Організація обліку і аудиту грошових коштів і аналіз грошових потоків підприємства (на прикладі ДП "Коростенський лісгосп АПК")

Загальна характеристика ДП "Коростенський лісгосп АПК", технологія його виробництва. Особливості організації і ведення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту грошових коштів на підприємстві. Специфіка організації обліку грошових коштів на підприємстві.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.05.2014
Размер файла 478,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

4.4 Організація і стан охорони праці

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (остання редакція від 25.06.2011 року) [22] охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Дія цього Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці (ОП). З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці (СУОП), яка передбачає комплекс організаційних, технічних, екологічних і правових заходів, спрямованих на забезпечення безпечних і здорових умов праці.

СУОП є частиною загальної системи управління організацією, сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві і включає в себе комплекс взаємопов'язаних заходів на виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці:

- Конституція України;

- Закон України «Про охорону праці» [22];

- Закон України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професіонального захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

- Кодекс Законів про працю;

- Концепція Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки (Розпорядження Кабміну України від 31.08.2011 р. № 889-р) [38];

- Лісовий кодекс України;

- Закон України «Про пожежну безпеку» [23];

- закони, постанови та інші акти Верховної Ради України;

- постанови та рішення Кабінету Міністрів;

- постанови, рішення та накази Держпромгірнагляду МНС України;

- Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості [82];

- інші законодавчі і нормативні документи про охорону праці.

На підприємстві опрацьовані внутрішні нормативні акти з охорони праці, які затверджені його керівником і спрямовуються на побудову чіткої системи управління охороною праці. Власником досліджуваного підприємства затверджені наступні нормативні акти, а також інші, що регламентують питання охорони праці:

- Положення про систему управління охороною праці;

- Положення про службу охорони праці;

- Положення про роботу уповноваження трудового колективу
ДП «Коростенський лісгосп АПК» з охорони праці;

- Положення про комісію з питань охорони праці;

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці;

- Наказ про затвердження Положення «Про адміністративно-громадський контроль в лісгоспі» від 21.10.2011 р. № 84;

- Положення «Про кабінет з охорони праці»;

- Положення про медичний огляд працівників певних категорій;

- Положення про порядок прийняття на роботу тимчасових працівників у ДП «Коростенський лісгосп АПК» для виконання робіт в лісі;

- Положення про службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд ДП «Коростенський лісгосп АПК»;

- Посадові особи і управління, які необхідно оповістити про техногенні аварії;

- Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі;

- Перелік робіт, на яких забороняється застосовувати працю неповнолітніх;

- Перелік посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню періодичну перевірку знань з питань охорони праці;

- Перелік професій працівників, які повинні проходити попередній та періодичний медичний огляди.

На підприємстві діє Положення про службу охорони праці, яке розроблено згідно Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255 (остання редакція від 29.10.2007 року).

Це означає, що на підприємстві створена служба охорони праці. Вона підпорядковується безпосередньо роботодавцю, покладена на інженера з охорони праці.

Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своїми посадами та заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів виробничо-технічних служб.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

Працівники служби охорони праці підприємства в своїй діяльності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

Далі розглянемо основні завдання служби охорони праці на
ДП «Коростенський лісгосп АПК»:

1. Опрацювання ефективної системи управління охороною праці на підприємстві та сприяння удосконалення діяльності у цьому напрямі кожного структурного підрозділу і кожного працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з цих питань.

2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників.

3. Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

4. Контроль за дотриманням працівниками вимог законів інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у наявності) галузевої угоди, розділу «Охорона праці і здоров'я працівників» колективного договору та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.

5. Інформування та надання роз'яснень працівникам підприємства з питань охорони праці.

Функціями служби охорони праці є:

1. Розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.

2. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю.

3. Проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства або перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

4. Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.

5. Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.

6. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

7. Забезпечення належного оформлення і зберігання документацій з питань охорони праці, а також своєчасної передачі їх до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.

8. Складання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

9. Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.

10. Розгляд:

- питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);

- листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці;

Організація:

- забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють у межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

- роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;

- нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань з охорони праці;

- пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів. Участь у:

- рослідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку рослідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 [79];

- складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;

- проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

- роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням обєктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;

- розробленні положень, інструкцій, розділу «Охорона праці і здоров'я працівників» колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства;

- складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди;

- організації навчання з питань охорони праці;

- роботі комісій з перевірки знань з питань охорони праці;

Робота служби охорони праці підприємства здійснюється відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених роботодавцем.

