Капітальні вкладення, їх структура та організація фінансування

Поняття та зміст капітальних вкладень, бюджетне планування, джерела і порядок фінансування. Порядок розрахунку показників господарської діяльності підприємства. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства ВАТ "Новоград-Волинський Хлібозавод".

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.08.2011
Размер файла 2,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Якщо врахувати вищесказане, то, вкладаючи кошти в основні засоби за рахунок амортизаційних фондів, ми не матимемо збільшення чистих інвестицій. А звідси - і економічного зростання країни. Тому амортизація як джерело формування капітальних вкладень не виправдовує своє призначення.

Відтворювальний процес потребує інвестиційної підтримки зовнішніх вкладників.

Висновок

Без активізації капіталовкладень, спрямованих на реструктуризацію та відновлення основних фондів, удосконалювання технології, організації і управління виробництвом, проблема формування власного розвиненого промислового ринку ніколи не буде розв'язана. Зростання виробничих капіталовкладень повинне привести до підвищення продуктивності праці та більш повному завантаженню виробничих потужностей.

Перевіркою встановлене слідуюче:

Баланс підприємства (див. додаток 8, 9 та 10 ) на початок року 4863,4 тис. грн., на кінець року 6307,0 тис. грн., зміни за рік: приріст 1443,6 тис. грн. або 29,68%

Основні засоби та інші необоротні активи, на початок року 3975,4 тис. грн. (81,75%до вартості майна), на кінець року 4614,2 тис. грн. (73,2 % до вартості майна) зміни за рік: приріст 638,8 тис. грн. або 16,07%, проте знизилась до вартості майна на 8,55%.

Матеріальні і оборотні засоби (запаси і затрати) на початок року 802,5 тис. грн. (91,27% до вартості оборотних активів), на кінець року 1615,4 тис. грн. (97,33 % до вартості оборотних активів) зміни за рік: приріст 812,9 тис. грн. або 101,3, спостерігається підвищення до вартості оборотних активів на 6,06 %.

Розрахунки з дебіторами на початок року 27,2 тис. грн. (3,10% до вартості оборотних активів), на кінець року 23,5 тис. грн. (1,45 % до вартості оборотних активів) зміни за рік: зниження -3,7 тис. грн. або -13,60 спостерігається зниження до вартості оборотних активів на 1,65 %.

Грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення на початок року 44,5 тис. грн. (5,06% до вартості оборотних активів), на кінець року 16,1 тис. грн. (0,99 % до вартості оборотних активів) зміни за рік: зниження -28,4 тис. грн. або -63,82 спостерігається зниження до вартості оборотних активів на 4,07 %.

Джерела власних та залучених коштів на початок року 3 769,3 тис. грн. (77,05% до загальної суми фінансових ресурсів), на кінець року 5 279,5 тис. грн. (83,71 % до загальної суми фінансових ресурсів) зміни за рік: підвищення - 1510,2 тис. грн. або 40,07 спостерігається підвищення до загальної суми фінансових ресурсів на 6,21 % з них:

Наявність власного оборотного капіталу на початок року 3 224,7 тис. грн. (84,84% до джерел власних та залучених коштів), на кінець року 3 407,3 тис. грн. (64,54 % до джерел власних та залучених коштів) зміни за рік: підвищення - 182,6 тис. грн. або 5,66 про те, спостерігається зниження до джерел власних та залучених коштів на -20,4 %;

Залучені кошти на початок року 1 093,0 тис. грн. (22,47% до загальної суми фінансових ресурсів), на кінець року 1027,5 тис. грн. (16,29 % до загальної суми фінансових ресурсів) зміни за рік: зниження - 65,5 тис. грн. або -6%, спостерігається зниження до загальної суми фінансових ресурсів на 6,18 % з них:

Короткострокові кредити на початок року 0 тис. грн., на кінець року 0 тис. грн.

Розрахунки з кредиторами на початок року 1 093,0 тис. грн. (100% до залучених коштів), на кінець року 1024,0 тис. грн. (99,66 % до залучених коштів) зміни за рік: зниження - 69,9 тис. грн. або 6,39%, спостерігається зниження до залучених коштів на 0,34 %

Щодо капітальних вкладень то виходячи з Примітки до річної фінансової звітності за 2008 рік видно що:

Ш придбано (виготовлено) основних засобів на початок року 1277,0 тис. грн., на кінець року 378,0 тис. грн. Відхилення -899, значне зниження.

