Розробка заходiв з удосконалення системи управлiння витратами ТОВ ДП "Посад"

Аналіз ефективності формування витрат на підставі системи коефіцієнтів. Оцінка та прогноз витрат з позицій поділу на змінні та постійні. Удосконалення структури витрат підприємства. Точка беззбитковості та ефективність формування витрат підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 24.10.2010
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Розробка заходів з удосконалення системи управління витратами ТОВ ДП „Посад”

1 Аналіз ефективності формування витрат на підставі системи коефіцієнтів

Для аналізу витрат було розроблено систему оціночних коефіцієнтів за 2005, 2006 та 2007 роки за допомогою програми Excel.

Вихідною інформацією для аналізу ефективності формування витрат служать дані таблиці 1, таблиця 2 містить отримані дані.

Таблиця 1 - Вихідні дані для аналізу ефективності формування витрат

Показник

Значення показника

по роках, грн.

Відхилення

2005

2006

2007

у грн.

у %

до

2005 р.

до

2006 р.

до

2005 р.

до

2006 р.

дохід від реалізації

79704,47

116094,00

135429,00

55724,53

19335,00

169,91

116,65

чистий дохід

66420,39

96745,00

112857,50

46437,11

16112,50

169,91

116,65

собівартість

46919,17

68397,50

84514,15

37594,98

16116,65

180,13

123,56

у т.ч. постійна частина

8257,77

12448,35

17747,97

9490,20

5299,63

214,92

142,57

валовий прибуток

19501,22

28347,50

28343,35

8842,13

-4,15

145,34

99,99

інші операційні доходи

279,00

220,80

219,27

-59,73

-1,53

78,59

99,31

адміністративні витрати

5386,80

7452,70

9561,87

4175,07

2109,17

177,51

128,30

у т.ч. постійна частина

948,08

1214,79

2199,23

1251,15

984,44

231,97

181,04

інші операційні витрати

12579,20

13905,80

13566,93

987,73

-338,87

107,85

97,56

у т.ч. постійна частина

2062,99

3865,81

2889,76

826,77

-976,06

140,08

74,75

всього операційні витрати

64885,17

89756,00

107642,95

42757,78

17886,95

165,90

119,93

у т.ч. постійна частина

11268,84

17528,95

22836,96

11568,12

5308,01

202,66

130,28

у т.ч. змінна частина

53616,33

72227,05

84805,99

31189,66

12578,94

158,17

117,42

операційний прибуток

1814,22

7209,80

5433,82

3619,60

-1775,98

299,51

75,37

прибуток від звичайної діяльності

1814,22

7209,80

5433,82

3619,60

-1775,98

299,51

75,37

чистий прибуток

1074,67

4892,30

3733,82

2659,15

-1158,48

347,44

76,32

Рисунок 1 - Вихідні дані для аналізу ефективності формування витрат ТОВ ДП „Посад”.

На підставі даних складається програма розрахунку коефіцієнтів, розрахункові формули котрої наведені у таблиці 2.

Таблиця 2 - Розрахунок коефіцієнтів, які характеризують ефективність формування витрат за допомогою Excel-2003

Показник

Розрахунок по роках

2005

2006

2007

1

2

3

4

коефіцієнт покриття операційних витрат

B2/B13

C2/C13

D2/D13

коефіцієнт окупності операційних витрат

В13/В2

С13/С2

D13/D2

коефіцієнт покриття реалізованих операційних витрат

B3/B4

C3/C4

D3/D4

коефіцієнт окупності реалізованих виробничих витрат

B4/B3

C4/C3

D4/D3

коефіцієнт покриття постійних витрат

B3/B14

C3/C14

D3/D14

коефіцієнт окупності постійних витрат

B14/B3

C14/C3

D14/D3

коефіцієнт покриття адміністративних витрат

B3/B8

C3/C8

D3/D8

коефіцієнт окупності адміністративних витрат

B8/B3

C8/C3

D8/D3

коефіцієнт ефективності загальногосподарського управління

B2/B8

C2/C8

D2/D8

коефіцієнт витратомісткості загальногосподарського управління

B8/B13

C8/C13

D8/D13

коефіцієнт валової віддачі адміністративних витрат

B8/B2

C8/C2

D8/D2

коефіцієнт навантаження адміністративних витрат

B13/B8

C13/C8

D13/D8

коефіцієнт координації у співвідношенні операційних і адміністративних витрат

(B13-B8)/B8

(C13-C8)/C8

(D13-D8)/D8

коефіцієнт ефективності постійних витрат

B2/B14

C2/C14

D2/D14

коефіцієнт витратомісткості загальногосподарського управління і збуту продукції

(B8+B10)/B13

(C8+C10)/C13

(D8+D10)/D13

коефіцієнт валової віддачі постійних витрат

B13/(B8+B10)

C13/(C8+C10)

D13/(D8+D10)

коефіцієнт навантаження постійних витрат

B13/B14

C13/C14

D13/D14

коефіцієнт координації у співвідношенні змінних і постійних витрат

B15/B14

C15/C14

D15/D14

коефіцієнт координації у співвідношенні постійних і змінних витрат

B14/B15

C14/C15

D14/D15

коефіцієнт ефективності змінних витрат

B2/B15

C2/C15

D2/D15

коефіцієнт валової віддачі змінних витрат

B15/B2

C15/C2

D15/D2

коефіцієнт покриття витрат на збут

B3/B10

C3/C10

D3/D10

коефіцієнт окупності витрат на збут

B10/B3

C10/C3

D10/D3

коефіцієнт витратомісткості збутової діяльності

B10/B13

C10/C13

D10/D13

коефіцієнт навантаження витрат на збут

B13/B10

C13/C10

D13/D10

коефіцієнт координації у співвідношенні операційних витрат і витрат на збут

(B13-B10)/B10

(C13-C10)/C10

(D13-D10)/D10

коефіцієнт координації витрат на збут у співвідношенні в операційних витрат

B10/(B13-B10)

C10/(C13-C10)

D10/(D13-D10)

коефіцієнт витратомісткості загальногосподарського управління в постійних витратах

B9/B14

C9/C14

D9/D14

коефіцієнт витратомісткості збутової діяльності в постійних витратах

B11/B14

C11/C14

D11/D14

коефіцієнт координації у співвідношенні витрат на збут і адміністративних витрат

B10/B8

C10/C8

D10/D8

коефіцієнт координації у співвідношенні адміністративних витрат і витрат на збут

B8/B10

C8/C10

D8/D10

коефіцієнт окупності змінних виробничих витрат

(B4-B5)/B2

(C4-C5)/C2

(D4-D5)/D2

валова рентабельність змінних виробничих витрат

B2/(B4-B5)

C2/(C4-C5)

D2/(D4-D5)

валова рентабельність чистого доходу

B6/B3

C6/C3

D6/D3

коефіцієнт окупності чистого доходу

B3/B6

C3/C6

D3/D6

коефіцієнт покриття операційних витрат

B13/B16

C13/C16

D13/D16

рентабельність операційних витрат

B16/B13

C16/C13

D16/D13

коефіцієнт покриття операційних витрат в процесі звичайної діяльності

B13/B17

C13/C17

D13/D17

рентабельність операційних витрат в процесі звичайної діяльності

B17/B13

C17/C13

D17/D13

коефіцієнт чистої окупності операційних витрат

B13/B18

C13/C18

D13/D18

чиста рентабельність операційних витрат

B18/B13

C18/C13

D18/D13

Проводячи розрахунок за наведеними формулами, отримуємо значення коефіцієнтів, надані у таблиці.