Робочі місця працівників служби охорони праці розміщуються в окремому приміщенні, забезпечені належною оргтехнікою, технічними засобами зв'язку і є зручними для прийому відвідувачів.

Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо створений кабінет з охорони праці відповідно до Типового положення про кабінет охорони праці.

Однією з функцій служби охорони праці є проведення інструктажів з питань охорони праці.

Роботодавець забезпечує стимулювання ефективної роботи працівників служби охорони праці.

Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями підприємства та представниками профспілки.

Варто зазначити, що на підприємстві чинний Колективний договір, укладений між адміністрацією і профспілковим комітетом ДП «Коростенський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради на 2010-2011 рр., метою якого є регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників і власника з питань, що є предметом цього договору. Відповідно у Колективному договорі є Розділ VIІ, який називається «Охорона праці і здоров'я працівників». У цьому розділі наведені обов'язки адміністрації, працівників та профспілкового комітету щодо виконання повноважень з охорони праці.

Висновки і пропозиції

В результаті проведених досліджень ми можемо зробити висновки.

1.Грошові кошти є найбільш обмеженим ресурсом в перехідній до ринку економіці, і успіх підприємства у виробничо-комерційній діяльності визначається здатністю керівництва мобілізувати ці засоби і ефективно їх використовувати.Проведення розрахунково-касових операцій через банк дозволяє державі всебічно контролювати господарчо-фінансову діяльність підприємств. Банк контролює підприємства й у частині дотримання ними установлених фондів заробітної плати, лімітів на відрядження і господарські витрати, стежить за своєчасністю розрахунків підприємств із бюджетом по податках і платежам, за своєчасною оплатою рахунків і платіжних вимог постачальників, видає підприємству позички на різні цілі, під визначені забезпечення і спостерігає за поверненням цих позичок у встановлений термін і т.п.

Як економічна категорія гроші виконують наступні функції: міра вартості; засіб обігу; засіб платежу; засіб нагромадження; світові гроші.

2. Основною нормативною базою , яка регулює облік грошових коштів є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. зі змінами і доповненнями. Даний Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні а також Положення “Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні” затверджене постановою правління НБУ від 19.12.2001р. № 72 зі змінами і доповненнями. Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб (крім установ банків і поштового зв`язку) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, їх відокремлені підрозділи, представництва іноземних організацій і фірм, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі підприємства), а також не зареєстрованих у встановленому порядку фізичних осіб, які є суб`єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи (далі підприємці), які здійснюють операції з готівкою в національній валюті, та є обов`язковими для виконання ними.

3. В роботі проаналізовано фінансово-економічний стан ДП «Коростенський лісгосп АПК», основним видом діяльності якого є заготівля та реалізація лісо продукції . Валовий прибуток підприємства в 2011 р. зріс в порівнянні з 2009 р. на. Підйом господарської діяльності у 2011 році пояснюється, перш за все, розширенням сфер діяльності підприємства. Крім того, зростаюча платоспроможність населення дала змогу підвищити обсяги господарської діяльності. ДП «Коростенський лісгосп АПК» має нестійке фінансове становище. Основні недоліки, які виявилися при аналізі, це по перше великий обсяг запасів, в результаті того, що підприємств має сезонні проблеми з сировиною, і тому іммобілізує грошові кошти у запаси. Внаслідок цього, на підприємстві збільшуються обсяги кредиторської заборгованості, яка спрямована на покриття потреб у власних оборотних активах.

4. Правильна побудова організації обліку грошових коштів дозволяє забезпечити інформацію про їх наявність, цілеспрямованість використання та контроль за збереженням. Найбільш ліквідна частина оборотних активів - це грошові засоби: грошові засоби в касі і грошові засоби в банках включаючи грошові засоби у валюті. Грошові кошти використовуються для поточних грошових платежів. Більша частина розрахунків здійснюється в безготівковому порядку. Грошові розрахунки здійснюються при реалізації товарів населенню, оплати праці, і в інших випадках. Безготівкові розрахунки проводяться шляхом перерахунку грошових засобів з рахунку платника на рахунок отримувача.

