Розвиток і вдосконалення напрямів фінансово-економічної діяльності аграрних підприємств на прикладі СТОВ "Колос"

Формування фінансово-економічного капіталу і дослідження особливостей фінансової діяльності аграрних підприємств. Комплексний аналіз фінансово-економічної діяльності СТОВ "Колос". Цілі і напрями вдосконалення економічної діяльності аграрних підприємств.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 28.07.2011
Размер файла 138,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Служба оповіщення і зв'язку звичайно створена на базі вузла зв'язку.

Медична служба організовується на базі медпункту. Начальник служби головний лікар. Служба забезпечує надання медичної допомоги по ураженням і евакуює їх до лікувальних установ.

Служба протирадіаційного та протихімічного захисту розробляє і здійснює заходи щодо захисту людей.

Служба сховищ та укритів організована на базі відділу капітального будівництва, ЖКВ, будівельних цехів.

Транспортна служба створена на базі автопарку СТОВ “Колос”, і здійснює заходи щодо забезпечення перевезень.

Служба МТП розробляє план матеріального постачання в підприємство.

ВИСНОВКИ

Господарська діяльність опосередковується рухом фінансових ресурсів. Для її здійснення підприємство потребує певного обсягу фінансових надходжень, відповідних способів фінансування, визначених джерел надходження і напрямів використання фінансів.

Обсяг і структура фінансових ресурсів безпосередньо пов'язані з рівнем розвитку та ефективністю виробництва. Формування раціональної структури джерел фінансових ресурсів необхідне для фінансування встановлених обсягів витрат і забезпечення запланованого рівня доходів. Здійснення витрат і формування доходів лежить в основі фінансової діяльності підприємств та забезпечується за рахунок фінансових ресурсів, які знаходяться в розпорядженні підприємств. Підсумки фінансової діяльності відображаються у фінансових результатах - прибутках або збитках. При цьому важливою є проблема залучення оптимального обсягу фінансових ресурсів за найменших витрат, адже максимальна їх концентрація не гарантує автоматичного отримання найбільших фінансових результатів, тобто найбільшого прибутку. Таким чином, центральне місце в системі управління підприємств має відводитися ефективному механізмові формування й використання фінансових ресурсів.

Для традиційного підходу до розуміння фінансового потенціалу важливе значення мають співвідношення між окремими елементами активу та пасиву балансу підприємства як кількісні характеристики фінансових результатів його діяльності та фінансового стану. На цьому баченні ґрунтується сучасна парадигма фінансового управління.

На рівні наукової абстракції можна припустити, що забезпечення узгодженості й пропорційності між окремими елементами активу та пасиву балансу може бути достатньою умовою забезпечення функціональності підприємства, збереження й розвитку його фінансового потенціалу. Однак дуже сумнівно, що в реальній економічній практиці підприємства досягнення такої узгодженості та пропорційності забезпечує можливість його нормального функціонування, а тим більше збереження й розвитку фінансового потенціалу.

Фінансовий результат діяльності підприємства характеризує: якість управління, ефективність господарювання; приріст фінансових ресурсів.

Прибуток є складовою частиною доходу (виручки), але його обсяг визначається лише за певний період на основі інформації, отриманої в системі бухгалтерського обліку підприємства.

Дослідження питання щодо формування та розвитку фінансової діяльності проводилось на базі СТОВ “Колос” с. Хоменки Шаргородського району Вінницької області.

СТОВ “Колос” є досить потужним господарством, середньорічна вартість активів підприємства у 2007 році становила 2889,6 тис. грн. Дещо зменшилась використана площа господарства. Так площа сільськогосподарських угідь зменшилась на 3 % і у 2007 році становила 1638 га. Хоча за аналізований період обсяги товарної продукції зросли на 239 тис. грн.

Площа сільськогосподарських угідь у 2007 році становить 1638 га, з них рілля - 1601 га. В структурі сільськогосподарських угідь у 2005 році, площа ріллі займала - 97,3 %, близько 1,6 % займали сіножаті. У 2007 році частка рілі зросла до 97,8 %. СТОВ “Колос”у 2007 році повністю почало використовувати лише площу орних земель, а їх кількість збільшилась лише за рахунок додаткового надходження земельних паїв.