Ш капітальні інвестиції проводилися лише за методом участі в капіталі дочірних підприємств вкладення довгострокове (в кінці року) - 18 тис. грн.. Негативна тенденція оскільки це єдине капіталовкладення за цими статтями.

Щодо розрахунків коефіцієнтів фінанси-господарської діяльності то:

Частка основних засобів в активах підприємства %

На початок року 79,93 на кінець року 71,66 відхилення -8,27

Не відповідає нормативу (проте, в межах норми).

Частка активної частини основних засобів, %

На початок року 80,12 на кінець року 77,88 відхилення -2,24

Не відповідає нормативу(проте, в межах норми).

Коефіцієнт зносу основних засобів, %

На початок року 33,03 на кінець року 35,55 відхилення 2,52

Відповідає нормативу (проте негативна тенденція до збільшення).

Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів.

На початок року 42,54 на кінець року 49,72 відхилення 7,18

Відповідає нормативу (проте негативна тенденція до збільшення).

Коефіцієнт відновлення

На початок року 24,03 на кінець року 18,43 відхилення -5,6

Не відповідає нормативу (критичне зниження).

Коефіцієнт вибуття

На початок року 0,70 на кінець року 1,21 відхилення 0,51

Відповідає нормативу ( в межах норми).

Показники оцінки фінансового стану підприємства

Оцінка ліквідності

Маневреність власних оборотних засобів

На початок року -1,17 на кінець року -1,37 відхилення -0,2

Не відповідає нормативу.

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності.

На початок року 0,81 на кінець року 1,64 відхилення 0,83

Відповідає нормативу

Коефіцієнт швидкої ліквідності

На початок року 0,37 на кінець року 0,80 відхилення 0,43

Відповідає нормативу

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) (Кал).

На початок року 0,04 на кінець року 0,01 відхилення -0,03

Не відповідає нормативу (критичне зниження).

Частка оборотних коштів в активах, %

На початок року 18,07 на кінець року 26,31 відхилення 8,24

Відповідає нормативу

Частка власних оборотних коштів в їх загальній сумі, %

На початок року -85,55 на кінець року 72,71 відхилення 158,26

Відповідає нормативу.

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів, %

На початок року -1,6 на кінець року -1,51 відхилення 0,09

Не відповідає нормативу (критичне зниження).

Частка запасів в оборотних активах, %.

На початок року 52,08 на кінець року 48,12 відхилення -3,96

Відповідає нормативу

Коефіцієнт покриття запасів

На початок року 0,25 на кінець року 1,13 відхилення 0,88

Відповідає нормативу

Коефіцієнт покриття

На початок року 0,53 на кінець року 0,57 відхилення 0,05

Не відповідає нормативу (позитивна тенденція до збільшення).

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

На початок року 0,66 на кінець року 0,54 відхилення -0,12

Відповідає нормативу (проте негативна тенденція до зменшення).

Коефіцієнт фінансової залежності

На початок року 1,5 на кінець року 1,85 відхилення 0,35

Відповідає нормативу( в межах норми).

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

На початок року -0,23 на кінець року -0,35 відхилення -0,12

Не відповідає нормативу (проте негативна тенденція до зменшення).

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

На початок року 0,33 на кінець року 0,46 відхилення 0,13

Відповідає нормативу (проте негативна тенденція до збільшення).

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень.

На початок року 0,13 на кінець року 0,40 відхилення 0,27

Відповідає нормативу ( в межах норми).

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

На початок року 0,14 на кінець року 0,35 відхилення 0,21

Не відповідає нормативу ( негативна тенденція до збільшення).

Коефіцієнт структури позикового капіталу

На початок року 0,33 на кінець року 0,64 відхилення 0,31

Не відповідає нормативу (негативна тенденція до збільшення).

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

На початок року 0,50 на кінець року 0,85 відхилення 0,35

Не відповідає нормативу (негативна тенденція до збільшення).

Коефіцієнт забезпечення власними засобами

На початок року 8,18 на кінець року 4,83 відхилення -3,35

Не відповідає нормативу (критичне).

Показник фінансового левериджу

На початок року 1,96 на кінець року 1,17 відхилення -0,79

Відповідає нормативу (позитивне зниження).

Фондовіддача, грн./грн.