5.Бухгалтерський облік на даному підприємстві здійснюється за журнально-ордерною формою з використанням часткової автоматизації обліку. Облік грошових коштів та також організація обліку інших операцій здійснюється відповідно до наказу про облікову політику підприємства. Синтетичний облік касових операцій відображається на рахунку 301.Облік на розрахунковому рахунку - на 311,312. Операцій з грошовими коштами відображаються при реалізації та купівлі товарів, при внутрішніх розрахунках підприємства, при виплаті заробітної плати та інших операціях. За даними дослідження було складено такий висновок: бухгалтерський облік грошових коштів в касі ведеться згідно чинного законодавства та без порушень.

6.В бухгалтерії ДП «Коростенський лісгосп АПК» здійснюється розподіл облікової роботи за функціональними відділами і за конкретними виконавцями. Функціональний розподіл робіт дозволяє мати повне уявлення про хід облікових робіт, наближує до об`єктів, що обліковуються, створює умови для повного та рівномірного завантаження кожного облікового працівника.

Для удосконалення бухгалтерського обліку у ДП «Коростенський лісгосп АПК» доцільно впровадити комп”ютерну форму обліку, що базується на використанні персональних комп'ютерів та обчислювальних мереж. Бухгалтер працює в діалоговому режимі, використовує зворотній зв'язок в процесі обробки інформації і отримання відповідних вихідних документів. Єдність інформаційної бази і повний автоматизований технологічний процес забезпечується за рахунок одноразового введення інформації. Інтеграція обробки даних первинного обліку і адаптація програмного забезпечення до потреб підприємства досягається шляхом застосування комп'ютерної програми „.1С: Бухгалтерія”.

Для удосконалення обліку грошових коштів в умовах ДП «Коростенський лісгосп АПК» пропонується використовувати банківські платіжні картки, що стають невід'ємним елементом господарського життя підприємств і є одним з найбільш зручних засобів платежу.

За допомогою використання корпоративних карток на ДП «Коростенський лісгосп АПК» можна отримати наступні вигоди:

- скоротити операційні витрати і час, пов'язані з видачею підзвітних сум - зникне необхідність одержання в банку готівкових коштів на командировочні і представницькі витрати, господарські потреби;

- заощадити гроші при одержанні готівкових коштів за корпоративною карткою (0,3 %), а за чековою книжкою (1%);

- картковий рахунок може вестися в гривні, при цьому всі операції за кордоном будуть конвертуватися автоматично. Підприємство позбудетеся необхідності купівлі валюти на закордонні відрядження;

- прив'язати до одного рахунка необмежене число корпоративних карток;

- здійснювати контроль витрат коштів співробітників за виписками, наданими банком;

- у разі потреби оперативно поповнити картковий рахунок відрядженого співробітника;

- одержувати готівку цілодобово у широкій мережі банкоматів і в пунктах видачі готівки;

- полегшити роботу бухгалтерії і каси підприємства , пов'язану з підготовкою розрахунку командировочних, перерахування, збереження і доставки наявних коштів, зменшити кількість звітних документів;

- одержати цілодобовий доступ до рахунка і не залежати від режиму роботи банку. Отримана готівка вважається авансом, видана під звіт, яку не потрібно проводити по касовій книзі підприємства.

7. В процесі аналізу руху грошових коштів по роках з`ясовано, що залишки коштів у касі на кінець кварталу є стабільними і майже не змінюються протягом розглянутого періоду. Можливо, це обумовлено тим, що підприємство дотримується встановленого розміру ліміту залишку готівки. Про динаміку залишків коштів на розрахунковому рахунку можна сказати, що вона цілком відповідає профілю підприємства. З початку року відбувається незначне зменшення коштів на рахунку ( внаслідок заготівлі сировини), а на завершення року - їх поповнення. Для коштів на інших (спеціальних) рахунках у банку характерна тенденція убік їх зменшення.

8. В процесі аудиту операцій з грошовими коштами ДП «Коростенський лісгосп АПК» аудитором виявлені незначні порушення :

Керівництву ДП «Коростенський лісгосп АПК» надані наступні рекомендації:

1. Організація системи внутрішнього контролю за розрахунково-касовою дисципліною, створити постійно діючу інвентаризаційну комісію на підприємстві.

2. Головному бухгалтеру розробити план здійснення контролю за дотриманням касової дисципліни з розподілом фінансових обов`язків.

