Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень

Джерела фінансування капітальних вкладень, сутність комерційного кредиту. Порядок визначення суми податку на додану вартість, на прибуток, акцизного податку, які слід сплатити до бюджету за квартал. Визначення нормативу оборотних коштів на плановий рік.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 23.05.2014
Размер файла 45,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

1. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень

2. За даними таблиці 1 розрахувати:

а) суму податку на додану вартість (або суму відшкодування з бюджету), яку повинно буде сплатити (або отримати) підприємство до (або з) бюджету за квартал;

б) суму податку на прибуток;

в) суму акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету

3. За даними таблиці 3 визначити норматив оборотних коштів на плановий рік з урахуванням прискорення обертання оборотних коштів

1. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень

Відповідно до чинного законодавства джерелами фінансування капітальних вкладень можуть бути:

1) власні фінансові ресурси;

2) позичені фінансові ресурси;

3) кошти, отримані від продажу цінних паперів, внески членів трудових колективів;

4) кошти державного бюджету та місцевих бюджетів;

5) кошти іноземних інвесторів.

Також до джерел фінансування капітальних вкладень можна віднести:

Централізовані фінансові ресурси

Кошти державного бюджету та місцевих бюджетів

Кошти позадержавних бюджетних фондів

Кошти благодійних фондів

Власні фінансові ресурси

Готівкові кошти засновників підприємства

Фонди нагромадження за рахунок прибутку

Резервні фонди

Залучені та позичені фінансові ресурси

Довгострокові кредити комерційних банків

Кошти від емісії та реалізації цінних паперів

Іноземні інвестиції

Амортизаційні фонди

Кошти від продажу власного майна

Кошти від здавання власного майна підприємства в оренду, заставу

Використання внутрішніх ресурсів у будівництві.

Не слід забувати, що порушення оптимального співвідношення між власними і залученими джерелами фінансування капітальних вкладень може призвести до погіршання фінансового стану підприємства. Фінансовий менеджер повинен визначити граничний розмір капітальних витрат виходячи з розміру та питомої ваги кожного джерела фінансування, які можна залучити для здійснення капітальних вкладень.

Власні фінансові ресурси включають внески засновників підприємства, амортизаційні відрахування; прибуток, який використовується у вигляді фондів, резервів у процесі господарської діяльності. Сума амортизаційних відрахувань, що спрямовується на капітальні вкладення, залежить від балансової вартості основних фондів, норм амортизаційних відрахувань, структури основних виробничих фондів.

Сума прибутку, що використовується на капітальні вкладення, залежить від розміру прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Коли капітальне будівництво здійснюється господарським способом, у підприємства утворюються специфічні джерела фінансування, які мобілізуються в процесі будівництва. До них належать: мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві, планові нагромадження від виконання будівельно-монтажних робіт господарським способом та економія від зниження їх собівартості.

Крім того, необхідно враховувати, що протягом планового періоду може статися приріст (зниження) стійкої кредиторської заборгованості. До її складу включають: заборгованість підрядним організаціям та постачальникам, строк сплати якої не настав; нормальну перехідну заборгованість робітникам та службовцям із заробітної плати; резерв для наступних платежів. Приріст такої заборгованості означає зменшення потреби в коштах для фінансування капітальних вкладень, а скорочення кредиторської заборгованості призводить до збільшення такої потреби.

Сума мобілізації (іммобілізації) внутрішніх ресурсів на визначається за формулою:

М=(О-П)-(К1-К2),

де М -- мобілізація (іммобілізація) внутрішніх ресурсів;

О -- очікувана наявність оборотних активів у капітальному будівництві на початок планового періоду;

П -- планова потреба будови в оборотних коштах на кінець планового періоду;

К1 -- наявність кредиторської заборгованості на початок планового періоду;

К2 -- перехідна кредиторська заборгованість на кінець планового періоду.

