Організація обліку і аудиту грошових коштів і аналіз грошових потоків підприємства (на прикладі ДП "Коростенський лісгосп АПК")

Загальна характеристика ДП "Коростенський лісгосп АПК", технологія його виробництва. Особливості організації і ведення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту грошових коштів на підприємстві. Специфіка організації обліку грошових коштів на підприємстві.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.05.2014
Размер файла 478,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Необхідним в умовах ринкових відносин через посилення конкурентної боротьби і необхідності визначення платоспроможності підприємства є аналіз ліквідності балансу. Ліквідність балансу - це ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у гроші має відповідати терміну погашення зобов'язань.

Далі проведемо аналіз ліквідності балансу, який полягає у порівнянні засобів з активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов'язаннями за пасивом, що згруповані за термінами їх погашення.

Побудуємо баланс ліквідності підприємства за даними (табл. 2.5).

Баланс підприємства вважають абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні співвідношення: , , , .

Порівняння найбільш ліквідних коштів (А1) і швидко ліквідних активів (А2) з найбільш терміновими зобов'язаннями (П1) і короткостроковими пасивами (П2) дозволяє оцінити поточну ліквідність. Порівняння ж активів, що повільно реалізуються, з довгостроковими і постійними пасивами відображає перспективну ліквідність.

Поточна ліквідність свідчить про платоспроможність (чи неплатоспроможність) підприємства на найближчий проміжок часу до моменту, що розглядається. Перспективна ліквідність є прогнозом платоспроможності на підставі порівняння майбутніх надходжень і платежів.

Таблиця 2.5.

Аналіз ліквідності балансу за 2011 рік (тис. грн.)

Групи активів

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Групи зобов'язань

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Платіжний надлишок або недостача

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Високоліквідні активи (А1)

5,0

94,0

1. Найбільш термінові (П1)

990,0

1229,0

-985

-1135

2. Швидколіквідні активи (А2)

463,0

369,0

2. Короткострокові пасиви (П2)

0,0

0,0

463,0

369,0

3. Повільноліквідні активи (А3)

750,0

1148,0

3. Довгострокові пасиви (П3)

0,0

0,0

750,0

1148,0

4. Важколіквідні активи (А4)

657,0

774,0

4. Постійні пасиви (П4)

-284,0

-53,0

Х

Х

БАЛАНС

1875,0

2385,0

БАЛАНС

1875,0

2385,0

Х

Х

Враховуючи, що перша нерівність табл. 2.5 має протилежний знак, ніж в оптимальному варіанті (5,0?990,0 і 94,0?1229,0), ліквідність балансу як на початок звітного періоду, так і на його кінець не є абсолютно ліквідною. Невиконання четвертої нерівності свідчить про недотримання підприємством умови фінансової стійкості. Водночас виконання 2-ї і 3-ї нерівностей є позитивною тенденцією для підприємства.

Ресурсний потенціал - це сукупність елементів, які нагромаджені підприємством для здійснення господарської діяльності і зумовлюють можливість функціонування та розвитку господарюючої системи.

Елементами ресурсного потенціалу підприємства є природні об'єкти, майно, персонал, система управління, які забезпечують господарську діяльність.

Ресурсний потенціал підприємства проявляється в процесі його діяльності через величину господарського потенціалу.

Результативними показниками господарського потенціалу підприємства є абсолютні величини чистого прибутку і власного капіталу та відносна величина їх співвідношення - прибутковість власного капіталу. Для дослідження формування цих показників в системі ресурсного та господарського потенціалу можна використати модель DuPont.

Модель DuPont - це ефективний інструмент управління ресурсним, господарським і вартісним потенціалами підприємства.

На основі моделі DuPont можливо визначити елементи господарської діяльності, які створюють позитивні та негативні передумови для формування, накопичення та використання ресурсного, господарського і вартісного потенціалів підприємства (табл. 2.6, рис. 2.1).

Таблиця 2.6.

Розрахункові показники діяльності підприємства для

побудови моделі DuPont

Показники

Алгоритм розрахунку

Роки

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

1. Обсяг господарської діяльності за витратами (валова продукція), тис.грн.

1

3310,0

4256,0

7526,0

2. Чистий дохід (господарський потенціал), тис.грн.

2

2876,0

3853,0

7757,0

3. Ціна за одиницю продукції (витрат), грн.

3=2/1

0,8688822

0,9053102

1,0306935

4. Змінні витрати , тис.грн.

4

2381,0

3074,0

5979,0

5. Змінні витрати на 1 грн. чистого доходу, грн.

5=4/2

0,8278860

0,7978199

0,7707876

6. Постійні витр, тис.грн.

6

929,0

1182,0

1547,0

7. Витрати - всього, тис.грн.

7=4+6=1

3310,0

4256,0

7526,0

8. Чистий прибуток,тис.грн.

8=2-7

-434,0

-403,0

231,0

9. Прибутковість (рентабельність) чистого доходу, коп. (%)

9=8/2*100

-15,09

-10,46

2,98

10. Прибутковість (рентабельність) активів, коп. (%)

10=8/13*100

-22,50

-20,45

10,85

11. Завантаження активів, грн.

11=2/13

1,49

1,95

3,64

12. Прибутковість (рентабельність) власного капіталу, коп. (%)

12=8/19*100

-129,17

488,48

-137,09

13. Активи (майновий потенціал), тис.грн.