Головними галузями в рослинництві є зернові та зернобобові культури, питома вага в 2007 році цієї галузі становить 30,3 %, значну частку займає виробництво та реалізація іншої продукції, товарів, надання робіт і послуг - 21,1 %, частка цукрових буряків в загальній структурі реалізації становить - 14,5 %, приросту ВРХ - 10,2 %, виробництво молока - 8,9 % та ріпаку, питома вага реалізації якого становить в 2007 році 3,1 %. Питома вага продукції тваринництва за 2007 рік становить 23,8 %, за аналізований період частка реалізованої продукіцї в цій галузі збільшилась на 2,7 пункта. Отже, виробничий напрямок господарства - зерново-буряківничий з розвиненою реалізацією іншої продукції, товарів та наданням послуг.

За аналізований період чисельність працюючих в чисельність працюючих зменшилась на 79 осіб і в 2007 році становила 121 особу. Таким чином, прослідковується тенденція щодо звільнення працівників, особливо чоловіків працездатного віку до 37 відсотків. В 2005 році чоловіками і жінками працездатного віку було відпрацьовано 500 тис. люд-год., в 2007 році цей показник зменшився в 1,4 раза і становив 349 тис. люд-год. Найвищою продуктивність праці була у 2007 році (25206,7 грн на одного працюючого), що на 75 % грн більше ніж у 2005 році.

Негативним в діяльності товариства є зниження рівня забезпеченості його активами. Зокрема основними засобами - на 18,4 тис. грн, оборотними - 26,4 тис. грн. Зменшення суми активів підприємства на земельні ресурси сприяло зниженню ефективності їх використання. Так фондовіддача основних засобів зменшилась на 34 коп., і в 2007 році становила 0,33 грн., фондовіддача оборотних засобів зросла на 6 коп і в 2007 році сягала рівня 2,1 грн., що свідчить, що на 1 грн. оборотних засобів вироблено 1грн.10 копійок товарної продукції. Зниження фондовіддачі вплинуло на зростання фондомісткості продукції. Так в 1 грн. товарної продукції міститься 3 грн. основних виробничих фондів.

Коефіцієнт автономії визначається як відношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу, чим більше значення коефіцієнта, тим менша залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. В аналізованому господарстві значення коефіцієнту у 2005 році було 0,32, у 2006 році - 0,32, у 2007 році - 0,35, тобто підприємство на кінець звітного періоду на 65 % від зовнішніх джерел фінансування.

Коефіцієнт фінансової залежності - це показник обернений до коефіцієнта автономії; показує, яка сума загальної вартості майна підприємства припадає на 1 грн. власних коштів. Тобто на 1грн. власних коштів припадає 1,32 грн. загальної вартості майна підприємства - у 2005 році , у 2006 році - 1,32 грн., у 2007 році - 1,35 грн..

У ринкові економці, коли можлива ліквідація підприємства внаслідок банкрутства, одним із важливіших показників фінансового стану є ліквідність. Оцінюючи ліквідність підприємства, проаналізуємо достатність поточних активів для погашення поточних зобов'язань - короткострокової кредиторської заборгованості. Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних засобів для покриття своїх боргів. Отже у 2005 році підприємство мало коефіцієнт покриття - 4,1, у 2006році він знизився на 0,13 і складав 3,3. Отже, підприємство зможе майже повністю покрити свої борги за рахунок оборотних засобів.

Аналіз показників ділової активності за період з 2005 по 2007 роки в господарстві показує, що Оборотність активів підвищилась на 36 коп. і в 2007 році складала 1,1 грн. Фондовіддача в СТОВ “Колос” зменшилась на 34 копійок, і в звітному році складала 0,33 грн., що означає, що кожна гривня основних засобів виробляє близько 33 коп. доходу підприємства. Внаслідок чого фондомісткість підвищилась і складала 3,0 грн.