Якщо результат буде зі знаком “+”, -- це свідчить про мобілізацію внутрішніх ресурсів. Знак “-“ -- це іммобілізація оборотних коштів. У такому разі необхідне залучення додаткових оборотних коштів. Причиною цього може бути збільшення обсягу будівельно-монтажних робіт або накопичення запасів. [18]

Сьогодні одним із найзручніших способів фінансування для багатьох підприємств є комерційний кредит.

Комерційний кредит - це одна з найперших форм кредитних відносин в економці, саме він породив вексельний обіг і тим самим сприяв розвитку безготівкового грошового обігу.

Основна мета комерційного кредиту - прискорення процесу реалізації товарів і отримання закладеного в них прибутку.

Комерційний кредит - це відповідна угода між двома підприємствами - продавцем (кредитором) і покупцем (позичальником).

Інструментом комерційного кредиту традиційно є вексель, що визначає фінансові зобов'язання позичальника стосовно кредитора.

Комерційний кредит належать до короткотермінових кредитів, на вартість якого впливають два фактори:

- знижка при паданні комерційного кредиту,

- термін оплати комерційного кредиту;

Знижку надають покупцеві, якщо вій повертає кредит у певний термін.

Вартість комерційного кредиту розраховують за формулою:

де n - кількість разів використання кредиту в рік.

До переваг комерційного кредиту належать:

1) оперативність надання коштів у товарній формі;

2) технічна нескладність оформлення угоди;

3) надання підприємству ширших можливостей маневрування оборотними коштами;

4) сприяння розвитку кредитного ринку.

Недоліками комерційного кредиту є:

1) обмежені можливості в часі та розмірах;

2) наявність помітного ризику для кредитора;

3) можливість небажаного впливу банків, що дисконтують векселі.

Комерційний кредит в Україні набрав певного розвитку з прийняттям постанови Верховної Ради “Про застосування векселів у господарському обігу”. Підприємством і організаціям дозволено здійснювати постачання продукції, виконання робіт та надання послуг у кредит, використовуючи для оформлення таких угод векселі. капітальний комерційний акцизний податок

Відсоток за комерційний кредит входить в ціну товару та суму векселя і, як правило, є меншим, ніж за кредит банківський. Погашення кредиту може здійснюватися:

- оплатою векселя;

- передаванням векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній особі;

- переоформлення комерційного кредиту на банківський.

Конкретний строк комерційного кредиту залежить від:

- виду товарів і послуг;

- вартості угоди;

- фінансового стану покупця і постачальника;

- вартості кредиту;

- якості товару та ін.

Порядок фінансування капітальних вкладень залежить від способу проведення капітальних робіт.

Наприклад, за підрядного способу будівництво об'єктів здійснюється відповідними підрядними організаціями.

Підрядна організація добирає потрібне устаткування, замовляє його, монтує, виконує будівельні роботи і здає об'єкт. Замовник надає проектну документацію, купує і доставляє на будову устаткування, конструкції та деталі.

Відповідальність за об'єкт будівництва покладається на генерального підрядчика, який виконує основні будівельні роботи, а для проведення спеціальних робіт (електромонтажні, санітарно-технічні) залучає за окремим договором спеціалізовані підрядні організації.

Підприємство-замовник і підрядчик укладають договір на будівництво із зазначенням: форми розрахунків; договірної вартості будівництва; об'єктів будівництва із вказівкою на наявність проекту й кошторису для кожного об'єкта; джерел фінансування будівництва; обсягів незавершеного будівництва, які є на день укладання договору; інвентарної вартості об'єкта; переліку підрядчиків і підрядних робіт та інших необхідних даних.

Фінансування будівництва й розрахунки згідно з договором можуть мати форму авансових платежів за виконані елементи робіт або здійснюватися після завершення робіт на об'єкті будівництва.

Договірна вартість будівництва розраховується на підставі вартості, яка визначається згідно з проектом, тобто на підставі фіксованої ціни та договірних умов її зміни із зазначенням потрібних коефіцієнтів, індексів та інших критеріїв.