Для виявлення „слабких” місць у формуванні витрат та запропонування оптимальної структури витрат здійснимо розрахунок коефіцієнтів, які характеризують ефективність формування витрат.

Таблиця 3 - Аналіз ефективності формування витрат підприємства

Показник

Значення показника

по роках

Відхилення

Економічний зміст показника

2005

2006

2007

до

2005

до

2006

1

2

3

4

5

6

7

коефіцієнт покриття операційних витрат

1,23

1,29

1,26

0,03

-0,04

Скільки продукції створюється на підприємстві за рахунок 1 грн. операційних витрат. Значення показника більше одиниці свідчить про раціональність діяльності, тобто доход від реалізації покриває операційні витрати

коефіцієнт окупності операційних витрат

0,81

0,77

0,79

-0,02

0,02

Які витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. продукції. Значення свідчить про перевищення доходів над витратами

коефіцієнт покриття реалізованих операційних витрат

1,42

1,41

1,34

-0,08

-0,08

Скільки чистого доходу створює 1 грн. виробничих витрат. Значення свідчить про ефективність виробничої діяльності

коефіцієнт окупності реалізованих виробничих витрат

0,71

0,71

0,75

0,04

0,04

Які виробничі витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. чистого доходу, тобто на 1 грн. чистого доходу припадає 0,75 грн. витрат. Значення нормальне

коефіцієнт покриття постійних витрат

5,89

5,52

4,94

-0,95

-0,58

Скільки чистого доходу створює 1 грн. постійних витрат. Значення достатні

коефіцієнт окупності постійних витрат

0,17

0,18

0,20

0,03

0,02

Які постійні витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. чистого доходу. Окупність нормальна

коефіцієнт покриття адміністративних витрат

12,33

12,98

11,80

-0,53

-1,18

Скільки чистого доходу створює 1 грн. адміністративних витрат. Свідчить, що чистий доход більше адміністративних витрат у 11,8 разів. Значення добрі

коефіцієнт окупності адміністративних витрат

0,08

0,08

0,08

0,00

0,01

Які адміністративні витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. чистого доходу. Окупність добра

коефіцієнт ефективності загальногосподарського управління

14,80

15,58

14,16

-0,63

-1,41

Скільки продукції створює підприємству 1 грн. адміністративних витрат. Тобто доход перевищує адміністративні витрати у 14,16 разів. Значення добрі

коефіцієнт витратомісткості загальногосподарського управління

0,08

0,08

0,09

0,01

0,01

Яка питома вага адміністративних витрат в операційних витратах. Значення близько 9% - нормальне явище.

коефіцієнт валової віддачі адміністративних витрат

0,07

0,06

0,07

0,00

0,01

Які адміністративні витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. валової продукції. Тобто на 1 грн. продукції припадає 7 коп. адміністративних витрат. Значення добре

коефіцієнт навантаження адміністративних витрат

12,05

12,04

11,26

-0,79

-0,79

Рівень навантаження операційних витрат на 1 грн. адміністративних витрат. Свідчить, що операційні витрати перевищують адміністративні у 11,26 разів.

коефіцієнт координації у співвідношенні операційних і адміністративних витрат

11,05

11,04

10,26

-0,79

-0,79

Скільки операційних витрат формується 1 грн. адміністративних витрат. Тобто при формуванні 10,26 грн. операційних витрат у їх склад входить 1 грн. адміністративних. Значення достатнє.

коефіцієнт координації адміністративних витрат у співвідношенні в операційних витратах

0,09

0,09

0,10

0,01

0,01

Рівень співвідношення адміністративних витрат на 1 грн. операційних витрат. Свідчить, що у 1 грн. операційних витрат міститься 1 коп. адміністративних витрат.

коефіцієнт ефективності постійних витрат

7,07

6,62

5,93

-1,14

-0,69

Скільки валової продукції створює 1 грн. постійних витрат. Тобто доход перевищує постійні витрати у 5,93 разів. Зменшення - негативна тенденція.

коефіцієнт витратомісткості загальногосподарського управління і збуту продукції

0,08

0,08

0,09

0,01

0,01

Яка питома вага адміністративних та витрат на збут в операційних витратах. Постійні витрати займають 9% у структурі витрат. Ситуація добра

коефіцієнт валової віддачі постійних витрат

0,14

0,15

0,17

0,03

0,02

Які постійні витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. продукції. Тобто у 1 грн. доходу входить 17 коп. постійних витрат.

коефіцієнт навантаження постійних витрат

5,76

5,12

4,71

-1,04

-0,41

Рівень навантаження операційних витрат на 1 грн. постійних витрат. Тобто, 1 грн. постійних витрат приймає участь у формуванні 4,71 грн. операційних витрат.

коефіцієнт координації у співвідношенні змінних і постійних витрат

4,76

4,12

3,71

-1,04

-0,41

Рівень співвідношення змінних і постійних витрат. Тобто змінні витрат перевищують постійні у 3,71 разів. Значення нормальне

коефіцієнт координації у співвідношенні постійних і змінних витрат

0,21

0,24

0,27

0,06

0,03

Скільки постійних витрат припадає на 1 грн. змінних витрат. Тобто, на 1 грн. змінних витрат припадає 27 коп. постійних.

коефіцієнт ефективності змінних витрат

1,49

1,61

1,60

0,11

-0,01

Скільки продукції створює 1 грн. змінних витрат. Тобто, 1,60 грн. доходу містить 1 грн. змінних витрат.

коефіцієнт валової віддачі змінних витрат

0,67

0,62

0,63

-0,05

0,00

Які змінні витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. валової продукції. Тобто у 1 грн. доходу входить 63 коп. постійних витрат.

коефіцієнт витратомісткості загальногосподарського управління в постійних витратах

0,08

0,07

0,10

0,01

0,03

Яка питома вага адміністративних витрат в постійних витратах. Значення 1% явище нормальне.

коефіцієнт окупності змінних виробничих витрат

0,49

0,48

0,49

0,01

0,01

Скільки змінних виробничих витрат необхідно для створення 1 грн. валового прибутку. Тобто, у 1 грн. валового прибутку входить 49 коп. змінних витрат.

валова рентабельність змінних виробничих витрат

2,06

2,07

2,03

-0,03

-0,05

Скільки одержує підприємство валового прибутку з 1 грн. виробничих змінних витрат. При формуванні 1,49 грн. валового прибутку на змінні витрати відводиться 1 грн.

