зі змінами та доповненнями.

32. Прауде В.Г. Маркетинг: навч. посібник / В.Г. Прауде, О.Б. Білий - К.: Вища школа.- 1994.-256с.

33. Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. / В.К. Савчук- К.: Урожай, 1995. - 328с.

34. Сидорчук О.В. Методичні рекомендації для написання розділу “Охорона праці” в дипломних роботах. / Сидорчук О.В., А.П. Березовецький, Є.М. Яремко - Львів: ЛДАУ, 2000. - 15с.

35. Сук П.П. Облік виходу продукції тваринництва та обчислення її собівартості. //Бухгалтерія в сільському господарстві.-2002.-№4.-с.2-14.

36. Сук Л., Сук П. Облік біологічних активів//Облік і фінанси АПК.-2006.-№9-10.-С.128-134.

37. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції (практичний посібник) / За ред. П.Т. Саблука.- К.: ІАЕ, 2000.- 556с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Аналіз рівня інтенсивності молочного скотарства, поголів’я, продуктивності тварин, забезпеченості корів кормами, продуктивності праці, собівартості молока і приплоду, прибутків і рентабельності. Резерви здешевлення виробництва продукції скотарства.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 28.05.2012

 • Технічна база по виробництву сої та кукурудзи і організація планування виробництва. Інноваційні процеси при виробництві продукції рослинництва. Економічна ефективність виробництва продукції в СФГ "Вікторія". Шляхи зниження собівартості продукції.

  курсовая работа [50,0 K], добавлен 23.05.2017

 • Аналіз собівартості продукції рослинництва. Поняття суспільних витрат виробництва, виробничих витрат і собівартості продукції рослинництва. Положення методики обчислення собівартості продукції. Аналіз рівня динаміки собівартості, та ряди динаміки.

  курсовая работа [94,0 K], добавлен 21.12.2008

 • Економічна сутність виробничих витрат і собівартості продукції рослинництва. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробничих витрат і собівартості продукції. Аналіз динаміки витрат на виробництво продукції рослинництва, види продукції галузі.

  курсовая работа [101,2 K], добавлен 20.03.2012

 • Поняття та види собівартості продукції. Показники собівартості продукції та завдання аналізу. Основні принципи планування обліку та калькулювання продукції рослинництва. Індексний аналіз факорів виробничих витрат і собівартості продукції рослинництва.

  курсовая работа [63,9 K], добавлен 06.10.2011

 • Поняття собівартості як важливого фактору підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва, послідовність та методика її визначення. Основні принципи планування, обліку та калькулювання продукції тваринництва. Аналіз структури виробничих витрат.

  курсовая работа [257,9 K], добавлен 06.10.2011

 • Важливість галузі молочного скотарства та сучасний стан галузі. Умови утримання тварин, підходи до виробництва продукції. Проектна потужність підприємства. Обґрунтування потужності переробного підприємства, первинна та вторинна переробка його продукції.

  курсовая работа [69,9 K], добавлен 08.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.