Господарський спосіб будівництва застосовується за будівництва невеликих об'єктів, реконструкції та розширення діючих підприємств. Господарський спосіб відрізняється від підрядного тим, що підприємство самостійно, власними силами здійснює будівельно-монтажні роботи, тобто об'єднує функції і замовника, і підрядчика. У цьому разі розрахунки здійснюються за фактично виконані роботи, включаючи витрати на утримання підрозділів, зайнятих організацією будівництва. Після завершення будівництва підприємство визначає інвентарну вартість кожного введеного в експлуатацію елемента в складі об'єкта будівництва.

2. За даними таблиці 1 розрахувати:

а) суму податку на додану вартість (або суму відшкодування з бюджету), яку повинно буде сплатити (або отримати) підприємство до (або з) бюджету за квартал;

б) суму податку на прибуток;

в) суму акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Таблиця 1

Інформація про виробництво та реалізацію продукції промисловим підприємством за квартал

Показники

Варіант 5

1. Потужність підприємства, од.:

1.1. Вироби „А”

1.2 . Вироби „Б”

3000

4000

2. Рівень використання потужності, %:

2.1. Вироби „А”

2.2. Вироби „Б”

70

80

3. Потреба в матеріальних ресурсах на виробництво одиниці продукції:

3.1. По виробах „А”:

3.1.1. Сировина, кг

3.2. По виробах „Б”:

3.2.1. Комплектуючі типу „К”, шт.

3.2.2. Комплектуючі типу „М”, шт.

1

2

3

4. Ціна одиниці придбаних матеріальних ресурсів(ПДВ включено в ціну), грн.:

4.1. Сировина

4.2. Комплектуючі типу „К”

4.3. Комплектуючі типу „М”

3,00

66,00

9,00

5. Собівартість одиниці продукції, грн.:

5.1. Вироби „А”

5.2. Вироби ”Б”

40,00

350,00

6. Ставка акцизного податку, %:

6.1. Вироби „А”

6.2. Вироби „Б”

40

-

7. Обсяг реалізації (у % до обсягу виробництва):

7.1 Вироби „А”

7.2 Вироби „Б”

20

60

8. Рентабельність виробництва, %

17

а) Визначаємо суму ПДВ для сплати до бюджету (відшкодування з бюджету):

ПДВ = ПЗ - ПК

Податкове зобов'язання (ПЗ) -- зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені податковим законодавством України.

Податковий кредит (ПК) -- сума (вартість) витрат, понесених платником податку -- резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів -- фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у випадках, визначених Законом.

1) Обсяг реалізації Виробу „А” = 3000*70%*20%=420 (од.)

2) Обсяг реалізації Виробу „В” = 4000*80%*60%=1920 (од.)

ПДВ = (420*40*20%+1920*350*20%)-(420+1920)*(1*3+8*66+3*9)/6 =

= 3360+134400-2340*558/6 = 137760-217620=-79860 (грн.)

При від'ємному значенні суми податку на додану вартість вона підлягає відшкодуванню з державного бюджету

б) Об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємства є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно зі статтями 135-137 ПКУ, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 138-143 ПКУ, з урахуванням правил, встановлених статтею 152 ПКУ.

Стаття 151.1 Податкового кодексу України визначає, що основна ставка податку становить 16 відсотків. Однак на перехідний період ставка встановлюється в таких розмірах:

з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23 відсотки;

з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21 відсоток;

з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19 відсотків;

з 1 січня 2014 року - 18 відсотків.

ПнП Виробу „А” = (Обсяг*Собівартість з ПДВ та АЗ -

Обсяг*Собівартість)*18% = (420*(40+40*40%+40*20%)-420*40)*18% =

= 1814,40 (грн.)

ПнП Виробу „А” = (Обсяг*Собівартість з ПДВ та АЗ -

Обсяг*Собівартість)*18% = (1920*(350+350*20%)-1920*350)*18% =

= 24192,00 (грн.)

в) Сума акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету =

420*(40+40*40%) = 23520,00 (грн.)