валова рентабельність чистого доходу

0,29

0,29

0,25

-0,04

-0,04

Скільки одержує підприємство валового прибутку з 1 грн. чистого доходу. 25% - значення достатньо високе

коефіцієнт окупності чистого доходу

3,41

3,41

3,98

0,58

0,57

Скільки чистого доходу необхідно підприємству, щоб створити 1 грн. валового прибутку. 3,98 грн. - значення нормальне

коефіцієнт покриття операційних витрат

35,76

12,45

19,81

-15,95

7,36

Скільки операційних витрат необхідно для створення 1 грн. прибутку від операційної діяльності. Свідчить, що витрати перевищують прибуток від операційної діяльності у 19,81 разів. Зростання у динаміці - негативна тенденція

рентабельність операційних витрат

0,03

0,08

0,05

0,02

-0,03

Скільки одержує підприємство прибутку від операційної діяльності з 1 грн. операційних витрат. Тобто, 0,05 коп., зниження у динаміці - негативна тенденція

коефіцієнт покриття операційних витрат в процесі звичайної діяльності

35,76

12,45

19,81

-15,95

7,36

Скільки операційних витрат необхідно підприємству, щоб створити 1 грн. прибутку від звичайної діяльності. Свідчить, що витрати перевищують прибуток від звичайної діяльності у 19,81 разів. Зростання у динаміці - негативна тенденція

рентабельність операційних витрат в процесі звичайної діяльності

0,03

0,08

0,05

0,02

-0,03

Скільки одержує підприємство прибутку від звичайної діяльності від 1 грн. операційних витрат. Тобто, 0,05 коп., зниження у динаміці - негативна тенденція

коефіцієнт чистої окупності операційних витрат

60,38

18,35

28,83

-31,55

10,48

Скільки операційних витрат необхідно підприємству, щоб створити 1 грн. чистого прибутку. Свідчить, що витрати перевищують чистий прибуток у 28,83 разів. Зростання у динаміці - негативна тенденція

чиста рентабельність операційних витрат

0,02

0,05

0,03

0,02

-0,02

Скільки одержує підприємство чистого прибутку від 1 грн. операційних витрат. Тобто, 0,02 коп., зниження у динаміці - негативна тенденція

Виходячи з проведеного аналізу, варто відмітити, що витрати, в цілому у ТОВ ДП формуються не раціонально, тобто спостерігається невідповідність зростання обсягів БМР та зростання витрат, тобто витрати зростають швидше, чим доход від реалізації та прибуток. У динаміці практично по усіх коефіцієнтах спостерігається негативна тенденція, але, стан витрат можна вважити нормальним.

Для виявлення оптимальних сум витрат необхідно провести аналіз беззбитковості та спрогнозувати показники витрат з метою розрахунку економічного ефекту.

2 Оцінка та прогноз витрат з позицій поділу на змінні та постійні

Кожному менеджеру необхідно знати можливі наслідки власних рішень. Перед менеджером весь час постають питання:

- Який обсяг діяльності забезпечить відшкодування всіх витрат?

- Яку кількість продукції слід реалізувати, щоб одержати бажаний прибуток?

- Як вплине на прибуток зниження ціни продукції та збільшення обсягу реалізації?

- Виплачувати персоналові, що займається збутом, оклад чи комісійні? Чи поєднати ці види оплат?

- Якщо збільшити витрати на рекламу до 100000 гривень на місяць, то на скільки треба збільшити обсяг реалізації, щоб зберегти існуючий рівень аналізу взаємозв'язку " витрати-обсяг-прибуток".

Аналіз "витрати-обсяг-прибуток" -- це метод системного дослідження взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку компанії заради визначення:

-- обсягу реалізації, який забезпечує відшкодування всіх витрат та отримання бажаного прибутку;

-- величини прибутку при певному обсязі реалізації;

-- впливу зміни величини витрат, обсягу та ціни реалізації на прибуток підприємства;

-- оптимальної структури витрат.

Важливим елементом аналізу взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток" є аналіз беззбитковості.

Аналіз беззбитковості побудований на основі розподілу витрат на змінні та постійні, а також розрахунку точки беззбитковості, яка визначає критичний обсяг реалізації.

Точка беззбитковості -- це обсяг реалізації (діяльності), при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток відповідно дорівнює нулю.

Точка беззбитковості може бути виражена н натуральних (кількість продукції), грошових (виручка) одиницях або у відсотках до нормальної потужності. Розраховується вона двома методами:

-- за допомогою рівняння;

-- з використанням спеціальних формул.

Розрахунок точки беззбитковості за допомогою рівняння

Точка беззбитковості у грошових одиницях може бути виведена з рівняння:

Доход від реалізації = Змінні витрати + Постійні витрати + Прибуток (1)

Оскільки прибуток у точці беззбитковості дорівнює нулю, то маємо:

Точка беззбитковості = Змінні витрати + Постійні витрати (2)

Виходячи з цього рівняння, можна визначити точку беззбитковості в натуральних одиницях:

Точка беззбитковості в натуральних одиницях = Точка беззбитковості в грошових одиницях : Ціна за одиницю (3)

Розрахунок точки беззбитковості за допомогою показника маржинального доходу

Перетворимо рівняння (1) таким чином:

(Ціна за одиницю х Кількість одиниць реалізованої продукції) = (Змінні витрати на одиницю х Кількість одиниць реалізованої продукції) + Загальні постійні витрати (4)

(Ціна за одиницю х Кількість одиниць реалізованої продукції) - (Змінні втирати па одиницю х Кількість одиниць реалізованої продукції) = Загальні постійні витрати (5)

Звідси:

Кількість одиниць реалізованої продукції = Постійні витрати:

(Ціна за одиницю - Змінні витрати на одиницю) (6)

Проте знаменник означає маржинальний доход на одиницю, тому:

Точка беззбитковості в натуральних одиницях а Постійні витрати : Маржинальний доход на одиницю (7)

Для визначення формули розрахунку точки беззбитковості у грошових одиницях за допомогою показника маржинального доходу використаємо формулу ( 3), в яку підставимо формулу (7):

Постійні витрати : Маржинальний доход на одиницю = Точка беззбитковості в грошових одиницях : Ціна за одиницю (8)

Звідси:

Точка беззбитковості в грошових одиницях = (Постійні витрати:

Маржинальний доход на одиницю) Х Ціна за одиницю (9)

Або:

Точка беззбитковості в грошових одиницях = Постійні витрати : (Маржинальний доход на одиницю : Ціна за одиницю) (10)

Знаменник цього дробу має назву коефіцієнт маржинального доходу. Отже, коефіцієнт маржинального доходу -- це відношення маржинального доходу від реалізації одиниці продукції до її ціни. Виходячи з цього:

Точка беззбитковості в грошових одиницях = Постійні витрати : Коефіцієнт маржинального доходу (11)

Розрахунок точки беззбитковості с важливим елементом аналізу, але на практиці менеджера більше цікавить обсяг та ціна реалізації, які забезпечать отримання бажаного прибутку.