13=14+15+16+17

1929,0

1971,0

2130,0

14. Необоротні активи, тис.грн.

14

810,5

704,0

715,5

15. Дебіторська заборгованість, тис.грн.

15

174,5

335,5

416,0

16. Запаси, тис.грн.

16

923,0

921,0

949,0

17. Грошові кошти, тис.грн.

17

21,0

10,5

49,5

18. Фінансові ресурси, тис.грн.

18=13

1929,0

1971,0

2130,0

19. Власний капітал (вартісний потенціал), тис.грн.

19

336,0

-82,5

-168,5

20. Зобов'язання, тис.грн.

20=13-19

1593,0

2053,5

2298,5

21. Загальна залежність активів

21=18/19

5,74

-23,89

-12,64

22. Загальна залежність активів (рекомендоване значення)

2,5

2,5

2,5

Рис. 2.1 Адаптована модель DuPont для ефективного управління потенціалом підприємства

Проаналізуємо деякі показники, використані в моделі DuPont.

У 2009 і 2010 роках підприємство в результаті своєї господарської діяльності отримувало збиток. Тому такі показники як прибутковість чистого доходу, прибутковість активів за ці роки мали від'ємне значення.

Завантаженість активів характеризує величину чистого доходу, що може бути генерований вартісною одиницею активів. Він показує, наскільки ефективно використовуються активи або скільки разів сумарний капітал обертається на підприємстві. За даними таблиці бачимо, що ефективність використання активів на підприємстві з кожним роком зростала: з 1,49 у 2009 році до 1,95 у 2010 і до 3,64 у 2011 році.

Що стосується загальної залежності активів (майнового потенціалу), яка характеризується відношенням середньорічної вартості активів до середньорічної вартості власного капіталу, то даний показник у 2009-2011 роках не досягав рекомендованого значення 2,5.

Нижче проведемо оцінку ефективності використання ресурсів досліджуваного підприємства. Розрахункові дані, необхідні для такої оцінки, наведемо у табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Оцінка ефективності використання ресурсів підприємства

№ п/п

Показники

2009р.

2010р.

2011р.

2011р. до 2009р., %

1

Середньоспискова чисельність працюючих, чол.

105

91

97

92,38

2

Середньорічна вартість основних виробничих засобів, тис. грн.

727,5

621,0

632,5

86,94

4

Матеріальні витрати, тис. грн.

1248,0

1356,0

2219,0

177,80

5

Продуктивність праці, грн.

30790,48

48626,37

79969,07

259,72

6

Трудомісткість господарської діяльності, грн.:

а) по витратам

0,54

0,49

0,41

75,93

б) по чистому доходу

0,72

0,51

0,37

51,39

7

Чистий дохід на 1 грн. оплати праці, грн.

1,91

2,69

3,67

192,15

8

Фондовіддача, грн.:

а) по чистому доходу

2,36

3,35

6,25

264,83

б) по витратам

3,16

3,47

5,70

180,38

9

Фондомісткість, грн.

0,42

0,30

0,01

2,38

10

Фондоозброєність, грн.:

а) праці (за оплатою праці)

0,81

0,80

0,59

72,84

б) середньооблікового працівника

10876,19

12532,97

12804,12

117,73

11

Матеріаломісткість господарської діяльності, грн.

0,35

0,34

0,31

88,57

12

Матеріаловіддача, грн.

2,89

2,92

3,19

110,38

13

Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, грн.

0,58

0,45

0,47

81,03

Як бачимо з даних табл.2.7 ефективність використання трудових ресурсів відображається у показниках продуктивності праці. Зростання продуктивності праці є умовою збільшення обсягів виробництва продукції, основним чинником економічного зростання. За розрахованими даними табл. 1.6 видно, що продуктивність праці у 2011 році порівняно з 2009 зросла у 2,6 рази. Трудомісткість господарської діяльності у 2011 році порівняно з 2009 зменшилась на 24,07 % (по витратам) і на 48,61 % (по чистому доходу), що є позитивним для підприємства. Варто відмітити, що відбулося зростання такого показника як «чистий дохід на 1 грн. оплати праці» (майже в 2 рази).

Спостерігаємо зменшення матеріаломісткості господарської діяльності - на 11,43 %, збільшення матеріаловіддачі на 10,38 % і зменшення питомої ваги матеріальних витрат у собівартості продукції - на 18,97 %.

Майже в 3 рази відбулося зростання за аналізований період фондовіддачі по чистому доходу і майже в 2 рази - по витратам. Підвищення фондовіддачі свідчить, що темпи зростання продуктивності праці випереджають темпи зростання її фондоозброєності. Справді, за даними таблиці ми бачимо, що темпи зростання продуктивності праці у 2011 році порівняно з 2009 роком (в 2,6 рази) випереджають темпи зростання фондоозброєності середньооблікового працівника (в 1,2 рази).

Фінансова стійкість - характеристика стабільності фінансового стану підприємства, яка забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі використовуваних фінансових засобів.

Фінансова стійкість відбиває рівень ризику діяльності компанії і її залежності від позикового капіталу.