Основними показниками, що характеризують ефективність господарювання аграрного підприємства є показники продуктивності основних видів продукції. У 2007 році ефективність господарювання господарства дещо покращилась, хоча підприємство залишається збитковим. Так урожайність зернових та цукрових буряків зменшилась на 11,6 та 176,3 ц/га відповідно. Дещо покращилась діяльність тваринницької галузі, особливо вирощування ВРХ молочного напряму.Так середньорічний надій на 1 корову збільшився на 836 кг, приросту свиней - на 0,9 г, в 2007 році продуктивність худоби становила відповідно 3219,3 кг та 227,5 грам. Середньодобовий приріст ВРХ знизився в 1,5 раза і на кінець звітного періоду становив 365,3 г. Зміна натуральних показників (галузь тваринництва) сприяла збільшенню надходжень доходу від реалізації в розрахунку на 100 га с.-г. угідь на 18,6 тис.грн., кількість одержаного збитку зменшилась на 16,5 тис.грн. Як наслідок, рівень збитковості дещо знизився, і в 2007 році становив 0,7 %, що на 8,9 відсоткових пункта вище порівняно з 2005 роком.

Для визначення ефективності вкладення коштів у підприємство та раціональності їх використання важливу роль відіграють показники рентабельності виробництва: рівень рентабельності, рентабельність активів, продажу та власного капіталу. Характеризуючи їх зміну за останні роки бачимо, що підприємство впродовж аналізованих років має збитки, але рівень збитковості дещо знизився, що є перспективним результатом до підвищення рівня господарювання. Так рівень збитковості активів знизився на 7,2 в.п., і в 2007 році становив 0,7 %. Причому рівень рентабельності (збитковості) власного капіталу також має тенденцію до зниження (майже на 22 відсоткових пункта) і в 2007 році становить 2,1 %, що означає, що на 1 грн. власного капіталу підприємство має 2 грн. збитку.

Внаслідок проведеного аналізу пропонуємо:

1. Підвищити рентабельність основних галузей підприємства за рахунок підвищення урожайності сільськогосподарських культур та продуктивності худоби. Досягнути це можна в результаті належного догляду за посівами та зібраним урожаєм та зниження витрат на виробництво продукції. В результаті дотримання поставлених вимог можливе збільшення урожайності продукції, валового збору, середньорічного надою молока та добових приростів тварин, а отже, і кількості реалізованої продукції. Збільшення обсягів реалізації сприятиме зростання рівня товарності, прибутку підприємства та рівня рентабельності. Отже, станом на 2010 рік господарство планує отримати від реалізації зернової продукції 35 % рівня рентабельності,цукрових буряків - 25,0 %, молока - 25 %, м'яса ВРХ - 10,0 %, м'яса свиней - 10,0 %.

2. Збільшити суму прибутку на підприємстві в результаті зниження собівартості реалізованої продукції, за рахунок скорочення адміністративних та трансакційних витрат. Таким чином в 2010 році господарство може отримати прибуток в розмірі 450 тис. грн. Як наслідок рівень рентабельності вцілому по підприємтсву зросте на 21 відсоткових пункта та становитиме в 2010 році 15 %.

3. Проводити детальну оцінку ліквідності активів, враховуючи галузеву приналежність підприємства, рівень попиту на готову продукцію, фізичний стан кожної одиниці основних засобів, наявність факторингових операцій на підприємстві, місцерозташування об'єктів нерухомості та ін. На основі проведених розрахунків, встановити нормативні значення показників ліквідності.

1. Сконцентрувати державну підтримку на: докорінне поліпшення земель; меліорацію; підтримку щодо запровадження енергозберігаючих технологій, зокрема виробництво біопалив; підтримку розвитку кормовиробництва, зокрема створення культурних пасовищ, підтримка комбікормової промисловості; підтримку будівництва тваринницьких комплексів; підтримку розвитку інфраструктури аграрного ринку та ринкових механізмів його регулювання; розширення фінансування науково-дослідних розробок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУТИ

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория зкономического анализа: Учеб. - 4-е изд., доп. и перераб. - М: Финансы и статистика, 2001. - 416 с.

2. Бондарук Т.Г. Вплив бюджетного фінансування на розвиток сільськогосподарського виробництва // 36. наук. пр. Луганського нац. аграр. ун-ту. 37(49). - Л: ЛНАУ, 2004. - С. 17-21.

3. Бородин К. Агропродовольственная торговля EC: текущее состояние, тенденции и перспективьі // Международный сельскохозяйственный журнал.-2005. - №4. - С. 34-37.