Першочерговим заходом покращення існуючого стану справ є контроль розрахунково-касової дисципліни. Цей контроль на ДП «Коростенський лісгосп АПК» повинен включати щоденний перегляд касових звітів, оформлення підписом головного бухгалтера касових ордерів до передачі їх касиру для виконання і грошових чеків до пред”явлення їх банку, дотримання своєчасності виписки і оплати рахунків, дотримання строків сплати різних видів податків і зборів.

Серед методів підвищення ефективності системи внутрішнього контролю на підприємстві найбільш доцільними та дієвими є методи розподілу повноважень й відповідальності між працівниками, ротація кадрів, здійснення контролю за окремими напрямами господарської діяльності, удосконалення контролю при плануванні продажу, формування справи-досьє на покупців і замовників, діагностика і прогнозування проблем.

Крім цього, для проведення ефективної контрольно-аналітичної роботи підприємства пропонуємо ввести на досліджуваному підприємстві графіки облікових і аналітичних робіт по бухгалтерії.

Резерви контрольно-аналітичної роботи закладені в принципах організації бухгалтерського обліку, запровадження останніх дозволить вирішувати важливі завдання з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Список використаних джерел

1. Азаренкова Г.М. Теоретичні та методологічні передумови управління фінансовими потоками / Г.М. Азаренко // Вісник Української академії банківської справи. - 2009. - №1. С.47-50.

2. Андрієць В.С. Дослідження основних сутнісних характеристик "грошових потоків підприємства" / В.С. Андрієць // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - C.167-172.

3. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. Навчальний посібник рекомендований МОН України - К.: ЦУЛ,2008. - 392с.

4. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. 2-ге видання. - К.:Знання.2008.-43ІС-27д.а.

5. Березін О.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Березін О.В., Березіна Л.М., Бутенко Н.В. - К.: Знання, 2009. - 390с.

6. Біла О. Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - Львів: "Магнолія. 2008. -383с.

7. Валентинова Т. Каса і РРО// Все про бухгалтерський облік.-2009.- №43.с.27-28

8. Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення : монографія /Під загального редакцією Герасименка С.С.- Суми: ДАБС, 2009. - 200с.

9. Варавка В.В. Аналіз ділової активності як інструмент управління грошовими потоками підприємства / В.В. Варавка // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - C.184-192.

10. Верига Ю.А., Левченко З.М., Ватуля І.Д. Звітність підприємств 2-ге видання, доповнене і перероблене. Навчальний посібник - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 776 с.

11. Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика .Навчально-практичний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2010. - 536 с. 2.

12. Височан О.С. Формування моделі активного контролю та її реалізація на ділянці обліку грошових коштів та їх еквівалентів / О. Височан // Бухгалтерський облік та аудит. - 2008 - № 2. - С.50-56

13. Волкова І.А.Фінансовий облік. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 228 с.

14. Грачова Р. Грошові кошти. Розрахунки / Р. Грачова // Дебет-Кредит. - 2009. - № 8.

15. Головко В.І. Економічний аналіз. - Підручник. - К.:ТзОВ „Курс", 2008 - 280с.

16. Губачова О.М., Мельник С.І. Облік у зарубіжних країнах: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 432 с.

17. Дрозд І.К. Чечуліна О.О. Бухгалтерський облік та внутрішній державний аудит за міжнародними стандартами: навч. посіб. // Київ: УАЗБА, 2009.Ч.II.-312с.

18. Єщенко П.С. Економіка для всіх. - К.: Київ школа, 2009. - 478 с.

19. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV (зі змінами та доповненнями). URL: http://rada.gov.ua

20. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ (зі змінами і доповненнями). URL: http://rada.gov.ua

21. Замазій О.В., Пономарьова Н.А., Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). - К.: ЦНЛ, 2010 - 488 с.

22. Звітність підприємств: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Давидов Г.М., Шалімова Н.С. - К., 2010. - 623 с.

23. Затонацька Т.Г. Налогооблажение: проблеми науки и практики: Монография. - X.:ФЛП Александрова К.М., 2008. -264 с.

24. Іванова Н.А. Організація і методика аудиту. Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2008.-216 с.

25. Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.08.95 р. № 139 (зі змінами і доповненнями). URL: http: //. rada.gov.ua

26. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій Наказ Мінфіну № 291 від 30.11.99 р.

27. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 р. № 49. (зі змінами та доповненнями). URL: http://rada.gov.ua

28. Кантеровскій А.А. Перевірка касових операцій / А.А Кантеровскій / / Бухгалтерський облік та оподаткування. 2008. - № 13 - с.38 ..