Таблиця 2.8

Аналіз фінансової стійкості

Показник

2009 рік

2010 рік

2011 рік

1

Коефіцієнт автономії

0,06

-0,15

-0,02

2

Коефіцієнт фінансової залежності

17,37

-6,60

-45,0

3

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

-5,31

3,31

15,6

4

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,06

-0,13

-0,02

5

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (фінансування)

16,37

-7,60

-46

6

Коефіцієнт стійкості фінансування

0,06

-0,15

-0,02

7

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

0,94

1,15

1,02

8

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами

-0,48

-0,77

-0,51

9

Коефіцієнт поточних зобов'язань

1

1

1

Частина власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів повинна бути не меншою 50%, тобто коефіцієнт незалежності >= 0,5.

Коефіцієнт незалежності характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних активів, його незалежність від позикових джерел.

Чим нижче значення коефіцієнта, тим вище ризик неплатоспроможності. Низьке значення коефіцієнта говорить про можливість дефіциту грошових коштів (у нашому випадку це стосується всіх років).

Коефіцієнт фінансової залежності обернений до коефіцієнта автономії, показує, яка сума загальної вартості майна підприємства припадає на 1 грн. власних коштів.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу. Цей коефіцієнт має бути > 0,5. За даними таблиці значення абсолютно не відповідають цьому нормативові.

Розрахувавши основні показники фінансової стійкості за останні 3 роки діяльності ДП «Коростенський лісгосп АПК» можна зробити висновок, що всі аналізовані роки були фінансово нестійкими.

Таблиця 2.9

Показники ділової активності (оборотності)

Показники

2009 рік

2010 рік

2011 рік

1

Коефіцієнт оборотності активів

1,40

1,94

3,64

2

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

2,41

3,02

5,48

3

Коефіцієнт оборотності запасів

14,72

23,24

8,17

4

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

8,02

-46,34

-46,00

5

Коефіцієнт завантаженості активів

0,72

0,52

0,27

6

Коефіцієнт завантаженості активів в обороті

0,42

0,33

0,18

7

Коефіцієнт завантаженості власного капіталу

0,12

-0,02

-0,02

8

Тривалість обороту оборотних активів, дні

151

121

67

Показник оборотності активів табл. 2.9 показує, скільки разів за період обертається капітал, вкладений в активи підприємства. Збільшення даного показника у 2011 році порівняно з 2009 говорить про підвищення ефективності їхнього використання.

Зменшення коефіцієнту завантаженості активів за аналізований період свідчить про підвищення ефективності використання активів підприємства.

Чим швидше обертаються ресурси підприємства, тим менший обсяг їх потрібен для здійснення операційної діяльності і тим ефективніше діяльність підприємства.

Отже, отримані результати дають підстави вважати 2009 рік найбільш оборотним за майже всіма показниками.

Рентабельність - один із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва.

Коефіцієнти рентабельності - система показників, які характеризують здатність підприємства створювати необхідний прибуток в процесі своєї господарської діяльності. Коефіцієнти (показники) рентабельності визначають загальну ефективність використовуваних активів і вкладеного капіталу (табл. 2.10).

Таблиця 2.10

Аналіз показників рентабельності, %

Показники

2009 рік

2010 рік

2011 рік

ВИТРАТНІ ПОКАЗНИКИ

1

Рентабельність продукції (товарів,робіт,послуг)

25,65

29,19

65,53

2

Рентабельність господарської діяльності

-13,23

-9,48

7,60

3

Коефіцієнт покриття виробничих витрат

1,26

1,28

1,66

4

Коефіцієнт окупності виробничих витрат

0,80

0,78

0,60

РЕСУРСНІ ПОКАЗНИКИ

5

Рентабельність підприємства (активів, виробництва, виробничого капіталу, загальна рентабельність)

-22,50

-20,45

10,85

6

Рентабельність власного капіталу

-120,54

482,42

-325,22

7

Рентабельність залученого капіталу

-25,42

-19,38

23,84

8

Рентабельність оборотних активів

-36,22

-31,41

38,74

9

Коефіцієнт покриття активів

1,40

1,94

3,64

10

Коефіцієнт окупності активів

0,72

0,52

0,27

11

Коефіцієнт покриття власного капіталу

8,02

-46,33

-46,03

ДОХОДНІ ПОКАЗНИКИ

12

Валова рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, послуг)

20,42

22,89

39,59

13

Чиста рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, послуг)

-16,11

-10,54

2,98

Показники даної групи з табл. 2.10 дають уявлення про те, наскільки ефективно підприємство здійснює свою діяльність, контролює витрати на виробництво і реалізацію продукції, і який чистий прибуток при цьому отримує. Нормативного значення для коефіцієнтів рентабельності не існує, але є загальне правило: чим вище значення коефіцієнту, тим краще. Збільшення коефіцієнтів протягом звітного періоду свідчить про певне покращення результатів діяльності підприємства.

Проведені дослідження теоретичних підходів та практики роботи підприємств довели, що беззбиткове господарювання є невід'ємною частиною загального процесу відновлення стійкості виробничо-господарської діяльності підприємств. Організація беззбиткової господарської діяльності - це комплекс послідовних дій, який забезпечує ліквідацію збитковості їх роботи та усталене одержання прибутківНижче розглянемо категорію «беззбитковість» та її змістовні характеристики.