Обсяг реалізації у грошових одиницях, необхідний для отримання бажаного прибутку, може бути розрахований за допомогою рівняння:

Доход від реалізації = Змінні витрати + Постійні витрати + Бажаний прибуток (12)

Або:

Доход від реалізації = (Постійні витрати + Бажаний прибуток) : Коефіцієнт маржинального доходу (13)

Відповідно обсяг реалізації у натуральних одиницях може бути розрахований за формулою:

(Постійні витрати + Бажаний прибуток) :Маржинальний доход на одиницю ( 14)

Для визначення прибутку при певному обсязі реалізації можна застосувати рівняння :

Прибуток = Доход від реалізації - (Змінні витрати + Постійні витрати) (15)

або перетворити формулу (13):

Прибуток = (Доход від реалізації х Коефіцієнт маржинального доходу) - Постійні витрати (16)

На основі Звіту про фінансові результати можливо провести оцінку запасу фінансової міцності, порогу рентабельності і беззбитковості.

На українських підприємствах цей аналіз застосовується рідко, оскільки дуже часто проблематично провести розподіл витрат на змінні і постійні. Така методика аналізу фінансових результатів дозволить підприємству виявити можливі резерви підвищення прибутку, визначити оптимальне співвідношення між змінними і постійними витратами, оцінити ступень ризику отримання збитку[20,c.274].

Для того щоб визначити запас фінансової міцності, необхідно розрахувати поріг рентабельності, попередньо розподілити витрати підприємства на змінні і постійні. Аналіз надано у таблиці 4

Таблиця 4- Аналіз порогу рентабельності

Показник

Значення показника

по роках, тис.грн.

Відхилення

2005

2006

2007

У грн.

У %

до

2005 р.

до

2006 р.

до

2005 р.

до

2006 р.

доход, грн.

66420

96745

112858

46437

16113

170

117

операційний прибуток, грн.

1814

7210

5434

3620

-1776

300

75

сукупні витрати, грн.

64885

89756

107643

42758

17887

166

120

змінні витрати, грн.

53616

72227

84806

31190

12579

158

117

постійні витрати, грн.

11269

17529

22837

11568

5308

203

130

маржинальний доход, грн.

12804

24518

28052

15247

3534

219

114

поріг рентабельності, грн.

58457

69167

91878

33422

22711

157

133

частка маржинального доходу у виручці, %

0,19

0,25

0,25

0,06

0,00

128,94

98,08

запас фінансової міцності,%

11,99

28,51

18,59

6,60

-9,92

155,04

65,21

Значення порогу рентабельності на протязі трьох років постійно підвищувалося, це було наслідком зростання доходу та суми усіх операційних витрат, але, спостерігається зниження запасу фінансової міцності, що свідчить про випереджаючи темпи зростання витрат над доходом. Зниження показнику може сприяти зростанню ризику отримання збитків у разі зниження доходів або підвищення витрат.

Рисунок 2 відображає показники, які характеризують формування порогу рентабельності.

Рисунок 2 - Аналіз формування порогу рентабельності

Далі розглянемо графічний метод визначення точки беззбитковості, або порогу рентабельності. На систему координат наносяться лінії постійних витрат, змінних витрат, сукупних витрат та виручки. Точка беззбитковості буде знаходитися на перетинанні ліній сукупних витрат та виручки. На графіку по осі Х відображується відвантаження продукції у тис.грн., по осі У відображуються витрати ( з розподілом їх на змінні й постійні) та дохід у грошовому вимірнику.

Рисунок 3 - Графік беззбитковості ТОВ ДП «Посад» за 2007 рік

Отже, діяльність підприємства у 2007 році була прибуткова, тобто доход покрив усі операційні витрати, а беззбитковий обсяг будівництва мав бути 91878 грн., а фактично він склав 112858 грн.

Але, на підставі розрахунків таблиці 4 та проведеного аналізу беззбитковості, варто відмітити, що пропорція, у який знаходяться змінні та постійні витрати не раціональна. Тому, з метою оптимізації витрат проводиться розробка прогнозу витрат.

Відправною точкою для прогнозування є планування виконання робіт (продажів).

Прогноз продажів - це операційний прогноз, що містить інформацію про запланований обсяг продажів, ціну й очікуваний доход від реалізації продукції.

Таблиця 5- Прогноз виконання робіт

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

обсяг робіт, м3

32000

34000

39000

33000

138000

ціна за одиницю, грн.

1,15

1

0,9

1,1

-

доход від реалізації, грн.

36800

34000

35100

36300

142200

Основний вид діяльності ТОВ ДП «Посад» - будівельно-земляні роботи (копання котлованів, траншей).

Прогнозом продажів для ТОВ ДП «Посад» є обсяг виконаних робіт.

Добуток об'єму виробленого земельного ґрунту ( м3) і ціни за м3 (грн.) являє собою доход від реалізації (грн.).

Ціна за одиницю змінюється згідно з сезоном року, у якому виконуються роботи, тому в першому і четвертому кварталах ціна вище, ніж у другому і третьому кварталах.

Обсяг виконаних робіт збільшується в літні періоди року (2 і 3 квартали) і зменшується в зимові періоди року (1 і 4 квартали).

Виходячи з прогнозованого обсягу робіт і ціни за одиницю, доход від реалізації поквартально складе відповідно 36800, 34000, 35100, 36300грн.

Прогнозований обсяг робіт за рік складе 138000 м3 і доход, отриманий від реалізації 142200грн.

Прогноз використання матеріалів - це плановий документ, що визначає кількість і номенклатуру матеріалів, необхідних для виконання виробничої програми прогнозного періоду.

Вартість матеріалів, необхідних для виробництва продукції, визначається виходячи з обсягу виробництва, норми матеріальних витрат на одиницю продукції і методу оцінки матеріальних запасів.

Таблиця 6 - Прогноз використання матеріалів

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

обсяг робіт, м3

32000

34000

39000

33000

138000

матеріальні витрати на одиницю

2

2

2

2

виробнича необхідність у матеріалах

64000

68000

78000

66000

276000

середньозважена ціна за одиницю матеріалів, грн.

0,19

0,19

0,19

0,19

прямі матеріальні витрати на виробництво продукції, грн.

12160

12920

14820

12540

52440

Матеріальні витрати за одиницю ( м3) для будівельних організацій складає 2грн (паливо, запчастини, матеріали).

Середньозважена ціна прямих матеріальних витрат за одиницю матеріалів складе 0,19грн.

Плановані прямі матеріальні витрати за рік складуть 52440 грн при обсязі робіт 138000 м

Прогноз прямих витрат на оплату праці - це плановий документ, у якому відбиті витрати на оплату праці, необхідні для виробництва товарів чи послуг за прогнозний період.

Цей прогноз складається на основі даних прогнозу виконання робіт і встановлених технологічних норм праці на одиницю продукції і тарифної ставки робітників відповідної кваліфікації. Прогноз прямих витрат на оплату праці ТОВ ДП «Посад» представлений у таблиці 7.

Таблиця 7 - Прогноз прямих витрат на оплату праці

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

обсяг робіт, м

32000

34000

39000

33000

138000

витрати праці на одиницю, год.

0,25

0,25

0,25

0,25

-

загальні витрати праці,год.

8000

8500

9750

8250

-

тарифна ставка за годину, грн.

0,45

0,46

0,46

0,46

0,4575

загальні витрати на оплату праці

3600

3910

4485

3795

15790

у т.ч. зарплата

2 250

2 444

2 803

2 372

9870

відрахування

1 350

1 466

1 682

1 423

5920

Витрати на одиницю виконаних робіт складають 0,25 год. Cередня тарифна ставка 0,4575 грн. за одну годину роботи.