29. Кантеровскій А.А. Перевірка касових операцій / А.А Кантеровскій / / Бухгалтерський облік та оподаткування. 2008. - № 11 - с.34 ..

30. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку. Навчальний посібник. - К.:Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

31. Корегін М., Височан О. Актуальні питання визнання та обліку еквівалентів грошових коштів в Україні / М. Корегін, О. Височан //Бухгалтерський облік і аудит. - 2006.- №2. - С. 27-34

32. Кропивницький. В. Яким має бути наказ про організацію касової дисципліни на підприємстві// Все про бухгалтерський облік. - 2008р. - №18.

33. Кувекина О.А., Иванова В.А., Шимаханская Т.В.. Основи аудиту. - К.:Екзамен, 2008.-192с.

34. Кулаковська Л.П. Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: Каравела, 2008.- 496с.

35. Кулаковська Л.П. Піча Ю.В. Організація і методика аудиту. - К.: Каравела, 2008.-568с.

36. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: (Навч. посіб. з грифом МОН) - К.:Знання,2008.-639с.-40др.арк.

37. Кучеренко Т.Є., Уланчук В.С., Шайко О.Г. Звітність підприємств: Підручник / За ред. В.С. Уланчука. - К.: Знання, 2008. - 492с.

38. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч.пос. - К.: ЦУЛ, 2008. - 608с.

39. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. -- Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2008. -- 219 с.

40. Лядська В.В. Петраков Я.В. Аудит. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 319с.

41. Милявська Е.П., Жабін О.І..Облік па підприємствах малого бізнесу: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 162 с.

42. Михайлов М.Г., Полятикіна Л.І., Ставкова О.П.Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

43. Михайлов М.Г., Телегунь М.І., Кадацька А.М., Баранік О.О. Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах:. Навчальний посібник. - К: Центр учбової літератури, 2008. -472 с.

44. Мултановская Т., Горяева М. Аудит в схемах и таблицах. - Х.: Фактор, 2009.-336с.

45. Наказ Міністерства фінансів України від 22 грудня 2008 р. № 1524 "Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності" (зі змінами та доповненнями). URL: http://www.minfin.gov.ua

46. Образцов М.М. Порядок ведення касових операцій / М.М. Зразків // Практична бухгалтерська, 2008 - № 3 - с. 29

47. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студ. спец. "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, С.М. Лайчук, О.В. Олійник, М.М. Шигун. - 3-тє вид., доп. і переробл. - Житомир, ПП "Рута", 2008.

48. Основні проблеми бухгалтерського обліку і звітності / Сльозко Т.М. // фінанси України. - 2010. - №3. - С. 110-116. 

49. Особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності:Лист Національного банку України, Міністерства Фінансів України, Державної служби статистки України від 07.12.2011 р. №12-208/1757-14830, №31-08410-06-5/30523, №04/4-07/702//Бухгалтерія.-2012, 6 лют.- №6.-С.10- 11.

50. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon. rada.gov.ua

51. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова НБУ України від 13.01.05. №40 // Все про бухгалтерський облік - 2005р. - №11.

52. Про окремі норми Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Лист НБУ від 10.05.05р. №11-11/680// Агро баланс. - 2005р. - №7.

53. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» від 31.03.1999р. №87//Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Нормативна база. Нова редакція - Х.: Курсор, 2007.

54. Посилаєва К.І. Прогнозування грошових потоків - невід'ємний атрибут бізнес- планування // Наук. вісн. ХНАУ. - 2007 №8.

55. Пісочний С. Які терміни зберігання касових документів// Все про бухгалтерський облік - 2008р. - №25.

56. Прокопенко І.Ф. Методика та методологія економічного аналізу /І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін В.І - К.: ЦУЛ,2008.- 336 с.

57. Положення “Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затверджено Постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 р. (зі змінами та доповненнями). URL: http://rada.gov.ua

58. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. URL: http://zakon. rada.gov.ua

59. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.

60. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99. URL: http://zakon. rada.gov.ua

61. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99. URL: http://zakon. rada.gov.ua

62. Попова С.М., ПоповаЛ.М. - 2-ге вид., доп. та перероб. - К. : Центр учбової літератури, 2008.