3. За даними таблиці 3 визначити норматив оборотних коштів на плановий рік з урахуванням прискорення обертання оборотних коштів

Таблиця 3

Інформація для нормування оборотних коштів

Показники

Варіант 5

1. Норматив оборотних коштів на початок планового року, тис.грн.:

в т.ч. виробничий норматив оборотних коштів

1600

1200

2. Заплановане зростання виробництва продукції порівняно з минулим роком, %

20

3. Заплановане прискорення обертання оборотних коштів, %

4

1. Визначаємо виробничий норматив оборотних коштів на плановий рік:

(1200 х 120%) / 100% = 1440,00 (тис. гри.)

2. Визначаємо невиробничий норматив оборотних коштів на плановий рік:

(1600-1200 х 120%) / 100% = 480,00 (тис. грн.)

3. Загальний норматив на плановий рік становитиме:

1440+480=1920,00 (тис. грн.)

4. У зв'язку з прискоренням обертання оборотних коштів у плановому році на 4% визначаємо очікувану суму вивільнення з обігу оборотних коштів:

(1920,00 х 4%) / 100% = 76,80 (тис. грн.)

5. Отже, норматив оборотних коштів на плановий рік з урахуванням прискорення обертання оборотних коштів:

1920,00 - 76,80 = 1843,20 (тис грн.)

Размещено на allbest.ru


Подобные документы

 • Аналіз прибутку - основного фінансового результату підприємства. Сутність приватного сільськогосподарського підприємства "Промінь", його фінансовій аналіз. Поняття капітальних вкладень підприємства, основні джерела фінансування, напрями капіталовкладень.

  курсовая работа [78,5 K], добавлен 18.03.2012

 • Визначення за даними господарських операцій складу валових витрат підприємства та валових доходів, суми податку на прибуток до сплати. Знаходження податкового кредиту та податкового зобов’язання, суми сплати до бюджету податку на додану вартість.

  задача [18,6 K], добавлен 02.02.2010

 • Сутність основних засобів та їх відтворення. Показники стану та ефективності використання основних засобів. Знос і амортизація основних засобів. Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень. Фінансування ремонту.

  лекция [136,7 K], добавлен 15.11.2008

 • Сутність і класифікація інвестицій, їх відмінні риси та особливості використання. Характеристика капітальних вкладень підприємства, загальні підходи до їх планування. Аналіз визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих інвестицій.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 19.01.2010

 • Система оподатковування, заснована на податку на додану вартість, в країнах Європейського Союзу. Стимулювання зростання виробництва в Україні. Платники податку на додану вартість. Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету.

  реферат [26,0 K], добавлен 24.02.2013

 • Поняття та зміст капітальних вкладень, бюджетне планування, джерела і порядок фінансування. Порядок розрахунку показників господарської діяльності підприємства. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства ВАТ "Новоград-Волинський Хлібозавод".

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 29.08.2011

 • Алгоритм визначення суми податку на прибуток підприємств, яка сплачується за результатами операцій у звітному періоді. Розрахунок суми податкових зобов’язань, що сплачується до бюджету. Розмір акцизного, екологічного податку, податку на нерухоме майно.

  контрольная работа [25,2 K], добавлен 01.12.2015

 • Податок на додану вартість. Розрахунок суми податку на прибуток за перший квартал поточного року. Складання декларації з податку на прибуток. Розрахунок комунального податку, розрахунок податку з власників транспортних засобів за звітний період.

  контрольная работа [33,4 K], добавлен 08.12.2010

 • Розрахунок потреби готелю у власних оборотних коштах на плановий рік та приросту нормативу власних оборотних коштів. Визначення джерел фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів. Розрахунок відрахувань до фондів економічного стимулювання.

  курсовая работа [53,3 K], добавлен 06.02.2012

 • Сутність і класифікація капітальних вкладень. Об'єкти і суб'єкти інвестиційної діяльності, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень. Права, обов'язки і відповідальність суб'єктів. Розрахунок та аналіз економічної ефективності варіантів проектів.

  курсовая работа [300,9 K], добавлен 21.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.