Загальні витрати на оплату праці складуть 15790 грн, з них відрахування в розмірі 37,5 % , що складає 5920 грн.

Планована сума витрат на оплату праці збільшиться через збільшення обсягу робіт.

Прогноз інших прямих витрат містить у собі прямі витрати, необхідні для виробництва за прогнозний період. Вони містять у собі витрати на відрядження, амортизацію та інші прямі витрати.

Таблиця 8 - Прогноз інших прямих витрат, грн.

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

амортизація

430

516

344

430

1720

відрядження

325

390

260

325

1300

інші

300

360

240

300

1200

усього інших прямих витрат

1055

1266

844

1055

4220

У прогнозі передбачається зменшення розміру витрат на відрядження. Планована сума інших прямих витрат складе 4220 грн.

Прогноз виробничих накладних витрат - це плановий документ, що відбиває накладні витрати, зв'язані з виробництвом продукції (послуг) у прогнозному періоді.

Ці прогнози складаються на основі виробничої програми, укладених договорів (оренди, обслуговування й ін.) і відповідних розрахунків у кожному кварталі визначається на основі ставки розподілу, що встановлюється на одиницю виконаних робіт (м3)

Для спрощення розрахунків суми окремих статей змінних накладних витрат розподілені між кварталами пропорційно загальній сумі змінних накладних витрат.

Постійні накладні витрати теж умовно порівну розділені по кварталах.

Прогноз виробничих накладних витрат представлений у таблиці 9

Прогноз собівартості виконаних робіт - плановий документ, у якому приведений розрахунок собівартості робіт, які передбачається виконати в прогнозному періоді.

Прогноз собівартості виконаних робіт представлений у таблиці 10.

Оскільки залишків незавершеного виробництва не було, то собівартість виготовленої продукції дорівнює витратам на виконання робіт.

Таблиця 9 - Прогноз виробничих накладних витрат

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

обсяг робіт, м3

32000

34000

39000

33000

138000

змінні виробничі накладні витрати, грн.

матеріали

1530

2160

2520

2790

9000

паливо

340

480

560

620

2000

запчастини

68

96

112

124

400

амортизація

85

120

140

155

500

зарплата

680

960

1120

1240

4000

відрахування

255

360

420

465

1500

відрядження

255

360

420

465

1500

усього перемінних витрат

3213

4536

5292

5859

18900

постійні виробничі накладні витрати, грн.

матеріали

50

50

50

50

200

паливо

37,5

37,5

37,5

37,5

150

запчастини

22,5

22,5

22,5

22,5

90

амортизація

25

25

25

25

100

зарплата

45

45

45

45

180

відрахування

18,75

18,75

18,75

18,75

75

відрядження

33,75

33,75

33,75

33,75

135

усього постійних витрат,

232,5

232,5

232,5

232,5

930

усього виробничих накладних витрат

3445,5

4768,5

5524,5

6091,5

19830

Таблиця 10 - Прогноз собівартості виконаних робіт

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

Витрати на виконання будівельних контрактів

прямі матеріальні витрати на виробництво продукції

12160

12920

14820

12540

52440

загальні витрати на оплату праці

3600

3910

4485

3795

15790

інші прямі витрати

1055

1266

844

1055

4220

виробничі накладні витрати

3371,1

4759,2

5552,4

6147,3

19830

собівартість виконаних БМР

20186,1

22855,2

25701,4

23537,3

92280

Прогноз витрат періоду містить у собі прогноз адміністративних витрат і прогноз інших операційних витрат. Прогноз адміністративних витрат - плановий документ, що відбиває очікувані витрати на керування й обслуговування підприємства в цілому.

Прогноз адміністративних витрат складається шляхом об'єднання прогнозів усіх відділів і служб керування підприємства і його господарського обслуговування.

Прогноз адміністративних витрат представлений у таблиці 11.

Таблиця 11- Прогноз адміністративних витрат, грн.

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

паливо

81

72

87

60

300

запчастини

56,7

50,4

60,9

42

210

амортизація

94,5

84

101,5

70

350

зарплата

810

720

870

600

3000

відрахування

303,75

270

326,25

225

1125

відрядження

135

120

145

100

500

послуги зв'язку

405

360

435

300

1500

канцелярські

67,5

60

72,5

50

250

інші

108

96

116

80

400

усього

2061,45

1832,4

2214,15

1527

7635

Прогноз інших операційних витрат - плановий документ, що включає інші очікувані витрати, необхідні для обслуговування підприємства в цілому.

Прогноз інших операційних витрат представлений у таблиці 12.

Таблиця 12 - Прогноз інших операційних витрат, грн.

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

дослідження і розробки

1645

1974

2237,2

723,8

6580

автпослуги

1250

1500

1700

550

5000

інші

80

96

108,8

35,2

320

усього

2975

3570

4046

1309

11900

Прогнозний звіт про фінансові результати - проформа фінансової звітності, складена до початку звітного періоду, що відбиває фінансовий результат передбачуваної фінансової діяльності (таблиця 13).

Таблиця 13- Прогнозний звіт про фінансові результати, грн.

Стаття

Код рядка

За звітний

період

1

2

3

доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

142200

податок на додаткову вартість

15

23700

акцизний збір

20

інші відрахування з доходу

30

чистий доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

118500

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

92280

валові:

- прибуток

50

26220

- збиток

55

інші операційні доходи

60

300

адміністративні витрати

70

7635

витрати на збут

80

інші операційні витрати

90

11900

фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

6985

- збиток

105

доход від участі в капіталі

110

інші фінансові доходи

120

інші доходи

130

фінансові витрати

140

збитки від участі в капіталі

150

інші витрати

160

фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

6985

- збиток

175

податок на прибуток від звичайної діяльності

180

2095,5

фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

4889,5

- збиток

195

надзвичайні:

- доходи

200

- витрати

205

податки з надзвичайного прибутку

210

чисті:

- прибуток

220

4889,5

- збиток

225

Маючи дані таблиць 13 і 12, можемо зробити порівняльний аналіз операційних витрат по елементах у розрізі прогнозних і фактичних даних ( рисунок 4).

Рисунок 4- Порівняльний аналіз структури витрат по елементах у розрізі прогнозних і фактичних даних

У такий спосіб підприємство, повинне було мати питому вагу матеріальних витрат 52,6% замість 70,2% , що свідчить про придбання запасів за завищеними цінами. Витрати на оплату праці повинні були складати 20,6% замість 18,5% фактичних, це було наслідком скорочення тривалості робочого дня. Витрати на амортизацію склали 2,9% замість 1,9% запланованих, що свідчить про необхідність списання частини основних засобів. Підприємство повинне було скоротити частку інших витрат з 21,5% до 17,9. Таким чином фактична структура операційних витрат значно розходиться з планованої.

Далі розглянемо Звіт про виконання.

Відхилення від прогнозу, відбиті в звіті про виконання, можуть бути сприятливими (позитивними) і несприятливими (негативними).

Несприятливими є відхилення, коли фактичний доход менше запланованого чи фактичні витрати більше прогнозних.