4. Бородин К. Финансирование общей сельскохозяйственной политики в Европейском Союзе // Международний сельскохозяйственный журнал. - 2005. -№3. - С. 13-14.

5. Вайно Джон. Канадська сільськогосподарська політика // Агробізнес сьогодні. - 2005. - № 18. - С. 26-29.

6. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад, і голов. ред. В. Т. Бусел. - К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с.

7. Галмаш П.,Алмаши Ш.Трансформация аграрной политики Европейского Союза // Економіка АПК. - 2006. - № 5. - С. 151-154.

8. Галушко В.П., Діброва А.Д. Методологічні та практичні аспекти оцінки рівня державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників в Україні // ЕкономікаАПК. - 2006. - №3. - С. 3-11.

9. Гудзь О.Є. Розвиток нетрадиційних методів кредитування в аграрному секторі економіки // ЕкономікаАПК. - 2003. - № 4. - С. 61-66.

10. Дем'яненко М.Я. Держава в системі фінансування агропромислового виробництва в ринкових умовах // Зб.наук. праць Луганського над. аграр. ун-ту. № 14 (26). Т. 1. - Л: ЛНАУ, 2002.- С. 71-74.

11. Калоев Ю.В. Критерии оценки зффективности реализации потенциала кредитних отношений // Дисс. на соис. учен. степени канд. зкон. наук. - М.: Моск. гос. у-т эконом., статис. и информат., 2003. - 161с.

12. Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (основы балансоведения): Учеб. пос. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 432 с.

13. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Учет, анализ и финансовьій менеджмент: Учеб.-метод, пос. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 688 с.

14. Ковалев Е. Новые аспекты мировой продовольственной проблемы // Мировая экономика и международные отношения. - 2005. - № 3. - С. 3-10.

15. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. -- К.: Т-во “Знання”, КОО,2000. - 378 с.

16. Кравченко Т.В. Забезпечення фінансової діагностики підприємств агропромислового комплексу // 36. наук, пр. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - 2003. - № 11. - С. 255-267.

17. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2004. - 365 с.

18. Лосева С.А., Зубкова В.И., Накивайло А.В. Финансово-инвестиционный потенциал предприятия и его влияние на управление инвестициями // http://www.cci.zp.ua/ invest/article/knp20_7.doc

19. Оверчук Л. Макромаркетинговое регулирование продовольственного рынка США // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2005. - № 6. - С. 30-35.

20. Оленышев С. Зарубежный опыт государственного аграрного протекционизма // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2004. - № 1. - С. 3-8.

21. Орехов С. А. Диверсифицированнне корпоративные обьединения: проблемы статистического анализа. - М.: БУКВИЦА, 2000.-120 с.

22. Панасюк Б.Я., Ярошенко Ф.О. Фінансове забезпечення розвитку агропромислового комплексу // Стратегія економічного розвитку України. Вип.14. - К.: НВП “АВТ”, 2003. - С. 71-79.

23. Пластун В.Л. Обгрунтування схеми фінансування експортерів за рахунок структуризації їх грошових потоків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: 36. наук. пр. Т.9. - Л: ЛНАУ, 2004. - С. 232-239

24. ПлетенецькаС.М.ЛізингякджерелофінансуваннявАПК // Вісник. Економіки. - 2000. - Вип.45. - С. 67-69.

25. Саблук П.Т. Основні напрями подальшого розвитку агропромислового виробництва в Україні // 36. наук. пр. Лганського нац.аграр.ун-ту. Матер.Міжнар.наук.-практич. конф. № 14 (26). Т.1. - Л: ЛНАУ, 2002. - С. 7-14.

26. Современный словарь иностранных слов. -- М.: Рус. яз.,1993.-740 с.

27. Соколов А.В. Потенциал промышленного предприятия: оценка и управление с системних позиций // Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. зкон. наук. - Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 2007. - 23 с.

28. Стецюк П.А. Формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК.- 2005. - № 11.- С. 111-116.

29. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посіб. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: ЦУЛ,2002. - 360 с

30. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз. Навч. посіб. - К.: Міленіум, 2003. - 160 с.

31. www, ers.usda.gov - сайт Міністерства сільського господарства США.

32. www.ukragroleasing.com.ua/ua/advaritages/ua_lizing

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.