Існує загальновизнаний підхід до визначення поняття беззбитковості як режими господарської діяльності підприємств, за яким одержані доходи перевищують витрати від діяльності або дорівнюють їм. На цій основі виділяють два базові аспекти сутності категорії «беззбитковість». Перший аспект полягає у тому, що беззбитковість - це режим господарської діяльності підприємства, за яким доходи дорівнюють витратам; другий аспект - це режим діяльності підприємства, що забезпечує перевищення доходів над витратами. Така двох аспектна сутність категорії беззбитковості уможливлює її визначення у вузькому і широкому розумінні. Вузьке розуміння характеризує стан підприємства, коли воно не одержує прибутку і не несе збитків. Тоді беззбитковість виступає межею, що відокремлює зону прибутків від зони збитків (має назву «точка беззбитковості», «критична точка», «поріг рентабельності»), але не забезпечує розвиток підприємства. Широке розуміння поняття характеризує ситуацію, коли підприємство не тільки відшкодовує свої витрати, але й отримує прибутки. Тобто беззбитковість характеризує такий стан підприємства, коли воно працює без збитків, тобто прибутково, одержує прибуток, який є основою його розвитку. Це розкриває зв'язок категорії «беззбитковість» з категорією «відтворення виробництва», яка має дві форми прояву: просте відтворення і розширене. Ці дві форми відтворення у результаті тісного зв'язку з категорією беззбитковості зумовлюють двох аспектний зміст останньої: по-перше, досягнення підприємством рівня беззбитковості (у вузькому розумінні) створює умови лише для його безперервного функціонування з відтворенням на простій основі; по-друге, беззбитковість у широкому розумінні створює ідґрунтя для відновлення діяльності підприємства на розширеній основі, тобто його розвитку. Такий підхід збагачує зміст категорії беззбитковості як режиму господарської діяльності підприємства, що характеризує відтворювальний процес виробництва на простій або розширеній основі.Вище ми показали зв'язок категорії «беззбитковість» з категорією «відтворення виробництва». Далі розглянемо зв'язок цієї категорії з такими економічними категоріями як «самоокупність» і «самофінансування» (рис 2.2).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.2. Зв'язок категорії «беззбитковість» з іншими економічними категоріями

У економічній енциклопедії знаходимо наступні визначення цих понять. Самоокупність - це принцип господарювання, за яким підприємство (фірма, компанія, об'єднання тощо) всі свої витрати (видатки) на виробництво і реалізацію товару (продукції, робіт, послуг) покриває за рахунок коштів, одержаних від його реалізації. У разі, якщо витрати перевищують одержані кошти, даний суб'єкт або окремі види його продукції, робіт, послуг є збитковими (нерентабельними). У словнику законодавчих термінів знаходимо, що самоокупність - це система господарювання, яка передбачає відшкодування поточних витрат підприємства і витрат на просте відтворення за рахунок власних доходів. Таким чином, видно безпосередній зв'язок категорії «самоокупність» з категорією «просте відтворення виробництва».

Самофінансування - це здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, за якою не тільки поточні витрати, а й капіталовкладення (витрати на розвиток, розширення виробничих потужностей) забезпечуються за рахунок власних фінансових джерел. Як видно, ця категорія безпосередньо пов'язана з категорією «розширене відтворення виробництва». Самофінансування (тезаврація) забезпечує підприємству певні переваги, а саме: кошти не потрібно повертати та сплачувати винагороду за користування ними; відсутність витрат при мобілізації коштів; не потрібно надавати кредитне забезпечення; підвищується фінансова незалежність та кредитоспроможність підприємства.

Нижче розглянемо методичне забезпечення організації беззбиткової роботи підприємства.

Беззбиткове функціонування підприємств у ринкових умовах, вчасне запобігання їх беззбитковій роботі потребує аналізу беззбитковості. Існуючі підходи до визначення рівня беззбитковості підприємства потребують достатньо кропіткої, трудомісткої роботи, що не відповідає принципу оперативності аналізу. Аналіз беззбитковості підприємства на основі методу експрес-аналізу, на відміну від існуючих, дозволяє оперативно, користуючись інформацією, що міститься у формах фінансової звітності, визначити рівень беззбитковості господарської діяльності досліджуваного підприємства.

Аналізуючи точку беззбитковості, можна визначити, наскільки успішно підприємство працює (у разі його прибутковості) і наскільки глибокою є криза (у разі збитковості). На підставі відповідних висновків розробляються рекомендації щодо шляхів зменшення збитковості та збільшення прибутковості операційної діяльності підприємств.

Для обґрунтування рівня економічної безпеки підприємства визначають розрахункові показники:

1. Валовий прибуток підприємства (), грн.

,

де - чистий прибуток підприємства.

Чистий прибуток підприємства визначається як різниця між і . . Якщо більш ніж - господарська діяльність збиткова: .

2. Валову прибутковість (рентабельність) чистого доходу (), коп. . Показник свідчить, скільки приносить підприємству валового прибутку () 1 грн. чистого доходу ().

3. Витратомісткість чистого доходу за змінними витратами (), коп. . Показник визначає величину змінних витрат (), що здійснює підприємство для одержання 1 грн. чистого доходу .

4. Чистий дохід підприємства, який забезпечує беззбиткову господарську діяльність , грн. . Показник виражає, який обсяг чистого доходу забезпечує підприємству беззбитковий рівень господарської діяльності.

5. Змінні витрати підприємства, які забезпечують беззбиткову господарську діяльність (), грн. . При такому показнику обсягу змінних витрат забезпечується підприємству беззбитковий рівень господарської діяльності. Перевірка достовірності розрахунку показників і (точка беззбитковості) здійснюється таким чином:

(нуль);

6. Рівень (коефіцієнт) економічної безпеки (фінансової стійкості) господарської діяльності підприємства , процентів.

.