На початок року 3,25 на кінець року 2,44 відхилення -0,98

Відповідає нормативу (проте негативна тенденція до зменшення).

Оборотність коштів у розрахунках, оборотів, ОКРО

На початок року 44,0 на кінець року 25,0 відхилення -19,0

Не відповідає нормативу (критичне зниження).

Час обороту коштів у розрахунках, днів, ЧОКР

На початок року 9 на кінець року 15 відхилення 6

Не відповідає нормативу (негативна тенденція до збільшення).

Оборотність запасів, оборотів, ОЗО

На початок року 20,0 на кінець року 14,0 відхилення -6

Не відповідає нормативу ( негативна тенденція до зменшення).

Час обороту запасів, днів, ЧОЗ

На початок року 18 на кінець року 26 відхилення 8

Не відповідає нормативу ( негативна тенденція до збільшення).

Час обороту кредиторської заборгованості, днів, ЧОКЗ

На початок року 20 на кінець року 20 відхилення 0

Не відповідає нормативу (критичне зниження).

Тривалість операційного циклу, днів, ТОЦ

На початок року 27 на кінець року 41 відхилення 14

Не відповідає нормативу (критичне збільшення).

Тривалість фінансового циклу, днів

На початок року 7 на кінець року 21 відхилення 14

Не відповідає нормативу (критичне збільшення).

Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості

На початок року 0,02 на кінець року 0,02 відхилення 0

Відповідає нормативу

Оборотність власного капіталу, оборотів

На початок року 3,49 на кінець року 4,65 відхилення 1,16

Відповідає нормативу.

Оборотність сукупного капіталу, оборотів

На початок року 3,44 на кінець року 2,44 відхилення -1

Не відповідає нормативу (негативна тенденція до зменшення).

Коефіцієнт стійкості економічного росту.

На початок року 0,05 на кінець року 0,15 відхилення 0,10

Відповідає нормативу.

Поточна платоспроможність

На початок року -1575,7 тис. грн. на кінець року -2865,1 тис. грн. відхилення -1290,0

Не відповідає нормативу (негативна тенденція до зменшення).

Коефіцієнт Бівера

На початок року -0,27 на кінець року -0,0058 відхилення 0,2642

Не відповідає нормативу (негативна тенденція до збільшення).

Оцінка рентабельності

Рентабельність продукції, %.

На початок року 30,02 на кінець року 32,36 відхилення 2,34

Відповідає нормативу.

Рентабельність активів, %

На початок року 2,81 на кінець року 9,5 відхилення 6,69

Відповідає нормативу

Рентабельність сукупного капіталу, %

На початок року 3,75 на кінець року 8,43 відхилення 4,68

Відповідає нормативу

Рентабельність власного капіталу, %

На початок року 5,66 на кінець року 15,61 відхилення 9,95

Відповідає нормативу

Період окупності власного капіталу

На початок року 18 на кінець року 6,4 відхилення -11,6

Відповідає нормативу

На підставі узагальнення результатів аналізу підприємства підприємство є прибутковим, більша частина коефіцієнтів відповідає нормативним вимогам, фінансовий стан підприємства задовільний.

На нашу думку шляхи для збільшення прибутку ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» можуть бути:

повно та своєчасно покривати потреби підприємства в капіталі для фінансування операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

узгоджувати політику управління грошовими потоками з потребами операційної діяльності підприємства, зокрема в частині управління робочим капіталРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ом та прибутком;

організувати фінансові грошові потоки з метою оптимізації структури капіталу та зменшення середньозваженої вартості капіталу;

скорочувати витрати підприємства пов'язаних з основною діяльністю (впровадження інноваційних технологій).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

А також здійснювати пошук та прийняття альтернативних рішень, щодо мінімізації впливу на фінансово-економічну ситуацію на підприємстві, аналізувати ризики які впливають на господарську діяльність підприємства:

економічного - ймовірність невдалої реалізації проектів на підприємстві;

інвестиційного - ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат у процесі інвестиційної діяльності на підприємстві;

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

інфляційного - ризик, спричинений непередбаченим зростанням витрат виробництва, знецінюванням активів, доходів та прибутку підприємства внаслідок інфляційних процесів;

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

комерційного - ймовірність зниження чи втрати доходів у зв'язку з прийняттям рішень в умовах невпевненої ситуації на ринку або у разі неточної інформації щодо кон'юнктури на ринку;

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

кредитного - ризик невиконання кредитних зобов'язаньРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

підприємства;

управлінського - ризик недостатнього кваліфікованого персоналу на підприємстві;

податкового - небезпека Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

втрат, зумовлена змінами податкового законодавства (збільшення ставок податків, ведення нових податків,відміною чи зменшенням податкових пільг, зміною порядку і термінів сплати окремих податків);

політичного - ризик політичного протистояння різних партій в парламенті, що призводить до не контрольованості економічної ситуації країни.