Відповідно, сприятливими є відхилення, коли фактичний доход перевищує запланований, а фактичні витрати менші, ніж прогнозні.

Звіт про виконання прогнозу - це звіт, у якому порівнюються заплановані і фактичні показники і розраховуються відхилення з указівкою їхніх причин.

Звіт про виконання готується регулярно, у більшості випадків щомісяця.

Звіт про виконання прогнозу приведений у таблиці 14.

Таблиця 14 - Звіт про виконання прогнозу, грн.

Показник

Прогноз

Фактично

Відхилення

1

2

3

4

чистий доход від реалізації

118500

112857

- 5 643

інші операційні доходи

300

219

- 81

змінні витрати

виробничі

69 983

66 766

- 3 217

витрати періоду

9 335

18 040

8 705

усього змінних витрат

79 318

84 806

5 488

маржинальний дохід

39 182

28 052

- 11 130

постійні витрати

виробничі

22 297

17 748

- 4 549

витрати періоду

10 200

5 089

- 5 111

усього постійних витрат

32 497

22 837

- 9 660

операційний прибуток

6 985

5 434

- 1 551

Отже, відхилення по операційному прибутку буде уявляти собою величину економічного ефекту від зниження витрат.

Звіт про виконання, складений на основі статистичного прогнозу, дає відповідь, чому замість величини очікуваного прибутку підприємство мало прибуток, відмінний від планованого.

Причиною є те, що фактичний обсяг реалізації був нижче запланованого.

Однак цей звіт не дає можливості контролювати і здійснювати керування по відхиленнях.

Тому для забезпечення ефективності контролю за допомогою звіту про виконання прогнозу варто зіставити фактичні результати з прогнозом, скоректованим з урахуванням фактичного обсягу діяльності.

Такий прогноз називається гнучким чи динамічним і може бути складений як у процесі планування, так і на стадії контролю.

Для забезпечення ефективного контролю за допомогою звіту про виконання прогнозу слід порівняти фактичні результати з прогнозом. Такий прогноз має назву гнучкий або динамічний прогноз.

Гнучкий прогноз, підготовлений на стадії планування - це прогноз, складений для декількох можливих обсягів діяльності в рамках релевантного діапазону.

У таблиці 15 приведений гнучкий прогноз ТОВ ДП «Посад», складений для чотирьох обсягів реалізації, відповідно 132000, 134000, 136000 і 138000 м

Буде важко передбачати обсяг реалізації, тому складається гнучкий прогноз для фактичного обсягу діяльності.

Таким чином, гнучкий прогноз - це прогноз, складений на підставі прогнозних витрат і доходів для фактичного обсягу чи діяльності для декількох релевантних рівнів передбачуваної діяльності.

Таблиця 15 - Гнучкий прогноз ТОВ ДП «Посад»

Стаття

На одиницю

Обсяг виконаних робіт, м3

132 000

134 000

136 000

138 000

доход від реалізації

1,030

136 017

138 078

140 139

142 200

чистий доход

113 348

115 065

116 783

118 500

інший доход

287

291

296

300

змінні

виробничі

0,507

66 940

67 955

68 969

69 983

витрати періоду

0,068

8 929

9 064

9 200

9 335

усього

75 869

77 019

78 168

79 318

маржинальний дохід

0,284

37 478

38 046

38 614

39 182

постійні

виробничі

22 297

22 297

22 297

22 297

витрати періоду

10200

10200

10200

10 200

усього

32 497

32 497

32 497

32 497

операційний прибуток

5 268

5 841

6 413

6 985

Використання гнучкого прогнозу дозволяє розділити загальне відхилення на відхилення від гнучкого прогнозу і відхилення за рахунок обсягу діяльності.

Відхилення від гнучкого прогнозу - це різниця між фактичними результатами діяльності і показниками гнучкого прогнозу.

Відхилення за рахунок обсягу діяльності - це різниця між показниками гнучкого і статистичного прогнозів.

Аналіз відхилень з використанням гнучкого прогнозу приведений у таблиці 16.

Відхилення від гнучкого прогнозу характеризують ефективність діяльності, а відхилення за рахунок обсягу продажів - її результативність.

Таблиця 16 - Аналіз відхилень з використанням гнучкого прогнозу

Показник

Фактичні результати

Відхиленнявід гнучкого прогнозу

Гнучкий прогноз

Відхилення за рахунок обсягу виробництва

Загальний прогноз

1

2

3

4

5

6

1

2

3=2-4

4

5=4-6

6

обсяг реалізації, м3

26325

-105675

132000

-6000

138000

чистий доход від реалізації, грн.

112858

-490

113348

-5152

118500

змінні витрати, грн.

84806

8937

75869

-3449

79318

маржинальний дохід, грн.

28052

-9427

37478

-1704

39182

постійні витрати, грн.

22837

-9660

32497

0

32497

операційний прибуток, грн.

5434

165

5268

-1717

6985

Аналіз відхилень з використанням гнучкого прогнозу свідчить, що діяльність ТОВ ДП «Посад» була нерезультативною, оскільки реалізація склала 132000 м3 замість 138000 м3 запланованих, що обумовило негативне відхилення прибутку в сумі 1717 грн.

Якщо за розрахунковий обсяг виробництва брати 132000 м3, то відхилення є позитивним у сумі 165 грн., це свідчить про ефективність діяльності, ще необхідно зробити ще аналіз беззбитковості з визначенням зон прибутковості і збитковості, тоді можна буде зробити остаточний висновок про ефективність діяльності.

На рисунку надана ілюстрація формування порогу рентабельності та запасу міцності у порівнянні прогнозних та фактичних даних.

Рисунок 5- Оцінка показників для аналізу «витрати - обсяг - прибуток»

ТОВ ДП будувало свою діяльність ефективно та раціонально, оскільки фактичний прибуток перевищив планований при обсязі діяльності 132000 м3, сукупні витрати були нижче за планові, економія була досягнута за рахунок постійних витрат, як слідство, значення фактичного порогу рентабельності було менше планового, тобто підприємству треба було додавати менше зусиль для досягнення прибутку.

3 Удосконалення структури витрат підприємства

Виходячи з проведеного аналізу, варто відмітити, що витрати, в цілому у підприємства формуються нераціонально, тобто спостерігається невідповідність зростання обсягів БМР та зростання витрат.

Таким чином, можна запропонувати критеріальний підхід для підвищення ефективності управління витратами на підставі системи коефіцієнтів. Отже, вивчаючи залежності між розрахунковими формулами, та, спираючись на попередні прогнозні розрахунки, можна виявити можливі резерви у формуванні витрат. Тобто для оптимального співвідношення між витратами та доходами та забезпечення нормальних показників рентабельності витрат, пропонується наступна структура витрат ТОВ ДП.

Таблиця 17 - Оптимізовані вихідні дані для аналізу ефективності формування витрат , грн.