Показує, на скільки відсотків (разів) чистий дохід (фактичний, плановий) від господарської діяльності підприємства більший (менший) чистого доходу, який забезпечує його беззбиткову діяльність.

Приклад розрахунку показників, які характеризують рівень економічної безпеки господарської діяльності, наведено в табл. 2.11 і рис. 2.3.

Таблиця 2.11

Аналіз і оцінка рівня економічної безпеки господарської діяльності
ДП «Коростенський лісгосп АПК» у 2011 році

Чистий дохід

Витрати

показники

рядок за звітністю

сума, тис. грн.

показники

рядок за звітністю

сума, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

Показники діяльністю підприємства за звітом про фінансові результати

035

7757

040

4686

060

-

090

976

120

-

070

982

110, 130

-

080

565

185

-

140

-

200

-

150, 160

-

205

-

180, 210

317

Разом

x

7757

Разом

x

7526

Чистий прибуток підприємства 231 тис. грн. (7757-7526)

Розрахункові показники

Найменування

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

Величина показника

Постійні витрати

982+565

1547 тис. грн.

Змінні витрати

7526-1547

5979 тис. грн.

Валовий прибуток

1547+231

1778 тис. грн.

Валова прибутковість чистого доходу

0,229 грн. (22,9 коп.)

Витратомісткість чистого доходу за змінними витратами

0,771 грн. (77,1 коп.)

Чистий дохід, який забезпечує беззбиткову діяльність

6755,5 тис. грн.

Змінні витрати, які забезпечують беззбиткову діяльність

6755,5x0,771

5208,5 тис. грн.

Рівень (коефіцієнт) економічної безпеки діяльності підприємства

0,129 (12,9 %)

Графічне зображення аналітичних розрахунків для оцінки рівня економічної безпеки господарської діяльності підприємства показано на рис. 2.3.

Рис. 2.3 Графічне зображення оцінки рівня економічної безпеки господарської діяльності підприємства

Прибуткова діяльність підприємства характеризується сценарієм:

ЧДп = ВВп + ЧПп,

а збиткова ВВп = ЧДп + ЧЗп,

де ЧЗп - чистий збиток підприємства, який не дозволяє покрити підприємству певну суму витрат. При цьому на підприємстві виникає заборгованість з виплати оплати праці, сплати податків, за розрахунками з постачальниками, припиняється інвестиційна діяльність.

Система показників, що визначає беззбиткову діяльність підприємства, можу бути згрупована в чотири основні групи (рис. 2.4):

- перша: основна характеристика підприємства і результати виробництва;

- друга: затрати виробництва;

- третя: ефективність виробництва;

- четверта: фінансовий стан підприємства.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.4 Схема взаємозв'язків показників, що характеризують беззбиткову діяльність підприємства

Беззбиткова господарська діяльність - це вирішальна умова функціонування підприємств у транзитивній та ринковій економіці, яка створює засади для їх безперервної діяльності та усталеного розвитку.

Беззбитковість є: по-перше, стрижневим принципом діяльності усіх без винятку підприємств, що полягає у відшкодуванні витрат в процесі господарювання; по-друге, основним захисним механізмом підприємства від загрози банкрутства; по-третє, вихідною умовою максимізації прибутку; по-четверте, межовим показником ефективного і неефективного господарювання.

2.2 Організація обліку грошових коштів

Функціонування cистеми бухгалтерського обліку та процесу його ведення вимагає відповідної організаційної інфраструктури, яка передбачає вирішення ряду методичних, технологічних, технічних і організаційних питань. У процесі їх вирішення власник підприємства спільно з головним бухгалтером реалізує свою політику в сфері бухгалтерського обліку шляхом самостійного вибору облікових способів і процедур. Це зумовлює появу такого інструменту організації бухгалтерського обліку як облікова політика.

Облікова політика - це форма діяльності суб'єктів у галузі бухгалтерського обліку з метою реалізації власних інтересів.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Тобто це вибір підприємством конкретних методик, форми та техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з положень чинних нормативних документів і особливостей діяльності підприємства.

Облікова політика повинна розроблятися кожним підприємством, зареєстрованим у встановленому законодавством порядку [90, с. 21].

Будучи елементом системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку, облікова політика поєднує державне регулювання і певну самостійність підприємства з питань бухгалтерського обліку. Водночас ступінь свободи підприємства у формуванні облікової політики обмежено державною регламентацією бухгалтерського обліку, яка передбачає методики та облікові процедури, серед яких припустимі альтернативні варіанти. Свобода підприємства полягає у можливості вибору конкретних способів оцінки, калькулювання, переліку бухгалтерських рахунків тощо.

Водночас нормативні документи можуть не містити конкретних рекомендацій щодо правил ведення бухгалтерського обліку окремих фактів господарського життя. Якщо не встановлено порядку ведення бухгалтерського обліку з конкретного питання, то підприємство самостійно розробляє відповідний спосіб, формуючи облікову політику.

Таким чином, облікова політика ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» може формуватися і здійснюватися на декількох рівнях (рис. 2.5).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.5 Рівні формування і застосування облікової політики

Облікова політика на державному та міждержавному рівнях має обов'язковий характер: тут формуються загальні засади бухгалтерського обліку, його законодавча база. Одним з проявів державної облікової політики є впровадження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Облікова політика як специфічний елемент системи бухгалтерського обліку повинна створювати організаційно-методичне забезпечення виконання завдань бухгалтерського обліку.