Вагомий вплив у збільшенні прибутку підприємства є удосконалення правового поля господарської діяльності підприємств, а також підтримка з боку держави сільськогосподарських та харчової та переРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

робних підприємств.

Додатки

Додаток 1

Рис. 1 Структура капітальних вкладень

Додаток 2

Рис. 2. Джерела фінансування капітальних вкладень

Додаток 3

Рис. 3. Джерела капітальних вкладень

Додаток 4

Рис. 4. Принципи фінансування капітальних вкладень

Додаток 5

Рис. 5 Порядок фінансування

Додаток 6

Баланс підприємства

Дата

31.12.2008

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство "Новоград-Волинський хлібозавод"

за ЄДРПОУ

00377785

Територія

за КОАТУУ

1811000000

Форма власності

Приватна власність

за КФВ

10

Орган державного управління

Державні адміністрації областей, м. Києва та Севастополя

за СПОДУ

1005

Галузь

Хлібопекарська промисловість

за ЗКГНГ

18113

Вид економічної діяльності

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

за КВЕД

15.81.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

Україна Житомирська д/в 11700 м. Новоград-Волинський вул. Радянська , 10

Баланс за 2008 рік

Актив

Код рядка

На початок періоду

На кінець періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

3,7

1,9

- первісна вартість

011

15,5

15,5

- накопичена амортизація

012

( 11,8 )

( 13,6 )

Незавершене будівництво

020

59

68,1

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

3887,7

4519,8

- первісна вартість

031

5805

7012,4

- знос

032

( 1917,3 )

( 2492,6 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

18,5

18,5

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

6,3

5,9

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

3975,2

4614,2

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

455,4

794,2

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

3,1

4,6

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

344

816,6

- первісна вартість

161

344

816,6

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

14,1

15

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

13,1

8,5

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

44,5

16,1

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

5,1

4,7

Усього за розділом II

260

879,3

1659,7

III, Витрати майбутніх періодів

270

8,9

33,1

Баланс

280

4863,4

6307

Пасив

Код рядка

На початок періоду

На кінець періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

387,5

387,5

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

564,1

564,1

Резервний капітал

340

124,2

150,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2385,8

2541,8

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 236,9 )

( 236,9 )

Усього за розділом I

380

3224,7

3407,3

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

544,8

1872,2

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

544,8

1872,2

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

527,2

447,2

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

30,3

28,3

- з бюджетом

550

123,9

127,7

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

94,4

96,4

- з оплати праці

580

233,7

221,8

- з учасниками

590

78,9

42,3

- із внутрішніх розрахунків

600

5,5

60,3

Інші поточні зобов'язання

610

0

3,5

Усього за розділом IV

620

1093,9

1027,5

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

4863,4

6307

Додаток 7

Звіт про фінансові результати підприємства

Дата

31.12.2008

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство "Новоград-Волинський хлібозавод"

за ЄДРПОУ

00377785

Територія

за КОАТУУ

1811000000

Форма власності

Акціонерне товариство

за КФВ

10

Орган державного управління

Державні адміністрації областей, м. Києва та Севастополя

за СПОДУ

1005

Галузь

Хлібопекарська промисловість

за ЗКГНГ

18113

Вид економічної діяльності

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

за КВЕД

15.81.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

Україна Житомирська д/в 11700 м. Новоград-Волинський вул. Радянська , 10

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

010

16761,4

15449,3

Податок на додану вартість

015

2793,6

2574,9

Акцизний збір

020

0

0

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

56,5

32,3

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

13911,3

12842,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

9976,5

9008,2

Валовий:

прибуток

050

3934,8

3833,9

збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

143,1

147,8

Адміністративні витрати

070

1008,5

984,6

Витрати на збут

080

2119,0

1854,8

Інші операційні витрати

090

492,1

338,8

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

458,3

803,5

збиток

105

0

0

Дохід від участі в капіталі

110

3

4

Інші фінансові доходи

120

3

22,5

Інші доходи

130

0

0

Фінансові витрати

140

148,8

72,7

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

315,5

753,3

збиток

175

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

132,9

225,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

182,6

532,0

збиток

195

0

0

Надзвичайні:

доходи

200

0

0

витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частки меншості

215

0

0

Чистий:

прибуток

220

182,6

532,0

збиток

225

0

0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

8312,0

7352,2

Витрати на оплату праці

240

3255,0

3014,2

Відрахування на соціальні заходи

250

1120,9

1082,5

Амортизація

260

624,6

548,9

Інші операційні витрати

270

283,6

188,6

Разом

280

13596,1

12186,4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

1549916

1549916

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

1549916

1549916

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

320

0,117

0,343

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

330

0,117

0,343

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)

340

0

0

Додаток 8

Примітки до річної фінансової звітності за 2008 рік

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

1

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

1277

378

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

0

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

0

0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

1277

379

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

18

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розділ А + розділ Б)

420

0

18

0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421)

0

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

Додаток 9

Таблиця 1

Джерела фінансових ресурсів підприємства станом на 31.12.08

Показники

На

початок року

На кінець року

Зміни за

рік (+,-)

Темп приросту/зниження

1 Загальна сума фінансових ресурсів, тис. грн.., в тому числі

4 863,4

6 307,0

+1443,6

29,68

2 Джерела власних та залучених коштів, тис. грн.

3 769,3

5 279,5

+1510,2

40,07

- % до загальної суми фінансових ресурсів, з них:

77,5

83,71

+6,21

-

2.1. Наявність власного оборотного капіталу, тис. грн.

3 224,7

3 407,3

+182,6

5,66

- % до джерел власних та залучених коштів

84,84

64,54

-20,4

-

3. Залучені кошти, тис. грн.

1 093,0

1 027,5

-65,5

-6

- % до загальної суми фінансових ресурсів, з них:

22,47

16,29

-6,18

3.1. Короткострокові кредити, тис. грн.

0

0

0

- % до залучених коштів

0

0

0

3.2. Розрахунки з кредиторами, тис. грн.

1093,9

1024,0

-69,9

-6,39

- % до залучених коштів

100

99,66

-0,34

-

3.3. Інші короткострокові пасиви, тис. грн.

0

3,5

+3,5

-

- % до залучених коштів

0

0,34

+0,34

-

Додаток 10

Таблиця 2

Аналітична характеристика засобів (майна) підприємства станом на 31.12.08

Показники

На

початок року

На кінець року

Зміни за рік

Темп приросту/

зниження

1. Усього майна, тис. грн.., в тому числі

4863,4

6307,0

+1443,6

29,68

2. Основні засоби та інші необоротні активи, тис. грн.

3975,4

4614,2

+638,8

16,07

- % до загальної суми майна

81,75

73,2

-8,55

-

3. Оборотні (ліквідні) активи, тис. грн.

879,3

1659,7

+780,4

88,75

- % до загальної суми майна, з них:

18,08

26,33

+8,25

-

3.1. Матеріальні і оборотні засоби (запаси і затрати), тис. грн.

802,5

1615,4

+812,9

101,3

- % до оборотних активів

91,27

97,33

+6,06

-

3.2. Грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення, тис. грн.

44,5

16,1

-28,4

63,82

- % до оборотних активів

5,06

0,99

-4,07

-

3.3. Розрахунки з дебіторами, тис. грн.

27,2

23,5

-3,7

13,60

- % до оборотних активів

3,10

1,45

-1,65

-

3.4. Інші оборотні активи, тис. грн.

5,1

4,7

-0,4

7,84

- % до оборотних активів

0,59

0,29

-0,3

-

Список використаної літератури

1. Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» /// Наказ Міністерства Фінансів України № 291 від 30.11.99 редакція документа від 05.03.2008 чинна з 30.03.2008 /z0225-08/

2. «Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств емітентів облігацій (крім комерційних банків) /// Протокол засідання Аудиторської Палати України від 23.025.2001р. № 99

3. «Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства» /// Лист Міністерства Фінансів України від 31.12.2003 р

4. «Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» /// Наказ Міністерства Економіки України від 19.01.2006 « 14 в редакції від 06.03.2006 /v0081665-06/

5. Бутинець «Бухгалтерський фінансовий облік»: підручник - Житомир: ЖИТІ, 2001 - 672 с

6. Василик О. Д. «Державні фінанси України»: навчальний посібник - К.: Вища школа, 1997. - 383 с.