Показник

Оптимізовані

значення

Фактичні

значення

Відхилення

дохід від реалізації

142200

135429

-6771

чистий дохід

118500

112858

-5643

собівартість

92280

84514

-7766

у т.ч. постійна частина

22297

17748

-4549

валовий прибуток

26220

28343

2123

інші операційні доходи

300

219

-81

адміністративні витрати

7635

9562

1927

у т.ч. постійна частина

3400

2199

-1201

інші операційні витрати

11900

13567

1667

у т.ч. постійна частина

6800

2890

-3910

всього операційні витрати

111815

107643

-4172

у т.ч. постійна частина

32497

22837

-9660

у т.ч. змінна частина

79318

84806

5488

операційний прибуток

6985

5434

-1551

прибуток від звичайної діяльності

6985

5434

-1551

чистий прибуток (ефект від впровадження)

4889

3734

-1155

На підставі даних таблиці 17, розрахуємо коефіцієнти.

Таблиця 18 - Розрахунок коефіцієнтів оцінки витрат на підставі оптимізованих даних

Коефіцієнт

Значення

коефіцієнт покриття операційних витрат

1,27

коефіцієнт окупності операційних витрат

0,79

коефіцієнт покриття реалізованих операційних витрат

1,28

коефіцієнт окупності реалізованих виробничих витрат

0,78

коефіцієнт покриття постійних витрат

3,65

коефіцієнт окупності постійних витрат

0,27

коефіцієнт покриття адміністративних витрат

15,52

коефіцієнт окупності адміністративних витрат

0,06

коефіцієнт ефективності загальногосподарського управління

18,62

коефіцієнт витратомісткості загальногосподарського управління

0,07

коефіцієнт валової віддачі адміністративних витрат

0,05

коефіцієнт навантаження адміністративних витрат

14,65

коефіцієнт координації у співвідношенні операційних і адміністративних витрат

13,65

коефіцієнт координації адміністративних витрату співвідношенні в операційних витратах

0,07

коефіцієнт ефективності постійних витрат

4,38

коефіцієнт витратомісткості загальногосподарського управління і збуту продукції

0,07

коефіцієнт валової віддачі постійних витрат

0,23

коефіцієнт навантаження постійних витрат

3,44

коефіцієнт координації у співвідношенні змінних і постійних витрат

2,44

коефіцієнт координації у співвідношенні постійних і змінних витрат

0,41

коефіцієнт ефективності змінних витрат

1,79

коефіцієнт валової віддачі змінних витрат

0,56

коефіцієнт витратомісткості загальногосподарського управління в постійних витратах

0,10

коефіцієнт окупності змінних виробничих витрат

0,49

валова рентабельність змінних виробничих витрат

2,03

валова рентабельність чистого доходу

0,22

коефіцієнт окупності чистого доходу

4,52

коефіцієнт покриття операційних витрат

16,01

рентабельність операційних витрат

0,06

коефіцієнт покриття операційних витрат в процесі звичайної діяльності

16,01

рентабельність операційних витрат в процесі звичайної діяльності

0,06

коефіцієнт чистої окупності операційних витрат

22,87

чиста рентабельність операційних витрат

0,04

Для наочності наведемо діаграми, які характеризують ефективність формування витрат за 2005-2007 р.р. та за оптимізованими даними.

Рисунок 6 - Оцінка коефіцієнтів ефективності формування витрат

Рисунок 7- Оцінка коефіцієнтів окупності

Рисунок 8 - Оцінка коефіцієнтів рентабельності

Таким чином, запропонована структура витрат може забезпечити підвищення усіх оціночних критеріїв ефективності, окупності та рентабельності ТОВ ДП „Посад”.

Висновки

У курсовій роботі проведено аналіз коефіцієнтів, які характеризують ефективність формування витрат підприємства, визначено пропорції між змінними та постійними витратами на підставі аналізу беззбитковості, проведено прогнозування витрат.

Вивчаючи залежності між розрахунковими формулами, та, спираючись на попередні прогнозні розрахунки, можна виявити можливі резерви у формуванні витрат. Тобто для оптимального співвідношення між витратами та доходами та забезпечення нормальних показників рентабельності витрат, пропонується нова структура витрат ТОВ ДП, яка може забезпечити підвищення усіх оціночних критеріїв ефективності, окупності та рентабельності ТОВ „Посад”.

Додатки

ДОДАТОК А

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2005

12

31

Підприємство

ТОВ ДП “Посад”

за ЄДРПОУ

19494855

Територія м.Харків, вул.Біологічна,17

за КОАТУУ

6310138800

Форма власності КОЛЕКТИВНА

за КФВ

20

Орган державного управління

за СПОДУ

07774

Галузь (вид діяльності) БУДІВНИЦТВО

за ЗКГНГ

61110

Вид економічної діяльності

за КВЕД

45.21.1

Одиниця виміру: грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2005 р.

Форма №2 код за ДУД

Статья

Код

За звітний

За попередній

строки

період

період

1

2

3

4

І. Фінансові результати

Доход (виручка) від реалізації продукції ( робіт, послуг)

10

79 704,5

65 745,3

Податок на додану вартість

15

13 284,1

10 957,6

Акцизний збір

20

-

-

Інші вирахування із доходу

30

-

-

Чистий доход ( виручка) від реалізації продукції ( робіт, послуг)

35

66 420,4

54 787,8

Собівартість реалізованої продукції ( робіт, послуг)

40

46 919,2

32 382,9

Валовий:

 

-

-

прибуток

50

19 501,2

22 404,8

збиток

55

-

-

Інші операційні доходи

60

279,0

258,9

Адміністративні витрати

70

5 386,8

4 962,9

Витрати на збут

80

Інші операційні витрати

90

12 579,2

12 694,0

Фінансові результати від операційної діяльності

 

-

-

прибуток

100

1 814,2

5 006,8

збиток

105

-

-

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати

140

-

-

Збитки від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

 

-

-

1

2

3

4

прибуток

170

1 814,2

5 006,8

збиток

175

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

739,6

1 683,3

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

-

-

прибуток

190

1 074,7

3 323,5

збиток

195

-

-

Надзвичайні:

 

-

-

доходи

200

-

-

витрати

205

-

-

Податки від надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

 

-

-

прибуток

220

1 074,7

3 323,5

збиток

225

-

-

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати

230

36 895,7

27 685,9

Витрати на оплату праці

240

10 875,9

8 976,5

Відрахування на соціальні заходи

250

4 078,5

3 366,2

Амортизація

260

2 106,8

2 087,7

Інші операційні витрати

270

15 614,3

12 041,8

Всього

280

64 885,2

50 039,8

ДОДАТОК Б

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2007

12

31

Підприємство

ТОВ ДП “Посад”

за ЄДРПОУ

19494855

Територія м.Харків, вул.Біологічна,17

за КОАТУУ

6310138800

Форма власності КОЛЕКТИВНА

за КФВ

20

Орган державного управління

за СПОДУ

07774

Галузь (вид діяльності) БУДІВНИЦТВО

за ЗКГНГ

61110

Вид економічної діяльності

за КВЕД

45.21.1

Одиниця виміру: грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2007р.