Основна мета облікової політики - забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, що необхідно усім користувачам фінансової звітності для прийняття відповідних рішень [90, с. 22].

Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку повинна забезпечувати взаємозв'язок методичної, технологічної, технічної і організаційної складових організації бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства.

Залежно від виміру облікової політики за її допомогою вирішуються різні завдання щодо діяльності ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (табл. 2.12).

Таблиця 2.12

Систематизація завдань облікової політики за її вимірами

№ з/п

Виміри облікової політики

Завдання облікової політики

1

2

3

1

Соціальний

Створення соціальних гарантій для захисту зовнішніх користувачів шляхом забезпечення єдності інтерпретації даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності

2

Економічний

Отримання ефекту від використання раціональної облікової політики, тобто оптимальне забезпечення інформацією потреб управління, скорочення обсягів документообороту, підвищення дієвості внутрішньогосподарського контролю

3

Поведінковий

Використання наданої свободи дій з питань організації бухгалтерського обліку для створення дієвої системи бухгалтерського обліку на підприємстві, яка забезпечить дотримання інтересів власника

4

Психологічний

За допомогою елементів облікової політики та за умови конкретизації вимог до характеру необхідних даних досягається найбільш повне та ефективне забезпечення інформацією всіх рівнів управління

5

Інформаційний

Сталість облікової політики та розкриття у фінансовій звітності дозволяє на її основі будувати прогнози майбутнього стану об'єкта

6

Юридичний

Використання документів з облікової політики для усунення невизначеностей у нормативних документах з бухгалтерського обліку та у якості письмових доказів при вирішенні господарських спорів, конфліктів з податковими органами

Зацікавлені особи щодо облікової політики підприємства наведемо в ( табл. 2.13).

Таблиця 2.13

Зацікавлені особи щодо облікової політики підприємства

з/п

Зацікавлені особи

Інтерес щодо облікової політики

Форма реалізації інтересів

Внутрішні користувачі

1

Власники підприємства

організація і ведення бухгалтерського обліку таким чином, щоб забезпечувалося виконання триєдиного завдання: збереження майна власника; надання інформації для управління підприємством; формування фінансових результатів

- ініціювання формування облікової політики;

- остаточне затвердження документів з оформлення облікової політики;

- використання як інструменту організації бухгалтерського обліку на підприємстві;

- визначення вимог до суб'єктів формування щодо забезпечення відповідності облікової політики інтересам власників

2

Керівник

підприємства

несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та дотримання законодавства у ході виконання господарських операцій

- формування облікової політики підприємства;

- затвердження документів з документального оформлення облікової політики;

- контроль за виконанням прийнятої облікової політики

3

Управлінський персонал

створення за допомогою облікової політики системи організаційно-технічних і методичних заходів для забезпечення інформацією процесу управління (як поточного, так і стратегічного)

- висування і конкретизація вимог щодо організації бухгалтерського обліку;

- може приймати участь у процесі формування облікової політики

4

Головний бухгалтер

особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, за виконання і дотримання встановленої облікової політики, її відповідності чинному законодавству та особливостям діяльності підприємства

- приймає рішення про формування облікової політики;

- забезпечує обов'язкове дотримання і виконання положень облікової політики;

- здійснює контроль за виконанням облікової політики працівниками облікових підрозділів

5

Облікові працівники

вибір таких елементів облікової політики, які 6 враховували особливості діяльності підприємства та дозволяли найкращим чином виконувати покладені обов'язки

- приймають окремо участь у розробці облікової політики в частині, яка стосується їх обов'язків;

- дотримуються положень облікової політики при виконанні своїх обов'язків

Зовнішні користувачі

6

Аудитор

ознайомлення зі способами, які використовувалися для складання звітності, оцінка їх відповідності чинному законодавству для висловлення думки про достовірність звітності; джерело для отримання додаткових доходів аудиторської фірми

- надання послуг з формування облікової політики, перевірки її дотримання і відповідності законодавству;

- для отримання інформації про способи, які використовувалися при складанні звітності для проведення перевірки;

- використання для планування і безпосереднього здійснення аудиту

7

Контролюючі органи (податкова служба)

регламентація в обліковій політиці основних засад формування бази та обліку об'єктів оподаткування

перевірка регламентації обраних способів ведення податкових розрахунків у внутрішніх документах підприємства, відповідність чинному законодавству та їх дотримання

8

Інвестори, кре-дитори та інші користувачі

звітної

інформації

підприємства

розуміння способів і прийомів, які використовувалися для отримання показників прибутку; забезпечення порівняння даних

ознайомлення з обліковою політикою та її аналіз в частині розкриття у фінансовій звітності

Формування облікової політики ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» наведено на рис. 2.6.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.6 Структурно-логічна схема формування облікової політики ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс»

У представленій послідовності кожен етап є необхідним, а виконання кожного попереднього забезпечує здійснення наступного.

Разом з керівником підприємства головний бухгалтер бере участь у формуванні облікової політики на завершальному етапі. Цьому передує формування облікової політики вузькими спеціалістами з окремих ділянок бухгалтерського обліку.

Створення системи внутрішньої документації, яка б забезпечувала охоплення і документальне оформлення всіх обраних елементів облікової політики за кожним її об'єктом, є заключним етапом формування облікової політики підприємства.