7. Гойко А. Ф. «Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації» - Київ: ВІРА-Р, 1999. - 320 с.

8. Гриньова В. М., Коюда В. О. «Фінанси підприємства»: навчальний посібник - 3-тє видання, - К.: Знання-Прес, 2006, - 423 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

9. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. «Фінансово-економічний словник» - К.: Знання, 2007. - 1072 с.

10. Кірейцева Г. Г. «Фінанси підприємств»: навчальний посібник: Курс лекцій - К.: ЦУЛ, 2002 - 268 с.

11. Лишиленко О.В. «Бухгалтерський облік»: Підручник. - К.: вид-во Центр Навчальної Літератури», 2004. - 632 с.

12. Офіційний сайт «Райффайзен Банк Аваль» http://aval.ua/

13. Офіційний сайт Верховної Ради України http://portal.rada.gov.ua/rada

14. Офіційний сайт Міністерства економіки України http://me.kmu.gov.ua

15. Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., «Фінанси підприємств» - К.: КНЕУ, 2008 - 552 с.

16. Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д. «Фінанси підприємств»: навчальний посібник - 6-тє видання, - К.: КНЕУ, 2006 . - 552 с.

17. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. «Основи банківської справи» Навчальний посібник. - К.: Центр Навчальної літератури, 2005. - 410 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Теоретичні основи формування та розвитку капіталу підприємства в економічній системі держави. Основні джерела і порядок фінансування капітальних вкладень. Показники фінансово-економічної діяльності підприємства. Формування напрямів розвитку капіталу.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 05.11.2011

 • Аналіз прибутку - основного фінансового результату підприємства. Сутність приватного сільськогосподарського підприємства "Промінь", його фінансовій аналіз. Поняття капітальних вкладень підприємства, основні джерела фінансування, напрями капіталовкладень.

  курсовая работа [78,5 K], добавлен 18.03.2012

 • Необхідність та принципи планування діяльності підприємства. Бюджетне планування як один із видів оперативного фінансового планування. Оцінка показників ефективності планування діяльності підприємства. Аналіз виконання плану за допомогою гнучкого бюджету.

  курсовая работа [221,1 K], добавлен 16.10.2011

 • Сутність і класифікація інвестицій, їх відмінні риси та особливості використання. Характеристика капітальних вкладень підприємства, загальні підходи до їх планування. Аналіз визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих інвестицій.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 19.01.2010

 • Сучасні підходи та джерела формування власного капіталу підприємства. Загальна характеристика виробничо-господарської господарської діяльності ПАТ "Миронівський хлібопродукт". Оцінка показників ефективності використання власного капіталу підприємства.

  курсовая работа [483,2 K], добавлен 22.06.2015

 • Джерела фінансування капітальних вкладень, сутність комерційного кредиту. Порядок визначення суми податку на додану вартість, на прибуток, акцизного податку, які слід сплатити до бюджету за квартал. Визначення нормативу оборотних коштів на плановий рік.

  контрольная работа [45,5 K], добавлен 23.05.2014

 • Розрахунок та аналіз показників підприємства, що характеризують грошові надходження та видатки. Джерела формування фінансових ресурсів. Основний капітал підприємства та джерела його фінансування і відтворення. Оцінка показників прибутковості підприємства.

  контрольная работа [54,7 K], добавлен 02.02.2011

 • Особливості фінансування державних підприємств та АПК. Порядок фінансування промисловості, капіталовкладень та житлово-комунального господарства. Правові основи фінансування енергетики, транспорту та видатків місцевих бюджетів на капітальні вкладення.

  реферат [17,6 K], добавлен 22.01.2009

 • Поняття, чинники та методи оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Аналіз фінансового стану автотранспортного підприємства ТОВ "Ірпінське АТП-13250" та проблем в його діяльності. Оцінка резервів в діяльності підприємства.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 20.11.2011

 • Поняття загального прибутку. Сума балансового прибутку підприємства. Розподіл і використання балансового прибутку. Характеристика господарської діяльності підприємства. Основні ставки оподаткування. Національні положення бухгалтерської звітності.

  курсовая работа [519,5 K], добавлен 05.08.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.