Форма №2 код за ДУД

Статья

Код

За звітний

За попередній

строки

період

період

1

2

3

4

І. Фінансові результати

Доход (виручка) від реалізації продукції ( робіт, послуг)

10

135429

116 094,0

Податок на додану вартість

15

22571,5

19 349,0

Акцизний збір

20

-

Інші вирахування із доходу

30

-

Чистий доход ( виручка) від реалізації продукції ( робіт, послуг)

35

112 857,5

96 745,0

Собівартість реалізованої продукції ( робіт, послуг)

40

84514,15

68 397,5

Валовий:

 

-

прибуток

50

28 343,4

28 347,5

збиток

55

-

Інші операційні доходи

60

219,27

220,8

Адміністративні витрати

70

9561,87

7 452,7

Витрати на збут

80

Інші операційні витрати

90

13566,93

13 905,8

Фінансові результати від операційної діяльності

 

-

прибуток

100

5 433,8

7 209,8

збиток

105

-

-

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

-

Фінансові витрати

140

-

Збитки від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

 

5 433,8

-

1

2

3

4

прибуток

170

-

7 209,8

збиток

175

1 700,0

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

2 317,5

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

3 733,8

-

прибуток

190

4 892,3

збиток

195

-

Надзвичайні:

 

-

доходи

200

-

витрати

205

-

Податки від надзвичайного прибутку

210

-

Чистий:

 

3 733,8

-

прибуток

220

5 433,8

4 892,3

збиток

225

-

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати

230

56652,25

50 987,4

Витрати на оплату праці

240

15522,29

14 686,9

Відрахування на соціальні заходи

250

7483

5 507,6

Амортизація

260

2081,73

2 207,1

Інші операційні витрати

270

25 903,7

21 599,3

Всього

280

107 643,0

89 756,0

ДОДАТОК В

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2005

12

31

Підприємство

ТОВ ДП “Посад”

за ЄДРПОУ

19494855

Територія м.Харків, вул.Біологічна,17

за КОАТУУ

6310138800

Форма власності КОЛЕКТИВНА

за КФВ

20

Орган державного управління

за СПОДУ

07774

Галузь (вид діяльності) БУДІВНИЦТВО

за ЗКГНГ

61110

Вид економічної діяльності

за КВЕД

45.21.1

Одиниця виміру: грн.

Контрольна сума

67368,1

БАЛАНС

на 31 грудня 2005 р.

Форма №1 код за ДКУД

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

первісна вартість

11

знос

12

Незавершене будівництво

20

20 458,8

19 973,8

Основні засоби:

залишкова вартість

30

16 388,0

19 350,1

первісна вартість

31

18 475,7

21 456,9

знос

32

2 087,7

2 106,8

Довгострокові фінансові інвестиції:

-

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

-

-

інші фінансові інвестиції

45

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

Відстрочені податкові активи

60

-

-

Інші необоротні активи

70

-

-

Усього за розділом I

80

36 846,8

39 323,9

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

7 685,8

8 473,9

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

-

-

товари

140

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

8 648,9

6 456,8

первісна вартість

161

-

резерв сумнівних боргів

162

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

856,9

1354.6

за виданими авансами

180

-

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

Поточні фінансові інвестиції

220

-

6 000,0

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти:

-

-

в національній валюті

230

9 054,8

6 987,7

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

95,8

125,8

Усього за розділом II

260

26342,2

28044,2

III. Витрати майбутніх періодів

270

157,9

Баланс

280

63346,9

67368,1

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

375,0

375,0

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

36 879,9

39 808,8

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2 289,8

964,8

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом I

380

39 544,7

41 148,6

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

12 798,3

10 534,5

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

1 578,9

1 970,7

з позабюджетних платежів

560

-

зі страхування

570

з оплати праці

580

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

9 425,0

13 714,3

Усього за розділом IV

620

23 802,2

26 219,5

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

Баланс

640

63 346,9

67 368,1

ДОДАТОК Г

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2007

12

31

Підприємство

ТОВ ДП “Посад”

за ЄДРПОУ

19494855

Територія м.Харків, вул.Біологічна,17

за КОАТУУ

6310138800

Форма власності КОЛЕКТИВНА

за КФВ

20

Орган державного управління

за СПОДУ

07774

Галузь (вид діяльності) БУДІВНИЦТВО

за ЗКГНГ

61110

Вид економічної діяльності

за КВЕД

45.21.1

Одиниця виміру: грн.

Контрольна сума

89138,16

БАЛАНС

на 31 грудня 2007р.

Форма №1 код за ДКУД

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

первісна вартість

11

знос

12

Незавершене будівництво

20

18806,23

19588,33

Основні засоби:

залишкова вартість

30

20 257,9

29 663,0

первісна вартість

31

22464,94

32016,99

знос

32

2207,09

2 354,00

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

інші фінансові інвестиції

45

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

Відстрочені податкові активи

60

Інші необоротні активи

70

Усього за розділом I

80

39 064,1

49 251,3

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

8537,4

6467,18

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

16167,7

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

3601,55

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

6000

6000

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти:

-

-

в національній валюті

230

27318,95

7522,8

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

127,61

Усього за розділом II

260

41856,35

39886,84

III. Витрати майбутніх періодів

270

192,95

Баланс

280

81113,38

89138,16

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

375

375

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

42473,23

52927,13

Резервний капітал

340

900

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

4451,41

2500

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

47 299,6

56 702,1

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання


Подобные документы

 • Класифікація та види витрат підприємства готельного господарства. Організація обліку витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємств готельної індустрії. Формування та планування витрат, аналіз динаміки та структури витрат ГК "Турист".

  курсовая работа [220,7 K], добавлен 20.02.2013

 • Сутність витрат та класифікація за економічними елементами і статтями калькуляції. Організація управління витратами, їх зв'язок із собівартістю продукції та прибутком. Оцінка фінансової діяльності підприємства, напрямки раціоналізації та зниження витрат.

  курсовая работа [198,8 K], добавлен 29.07.2011

 • Теоретичні аспекти витрат підприємства, їх структура та класифікація. Фінансові результати діяльності підприємства та фактори, що на них впливають. Аналіз витрат та фінансових результатів, динаміки доходів. Проблеми управління витратами підприємств.

  курсовая работа [94,3 K], добавлен 08.02.2010

 • Сутність прямих та непрямих витрат підприємства, їх класифікація та методики обчислення. Аналіз практичного формування прямих та непрямих витрат на прикладі ТзОВ "Агропродукт-Горохів". Приклади джерел інформації для аналізу, проект ефективного зменшення.

  курсовая работа [571,2 K], добавлен 27.05.2014

 • Формування бюджетів прямих та непрямих витрат для визначення собівартості та ціни продукції на прикладі підприємства "NK-Style". Аналіз беззбитковості виробництва. Прогнозування грошових потоків на підприємстві. Аналіз фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [50,1 K], добавлен 07.08.2010

 • Формування бюджетів прямих та непрямих витрат для визначення собівартості та ціни продукції на прикладі підприємства "СоФа". Аналіз беззбитковості виробництва. Прогнозування грошових потоків на підприємстві. Аналіз фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [55,0 K], добавлен 07.08.2010

 • Формування витрат виробництва продукції. Нормативно-інформаційне забезпечення обліку витрат. Фактори, що впливають на облік витрат. Затрати на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Списання матеріалів для ремонту основних засобів.

  курсовая работа [41,7 K], добавлен 13.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.