Облікова політика ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» оформлюється системою внутрішньої документації за різними ділянками облікової роботи. Її зміст частково розкривається в установчих документах підприємства, які закладають основи побудови всієї господарської і управлінської системи підприємства (табл. 2.14).

Таблиця 2.14

Документальне оформлення облікової політики ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс»

Група документів

Склад і характеристика

Внутрішні організаційно-розпорядчі документи

Внутрішні правила, інструкції, положення, регламенти, рішення власників тощо. Вибір конкретного типу документа залежить від внутрішнього типу розпорядку підприємства та характеру питання облікової політики

Проектні матеріали організації бухгалтерського обліку

Графік документообороту, робочі проекти автоматизованого з ведення обліку, посадові інструкції

Установчі документи (статут, установчий договір)

Закладають основи побудови всієї господарської і управлінської системи підприємства. Поряд з визначенням предмету діяльності суб'єкта господарювання, його статусу, порядку функціонування, установчі документи відображають ряд питань бухгалтерського обліку (тривалість облікового періоду, порядок розгляду та затвердження річної бухгалтерської звітності, порядок проведення аудиту звітності тощо)

Основним внутрішнім нормативним документом, який регулює питання організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, є розпорядчий документ, який містить обрані елементи облікової політики, - Наказ про облікову політику.

Наказ про облікову політику є одним з перших документів, які використовуються податковою інспекцією, аудиторськими фірмами та іншими контролюючими органами у ході перевірки діяльності підприємства.

Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом і затверджений окремим наказом керівника підприємства.

Завданням бухгалтерії є організація обліку діяльності підприємства: здійснення контролю за збереженням власності, правильним витрачанням грошових коштів та матеріальних цінностей, дотримання режиму економії та господарського розрахунку.

Бухгалтерія складається з 9-ти чоловік: головний бухгалтер, провідний бухгалтер, бухгалтер з обліку ТМЦ, бухгалтер-касир, бухгалтер з обліку оплати праці і чотири бухгалтери лісництв. Всю відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на бухгалтерію завдань та функцій несе головний бухгалтер. Міра відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

Бухгалтерія у своїй діяльності користується мережею Інтернет, виписує журнали, газети, зокрема газету «Все про бухгалтерський облік», «Праця і зарплата» та інші.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.7 Структура бухгалтерії ДП «Коростенський лісгосп АПК»

На кожному підприємстві слід видавати Наказ про організацію бухгалтерського обліку. Наказом затверджуються:

- форма організації бухгалтерського обліку на підприємстві;

- форма ведення бухгалтерського обліку (спрощена, проста, меморіально-ордерна, журнально-ордерна, автоматизована);

- порядок документообороту на підприємстві. Зазвичай затверджується графік документообігу як додаток до такого наказу - з переліком посадових осіб, які мають право підписувати бухгалтерські та первинні документи, а також із зазначенням строків передачі підписаних первинних документів до бухгалтерії;

- перелік первинних документів - із зазначенням, які обов'язкові реквізити повинні мати первинні документи, що складаються на підприємстві;

- періодичність та строки проведення інвентаризацій на підприємстві - з урахуванням вимог Інструкції № 69. Також у наказі слід визначити склад постійно діючої інвентаризаційної комісії;

- особи, відповідальні за видачу бланків суворого обліку;

- форми регістрів бухгалтерського обліку, які використовуватимуться в діяльності підприємства;

- робочий план рахунків підприємства - з урахуванням видів діяльності підприємства. У ньому можуть указуватися додаткові рахунки другого і третього порядку. Ця інформація зазвичай наводиться як додаток до наказу;

– перелік матеріально відповідальних осіб підприємства.

Розглянемо Наказ про облікову політику ДП «Коростенський лісгосп АПК» на 2011 рік.

Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом і затверджений окремим наказом керівника підприємства.

Права і обов'язки головного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначається Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та посадовими інструкціями.

Відповідно до пункту 7 статті 8 вище вказаного закону [20] головний бухгалтер підприємства:

1. Забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання та подання у встановлені строки фінансової звітності.

2. Організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

3. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у лісництвах і цехах.

Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються становлення та здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов'язковими до виконання всіма структурними підрозділами і працівниками підприємства.

Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед керівником підприємства, згідно з переліком питань, наведеним вище.

За відсутності головного бухгалтера вищезазначені обов'язки та відповідальність покладаються на провідного бухгалтера підприємства.

Відповідальність інших працівників бухгалтерії регулюється посадовими інструкціями, які затверджуються керівником підприємства.

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності проводити інвентаризацію майна та фінансових зобов'язань відповідно до ст. 10 Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативних документів. Інвентаризацію запасів проводити не рідше одного разу на рік, на 1 листопада поточного року. Інвентаризацію каси підприємства проводити не рідше одного разу на місяць.

Виписування податкових накладних доручається бухгалтерам лісництв і цехів. Наказом про облікову політику підприємства також встановлено термін подання до центральної бухгалтерії фінансової звітності лісництвами і нижньому складу. Відповідальність за строки подання звітності та наданих звітів фактичними обліковими даними покласти на лісничих і начальника нижнього складу.

Цим наказом встановлено механізувати бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерної техніки.

Для ведення обліку руху бланків суворої звітності, видачі бланків відповідальним особам, приймання звітності за виданими бланками суворого обліку призначається бухгалтер (веде матеріальний облік).

Право підпису довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, укладання угод має:

1. Директор - перший підпис.

2. Головний лісничий - перший підпис.