63. Постанова Правління Національного банку України “Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” № 22 від 21.01.2004 р. (зі змінами та доповненнями). URL: http://rada.gov.ua

64. Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та ін. ]; під заг. ред. [і з передм. ] Ф.Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2009. -912 с.

65. Податковий кодекс України. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010.

66. Податкова система: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. Лютий І.О,Демиденко Л.М, Романюк М.В. та ін / За ред. І.О. Лютого. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 456 с. - 28,5 д.а., гриф МОН України.

67. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібник. - К.: ЦНЛ,2007. - 488с.

68. Поліщук І.Р. Бухгалтерський облік статутного капіталу на етапах життєвого циклу підприємства. - Житомир: ЖДТУ, 2010. - С. 349-351.

69. Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит: Навч. Пос / В.В. Рядська, Я.В. Петраков.-К.: ЦНЛ, 2008.- 426 с.

70. Тетеріна. О. Чи є у підприємців ліміт каси // Все про бухгалтерський облік- 2008р. - №12.

71. Ульянченко І.С. Договір про повну матеріальну відповідальність коли і як укладаються// Все про бухгалтерський облік. - 2008р. - №14.

72. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: (Підручник з грифом МОН) - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 535 с. - 33,5 др. арк.

73. Хомко Л.О. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві / Л. Хомко // Бухгалтерський облік в сільському господарстві. - 2008. - №4. - С. 37-46.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Економічна сутність і класифікація грошових коштів підприємства; мета, завдання, принципи їх обліку, аудиту; аналіз нормативно-правової бази. Особливості обліку та аудиту грошових коштів на ТОВ "Горобина", відображення інформації у фінансовій звітності.

  дипломная работа [204,7 K], добавлен 13.11.2011

 • Організаційно-правові аспекти функціонування бухгалтерії та обліку грошових коштів СТОВ "Злагода". Розробка посадової інструкції бухгалтерів по обліку грошових коштів та їх потоків. Впровадження комп’ютерних технологій з організації грошових коштів.

  курсовая работа [34,4 K], добавлен 20.02.2011

 • Законодавчо-нормативне регулювання аудиту грошових коштів. Аналіз показників діяльності і фінансової стійкості підприємства та визначення зон аудиторського ризику. Планування аудиту грошових коштів та перевірка їх обліку. Складання аудиторського висновку.

  курсовая работа [443,3 K], добавлен 21.12.2013

 • Використання грошових коштів в роботі, правові засади організації бухгалтерського обліку та аудиту. Облік грошових коштів та їх відображення у фінансовій звітності. Автоматизація обліку руху грошових коштів за допомогою програми "1С:Підприємство".

  дипломная работа [1,7 M], добавлен 15.03.2014

 • Операції з грошовими коштами. Проведення аудиту грошових коштів. Удосконалення методики складання звіту про рух грошових коштів. Особливості змін в оборотних активах. Зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

  курсовая работа [24,3 K], добавлен 16.12.2011

 • Обґрунтування організації обліку і аудиту грошових коштів: принципи, види, законодавче регулювання. Аудит грошових коштів на підприємстві "Антал-Плюс": завдання, об'єкти, джерела інформації; аналіз і оцінка системи внутрішнього контролю; зони ризику.

  курсовая работа [157,5 K], добавлен 29.10.2011

 • Сутність, завдання і значення обліку грошових коштів в системі управління ліквідними активами підприємства. Правові засади організації бухгалтерського обліку грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів як основа для управління рухом грошових коштів.

  курсовая работа [162,0 K], добавлен 19.06.2011

 • Форма ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Інвентаризація грошових коштів в касі і оформлення інвентаризації на ТОВ "Юсес-Львів". ООблік грошових коштів на розрахункових рахунках у банках. Відображення в обліку господарських операцій.

  курсовая работа [229,9 K], добавлен 25.05.2016

 • Побудова обліку та аудиту грошових коштів. Формування системи на відкритому акціонерному товаристві "Херсонські комбайни". Синтетичний та аналітичний облік. Грошовий поток та необхідність його аналізу. Аналіз руху грошових коштів за непрямим методом.

  дипломная работа [121,0 K], добавлен 16.09.2008

 • Організація та методики обліку, аналізу і аудиту грошових коштів на рахунках в банку. Інформаційні системи та технології обліку. Теорія аналізу фінансової діяльності підприємства. Оцінка фінансово-господарської діяльності ПП "Івасюк Федір Петрович".

  курсовая работа [500,7 K], добавлен 21.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.