3. Головний бухгалтер - другий підпис.

4. Провідний бухгалтер - другий підпис.

Згідно Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 83, всі первинні документи, облікові реєстри, фінансова, статистична та інша звітність складаються українською мовою у грошовій одиниці України.

Облік матеріальних цінностей на підприємстві ведеться за загальною методикою з використанням сальдового методу та середньозважених цін однорідних видів матеріальних цінностей.

Класифікацію основних засобів представлено за 16 групами відповідно до Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. Після класифікації основних засобів наводиться порядок нарахування їх амортизації.

Податковий облік товарно-матеріальних цінностей, малоцінних та швидкозношуваних предметів та основних засобів, нарахування амортизаційних відрахувань, податків та зборів до всіх рівнів бюджету, проводиться згідно чинного податкового законодавства зі складанням відповідної щомісячної та квартальної податкової звітності.

Контроль за виконанням даного наказу покладений на головного бухгалтера.

Отже, з вище наведеної інформації можна зробити висновок, що Наказ про облікову політику досліджуваного підприємства на 2011 рік визначає: форму організації і форму ведення бухгалтерського обліку; строки проведення інвентаризації, терміни подання до центральної бухгалтерії фінансової звітності лісництвами і нижньому складу; особу, відповідальну за облік руху бланків суворого обліку; осіб, які мають право підпису довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, укладання угод; порядок ведення обліку матеріальних цінностей; класифікацію основних засобів для цілей податкового обліку; порядок нарахування амортизації.

Для організації бухгалтерського обліку кожне підприємство розробляє власний робочий план рахунків, орієнтуючись на свою господарську діяльність. До цього плану включаються рахунки активів, пасивів і господарських операцій, здійснюваних на даному підприємстві.

Облікова номенклатура - це перелік господарських фактів про форми функціонування майна - засоби господарства, - та капіталу - джерела утворення зазначених засобів, - про господарські операції, а також результати господарської діяльності, які мають бути відображені в бухгалтерському обліку [92, с. 42].

Формування облікових номенклатур - важливий момент організації бухгалтерського процесу, їх наявність сприяє ліквідації дублювання в обліку, обґрунтованому вибору первинних документів, облікових реєстрів, формуванню документообігу, документопотоків, розв'язанню інших питань бухгалтерського обліку [92, с. 43].


Подобные документы

 • Економічна сутність і класифікація грошових коштів підприємства; мета, завдання, принципи їх обліку, аудиту; аналіз нормативно-правової бази. Особливості обліку та аудиту грошових коштів на ТОВ "Горобина", відображення інформації у фінансовій звітності.

  дипломная работа [204,7 K], добавлен 13.11.2011

 • Організаційно-правові аспекти функціонування бухгалтерії та обліку грошових коштів СТОВ "Злагода". Розробка посадової інструкції бухгалтерів по обліку грошових коштів та їх потоків. Впровадження комп’ютерних технологій з організації грошових коштів.

  курсовая работа [34,4 K], добавлен 20.02.2011

 • Законодавчо-нормативне регулювання аудиту грошових коштів. Аналіз показників діяльності і фінансової стійкості підприємства та визначення зон аудиторського ризику. Планування аудиту грошових коштів та перевірка їх обліку. Складання аудиторського висновку.

  курсовая работа [443,3 K], добавлен 21.12.2013

 • Використання грошових коштів в роботі, правові засади організації бухгалтерського обліку та аудиту. Облік грошових коштів та їх відображення у фінансовій звітності. Автоматизація обліку руху грошових коштів за допомогою програми "1С:Підприємство".

  дипломная работа [1,7 M], добавлен 15.03.2014

 • Операції з грошовими коштами. Проведення аудиту грошових коштів. Удосконалення методики складання звіту про рух грошових коштів. Особливості змін в оборотних активах. Зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

  курсовая работа [24,3 K], добавлен 16.12.2011

 • Обґрунтування організації обліку і аудиту грошових коштів: принципи, види, законодавче регулювання. Аудит грошових коштів на підприємстві "Антал-Плюс": завдання, об'єкти, джерела інформації; аналіз і оцінка системи внутрішнього контролю; зони ризику.

  курсовая работа [157,5 K], добавлен 29.10.2011

 • Сутність, завдання і значення обліку грошових коштів в системі управління ліквідними активами підприємства. Правові засади організації бухгалтерського обліку грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів як основа для управління рухом грошових коштів.

  курсовая работа [162,0 K], добавлен 19.06.2011

 • Форма ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Інвентаризація грошових коштів в касі і оформлення інвентаризації на ТОВ "Юсес-Львів". ООблік грошових коштів на розрахункових рахунках у банках. Відображення в обліку господарських операцій.

  курсовая работа [229,9 K], добавлен 25.05.2016

 • Побудова обліку та аудиту грошових коштів. Формування системи на відкритому акціонерному товаристві "Херсонські комбайни". Синтетичний та аналітичний облік. Грошовий поток та необхідність його аналізу. Аналіз руху грошових коштів за непрямим методом.

  дипломная работа [121,0 K], добавлен 16.09.2008

 • Організація та методики обліку, аналізу і аудиту грошових коштів на рахунках в банку. Інформаційні системи та технології обліку. Теорія аналізу фінансової діяльності підприємства. Оцінка фінансово-господарської діяльності ПП "Івасюк Федір Петрович".

  курсовая работа [500,7 K], добавлен 21.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.